فهرست مطالب

آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • داوود کمیجانی، زینب فریادرس صفحات 1-18
  تربیت دینی یکی از مهم ترین مسائیل در فرهنگ اسلامی است و درباره پیرامون آن مطالعات قابل توجهی صورت پذیرفته است. این موضوع مساله دارای مراحل اجرایی است که عدم آگاهی و یا بی توجهی نسبت به آن می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل عدم دست یابی به چنان تربیتی در کودکان باشد. در نظر داشته شود. در این مقاله، تربیت دینی-اسلامی به پنج مرحله: از قرار؛ انس دینی، عادت دینی، معرفت دینی، عمل به دستورهایت دینی و خود جوشی دینی تقسیم شده است. سپس، این قسمت ها با تکیه بر فرهنگ اسلامی و نقش مربی کودکان، مورد تبیین شده قرار گرفته است. در پایان نتیجه اصلی این مقاله، ارایه دادن راه کارراه کارهایی عملی در راستای ایجاد تربیت دینی-اسلامی در کودکان خواهد بود.
  کلیدواژگان: تربیت، تربیت دینی، اسلامی، مراحل تربیت دینی، اسلامی، راهکارراه کارهای تربیت دینی -اسلامی
 • محمد داودی، مهدی فاضلی دهکردی صفحات 19-40
  در هم تنیدگی تعلیم و تربیت و حیات انسان موجب شده است که تعیین هدف برای زندگی انسان، مهم ترین مسئله در تعیین هدف برای تعلیم و تربیت باشد. زیرا تعیین اهداف برای تعلیم و تربیت تحت تاثیر گزاره های کلان فلسفی، شامل مفروضه های هستی شناسی، ارزش شناسی، انسان شناسی و معرفت شناسی است. در این پژوهش ضمن بررسی این مفروضه ها، با روش استنتاجی، اهداف تعلیم و تربیت سیاسی در قرآن را بررسی خواهیم کرد. یافته های پژوهش نشان داد که، هدف غایی تربیت اسلامی قرب الی الله است و تربیت سیاسی تنها زمانی حاصل می شود که صفات خداوند در انسان و اعمالش ظاهر گردد.
  بنابراین می توان نتیجه گرفت رویکرد قرآن به سیاست و حکومت نگاهی تربیتی است که بر تحول و تعالی درونی انسان مبتنی است. مبانی تربیت سیاسی در قرآن عبارتند از: 1. محور بودن توحید؛ 2. عدالت محور بودن تربیت سیاسی؛ 3. توجه به امر به معروف و نهی از منکر؛ 4. پاس داری از استقلال وآزادی جامعه اسلامی. از بررسی این مبنای تربیتی، 11 اصل تربیتی منتج شده است.
  کلیدواژگان: هدف، تربیت، سیاست، تربیت سیاسی
 • محمود واعظی، صدیقه احدی صفحات 41-57
  نظارت از جمله مفاهیمی است که در ارتقای کیفی فعالیت ها، برنامه ها و اندیشه های فردی و گروهی، مورد تاکید ادیان الهی بوده و اسلام به صورت خاص بر آن اهتمام دارد. اهمیت و حساسیت امر نظارت در فعالیت های گروهی و روابط اجتماعی، بیش از همه در شرایط و مقتضیات زمانی حضرت امیر(علیه السلام) و در نهج البلاغه قابل مطالعه و بررسی است. تحقیق حاضر تلاش دارد تا مفهوم نظارت را مبتنی بر یک نظام طراحی شده مشخص و اهداف دقیق، با تکیه بر سیره حکومتی پنج ساله حضرتش استخراج و تبیین کند. اهتمام ایشان به انضباط فردی و اجتماعی، تشویق و تنبیه مبتنی بر حق و انصاف، به کارگیری روش های متنوع برای تحقق نظارت مستمر و موثر بر فرایندهای عمومی و تامل در واژه های پرکاربردی چون: «اخبرنی» و «بلغنی»، به ویژه در نامه ها و مکاتبات اداری حکومتی، حاکی از جایگاه ویژه امر نظارت از منظر ایشان برای تحقق کیفی و مطلوب ارزش های والای انسانی است.
  کلیدواژگان: امام علی علیه السلام، نهج البلاغه، نظارت، ارزیاب
 • مینا شمخی صفحات 59-76
  رهنمودهای تربیتی قرآن، برای تجلی کمال انسانی و ذکر ویژگی های انسان کامل، بخش وسیعی از این کتاب آسمانی را در برگرفته است. تفکر در محتوای این گونه آیات، یگانه راه شناخت ابعاد همه جانبه شخصیت آرمانی و کامل از نظر اسلام است. زیرا قرآن کتاب هدایت انسان هاست و هرچیزی در این باره، اصول آن در قرآن موجود است. ازآن جا که درادبیات قرآنی، تکامل و رستگاری هدف و خاستگاه هر انسان آزاده‏ای است، از این رو، آموزه های تربیتی قرآن، می تواند فراروی عمل و اندیشه همه آزادگان جهان در جهت نهادینه کردن اصل کمال و تعالی انسانی باشد.
  این نوشتار در صدد است که بعد از بیان چیستی و تعریف کمال انسان، به مبانی کمال و ظرفیت های وجودی انسان برای رسیدن به این مقام بپردازد و سپس راهکارهای دست یابی به کمال و نیز موانع آن را بر اساس متون دینی، معرفی کند.
  کلیدواژگان: قرآن، انسان، تربیت، کمال، کمالحقیقی، رستگاری
 • سهراب مروتی صفحات 77-95
  مدارا از اصول اساسی زندگی اجتماعی است که در آموزه های قرآنی و حدیثی توجه ویژه به آن شده است. پرداختن به این اصل اساسی در دنیای کنونی که سازوکارهای مدرن امواج گستر، حصارهای جغرافیایی، عقیدتی، فرهنگی و... را فرو ریخته است. اهمیت آن را دو چندان پیدا می کند. مهم ترین سوالی که در این باره مطرح است نقش اساسی و تاثیر ویژه آن در حوزه تربیت است. زیرا تربیت، رسالت بزرگ پرورش انسان هایی را بر عهده دارد که آمادگی موافقت با این جبهه گشایی متکثر و متنوع را پیدا کند. این مقاله با بهره برداری از روش تحقیق تلفیقی (معناشناسی-تحلیلی) در صدد آن است که خاستگاه تربیتی مدارا در تربیت را با ابزارهای قرآنی و حدیثی تبیین نماید؛ برای دست یابی به این هدف سترگ، نخست واژه های تربیت و مدارا را با تکیه برآموزه های دینی معنا کرده است، سپس آن عرصه های مدارا در حوزه های عقیدتی ایمانی، اخلاقی رفتاری و فرهنگی اجتماعی را تحلیل وآن گاه چگونگی جایگاه مدارا در حوزه تربیت را روشن نموده است. در پایان اصول مهمی که لازم است در عرصه های تربیتی مدارا شود، تبیین نموده است؛ مانند: ملایمت در برابر تندی، جمع نرم گویی و حق گویی، رواداری خطای انسانی، تقدم چگونه گفتن بر چه گفتن و... .
  کلیدواژگان: تربیت، مدارا، تربیت دینی، روش تربیتی
 • اکبر صالحی صفحات 97-112
  این پژوهش با هدف کنکاشی در فلسفه آزمایش و نقش سازنده آن در تربیت انسان با تاکید بر قرآن کریم و روایت های معصومین (ع) صورت گرفته است. اسلام به تربیت همه جانبه انسان توجه دارد. در این میان امتحان الهی، سنتی جاری است که از طریق ابزارهایی تحقق می پذیرد. این سنت الهی، عملی و تکوینی است و آن عبارت است از سنت هدایت عامه الهیه، از آن جهت که با موجودات مکلف نظیر انسان و درجه ایمان او به خداوند ارتباط مستقیمی دارد. در این پژوهش نخست به تبیین مفهوم ابتلا، امتحان، فتنه و تمحیص پرداخته و سپس فلسفه و ابعاد امتحان و نقش سازنده آن در تربیت انسان بررسی شده است. روش پژوهش، توصیفی - تحلیلی و قیاس نظری است. نتایج حاکی از آن است که امتحان های الهی نقش مهمی در ایجاد انگیزه و پیشرفت، ترفیع درجه، تطهیر گناهان و آگاهی و بیداری برای توبه و بازگشت به خداوند را در پی دارد.
  کلیدواژگان: ابتلاء و امتحان، فلسفه آزمایش، اسباب و ابزار آزمایش، آثار تربیتی، قرآن و روایات
 • مصطفی جعفر طیاری صفحات 113-131
  پدیده گناه، با سرنوشت انسان رابطه ا ی تنگاتنگ دارد و هر انسان غیرمعصوم به گونه ای با آن درگیر است. گناه، آثار زیان بخش فراوان دارد. در این باره مطالب زیادی نوشته شده است، اما تاکنون نوشتاری منسجم و مستقل، با رویکرد مقاله ی حاضر، تدوین و عرضه نشده است. رویکردی که «گناه» به منزله «بیماری» تلقی و تبیین گردد و پیامدهای تربیتی آن از منظر قرآن و حدیث بررسی شود.
  آیات و احادیث فراوان، بیانگر آن است که «گناه»، یک بیماری روحی و روانی است و پیامد های منفی زیادی دارد، نظیر: خواری و پستی نفس، عذاب روحی، شک و اضطراب، اندوه، فقر روحی، دورویی، نا امیدی. آثار سوء بیماری گناه، از موانع بزرگ فرایند تهذیب و تربیت انسان، ویران ساز سلامت قلب و بازدارنده سعادت اوست. از این رو هرگونه تلاش برای دستیابی به شناخت آثار مخرب یاد شده، جهت پیشگیری یا درمان لازم، کاری شایسته و بایسته محسوب می شود و این امر ارزشمند، هدف نوشتار حاضر است.
  کلیدواژگان: آثار گناه، بیماری گناه، اضطراب، مرض قلب
|
 • Davood Komayjani, Zaenab Faryadras Pages 1-18
  Religious education is one of the most important issues in Islamic culture and there have been considerable studies in this regard. This issue has administrative stages that its ignorance and unfamiliarity can be considered as one of the most important factors of failing to make children achieving it. In this study, Islamic-religious education has been divided into five stages including; religious accustom, religious habit, religious knowledge, obeying religious commands, and religious spontaneity. Then, these stages are explained relying on the Islamic culture and the role of the children's mentor. Finally, the main result of the study would be the practical methods to create Islamic-religious education in children.
  Keywords: Education, Islamic-religious education, Islamic-religious education stages, Islamic-religious education methods
 • Mohammad Davodi, Mahdi Fazeli Dehcordi Pages 19-40
  The interweaving of education and human life causes determining goal for human life to be of the most important issues in determining goal for education. Since determining goals for education is under the influence of macro-philosophical statements including the assumptions of ontology, axiology, anthropology, and epistemology, the present research investigated these assumptions via inferential method, as well as the objectives of political education in Quran. The results divulged that the ultimate goal of Islamic education is closeness to God and the political education is merely achieved when God’s attributes are appeared in human and his actions. Consequently, it can be concluded that Quran approach to politics and government is an educational approach that is based on the human’s inner transformation and transcendence. The principles of political education in Quran are including: 1. Monotheism oriented, 2. Justice oriented of political education, 3. Attention to Virtue and Prevention of Vice, 4. Independence protection and Islamic society freedom. 11 educational principles are resulted from the investigation of these educational principles.
  Keywords: Education, human life, political, Islamic, Quran
 • Mahmod Vaezi, Sedighe Ahadi Pages 41-57
  Supervision is one of the emphasized concepts in divine religions to promote the quality of activities, programs, and the individual and group thoughts. Islam has a specific emphasis on the issue as well. The significance and sensitivity of supervision in group activities and social relations can be more studied in Imam Ali’s (as) conditions and age necessities and in noble Nahj-al-Balaghah. The present research made an attempt to extract and elaborate the concept of supervision based on a specific designed system and accurate objectives with a reliance on the five-year governmental biography of Imam Ali (as). His endeavor towards the individual and social discipline, encouragement, and punishment based on the truth and justice, employment of diverse methods to fulfill a constant and effective supervision of public processes, and contemplation on frequent terms such as “ÇóÎÈóÑóäیAkhberni” [keep me informed] and “ÈóáóÛóäیBalaqani” [I have been informed that] particularly in administrative-governmental letters and correspondences all indicate the special place of supervision, from his perspective, to fulfill the qualitative and ideal human elevated values.
  Keywords: Imam Ali (as), Nahj-al-Balaghah, supervision, evaluation
 • Mina Shamkhi Pages 59-76
  Educative instructions of Quran encompass a comprehensive part of the Holy book to express human perfection and to mention perfect human’s characteristics. Thinking about the content of these verses is the only way to understand the comprehensive dimensions of an ideal and perfect character from Islamic perspective inasmuch holy Quran is the human beings’ guidance book including every relating principle. Due to the fact that perfection and salvation is the aim and origin of every free human in Quranic literature, the educative teachings of Quran can lead to the actions and reflections of all the free people in the world for eminence and perfection. The present paper investigated the quiddity and definition of human perfection; the fundamentals of perfection and human essence capacities to reach this position; the methods to reach perfection; and the obstacles to reach, all based on the religious texts.
  Keywords: Quran, human, Education, perfection, salvation
 • Sohrab Morovati Pages 77-95
  Tolerance is one of the basic principles of social life that has a special attention in Quran and hadith teachings. Addressing this fundamental principle in today's world; that widespread modern mechanisms have collapsed the geographical, ideological, cultural, and other borders; becomes a lot more important. The most significant query in this respect is its essential role and particular influence in the education field because education is responsible for the great mission of training people who are ready to agree with this diverse strategic positioning. The present paper, exploiting a combination of research method i.e. semantic-analysis, has sought the educational origin of tolerance in education through Quran and Hadith instruments. To achieve this great goal; first, the terms of education and tolerance are signified based on the religious teachings; second, the areas of tolerance in the religious, moral, behavioral, cultural, and social fields are analyzed; and finally, the place of tolerance in the field of education is clarified. Eventually, the most important principles of tolerance such as leniency against severity, soft accountability and truthfulness, tolerance of human error, priority of how to say and what to say, and any other expression that may serve in the educational fields are explained.
  Keywords: Education, tolerance, religious education, educational method
 • Akbar Salehi Pages 97-112
  This study aimed at exploring the philosophy of test and its constructive role in human education with an emphasis on the Holy Quran and Infallible Imams’ (AS) narratives. Islam gives attention to human’s comprehensive education. Suffering and divine test is a current tradition that is realized through some instruments and tools. This divine tradition is a genetic and practical tradition encompassing the divine popular guidance tradition since it has a direct relationship with responsible creatures such as human being and the degree of his faith to God. In this research, first, an explanation to the concept of suffering, test, sedition, and purification is presented and then, the philosophy and dimensions of test as well as its constructive role in human education are investigated. The research method is descriptive-analytical and theoretical analogy. The results revealed that the divine tests play an important role in creating motivation and development, promotion, sins purgation as well as creating awareness and consciousness for repentance and return to God.
  Keywords: Suffering, test, test philosophy, test instruments, educational effects, Quran, narratives
 • Mostafa Jafartayyari Pages 113-131
  The phenomenon of sin is closely correlated with human destiny and every fallible human is somehow involved with sin. Sin has many harmful effects. The literature has a lot to offer in this regard; however, no coherent and independent writing, with the approach of the present paper, has been provided. An approach that "sin" is taken into consideration as a "disease" and its educational consequences are examined from Quran and Hadith perspective. Multiple verses and abundant hadiths suggest that "sin", as a type of spiritual and mental illness, has many negative consequences, such as ego despicability, mental suffering, uncertainity and anxiety, anguish, spiritual poverty, hypocrisy, and disappointment. The adverse effects of sin disease are the major obstacles of human training and refinement process, the destroyer of heart health, and the preventer of his happiness. Accordingly, any attempt to achieve the recognition of the above-mentioned damaging effects, for the prevention or the necessary treatment, is considered an appropriate and essential work that is the objective of the present paper.
  Keywords: Effects of sin, sin disease, anxiety, heart disease