فهرست مطالب

پزشکی ارومیه - سال بیست و هشتم شماره 5 (مرداد 1396)
 • سال بیست و هشتم شماره 5 (مرداد 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسن همتی نژاد، علی زینالی * صفحه 296
  پیش زمینه و هدف
  سلامت روانی مادران دارای دانش آموزان نوجوان بزهکار به دلیل مواجهه با مشکلات فراوان کاهش می یابد. این پژوهش باهدف بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر بهبود سلامت روانی مادران دارای دانش آموز نوجوان بزهکار انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش همه مادران دارای دانش آموز نوجوان بزهکار کانون اصلاح و تربیت شهر ارومیه در سال 1394 بودند. درمجموع 30 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش 12 جلسه 70 دقیقه ای با روش شناختی رفتاری آموزش دید. هر دو گروه چک لیست تجدیدنظرشده سلامت روانی را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیری و با استفاده از نرم افزار SPSS-19 تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد درمان شناختی رفتاری به طور معنی داری باعث بهبود سلامت روانی و ابعاد حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب و ترس مرضی در مادران دارای دانش آموز نوجوان بزهکار شد (05/0>p).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج نشان داد درمان شناختی رفتاری می تواند در بهبود سلامت روانی و ابعاد حساسیت در روابط متقابل، افسردگی، اضطراب و ترس مرضی مادران دارای دانش آموز نوجوان بزهکار موثر باشد. بنابراین مشاوران، روانشناسان بالینی و درمانگران می توانند از روش مذکور در بهبود ویژگی های روان شناختی استفاده کنند.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، سلامت روان، مادران، دانش آموز، نوجوان بزهکار
 • محمد امین ولیزاد حسنلویی، علیرضا ماهوری *، راضیه امیدی، رحیمه علیزاده اوصالو صفحه 305
  پیش زمینه و هدف
  تنظیم فشار کاف لوله تراشه و عوارض ناشی از مناسب نبودن آن یکی از چالش های مراقبتی در اکثر بخش های مراقبت های ویژه می باشد. ما در این مطالعه به تاثیر تغییر وضعیت از خوابیده به پشت به پهلو بر فشار کاف بیماران لوله گذاری شده بستری در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان امام ارومیه پرداختیم.
  مواد و روش کار
  پس از تصویب طرح در کمیته اخلاق دانشگاه این مطالعه مقطعی آینده نگر در بیماران لوله گذاری شده بستری در بخش مراقبت های ویژه با محدوده سنی 70-18 سال که به هر دلیل لوله گذاری شده و تحت تهویه مکانیکی قرار داشتند در یک بازه زمانی سه ماهه انجام شد. ابتدا فشار کاف لوله تراشه در وضعیت خوابیده به پشت و سپس 2 ساعت بعد اندازه گیری و ثبت شد. بعدا به ترتیب بیماران به پهلوی راست و چپ برگردانده شده و 2 ساعت در آن وضعیت قرار گرفتند و در انتهای 2 ساعت مجدد فشار کاف لوله تراشه اندازه گرفته و ثبت شد. برای تمامی بیماران لوله تراشه های سوپا با سایز مناسب با توجه به جنسیت بیماران با فشار کاف پائین و حجم بالا استفاده شد.
  یافته ها
  در طی این مطالعه 105 بیمار واجد شرایط وارد مطالعه شدند. میانگین سنی بیماران 14.35 ±60.0 سال بود. 57.1درصد بیماران مذکر و مابقی مونث بودند. بیمارهای داخلی، ‍CNS، جراحی و تروما شایع ترین بیماری های عامل بستری بیماران در این مطالعه بود. بین میانگین فشار کاف لوله تراشه در حالت پایه و 2 ساعت بعد در سه وضعیت خوابیده به پشت، پهلوی راست و چپ اختلاف معنی دار آماری یافت نشد (p> 0.05).
  بحث و نتیجه گیری
  هر چند اختلاف معنی داری آماری در میانگین فشار کاف لوله تراشه در سه وضعیت مورد مقایسه وجود نداشت ولی بایستی با پایش وضعیت بیماران لوله گذاری شده و در فواصل موردقبول فشار کاف لوله تراشه اندازه گیری شده تا مانع از تداوم افزایش در فشار کاف لوله تراشه و جلوگیری از عوارض ناشی از آن بشویم.
  کلیدواژگان: فشار کاف لوله تراشه، وضعیت خوابیده به پشت، وضعیت خوابیده به پهلوها، بخش مراقبت های ویژه
 • فاطمه اسماعیلی، حسین تاجیک، تورج مهدی زاده *، مهسا مایلی صفحه 311
  پیش زمینه و هدف
  امروزه با توجه به اثرات نامطلوب آنتی اکسیدانت های سنتزی، تمایل زیادی به استفاده از گیاهان به دلیل دارا بودن خواص آنتی اکسیدانتی وجود دارد. این مطالعه نیز، باهدف بررسی اثرات آنتی اکسیدانتی گیاه اناریجه (Pimpinella affinis) به عنوان جایگزینی برای آنتی اکسیدانت های سنتزی انجام گردید.
  مواد و روش کار
  محتوای تام فنلی با استفاده از روش فولین سیوکالتو اندازه گیری شد. فعالیت آنتی اکسیدانتی اسانس و عصاره آبی - الکلی در غلظت های مختلف با استفاده از سه روش، مهار رادیکال های آزاد DPPH و ABTS و ارزیابی قدرت احیاکنندگی در مقایسه با BHT مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان فنل کل اسانس و عصاره اناریجه به ترتیب برابر با 25/4±14/53 و 12/1±68/37 میلی گرم گالیک اسید بر گرم عصاره بود. در روش DPPH عصاره اثر مهاری قابل توجهی از خود نشان داد و اختلاف معنی داری با اسانس داشت (05/0p≤). در ارزیابی قدرت احیاکنندگی نیز با افزایش غلظت اسانس و عصاره، شاهد افزایش در قدرت احیاکنندگی آهن بودیم. در آزمون ABTS بیشترین فعالیت آنتی رادیکالی اسانس و عصاره مربوط به غلظت 4 میلی گرم بر میلی لیتر اناریجه به ترتیب با درصد بازدارندگی 24درصد و 92درصد بود که در مقایسه با BHT بازدارندگی کم تری نشان دادند.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان داد که اسانس و عصاره الکلی-آبی اناریجه دارای فعالیت آنتی اکسیدانتی بوده و پس از انجام تحقیقات جامع تر می توانند در صنایع غذایی و دارویی مورداستفاده واقع شوند.
  کلیدواژگان: جه، اسانس، اثرات آنتی اکسیدانتی، عصاره الکلی آبی، فنل کل
 • نواز صادقیه، بهزاد برادران * صفحه 321
  پیش زمینه و هدف
  سرطان ریه یکی از سرطان های رایج و دلیل اصلی مرگ به علت سرطان در مردان است و دومین دلیل مرگ به علت سرطان در زنان است. در این تحقیق ما با جایگزینی miRNA-145 در سلول های سرطان ریه از طریق انتقال ژن miRNA-145 توسط وکتور‏، بیان این miRNA را در این سلول ها افزایش دادیم و اثرات این miRNA را در مهار متاستاز بررسی کردیم.
  مواد و روش کار
  بعد از کشت سلول های سرطانی A549 با استفاده از تست MTT، IC50 آنتی بیوتیک Genticin (G418) را در این رده سلولی به دست آوردیم. در ادامه با استفاده از JetPAI انتقال miRNA-145 به داخل سلول های سرطان ریه صورت گرفت. از تست qRT-PCR برای تائید عمل انتقال miRNA-145 به داخل سلول ها استفاده شد. تست Wound healing برای بررسی وضعیت مهاجرت سلول های ترانسفکت شده و سلول های کنترل استفاده گردید.
  یافته ها
  با استفاده از تست MTT،IC50 به دست آمده برای آنتی بیوتیک Geneticin μg/ml 494.1 شد. نتایج حاصل از تست qRT-PCR افزایش بیان miRNA-145 را در سلول های A549 ترانسفکت شده نشان داد. درنهایت نتایج تست Wound healing کاهش مهاجرت سلول های ترانسفکت شده را در مقایسه با سلول های کنترل نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان داد که افزایش miRNA-145 در کاهش متاستاز سلول های سرطان ریه رده سلولی A549 نقش دارد.
  کلیدواژگان: miRNA، سرطان ریه، متاستاز، ترانسفکت
 • خانم مطهره مختارزاده *، روح الله رنجبر، نسترن مجدی نسب صفحه 332
  پیش زمینه و هدف
  شواهد نشان دهنده اثر تمرین ورزشی بر عملکرد و کیفیت زندگی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS) هستند. همچنین به نظر می رسد که MS با عملکرد نامناسب سیستم ایمنی و التهاب مزمن همراه است اما پاسخ و سازگاری سایتوکین ها به تمرین ورزشی به طور کامل مطالعه نشده است. بنابراین مطالعه حاضر جهت بررسی اثر حاد و مزمن تمرین تناوبی بالا و پایین تنه بر غلظت فاکتور نکروز تومور (TNFα) و لپتین در زنان مبتلا به MS طراحی شده است.
  مواد و روش کار
  10 زن مبتلا به MS و 10 زن سالم جهت اجرای یک جلسه تمرین هوازی تناوبی، در پژوهش حاضر شرکت کردند (طرح حاد). نمونه خونی، قبل، بلافاصله و یک ساعت بعد از اجرای تمرین ورزشی جهت ارزیابی سطوح TNFα و لپتین از آن ها اخذ شد. همچنین 20 زن مبتلا به MS به طور تصادفی در دو گروه شامل گروه کنترل بدون دریافت مداخله و گروه تمرین که هشت هفته تمرین هوازی تناوبی بالا و پایین تنه را انجام می داد، تقسیم شدند (طرح مزمن). قبل و بعد از دوره تمرینی، نمونه خونی جهت ارزیابی سطوح TNFα و لپتین اخذ شد.
  یافته ها
  سطوح TNFα در پاسخ به تمرین ورزشی در دو گروه MS و سالم مشابه بود (05/0P). علاوه بر این، نتایج برگرفته از دوره تمرینی نشان دادند که سطوح لپتین و TNFα به طور معنی داری کاهش داشتند (05/0>P). درنهایت، ارتباط مثبت و معنی داری بین تغییرات لپتین با شاخص توده بدن (69/0=r) و درصد چربی بدن (63/0=r) مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج ما نشان می دهند که تمرین هوازی تناوبی می تواند یک استراتژی برای تعدیل سیستم ایمنی حداقل از طریق تاثیر بر سطوح سایتوکین های التهابی باشد. علاوه بر این به نظر می رسد که تمرین ورزشی به صورت حاد تاثیری بر پاسخ حاد التهابی سایتوکین ها در مبتلایان به MS نسبت به افراد سالم ندارد .
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروزیس، سایتوکین، عامل نکروزتومور آلفا، لپتین
 • سهیلا مهرپرور *، نادر حاجلو، عباس ابوالقاسمی صفحه 343
  پیش زمینه و هدف
  با توجه به شیوع سرطان در قرن اخیر و نیاز ویژه مبتلایان به کمک برای انطباق موثر با بیماری مزمنشان و نیز با توجه به آسیب پذیری بیشتر زنان، هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر درمان پردازش مجدد هولوگرافیک در سازگاری روانی با سرطان در زنان مبتلا به سرطان بود.
  مواد و روش کار
  روش پژوهش نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان مبتلا به سرطان شهر سنندج و نمونه پژوهش نیز 30 نفر از زنان واجد ملاک ورود به پژوهش بودند که انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. در این پژوهش فهرست اختلال استرس پس از ضربه و فرم کوتاه سازگاری روانی با سرطان Mini- MAC مورداستفاده قرار گرفتند گروه آزمایش 9 جلسه 60 دقیقه ای درمان پردازش مجدد هولوگرافیک دریافت کردند، درحالی که گروه کنترل درمانی دریافت نکردند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید.
  یافته ها
  بعد از درمان، بین میانگین دو گروه در سازگاری روانی با سرطان تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که درمان پردازش مجدد هولوگرافیک باعث افزایش نمره های سازگاری کلی و مولفه مبارزه طلبی و کاهش نمره های مولفه های درماندگی- ناامیدی و دل مشغولی نگران کننده در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شد (p≤0/05). اما درمان برای اجتناب شناختی و تقدیرگرایی معنی دار نبود.
  بحث و نتیجه گیری
  درمان پردازش مجدد هولوگرافیک بر شناخت، رفتار و هیجان فرد تاثیر می گذارد و با کاهش جنبه های آسیبی منجر به افزایش سازگاری روانی با بیماری می شود.
  کلیدواژگان: درمان پردازش مجدد هولوگرافیک، سازگاری روانی با سرطان، سرطان
 • سعید دباغ نیکوخصلت، وحید ساری صراف، یعقوب سالک زمانی، مسعود عبدالله پور آلنی *، سعید فتح الهی صفحه 353
  پیش زمینه و هدف
  با وجود پیشرفت روش های درمانی و کلینیکی جدید، بیماری دیابت نوع دو به طور گسترده ای در جهان رو به افزایش می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر 12 هفته تمرین مقاومتی بر هدایت عصبی مردان دیابتی نوع دو مبتلا به نوروپاتی محیطی بود.
  مواد و روش کار
  بیست و دو مرد دیابتی نوع دو به طور مساوی به دو گروه مقاومتی (سن 0/6±4/58 سال، وزن 0/8±7/84 کیلوگرم و سابقه دیابت 2/7±7/13 سال) و کنترل (سن 1/8±2/56 سال، وزن 0/15±5/87 کیلوگرم و سابقه دیابت 7/5±5/14 سال) تقسیم شدند. تمرین مقاومتی شامل دوست از عضلات اصلی بالاتنه و تنه و سه ست از عضلات اصلی پایین تنه با 8 تا 12 تکرار، سه جلسه در هفته و به مدت 12 هفته بود. قبل و بعد از مداخله، اندازه گیری های هدایت عصبی و خونگیری صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک برای بررسی نرمال بودن و تی وابسته و مستقل برای مقایسه تغییرات درون گروهی و بین گروهی آنالیز شدند.
  یافته ها
  میانگین سرعت هدایت عصب پرونئال و تیبیال و آمپلی تود پتانسیل عمل عصب سورال و تیبیال در گروه مقاومتی به طور معنی داری افزایش یافت (05/0P<)، همچنین سرعت هدایت عصب سورال در گروه کنترل به طور معنی داری کاهش یافت (05/0P<). علاوه بر این، دامنه تغییرات سرعت هدایت عصب سورال و تیبیال و آمپلی تود پتانسیل عمل عصب سورال و تیبیال در دو گروه تفاوت معنی داری داشت (05/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  تمرین مقاومتی علاوه بر بهبود آمپلی تود پتانسیل عمل عصب، باعث بهبود سرعت هدایت عصبی نیز می شود که نهایتا نشان دهنده موثر واقع شدن تمرین مقاومتی بر پارامترهای الکترونوروگرافی اندام تحتانی در کوتاه مدت است.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، هدایت عصبی، دیابت نوع دو، نوروپاتی محیطی
 • زینب معمار، ناهید مسعودیان، فرشته بهمنی * صفحه 363
  پیش زمینه و هدف
  تشکیل محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته (AGEs) در دیابت ملیتوس افزایش می یابد و منجر به مشکلات میکرووسکولار و ماکرووسکولار می گردد. اخیرا توجه زیادی به مهارکننده های طبیعی و سنتتیکی شده که بتوانند شروع و پیشرفت دیابت و عوارض آن را به تاخیر بیندازند. در این مطالعه، مدل گلیکاسیون برون تنی شامل آلبومین به عنوان پروتئین هدف و گلوکز به عنوان عامل گلایکه کننده برای مطالعه اثر آنتی گلیکاسیونی آسکوربیک اسید (AA) مورداستفاده قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  پروتئین سرم آلبومین گاوی (Bovine Serum Albumin (BSA)) با غلظت M5/0 گلوکز در حضور و بدون حضور AA با غلظت mM1 (μM1000) به مدت 4 هفته در دمای 37 درجه سانتی گراد انکوبه شد. برای تعیین گلیکاسیون پروتئین، تشکیل AGEs فلورسانس و جهت تعیین اکسیداسیون پروتئین سطوح پروتئین کربونیل و تیول اندازه گیری شد. گلیکاسیون موجب تشکیل تجمعات فیبریلی می شود. به منظور تعیین اثرات مهاری AA بر تشکیل تجمعات فیبریلی آلبومین از رنگ های ویژه آمیلوئیدها، تیوفلاوین T (ThT) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که AA به طور معنی داری موجب مهار تشکیل AGEs (05/0›p)، مهار معنی دار اکسیداسیون پروتئین با کاهش گروه های کربونیل و مهار کاهش گروه های تیول می شود (05/0›p). همچنین بر اساس نتایج به دست آمده AA پتانسیل مهار تشکیل تجمعات آمیلوئیدی شکل آلبومین و حفاظت از کانفورماسیون آلبومین را دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  لذا بر اساس یافته های فوق AA دارای پتانسیل بالایی جهت کاهش گلیکاسیون و اکسیداسیون پروتئین ها بوده و ممکن است بتواند سبب تاخیر و یا مهار عوارض وابسته به AGEs در دیابت شود.
  کلیدواژگان: گلیکاسیون، محصولات نهایی گلیکاسیون پیشرفته، آسکوربیک اسید، آلبومین
|
 • Hassan Hemmati Nejhad, Ali Zeinali Page 296
  Background and Aims
  Mental health of mothers with delinquent adolescent student reduces due to exposure to many problems. This research aimed to investigate the effectiveness of cognitive behavioral therapy on improving mental health of mothers with juveniles delinquent.
  Materials and Methods
  This was a semi-experimental study with a pre-test and post-test design along with a control group. The population included all mothers with juveniles delinquent of Youth detention center of Urmia in 2015. Totally 30 people were selected through simple random sampling method and were randomly assigned into two groups of experimental and control (each group 15 ones). The experimental group was trained 12 sessions of 70 minutes with a cognitive behavioral method. Both group completed the revised mental health checklist as a pre-test and post-test. The data were analyzed by multivariate analysis of covariance method using SPSS 19.
  Results
  The finding showed cognitive behavioral therapy significantly led to improving mental health and dimension of interpersonal sensitivity, depression, anxiety and phobia of mothers with juveniles delinquent (P
  Conclusion
  Finally, cognitive behavioral therapy can improve the mental health and dimension of interpersonal sensitivity, depression, anxiety and phobia among mothers with juveniles delinquent. Therefore counselors, clinical psychologists, and therapists can use the mentioned method to improve the psychological characteristics of patients .
  Keywords: Cognitive Behavioral Therapy, Mental Health, Mothers, Student, Delinquent Adolescent
 • Dr Mohammad Amin Valizade Hasanloei, Dr Alireza Mahoori *, Dr Razieh Omidi, Rahime Alizade Osalou Page 305
  Background and Aims
  Control of the endotracheal tube cuff pressure and complications due to its incompatibility are one of the main challenges of care in most intensive care units. In this study, we investigated the effect of changing from supine to lateral decubitus position on the cuff pressure of intubated patients admitted to intensive care unit of Urmia Imam Hospital.
  Materials and Methods
  After approving the project at the University's Ethics Committee, this prospective cross-sectional study was carried out in patients admitted to the intensive care unit with a range of 18-70 years old, who were intubated for any reason and receiving mechanical ventilation, in a 3-month period. First, the pressure of the cuff of the endotracheal tube was measured and recorded at the supine position and then 2 hours later. Then, patients were restored to the right and left side, and 2 hours later, and at the end of the second hour, the cuff pressure was measured and recorded. For all patients, SUPA endoteracheal tube with appropriate size were used based on the gender of patients with low cuff pressure and high volume.
  Results
  In this study, 105 eligible patients were enrolled. The mean age of the patients was 14.35 ± 60.0 years. 57.1% of the patients were male and the rest were female. Internal diseases, CNS, surgery and trauma were the most common causes of hospitalization in this study. There was no statistically significant difference between the mean cuff pressure in the baseline state and 2 hours later in 3 positions in the supine, right and left lateral (p> 0.05).
  Conclusion
  Although there was no statistically significant difference in the mean of cuff pressure in the 3 different conditions, but it was necessary to monitored the condition of the intubated patients and measured at the acceptable intervals of the cuff pressure of the endotracheal tube to prevent the continuation of the increase in the pressure of the tube cuff and preventing complications from it.
  Keywords: Endotracheal tube cuff pressure, Supine position, lateral position, Intensive care unit
 • Fatemeh Esmaili, Hossein Tajik, Tooraj Mehdizadeh *, Mahsa Mayeli Page 311
  Background and Aims
  Due to the adverse effects of synthetic antioxidants, there is a great desire to use herbs because of its antioxidant properties. This study was performed to examine the antioxidant effects of (Pimpinella affinis) as an alternative to synthetic antioxidants.
  Materials and Methods
  Total phenolic, contents were measured with folin ciocalteu method. The antioxidant capacity of the extract and essential oil was assessed by DPPH (2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl) radical-scavenging activity and compared to synthetic antioxidant BHT. In addition, antioxidant capacity of extracts was also analyzed with ABTS (acid sulphonic-6-ethylbenzthiazoline-3-azinobis, 2, 2, cation radical method. Data were analyzed using Duncan's multiple tests and the analysis was carried out using SPSS.
  Results
  In testing percent of inhibition of free radicals (DPPH), the extract showed a significant inhibitory effect compared to the essential oil (p
  Conclusion
  The results of this study showed that extract and essential oil of Pimpinella affinis have considerable antioxidant activity compared to synthetic antioxidant (BHT), and after conducting more comprehensive studies can be used in food and pharmaceutical industries.
  Keywords: Pimpinella affinis, Extract, Essential oil, Antioxidant, Total phenol
 • Navaz Sadeghie, Behzad Baradaran Page 321
  Background and Aims
  Lung cancer is the most common cancer in men and the main cause of male cancer deaths worldwide. Also, it is the second leading cause of cancer deaths in women worldwide. In this study, we replaced miRNA145 in lung cancer cells by vector based miRNA-145, then the level of miRNA expression in these cells increased and we investigated the effects of the miRNA on inhibition of metastasis.
  Materials and Methods
  After A549 cell line culturing, we obtained IC50 of Genticin antibiotic (G418) by using MTT test. In the following miRNA-145 was transferred into lung cancer cells, by using JetPAI. QRT-PCR test was used to confirm the transfer of miRNA-145 into cells. We use wound healing test to check the immigration status of transfected cells and control cells.
  Results
  By using MTT test, the IC50 of Genticin antibiotic was obtained 494.1 µg/ml. The results of the qRT-PCR test showed the increased expression level of miRNA-145 in A549 transfected cells. The wound healing test results showed migration reduction of transfected cells compared to control cells.
  Conclusion
  The results that we obtained shows that increasing miRNA-145 expression level has a role in the reduction of metastasis at lung cancer cell line A549.
  Keywords: MiRNA, lung cancer, metastasis, transfected
 • Miss Motahare Mokhtarzade *, Dr Rohoulah Ranjbar, Dr Nastaran Majdinasab Page 332
  Background and Aims
  Evidence has indicated the beneficial impact of exercise training on physical performance and quality of life in individuals with multiple sclerosis (MS). In addition, it seems that MS associates with immune system dysfunction and chronic inflammation, but the cytokine response and adaptation to exercise are not completely investigated. Therefore, the current study was designed to investigate the acute and chronic effect of upper and lower body interval training on tumor necrosis factor (TNFα) and leptin concentration in women with MS.
  Materials and Methods
  Ten women with MS and ten healthy matched women participated in the study to perform single-bout aerobic interval exercise (acute design). Blood samples were drawn before, immediately, and 1-hour after completion of the exercise to determine serum levels of TNFα, and leptin. Furthermore, twenty women with MS were randomized into two control and training groups. The control group received no intervention and the training group performed 8 weeks of upper and lower limb aerobic interval training (chronic design). Before and after training period, the blood samples were collected to determine serum levels of TNFα, and leptin.
  Results
  Levels of TNFα responded to the exercises was similar in control and MS subjects (p>0.05). For leptin, both groups indicated a significant trend to decrease 1-hour after exercise (p
  Conclusion
  These findings suggested that aerobic interval training can be a strategy to modulate immune system at least through impacting inflammatory cytokines levels successfully. Additionally, it seems that exercise is not more influential in inflammatory acute response of cytokines in individuals with MS than in healthy people.
  Keywords: multiple sclerosis, cytokine, Tumor necrosis factor alpha, leptin
 • Soheila Mehrparvar *, Nader Hajloo, Abbas Aboolghasemi Page 343
  Background and Aims
  According to the prevalence of cancer in the last century and the special needs of cancerous patients to deal with their chronic illness and also due to greater vulnerability of women, the aim of this study was to examine the effectiveness of holographic reprocessing therapy on mental adjustment in women with cancer.
  Materials and Methods
  This semi-experimental research included a pretest- posttest and follow-up with a control group. Thirty women with cancer were randomly selected from Sanandaj city, Kurdistan, Iran, 2015 and divided in to experimental and control group. The Post Traumatic Stress Disorder Checklist and Mini- mental adjustment to cancer scale (Mini- MAC) were used. The experimental group received 9 sessions of therapy and each session lasted 60 minutes while the control group received no therapy. Furthermore, the data were analyzed with multivariate analysis of variance.
  Results
  After treatment, there was significant difference in mental adjustment to cancer between two groups. The results of multivariate analysis of variance showed that Holographic Reprocessing Therapy increased overall consistency and fighting spirit scores and also the scores decrease of components helplessness/hopelessness, anxious preoccupation in the experimental group rather than the control group (p≤0/05); but Therapy was not significant for components Fatalism and cognitive avoidance.
  Conclusion
  Based on the results of this project, it seems that Holographic Reprocessing therapy can affect cognition, behaviors, and emotions of patients, and also it leads to increasing mental adjustment with the disease.
  Keywords: Holographic Reprocessing treatment, mental adjustment to cancer, cancer
 • Dr Saeid Dabagh Nikookheslat, Dr Vahid Sarisarraf, Dr Yagoub Salekzamani, Mr Masoud Abdollahpour Alni *, Mr Saeid Fathollahi Page 353
  Background and Aims
  Despite the development of new therapeutic and clinical mmethods, type 2 diabetes is widely increasing in the world. The aim of this study was to investigate the effect of 12 weeks resistance training on neural conduction in men with type 2 diabetes with peripheral neuropathy.
  Materials and Methods
  This study was conducted on twenty­-two male with type 2 diabetes who were randomly divided into two groups of resistance (age 58.4±6.0 years, weight 84.7±8.0 kg and diabetes history 13.7±7.2 years) and control (age 56.2±8.1 years, weight 87.5±15.0 kg and diabetes history 14.5±5.7 years) group. Resistance training consisted of two sets of main muscles in the upper body and trunk and three sets of main muscles in the lower body with 8 to 12 repetitions, three times a week for 12 weeks. Before and after intervention nerve conduction measurements and blood samples were done. The data were analyzed using Shapiro-Wilk test for normality data, and dependent and independent T test to evaluate within and between group changes.
  Results
  The mean peroneal and tibial nerve conduction velocity (NCV) and sural and tibial action potential amplitude in the resistance training group significantly increased (P
  Conclusion
  Resistance training not only improves nerve action potential amplitude, but also improves NCV which ultimately reflects the effectiveness of resistance training on lower limbs Electroneurographic parameters in short term.
  Keywords: Resistance training_neural conduction_Type 2 diabetes_Peripheral neuropathy
 • Zeinab Meamar, Naheid Masoudiyan, Fereshteh Bahmani Page 363
  Background and Aims
  Advanced glycation end products (AGEs) formation is increased in diabetes mellitus, leading to microvascular and macrovascular complications. Recently, much attention has been focused on natural and synthetic inhibitors to delay the onset or progression of diabetes and its comorbidities. In this study, an in vitro glycation model containing albumin as a model protein together with glucose as glycating agent was used to study antiglycation activity of AA.
  Materials and Methods
  Bovine serum albumin was incubated with 0.5 M of glucose with or without AA in 37°C for 4 weeks. The formation of fluorescent AGEs was determined to indicate protein glycation, whereas the level of protein carbonyl content and thiol group were examined for protein oxidation. Glycation is known to induce aggregation and fibrillation of proteins. To determine the inhibitory effect of AA on aggregation and fibrillation of albumin, amyloid specific dyes such as Thioflavin T was used.
  Results
  The results found that AA significantly inhibited the formation of fluorescent AGEs (P
  Conclusion
  Thus, these findings indicated that AA has high potential for decreasing protein glycation and oxidation that may delay or prevent AGEs-related diabetic complications.
  Keywords: Glycation, advanced glycation end products, ascorbic acid, albumin