فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 13 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/13
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سمیه شفیع زاده، الهام رضایی*، محمدرضا حسن پور صفحات 169-177
  مقدمه
  ارتقاء سطح سلامت پرسنل بیمارستان ها و پیشگیری از بیماری های ناشی از کار به عنوان جزئی از سطح دوم پیشگیری از بیماری ها مطرح است. هدف این مطالعه بررسی نتایج پایش سلامت شغلی پرسنل به تفکیک گروه های جنسی، سنی و شغلی مختلف می باشد.
  روش کار
  این پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی در سال 94 بر روی 224 نفر از پرسنل بیمارستان منطقه ای اصفهان انجام شده است. اطلاعات حاصل از پرونده های پایش سلامت در دو گروه شغلی بالینی و غیر بالینی و 4 رسته کاری، به تفکیک متغیرهای کمی و کیفی جمع آوری و توسط SPSS نسخه 23 در سه گروه جنسی، سنی و شغلی مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه مردان 9/67 % با میانگین سنی 7/6± 2/39 سال و زنان 1/32 % با میانگین سنی 5/8 ± 5/36 سال بررسی شدند. میانگین BMI در مردان32/±58/ 26 و در زنان42/0±72/22بود.6/4 % از مردان سابقه مصرف سیگار داشتند. تفاوت های معنی داری در بین متغیرهای کیفی در نیدل استیک، اختلالات دندان، بینایی و شنوایی و در متغیرهای کمی در مورد BMI، فشار خون و کلسترول تام در گروه بندی های مورد بررسی بدست آمد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه که جهت ارزیابی سطح سلامت پرسنل در راستای پیشگیری و شناسایی به موقع بیماری های شغلی و کاهش هزینه های درمانی و ارتقاء روند پایش سلامت در پرسنل درمانی بود مشخص کرد که بین متغیرهای کمی و کیفی مرتبط با سطح سلامت پرسنل در گروه های جنسی، سنی و شغلی مختلف ارتباط وجود دارد، همچنین با توجه به تعدیل متغیرهای مخدوشگر نتایج مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: معاینات پایش سلامت، وضعیت سلامتی، بیماری های شغلی، کارکنان خدمات درمانی
 • شهرام مامی*، میثم شریفی، فرح حیدریان، فاطمه الماسی، حسن یاراحمدی، حسین زندی فر، مصطفی بستامی صفحات 178-186
  مقدمه
  هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی عملکرد شغلی پرستاران و کارکنان درمانی یک بیمارستان نظامی بر اساس دشواری های تنظیم هیجانی و شیوه های رویارویی با عوامل استرس آور بود.
  روش کار
  جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان درمانی یک بیمارستان نظامی در شهر کرمانشاه به تعداد 138 نفر تشکیل دادند که نمونه ای 103 نفری با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده های پژوهش از مقیاس های عملکرد شغلی پاترسون، دشواری های تنظیم هیجانی گراتز و سبک های مقابله با شرایط پر استرس اندلر و پارکر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد سبک های مقابله ای مساله مدار و هیجان مدار و همچنین مولفه های دشواری در تنظیم هیجان (عدم پذیرش پاسخ های هیجانی، دشواری در کنترل تکانه، فقدان آگاهی هیجانی و دسترسی محدود به راهبرد های تنظیم هیجان) توانستند عملکرد شغلی را به طور معناداری پیش بینی کنند.
  نتیجه گیری
  می توان نتیجه گرفت سبک های مقابله ای و ویژگی های هیجانی بر عملکرد پرستاران در زمینه شغلی، که از جمله موقعیت های مهم در زندگی فرد می باشد تاثیرگذار است و باعث ایجاد مشکل و یا توانایی بالا در عملکرد شغلی آنها می شوند. لذا مهمترین اشاره ی پژوهش این است که مدیران باید سعی کنند این متغیر ها را به عنوان یک عامل مهم روانشناختی در افزایش بهره وری کارکنان خود مورد توجه بیشتر قرار دهند.
  کلیدواژگان: عملکرد شغلی، هیجان، عوامل فشارزا و بیمارستان نظامی
 • احمد عامریون، مهدی ابراهیم نیا، محمدرضا سلطانی زرندی*، علی عقیقی، عطیه جعفر زاده صفحات 187-195
  زمینه و هدف
  رضایتمندی بیمار به معنای گزارش وی از کیفیت درمانی و تاثیر متقابل بین بیمار و ارائه کنندگان خدمات سلامتی - درمانی و یک معیار مهم برای سنجش کیفیت مراقبت های بهداشتی شناخته شده است. هدف این پژوهش بومی سازی پرسش نامه خودایفا جهت رضایت سنجی بیماران بستری در یک بیمارستان نظامی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع اقدام پژوهی است. جامعه مورد مطالعه را کارشناسان واحد بهبود کیفیت، واحد رسیدگی به شکایات، سرپرستاران بخش ها و همچنین بیماران بستری در بخش های یکی از بیمارستان های نظامی تهران تشکیل دادند. ابزار گردآوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار یافته و استفاده از پرسش نامه و همچنین استفاده از متون علمی بود. مراحل این پژوهش به این شرح بود: 1.مشخص نمودن ابعاد مختلف پرسش نامه، 2. مشخص نمودن سوالات مربوط به هر بعد، 3. اصلاح سوالات از نظر مفهومی و محتوایی، 4. تایید روایی صوری پرسش نامه، 5. تایید پایایی پرسش نامه با انجام مطالعه پایلوت و 6. ارائه نهایی پرسشنامه
  یافته ها
  پرسشنامه ی خودایفای رضایت سنجی بیماران بستری در دو بخش بهداشتی-درمانی با 21 سوال و سه بعد بهداشت و نظافت، پرستاری و پزشکان و بخش غیر درمانی با 27 سوال و شش بعد پذیرش ، برخورد کارکنان، تغذیه ، رفاهی و تسهیلاتی ، مسائل شرعی – اعتقادی و ترخیص بومی سازی گردید. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بهداشتی و درمانی 975/0 و پرسشنامه غیر درمانی 936/0بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  در مجموع ضریب آلفای پرسشنامه نشان دهنده قابلیت اعتماد بالا و پایایی پرسشنامه می باشد و نشان می دهد که میتوان از این پرسش نامه برای سنجش خودایفای رضایت بیماران بستری استفاده نمود. اما باید اذعان داشت که برای جلوگیری از تورش و سوگیری بایستی با مواردی همچون سنجش رضایت بیماران هنگام خروج از بیمارستان و استفاده همزمان از روش های نظرسنجی دیگر همچون تلفنی، ویرایش و بازنگری دوره ای پرسش نامه و... همراه باشد.
  کلیدواژگان: بومی سازی، رضایت سنجی بیماران، پرسش نامه خودایفا، بیمارستان
 • مهران رشیدی، محمدرضا احمدی، وحید دنیوی، امیرمحسن راه نجات، محسن احمدی طهور سلطانی* صفحات 196-204
  مقدمه
  مدل های شناختی-رفتاری صفات شخصیتی ویژه ای را به عنوان عوامل خطر برای ایجاد اختلال بد شکلی بدن در نظر گرفته اند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه مورد تمسخر قرار گرفتن مبتنی بر ظاهر و سیستم بازداری رفتاری با اختلال بدشکلی بدن با در نظر گرفتن نقش واسطه ای کمال گرایی بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر به صورت توصیفی- همبستگی و بر روی 200 دانشجوی دانشگاه آزاد قزوین انجام شده که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه های اضطراب نسبت به ظاهر برای سنجش اختلال بد شکلی بدن، مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ظاهر، پرسشنامه شخصیتی گری ویلسون، و پرسشنامه کمال گرایی بودند. داده ها با روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار SPSS.16 و Lisrel 8/5 تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که مدل ارائه شده با داده های جمع آوری شده برازش دارد و در این مدل مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ظاهر به طور مستقیم و غیر مستقیم، کمال گرایی به طور مستقیم و بازداری رفتاری نیز به طور غیر مستقیم و به واسطه کمال گرایی با اختلال بد شکی بدن رابطه دارند (98/0AGFI،023/0RMSEA=، 98/0=NFI).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد افرادی که دارای سابقه مورد تمسخر قرار گرفتن هستند و نمرات بالاتری در سیستم بازداری رفتاری و کمال گرایی منفی کسب می کنند، مستعد ابتلا به اختلال بد شکلی بدن هستند.
  کلیدواژگان: اختلال بدشکلی بدن، کمال گرایی، مورد تمسخر قرار گرفتن به خاطر ظاهر، سیستم بازداری رفتار
 • علی اکبر نقوی مقدم، مصطفی شیراوند*، علی رضا خوشدل، مهدی یادگاری صفحات 205-212
  سابقه و هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر 6 هفته تمرین تناوبی شدید به همراه مصرف مکمل جنسینگ، بربرخی از فاکتورهای عملکرد جسمانی و فشار خون استراحتی مردان تمرین کرده بود.
  مواد و روش ها
  28 ورزشکار داوطلب مرد با میانگین سنی 57/24 سال، قد 92/175 سانتی متر، وزن 62/78 کیلوگرم انتخاب و به طور تصادفی به چهار گروه (مکمل، تمرین، تمرین +مکمل، کنترل) تقسیم شدند. به مدت 6 هفته تحت تمرین و مصرف مکمل جنسینگ قرار گرفتند. آزمودنی ها بر اساس گروه بندیشان مکمل جنسینگ و یا درونما مصرف می کردند. در این پروتکل تحقیقاتی از آزمون های توان انفجاری (پرش سارجنت)، توان بی هوازی (آزمون رست)، میزان فشار درک شده (آزمون بورگ) و اندازه گیری فشارخون استراحتی، قبل و بعد از 6 هفته تمرین استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها، برای به دست آوردن میانگین و واریانس و تعیین تفاوت بین گروهی و میان گروهی از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
  یافته ها
  در پایان این پورتکل تحقیقی توان انفجاری به صورت چشم گیری در گروه مکمل و تمرین+مکمل افزایش یافت ولی در گروه تمرین به تنهایی، و کنترل تفاوت معنی داری دیده نشد. در توان بی هوازی هیچ گونه تغییری در چهار گروه دیده نشد. همچنین در فشارخون سیستول و دیاستول استراحتی و میزان فشار درک شده (بورگ) تفاوت معنی داری در گروه ها دیده نشد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی از یافته های این پژوهش این گونه می توان نتیجه گرفت که پس از 6 هفته مصرف مکمل جنسینگ، توان انفجاری افراد تمرین کرده افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: تمرینات شدید تناوبی، مکمل جنسینگ، آمادگی جسمانی، فشارخون استراحتی
 • مسعود محمدی، مسعود میرزایی، حدیث براتی*، مرتضی محمد زاده، زهرا مومنی، حوا دریافتی، زهرا اکبری، فاطمه فرزانه، مریم زاهدی صفحات 213-219
  مقدمه
  سرطان پوست یک مشکل عمده بهداشتی عمومی است، لذا این مطالعه قصد دارد تا به بررسی وضعیت اقتصادی و اجتماعی مبتلایان سرطان پوست استان یزد بپردازد تا بتوان اقدامات پیشگیری را هدفمند نمود.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه اپیدمیولوژیک توصیفی بوده و جامعه مورد مطالعه ، مبتلایان سرطان پوست(انواع آن) در استان یزد در سال 1391 هست. به منظور بدست آوردن اطلاعات از فرم شماره 4 در جمع آوری اطلاعات مبتلایان سرطان شد. سپس به منظور تجزیه و تحلیل بیشتر این اطلاعات وارد نرم افزار R.3.2.1 و با آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بر مبنای یافته های این مطالعه تعداد کل مبتلایان به سرطان پوست استان یزد در سال 1391 تعداد 146 مورد بوده که از این میان 88 مرد و 58 زن مبتلا وجود داشت، تماس با آفتاب در مردان 25 درصد و زنان 14 درصد بالاترین درصد سطوح تماس با عوامل خطر را شامل شده (p<0.05) و درصد مبتلایان برای دو گروه درآمدی کمتر از 5 میلیون ریال در ماه و بیش از 5 میلیون ریال با یکدیگر برابر است.
  نتیجه گیری
  توصیه می گردد تا سطوح پایین جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی به عنوان گروه های هدف پیشگیری از بروز سرطان پوست قرار گیرند و اقدامات پیشگیری بر روی چنین اقشاری متمرکز شود
  کلیدواژگان: سرطان پوست، شغل، درآمد، تاهل، تحصیلات
 • سیاوش حمزه پور*، مریم نجفی صفحات 220-229
  مقدمه
  بوتولیسم نوعی مسمومیت غذایی بسیار خطرناک است که در اثر ورود نوروتوکسین های بوتولینوم به داخل خون و نهایتا به درون سلولهای عصبی ایجاد می شود. از این سو پتانسیل بسیار بالای کشندگی این نوروتوکسین ها باعث شده است که به عنوان یک عامل بیوتروریستی و نظامی مد نظر قرار گیرند.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی می باشد که در آن از منابع معتبر انگلیسی و فارسی و گزارش ها و داده های مربوط استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده ازمنابع اینترنتی و تحقیقات منتشر شده طی سالهای 1990 تا 2016 مرتبط با موضوع در پایگاه های PubMed، Scopus، SID وGoogle Scholar با استفاده از کلمات کلیدی «Bioterrorism»،«Biological weapon» و «»Botulism مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در حال حاضر نوروتوکسین های بوتولینوم یکی از قوی ترین سموم شناخته شده در جهان می باشند. این توکسین ها دارای ساختار پلی پپتیدی بوده و از دو زنجیره سنگین و سبک که بواسطه یک پیوند دی سولفیدی به هم وصل شده اند، تشکیل شده است. زنجیره سبک یک متالواندوپپتیداز می باشد که بواسطه زنجیره سنگین وارد پایانه های عصبی شده و با تجزیه و شکست پروتئین های موسوم به مجموعه SNAREمانع ترشح میانجی های عصبی به خصوص استیل کولین می شود. بدین ترتیب موجب فلج شده و در نهایت منجر به مرگ می شود.
  نتیجه گیری
  نوروتوکسین های بوتولینوم موارد تلفات و مرگ زیادی را به بار می آورد و اثرات ناگواری بر بهداشت عمومی دارد. لذا جهت جبران لطمات بهداشتی ناشی از آن به تلاش های گسترده ای برای آماده سازی مجدد بهداشت عمومی نیاز است.
  کلیدواژگان: نوروتوکسین بوتولینوم، بوتولیسم، بیوتروریسم
|
 • Shafi Zadeh S., Rezayee E. *, Hasanpour M Pages 169-177
  Introduction
  Health promotion and work related disease prevention is proposed as a part of the second prevention of diseases. The aim of this study was to evaluate occupational health monitoring among personnel in sex, age and occupational groups separately.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted among 224 staff in regional hospitals of Isfahan. Data collected from health monitoring records in clinical and non-clinical occupational groups and four categories of work, in qualitative and quantitative variables and analyzed by SPSS version 23 in three genders, age and employment group.
  Results
  The 67.9% men, with mean age 39.2±6.7and32.1% women with an average age of 36.5±8.5enrolled to the study. The BMI average in men and women were 26.58±0.32 and 22.72 ± 0.42respectively.4.6% of men had a smoking history. Significant differences were seen among qualitative variables including needle stick, tooth disorder, vision and hearing and among quantitative variables on BMI, blood pressure and cholesterol at each grouping survey.
  Conclusion
  This study which was performed for the evaluation of personnel health along with the timely prevention and early identification of occupational disease and reducing health care costs and promotion of health monitoring process among health care workers, determined that there is a meaningful connection between quantitative and qualitative variables related to personnel health which is separated to sex, age and occupational groups; furthermore, after considering variables, all results were investigated thoroughly.
  Keywords: Examination Health Monitoring, Health condition, Occupational diseases, Health care workers
 • Mami Sh*, Sharifi M., Heidaryan F., Almasi F., Yarahmadi H., Zandifar H., Bastami M Pages 178-186
  Introduction
  The aim of this study is to predict job performance of nurses and medical staff a military hospital based on difficulties regulating emotions and ways of to deal with stressors and stressful.
  Methods
  . The study population included all medical staff a military hospital in Kermanshah to 138 people formed that sample of 103 people using the Cochran formula were selected by random sampling. For collect research data used of Job Performance Questionnaire, Difficulties in Emotion Regulation Scale and Coping Inventory for Stressful Situations.
  Results
  : The results by multivariate regression showed problem-focused and emotion-focused coping styles and emotion regulation difficulties components (rejection of emotional responses, difficulty in controlling impulses, a lack of emotional awareness and limited access to emotion regulation strategies) were able to significantly predict job performance.
  Conclusion
  Can be concluded Influential, Coping Styles and emotional characteristics of the nurses in the field of the job ( including important situations in one's life) which can be cause problems or High abilityon their job performance. So is most important noted this research which managers should try pay more attention to these psychological variables as an important factor in increasing the productivity of their employees.
  Keywords: Job Performance, emotion, stressor, military hospital
 • Ameryoun A., Ebrahimnia M., Soltani Zarandi Mr *, Aghighi A., Jafarzadeh A Pages 187-195
  Background
  patient satisfaction is known as his report of care quality and the interaction between the patient and health service providers and is an important criterion for assessing the quality of health cares. The aim of this research is to localize a self-administered questionnaire to assess the patients satisfaction hospitalized in a military hospital.
  Materials And Methods
  This study is an action research. The research population includes the quality improvement unit experts, complaints handling unit, head nurses as well as the patients hospitalized in a military hospital in Tehran. Data were collected by semi-structured interviews and questionnaires as well as scientific texts. Stages of this study were as follows: 1. determination of the different dimensions of the questionnaire, 2. identifying questions related to each dimension, 3. modifying questions conceptually and contently, 4. confirming the face validity of the questionnaire, 5. confirmation of the reliability of questions using a pilot study and 6. Presentation of the final of questionnaire.
  Results
  The self-administered questionnaire of inpatient satisfaction was localized in two sections, health and medical section with 21 questions and three dimensions of sanitation / hygiene, nurses and physicians and non-medical section with 27 questions and six dimensions of the reception, staff treatment, nutrition, the welfare and facilities, legal - faith issues and discharge. Cronbach's alpha coefficient in health and medical questionnaire and non-medical questionnaire was 0.975 and 0.936 respectively.
  Discussion and
  Conclusion
  In total, Alpha coefficient of the questionnaire indicates the high reliability and validity of the questionnaire and shows that this questionnaire can be used as a scientific instrument for self-administered assessment of hospitalized patient satisfaction. But it should be noted that to avoid bias, this method must accompanied with items such as measurement of patient satisfaction when leaving the hospital, concurrent use of other methods such as telephone surveys, periodic review and revision of the questionnaires and so on.
  Keywords: localization, patient satisfaction, self-administered questionnaire, hospital
 • Rashidi M., Rahmati Mr, Donyavi V., Rahnedjat Am, Ahmaditahour M. * Pages 196-204
  Introduction
  Cognitive behavioral models consider certain personality traits to be risk factors for the development of body dysmorphic disorder (BDD). The aim of this study was to investigation Relationship between appearance- based victimization and, behavioral inhibition system and with body dysmorphic disorder: The mediator role of perfectionism.
  Methods
  The method of this research was descriptive- corelational. The study sample was 200 students of Islamic Azad University of Qazvin Branch that were selected by categorical randomize sampling method. Data gathering instruments were appearance anxiety inventory, Appearance-based victimization, Gray – Wilson Personality Questionnaire and perfectionism scale. Data were analyzed by person's correlation coefficient and path analysis statistical method by LISREL.8.5 nd SPSS16.
  Results
  the result of path analysis indicate that model fit with collected data and in this model Appearance-based victimization direct and indirect, perfectionism indirect and behavioral inhibition system have an indirect relation with BDD (AGFI=0.98, RMSEA=0.023, NFI=0.98).
  Conclusion
  The results indicated that individual how have an Appearance-based victimization history and have a higher score in behavioral inhibition system and negative perfectionism is prone to develop BDD.
  Keywords: Body Dysmorphic Disorder, Negative Perfectionism, Appearance- based Victimization, Behavioral Inhibition System
 • Naghavi-Moghadam Aa, Shiravand M. *, Koshdel A., Yadeghari M Pages 205-212
  Background
  The purpose of present study is, review the effect of 6 week intense alternative exercise along with taking supplementary ginseng on some of physical function factors and exercised men rest blood pressure.
  Material &
  Methods
  28 voluntarily men (24/57 years old, height 175/92 cm, weight 78/62 kg) were chosen and divided into 4 groups (supplementary, exercise, exercise & supplement, control) participants exercised and consumed ginseng supplement for 6 weeks. In this period, exercise group, exercise and supplement, practiced alternatively for 3 days in a week. Control group didn’t exercise at all even their daily exercises. Participants according to their grouping, consumed 500 mg ginseng supplement. In this investigative protocol, explosive power experiments (Sargent jumping) anaerobe power (rest test) perceived pressure level (Borg test) measuring rest blood pressure have been used before and after 6 weeks. In order to analyze the findings and to achieve medium, variance and determine the difference between groups and in groups, we used descriptive and inferential statistics.
  Results
  At the end of this exploratory protocol, explosive power increased considerably in supplement group, exercise and supplement group. However there wasn’t any meaningful difference in exercise and control group. In anaerobic power, no change was observed for 4 groups. Also there wasn’t any meaningful difference in groups at the time of activity in systole blood pressure, rest diastole and perceived pressure.
  Conclusion
  Generally we can conclude from this study finding that explosive ability of exercised people increased dramatically after 6 week consuming of ginseng supplement.
  Keywords: Anaerobic power, Explosive power, perception pressure index, rest blood pressure, alternative exercises, ginseng supplement
 • Mohammadi M., Mirzaei M., Barati H.*, Mohammadzadeh M., Momeni Z., Daryafti H., Akbari Z., Farzaneh F., Zahedi M Pages 213-219
  Introduction
  Skin cancer is a public health problem this study aims to examine the economic and social situation of people with skin cancer in Yazd province was targeted prevention measures, so that in this way we can.
  Methods
  This study was a descriptive epidemiological study and study population, patients with skin cancer (of it) is in Yazd province in 1391. In order to obtain the information from the data collection forms in patients with cancer and then enter the information for further analysis software to evaluate R.3.2.1 and chi-square test was used.
  Results
  Based on the findings of this study, patients with skin cancer in Yazd province in 2012 the number was 146, of these, 88 men and 58 women. contact Sun in both sexes as men 25% and women 14% of the highest levels of contact with risk factors investigated in this study (P
  Conclusion
  Based on findings recommended to lower levels of economic and social as target groups are the prevention of skin cancer and prevention measures focused on such groups.
  Keywords: Skin Cancer, Occupation, Income, Marital Status, Education
 • Nadjafi M., Hamzeh Pour S.* Pages 220-229
  Background
  Botulism is very dangerous type of food poisoning caused by botulinum neurotoxins, which are entered into the blood and eventually into nerve cells. Due to the very high military agent.
  Methods
  In this cross sectional study, the English and Persian sources and reports were searched based on information and data collected from Internet sources and published literature from 1990 to 2016 in the relevant databases such as PubMed, Scopus, SID, Google Scholar and by using the keywords including "Bioterrorism", "Biological weapon", "Botulism".
  Results
  Botulinum neurotoxins are one of the most powerful known toxins in the world. These toxins have a polypeptide structure and are formed by two heavy and light chains that are connected by a disulfide bond. A light chain of metalloendopeptidase with a molecular weight of 50kDa can enter the nerve terminals by the heavy chain (100kDa) and by the breakdown of proteins called SNARE is involved in secretion of neurotransmitters, especially acetylcholine and can stop the secretion, which can result in flaccid paralysis and death.
  Conclusion
  Botulinum neurotoxins can cause mass casualties and have an adverse impact on public health. Hence, great efforts need to achieve broad-based public health preparedness. These neurotoxins have also a moderate to high potential for large-scale dissemination. These factors can make botulinum neurotoxins as a primary candidate in bioterrorism and environmental threats.
  Keywords: Botulinum neurotoxins, Botulism, Bioterrorism