فهرست مطالب

پرستاری و مامایی ارومیه - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 93، تیر 1396)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 93، تیر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/22
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نعیمه اکبری ترکستانی، پلینوس رمضان نژاد*، محمدرضا عابدی، بابک عشرتی، مجید موحد مجد، عباس نکوبهر صفحات 244-251
  پیش زمینه و هدف
  خانواده سلول بنیادی پیکر جامعه است و سلامت آن، تعالی روحی و معنوی و رشد فکری جامعه را در پی دارد. یکی از مباحث عام جامعه امروز، تقویت پایه های زندگی زناشویی است. توجه به آمارهایی که اشاره به دلایل جدایی زوجین و رشد این پدیده دارد، بر ضرورت وجود صمیمیت احساسی و جنسی که منجر به رضایتمندی جنسی در آنان می شود تمرکز داشته و ایجاد و ارتقاء سطح آگاهی زوجین در زمینه تفاهم جنسی را مهم ترین و موثرترین راه ها می داند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر مشاوره قبل از ازدواج با رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر رضایت جنسی می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی از نوع تجربی می باشد. جمعیت هدف در این پژوهش زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج شهر اصفهان بودند. نمونه ای به حجم 60 زوج انتخاب و وارد مطالعه شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه مداخله (30 زوج) و کنترل (30 زوج) جای گرفتند. پس از پایان جلسات مشاوره پرسش نامه رضایت جنسی برای دو گروه تکمیل گردید سپس داده ها توسط نرم افزار spss21 و آزمون من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که اختلاف معنی داری بین تاثیر مشاوره قبل از ازدواج و رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد بر روی رضایت جنسی زوجین نسبت به روش مرسوم مشاوره قبل از ازدواج وجود نداشت (p>0/02). لذا نیاز به پژوهش هایی با تعداد نمونه بیشتر و با انتخاب گروه هدفی که بین یک تا پنج سال از ازدواج آنان گذشته باشد، احساس می گردد.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد انتخاب زمان بسیار کوتاه قبل از زندگی مشترک و یا بلافاصله پس ازآن برای آموزش با روش هایی نظیر رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد، موثر نبوده چراکه زوجین در این زمان، از شور و هیجان خاصی برخوردار بوده و هنوز با مشکلاتی که احساس نیاز به دریافت مشاوره در آنان را برانگیزد، برخورد ننموده اند.
  کلیدواژگان: رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT)، رضایت جنسی، مشاوره پیش از ازدواج
 • مریم قبله ای، علی زینالی* صفحات 252-262
  پیش زمینه و هدف
  دلبستگی تاثیر اساسی بر روی تکامل کودکان دارد و به همین دلیل در سال های اخیر بحث دلبستگی اهمیت زیادی پیدا کرده است. پژوهش حاضر باهدف ارزیابی و مقایسه سبک های دلبستگی کودکان 1 تا 3 ساله مهدکودکی و غیرمهدکودکی شهر ارومیه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی – تحلیلی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل همه کودکان مهدکودکی و غیرمهدکودکی 1 تا 3 ساله شهر ارومیه در سال تحصیلی 96-1395 بودند. نمونه پژوهش 400 کودک (200 مهدکودکی و 200 غیرمهدکودکی) 1 تا 3 ساله بودند که با روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. پرسشنامه سبک های دلبستگی کودکان (هاگر، 1999) توسط مادران کودکان تکمیل شد. داده ها با روش های توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری (مانوا) تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد 336 کودک دلبستگی ایمن، 28 کودک دلبستگی اجتنابی، 21 کودک دلبستگی مقاوم و 15 کودک دلبستگی آشفته داشتند. از کودکان مهدکودکی 171 کودک دلبستگی ایمن، 13 کودک دلبستگی اجتنابی، 9 کودک دلبستگی مقاوم و 7 کودک دلبستگی آشفته و از کودکان غیرمهدکودکی 165 کودک دلبستگی ایمن، 15 کودک دلبستگی اجتنابی، 12 کودک دلبستگی مقاوم و 8 کودک دلبستگی آشفته داشتند. همچنین کودکان مهدکودکی و غیرمهدکودکی در دلبستگی های ایمن و اجتنابی تفاوت معنی دار داشتند، اما در دلبستگی های مقاوم و آشفته تفاوت معنی داری نداشتند. علاوه بر آن کودکان از لحاظ جنسیت و سن در انواع دلبستگی تفاوت معنی داری نداشتند (05/0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج می توان گفت کودکان مهدکودکی در مقایسه با کودکان غیرمهدکودکی از لحاظ سبک های دلبستگی در وضعیت بهتری قرار داشتند و مهدکودک ها تاثیر مثبتی بر شکل گیری و بهبود سبک های دلبستگی داشتند. بنابراین آنچه در شکل گیری سبک های دلبستگی نقش مهمی دارد، مکان نگهداری کودک (خانه یا مهدکودک) نیست، بلکه میزان در دسترس بودن مراقبان و حساس بودن آن ها به نیازهای کودکان است.
  کلیدواژگان: سبک های دلبستگی، دلبستگی ایمن، دلبستگی ناایمن، کودکان مهدکودکی، کودکان غیرمهدکودکی
 • شمیلا کاظمی، سعیده ضیایی*، انوشیروان کاظم نژاد، وجیهه مرصوصی صفحات 263-269
  پیش زمینه و هدف
  بتا تالاسمی یکی از شایع ترین بیماری های ژنتیکی در ایران است، در دوران بارداری، زنان مبتلا به تالاسمی مینور اغلب کم خونی قابل توجهی را نشان می دهند که بیشترین میزان این کم خونی در اواسط سه ماهه دوم و اوایل سه ماهه سوم دیده می شود. هدف از این مطالعه، بررسی شاخص های آنتروپومتریک نوزادان مادران مبتلا به بتا تالاسمی مینور در مقایسه با زنان سالم همسان با آن ها می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه گذشته نگر از طریق پرونده های زایمانی موجود در بایگانی بیمارستان های شهر تهران انجام گرفت. در این پژوهش 800 نمونه همسان شده ازنظر سن مادر، شاخص توده بدنی، تعداد زایمان، مرده زایی و سقط، موردمطالعه قرار گرفت که شامل 400 نمونه به عنوان گروه شاهد و 400 نمونه به عنوان گروه بیمار بود. اطلاعات از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین وزن نوزادان در گروه مورد 8/2 کیلوگرم و در گروه شاهد 2/3 کیلوگرم، میانگین قد نوزادان در گروه مورد 6/48 سانتی متر و در گروه شاهد 8/49 سانتی متر، میانگین دور سر نوزادان در گروه مورد 34 سانتی متر و در گروه شاهد 5/34 سانتی متر می باشد. میزان وزن و قد و دور سر نوزادان زنان مبتلا به بتا تالاسمی مینور کم تر از گروه شاهد بوده است.
  نتیجه گیری
  طبق این مطالعه 400 پرونده زن سالم و 400 پرونده زن مبتلا به بتا تالاسمی مینور بررسی شد. تفاوت معنی داری در شاخص های آنتروپومتریک نوزادان مادران مبتلا به بتا تالاسمی مینور در مقایسه با نوزادان زنان سالم همسان با آن ها وجود دارد (001/0 P<).
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی، نوزاد، مادر، شاخص های آنتروپومتریک
 • نادر آقاخانی، روزیتا چراغی*، وحید علی نژاد، رحیم بقایی صفحات 270-280
  پیش زمینه و هدف
  حوادث شغلی از مسائل پراهمیتی است که می تواند مشکلات متعددی را برای پرسنل و کارکنان هر واحد شغلی ایجاد نماید. کنترل میزان حوادث عامل مهم برای کاهش مخاطرات؛ تامین سلامت کارکنان و بیماران و تلاش در جهت پیشگیری از وقوع حوادث شغلی به خصوص در محیط های بالینی می باشد. این مطالعه باهدف بررسی میزان شیوع و علل آسیب های شغلی در پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه در سال 5- 1394 انجام گردید.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 180 پرستار شاغل در بیمارستان ها به صورت تصادفی انتخاب و پرسشنامه توسط آنان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی انجام شد.
  یافته ها
  در دسته های مخاطرات شغلی: مخاطرات بیولوژیکی؛ تماس پوستی با خون یا سایر مایعات بدن (5/90 درصد)، مخاطرات شیمیایی؛ تنفس بخارات مواد ضدعفونی کننده (7/46 درصد)، مخاطرات فیزیکی؛ قرار گرفتن در معرض اشعه به طور تصادفی (9/46 درصد) و در مخاطرات ارگونومیکی؛ کمردرد ترومایی (7/41 درصد) بیشترین آسیب را دربرداشت. علل وقوع آسیب های شغلی شامل: حجم زیاد کار (1/61 درصد) و خستگی ناشی از ساعات طولانی کار (6/35 درصد) بیشترین علل وقوع آسیب های شغلی را شامل می شد. خستگی ناشی از ساعات طولانی کار، شیفت شب، عجله هنگام کار، عدم وجود وقت کافی و ازدحام در بخش به عنوان علل آسیب های شغلی با امکان بروز آسیب های شغلی ارتباط معنی داری داشت (05/≤0 p).
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق و شیوع بالای آسیب های شغلی پرستاری که در برخی موارد به بیش از 90 درصد می رسد و این میزان در کشورهای درحال توسعه بیش ازحد انتظار است، امید می رود خطرات شغلی موجود شناسایی، پیش بینی و آموزش های لازم و تمهیدات لازم برای کاهش و پیشگیری از خطرات و ارائه خدمات ایمنی ارائه شوند.
  کلیدواژگان: شیوع، علل، آسیب های شغلی، پرستاران
 • نادر آقاخانی، خورشید سنایی *، رحیم بقایی، کمال خادم وطن صفحات 281-291
  پیش زمینه و هدف
  انفارکتوس میوکارد از شایع ترین بیماری قلبی و عروقی شناخته شده که هرچند می توان آن را کنترل کرد، اما بیماران مبتلا، همواره در معرض عوامل تنش زای جسمی، روانی، اجتماعی ناشی از آن قرار دارند. به همین دلیل این بیماران نیازمند مداخلات پرستاری ازجمله استفاده از روش های موثر آموزش به بیمار هستند. از طرفی خود مراقبتی عامل مهمی در درمان و مراقبت بیماران است. استفاده از بسته آموزشی- حمایتی به عنوان روشی تسهیل کننده می تواند در درک و به کارگیری روش های خود مراقبتی موثر باشد. این مطالعه جهت بررسی تاثیر بسته آموزشی- حمایتی خود مراقبتی بر میانگین اضطراب، افسردگی و استرس در بیماران مبتلا به انفارکتوس میوکارد انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی، 86 بیمار مبتلا به انفارکتوس میوکارد مراجعه کننده به بیمارستان شهید دکتر قلی پور بوکان به صورت نمونه های در دسترس وارد مطالعه شدند و سپس به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه 43 نفره در گروه کنترل و مداخله قرار گرفتند. آموزش خودمراقبتی در گروه مداخله بعد از گذشت 48 ساعت از بستری و سپری شدن فاز حاد بیماری، با ارائه بسته آموزشی _حمایتی خود مراقبتی و به روش چهره به چهره انجام شد. حمایت اجتماعی در چهار بعد حمایت عاطفی، ابزاری، اطلاعاتی و ارزیابی انجام گرفت. جهت تفهیم بهتر آموزش ارائه شده از خانواده بیمار نیز کمک گرفته شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد (اضطراب، استرس، افسردگی) بود. این پرسشنامه ها قبل از انجام مداخله، قبل از ترخیص از بیمارستان و دو ماه بعد از ترخیص به صورت تماس تلفنی یا مراجعه به منزل بیماران در گروه مداخله و کنترل تکمیل شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر با استفاده از برنامه نرم افزار SPSS-21 استفاده شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که میانگین و انحراف معیار اضطراب در گروه مداخله بعد از استفاده از بسته آموزشی-حمایتی کاهش یافته است (96/3±62/12)(05/0>p). همچنین بررسی میزان افسردگی در دو گروه مداخله و کنترل نشان داد که بعد از استفاده از بسته آموزشی –حمایتی در گروه مداخله میانگین و انحراف معیار افسردگی کاهش پیدا کرده است (75/2±23/12)(05/0>p). یافته ها نشان داد که استفاده از بسته آموزشی و حمایتی موجب تاثیر معنی داری بر روی استرس بیماران نشده است (97/1±41/9) (05/0
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص شد که استفاده از بسته آموزشی _حمایتی خود مراقبتی موجب کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران انفارکتوس میوکارد می شود. بنابراین مدیران پرستاری مراکز درمانی می توانند ازاین روش به عنوان راهکاری موثر در کاهش اضطراب و افسردگی این بیماران استفاده کنند.
  کلیدواژگان: آموزش، خودمراقبتی، اضطراب، افسردگی، استرس، انفارکتوس میوکارد
 • نایافت کریمی، فاطمه بهادری، حمیدرضا خلخالی، سهیلا ربیعی پور* صفحات 292-300
  پیش زمینه و هدف
  امروزه عوامل متعددی زنان باردار را در معرض استرس و اضطراب قرار می دهد. انجام آمنیوسنتز ممکن است باعث ایجاد اضطراب در مادران باردار شود. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان اضطراب و استرس درک شده مادران کاندید آمنیوسنتز انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه یک مقاله ی توصیفی است که بر روی 95 زن باردار با سن بارداری 15 تا 20 هفته، در مرکز -آموزشی درمانی شهر ارومیه در سال 1395 انجام شد. نمونه ها با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. میزان اضطراب زنان کاندید انجام آمنیوسنتز با پرسشنامه اضطراب اشپیلبرگر و استرس با پرسشنامه استرس درک شده کوهن اندازه گیری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و همبستگی پیرسون انجام شد. در این مطالعه سطح معنی دار p کم تر از 05/0 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار نمره اضطراب زنان کاندید آمنیوسنتز 48/20 ± 26/108 و میانگین نمره استرس درک شده آنان 7/7 ± 76/24 بود. با انجام آزمون آماری پیرسون ارتباط معنی داری بین اضطراب و استرس درک شده مادران مشاهده شد (001/0 P <).
  بحث و نتیجه گیری
  آمنیوسنتز، روش تشخیصی تهاجمی می باشد که باعث افزایش استرس درک شده و اضطراب مادران کاندید این روش می شود. بنابراین جنبه های روانی این پروسیجر هم باید موردتوجه قرار گیرد و جهت کاهش استرس از روش های مداخله ای ازجمله مشاوره استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آمنیوسنتز، اضطراب، استرس درک شده، بارداری
 • نیلوفر طاهری*، حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف، محمد جواد اصغری ابراهیم آباد صفحات 301-312
  پیش زمینه و هدف
  سرطان یکی از جدی‏ترین بیماری های مزمن و از عوامل تهدیدکننده سلامت جامعه به شمار می‏رود. ازاین بین، سرطان پستان شایع ترین سرطان تشخیص داده شده در زنان می‏باشد. امروزه در حوزه روان شناسی بالینی برخی از پژوهشگران با اجرای مداخلات روانی اجتماعی به دنبال بررسی اثر آن بر بیماران مبتلا به سرطان پستان و کیفیت زندگی آن ها می‏باشند. این پژوهش نیز باهدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت های ارتباط صمیمانه بر افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی زنان مبتلا به سرطان پستان به انجام رسید.
  مواد و روش کار
  روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر دخالت محقق در گردآوری داده ها، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان پستان مقیم در آسایشگاه مرکز رادیوتراپی و انکولوژی امام رضا (ع) مشهد در تابستان سال 1395 می باشد که 32 نفر بودند. نمونه گیری به شیوه در دسترس هدفمند انجام شده است و 24 نفر که معیارهای ورود را دارا بودند، انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 12 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون با پرسشنامه‏ های رضایت زناشویی انریچ و سازگاری زناشویی هارموهان سینگ موردسنجش قرار گرفتند. گروه آزمایش 8 جلسه 5/1 ساعته، آموزش مهارت های ارتباط صمیمانه را دریافت نمودند و گروه کنترل تحت هیچ مداخله ای قرار نگرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با روش تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها: گروه مداخله نسبت به گروه کنترل در میزان سازگاری و رضایتمندی زناشویی، افزایش معنی داری را نشان داد (05/0p<).
  بحث و نتیجه‏ گیری: با توجه به یافته های موجود آموزش مهارت های ارتباط صمیمانه PAIRS می‏تواند در افزایش سازگاری و رضایتمندی زناشویی موثر باشد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، رضایتمندی زناشویی، سازگاری زناشویی، کاربرد عملی مهارت های ارتباط صمیمانه PAIRS
 • سوسن ولی زاده، امین سهیلی*، گلشن مقبلی، ابراهیم علی افسری صفحات 313-328
  پیش زمینه و هدف
  خودمراقبتی یکی از مفاهیم پایه و اساسی در مراقبت پرستاری بوده و برآیندهای مطلوبی را در تامین، حفظ و ارتقاء سلامتی افراد در پی دارد. مدل اورم یکی از مدل هایی است که بیمار را در مراقبت مشارکت می دهد و بر خودمراقبتی تاکید دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مطالعات مختلف به صورت مرور یکپارچه و واکاوی کاربرد مدل خودمراقبتی اورم در ایران می باشد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع مروری یکپارچه بود که در آن کلیدواژه های اورم، مدل اورم، خودمراقبتی، مدل/تئوری/چارچوب خودمراقبتی (و معادل انگلیسی آن ها) در پایگاه های داده ای Elsevier، Web of Sciences، Scopus، PubMed، ProQuest، CINAHL، Google Scholar، Ovid، SID، IranDoc، IranMedex و Magiran مورد جستجو گرفت. نتیجه جستجوی جامع اولیه شامل 28384 مقاله در کل پایگاه های داده ای بود که با اعمال فیلترینگ، معیارهای ورود/ خروج و مرور نقادانه با استفاده از چک لیست کانسورت، نهایتا تعداد 24 مقاله انتخاب گردید.
  یافته ها
  از میان 24 مطالعه موردبررسی، 7 مقاله در مجلات خارجی و 17 مقاله در مجلات داخلی به چاپ رسیده بودند. تمامی مقالات، مطالعات اصیل پژوهشی و مداخله ای بودند که ازنظر نوع، یک مورد تجربی، 11 مورد نیمه تجربی، 11 مورد کارآزمایی بالینی و یک مورد نیز کارآزمایی در عرصه بود. همچنین در تمامی مقالات، پژوهشگران از طرح پیش آزمون و پس آزمون بهره گرفته بودند. نتایج مستخرج از مقالات، در 3 حوزه اصلی شامل «نوع مداخله انجام شده»، «پیامد حاصل» و «جامعه موردمطالعه» می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به نظر می رسد که همچنان مشکلات بسیاری در مراقبت از بیمار و خودمراقبتی بعد از ترخیص وجود دارد، با توجه به دیدگاه مثبت و خوش بینانه مدل خودمراقبتی اورم نسبت به مشارکت بیماران در امر مراقبت خودشان که با ارزش های اجتماعی معاصر جامعه ایران هم راستا می باشد و با توجه به نقش پررنگ پرستار در ارائه مستقیم خدمات مراقبت سلامت در 2 سیستم جبرانی نسبی و کامل؛ به نظر می رسد این مفاهیم نیاز به بررسی دقیق تر و عمیق تر داشته تا مسئولین و متصدیان حوزه آموزش پرستاری با تهیه و تنظیم دستورالعمل های بالینی مدون و بومی و افزایش آگاهی پرستاران نسبت به مدل خودمراقبتی اورم، اقدام به ترجمان دانش نظری در عمل نمایند.
  کلیدواژگان: مدل خودمراقبتی اورم، ایران، مرور یکپارچه
|
 • Naimeh Akbari Torkestani, Pelinoos Ramezan Nejad *, Mohammadreza Abedi, Babak Eshrati, Dr, Majeed Movahed Majd, Abbas Nekoobahr Pages 244-251
  Background and Aims
  Family is the most important component of community and family health leads to spiritual excellence and intellectual growth. The high and still growing figures of divorce highlights the importance of emotional and sexual intimacy, which culminates in sexual satisfaction, and development and promotion of knowledge about sexual compatibility in couples as the most important and efficient approach. A conventional approach is currently being implemented in premarital counseling centers. The aim of this study is to investigate the effect of acceptance commitment therapy (ACT)-based premarital counseling on sexual satisfaction in comparison with a conventional approach.
  Materials and Methods
  The study population of this clinical trial consisted of all couples referring to premarital counseling centers across Isfahan, Iran. Sixty couples were selected and then randomly divided into two groups of 30 each: experimental and control. The data were analyzed by SPSS 21and Mann-whitney test.
  Results
  No significant difference was seen in effect on the couple's sexual satisfaction between the couples undergoing ACT-based counseling and conventional premarital counseling (P>0.02).We need more research with samples and select a target that last between one and five years of their marriage, be considered.
  Conclusion
  It seems that choosing a very short time before common life or immediately afterwards was not effective in teaching with methods such as an acceptance and commitment approach, because at this time couples have a special excitement And still have not faced with encounters the problems that make them need to get advice.
  Keywords: Acceptance, commitment therapy, sexual satisfaction, premarital counseling
 • Maryam Gheblehi, Ali Zeinali * Pages 252-262
  Background and Aims
  Attachment has a major effect on the development of children and to this reason topic of attachment has been great importance in recent years. The present research aimed to evaluate and compare the 1 to 3 year-old children’s attachment styles in kindergartens and non-kindergartens of Urmia city.
  Material &
  Methods
  This study was a descriptive – analytical from type of causal-comparative. The statistical populations include all 1 to 3 year-old children’s kindergartens and non-kindergartens of Urmia city in 2016-17 academic years. The sample was 400 children (200 kindergartens and 200 non-kindergartens) of 1 to 3 year-old who were selected by cluster sampling method. The children’s attachment styles questionnaire (Huggar, 1999) completed by mothers of children. Data were analyzed by descriptive and multivariate analysis of variance (MANOVA) methods.
  Results
  The finding show there was 336 children secure attachment, 28 children avoidant attachment, 21 children resistant attachment and 15 children disorganized attachment. From kindergarten’s children there were 171 children secure attachment, 13 children avoidant attachment, 9 children resistant attachment and 7 children disorganized attachment and from non-kindergarten’s children there were 165 children secure attachment, 15 children avoidant attachment, 12 children resistant attachment and 8 children disorganized attachment. Also, the children of kindergartens and non-kindergartens have a significant difference in secure and avoidant attachments, but haven’t significant difference in resistant and disorganized attachments. In addition, the children haven’t significant difference in attachments types in terms of gender and age (p
  Conclusions
  Regarded to findings can say that kindergarten’s children in compared with non-kindergarten’s children were in a better situation in terms of attachment style and kindergartens had a positive impact on the formation and improvement of attachment styles. So, what plays an important role in the formation of attachment styles is not the place of child care (home or kindergarten), but the availability of caregivers and their sensitivity to the needs of children is important.
  Keywords: Attachment Styles, Secure Attachment, Insecure Attachment, Kindergarten's Children, Non-kindergarten's Children
 • Shamila Kazemi, Dr Saeede Ziaee *, Anoshirvan Kazemnejad, Vajihe Marsousi Pages 263-269
  Background and Aims
  Beta thalassemia is the most common genetic diseases in Iran, more than two million carriers of beta-thalassemia in Iran. During pregnancy, women with thalassemia often significant anemia show that the highest rate of anemia in the middle of the second quarter and early third quarter can be seen.
  Material &
  Methods
  To evaluate maternal neonatal anthropometric indexes with beta thalassemia com
  Materials And Methods
  This retrospective study and research through birth records in the archive hospitals in Tehran. In this study, 800 samples matched in terms of age, body mass index, number of births, stillbirths and abortions studied which included 400 cases and 400 healthy women as a control group of file-postpartum women Mark has beta thalassemia cases (from 1388 onwards), respectively. Data was analyzed by SPSS software pared to healthy women with them
  Results
  The average birth weight of 8.2 kg group and 2.3 kg in the control group, the mean length of the newborns in the study group and the control group 6/48 cm 8/49 cm, 34 cm average head circumference of infants in the study group ¬Mtr and 5/34 cm in the control group respectively. The weight, height and head circumference of babies born to women with thalassemia minor have been less than the control group.
  Conclusions
  In this study, 400 healthy women and 400 case records of patients with beta-thalassemia trait was investigated. Significant differences in anthropometric indices mothers with beta thalassemia compared to healthy women there with them (P
  Keywords: beta-thalassemia, baby, mother, anthropometric indexes
 • Dr. Nader Aghakhani, Rozita Cheraghi *, Dr. Vahid Alinejad, Dr. Rahim Baghaei Pages 270-280
  Background and Aims
  Occupational accidents are important problems that can cause enormous problems for staff and employees of an organization. Therefore, controlling the rate of accidents for reducing of complications, providing security for staffs and the patients and the continuous efforts for preventing of its occurrence in clinical settings are essential. The target of this research was study of prevalence and factors of occupational accidents in nurses of educational and treatment centers of Urmia University of Medical Sciences, Urmia, 2016.
  Material &
  Methods
  This research was performed as a cross sectional study in 180 nurses. Data were collected by a demographic and researcher made questionnaires asking about their job accidents. The association between the sociodemographic variables and the variable of occurrence of the work accident was ascertained through using Pearson’s test, ANOVA and independent t tests adopting the level of significance of 0.05 and the confidence interval of 95%.
  Result
  The following were ascertained as predominant: female nurses (76.7%), mean age range (33.75±6.9). All of them reported having had some type of work accident in the institution.
  In biologic accidents, contact with blood or other body fluids (90.5%), chemical accidents, breathing vapors of disinfectants (46.7%), physical accidents, being exposed to X rays 46.9%), ergonomic accidents, low back pain due to patient’s repositioning (41.7%) were the main occupational hazards. The most prevalent reasons of it were: unendurable work load (61.1%) and work frustration (35.6%). There was a significant relationship between occupational accidents with long time of work, night shift, hesitation during the work, low time, and crowd of people in the wards (p ≤ 0.05).
  Conclusion
  Based on the results, it is really important to recognize the accidents’ causes, control the rate of them and provide sufficient and appropriate occupational health and safety services.
  Keywords: Prevalence, factors, Occupational Accidents, Nurses
 • Dr Nader Aghakhani, Khorshid Sanaie *, Dr Rahim Baghaei, Dr Kamal Khademvatan Pages 281-291
  Background and Aims
  Although, Myocardial infarction is one of the most common cardiovascular diseases known which can be controlled, patients are always at risk of physical, and socio–psychological stressors. Thus, this study aims to investigate the impact of educational- supportive self-care package on mean of anxiety, depression and stress in myocardial infarction of Shahid Gholipour, Boukan, Iran.
  Material &
  Methods
  This pre- and post-quasi-experimental study will carried out on 86 hospitalized patients with heart failure selected from in Shahid Gholipour hospital of Boukan city affiliated with Urmia University of Medical Sciences were assessed in 2016. They will assign to two groups of experimental (n = 43) and control (n = 43) groups. They are selected through convenience sampling and divided randomly into two intervention and control groups. Any patient in the experimental group received education after 48 hours of admission and after the disease’s acute phase through face to face contact and also a booklet andThe questionnaires were completed before the intervention, after the intervention, before discharge from the hospital, and two months after discharge through phone calls or visiting patients in the intervention group if the patients requested. The patients in the control group receive no intervention.At the same time, patients and their relatives were taught about social support in four dimensions of emotional support, tools, information and evaluation. Demographic and DASS questionnaires (anxiety, stress, depression) were used to collect data. Data were analyzed using statistical software spss version 21.
  Results
  The findings showed that educational- supportive self-care package can reduce anxiety and depression in experimental group after intervention as a lasting effect. On the other hand, the package does not effection stress meaningfully decrease among the patients of control group, and only causes the decrease through interaction with the factor “time”.
  Conclusion
  The educational- supportive self-care package can reduce anxiety and depression and a part of stress among patients with myocardial infarction. Thus, it is recommended the results of this study be considered by health and treatment setting managers as a key factoring nursing care programs to decrease of stress, anxiety and depression among patients with myocardial infraction.
  Keywords: Education, Self-Care, Anxiety, Depression, Stress, Infraction Myocardial
 • Nayaft Karimi, Fateme Bahadori, Hamid Reza Khalkhali, Soheila Rabiepoor * Pages 292-300
  Background and Aims
  Today, there are several factors which put women at risk of stress and anxiety. Amniocentesis may cause anxiety in pregnant women. This study aimed to determine the prevalence of anxiety and perceived stress in mothers undergoing amniocentesis.
  Material &
  Methods
  This study is a descriptive research conducted on 95 pregnant women with gestational age from 15 to 20 weeks in Urmia Health & Educational Center in 2016. The samples were selected by convenience sampling. The anxiety level in women undergoing amniocentesis was measured using Spielberger State Anxiety Inventory and perceived stress was estimated through Cohen’s Perceived Stress Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics tests and Pearson correlation test. The value of (p
  Results
  The mean and standard deviation of anxiety score in women undergoing amniocentesis was reported (108.26 ± 20.48) and the mean of perceived stress score was (24.76 ± 7.7). Pearson test indicated that there was a significant relationship between anxiety and perceived stress in mothers (p
  Conclusion
  Amniocentesis is a diagnostic-invasive procedure which causes anxiety in mothers undergoing this test. Therefore, the psychological aspects of this procedure should also be considered and interventional methods such as counseling should be used to reduce stress.
  Keywords: Amniocentesis, anxiety, stress, pregnancy
 • Nilufar Taheri *, Hamidreza Aghamohammadian Sherbaf, Mohammad Javad Asghari Ebrahimabad Pages 301-312
  Background and Aims
  Cancer is one of the most serious chronic diseases and risk factors of public health. Of those, breast cancer is the most common cancer diagnosed in women. Today, some researchers in the field of clinical psychology by implementing psychosocial interventions, are following to study its effect on the patients with breast cancer and their quality of life. This study aimed to evaluate the effectiveness of an intimate relationship skills training on increasing adjustment and marital satisfaction in women with breast cancer was conducted.
  Material &
  Methods
  A total of 24 women with breast cancer of the patients reffered to the center of Radiation Oncology of Imam Reza (AS) in Mashhad by available sampling method selected and randomly divided into two groups of 12 subjects were assigned to intervention and control. Subjects in both pre-test and post-test were measured by Enrich marital satisfaction and marital adjustment Harmvhan Singh questionnaires. The experiment group received 8 sessions of 1.5 hours of the intimate relationship skills training and the control group received no intervention. Data using SPSS software and with univariate analysis of covariance (ANCOVA) were analyzed.
  Results
  The intervention group than the control group showed a significant increase in the marital adjustment and satisfaction.
  Conclusion
  intimate relationship skills training (PAIRS) can be effective in increasing marital adjustment and satisfaction.
  Keywords: breast cancer, marital satisfaction, marital adjustment, the practical application of intimate relationship skills PAIRS
 • Dr. Sousan Valizadeh, Amin Soheili *, Golshan Moghbeli, Ebrahim Aliafsari Pages 313-328
  Background and Aims
  Self-care is a basic concept in nursing care and has desirable outcomes in maintenance and promotion of human health. Orem's model focuses emphatically on self-care and leads patients to participate and collaborate in their caring process. This study aimed to investigate several studies conducted on Orem's self-care model through integrated review method and determine its applicablity in Iranian healthcare system.
  Material &
  Methods
  In an integrated review, all Iranian papers published during current 5 years (2011-2016) in both Persian and English language were searched using the related keywords of Orem's self care model in Elsevier, Web of Sciences, Scopus, PubMed, ProQuest, CINAHL, Google Scholar, Ovid, Magiran, SID, IranMedex, IranDoc databases. The quality of the articles was evaluated using CONSORT 2010 Statement. Finally, data were extracted, classified, summarized and, analyzed from 24 included articles in this study (Out of overall 28384 articles).
  Results
  Out of 24 included articles, 17 artciles were published in Persian language and 7 articles were in English. All of the articles were original interventional studies (one experimental, 11 quasi-experimental, 11 clinical trial and one field trial). In all the papers, the researchers were used pretest and post-test design. Also, 3 main domains were derived from the literature review including: “type of intervention”, “intervention outcome” and “study population”.
  Conclusion
  Given that still many problems remain in patient care and post-discharge self-care and according to the positive and optimistic view of Orem’s self-care model about patients’ participation in self-care and about nurses’s prominent role in healthcare provision in both partly and wholly compensatory systems which is consistent with the contemporary values of of Iranian society; it seems that the scrutiny of this model’s implications is needel. Evidently, the nursing officials and stakeholders would benefit from the preparation of local clinical guidelines and promotion of nurses’ awareness about Orem’s self-care model that leads to the “translation of theoretical knowledge in practice”.
  Keywords: Orem's Self-Care Model, Integrated Review, Iran