فهرست مطالب

روان شناسی افراد استثنایی - پیاپی 24 (زمستان 1395)
 • پیاپی 24 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقاله پژوهشی
 • معصومه ایمانی، حمید علیزاده *، فرنگیس کاظمی، باقر غباری بناب صفحات 1-29
  هدف از پژوهش حاضر تدوین برنامه آموزش مستقیم و تعیین اثر بخشی آن بر یادگیری مهارت های حل مسئله ریاضی در دانش آموزان بااختلال یادگیری بود. بدین منظور 5 دانش آموز پسر با اختلال یادگیری ریاضی در پایه پنجم ابتدایی از یک مدرسه ابتدایی در ناحیه یک آموزش وپرورش شهر کرج به عنوان شرکت کنندگان در پژوهش انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه تشخیص اختلال یادگیری، آزمون محقق ساخته حل مسئله ریاضی، آزمون هوش وکسلر ، مصاحبه با والدین و معلمان و پرونده تحصیلی دانش آموزان بود. بر این اساس، داده های مورد نیاز با استفاده از طرح پژوهش تک آزمودنی از نوع تغییر ملاک در شرایط خط پایه، مداخله آموزشی و پیگیری جمع آوری شد. پس از جمع آوری داده ها در خط پایه، برنامه آموزش مستقیم که بر اساس محتوای کتاب ریاضی پایه چهارم ابتدایی طراحی شده بود، در شرایط مداخله آموزشی بر روی 5 نفر از دانش آموزان شرکت کننده اجرا گردید و هر یک از شرکت کنندگان بین 7 تا 13 جلسه آموزش مستقیم حل مسئله ریاضی در سه سطح (ساده، متوسط و سخت) و به مدت 45 تا60 دقیقه دریافت نمودند. مقایسه عملکرد شرکت کنندگان در شرایط خط پایه، مداخله آموزشی و پیگیری نشان داد که آموزش مستقیم در افزایش مهارت حل مسئله تمامی شرکت کنندگان تاثیر مثبت داشته است و شرکت کنندگان پس از اجرای برنامه آموزشی توانستند به ملاک موفقیت و رفتار هدف دست یابند. بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که دراین مطالعه برنامه آموزش مستقیم طراحی شده در افزایش و یادگیری مها رت های حل مسئله ریاضی اثربخش بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش مستقیم، اختلال یادگیری، مهارت حل مساله ریاضی، طرح پژوهش تک آزمودنی
 • کوثر بریهی، شهلا پاکدامن *، غلامعلی افروز صفحات 31-55
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر ، طراحی نرم افزارآموزش خواندن کاربردی خانواده محور و ارزیابی اثر بخشی آن بر مهارت های زبان بیانی،درکی و زبان گفتاری در دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون بود.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و مطالعه ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _ پس آزمون، پیگیری با گروه آزمایش و کنترل است.20 دانش آموز آهسته گام با نشانگان داون به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.اجرای تست هوشی وکسلر و آزمون TOLD و آزمون درک واژگان تصویری پی بادی بر دانش آموزان در پیش آزمون و اجرای آزمون TOLD در پس آزمون و یک ماه ونیم بعد در مرحله پیگیری صورت گرفت. یافته ها با روش تحلیل کوواریانس یک راهه و تحلیل اندازه گیری های مکرر و آزمون تعقیبی بونفرنی مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها درباره مهارت های زبان بیانی، درکی و زبان گفتاری تفاوت معنی داری را بین میانگین گروه های آزمایش وکنترل، با برتری نمرات گروه آزمایش نشان داد و این تفاوت در مرحله پیگیری پایدار ماند.
  نتیجه گیری
  نرم آفزار آموزش خواندن کاربردی خانواده محور برافزایش مهارت های زبان بیانی،درکی و زبان گفتاری دانش آموزان آهسته گام با نشانگان داون موثر بود و این اثر پایدار ماند.توجه به آموزش توسط فناوری های نوین در قالب نرم آفزارهابرای کودک با نشانگان داون به ویژه با تکیه مشارکت خانواده ضروری به نظر می رسد . نرم آفزارآموزش خواندن کاربردی خانواده محور می تواندبرای کودک ،خانواده ها و مربیان در جهت آموزش مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نرم آفزارآموزش خواندن کاربردی، کودک با نشانگان داون، زبان بیانی، زبان درکی، زبان گفتاری
 • مهرزاد رمضانلو *، فریبرز درتاج صفحات 57-80
  هدف بررسی رابطه عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی ، سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنها و پیش بینی عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی بر اساس دو متغیر دیگر می باشد. پژوهش از نوع همبستگی است. جامعه متشکل از کلیه مادران دارای کودک با ناتوانی جسمی – حرکتی در شهر تهران در سال 1394 می باشد. تعداد 150 نفر از مادران کودکان به روش نمونه گیری در دسترس بعد از اخذ رضایت آگاهانه انتخاب شدند . جمع آوری اطلاعات از 4 پرسشنامه : دموگرافیک، پرسشنامه حمایت اجتماعی فلیپس و همکاران(1986)، پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز ، پرسشنامه عادات زندگی کودکان ناتوان جسمی- حرکتی .تحلیل داده ها از آمار توصیفی مانند: میانگین و انحراف استاندارد و از آمار استنباطی مانند همبستگی و رگرسیون استفاده شد. داده ها از طریق نرم افزار 16 spss- تحلیل شد. یافته ها نشان داد که رابطه معناداری بین عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی ، سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آنها وجود دارد. 34 درصد از واریانس متغیر عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی توسط 2 متغیر دیگر تبیین می شود. و از طریق این دو متغیر می توان عادات زندگی کودکان کم توان جسمی - حرکتی را پیش بینی کرد .
  نتیجه گیری
  بسیاری از عوامل روانشناختی والدین ، خصوصا مادران با عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی مرتبط هستند و می توان از مهمترین آنها یعنی سرمایه روانشناختی و حمایت اجتماعی ادراک شده مادران آن ها نام برد.
  کلیدواژگان: عادات زندگی کودکان کم توان جسمی- حرکتی، سرمایه روانشناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده، مادران کودکان کم توان جسمی- حرکتی
 • حسین عباسی *، بهروز کریمی، داود جعفری صفحات 81-108
  هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و نگرش های ناکارآمد مادران دانش آموزان با کم توانی ذهنی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری شامل تمامی مادران دارای دانش آموز کم توان ذهنی دختر یا پسر در مدارس ابتدایی ویژه دانش آموزان کم توان ذهنی بودند. نمونه ی پژوهش شامل 32 نفر از مادران دارای دانش آموز با کم توانی ذهنی بودند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه 16 نفره آزمایش و گواه جایگزین شدند. مادران گروه آزمایش درمان پذیرش و تعهد را در جلسات گروهی که شامل 8 جلسه 60 دقیقه ای به صورت هفته ای یک جلسه دریافت کردند و گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکردند. هر دو گروه یک هفته پیش از جلسه اول و یک هفته پس از جلسه ی آخر و 45 روز بعد از طریق پرسشنامه ی تحمل ناکامی و نگرش های ناکارآمد سنجش شدند. نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری، تک متغیره و تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تحمل ناکامی و نگرش های ناکارآمد تاثیر دارد. نتایج نشان داد که درمان پذیرش و تعهد می تواند تحمل ناکامی و نگرش های ناکارآمد مادران را تعدیل کند و روش مناسبی برای کاهش مشکلات مادران دارای کودکان کم توان ذهنی باشد.
  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، ناکامی، تحمل ناکامی، نگرش های ناکارآمد، دانش آموزان کم توان ذهنی
 • محسن گل محمدیان*، سیده نسیم سجادی صفحات 109-133
  هدف این پژوهش، بررسی نقش سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی بود. پژوهش از نوع همبستگی و جامعه ی پژوهشی شامل کلیه ی معلمان مقطع ابتدایی مدارس استثنایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 94-93 بود. حجم جامعه ی پژوهشی 108 نفر بودند و به علت کوچک بودن جامعه، کل آن ها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)، رفتار شهروندی سازمانی پودساکف (1999) و رضایت شغلی بری فیلد و روث (1951) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از طریق شاخص های آمار توصیفی، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان داد بین ابعاد سرمایه روانشناختی با ابعاد فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین در ابعاد شهروندی سازمانی به جزء مولفه ی جوانمردی با مسخ شخصیت و کفایت شخصی رابطه مثبت و معنی دار به دست آمد. بین مولفه ی جوانمردی با ابعاد فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. یافته ها نشان داد جوانمردی و تاب آوری 27/0 خستگی هیجانی را پیش بینی و سرمایه روانشناختی کل، تواضع و جوانمردی، مسخ شخصیت و کفایت شخصی در معلمان را به ترتیب 39/0 و 55/0 پیش بینی می کنند. نتایج پژوهش، نقش و اهمیت سرمایه روانشناختی و رفتار شهروندی سازمانی را در پیش بینی فرسودگی شغلی معلمان متذکر می سازد.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، سرمایه روانشناختی، فرسودگی شغلی، معلمان مدارس استثنایی
 • علی شیخ الاسلامی*، شکوفه رمضانی صفحات 135-151
  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر امیددرمانی گروهی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی بود. این پژوهش به روش آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون با گروه کنترل اجرا شد. جامعه‏ی آماری پژوهش را تمامی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی تحت پوشش بهزیستی شهر کامیاران در سال 95-1394 تشکیل می دادندکه از میان آنها با استفاده از روش نمونه‏گیری در دسترس، 30 نفر انتخاب شده و به‏طور تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15 نفر) جایگزین گشتند. شرکت‏کنندگان گروه آزمایش، امیددرمانی را طی 8 جلسه دریافت نمودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه‏ی رضایت از زندگی داینر و همکاران استفاده شد. داده ها با روش آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر تاثیر امیددرمانی بر رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی مورد تایید قرار گرفته است و شرکت کنندگان گروه آزمایش نسبت به شرکت-کنندگان گروه کنترل، در پس‏آزمون به طور معناداری، رضایت از زندگی بیشتری داشتند (01/0>p). بنابراین، می‏توان ‏نتیجه گرفت که امیددرمانی گروهی موجب افزایش رضایت از زندگی مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی شده است و روش مناسبی برای مداخلات روانی-آموزشی مربوط به مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی می‏باشد.
  کلیدواژگان: امیددرمانی گروهی، رضایت از زندگی، مردان با ناتوانی جسمی-حرکتی
 • سیدمحسن حجت خواه، ایمان مصباح* صفحات 153-180
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری اجتماعی و احساس شرم درونی شده مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی یود. نوع پژوهش ، نیمه تجربی طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه مادران دارای کودک عقب ماده ذهنی که فرزندان شان در مدارس استثنایی شهرستان در سال تحصیلی 96-95 مشغول به تحصیل بودند. از جامعه فوق 30 از مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی به روش تصادفی خوشه ایانتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند(هر گروه 15 نفر). گروه آزمایشی طی 10 جلسه نود دقیقه ای، (هر هفته یک جلسه)درمان گروهی را دریافت کردند. ابزار های پژوهش شامل پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل و مقیاس شرم درونی شده کوک بود. داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد بین دو گروه آزمایش وگواه از سازگاری زناشویی و احساس شرم درونی شده تفاوت معناداری وجود دارد(001/0>p). به طور کلی یافته های پژوهش نقش و اهمیت درمان گروهی پذیرش و تعهد را بر افزایش سازگاری اجتماعی و کاهش احساس شرم درونی شده در مادران دارای کودک عقب مانده ذهنی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، سازگاری اجتماعی، شرم درونی شده، مادران، کودک عقب مانده ذهنی
 • زهرا نظری*، تقی جباری فر، کاظم برزگر بفرویی صفحات 181-203
  هدف پژوهش حاضر بررسی آموزش خودگردانی یادگیری بر کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان بود. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان نارساخوان پسر پایه پنجم مقطع ابتدائی ناحیه 1 آموزش و پرورش شهر یزد که در سال تحصیلی 1395-1394 در مدارس دولتی مشغول به تحصیل بودند. روش پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه آزمایش و کنترل بود. 30 دانش آموز نارساخوان با تائید متخصصان مرکز اختلال یادگیری با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. ابزار پژوهش برای گردآوری داده ها، چک لیست تشخیص نارساخوان و پرسشنامه عصب شناختی کولیج بود. آموزش خودگردانی یادگیری در نهایت طی 14 جلسه 45 دقیقه ای به تواتر هفته ای دوبار بر روی گروه آزمایش اجرا گردید. نتایج بررسی فرضیه ها از طریق تحلیل کوواریانس (سطح معناداری 05/0) نشان داد که آموزش خودگردانی یادگیری بر کارکردهای اجرایی (برنامه ریزی، سازمان دهی و بازداری) دانش آموزان نارساخوان موثر است. در نتیجه می توان از آموزش خودگردانی یادگیری برای بهبود کارکردهای اجرایی دانش آموزان نارساخوان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آموزش خودگردانی یادگیری، کارکردهای اجرایی، دانش آموزان پسر نارساخوان
 • اکرم آبباریکی، بیتا شلانی* صفحات 205-225
  اختلال یادگیری ویژه، یک اختلال عصبی تکاملی است. دانش آموزان مبتلا به این اختلال علاوه بر مشکلات تحصیلی، سطح بالایی از مشکلات اجتماعی_ هیجانی دارند. پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی درمانی با کلمات احساسی بر نارسایی هیجانی دانش آموزان با ناتوانی یادگیری انجام شد. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با پیش آزمون_پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه دوم تا ششم دارای ناتوانی یادگیری شهر کرمانشاه بود که نمونه ای به حجم 24 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه ناگویی خلقی تورنتو بود. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 30 دقیقه ای و دو بار در هفته به بازی کلمات احساسی پرداختند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بازی درمانی با کلمات احساسی موجب کاهش نارسایی هیجانی این کودکان شده است (001/0>P). نتایج پژوهش حاضر نشان داد بازی درمانی با کلمات احساسی می تواند به عنوان روشی مناسب در کاهش نارسایی هیجانی کودکان به کار رود، این نوع از بازی درمانی با بیان نمادین احساسات توان ابراز هیجانات منفی مثل اضطراب را افزایش داده و منجر به سازگاری عمومی می گردد.
  کلیدواژگان: بازی با کلمات احساسی، دانش آموزان، نارسایی هیجانی، ناتوانی یادگیری
|
 • Masoumeh Imani, Hamid Alizadeh *, Farangis Kazemi, Bagher Ghobari Bonab Pages 1-29
  Objective
  The aim of this study was Developing training programs based on Direct Instruction and evaluation of its effectiveness on solving math problem in students with Learning Disorders.
  Methods
  To fulfill the stated goal five students who were studying in fifth grade in one of primary school in karaj, selected as subjects and the following instruments were administered on them: questionnaire of diagnosis for learning disability(sadeghi & alizadeh, 2016), test of mathematical problem solving which was developed and validated by researcher and personal records of participants. Data were collected by using a single subject research design during baseline and intervention phases. After collecting the data on baseline conditions, a DI program based on the content of the fourth grade math book in elementary school was designed and implemented on all five students and every student was instructed on problem solving based DI program between 7 to 13 sessions lasted for 45- 60 minuets.
  Results
  Comparing students during baseline and intervention phases showed that Direct Instruction program was effective on improving mathematics problem solving skills in five students. All five students were reached the criterion level that was established in advance.
  Conclusion
  It is concluded that DI is effective on improvement of mathematics problem solving skills and it can be used in related interventions.
  Keywords: direct instruction, learning disability, Math Problem solving skills, Single subject Research design
 • Kosar Bereyhi, Shahla Pakdaman *, .Gholam Ali Afrooz Pages 31-55
  Objective
  this study aimed to design an creative educational application for family-centered reading and evaluation of its effectiveness in reading skills among the slow-paced students with Down syndrome.
  Methods
  this applied semi-experimental study is a per-test-post-test project, follow-up with the test and control groups. Twenty slow-paced students with Down syndrome were randomly selected and assigned in two test and control groups. Wechsler IQ test, TOLD test and Peabody Picture Vocabulary Test (PPVT) were run for students in the per-test, and TOLD test was run in the post-test and a half month after follow-up stage. Results were analyzed with Analyze of Co-variance (ANCOVA) and repeated measures analysis.
  Results
  in general, results showed a significant difference in reading between test and control groups and the difference remained sustainable in the follow-up stage.
  Conclusion
  innovation in family- centered reading application was effective in increase in reading skills among the slow-paced students with Down syndrome and this effect remained sustainable. Education by new technologies in the form of software for children with Down syndrome should be seriously considered. Family- centered reading application Can be used for teaching children, families and educators.
  Keywords: educational application for family-centered reading, Child with Down syndrome, Expressive language, Receptive Language, Spoken language
 • Mehrzad Ramezanloo*, Fariborz Dortaj Pages 57-80
  AIM: The Purpose Of This Study Is The Prediction Of Children Living Habits Based On The Movement Of Capital Physical, Psychological And Social Support Perceived Among Their Mothers
  Method
  The Method Of This Study Is Correlational.150 Of Mothers Were Selected By At Reach Method. 4 Questionnaires Were Used Are Included: Demographic, Lotanz the Movement of Capital Physical Questionnaire, Psychological Assets Questionnaire. Philips Et Al And Social Support Perceived Questionnaire & Children Living Habits Questionnaire. . The Descriptive Statistics Like Mean & SD, & Inferential Statistics Including; Pearson Correlational Methods & Regression Were Used. Data Were Analyzed By SPSS-16
  Results
  There Are Relationships between Children Living Habits , the Movement of Capital Physical, Psychological And Social Support Perceived Their Mothers. 34% Of Children Living Habits Variance Is Predicted By The Movement Of Capital Physical & Psychological And Social Support Perceived Their Mothers
  Consequences: Some Variables Are Related To Physical Children Living Habits Including By The Movement Of Capital Physical & Psychological And Social Support Perceived Their Mothers
  Keywords: Children Living Habits, Movement of Capital Physical, Social Support Perceived, the Mother of Physical Handicaps
 • Hossein Abbasi *, Behrooz Karimi, Davood Jafari Pages 81-108
  The aim of this study was to evaluate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on frustration tolerance and dysfunctional attitudes of mothers of students with Intellectual disabilities in malayer city. Methods this study was a quasi-experimental design with pre-test, post-test and follow-up with the control group. The statistical population consisted of all mothers of students with intellectual disabilities, male or female students in primary schools; especial for students with intellectual disabilities. The sample consisted of 32 mothers of students with intellectual disabilities who were selected as sample and 16 patients in the control group and experimental group, 16 patients were replaced. Mothers in the experimental group meetings Acceptance and Commitment Therapy Group were exposed to eight 60-minute sessions, each session in a week, and the control group received no training. Both groups were measured via surveys frustration tolerance scale and dysfunctional attitudes a week before the first session and one week after the last session and 45 days after the last session. Results of the study, multivariate analysis of variance and analysis of variance and repeated measures analysis of variance showed that acceptance and commitment therapy on frustration tolerance and dysfunctional attitudes is effective. These results indicate that the Acceptance and Commitment Therapy can adjust frustration tolerance and dysfunctional attitudes of mothers of children with intellectual disability and is a good way to reduce the problems.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy, frustration, frustration tolerance, dysfunctional attitudes, Students with intellectual disability
 • Mohsen Goolmohamadiyan * Pages 109-133
  the purpose of present study was to investigate the role of psychological capital and organizational citizenship behavior in predicting job burnout of elementary exceptional school teachers. Research type was Correlation. Population of study includes all Exceptional elementary school teachers in Kermansha 2014-2015 Academic year. All teachers (N=108) selected as sample. instruments was psychological capital (Luthanz, 2007), organizational citizenship behavior (Pvdsakf, 1999) and job satisfaction (Barry Field & Ruth, 1951) questioners. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation and linear regression stepwise method. Correlation analysis explored that there is a significant positive relationship between dimensions of psychological capital with dimensions of burnout. Also significant relationship between organizational citizenship behavior (Except Chivalry) with depersonalization and personal accomplishment obtained. There is a significant negative relationship between chivalries with job burnout. The findings indicated that chivalry and resiliency can predict ٪27 of variant of emotional exhaustion. More over results showed that psychological capital, civility and chivalry can predicts ٪39 & ٪25 of variant of depersonalization and personal accomplishment in teachers’. findings indicated the importance of psychological capital and organizational citizenship behavior in predicting burnout in teachers.
  Keywords: Job Burnout, organizational citizenship behavior, psychological capital, Teachers of special schools
 • Shokoofeh Ramazani, Ali Sheykholeslam * Pages 135-151
  The purpose of this study was to investigate the effect of group hope therapy on life satisfaction of physical-motor disable mens. The research method was experimental with pretest-posttest control group. The statistical population of study included all the physical-motor disable men's under welfare organization of Kamyaran city in 2015-2016 year, That among them by using available sampling, 30 men’s were selected, and randomly assigned in experimental (15 individuals) and control (15 individuals) groups. The experimental group had received 8 sessions of hope therapy. To collect data on life satisfaction questionnaire (1985) was used. Data were analyzed by covariance statistical method. Findings indicated that the research hypothesis effect of hope therapy on life satisfaction of physical-motor disable men's had been proven and physical-motor disable men's of experimental group in comparison with control group, in posttest had a significantly high life satisfaction. So, we can conclude that hope therapy has a significant effect on increase of life satisfaction of physical-motor disable mens. So the method used in this study is an appropriate method for psycho-educational interventions, counseling in men treated with physical-motor disability.
  Keywords: Group Hope Therapy, Life Satisfaction, Physical-Motor Disabled Mens
 • Iman Mesbah * Pages 153-180
  The aim of Present study was study the effectiveness of therapy based on acceptance and commitment on social adjustment and internalized shame mothers of children with mental retardation. Study type was semi experimental, pre-posttest design with control group. Population include all mothers of children with mental retardation of Andimeshk city in 2016. 30 students were chosen with cluster sampling method and assigned into tow experimental and control groups (each group n=15).experimental group received 10 sessions group therapy based on acceptance and commitment weekly (each session 90 minute duration). Instruments were bell social adjustment Inventory and Cook internalized shame scale. data analyzed with multiple analyze of covariance. Findings showed that there is significant differences between experimental and control groups in social adjustment and internalized shame (p>0/001). In whole findings indicated the role and importance group therapy based on acceptance and commitment on increasing social adjustment and decreasing internalized shame mothers of children with mental retardation.
  Keywords: group therapy based on acceptance, commitment, social adjustment, internalized shame, Mothers, children with mental retardation
 • Zahra Nazari *, Kazem Barzegar Pages 181-203
  The aim of this study was to examine the self-regulated learning education on executive functions and reading performance of dyslexic students in fifth grade of Yazd. The study population included all fifth students in Yazd in academic year 2015 – 2016 that were dyslexia. The research method was experimental with pretest-posttest on two experimental and control groups. Sampling was done in two stages. 30 dyslexic students were diagnosed of being dyslexia by specialists of learning disability by use of sampling method were selected and divided into two experimental group (n = 15) and control one (n = 15). The research instrument for data collection was Coolidge neurological questionnaire and the checklist to diagnose dyslexia. Teaching self-regulated learning were conducted on experimental group during 14 sessions of 45 minute twice a week. Results of examining the hypothesis by use of analysis of covariance (significance level = 0/05) indicated that teaching self-regulated learning has effect on executive functions (planning, organizing and pregnancy) of dyslexic students and it has improved them. Self-regulated learning education can be used to improve executive functions of dyslexic students.
  Keywords: Self-regulated learning education, executive functions, Boy dyslexic students
 • Akram Abbariki, Bita Shalani * Pages 205-225
  Specific learning disability is a neurodevelopmental disorder. Students with this disability, in addition to academic problems, have high levels of socio-emotional problems. The aim of this study was the effectiveness of play with feeling words on reducing alexithymia in students with learning disabilities. This study is quasi-experimental with pre-post test. The population included all students second to six grade with learning disabilities in Kermanshah that 24 student selected and randomly assigned in two experimental and control groups. The research instrument was Toronto Alexithymia Scale. The experimental group plays feeling words eight sessions 30-minute and twice a week. Covariance analysis indicated that play therapy with feeling words caused reduction in children's alexithymia (P
  Keywords: alexithymia, Learning disabilities, Play with feeling words, Students