فهرست مطالب

تحقیقات حسابداری و حسابرسی - پیاپی 34 (تابستان 1396)
 • پیاپی 34 (تابستان 1396)
 • 162 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1396/05/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • دکتر حسین اعتمادی، جلیل احمدی گورجی صفحه 4
  در ایران بسیاری از شرکتها علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت بوده و اعمال کنترلهای دولت بر سیاستهای مالی و عملیاتی آنها دیده می شود و با توجه به اینکه ارتباط سیاسی نقش مهمی در تبیین رفتار سرمایه گذاری و وضعیت مالی شرکتها ایفا می کند، از این رو این مقاله به بررسی اثر ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های فعال و جذب منابع مالی در بورس تهران پرداخته است. لذا فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 135 شرکت ایرانی (38شرکت سیاسی، 97 شرکت غیرسیاسی) و مدل رگرسیونی پانل برای دوره زمانی 1382 تا 1390 با نرم افزارهای Eviews و Stata مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها موثر بوده و سبب کاهش محدودیت جریان تامین مالی شرکتها گشته است. نتایج پیامدهای عملی این پژوهش برای مدیران مالی جهت استفاده از این اطلاعات در تنظیم کردن سیاست های مالی و عملیاتی شرکت مهم است. همچنین برای سرمایه گذاران جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکتهای ایرانی و تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های خود، مفید می باشد.
  کلیدواژگان: ارتباط سیاسی، سرمایه گذاری، تامین مالی، شرکتهای ایرانی
 • دکتر احمد خدامی پور، اسماعیل امیری صفحه 24
  توزیع نامتقارن اطلاعات توسط شرکت ها در بازار سرمایه، مانع ایجاد مبادله روان سهام و افزایش هزینه معاملاتی می شود. هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین اجزای اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره زمانی ده ساله می باشند که از بین آنها به روش نمونه گیری حذفی تعداد 66 شرکت در بازه زمانی 1392-1383 انتخاب گردید. برای تفکیک اجزای اقلام تعهدی از مدل تعدیل شده کاسنیک (1991)، و به منظور محاسبه هزینه معاملات سهام از معیار شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام اعلان شده و موثر از مدل پژوهش لی (2013) استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد، اجزای اقلام تعهدی با هزینه معاملات سهام ارتباط مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، تاثیر اجزای اقلام تعهدی مثبت نسبت به اجزای اقلام تعهدی منفی بر هزینه معاملات سهام بیشتر است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه گذاران به دلیل تفسیر ناهمگنی که از اجزای اقلام تعهدی دارند، رفتارهای متفاوتی در خصوص محتوای اطلاعاتی اجزای اقلام تعهدی نشان می دهند. این موضوع باعث شده تا اثرات نامتقارنی در هزینه معاملات سهام بوجود آید.
  کلیدواژگان: هزینه معاملات سهام، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری
 • دکتر قدرت الله طالب نیا، لیلا صدیقی کمال صفحه 42
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر نوع مالکیت (دولتی و خصوصی ) بر کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. متغیر مستقل تحقیق ، متغیر دوبعدی نوع مالکیت (دولتی و خصوصی) و متغیر وابسته، متغیر دو بعدی کیفیت سود (نوسان پذیری سود و کیفیت اقلام تعهدی در مدل تعدیل شده جونز) می باشد . 540 سال – شرکت با در نظر گرفتن ویژگی هایی به عنوان نمونه آماری تحقیق طی دوره زمانی 1382 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه اصلی این تحقیق مبتنی بر وجود رابطه بین نوع مالکیت و کیفیت سود می باشد. برای آزمون فرضیه اصلی ، تحلیل واریانس چند متغیره(MANOVA) و برای آزمون فرضیه های فرعی مدل رگرسیون چند متغیره به روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و حداقل مربعات تلفیقی(GLS) برای داده های ترکیبی برازش داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهدکه بین نوع مالکیت شرکت ها و کیفیت سود گزارش شده رابطه معناداری در سطح اطمینان 95 درصد وجود دارد ، شرکت های خصوصی کیفیت سود بالاتری نسبت به بنگاه های تحت کنترل و مالکیت دولت دارند .به عبارتی شرکت های دارای مالکیت دولتی بیشتر دست به مدیریت سود می زنند .
  کلیدواژگان: کیفیت سود، کیفیت اقلام تعهدی، مالکیت دولتی، مالکیت خصوصی، نوسان پذیری سود
 • دکتر فرزانه حیدرپور، سیدحسن نبوی صفحه 58
  هدف این مقاله، بررسی تاثیر رقابت در بازار بر ثبات مالی شرکتهای غیر تولیدی (موسسات مالی و بیمه ای)است. مقاله حاضر از شاخه تحقیقات شبه تجربی و نوع پس رویدادی است که بر اساس اطلاعات واقعی بازار سهام و صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام می گیرد. در این مقاله اطلاعات مالی 21 شرکت مالی و بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1389 تا 1393 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده پژوهش از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از فرضیه تحقیق که بیانگر آنست بین رقابتی بودن بازار و ثبات مالی موسسات مالی و بیمه ای رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: موسسات ملی و بیمه ای، ثبات مالی، رقابت در بازار
 • دکتر غلامحسین خورشیدی، فرشید زرین کیا صفحه 70
  تصمیم گیری برای آینده سازمان بدون تجزیه و تحلیل و ارزیابی صحیح و منطقی راهکارهای گوناگون، پیامدی جز اتلاف وقت و تحمل زیان های سنگین نخواهد داشت. تاکید اصول حسابداری مالی و وجود محدودیت های حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی سبب می گردد تا اطلاعات صورت های مالی با وجود قابل اتکا بودن به تنهایی برای برنامه ریزی مفید نباشد. ضرورت استفاده از گزارش های مبتنی بر حسابداری مدیریت در چنین مواقعی بیش از پیش نمایان است.
  در این مقاله، شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت، با هدف پاسخ به این سئوال که «عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت چیست؟» دنبال شده است.
  بدین منظور ابتدا گزاره ها و موانع مهم تصمیم گیری در حوزه حسابداری مدیریت مبتنی بر ادبیات و مبانی نظری، استخراج و تجزیه و تحلیل و سپس با اتکاء بر نتایج به دست آمده از جامعه آماری و تحلیل داده با استفاده از نرم افزار SPSS، ویژگی های کلیدی و مهم مشخص و تعیین شده اند که این معیارها، پشتوانه نظری خوبی برای رتبه بندی عوامل موثر بر تصمیم گیری مدیران در حوزه حسابداری مدیریت است. در نهایت با توجه به نظر خبرگان و متخصصان در این حوزه و با استفاده از روش AHPو نرم افزار Expert choice عوامل مستخرج از مرحله قبل، رتبه بندی شده است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری مدیران، حسابداری، حسابداری مدیریت، فرایند تحلیل سلسله مراتبی
 • دکتر جواد مرادی، غلامرضا احمدی صفحه 88
  هدف این مقاله بررسی و دستیابی به معیار هایی است که بتوان به کمک آنها بر تصمیم های مدیران در زمینه مخارج سرما یه ای اثر گذاشت. بدین منظور، نمونه آماری شامل 60 شرکت از بین شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره شش ساله 90-85 از طریق تحلیل همبستگی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، که هم ادراک مدیران و هم ادراک سرمایه گذاران با در نظر گرفتن متغیرهای جایگزین، بر مخارج سرمایه ای شرکت های نمونه تاثیرگذار می باشد. همچنین هر چه جریان های نقدی آزاد بیشتر باشد، ارتباط بین ادراک مدیران و بازار از ارزش شرکت و مخارج سرمایه ای قوی تر شده و حساسیت متغیر وابسته (مخارج سرمایه ای) به متغیرهای جایگزین ادراک مدیران و سرمایه گذاران از ارزش شرکت، افزایش (شدت) می یابد.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار تهران، مخارج سرمایه ای، جریان نقدی آزاد، نظره نمایندگی، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری
 • دکتر شهاب الدین شمس، دکتر محمود یحیی زاده فر، سکینه عباس زاده صفحه 104
  از نظر تئوریکی انتظار می رود عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر با اهمیتی بر ساختار سرمایه ی شرکت ها داشته باشد.در این پژوهش رابطه بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1393 -1383 با استفاده از داده های تلفیقی مورد بررسی قرارگرفته است. به همین منظور تعداد 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخابی انتخاب گردیده است. از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی در نظر گرفته شده است. همچنین از آزمون F و هاسمن جهت انتخاب بهترین مدل از میان داده های تلفیقی معمولی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی انتخاب شده است . یافته های این تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین اهرم مالی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. به این معنی که اهرم مالی بر عدم تقارن اطلاعاتی اثر معکوس دارد ، در حالیکه تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر اهرم مالی مثبت و مستقیم است.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، اهرم مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
 • دکتر باقر شمس زاده، بهنام الماسی صفحه 122
  برخی نظریه ها حاکی از این است که هموار سازی سود می تواند عملکرد آینده ی شرکت را پیش بینی کند و اطلاعات مفیدی را در اختیار ذینفعان قرار دهد. هدف این پژوهش آزمون این نظریه در بورس تهران است. با استفاده از دو معیار پایداری سود و سیاستهای تقسیم سود به عنوان شاخصه هایی برای پیش بینی عملکردآینده در شرکتهایی که مبادرت به هموارسازی سود نموده اند این هدف دنبال شده است. اطلاعات مالی از 66 شرکت عضو نمونه بین سال های 1387 الی1391 استخراج شده است و برای آزمون فرضیه ها نیز، از رگرسیون خطی چندگانه و لجستیک استفاده گردیده است. یافته ها نشان می دهد، هموار سازی سود تاثیر منفی و معناداری بر پایداری سود دارد. اما تاثیرمعنا داری بر سیاستهای تقسیم سود ندارد. این یافته ها بدان معناست که هموارسازی سود با قصد ارائه اطلاعات مفید صورت نمی گیرد و در جهت پیش بینی سود و تقسیم سودهای آتی نیست.
  کلیدواژگان: هموارسازی سود، پایداری سود، پایداری سیاستهای تقسیم سود، عملکرد آینده
 • دکتر محمد خان محمدی، عبدالله موسوی زاده صفحه 138
  هموارسازی سود، تلاش اعمال شده توسط مدیریت جهت کاهش تغییرات غیرعادی در سود در قالب اصول حسابداری تعریف می شود. در این پژوهش رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی درچرخه زندگی واحدهای تجاری موردبررسی وسنجش قرارگرفته است. در راستای انجام تحقیق درخصوص موضوع مورد نظر و همچنین آزمون فرضیه های تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1387-1391 به عنوان جامعه آماری درنظر گرفته شده است. تعداد نمونه ها براساس محدودیت های تحقیق، دربازه زمانی 5ساله ، 87 شرکت می باشند. در تحقیق حاضر جهت انجام آزمون فرضیات اصلی تحقیق از تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است. ابزارگردآوری اطلاعات، اسناد کاوی و بانکهای اطلاعاتی می باشد. داده های مورد نیاز شامل هموار سازی و عدم تقارن اطلاعاتی از اطلاعات مالی مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده آنها و گزارش های مالی و نشریه های رسمی سازمان بورس اوراق بهادار که بصورت هفتگی، ماهانه و سالانه صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده را به چاپ می رساند و نیز از بانک های اطلاعاتی بورس بوده، که این اطلاعات از سوابق موجود در نرم افزار ره آورد نوین و سایر نرم افزارها و در مواردی از آرشیوهای الکترونیکی و اینترنتی استخراج شده است. درراستای هدف تحقیق 3فرضیه تدوین گردیده وبرای تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه هاازمدل رگرسیون چندمتغیره وداده های ترکیبی استفاده شده است. مهمترین یافته های تحقیق عبارت است از اینکه بین هموارسازی سود وعدم تقارن اطلاعاتی درهیچ یک ازمراحل چرخه عمرشرکت رابطه معناداری وجودندارد. که نتایج حاصل شده حاکی از ناآگاهی سرمایه گذاران نسبت به هموار سازی سود می باشد.
  کلیدواژگان: هموارسازی سود، اقلام تعهدی اختیاری، چرخه عمر شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی