فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فائزه طاهرآبادی، محمد کریم معتمد*، محمدرضا خالدیان صفحه 1
  شناسایی عوامل موثر در پذیرش آبیاری بارانی توسط گندم کاران شهرستان کنگاور استان کرمانشاه برای توسعه روش های آبیاری تحت فشار دارای اهمیت است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کشاورزان گندم کار آبی در روستاهای شهرستان کنگاور می باشد که به تعداد 1100 نفر بودند که از بین گندم کاران آبیاری بارانی، تعداد 140 نفر و از بین گندم کاران آبیاری سطحی، 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه آماری تعیین شد با استفاده از روش تصادفی ساده این تعداد افراد از بین روستاهای شهرستان کنگاور استان کرمانشاه انتخاب گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده است که برای تعیین روایی آن از نقطه نظرات 10 تن از اعضای هیات علمی، کارشناسان ترویج کشاورزی و آبیاری استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق مقدار 78/0 به دست آمد. نتایج نشان داد که بین متغیرهای مستقل تحصیلات، سابقه کشاورزی، کاهش علف هرز، کاهش هزینه برق مصرفی، صرفه جویی در مقدار آب مصرفی، مقدار آب در دسترس، مقدار درآمد سالیانه و مساحت زیر کشت گندم کاران با متغیر وابسته پژوهش، پذیرش روش آبیاری بارانی همبستگی در سطح 95 درصد و بین متغیر مستقل عملکرد در واحد سطح با متغیر وابسته پژوهش، روش آبیاری بارانی همبستگی در سطح 99 درصد همبستگی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که همبستگی بین متغیرهای مستقل سن، تعداد افراد خانوار، کاهش آفات با متغیر وابسته در این پژوهش وجود ندارد.
  کلیدواژگان: صرفه جویی، آب مصرفی، گندم، توسعه روش های آبیاری تحت فشار
 • فیروزه جوادزاده، محمدرضا خالدیان*، مریم نوابیان، پریسا شاهین رخسار صفحه 13
  با توجه به محدودیت منابع آب کشور استفاده بهینه از منابع آب نامتعارف، موردتوجه قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی تغییرات رطوبت خاک تحت یک منبع خطی با شوری های متفاوت آب در یک خاک سنگین لایه دار است. بدین منظور آبیاری با زمان های 2، 3 و 4 ساعت برای حجم های 10، 15 و 20 لیتر و شوری های 279/1، 5/2 و 5 دسی زیمنس بر متر در سه تکرار اعمال شد. به منظور بررسی تغییرات رطوبت خاک، مقادیر آن با دستگاه TDR قرائت، و با نرم افزار SURFER به روش کریجینگ پهنه بندی شد. متوسط رطوبت حجمی خاک با افزایش حجم آبیاری، افزایش یافت. بیشترین میزان میانگین رطوبت حجمی در تیمار با شوری dSm-1 5 با مقدار 84/39 درصد و کمترین آن در تیمار با شوری dSm-1 279/1 با مقدار 49/37 درصد بود. با توجه به خروجی های SURFER و متوسط رطوبت حجمی، در تیمار با شوری dSm-1 5 مقدار رطوبت در لایه های سطحی زیاد بوده که این امر به علت کاهش نفوذپذیری و هدایت هیدرولیکی خاک با افزایش شوری بوده است. با توجه به قرار گرفتن متوسط رطوبت حجمی خاک در محدوده ظرفیت زراعی خاک های رس سیلتی، می توان گفت سامانه آبیاری قطره ای نواری در شرایط محدودیت منابع آب باکیفیت مناسب از کارایی لازم برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای نواری، تغییرات رطوبت خاک، TDR
 • قاسم زارعی*، مرتضی خان احمدی صفحه 23
  با رشد روزافزون جمعیت و تشدید تغییرات اقلیمی، کمبود آب به مانع اصلی کشاورزی پایدار در جهان تبدیلشده است. در این راستا، برآوردهای تقریبی نشان میدهند که در سال 2030 میلادی، کشور ما سالانه به حدود 40 میلیارد مترمکعب آب اضافی نیازمند خواهد بود. سفره های آب شور و آب دریا، یک منبع بی پایان و قابل اعتماد آب هستند که برای استفاده در اکثر فعالیت های کشاورزی، نیازمند نمک زدایی می باشند. در حال حاضر کشت اکثر محصولات کشاورزی با آب نمک زدایی شده به دلیل هزینه های زیاد انرژی و سرمایه اولیه موردنیاز، سودآور نیست. هم اکنون مصرف انرژی در فرآیند نمکزدایی حدود 5 کیلووات ساعت بر مترمکعب است که هنوز بسیار بیشتر از مقدار حداقل تئوری 1 کیلووات ساعت بر مترمکعب است. در این مقاله؛ روش های مختلف در دست تحقیق برای کاهش هزینه های نمک زدایی بررسی شده اند. کاربردهای موردی از سامانه های نمک زدایی آب در کشت های گلخانه ای کشور به صورت کمی ارائه گردیده اند .. روش های نوآورانه مبتنی بر نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی برای کاهش اتلاف انرژی در غشاهای اسمز معکوس، غشاهای حاوی نانولوله های کربنی یرا پرروتئین های استخراج شده از گیاهان شور دوست در این رابطه تشریح شده اند. ترکیب مناسب روش های اسمز معکوس اسمز مستقیم بدین منظور معرفی شده اند. به بازطراحی واحدهای نمکزدایی برای افزایش بازیابی انرژی اشاره شده است و استفاده در حال توسعه از انرژی خورشیدی در نمک زدایی نیز به عنوان یک راهکار معرفی شده است.
  کلیدواژگان: کشاورزی، نمک زدایی، آب دریا، انرژی، هزینه، تولید محصول
 • حسین دهقانی سانیج*، الهه کنعانی، مجید حمامی صفحه 39
  روش آبیاری قطره ای زیر سطحی یک روش بسیار کارآمد برای استفاده بهینه از آب با به حداقل رسانیدن تلفات آب از طریق تبخیر از سطح خاک، کاهش نفوذ عمقی و درنتیجه کمک به حفظ ذخیره آب و حفظ مواد مغذی مورداستفاده گیاه است. این روش آبیاری در نقاط مختلفی از جهان بر روی محصولات مختلف ردیفی (ازجمله ذرت)، باغی و سبزیجات ارجحیت نسبتا بالایی نسبت به سایر روش های آبیاری قطره ای سطحی، بارانی و سطحی به خود اختصاص داده است. همچنین در محصولات پر مصرف در کشور ایران مثل ذرت که از سطح زیر کشت بالایی نیز برخوردار است و می تواند نقش موثری در بیلان آب کشور داشته باشد دارای بازده قابل قبولی بوده است. در این مقاله هدف معرفی مزایا و محدودیت های روش آبیاری قطره ای زیر سطحی برای زراعت ذرت و ارائه توصیه های فنی برای طراحی، اجرا و بهره برداری از این سیستم در زراعت ذرت می باشد. به این منظور مطالعاتی بر روی نتایج تحقیقات انجام شده در خصوص عملکرد گیاه ذرت و بهره وری آب تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی انجام شد. نتایج ارائه شده از مطالعات صورت گرفته نشان داد با توجه به بافت خاک ک عمق لوله های قطره چکان دار در محدوده عمق 15/0 تا 45/0 متر متغیر بود. همچنین فاصله لوله های قطره چکان دار برابر 5/1 متر برای ذرت کشت شده بافاصله ردیف های 76/0 متر مقرون به صرفه بود. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد دانه ذرت، بیوماس گیاه و جذب کود نیتروژن گیاه با استفاده از کود آبیاری در طول فصل رشد تحت سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی دارای افزایش بیشتری بود. به طورکلی زمانی که با شرایط کمبود آب و تنش آبی محصول مواجه هستیم، کاربرد سیستم آبیاری قطره ای زیر سطحی می تواند با طراحی و مدیریت صحیح باعث افزایش سطح تولید، افزایش عملکرد و اجزای عملکرد گیاه ذرت و همچنین بالا بردن بهره وری آب آبیاری شود.
  کلیدواژگان: بهره وری آب، ذرت، عملکرد، قطره ای زیر سطحی، مدیریت آبیاری
 • مجتبی رضایی، مجید وظیفه دوست، ناصر دواتگر، نادر پیرمرادیان، شیوا مختاری، علی شاه نظری، محمود رایینی سرجاز، ابراهیم امیری صفحه 53
  محاسبه دقیق شاخص سطح برگ(LAI) نقش مهمی در افزایش دقت برآورد تبخیر-تعرق و میزان تاثیر تنش های محیطی مانند خشکی بر گیاهان دارد. اندازه گیری این شاخص مهم در سطح وسیع بسیار هزینه بر و وقت گیر است. فناوری سنجش ازدور امکان اندازه گیری آسان LAI را در این شرایط فراهم نموده است. این پژوهش باهدف بررسی دقت استفاده از تصاویر ماهواره ای برای اندازه گیری LAI برنج با استفاده از داده های LAI اندازه گیری شده در 10 مزرعه طی 4 مرحله زراعی در سال 1389 در سطح شهرستان فومن استان گیلان انجام گردیده است. نتایج نشان داد دقت این روش بسته به میزان پوشش گیاهی متغیر است ولی در مرحله پوشش کامل از دقت بالایی برخوردار است (85/0R2>). در دوره ابتدایی رشد(پنجه زنی) نمایه NDVI و در مرحله پوشش کامل استفاده از نمایه SAVI منجر به رابطه خطی بهتری با شاخص سطح برگ شده است.
  کلیدواژگان: LAI، NDVI، SAVI، شالیزار، سنجش ازدور
 • عبدالمطلب علیان غیاثی، محمدعلی شاهرخ نیا صفحه 61
  اثر تنش آب آبیاری بر ارقام گوجه فرنگی در دشت مرودشت فارس این آزمایش با سه رقم سوپر اوربانا، سوپر چف،کینگستون، دریکی از مزارع روستای فتح آباد واقع در شهرستان مرودشت موردبررسی قرار گرفت. آبیاری در5 سطح (مدیریت زارع ، 60، 80، 100 و120درصد آب موردنیاز گیاه از روش پنمن مانتیث) اعمال شد. عملیات کاشت، داشت و برداشت، به جز آبیاری توسط کشاورز و به طور یکسان در تیمارهای آزمایش انجام شد. نتایج نشان داد اثر تیمارهای آبیاری بر عملکرد محصول معنی دار است. تیمارهای 120 و 60 درصد نیاز آبی به ترتیب با 8840 و 4420 مترمکعب در هر هکتار، دارای بیشترین و کمترین مقدار آب مصرفی بودند. بیشترین کار آیی مصرف آب در تیمار80 درصد نیاز آبی و کمترین مقدار آن در تیمار60 درصد نیاز آبی به ترتیب 15/8 و10/7 کیلوگرم به ازای هر مترمکعب آب در هکتار به دست آمد. بنابراین تیمار نیاز آبی80 درصد به عنوان تیمار برتر پیشنهاد شد.
  کلیدواژگان: آبیاری، تنش آبی، کار آیی مصرف آب، گوجه فرنگی
 • ابوالفضل ناصری*، داود نیک نژاد، علیرضا حسن اقلی صفحه 69
  یکی از روش های افزایش راندمان کاربرد آب در اراضی فاریاب، استفاده از جریان ناپیوسته است. شبیه سازی و طراحی صحیح این روش آبیاری، نیازمند برآورد دقیق ضرایب معادلات نفوذ است. تعدد اندازه گیری های مزرعه ای و صرف زمان نسبتا زیاد برای برآورد نفوذ در نقاط مورد نظر از طول جویچه، از مطلوبیت روش مرسوم در برآورد ضرایب معادله نفوذ در جریان ناپیوسته می کاهد. بنابراین، به منظور ارزیابی عامل ناپیوستگی در نفوذ از جویچه تحت جریان ناپیوسته در نوبت های مختلف آبیاری و معرفی نحوه کاربرد روش جویچه مسدود برای اندازه گیری نفوذ از جوچه تحت جریان ناپیوسته آزمایشی با کاربرد جریان ناپیوسته با زمان وصل 30 دقیقه و نسبت سیکل یک دوم با چهار بار جریان ناپیوسته، در دو نوبت آبیاری اول و دوم و در سه تکرار انجام شده است. برای انجام آزمایش های نفوذپذیری، از روش جویچه های مسدود سازگار یافته با جریان ناپیوسته استفاده شد. کاربرد جریان ناپیوسته دارای توانائی و پتانسیل کاهش در نفوذ تجمعی با اعمال موج های مختلف دارد. کاهش نفوذ در اثر کاربرد آبیاری ناپیوسته، درنهایت موجب کاهش نفوذ عمقی و بهبود وضعیت پیش روی جریان در جویچه شده و درنتیجه، موجب افزایش راندمان آبیاری و یکنواختی توزیع آب خواهد شد. با افزایش نوبت آبیاری، مقدار نفوذ تجمعی کاهش می یابد. نفوذ تجمعی در انتهای زمان وصل 30 دقیقه اول برای نوبت اول آبیاری (با مقدار 9363 میلیلیتر بر متر) بیشتر از نوبت بعدی (با مقدار 5858 میلیلیتر بر متر) بود. تفاوت سرعت نفوذ در موجهای دوم تا چهارم معنی دار نبود. کاربرد جریان با بیشتر از سه موج، موجب تغییر در سرعت نفوذ و بهبود کارآئی آبیاری نشد. پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکف (a و k) در موجهای مختلف از آبیاری اول و دوم با تحلیل رگرسیون به دست آمد. توان معادله برابر 0/43 بود. مقادیر پارامتر k در آبیاری اول، بیشتر از مقادیر آن در آبیاری دوم بود. دوم بود. عامل ناپیوستگی برای موج های مختلف از آبیاری های اول و دوم ارزیابی گردید. از عامل های ناپیوستگی میتوان برای پیشبینی نفوذ تجمعی در موج های آبیاری اول و دوم بر مبنای نفوذ تجمعی موج اول استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آبیاری ناپیوسته، نفوذ تجمعی، جویچه مسدود، جویچه آبیاری
 • علی سالک زمانی صفحه 79
  برای بررسی واکنش کارآئی مصرف آب باران و تک آبیاری گندیم دیم سبلان نسبت به زمان کشت، مجموعه آزمایش هایی در ایستگاه تحقیقات دیم مراغه به مدت سه سال انجام شد. زمان کشت گندم دیم اول، دهم، بیستم و سی ام مهرماه هرسال بود. نتایج نشان داد عملکردانه از تیمارهای زمان کشت تاثیرپذیر بود. تیمار اول مهر با یک آبیاری در زمان کشت با دریافت بارندگی به میزان 504 میلی متر بیشترین عملکرد (برابر 3422 کیلوگرم در هکتار) را تولید نمود. مدلی رگرسیونی بین عملکرد دانه و میزان آب دریافتی از باران و آبیاری با ضریب همبستگی 96/0 به دست آمد. کارآئی مصرف آب باران و تک آبیاری بین 32/0 تا 68/0 کیلوگرم بر مترمکعب بود. تیمار زمان کشت اول مهر با تک آبیاری بیشترین عملکرد و کارآئی مصرف آب را تولید نمود. بر اساس یافته های این تحقیق، برای داشتن بیشترین عملکرد و کارآئی مصرف آب باران و تک آبیاری، کشت گندم سبلان در اول و دهم مهرماه در شرایط آب هوائی مراغه و اقلیم های مشابه می تواند قابل توصیه باشد.
  کلیدواژگان: کارآئی مصرف آب باران، کارآئی مصرف آب، گندم دیم، عملکرد گندم
|
 • T. Taher Abadi, M.K. Motamed, M.R. Khaledian Page 1
  Water shortage in Iran is one of the main factors limiting in the development of agricultural activities.Development of new irrigation technologies is one of the most important solutions for the development of agriculture and increase production. To reduce water restrictions in agriculture¡ the expansion of pressurized irrigation systems is in the government''s priority development programs. The main objective of this study was to investigate the effective factors in the adoption of Sprinkler irrigation by farmers in Kangavar city of Ilam province. The questionnaire was the main toll for collecting data. By Kokran formula 310 samples were selected with random sampling. The validity of the questionnaire was approved by 10 subject specialists and reliability assessed with Cronbach''s alpha 0.78 Obtained. The population of this research was 310 wheat farmers including two groups (Sprinkler irrigation group 140 wheat farmers and traditional irrigation group 170). Statistical indicators such as frequency¡ Percent frequency¡ mean¡ standard deviation and X squrae and Kramer coeeficient (V) was performed using spss software. The results showed that there is a correlation (95%) among the independent variables of education¡ agricultural experience¡ reduce weeds¡ reducing the cost of electricity consumption¡ saving water consumption¡ the amount of available water¡ the amount of annual income land holding with the dependent variable¡ adoption sprinkling irrigation methods And there is a correlation (99%) between independent variable of yield with dependent variable of sprinkler irrigation methods. There are not correlations (99%) among independent variables of age¡ family size¡ reduced pest with the dependent variable.
  Keywords: sprinkle irrigation, wheat farmers, adoption, agricultural development
 • F. Javadzadeh, M.R. Khaledian, M. Navabian, P. Shahinrokhsar Page 13
  Due to limited water resources utilization of unconventional water resources¡ is taken into consideration. The aim of this study was to evaluate changes in soil moisture under different irrigation water salinity under a line source in a layered heavy soil. For this purpose¡ irrigation times period of 2¡ 3 and 4 hours for volumes of 10¡ 15 and 20 liters and irrigation water salinity of 1.279¡ 2.5 and 5 dS/m were applied replicated three times. In order to evaluate changes in soil moisture values a TDR device was used; and then the SURFER software using kriging method was used for zoning. The average soil moisture content was increased by increasing the water volume. The highest average volumetric moisture was in 5 dS/m treatment with 39.84% and the lowest one was in 1.279 dS/m treatment with 37.49%. According to SURFER outputs and the average volumetric moisture¡ in 5 dS/m salinity treatment the soil moisture in the surface layers was high¡ which is due to reduced permeability and hydraulic conductivity because of soil salinity increase. As the average soil moisture content is about at the field capacity of the silty clay soil¡ it can be said that drip irrigation system under limited water resources with a relevant quality has the necessary performance.
  Keywords: Soil moisture variations, Tape drip irrigation, TDR
 • Gh. Zarei*, M. Khanahmadi Page 23
  Population growth along with climate change will cause the water scarcity to become the main bottleneck of sustainable agriculture in the world. So as a rough estimation, by 2030 nearly 40 billion cubic meters more water is needed annually in our country. Saline groundwater and seawater are abundant and reliable water resources which need to be desalinated for use in most agricultural activities. Cultivation of most agricultural products is currently not feasible with desalinated seawater due to high energy and capital costs. Current seawater desalination energy consumption rate is 5 kwh/m3 which stand far above minimum theoretical limit namely 1 kwh/m3. Application of desalinated water in greenhouses cultivation is being investigated. Various routes which are being investigated to reduce the costs are dealt in this paper: Innovative nanotechnology and biotechnology methods are under development for abatement of energy loss in reverse osmosis membranes. Membranes containing carbon nanotubes or proteins extracted from salinity tolerant plants are fabricated in this regard. Appropriate combination of reversed osmosis (RO) with forward osmosis (FO) is under investigation. At the same time, design of desalination plants is improved to enhance energy recovery. Utilization of solar energy in desalination is also emerging.
  Keywords: desalination, seawater, agriculture, energy, cost, crop production
 • H. Dehghanisanij, E. Kanani, M. Hamami Page 39
  Subsurface drip irrigation is a highly efficient method to optimal use of water by minimizing water losses through evaporation from the soil surface¡ reduce deep percolation¡ and thus helping to keep water and preserve the nutrients used by crops. This irrigation method have high priority in different parts of the world on different row crops¡ garden and vegetables compared to other methods irrigation such as of surface drip irrigation¡ sprinkler and surface irrigation. In Iran¡ for the crops with cultivated area¡ such as corn¡ were been very productive which may have an important role in the water balance of country''s. In this article¡ the goal is introduction of benefits and limitations of subsurface drip irrigation for corn and provide technical advice for design¡ implementation and operation of this system in corn farming. For this purpose reports and publications on the yield and water productivity of corn under subsurface drip irrigation system were studied. The results showed that depth of dripline due to the soil texture was variable¡ and was in range from 0.15 to 0.45 meters. Also¡ the distance between the dripline was affordable with 1.5 meters for cultivated corn with a row spacing of 0.76 m. Also¡ the results showed that grain yield of corn¡ plant biomass and absorb plant nitrogen fertilizer by fertigation during the growing season has increased under the subsurface drip irrigation system. Generally¡ when we are faced with water shortage and water tension of the product¡ application of subsurface drip irrigation with a proper design and management will increase corn production levels¡ yield and yield components and¡ also increase the irrigation water productivity.
  Keywords: Corn, Irrigation management, subsurface drip irrigation, Water productivity, yield
 • M. Rezaei, M. Vazifedoust, N. Davatgar, N. Pirmoradian, Sh. Mokhtari, A. Shahnazari, M. Raeini Sarjaz, E. Amiri Page 53
  Leaf area index (LAI) is an important index in crop evapotranspiration estimation and in monitoring abiotic stresses like water stress. The LAI determination using direct methods is costly as well as time consuming¡ making it nearly impossible especially over large scales. For these reasons¡ attempts have been made to forecast LAI using remotely sensed vegetation indices (i.e.¡ the Normalized Difference Vegetation Index¡ NDVI). The present study aimed to estimate rice LAI in a large scale using remote sensing imageries from Landsat 5 and 7. Actual LAI were measured during 2010 in four different growing phases in 10 paddy fields of Fouman¡ Guilan¡ the northern part of Iran. The samples were taken from the fields and the LAI were measured by a LAI meter in laboratory. The results showed that the accuracy of estimation of LAI by Landsat imageries changed during the season¡ but the best results gained in rice full coverage in flowering phase (R2=0.85). In the early stage of rice growing season using NDVI and in full coverage using SAVI gave the best correlation of LAI estimation.
 • A. Olyan Ghiasi, M.A.Shahrokhnia Page 61
  The effect of water stress on tomato crop in Marvdasht region (Fars province) was investigated as five treatments in three cultivars (Super Urbana¡ Super Chef¡ Kingston) in 2014. The experiments were done in a farm in Fathabad country near Marvdasht town and were replicated three times. Irrigation water content treatments were considered in five levels (control¡ 60¡ 80¡ 100 and 120% water requirement). The irrigation water content was calculated by penman-montieth method. The above water requirements were determined considering leaching requirement and 90% irrigation efficiency in drip irrigation systam. Irrigation water was applied using calibrated water flow meters and the treatments were irrigated in four day periods. Planting¡ maintenance and harvesting operations were the same in all treatment. Planting was done by seeds. The control treatment was managed by the farmer and the plants were irrigated for about 8 hrs every 4 days. Results revealed significantly different yield between three cultivars. The irrigation water had highly significant effect¡ but the interaction between cultivars and water requirement was not significant. Also the effect of irrigation treatments on crop yield was significant. The highest and the lowest yield was obtained as 73729 kg/ha using 8840 m3/ha and 39551 kg/ha using 4420 m3/ha of water; respectively. These results showed that the water had significant effect on crop yield and the maximum water use efficiency was estimated as 8.5 in 80% water requirement treatment and the minimum was calculated as 7.1 kg/m3 for that of 60% water requirement treatment. So 80% water treatment is recommended.
  Keywords: Irrigation, Water stress, Water productivity, Tomato
 • A. Nasseri*, D. Niknezhad, Alireza Hassanoghli Page 69
  One of the methods to increase water application efficiency in agricultural lands is surge irrigation. Simulation and design of this method rely on accurate estimation of infiltration equation coefficients. Commonly used methods to estimate infiltration equations coefficients need to numerous field measurements and to time consume. Therefore, to evaluate surge factor in furrow infiltration under non- continuous flow, a field study was conducted for surge flow with on-time of 30 min, cycle ratio of 1/2, with four surges, at two irrigation events. Surge infiltration was measured by blocked furrow infiltrometers which adapted for non- continuous condition. The results indicated that non- continuous flow has a potential to decrease cumulative infiltration with the application of different surges. Decreasing infiltration due to non-continuous flow caused decreasing deep percolation and improving flow advance along furrows, consequently, it will be caused increase in irrigation efficiency and improve water distribution in the farm. With increase in irrigation events, cumulative infiltration decreased. Cumulative infiltration at the first 30 min in the first irrigation (with 9363 ml m-1) is more than the second event (with 5858 ml m-1). The differences between infiltration rates from two to four surges were not significant. Application flow with more than three surges did not cause changes in infiltration rate and water efficiency. Infiltration equation parameters (k and a) were obtained by regression analysis for different surges of tow irrigation events. The exponent of the equation was 0.43. The parameter of K in The first irrigation was more than that was from the second irrigation. In the present study, surge factor was evaluated for two irrigation events with several flow surges. The surges factors can be used to estimate cumulative infiltration in the different surges of the first and the second irrigation events based on the first surge.
  Keywords: Surge irrigation, Cumulative infiltration, Blocked furrow, Furrow irrigation
 • A. Salek Zamani Page 79
  This study was conducted to investigate wheat production and precipitation water productivity response to planting dates of Sabalan wheat variety at the Dryland Agricultural Research Institute in Maragheh located at the north-west of Iran. Four planting dates of 23 Sep.¡ 2 Oct.¡ 12 Oct. and 22 Oct. Treatments were laid out in complete randomized blocks for three years. Results revealed that grain yield affected by planting dates. The planting date of 23 SPt. (with single irrigation at the sowing time) with seasonal precipitation of 504 mm produced the highest yield of 3422 kg ha-1. To describe the relationship between grain yield and received water from precipitation and single irrigation a linear model (r =0.96) was developed with high agreement between measured and predicted values. Also¡ results showed that received water productivity averaged 0.46 and ranged from 0.32 to 0.68 kg m-3. Planting date of Sep. 2 with single irrigation at the sowing time produced the highest water productivity and grain yield. Therefore date of Sep.2 for planting with supplemental irrigation and date of 2 Oct. can be recommended as the optimum planting date of wheat in in dryland condition of Maragheh and similar climate condition.
  Keywords: Dryland wheat, Precipitation productivity, Single irrigation