فهرست مطالب

نشاء علم - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، دی 1395)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، دی 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/21
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علی اکبر موسوی موحدی صفحه 1

  تجربه ملل مختلف نشان داده است، پیشرفت علم در هر کشوری بستگی به پشتیبانی مسیولان آن کشور از علم دارد. بنابراین "گفتمان دانشمندان با سیاستمداران" از پر اهمیت ترین تصمیمات برای پیشرفت علم و توسعه پایدار جمهوری اسامی ایران است. آمادگی ذهن فعال برای پشتیبانی از علم، بزرگترین سرمایه گذاری برای پیشرفت علم است، پیشرفت های دیگر در کشور منوط به پیشرفت علم و اخاق در جامعه است. البته شایان ذکر است که ریشه محبت در معرفت نهفته است. در صورتیکه انسان به موضوعی معرفت یابد به آن محبت می یابد. اگرضمیر، ذهن، دل به چیزی محبت یابد، برای آن جان و مال فدا می شود. اگر معرفت و محبت به علم حاصل شود، دنیا و آخرت آباد می شود، چون دانش در راس همه خوبی ها قرار دارد. همانگونه که هویداست، کلیه کشور های پیشرفته کره زمین بر مبنای علم پیشرفت نموده اند .البته مشی و رشد پایدارعلم بر مبنای اخاق است. برای عملیاتی شدن این موضوع شایسته است دفتر ارتباط دانشمندان و مسیولان کشور در دانشگاه ها تشکیل شود و برنامه این دفتر ارتباط دادن استادان و اندیشمندان و سیاستگذاران علم با مسیولان ارشد کشور باشد. یکی دیگر از برنامه های این دفتر حضور یک کارشناس پیشرو و توانا برای رصد علم، نوآوری و فناوری در جهان است تا برنامه های پیشرفت سایر کشور ها مورد بررسی قرار گیرد و سیاست های کلان پیشرفت علمی آنها تدوین شود. این کار خود در آینده نزدیک برای کشور یک رصد خانه علمی می شود که مسیولان محترم کشور می توانند به صورت پویا از آن بهره مند گردند. این پیشنهاد سابقه در دیگر دانشگاه های کشور های پیشرفته دارد. امید است این پیشنهاد مورد استقبال دانشگاه ها و مسیولان ارشد کشور قرارگیرد.

 • علم و پژوهش
 • احمد شعبانی صفحه 6

  نهادهای علمی و فناوری در تحولات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ملی و بین المللی نقشی برجسته و غیر قابل انکار دارند، به طوری که پیشرفت علم و فناوری از جمله شاخص های اصلی توسعه یافتگی و پیشرفت کشورها محسوب می شود. به عبارت دیگر مراکز علمی و دانشگاه ها با تربیت نیروی انسانی متخصص و توانمند سبب پیشرفت و توسعه پایدار کشور ها می شوند. حال اگر در تاسیس مراکز دانشگاهی استانداردهای لازم)شامل نسبت دانشجو به استاد، تجهیزات و امکانات آموزشی و پژوهشی و فضا های فیزیکی  رعایت نشود و یا جامعه و سازمان ها بدلیل عدم کارایی دانش آموختگان و یا تولید بیش از حد و نیاز و یا عدم توازن واحدهای دانشگاهی و زیر ساخت های صنعتی کشور، احساس نیاز به دانش آموختگان به عنوان نیروی متخصص نداشته باشد، نه تنها توسعه پایدار حاصل نخواهد شد بلکه همین مسئله ضمن تحمیل زیان های اقتصادی و مالی فراوان بعضا تبدیل به تهدیدی برای منافع ملی خواهد شد. در این مطالعه دو آسیب دانش بنیان فراروی آموزش عالی کشور یعنی بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی و مهاجرت مغزها از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و در پایان راهکاری مبتنی بر تحول در ساختار نظام آموزشی و پژوهشی با رهیافت سلسله مراتبی هرم هیات علمی با هدف اشتغال دانش آموختگان دکتری و ممانعت از مهاجرت مغزها که خود علل بسیاری از آسیب های آموزش عالی است ارایه شده است. این روش مبتنی بر همگرایی و هم افزایی ظرفیت ها در جهت افزایش قدرت و توان علمی کشور، ارتقای شاخص های کیفی آموزش و پژوهش و استفاده بهینه از امکانات و منابع مالی محدود کشور می باشد.

  کلیدواژگان: مهاجرت مغزها، مهاجرت ژنها، دانشگاه نسل سوم، رهیافت سلسله مراتبی هرم هیات علمی، اشتغال دانش آموختگان دکتری، بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی
 • سید امیرحسین طیبی ابوالحسنی صفحه 16

  پژوهش ها نشان می دهد با توجه به افزایش جمعیت جوانان جویای کار دانشگاهی و معضل بیکاری آنان، توجه به کارآفرینی می تواند یکی از راهکارهای مناسب این حوزه باشد. اما از طرفی، شرایط جامعه و بازار کار کنونی، الزامات خاص خود را دارد. توسعه ی جهان آینده، مبتنی بر اقتصاد دان شمحور به زودی فراگیر شده و شکل جدیدی از رفتارهای مدرن اقتصادی را در جامعه بشری به وجود می آورد. به عبارتی دگرگونی در اقتصاد، جهانی شدن، تنوع داخلی و تکنولوژی؛ نیازهای جدیدی برای سازمان ایجاد کرده اند و این نیازهای جدید برای سازمان، در برخی جهات کاما خاق بوده و سازمان را به جلو پیش می برند و گاهی هم مضر و نابودکننده می شوند، هر چند به نظر می رسد اکثر این چالش ها اگر به خوبی مدیریت شوند، فرصت های زیادی را نیز برای منابع انسانی و سازمان ایجاد کنند. در این پژوهش سعی شده است با توجه به سرعت تغییرات و شتاب فناوری در عصر جدید و به کمک منابع کتابخانه ای و تحلیل نظرات خبرگان، الزامات زندگی شغلی دانشگران جوان فناوری در این دهه معرفی شوند. نتیجه پژوهش تحت عنوان ابزارهای شایستگ ی های مدیران آینده در سه بخش دانش های کلیدی، نگرش های کلیدی و مهارت های کلیدی بیان می شود که این افراد باید ضمن کسب دانش ها و معلومات مشخص شده، تاش نمایند نگرش خود را به نگرش های مورد نظر نزدیک کرده و برای این مهم، مهارت های مرتبط را نیز کسب نمایند.

  کلیدواژگان: الزامات، زندگی شغلی، منابع انسانی، فناوری، شایستگی
 • زهرا ذوالمجد حقیقی، عطیه قاسمی، عاطفه پورسلیمان، ارسلان آقایی، علی اکبر صبوری صفحه 21

  عواملی چون طراحی ضعیف آزمایش ها، تجزیه وتحلیل اشتباه نتایج و بحث های ضعیف باعث رواج انتشار داده های تکرارناپذیر و یافته های پرخطا، در سال های اخیر شده اند در مقاله حاضر، انواع مختلف خطاها و نقش آنها در شیوع انتشار داده های اشتباه مورد بحث قرار گرفته اند. دلیل اصلی پیدایش یافته های خطا، تمایل زیاد برای انتشار داده های مطلوب و کنارگذاشتن داده هایی است که به راحتی قابل توجیه نیستند. از طرف دیگر بسیاری از پژوهشگران ممکن است بر اثر ضعف دانش مرتکب خطا شوند که این موارد نیز تنها در سایه آموزش و تغییرات اساسی فرهنگ علم، قابل اجتناب هستند. یکی دیگر از مواردی که در این زمینه نیازمند تغییر است، شیوه ارزشیابی پیشرفت و توسعه
  یافته گی علمی مبتی بر کمیت گرایی، بدون توجه به ارزیابی کیفیت و علی رغم نداشتن بسترها و امکانات تحقیق، فشار زیادی را به گروه های تحقیقاتی تحمیل می کند. در مطالعه حاضر مسائلی از این دست، بررسی شده و شیوه هایی برای بهبود وضعیت کنونی پیشنهاد گردیده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ علم، تکرارپذیری، خطای آزمایش، مقاله تحقیقی
 • فریبا دشتستانی صفحه 28

  وضعیت اشتغال در بسیاری از کشورها متناسب با میزان دان شآموختگان دکتری نیست، زیرا بیشتر دان شآموختگان دکتری آینده شغلی خود را در دانشگاه می بینند درحالی که در بهترین حالت یک چهارم دان شآموختگان دکتری، جذب دانشگاه ها می شوند و این موضوع به این معنا است که سالانه تعداد زیادی دان شآموخته دکتری بدون اشتغال مناسب تحویل جامعه می شود. این مشکل نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان یک معضل اساسی است. در این راستا مجله نیچر در مقاله ای با عنوان چگونه یک دکتری بهتر ساخت به علت ها و راهکارهای مقابله با این معضل پرداخته است. مقاله حاضر خلاصه و ترجمه ای از مقاله مجله نیچر است. در این مقاله پنج راهکار برای بهبود اشتغال دان شآموختگان دکتری ارائه شده است. از قبیل شناساندن خط مشی دوره دکتری تا دانشجویان بتوانند با توجه به علاقه و استعداد خود مسیر مناسب را انتخاب کنند. راهکار
  بعدی بازسازی نظام آموزشی دکتری به منظور بالابردن خلاقیت و کارآفرینی در دانشجویان دکتری است. در گام دیگر می توان مدرک دکتری را به دو بخش دکتری دانشگاهی برای تربیت هیئت علمی آینده دانشگاه ها و دیگری دکتری حرفه ای برای نیاز صنایع و اقتصاد کشور تقسیم کرد. پیشنهاد بعدی کنار گذاشتن دکتری و اهمیت بیشتر دادن به دوره های کارشناسی ارشد متناسب با نیاز جامعه است. به عنوان راهکار آخر می توان با کاهش ظرفیت پذیرش دکتری با توجه به کیفیت دانشجویان که دارای استعداد ویژه ای هستند را گزینش کرد. زیرا جهان نیازمند دانشمندانی است که بتوانند هر روزه یافته های جدید علمی برای درک بهتر آفرینش و رفاه بیشتر زندگی انسان ها کشف کنند.

  کلیدواژگان: دانش آموخته دکتری، اشتغال، فناوری کاربردی، هیئت علمی، دکتری حرفه ای و دکتری دانشگاهی
 • علم و فنآوری
 • وحید شیخ حسنی صفحه 35

  دیابت نوع 2 یکی از قدیم یترین بیماری ها شناخته شده است. عوامل محیطی و زمینه های وراثتی در ابتا به این بیماری نقش دارند. معیارهای مهمی در سبک زندگی مانند تغذیه، عدم تحرک و افزایش وزن، افسردگی، مواجهه با استرس و رادیکال های آزاد ایجادشده، استفاده از دخانیات و مصرف الکل روند ابتا به بیماری را در افراد سرعت می بخشد. مازاد انرژی دریافتی در بدن به شکل انواعی از خانواده لیپیدها در بافت چربی و در صورت تکمیل ظرفیت این بافت در برخی بافت های دیگر ذخیره می شود. ذخیره چربی در بافت های دیگر موجب ایجاد مقاومت به انسولین می شود. نشان داده شده است که فعال شدن بافت چربی قهوه ای در سرما موجب سوختن چربی ذخیره شده و آزاد شدن انرژی می شود. قرار گرفتن طولان یمدت بدن در محیط گرم با غیرفعال نگه داشتن بافت چربی با افزایش مقاومت به انسولین و قندی شدن هموگلوبین ارتباط دارد. تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی
  بطور مستقیم و غیر مستقیم به جامعه استرس وارد می نماید که این تنش بیماری های گوناگون را به جامعه تحمیل می نماید. با توجه به مطالب ارائه شده می توان پیشنهاد می شود با توجه به روند گرمایش جهانی تغییر سبک زندگی و عادت های غذایی برای کاهش خطر ابتا به دیابت نوع 2 ضروری است.

  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، گرمایش جهانی، افزایش وزن، بافت چربی، استرس، بیماری ها
 • علم و آموزش
 • فائزه موسوی موحدی صفحه 39

  عدد فی یا نسبت طلایی که عددی معادل 1/618 است، از دوران باستان به عنوان زیباترین عدد برای انسان شناخته شده و مورد توجه بسیاری از دانشمندان و هنرمندان بوده است؛ نام فی از حرف اول نام فیدیاس، هنرمند و مجسمه ساز یونانی گرفته شده است. ساختارهای هندسی از جمله مستطیل، مثلث و مارپیچ طلایی دارای نسبت و یا زاویه ی طلایی (137/5) هستند، عاوه بر داشتن تناسبی که در نظر انسان زیبایی می آفریند، خشت اول تقارن در طبیعت می باشد. همچنین توالی اعداد فیبوناچی که نسبت جمات آن به هم نزدیک به فی است، در طبیعت بسیار تکرار می شود. فی را می توان در عالم از کهکشان ها تا ساختار کریستالی مولکول ها یافت؛ این عدد موجب تقارن، بهترین چیدمان هندسی و زیبایی است. در فضا چرخش مارپیچ کهکشان ها از مارپیچ لوگاریتمی الگو می گیرد و با کوچک کردن مقیاس دید به منظومه ی شمسی مشاهده می شود که میانگین مسافت مدار سیارات به هم و ساختار خود سیارات و ماه های آنها، همه از نسبت طلایی تبعیت می-کند. این نسبت در فیلوتاکسی و ساختار گیاهان برای بهترین جایگزینی و دریافت نور مفید؛ در الگوی رشد و شجرنامه ی حیوانات؛ همچنین در زیبایی ساختار و سامتی بدن انسان نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. عدد فی در هنر و معماری به عنوان یک اصل شناخته می شود. این نسبت در معماری اهرام بزرگ مصر، پارتنون یونان و پرسپولیس ایران نقش کلیدی را بازی می کند؛ در هنر رنسانس بسیار مورد توجه بوده است. در معماری اسامی برای مثال ساختار عالی قاپو، گنبد تاج الملوک مسجد جامع اصفهان و همچنین در طرح ها و کاشی کاری ها از نسبت طلایی بهره ی زیادی برده اند. در این مقاله با توضیح ریاضیات مربوط به عدد فی و تعریف آن، گزیده ای از اثر عدد فی در
  طبیعت و هنر تشریح می شود.

  کلیدواژگان: نسبت طلایی، عدد فی، اعداد فیبوناچی، زیبایی، سامت، تعادل، تقارن، هندسه
 • زینب موسوی موحدی صفحه 53

  زمینه زیست الگو، مطالعه طبیعت و پدیده های طبیعی برای درک اصول زیربنایی مکانیسم های طبیعت است تا بتوان از آن ایده و الگو برداری نمود. این موضوع برای رشته های علوم پایه، مهندسی، علوم دارویی و سایرین می تواند الگوی زیست سازگار باشد که از مفاهیم آن بهره مند شوند. از آنجاکه سرعت بشر در صنعتی شدن موجب خطر تهدید بقا شده است، راه حل الگوبرداری از طبیعت و الهام گرفتن از آن به طور بالقوه می تواند بهترین روش برای از بین بردن آلودگی و کمبود منابع و زندگی سالم باشد. این الگو منطبق با منطق تکوین و مطمئنا دارای بازدهی بهینه نسبت سایر الگو ها می باشد. اساس دانش زیست الگو، از نو خلق نمودن و بازتولید برخی از جنبه های بیولوژیکی مانند روابط ساختار-عملکردی است که در موجودات زنده مشاهده می شود و در نهایت می تواند به الهام زیستی هدایت شود که در آن خواص ساختار-عملکرد به سطوح بسیار متعالی کشانده می شود. طبیعت دارای تجربه میلیاردها سال است و بشر می تواند با یادگیری و الگوبرداری از این بانک بزرگ ایده ها، مجهز به نقشه ها و راهبرد های آن گردد و اقتصادی را بنا کند که تکامل و فنآوری های آن از جنس طبیعت، زیست سازگارتر و با ثبات تر باشد.

  کلیدواژگان: زیست الگو، الهام زیستی، فنآوری، ساختار عملکرد، زیست سازگار
 • نعیمه انزابی صفحه 62

  طبیعت به واسطه عمر چند میلیارد ساله خود راه حل های بهینه و خلاقه بسیاری در موضوعات مختلف ارائه می دهد. به همین دلیل انسان همواره برای یافتن پاسخ مشکلات خود به طبیعت رجوع کرده است. این رویکرد با وجود قدمت طولانی، طی سال های اخیر از سوی حوزه های تخصصی مختلف مورد توجه قرار گرفته و تبدیل به رویکرد علمی شده است که از آن با عنوان علم زیست الگو یاد می کنیم. در حال حاضر تحقیقات در علم زیست الگو به شدت در حال افزایش است و در کنار جنبه های هنری و زیباشناختی، متخصصین از اصول عملکردی و فناورانه موجود در طبیعت نیز برای دستیابی به بهترین راه حل های فنی و عملکردی الهام می گیرند. دستاوردهای بی شماری در حوزه های علمی مختلف چون مهندسی، پزشکی، شیمی، فیزیک و مواد، با الهام از طبیعت به دست آمده است. منسوجات یکی از عرصه های مستعد در زمینه الگوبرداری از طبیعت است که این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به بررسی آن می پردازد. انواع سطوح عملکردی در منسوجات با قابلیت آبگریزی و خودتمیزشوندگی، کاهش اصطکاک به منظور حرکت سریع تر در آب، خودتعمیری، استتار و واکنش به دما با الهام از نمونه های زیستی وجود دارد. پارچه هایی که از زوایای مختلف به رنگ های متفاوت دیده می شوند و نیز انواع نوارچسب های بسیار قوی با قابلیت مصرف چندباره، در کنار تولید الیاف و منسوجات مختلف به وسیله فرآیند کشت زیستی، از دیگر نمونه هایی هستند که عرصه وسیع تحقیق در این زمینه را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: منسوجات، علم زیست الگو، سطوح عملکردی، طبیعت
|
 • AliAkbar Moosavi Movahedi Page 1

  Experience gained from different countries indicates that advancement in science and scientific development is strongly linked with the support extended by the national government and governing authorities of that country to science and related scientific activities. On this line, dialogue between scientists and governing political decision makers plays an important role in achieving scientific progress and sustainable national development in Islamic Republic of Iran. As such, towards realization of this goal as a highly valuable investment, it is imperative that necessary preparatory steps be taken for establishing dialogue with these authorities. Other development in the country is highly linked with progress in science and ethics in a society. It should also be noted that the knowledge in its general context, lies at the root of love as a manifestation of mental reach to a state of awareness. On this line, we may note that when man gains true knowledge of a subject, then develop love for it. This is to state that at the state of true love whether being in conscience or mind or in heart, we will be willing to make all necessary sacrifices for it. When we reach a state of true knowledge and love of a subject, then we have reached state in which we may say that we cherish both of the worlds, i.e. this world and thereafter. This is for the reason that all true knowledge is the principle of all good. As stated and can be verified, in case of majority of developed countries, development in science lies at the root of progress made in these countries. Of course for national growth it is necessary that policies be in compliance with by ethics. On this line, it is worthy to establish an office aimed for dialogue between scientists and authorities in the universities where duties of this office is to develop a plan for realization of such dialogue between scholars and policymakers and senior officials of the country. As part of duty of this office, would be to monitor innovation and technology in the world. This suggestion constitutes of a scientific monitoring office that serves as a dynamical monitoring facility for authorities in the country to benefit from it in a regular fashion. Establishing of such an office, has been practiced in some of the universities in the developed countries. It is hoped that this proposal would be welcomed by universities authorities and senior government officials.

 • Ahmad Shaabani Page 6

  Scientific and technological institutions have a prominent role in the cultural, social, economic, political, national and international developments. In which the progress of science and technology, are the leading indicators of development, advancement, and grow in countries. In other words, academic centers with human resources training and empowerment lead to progress and sustainable development of countries. In this context, if in an establishment of academic centers necessary standards, including student-teacher ratio, teaching and research facilities and physical space are not observed or society and organizations because of inefficiency or excessive numbers of graduates do not hire skilled graduates, sustainable development cannot be achieved. This situation can impose many economic and financial losses and will become a threat for national security. In this study, two knowledge-based damages of unemployment and the emigration of skilled graduates or brain drain that are facing high-education from several points of views have been considered. Finally, a method based on changing the structure of the high- education system and research-based guidelines using a hierarchical pyramid of academic staff and doctoral graduates, with the aim of preventing the emigration of skilled employment that causes most of the damage to higher education, is provided. The presented approach is based on the convergence and synergies, in order to increase the capability and potential of science and knowledge, promotion of quality education and research, and efficient use of limited financial resources and research facilities of the country.

  Keywords: Emigration of Skilled Graduates, Brain Drain, Immigration Genes, Third Generation University (TGU), Hierarchical Pyramid Approach Faculty, Employment of PhD Graduates, Unemployment Graduates
 • Amirhossein Tayebi Abolhasani Page 16

  Research indicates that due to the increasing population of young academic jobseekers and their unemployment, entrepreneurship can be one of the solutions for this scope. But on the other hand, social conditions and the current job market have its own requirements. The world future development based on knowledge-based economy will be inclusive soon and creates a new form of modern economic behavior in human society. In other words changes in economics, globalization, internal diversity and technology have created new needs for the organization, and the new requirements in some ways are very creative for the organization to pull it forward and sometimes can be harmful and destructive. However, it seems that if most of these challenges are managed well, they will create many opportunities for human resources and organizational structure. In this study, due to the pace of changes and technology acceleration in a new era and by using the library resources and experts analysis, we have tried to introduce young Knowledge Workers’ career technical requirements in this decade. The research result entitled as future managers’ suitability tools is expressed in three parts of key knowledge, key attitudes and key skills, and they should try to get the specified knowledge and information in addition to closing their attitude to the given attitudes, and for this purpose obtain the related skills too.

  Keywords: Requirement, Career, human resources, technology, Merit
 • AliAkbar Saboury, Zahra Zolmajd Haghighi, Atyeh Ghasemi, Atefeh Poursoleiman, Arsalan Aghaei Page 21

  Weak research design, flawed data analysis, biased observation and poor discussions have encouraged the publication of nonreplicable or false findings in recent years. In the present study, different types of errors and biases and their role in prevalence of wrong data publications are discussed. The main reason for occurrence of wrong and nonreplicable findings is the great tendency for publishing favorable results and ignoring the unwanted ones. As most project sponsors and publication reviewers seek impressive results, it is becoming a routine procedure to either neglect the peculiar results or fix them. Many scientists publish erroneous results due to the lack of knowledge or cognitive biases. This can be avoided if the present science culture undergoes a substantive change. Researchers are usually under pressure to publish more papers, because institutions reward them on the quantity of their publications, this policy needs to change too. Here some methods are recommended to attain a decent science culture.

  Keywords: Science Culture, Replicability, Error, Cognitive Biases, Research Paper
 • Fariba Dashtestani Page 28

  The employments in many countries are not proportionate to PhD graduates. Since, most of the PhD graduates expect academic careers. Whereas, one-fourth of PhD graduates could be faculty member and it means that many PhD graduates will be unemployment each year. This problem not only in Iran but also in many countries is a fundamental problem. In this regard, Nature journal published an article entitled “How to build a better PhD” to deal with the causes and solutions of the problem. This article summarized and translated that article published in Nature journal. In this paper, five solutions for improving employment of PhD graduates are offered.

  Keywords: PhD Graduate, employment, Applied Technology, Vocational PhD, Academic PhD
 • Vahid Sheikh Hasani* Page 35

  Type 2 diabetes mellitus is one of the oldest known diseases and mostly is due to life style and genetic factors. Physical inactivity and obesity, sedentary lifestyle, long term exposure to free radicals caused by stress, cigarette smoking and consumption of alcohol are important factors in diabetes. Excess energy stores as triglycerides in adipose tissue and when the storage capacity of adipose tissue is exceeded, lipids can accumulate in some organs which can cause insulin resistance in them. It was demonstrated that activation of brown adipose tissue at cold climate, by consuming the stored lipids, might be reduced insulin resistance. Climate change and global warming directly and indirectly enforce the stress to the society and imposes various diseases, specially diabetes type 2. Considering the global warming phenomena it could be concluded that changing the lifestyle is necessary to reduce the risk of type 2 diabetes.

  Keywords: type 2 diabetes, Global warming, Obesity, Adipose tissue, Stress, Diseases
 • Faezeh Moosavi Movahedi Page 39

  The golden ratio or the Phi number, of 1.618 is a proportion known since antiquity to be the most aesthetically pleasing and it has been described and studies by many scientist and artists. The properties of Golden ratio can be instituted in the pattern of mathematical series and geometrical patterns, e.g. golden rectangle, triangle and spiral and they are known as the base of nature construction and the most pleasing to human visual sensation and not limited to aesthetic beauty. Phi has an important role in nature construction; this number is the reason of the symmetry and the best geometrical arrangement. The spiral galaxies whirl with a golden spiral superimposed; the orbital data of all planets, asteroids, moons and rings in the solar system are based on the golden ratio. We can find this ratio in plants phyllotaxis and structure; in animal’s growth patterns and genealogy; in human body ratio, health and beauty. We can follow the Golden ratio in the past architecture, e.g. in pyramids, Parthenon and Persepolis; also, Renaissance art is very important in this field. Persian-Islamic architecture and art we can find this unique mathematics the reason of beauty and strength. This paper seeks to represent a panoptic view of the miraculous Golden Proportion and its relation with the nature, globe, universe, arts, mathematics and science.

  Keywords: The Golden Ratio, Phi Number, Fibanoci, aesthetics, balance, Symmetry, Geometry
 • Zainab Moosavi Movahedi* Page 53

  Biomimetic field is study of nature and natural phenomena to realize the principles of mechanisms, to obtain ideas from nature and to apply concepts that may benefit science, medicine, engineering, etc. Since the rapid rate of industrialization affects human survival, biomimetic and bioinspiration are the best methods that potentially may solve the problems on pollution and lack of resources with the best performance among the other developed products. The basis of biomimetic is recreate and reproduce some biological aspects like structure-function relations observed in living entities and ultimately to bioinspiration, that structural properties and their functions are pushed to new levels, beyond what nature offers. Nature has experiences of billion years, human can learn and imitate from this great bank of ideas, and equip with its strategies and designs. Biomimetics and bioinspiration help us to create an economy which follows natural evolution with more biodegradable and biocompatible products. This pathway should be lifestyle for better life.

  Keywords: Biomimetic, bioinspiration, technology, Structure-Function, Biocompatible
 • Naimeh Anzabi Page 62

  Throughout the millennia, nature has evolved to adapt and develop highly efficient and creative solutions to solve problems. Therefore, human being has always been inspired by nature in order to solve his problems. Although this approach has been for centuries ago, it is recently developed into the areas of science and has been called as “biomimicry”. Biomimicry is now a rapidly growing research field that deals with extraction and imitation of functional principles of nature to achieve the best solutions as well as considering aesthetic and artistic aspects. There are numerous examples of biomimicry in many areas such as engineering sciences, medicine, chemistry, physics and material. Textiles are one of the outstanding fields which have a great potential in the development of biomimicry. This paper provides a general overview of bio inspired textiles in a descriptive analytical method. Hydrophobic and self-cleaning textiles, fast swimming products inspired from shark, self-repairing and thermal insulating textiles are some of related examples. Other famous examples like structurally color textiles which are seen differently due to the view angle, dry adhesion inspired from geckofeet and producing textiles by means of biological systems, confirm the great potential of research in this area.

  Keywords: inspired textiles, biomimicry, nature, functional surfaces