فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و پنجم شماره 2 (اردیبهشت 1396)
 • سال بیست و پنجم شماره 2 (اردیبهشت 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مریم قاسمی، عباس دوستی* صفحات 78-90
  مقدمه
  بیماری سالمونلوز بر اثر مصرف مواد غذایی آلوده به سالمونلا در انسان و حیوانات ایجاد می شود. سالمونلا، توان ایجاد عفونت خود را به واسطه داشتن ژن های بیماری زایی متعدد کسب کرده است. ژن sipC یکی از ژن های بیماری زایی سالمونلا است که پروتئین SipC را کد می کند. هدف از این پژوهش ایجاد یک کاست ژنی به منظور دست کاری ژنتیکی سالمونلا انتریتیدیس در محل ژن sipC هست.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، پس از استخراج DNA از سالمونلا، نواحی فرادست (up) و فرودست (down) ژن sipC به روش PCR، تکثیرو محصولات PCR به روش همسانه سازی T/A در وکتور pGEM درج شدند. به منظور ایجاد سازواره نهایی، هر یک از قطعات نواحی فرادست و فرودست ژن sipC به ترتیب در وکتور pET32 ساب کلون گردیدند و صحت کلونینگ با روش های PCR و هضم آنزیمی بررسی شد.
  نتایج
  تکثیر نواحی 320 جفت بازی فرادست و 206 جفت بازی فرودست ژن sipC با روش PCR با موفقیت انجام شد. همسانه سازی T/A این قطعات، سبب تشکیل دو وکتور نوترکیب pGEM-up و pGEM-down شد. نتایج تایید صحت ساب کلونینگ، موید تشکیل کاست ژنی نهایی pET32-up-down است.
  نتیجه گیری
  کاست ژنی ساخته شده در این مطالعه به عنوان یک کاست چند منظوره قادر به دست کاری اختصاصی ژن sipC سالمونلا به روش نوترکیبی همسان است. این سازواره ژنی از پتانسیل لازم برای حذف ژن sipC و یا درج هر ژن مفید و موثری به جای ژن sipC، برخوردار است.
  کلیدواژگان: سالمونلا انتریتیدیس، کاست ژنی، ژن sipC
 • فریده باباخانی، رحمان شیخ حسینی*، امجد مولودی صفحات 91-100
  مقدمه
  از آنجا که معلولیت ممکن است با اختلالات عملکردی همراه باشد و ورزش می تواند میزان ناتوانی را کاهش داده و یا عملکرد افراد را حفظ نماید لذا در این پژوهش بر آن شدیم که اثر یک دوره تمرین مقاومتی منتخب ناحیه شانه بر قدرت، درد و عملکرد افراد استفاده کننده از ویلچر دستی را مورد مطالعه قرار دهیم.
  روش بررسی
  در این مطالعه مداخله ای کنترل شده تصادفی، 20نفر از افراد دارای ضایعه نخاعی استفاده کننده از ویلچر دستی که در ناحیه شانه درد داشتند، با میانگین سنی (6/4±39/3) انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه کنترل (سن: 5/81 ± 37/5، قد: 4/2 ± 82/25، وزن: 12/98 ± 77/25) و تجربی (سن:8/11 ± 42/1، قد: 4/7 ± 84/95، وزن: 11/39 ± 74/23 ) تقسیم شدند. قبل از اجرای برنامه تمرینی منتخب از هر دو گروه پیش آزمون قدرت، درد و عملکرد به عمل آمد. سپس گروه تجربی تمرینات منتخب را به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه یک روز در میان، هر جلسه به مدت 60 دقیقه اجرا کردند. بعد از اجرای دوره تمرینی از هر دو گروه در شرایطی شبیه پیش آزمون پس آزمون به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی تحلیل کوواریانس و تی وابسته استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که گروه تجربی بهبود معنی داری در سطح قدرت عضلات چرخاننده خارجی شانه (از 1/38±7/66 به 1/73 ±10/71)، درد (از 7/96±52/48 به 5/24±30/31) و عملکرد شانه (از 6/66±55/49 به 6/52±72/88) (0/05p≤) داشته است.
  بحث و نتیجه گیری
  تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات قدرتی، قدرت، درد و عملکرد شانه افراد استفاده کننده از ویلچر دستی را بهبود داده و لذا شرکت در برنامه های تمرینی برای این افراد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: تمرینات مقاومتی، سندروم گیرافتادگی شانه، ویلچر، درد، ناتوانی
 • جعفر سلیمانی راد، لیلا روشنگر، مرتضی ابوذری پور، عرفان دانشی صفحات 101-110
  مقدمه
  تاموکسیفن یک داروی غیراستروئیدی است که به طور عمده در درمان سرطان پستان و همچنین برای تحریک تخمک گذاری مورداستفاده قرار می گیرد. هدف از برسی حاضر، مطالعه پارامترهای اسپرم و قدرت باروری اسپرم در موش های بالغی است که مادران آن ها طی دوره حاملگی تاموکسیفن دریافت کرده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 30 سر موش ماده و 15 سر موش نر از نژاد NMRI، برای عمل جفت گیری انتخاب شدند.بعد از جفت گیری موشهای ماده بصورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند.در هر گروه 15 موش قرار گرفتند. از روز 13 حاملگی، به مدت هفت روز، موش های گروه تجربی، داروی تاموکسیفن را با دوزmg/kg 5 دریافت کردند. بعد از زایمان ، نوزادان نر را جدا کرده پس از رسیدن به سن بلوغ (هفته8-6) موش های بالغ با روش جابجایی گردنی کشته شدند و بعد از گرفتن اسپرم، پارامترهای اسپرم و قدرت باروری اسپرم بررسی و داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و تست آماری t-test تحلیل شدند.
  نتایج
  مطالعات نشان داد که پارامترهای اسپرم، مورفولوژی اسپرم و قدرت باروری اسپرم ها در لوله های منی ساز تفاوت معنی داری داشتند. میانگین تعداد اسپرم ها در گروه کنترل 28/20 ± 83/50 میلیون و در گروه آزمایش 14/14 ± 60 میلیون بود و میانگین تعداد اسپرم ها در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کاهش یافته بود که این اختلاف معنی دار است (0/001P<). مقایسه آماری تعداد اووسیت های تقسیم شده و تخریب شده بدست آمده نشان داد که تفاوت در گروههای مختلف از نظر آماری معنی دار می باشد(0/001 < P ).
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که قرارگیری در معرض تاموکسیفن طی دوره تکاملی، می تواند باعث تغییرات در تعداد اسپرم ها، حرکت و قدرت باروری اسپرم ها گردد که در نتیجه می تواند منجر به ناباروری در موش نر گردد.
  کلیدواژگان: تاموکسیفن، باروری، پارامتر، جنین، تکامل
 • جواد فیروزی، مرضیه ابراهیمی*، فتاح ستوده نژاد نعمت اللهی صفحات 111-122
  مقدمه
  مجموعه کوچکی از سلول ها با عنوان سلول های بنیادی سرطان با قابلیت خودنوزایی و تمایز به سایر سلول های توموری در بافت توموری وجود دارند که هدف گیری آن ها از عود مجدد سرطان جلوگیری می کند. سیلیبینین که از گیاه خار مریم از تیره کاسنی با نام علمی Silybum Marianum به دست می آید واجد خواص ضد سرطانی است. با این وجود مطالعات کمی در خصوص اثر این ماده بر بنیادینگی سلول های بنیادی سرطان وجود دارد، لذا هدف این مطالعه بررسی اثر سیلیبینین بر توانایی خودنوزایی، رشد، بیان شاخص ها و ژن های بنیادینگی مامواسفیرهای حاصل از سلول های رده MCF-7 است.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی مداخله ای، مامواسفیرهای حاصل از رده سلولی MCF-7، با غلظت های مختلف سیلیبینین به مدت 72 ساعت تیمار شدند. سپس درصد زنده مانی سلول ها توسط آزمون MTS بررسی و دز 50% کشندگی (IC50) آن برای اجرای بقیه آزمون ها مورد استفاده قرار گرفت. در ادامه توانایی تشکیل کلونی و اسفیر، تهاجم و بیان ژن های بنیادینگی (Oct4 ،KLF4) در مامواسفیرهای تیمار نشده و تیمار شده با سیلیبینین مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  سیلیبینین به صورت وابسته به دز سبب کاهش سلول های MCF-7 در مامواسفیرها شد. سیلیبینین در دز 150 میکرومولار (IC50) سبب کاهش4/6 برابری توانایی تشکیل اسفیر، کاهش 11/2 برابری توانایی تشکیل کلونی و کاهش معنی دار (0/008p<) تهاجم و بیان ژن های بنیادینگی شد.
  نتیجه گیری
  سیلیبینین با کاهش رشد، کلونی زایی، اسفیرزایی، تهاجم و همچنین کاهش بیان ژنهای بنیادینگی می تواند کاندید مناسبی برای هدف گیری سلول های بنیادی سرطان باشد.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی سرطان، سیلیبینین، مامواسفیر، توانایی زیستی
 • نسترن حاجی طهرانی، فرهاد دریانوش*، محمد علی بابایی بیگی، علیرضا راسخی، مریم کوشکی جهرمی، مهشید مهذب صفحات 123-131
  مقدمه
  محققین در بسیاری از مطالعات، دومین عامل خطرزا و شایع در بروز بیماری های عروق کرونری قلب (CAD) و انفارکتوس قلبی را پس از سیگار کشیدن، عارضه پرفشارخونی می دانند. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر چهار هفته فعالیت ایزومتریک هندگریپ (IHG) بر میزان مقاومت عروق محیطی و فشارخون در زنان مبتلا به پرفشارخونی است.
  روش بررسی
  بدین منظور 14 زن میان سال با دامنه سنی 55-40 سال به طور تصادفی انتخاب شدند. برنامه تمرینی شامل چهار دوره دو دقیقه ای آزمون (IHG) با یک دقیقه استراحت بین هر دوره بود که سه روز در هفته و به مدت چهار هفته به طول می انجامید. از روش سونوگرافی داپلر برای اندازه گیری مقاومت عروقی استفاده شد. ارزیابی داده ها با استفاده از آزمون t وابسته انجام شد.
  نتایج
  طبق نتایج به دست آمده، تغییرات معنی داری در میزان فشارخون سیستولیک (0/006p=) دیاستولیک (0/001p=) پس از 4 هفته تمرین مشاهده شد اما تفاوت معنی داری در میزان مقاومت عروقی (0/66p=) مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر میرسد فعالیت ورزشی (IHG) می تواند سبب کاهش فشارخون در بیماران مبتلا به پرفشارخونی (24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی) شود. همچنین مشخص گردید کاهش فشارخون، همیشه همراه با کاهش مقاومت عروقی نیست و ممکن است عوامل موثر دیگری در این زمینه نقش داشته باشند.
  کلیدواژگان: تمرین ایزومتریک هندگریپ، مقاومت محیطی عروق، فشارخون سیستولیک و دیاستولیک
 • فاطمه عزالدینی اردکانی، یاسر صافی، سجاد بشارتی، محسن ابراهیمی، عطیه صفائی* صفحات 132-143
  مقدمه
  سن بالا احتمال بروز هم زمان استئوپروز و پرفشاری خون را بالا می برد. نشان داده شده که داروهای کنترل فشارخون می توانند بر متابولیسم استخوان تاثیرگذار باشند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر داروهای کنترل فشارخون بر تراکم استخوان فکین در مردان بالای 50 سال با استفاده از CBCT انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه کراس سکشنال تحلیلی بر اساس معیارهای ورود و خروج، 174 تصویر CBCT متعلق به مردان بالای 50 سال مورد بررسی قرار گرفت. این تصاویر بر اساس سابقه مصرف داروی کنترل فشارخون توسط بیمار، در سه گروه کنترل (عدم ابتلا به پرفشاری خون)، مصرف کننده داروهای بتابلوکر (حداقل 5 سال) و مصرف کننده داروهای بلوک کننده کانال کلسیم (حداقل 5 سال) قرار گرفتند. تراکم استخوان هر یک از فکین در 4 ناحیه با استفاده از CBCT تعیین شد و میانگین این چهار مقدار به عنوان متوسط تراکم استخوان فک مربوط، منظور گردید. جهت مقایسه میانگین ها از آنالیز One- Way ANOVA و تحلیل تعقیبی Tukey استفاده شد.
  نتایج
  در فک بالا، میانگین دانسیته تمام نواحی به جز ناحیه اینسایزور، در گروه مصرف کننده بتابلوکر به طور معنی داری بیش از گروه کنترل بود. در فک پایین تفاوت بین دو گروه فوق الذکر، تنها در مورد دانسیته کل فک پایین از نظر آماری معنی دار بود. در هیچ یک از نواحی دو فک، بین گروه کنترل و گروه مصرف کننده داروهای بلوک کننده کانال کلسیم اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  ممکن است جهت درمان بیماران دچار پرفشاری خون در خطر استئوپروز، داروهای بتابلوکر بر داروهای بلوک کننده کانال کلسیم ارجح باشند.
  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری با اشعه مخروطی، تراکم استخوان، عوامل کنترل پرفشاری خون
 • زهرا ملائی بلاسی، قاسم عموعابدینی *، داود بی ریا، فاطمه اطیابی، نسیم صالحی نیک، بی بی فاطمه حقیرالسادات صفحات 144-155
  مقدمه
  کاربرد موفقیت آمیز نانولیپوزوم ها به عنوان سامانه های رسانش دارویی موثر به پایداری آن ها در محیط وابسته است. در این پژوهش تاثیر مواد افزودنی کلسترول و ساکارز در کنار دو نوع فسفولیپید طبیعی و سنتز شده جهت تهیه فرمولاسیون پایدار نانولیپوزومی بررسی شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه، طراحی و ساخت فرمولاسیون نانولیپوزومی با استفاده از روش فیلم نازک انجام شد و به دنبال آن جهت کاهش اندازه ذرات و تولید وزیکول های تک لایه کوچک از دو روش هموژناسیون تحت فشار بالا و قرارگیری تحت امواج مافوق صوت استفاده شد. توزیع اندازه ذرات، پتانسیل زتا و دمای عبور فازی فرمولاسیون ها و همچنین آنالیزهای مربوط به ماهیت فرمولاسیون نانولیپوزومی توسط کروماتوگرافی و طیف سنجی مادون قرمز بررسی شد.
  نتایج
  نتایج اندازه گیری های دمای عبور فازی نشان دادند که الحاق فسفولیپید غیراشباع سویا با امتزاج پذیری نسبی در دولایه لیپوزومی محتوی فسفولیپید اشباع DPPG منجر به پدیده جداسازی فاز می شود. با بررسی میزان تاثیر انواع مواد افزودنی (ساکارز و کلسترول) در کنار فسفولیپیدها فرمولاسیون نانولیپوزومی با ترکیب درصد مولی (2= mPEG2000-DSPE : 15 = CHOL :83 = DPPC) و میزان ساکارز 6 برابر مقدار کل لیپید به عنوان فرمولاسیون مناسب و پایدار از نظر اندازه ذرات (nm104)، پتانسیل زتای (mv 8/04) و دمای عبور فازی در محدوده °C 37 جهت بارگذاری و رهاسازی مواد فعال زیستی در دمای بدن در نظر گرفته می شود.
  نتیجه گیری
  در نهایت با آماده سازی انواع فرمولاسیون های نانولیپوزومی، فرمولاسیون (mPEG2000-DSPE : CHOL: DPPC) با وزیکول های پایدار، اندازه، دمای عبور فازی و بار سطحی مناسب بدون تشکیل توده حاصل شد.
  کلیدواژگان: نانولیپوزوم، کلسترول، ساکارز، دمای عبور فازی، پایداری
 • نجمه جعفری، لاله ملکی، خاطره خیراللهی، آزاده حسین زاده *، حسین قاسم پور صفحات 156-161
  مقدمه
  اسئوس دیسپلازیا شایع ترین ضایعه از خانواده فیبرواسئوس است که در آن استخوان نرمال توسط بافت فیبروزه و مواد مینرالیزه مختلفی جایگزین آن می شود. این ضایعات ممکن است با ضایعات مختلف دیگری همراه باشد اما همراهی این ضایعه با ادنتوم به صورت بسیار نادر گزارش شده است.
  گزارش مورد: بیمار خانم 44 ساله ای هست که یک سال ونیم پیش جهت درمان دندان 8 سمت چپ مندیبل به دانشکده دندانپزشکی شهید صدوقی یزد مراجعه کرده بود. در رادیوگرافی پانورامیک تهیه شده از بیمار در ناحیه دندان 6 سمت چپ مندیبل یک ضایعه مخلوط رادیولوسنت، رادیواپک با یک ریم کورتیکه دیده شد و تورم مختصری نیز در ناحیه مذکور مشاهده گردید. از نظر میکروسکوپی، تشخیص اسئوس دیسپلازی همراه با ادنتوم برای ضایعه تائید گردید.
  نتیجه گیری
  علت همراهی ضایعات سمنتواسئوس با دیگر ضایعات کاملا مشخص نیست و نیاز به انجام مطالعات بیشتر در این خصوص احساس می شود.
  کلیدواژگان: اسئوس دیسپلازیا، ادنتوم کمپلکس، مندیبل
|
 • M. Ghasemi, A. Doosti* Pages 78-90
  Introduction
  Salmonellosis is an infection caused by eating contaminated food with Salmonella, and it can occur in humans and other animals. Salmonella has acquired the ability to create the infection due to the presence of several virulence genes. One of the virulence genes of salmonella is sipC gene that coding the SipC protein. The aim of this study was creating the gene cassette to genetically engineered Salmonella enteritidis in the specific region of the sipC gene.
  Methods
  In this study, after DNA extraction from Salmonella, the upstream and downstream regions of the sipC gene was amplified based on PCR method. The PCR products were cloned with T/A cloning method and they were inserted into the pGEM vector. In order to generate the final gene cassette, each of the upstream and downstream regions of the sipC gene was subcloned into the pET32 vector, and cloning accuracy was assessed by PCR and enzyme digestion methods.
  Results
  Amplification of the 320 bp upstream and 206 bp downstream of sipC gene was successful by PCR method. T/A cloning of these fragments were caused the formation of two pGEM-up and pGEM-down recombinant vectors. Results that were confirmed the sub-cloning accuracy indicate the formation of the final pET32-up-down gene cassette.
  Conclusion
  The generated gene cassette in this study was considered as a multi-purpose cassette that is able to specific gene manipulation of Salmonella sipC gene by homologous recombination matched. This gene cassette has the necessary potential for sipC gene deletion or insertion of any useful gene instead of sipC gene.
  Keywords: Salmonella Enteritidis, Gene Cassette, sipC gene
 • F. Babakhani, R. Sheikhhoseini*, A. Amjad Pages 91-100
  Introduction
  Since the disability may be associated with functional impairments and the fact that exercise can reduce disability and maintain the function of individuals, so, we decided to conduct a study on the effects of resistance training on shoulder strength, pain and function in wheelchair users with impingement syndrome of shoulder.
  Methods
  In this randomised clinical trial study, In this randomized controlled intervention study, 20 wheelchair users with spinal cord injury suffered from shoulder pain (the mean age (39/3±6/4)) were chosen and divided randomly into two groups: the control (age:37/5±5/81, height:82/25±4/20, weight:77/25±12/98) and experimental groups (age:42/1±8/11, height:84/95±4/7, weight:74/23±11/39). Before performing the training programs, the pretests of the level of muscle strength, pain and function were measured for both the control and experimental groups. The experimental group performed selected exercises for 8 weeks, 3 sessions a week, each session lasted 60 minutes. After performing the training course, post-tests were administered in similar circumstances in both groups. Data were analyzed by using covariance and dependent t-test.
  Results
  The results showed that the experimental group had a significantly improvement in the strength of external shoulder rotator muscles (from 7/66±1/38 to 10/71±1/73), pain (from 52/48±7/96 to 30/31±5/24) and the shoulder function (from 55/49±6/66 to 72/88±6/52) (P≤0/05).
  Conclusions
  This study showed that strength training has improved the strength, pain and shoulder function in wheelchair users, so participation in exercise training programs can be suggested for these persons.
  Keywords: Resistance Training, Shoulder Impingement Syndrome, Wheelchairs, Pain, Disability
 • J. Soleimanirad, L. Roshangar, M. Abouzaripour, E. Daneshi* Pages 101-110
  Introduction
  Tamoxifen is steroidal drug, which mainly treats breast cancer and also used to stimulate ovulation. The purpose of the present study was the evaluation of sperm parameters and fertility of mice whose mothers had received tamoxifen during pregnancy.
  Methods
  In this study, 30 female and 15 male mice of NMRI were selected for mating. After mating female mice were randomly divided into two groups, the first group (control) and second group (experimental). All of which contained 15 mice. From the day 13th day of pregnancy, experimental group has received tamoxifen with the dosage of 5 mg/kg for 7 days. After childbirth of the mated mice, male infants were selected. After reaching the age of puberty (6-8Weeks), adult mice were sacrificed by the cervical dislocation. After take sperm, sperm parameters (count, normality and motility), and sperm fertility was performed. In this study SPSS software and statistical t-test was used (p
  Results
  Studies showed that sperm parameters and sperm fertilization were significantly different. The number of sperm in the control group was 83.50±28.20 million, and in the experimental group was 60±14.14 million. There was a decrease in average sperm count in the experimental group compared with the control group (p
  Conclusion
  The results showed that tamoxifen exposure during development can cause histological changes in the seminiferous tubules, which can lead to infertility.
  Keywords: Tamoxifen, Fertility, Parameter, Embryonic, Development
 • J. Firouzi, M. Ebrahimi*, F. Sotoodehnejadnematalahi Pages 111-122
  Introduction
  The cancer stem cells are the small population of cells in tumor tissue with the ability of self-renew and differentiation into other tumor cells. Targeting these cells has great importance in the treatment of cancer and prevent cancer recurrence. Milk thistle is the plant of the Asteraceae with the scientific name of Silybum Marianum. However there is no report about the effect of Silibilin on mammospheres. So, the aim of this study was to evaluate the effect of silibinin on the ability of self-renewal, growth and stemness genes expression and markers of MCF-7 cell line derived mammospheres.
  Methods
  In this study, the viability of the MCF7 derived mammospheres were treated with silibinin for 72h using MTS test and 50% lethal dose (IC50) have been evaluated, respectively. Next, untreated and treated mammospheres with silibinin were investigated for the ability of invasion, colony and sphere formation, expression of stemness genes expression includes Oct4 and KLF by real time PCR.
  Results
  Our data showed that silibinin decreased the MCF-7 cells in the mamospheres with a dose dependent manner. Silibinin at dose of 150 µM (IC50) reduced 4.6 and 11.2 fold the ability of sphere and colony formation respectively. Also invasion and expression of stemness genes significantly decreased.
  Conclusion
  Due to reduction of growth, colony and sphere formation, as well as reduction of invasion and expression of stemness genes, Silibinin can be a good candidate for targeting of cancer stem cells.
  Keywords: Cancer Stem Cells, Silibilin, Mamospheres, Viability
 • N. Haji Tehrani, F. Daryanoosh*, Ma Babaee Beygi, Ar Rasekhi, M. Koushki Jahromi, M. Mohazzab Pages 123-131
  Introduction
  According to many studies, hypertension is considered as the second leading risk factor for coronary artery disease (CAD) and cardiac infarction after smoking The purpose of the present study was to investigate the effect of four weeks of Isometric Handgrip (IHG) Training on peripheral resistance and hypertension among hypertensive women.
  Methods
  14 middle aged women, aged 40 to 55 years old, were randomly selected. The training program included 4 sets of 2 minute IHG training with 1 minute resting between each period, performed 3 days a week for four weeks. Doppler ultrasound method was used to measure the vascular resistance. Data were analyzed using paired t-test.
  Results
  According to the results, there was a significant difference between systolic blood pressure (p=0.006) and diastolic blood pressure (p=0.001) after 4 weeks of training. However, no significant difference was observed in vascular resistance (p=0.66).
  Conclusion
  These results demonstrate that IHG training can reduce blood pressure in the hypertensive patients 24 hours after the last training session. It is also revealed that reduced blood pressure is not always associated with reduced vascular resistance and other influential factors may play a role in this regard.
  Keywords: Isometric Handgrip Training, Peripheral Resistance, Systolic, Diastolic Blood Pressure
 • F. Ezoddini-Ardakani, Y. Safi, S. Besharati, M. Ebrahimi, A. Safaee* Pages 132-143
  Introduction
  Aging increases the probability of the concurrent incidence of osteoporosis and hypertension. It is demonstrated that antihypertensive drugs can affect bone metabolism. The object of this study was to evaluate the effects of antihypertensive medication on bone mineral density of maxilla and mandible in males over 50 years old using CBCT.
  Methods
  In this analytical cross-sectional study, 174 CBCT images belong to males over 50 years old were selected according to inclusion and exclusion criteria. According to the history of using antihypertensive drugs by the patients, these images set into three groups: control group who did not have any history of hypertension, beta blocker users group (at least 5 years) and calcium-channel blocker users group (at least 5 years). Bone mineral density in each jaw was obtained in four regions using CBCT and the mean of these four values in each jaw was taken as the mean mineral density of that jaw. One-way ANOVA analysis and Tukey post hoc test were used to compare the mean values.
  Results
  In beta blocker group, the mean of mineral density of all regions of maxilla except for incisor region was significantly greater than that for the control group. The difference between these two groups in mandible was statistically significant only at the mean of lower jaw. There was no statistically significant difference between the control group and the calcium-channel blocker group at all regions of maxilla and mandible.
  Conclusion
  It may be preferred to use beta blockers instead of calcium channel blockers to control hypertension in the patients at risk for osteoporosis.
  Keywords: Cone Beam Computed Tomography, Bone Mineral Density, Antihypertensive Agents
 • Z. Malaei-Balasi, Gh Amoabediny*, D. Biria, F. Atyabi, N. Salehi-Nik, F. Haghirosadat Pages 144-155
  Introduction
  The successful application of nanoliposoms as an effective drug delivery system depends on their stability in the medium. In this article, influence of additive materials such as cholesterol and sucrose besides two natural and synthesized phospholipids have been investigated.
  Methods
  In the present study, designing and synthesis of nanoliposomal formulations were prepared using thin film method. This liposomal suspension was downsized by two methods, the high-pressure homogenizer and ultrasound to form small unilamellar vesicles. The size distributions, zeta potentials and phase transition temperature of formulations were all determined by a zetasizer and differential scanning calorimetry(DSC). In addition, the contribution of nanoliposomal formulation has been investigated by HPLC and FTIR methods.
  Results
  Results of the DSC measurments indicated that incorporation of unsaturated phospholipid (SOY PC) may cause phase separation with partial miscibility in the liposome bilayer containing of DPPG. The optimal nanoliposomal formulation was composed of (DPPC: CHOL: mPEG2000-DSPE) with the mole percents equal to (83:15:2), respectively. In addition, sucrose has been used in the formulation with a total amounts six times greater than that of the lipids. The properties of optimized nanoliposome have been shown as the size average 104nm, zeta potential 8.04mv and phase transition temperature of lipid less than 37°C which were stable enough to be utilized for loading and releasing bioactives in body temperature.
  Conclusion
  Finally the produced nanoliposomes were stable vesicles in the proper size, phase transition temperature and surface charge without any aggregation and fusion.
  Keywords: Nanoliposome, Sucrose, Cholesterol, Phase Transition Temperature, Stability
 • N. Jafari, L. Maleki, Kh Kheyrollahi, A. Hosseinzadeh*, H. Ghasempoor Pages 156-161
  Introduction
  Cement osseous dysplasia is the most common lesion of the family fibrous dysplasia which normal bone is replaced with fibrous tissue and several mineralized material. These lesions may be seen in association with various lesions. Companionship of this lesion with odontoma has been reported rarely.
  Case report: A 44-year-old female in one year ago has admitted to Shahid Sadoughi Faculty of Dentistry Yazd for treatment of mandibular left third molar. In panoramic radiography in the mandibular left first molar region, a mixed lesion of radiolucent-radiopaque with a corticated borderwas seen. Small swelling was observed in this area. Microscopically, the diagnosis of osseous dysplasia with odontoma for the lesion was confirmed.
  Conclusion
  The reason of companionship of cement osseous lesions whit other lesions is not completely clear and it requires further evaluation.
  Keywords: Osseous Dysplasia, Odontoma Complex, Mandible