فهرست مطالب

توسعه پرستاری در سلامت - سال هفتم شماره 16 (پاییز و زمستان 1395)
 • سال هفتم شماره 16 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا جویباری، اکرم ثناگو، ستاره طهماسبی صفحات 5-16
  زمینه و هدف
  از شیر گرفتن، یک دلیل عمده نگرانی مادران است. فرآیند از شیر گرفتن کودک به دلیل جدایی شیرخوار از مادری که همیشه در اختیار او بوده، او را لمس کرده و در آغوش گرفته است، سخت می باشد. هدف از این مطالعه تبیین تجارب مادران دارای کودک خردسال در خصوص از شیر گرفتن و عوامل مرتبط بر تصمیم گیری آن است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوا در سال 1393، بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف و ملاک اشباع داده ها، 30 مادر مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهر گرگان که دارای کودک زیر پنج سال، تجربه شیردهی با پستان و قطع طبیعی شیردهی بوده اند، شرکت نمودند. برای جمع آوری اطلاعات از روش مصاحبه انفرادی نیمه ساختارمند تا رسیدن به اشباع داده ها استفاده شد. مصاحبه ها خط به خط دست نویس و مطابق رویکرد «تحلیل محتوای مرسوم» کد گذاری و طبقه بندی شدند.
  یافته ها
  از تحلیل داده ها سه مضمون اصلی شامل «موعد مقرر و تصمیم گیری، راهبردهای مادری از شیر گرفتن، فشار روانی- جسمی» با هشت مضمون فرعی استخراج شد که تبیین کننده تجربیات مادران در خصوص از شیر گرفتن و عوامل مرتبط بر تصمیم گیری آنها در این فرآیند بوده است.
  نتیجه گیری
  مادران از انگیزه لازم برای شیردهی تا زمان مقرر برخوردار بودند. آنان با دیدن نشانه ها، تصمیم می گرفتند و کودک خود را به شیوه های مرسوم و توصیه اطرافیان از شیر می گرفتند. آموزش پرستاری همیشه به آموزش تغذیه نوزاد با شیر مادر تاکید می کند، ولی کمتر به آموزش از شیر گرفتن توجه می شود از این رو لازم است در برنامه ریزی های بهداشتی مورد توجه قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: از شیرگرفتن، شیرخوار، شیردهی، تحلیل محتوای مرسوم، مطالعه کیفی
 • مهناز علوی زاده، امیر اشکان نصیری پور، رحمت الله جدیدی صفحات 17-25
  زمینه و هدف
  مراقبت بیمار محور به عنوان یک رویکرد غالب برای مراقبت بیماران شناسایی شده است که این فرض وجود دارد که به طور معنی داری بر فرایندهای مراقبت و پیامد بیماران تاثیر می گذارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین مراقبت های بیمار محور و پیامدهای سلامتی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی در بیمارستان آیت الله کاشانی شهر تهران در سال 95-1394 انجام شد. جامعه پژوهش کلیه بیماران بخش های بستری بودند که 445 بیمار با استفاده از نمونه گیری تصادفی بررسی شدند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی مراقبت بیمار محور و پرسشنامه خود ارزیابی پیامدهای سلامت استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین کلی مراقبت های بیمار محور و پیامد سلامتی به ترتیب 93/3 از 5 و 96/2 از 5 بود. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که میان ابعاد مراقبت بیمار محور و پیامدهای سلامتی ارتباط معناداری مشاهده شد (05/0p<). در این راستا قویترین همبستگی میان بعد ارتباط پرستار با بیمار و پیامدهای سلامتی به دست آمد (001/0p< و 16/0r=) و همبستگی مثبت میان مراقبت بیمار محور و پیامدهای سلامتی (001/0p< و 15/0r=) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که بین مراقبت بیمار محور و پیامدهای سلامت همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. با توجه به ارتباط میان این دو متغیر، مدیران بیمارستان باید شرایط را برای اجرای برنامه های مراقبت بیمار محور جهت ارتقاء وضعیت سلامتی بیماران فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: مراقبت بیمار محور، پیامدهای سلامتی، حقوق بیمار، خدمات سلامت
 • سیدعلی آل یاسین، فرشته کاکاسلطانی، مریم فراهانی فر صفحات 27-35
  زمینه و هدف
  سندرم پیش از قاعدگی، یکی از شایع ترین اختلالات سنین باروری بوده که بر هیجانات و عملکرد زنان تاثیر منفی دارد و شامل گروهی از نشانه هایی است که یک تا دو هفته قبل از قاعدگی شروع می شود. در برخی از زنان، علائم به اندازه ای شدید است که موجب اختلال در زندگی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، کیفیت زندگی و خودکارآمدی در مبتلایان سندرم پیش از قاعدگی می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی نیمه تجربی است. 30 نفر از 100 نفر مراجعین به بیمارستان زنان و زایمان بیمارستان اقبال شهر تهران در سال 1395، به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر کدام 15 نفر) قرار گرفتند. گروه مداخله به مدت 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت گروه درمانی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند. ابزار بررسی پرسشنامه های اضطراب Beck، خود کارآمدی عمومی Sherer، کیفیت زندگی SF36 بود که قبل و بعد از آزمون توسط واحدهای پژوهش تکمیل گردید. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 و روش های آمار توصیفی و استباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  پس از انجام مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد میزان اضطراب، کیفیت زندگی و خود کارآمدی در گروه مداخله به صورت معناداری کاهش یافت. (001/0 P=) و از نظر میزان سندرم پیش از قاعدگی تفاوت در دو گروه ، پس از مداخله معنادار بود (05/0P<).
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب، کیفیت زندگی و خودکارامدی در مبتلایان PMC موثر می باشد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، اضطراب، کیفیت زندگی، خودکارآمدی، زنان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی
 • مریم بهاری، بهرام میرزاییان، علی کاوسی، لیلا مهستی جویباری، غلامرضا محمدی، اکرم ثناگو صفحات 37-45
  زمینه و هدف
  افسردگی پس از زایمان سلامت مادر را در دوران پس از زایمان به خطر می اندازد. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط رویدادهای استرس زای زندگی با افسردگی بعد از زایمان در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهرستان علی آباد کتول بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه توصیفی- مقطعی بر روی 200 مادر در هفته 2 تا 6 ماه پس از زایمان در مراکز بهداشتی شهرستان علی آباد کتول در سال1391انجام شد. افسردگی پس از زایمان و رویدادهای زندگی با استفاده از پرسشنامه افسردگی ادینبورگ (EPDS) و مقیاس درجه بندی سازگاری اجتماعی(SRRS) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که 7/32 درصد از مادران افسردگی پس از زایمان داشتند. از نظر شدت رویدادهای زندگی، 7/8 درصد در سطح شدید، و از نظر تعداد حدود 5/58 درصد مادران بین 5-9 رویداد را تجربه نمودند. ارتباط بین افسردگی پس از زایمان با تعداد رویدادهای زندگی از نظر آماری معنی دار بوده است (001/0P<). همچنین ارتباط متغیرهای سن، تحصیلات، قومیت و تعداد بارداری مادر با افسردگی پس از زایمان از نظر آماری معنی دار بوده است (05/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای افسردگی پس از زایمان و ارتباط آن با رویدادهای استرس زای زندگی و برخی از عوامل، پیشنهاد می شود که به بهداشت روانی مادران احتمام بیشتری شود و در این خصوص برنامه های آموزشی و حمایتی و شیوه های مقابله با افسردگی و استرس در دوران بارداری و پس از زایمان مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: افسردگی پس از زایمان، رویدادهای استرس زای زندگی، زنان
 • احمد نورالدینی، اکرم ثناگو، لیلا جویباری صفحات 47-58
  زمینه و هدف
  کیفیت زندگی یکی از پیامدهای مهم سلامتی به شمار می آید و توجه به آن ضروری است. با توجه به پر استرس بودن دوران بارداری، پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در سه ماه های مختلف دوران بارداری زنان باردار صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است که در سال 1395 در شهرستان گنبد انجام شد. نمونه ها 306 نفر بصورت تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزار مطالعه پرسشنامه ای است که قسمت اول مربوط به اطلاعات دموگرافیک و قسمت دوم مربوط به سنجش کیفیت زندگی SF-36 است و 8 بعد از جزئیات کیفیت زندگی را می سنجد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش های آماری تی تست و ANOVA انجام گرفت و اطلاعات بوسیله نرم افزار SPSS 18 بررسی گردید.
  یافته ها
  با توجه به نمرات کسب شده، در سه ماهه اول میانگین نمره کل کیفیت زندگی (54±3/29) و در سه ماهه دوم و سوم نیز به ترتیب (68±3/36) و (60±7/41) بود. کمترین امتیاز کسب شده در تریمستر 1 در بعد محدودیت عملکرد ناشی از مشکلات جسمانی (9/36±3/42) و بیشترین امتیاز مربوط به عملکرد اجتماعی (39±6/69) بود. در تریمستر 2 کمترین و بیشترین امتیاز مربوط به احساس نشاط (7/18±6/50) و عملکرد اجتماعی (8/21±2/82) بود. در سه ماهه 3 هم کمترین و بیشترین امتیاز مربوط به احساس نشاط (7/26±7/46) و عملکرد اجتماعی (4/32±6/73) بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه بالاترین نمره کیفیت زندگی مربوط به سه ماهه دوم بارداری و بعد از آن مربوط به سه ماهه سوم و سه ماهه اول می باشد. بنابراین مراقبین بهداشتی باید تمرکز بیشتری روی علائم و نشانه های اختلالات در سه ماهه ها داشته باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، بارداری، سه ماهه اول و دوم و سوم
 • محمدرضا حسین پور، لاله سمیعی، مریم نعمت اللهی صفحات 59-67
  زمینه و هدف
  اضطراب یک عامل خطرساز مستقل برای بیماری قلبی است و همراهی پیچیده ای با دیگر عوامل خطرساز قلبی دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حس انسجام و اضطراب در بیماران عروق کرونر قلبی صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران قلبی– عروقی زن و مرد 60-25 ساله بیمارستان های شهید مدنی و عالی نسب تبریز که طی شش ماهه دوم سال 1394 جهت آنژیوگرافی عروق کرونر قلب در بخش های جراحی بستری بودند. از جامعه آماری بیماران 100 نفر واجد ملاک های ورود به صورت هدفمند انتخاب شدند. هر دو گروه به مقیاس حس انسجام و مقیاس نشانگان افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های به دست از آمده از پژوهش نشان داد که بین حس انسجام و اضطراب در بیماران عروق کرونر قلبی رابطه منفی و معنادار وجود دارد (358/0- =r). بدین معنا که هر چه میزان حس انسجام در بیماران بالا باشد میزان اضطراب پایین تر خواهد بود.
  نتیجه گیری
  اضطراب یک عامل خطرساز مهم برای بیماری های قلبی است. حس انسجام می تواند به بیماران کمک نماید تا حد بالایی از استرس و اضطراب را از سر بگذراند و سالم بمانند. لذا آموزش های لازم در زمینه حس انسجام می تواند بیماران را در مقابله با اضطراب و فشارهای روانی یاری کند.
  کلیدواژگان: حس انسجام، اضطراب، عروق کرونر قلبی
 • معصومه محمدزاده*، مهدی صفرپور، افشین دلشاد، پروین محمدزاده صفحات 69-78
  زمینه و هدف
  سیاست های پیشگیری و کنترل بیماری بتا تالاسمی ماژور متمرکز بر زوج های تالاسمی مینور می باشد. لذا در این مطالعه با هدف بررسی رضایت از زندگی زوج های تالاسمی مینور به ارزیابی سیاست های پیشگیری و کنترل بیماری بتا تالاسمی ماژور پرداخته ایم.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی است و جامعه پژوهش کلیه زوج هایی که قبل از عقد از وضعیت خود اطلاع یافته و بعد از سال1380 در شهرستان بجنورد ازدواج کرده اند (به روش سرشماری 62 نفر). ابزار مطالعه فرم کوتاه رضایت از زندگی پرسشنامه SWLS می باشد. داده ها در نرم افزار spss با استفاده از آزمون فراوانی و همبستگی خطی تحلیل گردید.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که 7/67 درصد زوج های تالاسمی مینور شرکت کننده در این مطالعه میزان رضایتمندی خود را از زندگی پایین (ناراضی و اندکی ناراضی) بیان کرده اند. همچنین بین میزان رضایت از زندگی با پارامترهای تعداد فرزندان و سال ازدواج زوجین ارتباط معنی دار آماری وجود دارد (000/0=p)، ولی بین میزان رضایت از زندگی با سن (547/0=p) و جنس (947/0=P) ارتباطی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان دهنده مشکلات روحی و روانی علی رغم افزایش و توسعه خدمات در سطح کشور می باشد. از آنجا که برنامه کشوری پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور به ازدواج و باروری و مدیریت این دو مربوط می شود، لذا مشاوره نقش خاصی در پیشبرد اهداف برنامه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: رضایت، رضایت از زندگی، زوج های تالاسمی مینور
 • سهیلا کلانتری، لیلا جویباری، اکرم ثناگو، اکرم تقی زاده پهلوانلو صفحات 77-83
  زمینه و هدف
  شیر مادر ایمن ترین و طبیعی ترین روش تغذیه شیرخوار است که ترکیب منحصر به فردی دارد. در دوران پس از زایمان، تجویز پروژسترون خارجی جهت پیشگیری از بارداری منجر به مهار فعالیت پرولاکتین می شود و این امر به نوبه خود باعث کاهش لاکتوز شیر می شود. با توجه به اهمیت ترکیب طبیعی شیر مادر برای رشد و نمو شیرخوار و اهمیت مسئله پیشگیری از بارداری با استفاده از قرص های مینی پیل حاوی پروژسترون نیاز است اثر این قرص بر میزان لاکتوز شیر مادر اندازه گیری شود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مورد شاهدی بود که 80 نفر از مادران شیرده مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهر گرگان در سال 1390 با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و در دسترس انتخاب شدند. گروه مورد 40 نفر مادران شیرده بودند که قرص پیشگیری از مینی پیل استفاده می کردند و گروه شاهد 40 نفر مادران شیرده بودند که از هیچ روش پیشگیری استفاده نمی کردند. دو گروه از نظر سن شیرخوار و مادر،BMI همسان شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از چک لیست پژوهشگر ساخته دو قسمتی انجام گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در SPSS نسخه 16 تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سن مادران 97/3±65/25 سال بود. میانگین میزان لاکتوز در گروه مورد 44/0±08/6 میانگین میزان لاکتوز در گروه شاهد 51/0±28/6 به دست آمد و ارتباط معنی داری بین دو میانگین دیده شد (000/0p=).
  نتیجه گیری
  مادرانی که مینی پیل استفاده می کردند میانگین میزان لاکتوز کمتری داشتند بنابراین با توجه به نتایج به دست آمده لزوم توجه بیشتر دست اندرکاران در این زمینه احساس می گردد.
  کلیدواژگان: شیر مادر، لاکتوز، مینی پیل، شیرخوار
|
 • Jouybari L., Sanagoo A., Tahmasebi S Pages 5-16
  Background and Aim
  Weaning is a major cause of mothers` concern. The process of weaning is difficult, because of infant separation from mother who is always available and touches and hugs the child. Purpose of the study was to identify and describe criteria used by mothers of young children during weaning process.
  Material &
  Methods
  In this qualitative content analysis in 2014, using purposeful sampling method the women referred to the health care centers in Gorgan (Northern Iran), were invited to participate. The participants were thirty mothers of children under five years old, who had experiences of breastfeeding and natural weaning. Data were collected by individual semi-structured interviews and stopped when theoretical saturation occurred. The interviews were transcribed line by line, and coded and categorized according conventional qualitative content analysis.
  Results
  Three main themes and eight sub-themes "appropriate time and decision, maternal styles for weaning, mental and physical burden" were emerged from data analysis and explained the experiences of mothers on weaning and the factors related to decision-making in the process.
  Conclusion
  The mothers were motivated for breastfeeding for enough periods. They considered receiving cues from infants for stopping it, then made decision and began weaning according advices of their relatives and traditions. Nursing education always emphasis on breast feeding but have less attention to weaning, so it needs to be considered in health planning.
  Keywords: Weaning, Infant, Breastfeeding, Conventional Content Analysis, Qualitative Study
 • Alavizade M., Nasiripour Aa, Jadidi R Pages 17-25
  Background and Aim
  Patient-centered care is frequently identified as a preferred approach to patients care and there is assumed that significantly influences the process of care and patient`s outcomes. The aim of this study is evaluating the relationship between patient-centered care and health outcomes in hospital.
  Material &
  Methods
  This descriptive-analytic study was performed in Ayatollah Kashani hospital in Tehran during 2016. The population was included all patients in hospitalization wards. 445 patients were selected using random sampling. Two validated questionnaire (assessment of patient-centered care and health outcomes) was used to collect data. All data were analyzed using the SPSS22. The relationship between patient-centered care and health outcomes was investigated by calculating Spearman’s correlation.
  Results
  Average patient-centered care and health outcomes were 3.93±0.83 and 2.96±0.79 respectively. Spearman test results showed the significant relationship between dimensions of patient-centered care and health outcomes (p
  Conclusion
  The results showed that there is a positive correlation between patient-centered care and health outcomes. With regard to the relationship between these two variables, hospital managers should provide conditions for implementation of patient-centered care programs to improve patients’ health status.
  Keywords: Patient-Centered Care, Health Outcomes, Patient Rights, Health Care
 • Aleyasin Se, Kakasoltani F., Farahanifar M Pages 27-35
  Background and Aim
  Premenstrual syndrome is one of the most common disorders in childbearing age which has a negative effect on women's emotions and performance; it includes a group of symptoms that begins one to two weeks before menstruation. In some women, the symptoms are severe enough which cause disruption in their life. This study aims to examine the effectiveness of treatment based on acceptance and commitment on anxiety, quality of life and self-efficacy in women with premenstrual syndrome.
  Material &
  Methods
  This is a semi-experimental study. 30 out of 100 patients referred to Tehran Eqbal maternity Hospital in 2016 selected randomly in intervention group (n=15) and control group (n=15). The intervention group was under the treatment of a therapeutic group for twelve (90-minute) sessions based on acceptance and commitment. Survey tools included questionnaires of Beck Anxiety, Sherer General Self-Efficacy, and SF36 Quality of Life which were completed by research units before and after the test. Findings were analyzed using SPSS software (version 19) and descriptive as well as inferential statistical methods.
  Results
  After the intervention, anxiety, quality of life and self-efficacy significantly decreased in the intervention group (P=0/00). And there were significant differences in premenstrual syndrome in intervention group at the end of study (P
  Conclusion
  The results of this study showed that treatment based on acceptance and commitment on anxiety, quality of life and self-efficacy is effective in women with PMS.
  Keywords: Treatment based on acceptance, commitment, Anxiety, Quality of life, Self-efficacy, Premenstrual syndrome
 • Bahari M., Mirzaeyan B., Kavosi A., Jouybari L., Mohammadi Gh, Sanagoo A Pages 37-45
  Background and Aim
  Postpartum depression endangers the health of mothers in this period. Aim of this study was to evaluate the relationship between Stressful life events with postpartum depression in women referred to the health centers in Ali-Abad Katol.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was performed on 200 mothers (2-6 weeks after parturition) who referred to health centers of Ali-Abad Katol city in 2012. Postpartum Depression And stressful event of life was assessed by Edinburgh Postpartum Depression Scale(EPDS) and Social Readjustment Rating Scale(SRRS) . Data were analyzed using descriptive and inferential statistics.
  Results
  Result showed that 32.7 percent of mothers experienced Postpartum Depression. About severity and number of stressful events, 8.7 percent was at sever level and 58.5 percent of mothers experienced about 5-9 events. There was meaningful relationship between depression after parturition and stressful event (P
  Conclusion
  According to the high prevalence of postpartum depression and its relationship with stressful life events, it is suggested that pay attention to the mental health of women. therefore educational and supporting programs and method of depression and stress management should be considered in pregnancy and postpartum periods.
  Keywords: Postpartum Depression, stressful events of life, Women
 • Noureddini A., Sanagoo A., Jouybari L Pages 47-58
  Objective
  one of the important result of the health, is the quality of life and attention to that is the necessary. In attention to more panic of pregnancy period, present research done by goal of comparisson the QOL at different trimasters of pregnancy period
  Methods
  present study is descriptive analytical and was done at the year of 2016 in the Gonbad city. Samples was 306 person that selection by cluster randomized method. Study tool is the questionaire thet first part related to demographic data and second part related to QOL assessment SF-36 , and 8 dimension of QOL details. Analysis of data done by statistical method such as T-test and ANOVA, and all data checking by SPSS- 18 software.
  Results
  By attention to getting Scores at the first trimasters mean of Whole QOL 54±29/5 and at the second and third trimasters sequence 68±36/3 and 60±41/7. Minimum scores that getting at the first trimaster functional limitation result from physical problem was 42/3±36/9 and maximum Score related to social function 69/6±39. At the second trimaster minimum and maximum scores related to esprite sense 50/6±8/7 and social function 82/2±21/8. At the third trimaster minimum and maximum score related to sprite sense 46/7±26/7 and social function 73/6±32/4.
  Conclusion
  In attention to this study results, maximum of QOL score related to twoist trimaster and after this related third trimaster then. Thus health assessors most focuses do to the sign & symptoms in all trimasres.
  Keywords: quality of life, pregnancy, First-second, third trimaster
 • Hosseinpour Mr, Samiei L., Nematolahei M Pages 59-67
  Background and Aim
  Anxiety is an independent risk factor for heart disease, which psychological factors have a major impact on people with this disease.The present study aimed to investigate the relationship between sense of coherence and anxiety in patients with coronary artery.
  Materials and Method
  This is a correlational study. The study sample consisted of all 25-60 years old men and women with cardiovascular disease who were admitted for coronary angiography to the cardiac surgical wards of Tabriz Shahid Madani hospital and Aalinasab hospital in during the second half of 2015. Among the population study, 100 patients with inclusion criteria were chosen. Patients responded to both the sense of coherence scale and the scale of depression, anxiety and stress syndrome (DASS-21). Pearson correlation test was used to analyze the data.
  Results
  The findings of the research showed that there is a significant negative correlation between sense of coherence and anxiety in patients with coronary artery disease (r= -0.358). This means that more sense of coherence can cause lower anxiety.
  Conclusions
  Anxiety is an important risk factor for heart disease. Sense of coherence can help patients to control high degree of stress and stay healthy. Therefore, the necessary training in the field of sense of coherence can help patients to cope with anxiety and stress.
  Keywords: sense of coherence, anxiety, coronary artery
 • Safarpour M., Delshad A., Mohamadzade P., Mohamadzade M Pages 69-78
  Background and Aim
  Preventive and control policies of major beta-thalassemia focus on couples with minor thalassemia. Therefore, this study aimed to evaluate the life satisfaction in couples with minor thalassemia to examine the preventive and control policies of major beta-thalassemia.
  Material &
  Methods
  This is a descriptive research. The research population consists of all couples who were informed about their status before engagement and have married in Bojnourd since 2001 (62 samples by census method). The survey tools were short life satisfaction form and SWLS questionnaire. Data were analyzed by SPSS software using frequency test and linear correlation.
  Results
  The results showed that 67.7% of couples with minor thalassemia participated in this study have reported low levels of life satisfaction (dissatisfied and slightly dissatisfied). Also, there was a significant statistical relationship between life satisfaction and parameters like the number of children and marriage date of couples (P value=0.00); but there was no relationship between life satisfaction and age (P value= 0.547) and sex (P value= 0.947).
  Conclusion
  The results of this study confirm the psychological problems despite the increase and development of services throughout the country. Since the country's program for preventing major beta-Thalassemia is related to marriage, fertility and the management of them, consultation will play a certain role in advancing the objectives of the program's goal.
  Keywords: Satisfaction, life satisfaction, Couples with thalassemia minor
 • Kalantari S., Jouybari L., Sanagoo A., Taghizadeh A Pages 77-83
  Background and Aim
  Breastfeeding is the safest and most natural method of infants feeding and have unique combination. Mothers during the 1st 6 months postpartum use Mini pills containing progestin for contraceptive that cause inhibited the prolactin secretion and decrease the amount of milk lactose. Therefore, considering the importance of incorporating natural breast milk for infant growth and development, the impact of this pill on breast milk lactose amount is needed.
  Material &
  Methods
  A case-control study was performed on 80 lactating mothers who referred to Gorgan health centers in 2011. Convenient sampling based on goal was done. Case group was forty lactating mothers who received progestogen contraceptive pill called Linastrnol (mini pill) and the control group, forty lactating mothers were not using any method to avoid pregnancy. Two groups were matched based on age of infant and BMI. Data collection performed by two-part checklist. Data were analyzed using descriptive and analytical test by SPSS16.
  Results
  Mean age of women was 25.65± 3.97. The mean lactose obtained in cases group was 6.08±0.44 .The mean lactose obtained in control group was 6.28±0.51. There was Statistical significant relationship between the mean lactose in both groups (p=0.000).
  Conclusion
  Mothers who used mini pill had less average lactose than the others.
  Keywords: Breastfeeding, Lactose, Mini pill, Infant