فهرست مطالب

پژوهش نامه روانشناسی مثبت - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1395)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سید رضا پورسید ، حمید علیزاده*، فرنگیس کاظمی، احمد برجعلی، نورعلی فرخی صفحات 1-20
  هدف پژوهش ارزیابی تاثیر آموزش علاقه اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان قلدر و قربانی بود. پژوهش یک طرح نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایشی و دو گروه کنترل و ارزیابی به صورت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه بود.جامعه آماری را کلیه دانش آموزان پسر قلدر و قربانی مدارس متوسطه دوره دوم شهر ابرکوه در سال تحصیلی 95-1394 تشکیل دادند. به منظور اجرای پژوهش، پس از انجام جامعه سنجی، از میان دانش آموزانی که بر اساس تحلیل نتایج جامعه سنجی، تحت عنوان قلدر و قربانی طبقه بندی شده بودند، تعداد 40 نفر دانش آموز به طور تصادفی به عنوان نمونه گروه قلدر و نیز 40 نفر دانش آموز به طور تصادفی به عنوان نمونه گروه قربانی قلدری انتخاب شدند و هر گروه به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل جایگزین شدند و پرسشنامه سبک زندگی کرن را در پیش آزمون تکمیل نمودند. گروه های آزمایش به صورت جدا گانه، به مدت 12 جلسه (در هر هفته دو جلسه) در برنامه آموزش علاقه اجتماعی و گروه کنترل نیز در لیست انتظار برای دریافت آموزش قرار گرفتند. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره درون- بین گروهی آمیخته نشان داد آموزش برنامه علاقه اجتماعی در گروه های آزمایش در مقایسه با گروه های کنترل همتای خود، به طور معناداری بهبود سبک زندگی را در مرحله پس آزمون و پیگیری داشته اند. نتایج بیانگر این است افزایش علاقه اجتماعی سر آغازی به سمت حرکت مثبت بوده و باعث می شود فرد سبک زندگی خود رابر اساس اهداف همدلی، مسئولیت پذیری، همکاری و سهیم بودن شکل دهد و بنابراین به شکل موفقیت آمیز تری قادر به حل مشکلات خواهد شد.
  کلیدواژگان: علاقه اجتماعی، سبک زندگی، قلدر، قربانی، نوجوانان
 • علی اکبر ارجمندنیا *، صباح وطنی، سعید حسن زاده صفحات 21-34
  پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت مثبت نگری بر افزایش شادکامی و کاهش باورهای غیر منطقی دانش آموزان نابینا انجام گرفت. نمونه مورد پژوهش شامل 30 نفر از دانش آموزان نابینا (15 نفر در گروه آزمایش و
  15 نفر در گروه گواه) بود که به صورت نمونه گیری در دسترس از یکی از مراکز نابینایان شهر تهران انتخاب و بطور تصادفی در دو گزوه جایگزین شدند. آزمودنی ها با استفاده از پرسشنامه «شادکامی آکسفورد آرجیل و لو» و پرسشنامه «باورهای غیر منطقی جونز» بعنوان پیش آزمون و پس آزمون مورد ارزیابی قرار گرفتند. مداخله 8 جلسه ای بر روی گروه آزمایش اجرا شد. جهت سنجش اثر بخشی برنامه آموزشی مثبت نگری بر شادکامی و باورهای غیر منطقی دانش آموزان نابینا از روش تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد.یافته های پژوهش نشان داد که آموزش گروهی مثبت نگری بر شادکامی و باورهای غیر منطقی (ضرورت تایید و حمایت دیگران، انتظار بیش از حد از خود، تمایل به سرزنش خود، واکنش به ناکامی، بی مسئولیتی عاطفی، بیش نگرانی توام با اضطراب، اجتناب از مشکلات، وابستگی به دیگران، نامیدی نسبت به تغییر، کمال گرایی) تاثیر دارد. در نتیجه می توان از روش آموزش مهارت های مثبت نگری به عنوان روشی کارآمد برای افزایش شادکامی و کاهش باورهای غیر منطقی دانش آموزان نابینا استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مثبت نگری، شادکامی، باورهای غیر منطقی، نابینایی
 • سهیلا یعقوبی، ناهید اکرمی * صفحات 35-48
  این پژوهش با هدف بررسی نقش شفقت خود در پیش بینی بخشایشگری و همدلی در جوانان انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. تعداد 250 نفر از جوانان 18 تا 30 ساله که به مراکز فرهنگی و عمومی شهر اصفهان مراجعه نموده بودند، به شیوه تصادفی چند مرحله ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند و به پرسشنامه های شفقت خود، بخشایشگری و واکنش های بین فردی پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل شد. شفقت خود با بخشایشگری و دیدگاه گیری به طور مثبت و با ناراحتی شخصی به طور منفی مرتبط بود، ولی با توجه همدلانه در زنان همبستگی معناداری نداشت. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه گام به گام نیز آشکار کرد که شفقت خود می تواند در مردان و زنان واریانس بخشایشگری، دیدگاه گیری، ناراحتی شخصی و توجه همدلانه را پیش بینی کند . بر اساس نتایج این پژوهش، شفقت خود ویژگی مثبتی است که در صورت افزایش آن، توانایی بخشایشگری و اخذ دیدگاه دیگران افزایش می یابد و افراد ناراحتی هیجانی کمتری را تجربه می کنند.
  کلیدواژگان: شفقت خود، بخشایشگری، همدلی، جوانان
 • سعید عماد*، حمید آتش پور، منیرالسادات ذاکرفرد صفحات 49-66
  هدف پژوهش بررسی رابطه ی کمال گرایی با بهزیستی روان شناختی با توجه به نقش تعدیلی ذهن آگاهی و پذیرش در دانشجویان بود که با روش توصیفی از نوع همبستگی به انجام رسید. گروه نمونه شامل 341 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های، مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف، مقیاس چندبعدی کمال گرایی فراست، پرسشنامه ذهن آگاهی و پرسشنامه پذیرش و عمل - نسخه دوم استفاده شد. تحلیل داده های حاصل با استفاده از رگرسیون چندگانه و برنامه الحاقی پردازش گر هایس در تحلیل رگرسیون نشان داد ذهن آگاهی و پذیرش پیش بین های مثبت بهزیستی روان شناختی بودند. کمال گرایی همراه با ذهن آگاهی پیش بین منفی و معنی دار بهزیستی روان شناختی بود در حالی که در حضور پذیرش، تاثیر منفی کمال گرایی در پیش بینی بهزیستی روان شناختی معنی دار نبود؛ اثر تعدیل کنندگی ذهن آگاهی بسیار چشمگیرتر از اثر تعدیل کنندگی پذیرش در پیش بینی بهزیستی روان شناختی بر اساس کمال گرایی بود اما به لحاظ آماری نقش تعدیل کنندگی ذهن آگاهی و همچنین نقش تعدیل کنندگی پذیرش در رابطه ی کمال گرایی با بهزیستی روان شناختی معنی دار بدست نیامد. از این رو می توان بیان کرد کاهش کمال گرایی با افزایش بهزیستی روان شناختی دانشجویان همراه است و هرچه سطح ذهن آگاهی و پذیرش در دانشجویان بیشتر شود انتظار می رود بهزیستی روان شناختی افزایش یابد.
  کلیدواژگان: بهزیستی روان شناختی، کمال گرایی، ذهن آگاهی، پذیرش، دانشجویان
 • عزت الله قدم پور *، لیلا یوسف وند، پروانه رادمهر صفحات 67-78
  هدف پژوهش بررسی اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود حرمت خود در زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر بود. پژوهش مطالعه ای آزمایشی، دو گروهی و سه مرحله ای است که بر روی 30 زن مبتلا به بیماری عروق کرونر که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند، انجام شد.گروه آزمایش طی 8 جلسه 2ساعته، هفته ای یک جلسه به مدت 2 ماه تحت مداخله درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده ها مقیاس حرمت خود روزنبرگ بود. به منظور دستیابی به نتایج از تحلیل کواریانس استفاده شد. شرکت کنندگان، پیش و پس از مداخله و در مرحله پیگیری به کمک مقیاس مزبور مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود میزان حرمت خود بیماران، تاثیر معنی داری داشته است. این نتایج در مرحله پیگیری نیز حفظ گردید. یافته ها از اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش حرمت خود زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر حمایت کرد، بنابراین، می توان نتیجه گرفت که روش مزبور حرمت خود زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر را بهبود بخشیده است.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، حرمت خود، زنان مبتلا به بیماری عروق کرونر
 • فریده رشیدی کوچی، محمود نجفی*، محمد علی محمدی فر صفحات 79-95
  هدف از پژوهش تعیین نقش سرمایه های روان شناسی مثبت و عملکرد خانواده در پیش بینی شادکامی نوجوانان بود. روش پژوهش همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 290 نفر از دانش آموزان بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از پرسش نامه های امید اشنایدر، خودکارآمدی نظامی و همکاران، خوش بینی شی یر و کارور، عملکرد خانواده مک مستر، تاب آوری کانر و دیویدسون و پرسش نامه شادکامی آکسفورد به عنوان ابزارهای پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که مولفه های عملکرد خانواده و سرمایه های روان شناسی مثبت با شادکامی رابطه مثبت معنادار دارند. نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که نقش ها، تاب آوری، خودکارآمدی، خوش بینی و ابراز عواطف به ترتیب نقش معناداری در پیش بینی شادکامی دارند و در مجموع 35 درصد از واریانس شادکامی را تبیین کردند. در مجموع نتایج حاکی از اهمیت نقش خانواده و سرمایه های روان شناختی مثبت در شادکامی نوجوانان بود.
  کلیدواژگان: سرمایه های روان شناسی مثبت، عملکرد خانواده، شادکامی، دانش آموزان دبیرستان
|
 • Seyed Reza Poorseyed, Hamid Alizadeh *, Farangis Kazemi, Ahmad Borjali, Noorali Farrokhi Pages 1-20
  The aim of this research was to The Effect Social Interest Training on lifestyle in Bullying and Victim Adolescences. The research design was quasi-experimental with pretest posttest, two month Follow-up and two control groups.In this study statistical population was second and third high school grades bullying and victim boy students in Abarkooh in the academic year 2015-2016.Implement research after applying sociometry and running the Olweus Bulling/ victimization revised questionnaire, of among the students who based on the analysis of the results of sociometry and achieved scores in the Bulling/victimization revised questionnaire were classified as bullying and victimization adolescents, 40 students were randomly selected as bullying group and 40 students were selected as victimization group. Then each group was randomly assigned into two groups of experimental and control. Then they were completed Kern lifestyles questionnaire in pre-test. Experimental groups participated in Social Interest Training for 12 sessions (two sessions per week) separately. Control group were placed on a waiting list to receive training. At the end of the sessions, both groups of experimental and control were reassessed via reappraisal. Mixed intra-between group Multivariate Variance analysis and pairwise comparisons results indicated that Social Interest Therapy could amelioration lifestyle in experimental groups than in post-test and follow-up. The results showed that Increasing Social Interest is certainly a beginning toward positive movement and caused the individual will create a lifestyle based on empathy, responsibility, cooperation goals that will increase the probability of successfully solving the life task.
  Keywords: Social Interest, lifestyle, bullying, victim, adolescents
 • Ali Akbar Arjmandnia *, Sabah Vatani, Saeid Hasanzadeh Pages 21-34
  This study was conducted for studying effect of positive thinking intervention on happiness and irrational beliefs in blind adolescents. The study population included blind students of Tehran. The study sample consisted of 30 subjects (in experimental group, n=15 and control group, n=15), that were selected using available sampling. All subjects using Oxford Happiness Inventory and Jones Irrational Beliefs test” were assessed and randomly divided to two groups of experimental and control. Eight session of intervention was launched and multivariate analysis of covariance method was used for measuring effectiveness of intervention program on blind students. The results suggested that there is significant effect on intervention group in both subjects of optimism on happiness and irrational beliefs (The necessity of others approval and support, high self-expectations, tend to self-blame, reaction to failure, affective irresponsility, too much concern associated with anxiety, avoidance scale of issues, dependency, frustration toward, perfectionism). As a conclusion the article says that the positive thinking skills training method can be used as an efficient way to increase positive thinking, happiness and decrease irrational beliefs in blind students.
  Keywords: Positive Thinking, happiness, Irrational, Beliefs, Blindness
 • Soheila Yaghoubi, Nahid Akrami * Pages 35-48
  The aim of this research was to determine the effect of social interest training on lifestyle of bullying and victim adolescences. The research design was quasi-experimental with pretest posttest, two month Follow-up, and experimental and control groups. The population of the study consisted of bullying and victim male high school students in second and third grades in Abarkooh in the academic year 2015-2016. After administering sociometry and the Olweus Bulling/victimization Revised Questionnaire, on the basis of the results of sociometry those students who were classified as bully and victim were selected. 40 bullying students were assigned to bullying group and 40 students were assigned to victimization group. Then each group was randomly divided into two experimental and control groups. All groups were asked to complete Kern Lifestyle Questionnaire as the pre-test. The experimental groups participated in social interest training for 12 sessions (two sessions per week) separately. The control groups were placed on a waiting list to receive training. At the end of the sessions, all groups were reassessed via reappraisal. Mixed intra-between group multivariate variance analysis and pairwise comparisons results indicated that social interest training improve the lifestyles in the experimental groups as compared to the control groups both in the post- and follow-up tests. The results showed that increasing social interest is certainly a beginning toward positive direction and would encourage the individual to create a lifestyle based on empathy, responsibility, cooperation goals as these would increase the probability of successfully solving the life task problems.
  Keywords: Social Interest, lifestyle, bullying, victim, adolescents
 • Saeed Emad *, Hamid Atashpour, Moniralsadat Zakerfard Pages 49-66
  This study aimed the relation between perfectionism and psychological well-being considering moderating role of the mindfulness and acceptance for university students and is done by descriptive and correlational research method. Sample group included 341 people and selected by multistage cluster random sampling method. Questionnaires used to gather information were: the Ryff Scales of Psychological Well-being, Frost Multidimensional Perfectionism Scale, Mindful Attention Awareness Scale, Acceptance & Action Questionnaire II. Analysing the acquired data via A.F.Hayes PROCESS procedure extension in regression analysis for SPSS showed that mindfulness and acceptance were the positive predictors of psychological well-being; perfectionism in combination with mindfulness was a significant predictor of psychological well-being but in combination with acceptance was not a significant predictor of psychological well-being. The moderating effect of mindfulness was more significant than the moderating effect of acceptance in predicting psychological well-being on the bases of perfectionism; however, statistically, the moderating roles of mindfulness and acceptance, regarding the relationship between perfectionism and psychological well-being were not significant. Thus, it can be said that decreased perfectionism is associated with increased psychological well-being; and higher levels of mindfulness and acceptance in students, we would expect increased psychological well-being. Moreover, increased psychological well-being based on decreased perfectionism, was more significant in higher levels of mindfulness than in higher levels of acceptance among students. But this effect was not statistically significant.
  Keywords: psychological well-being, Perfectionism, mindfulness, acceptance, university students
 • Ezatolah Ghadampour *, Leila Yousefvand, Parvaneh Radmehr Pages 67-78
  The aim of this research was to determine the effect of social interest training on lifestyle of bullying and victim adolescences. The research design was quasi-experimental with pretest posttest, two month Follow-up, and experimental and control groups. The population of the study consisted of bullying and victim male high school students in second and third grades in Abarkooh in the academic year 2015-2016. After administering sociometry and the Olweus Bulling/victimization Revised Questionnaire, on the basis of the results of sociometry those students who were classified as bully and victim were selected. 40 bullying students were assigned to bullying group and 40 students were assigned to victimization group. Then each group was randomly divided into two experimental and control groups. All groups were asked to complete Kern Lifestyle Questionnaire as the pre-test. The experimental groups participated in social interest training for 12 sessions (two sessions per week) separately. The control groups were placed on a waiting list to receive training. At the end of the sessions, all groups were reassessed via reappraisal. Mixed intra-between group multivariate variance analysis and pairwise comparisons results indicated that social interest training improve the lifestyles in the experimental groups as compared to the control groups both in the post- and follow-up tests. The results showed that increasing social interest is certainly a beginning toward positive direction and would encourage the individual to create a lifestyle based on empathy, responsibility, cooperation goals as these would increase the probability of successfully solving the life task problems.
  Keywords: Social Interest, lifestyle, bullying, victim, adolescents
 • F. Rashidi Kochi, Mahmoud Najafi *, Mohammad Ali Mohammadyfar Pages 79-95
  The aim of this study was to determine the role of positive psychological capital and family functioning in predicting happiness among adolescence. Correlational research method was recruited to analyze the data. The sample comprised of 290 high Scholl students that selected by the convenience sampling method. In this research Snyder’s hope, Nezami and Colleagues self-efficacy, Scheier and Carver's optimism, McMaster's family functioning and Connor and Davidson's Resiliency and Oxford happiness questionnaire used to collect data. Pearson correlation and stepwise regression were used to analyze data. The finding showed that there was a significant positive relationship between family function components and positive psychological capital with happiness. The results of stepwise regression showed that roles, Resiliency, self-efficacy, optimism and emotion expression had significant and important role in predicting happiness. Totally, explained 35% of the variance happiness. In conclusion, these findings indicate the importance roles of family and positive psychological capital in adolescence's happiness.
  Keywords: positive psychological capital, family function, happiness, high school students