فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 6 (پیاپی 65، شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/06
 • تعداد عناوین: 15
|
 • نسرین جاوید تبریزی، جبار بشیری *، محمد نریمانی راد صفحات 1-9
  زمینه و هدف
  آپوپتوز، نقش مهمی در ایجاد بیماری های قلبی- عروقی، به ویژه ناتوانی قلبی ایفا می کند. برخی از شواهد حاکی از آن است که تمرینات ورزشی ممکن است فرآیندهای پیام رسانی مربوط به آپوپتوز را در بافت های سوماتیک حساس مانند میوکارد تغییر دهند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر 12 هفته تمرین هوازی روی نوارگردان بر بیان ژن های سیتوکروم c و کاسپاز - 9 عضله قلبی موش های صحرایی نر انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت یک طرح تجربی دو گروهی (مدل حیوانی) بر روی 16 سر موش صحرایی نر 3 ماهه انجام گرفت. حیوانات به طور تصادفی در دو گروه همگن تمرین هوازی و کنترل (هرگروه 8 سر) قرار گرفتند. حیوانات گروه تمرین به مدت 12 هفته، برنامه تمرین هوازی (شدت80-75% اکسیژن مصرفی بیشینه) را انجام دادند. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، قلب آزمودنی ها جدا شد و ژن های سیتوکروم c و کاسپاز- 9 میوکارد با استفاده از روش RT-PCR بررسی گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل، در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، بیان ژن سیتوکروم c در گروه تمرین، به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل گزارش شد (62/140%، 05/0>p). بیان ژن کاسپاز-9 گروه تمرین نیز به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (92/333%، 05/0>p).
  نتیجه گیری
  به طورکلی، به نظر می رسد 12 هفته تمرین هوازی روی نوارگردان، در افزایش بیان ژن های کلیدی مسیر میتوکندریایی آپوپتوز قلبی، تاثیر قابل توجهی دارد. با این حال، مکانیسم های زمینه ساز این تاثیرات نامشخص بوده و نیازمند تحقیقات بیشتری است.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، میوکاردیوم، آپوپتوز
 • فرانک بیداد، محبوبه مدنی *، سید محمد معصومی صفحات 10-18
  زمینه و هدف
  گونه های کاندیدا، عوامل اصلی قارچی بیماری زا در بیماران نقص سیستم ایمنی، پیوند اعضا و سرطانی هستند. مقاومت به درمان های ضدقارچی در گونه های کاندیدا مانند کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گلابراتا و کاندیدا تروپیکالیس مشاهده می شود. بدین منظور غربالگری گیاهان دارویی و بررسی اثر ضدقارچی آنها ضروری است. این تحقیق با هدف ارزیابی آزمایشگاهی اثر مهاری آلیوم سارالیکوم بر گونه های کاندیدا انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی- مقایسه ای، گیاه آلیوم سارالیکوم از کوه شاهو در کرمانشاه، جمع آوری و به وسیله دستگاه سوکسله عصاره گیری شد. فعالیت ضدقارچی عصاره های متانولی و پترولیوم اتری برعلیه گونه های کاندیدا آلبیکنس، کاندیدا گلابراتا و کاندیدا تروپیکالیس بررسی گردید. از روش انتشار چاهک به عنوان روش غربالگری استفاده شد و حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت کشندگی تعیین گردید. نتایج با استفاده از آزمون ناپارامتری کراسکال والیس و من ویتنی آنالیز شدند.
  یافته ها
  در این تحقیق، بیشترین قطر هاله ممانعت از رشد عصاره های آلیوم سارالیکوم بر همه گونه ها، در غلظت 250 میلی گرم برمیلی لیتر مشاهده گردید و با کاهش غلظت، قطر هاله ممانعت از رشد کاهش یافت. نتایج MIC و MFC نشان داد کاندیدا آلبیکنس بیشتر به عصاره پترولیوم اتری حساس است؛ درحالی که رشد کاندیدا تروپیکالیس به طور چشمگیری با عصاره متانولی مهار شد. نتایج هر دو عصاره برای کاندیدا گلابراتا یکسان بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این تحقیق، عصاره های متانولی و پترولیوم اتری آلیوم سارالیکوم، دارای اثرات ضدکاندیدایی بوده و این گیاه قابلیت استفاده به عنوان منبع طبیعی ضد میکروبی را دارد.
  کلیدواژگان: کاندیدا، آلیوم سارالیکوم، عصاره، فعالیت ضد قارچی
 • شیلا نایبی فر *، محمد اسماعیل افضل پور، طوبی کاظمی، سید حسین ابطحی ایوری، مهدی مقرنسی صفحات 19-27
  زمینه و هدف
  بیماری فشار خون بالا، یکی از عمومی ترین اختلالات بالینی است و ارتباط مثبتی بین خطر شیوع بیماری های قلبی - عروقی، اضافه وزن و فشار خون وجود دارد. این تحقیق با هدف بررسی اثرات مکمل زنجبیل و تمرینات تناوبی شدید بر تغییرات فشار خون، حداکثر توان هوازی و درصد چربی بدن در زنان دارای اضافه وزن انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی به طور تصادفی و کنترل شده با استفاده از دارونما و باتوجه به امکانات تیم تحقیقاتی، 24 زن سالم دارای اضافه وزن (با دامنه سنی 30-20 سال) به سه گروه زنجبیل (8n=)، تمرین + زنجبیل (8n=) و تمرین + دارونما (8n=) تقسیم شدند و به مدت 10 هفته به انجام تمرین تناوبی شدید (دویدن 40 متر سرعت رفت و برگشت) و مصرف روزانه 3گرم قرص زنجبیل یا دارونما پرداختند. برای بررسی فرضیه های تحقیق، از آزمون تی زوجی، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری، 05/0p< استفاده شد.
  یافته ها
  پس از 10 هفته، کاهش معنی دار فشار سیستول در گروه های تمرین + زنجبیل (001/0p=) و زنجبیل (001/0p=)، و کاهش فشار دیاستول در گروه زنجبیل (01/0p=) مشاهده گردید. همچنین درصد چربی بدن در گروه تمرین + زنجبیل (01/0p=) نسبت به گروه زنجبیل، کاهش معنی داری داشت و حداکثر توان هوازی در گروه تمرین + زنجبیل (000/0p=) و تمرین + دارونما (000/0p=) نسبت به گروه زنجبیل، افزایش معنی داری نشان داد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، تمرین تناوبی شدید و مصرف زنجبیل می تواند تدبیر مناسبی در بهبود فشار خون سیستول و دیاستول در زنان باشد. همچنین این گونه تمرینات دارای رویکرد موثری در بهبود عملکرد قلبی - تنفسی و ترکیب بدنی در جمعیت زنان دارای اضافه وزن می باشند.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی، پرفشاری خون، زنجبیل
 • سیمین سعادتمند، زهرا حاجی غلامی اصفهانی *، محمد دخیلی صفحات 28-35
  زمینه و هدف
  باکتری های بیماری زا مانند اشرشیاکلی به علت دریافت ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام، برای جامعه بشری خطرناک هستند. این مقاومت به علت ژن های ESBL بوده که توسط پلاسمیدها، ترانسپوزون ها و یا موتاسیون ایجاد می شود. مهم ترین عامل مقاومت به آنتی بیوتیک های بتالاکتام؛ آنزیم های بتالاکتامازی می باشد. در این مطالعه، میزان فراوانی باکتری های اشرشیاکلی تولیدکننده بتالاکتاماز وسیع الطیف و شناسایی ژنCTX-M-1 به روش مولکولی بررسی گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی - مقطعی، 58 نمونه اشرشیاکلی جداشده از بیماران با عفونت ادراری با تست های بیوشیمیایی استاندارد تشخیص داده شدند. سپس با استفاده از روش استاندرد انتشار دیسک (Kirby-Bauer)، آزمون حساسیت دارویی انجام شد. در ادامه، به منظور شناسایی سویه های مولد ESBL در ایزوله های مقاوم، تست Combined disk صورت گرفت. از سویه های مولد ESBL؛ DNA پلاسمیدی، استخراج و ژنCTX-M-1 با استفاده از PCR شناسایی شد.
  یافته ها
  از مجموع 58 سویه اشرشیاکلی مورد بررسی، 28 سویه (27/48%) مولد بتالاکتامازهای وسیع الطیف بودند که در بررسی مولکولی، 20 سویه (42/71%) حاوی ژنCTX-M-1 بود.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق حاضر، نشان دهنده درصد بالای مقاومت بتالاکتامازی در بین سویه های اشرشیاکلی می باشد. با توجه به درصد بالای مقاومت آنتی بیوتیکی، انجام دقیق آزمایشهای آنتی بیوگرام در عفونت های ناشی از ارگانیسم های تولیدکننده ESBL ضروری است.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، مقاومت دارویی میکروبی، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • مهسا رمضانی راد، مسعود حاجی رسولی *، مجتبی ایزدی صفحات 36-45
  زمینه و هدف
  شواهد کلینیکی، نقش مهم GLP-1 را در ترشح انسولین تایید می کند. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر 12 هفته تمرین هوازی بر بیان رسپتورهای GLP-1 (GLP-1R) در بافت پانکراس، انسولین و غلظت گلوکز در رت های دیابتی نوع 2 انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 14 سر رت نر نژاد ویستار به وسیله تزریق درون صفاقی نیکوتین آمید – استرپتوزوتوسین، دیابتی نوع 2 شدند و در دو گروه تمرین (8=n) و کنترل (8=n) قرار گرفتند. سطوح ناشتایی گلوکز، انسولین و بیان GLP-1R در بافت پانکراس بعد از یک برنامه تمرینات هوازی، در قالب دویدن روی تریدمیل برای مدت 12 هفته (به تعداد 5 جلسه در هفته) در هر دو گروه اندازه گیری شد. گروه کنترل در برنامه تمرینی شرکت نداشتند. داده های حاصل با استفاده از آزمون تی مستقل با یکدیگر مقایسه شدند. سطح معنی داری، 05/0>p در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  بهبود معنی داری در نیمرخ گلیسمیک، به صورت کاهش گلوکز ناشتا متعاقب تمرینات هوازی در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهده گردید (001/0=p). همچنین غلظت های انسولین سرم (008/0=p) و بیان نسبی GLP-1R در بافت پانکراس (033/0=p) رت های گروه تمرین، به میزان معنی داری نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، تمرینات هوازی طولانی مدت، به طور موثر به بهبود ترشح انسولین و کنترل گلیسمیک منجر می شود. این بهبود را می توان به افزایش بیان رسپتورهای GLP-1 در بافت پانکراس نسبت داد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس نوع 2، ورزش، انسولین، بیان ژن
 • محمد خرمی مقدم *، شهناز شهرجردی، ابراهیم عبدالله زاده، سجاد نعمتی صفحات 46-54
  زمینه و هدف
  افراد دارای اختلال بینایی نسبت به همسالان بینای خود، تعادل ضعیف تری دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرینات شنای کرال سینه بر تعادل ایستای پسران دارای اختلال بینایی انجام گرفت.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون انجام شد. جامعه آماری را 20 پسر دارای اختلال بینایی (سنین 15-9 سال)، عضو انجمن نابینایان شهرستان اراک تشکیل می دادند. نمونه ها به صورت هدفمند، انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه برابر قرار گرفتند. برای ارزیابی تعادل ایستا از آزمون فلامینگو استفاده گردید. از گروه تجربی خواسته شد در تمرینات شنای کرال سینه به مدت 10 هفته (2 جلسه در هفته) شرکت کنند. هر دو گروه پیش از شروع دوره تمرینی، پیش آزمون را انجام دادند و 2 روز پس از اتمام دوره تمرینی نیز پس آزمون را در همان محیط اجرا کردند. داده ها با استفاده از آزمون های شاپیرو – ویلک، تی همبسته و مستقل، در سطح معنی داری 95/0 و میزان آلفای کوچکتر یا مساوی با 05/0 تحلیل شدند.
  یافته ها
  در پیش آزمون تعادل ایستا بین دو گروه تجربی و کنترل، اختلاف معنی داری مشاهده نشد (05/0p)؛ درحالی که نمرات تعادل ایستای گروه کنترل، اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0p).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد تمرینات شنای کرال سینه بر بهبود تعادل ایستای پسران دارای اختلال بینایی تاثیر دارد. بنابراین، به نظر می رسد استفاده از این تمرینات در برنامه های ورزشی و توانبخشی این افراد می تواند فواید بسیاری را برای آنها داشته باشد.
  کلیدواژگان: تعادل پوسچرال، شنا، اختلال بینایی
 • گوهرتاج قبادی، خدیجه علیپور ندوشن *، آذر پاکدامن صفحات 55-63
  زمینه و هدف
  سرطان، یکی از شایع ترین بیماری های مزمن در جهان امروز شناخته شده است. سلامت معنوی و احساس خوش بینی، سازگاری بیماران مبتلا به سرطان را در برابر این بیماری افزایش می دهد. پژوهشگران، کمال گرایی را در پیدایش بسیاری از اشکال آسیب جسمی - روانی دخیل می دانند. هدف از این مطالعه مقایسه کمال گرایی، خوش بینی و سلامت معنوی در زنان مبتلا به سرطان تیروئید با گروه سالم بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت توصیفی از نوع همبستگی بر روی 96 نفر (48 نفر از زنان مبتلا به سرطان تیروئید و 48 نفر از همراهان بیمار) در بخش هسته ای بیمارستان دکتر شریعتی تهران در سال 1395 انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه های «جهت گیری زندگی شییر»، «کمال گرایی فراست» و «سلامت معنوی الیسون» بود. داده ها به وسیله آزمون تحلیل واریانس چند متغیره و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از بین مولفه های متغیر کمال گرایی، «انتظارات والدین»، «استانداردهای شخصی» و «سازماندهی» زنان مبتلا به سرطان تیروئید؛ نمره بالاتری نسبت به زنان سالم به دست آوردند. میانگین «تلقی خوش بینانه و بدبینانه» نسبت به زندگی در دو گروه تقریبا یکسان بود. میانگین مولفه های «سلامت وجودی» و «سلامت مذهبی» در زنان سالم، اندکی بالاتر از زنان مبتلا به سرطان تیروئید به دست آمد.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این مطالعه، کمال گرایی می تواند با بروز بیماری سرطان تیروئید مرتبط باشد. بنابراین، توجه کادر درمان جهت ارائه خدمات روان درمانی و پیشبرد بهتر فرآیند درمان، حایز اهمیت است.
  کلیدواژگان: سرطان، سرطان تیروئید، کمال گرایی، سلامت معنوی، خوش بینی
 • حمیدرضا طاهری تربتی، علیرضا صابری کاخکی، اعظم انفرادی دوغ آبادی *، مهدی مهجور، مصطفی پاینده صفحات 64-71
  زمینه و هدف
  در افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS) با تخریب میلین ها، بعد از مدتی اختلال در راه رفتن و کنترل وضعیت مشاهده می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تمرینات تعادلی بر نوسانات مرکز فشار افراد مبتلا به بیماری MS در حین راه رفتن بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق نیمه تجربی، 30 نفر زن مبتلا به MS به شکل تصادفی در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته و هر هفته 3 جلسه در تمرینات تعادلی شرکت کردند. برای اندازه گیری مقدار و سرعت نوسانات مرکز فشار (COP)، از دستگاه صفحه نیروسنج (قبل و بعد از تمرینات تعادلی) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های پارامتری تی همبسته و مستقل استفاده شد. سطح معنی داری، 05/0p< در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تمرینات تعادلی بر کاهش سرعت نوسانات مرکز فشار در جهت قدامی – خلفی تاثیر معنی داری داشت (04/0=p)، ولی این تمرینات بر مقدار جابه جایی در جهت قدامی – خلفی، همچنین بر مقدار و سرعت نوسانات مرکز فشار در جهت داخلی - خارجی تاثیر معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج این مطالعه، تمرینات تعادلی به علت کاهش نوسانات مرکز فشار در هنگام راه رفتن در جهت قدامی - خلفی، می تواند بر بهبود کارایی عضلات قدامی و خلفی ساق پا، همچنین عضلات ران جهت کنترل بهتر حرکت، تاثیر مثبتی بگذارد. پس می توان امیدوار بود این تمرینات بر کاهش سقوط این افراد در هنگام فعالیت روزمره موثر باشد.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، نوسانات مرکز فشار (COP)، راه رفتن، تمرینات گردش اساس
 • فائزه زادصفر، محسن زرگر *، سید سهیل آقایی صفحات 72-81
  زمینه و هدف
  شیر به علت ارزش غذایی بالا، در تغذیه انسان نقش به سزایی دارد و از طرفی، محیط مناسبی برای رشد باکتری هایی چون سودوموناس آئروژینوزا است. سودوموناس آئروژینوزا، پاتوژن فرصت طلبی است که مقاومت بالایی نسبت به آنتی بیوتیک ها داشته و می تواند در بیماران دچار نقص سیستم ایمنی، ایجاد بیماری کند. این تحقیق با هدف جداسازی سودوموناس آئروژینوزا از شیرخام، ردیابی ژن toxA در جدایه ها با روش PCR و تعیین مقاومت آنتی بیوتیکی، مقاومت چندگانه جدایه ها و تشخیص ایزوله های ESBL انجام گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی، تعداد 360 نمونه (300 نمونه شیرخام، 30 نمونه شیر پاستوریزه و 30 نمونه خامه) از دامداری ها و فروشگاه های شهر قم جمع آوری شد. ابتدا با روش های استاندارد میکروب شناسی، جدایه های سودوموناس آئروژینوزا تایید شدند، سپس حضور ژن اگزوتوکسین A با روش PCR در تمامی جدایه ها، و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها در مقابل 10 آنتی بیوتیک منتخب از رده های مختلف آنتی بیوتیکی طبق استاندارد CLSI بررسی گردید. داده ها با استفاده از آزمون تست تی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 360 نمونه مورد بررسی، 117 سودوموناس آئروژینوزا جدا شد که از این تعداد، 101 سویه (30/86%) دارای ژن toxA بود. در بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی، بیشترین مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک سفتازیدیم به دست آمد و مشخص گردید بین حضور ژن toxA و مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک ها در جدایه های سودوموناس آئروژینوزا، ارتباط معنی داری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای سودوموناس آئروژینوزا در شیرخام و وجود ژن های مقاومت به آنتی بیوتیک در باکتری، اعمال راهکارهای مناسب جهت کنترل بهداشت در دامداری ها، برای جلوگیری از انتشار باکتری ضروری است.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، مقاومت دارویی میکروبی، محصولات لبنی، واکنش زنجیره ای پلیمراز، ژن توکس آ
 • سید محمد مهدی هزاوه ای، خیرالله مرادی* صفحات 82-94
  زمینه و هدف
  فواید فعالیت بدنی منظم به طور گسترده ای شناخته شده است. در پژوهش حاضر، مداخلات انجام شده مبتنی بر الگوها، تئوری های آموزش و ارتقای سلامت در زمینه فعالیت سالمندان به شیوه نظام مند بررسی گردید.
  روش بررسی
  تعدادی از پایگاه های داده موجود شامل:، Scopus، Pub Med The Cochrane Library و Medline با کلید واژه های مورد نظر به شیوه نظام مند مورد جستجو قرار گرفت. مطالعات مداخله ای (به زبان انگلیسی) که در سالمندان انتخاب شدند، صرفا در سالمندان انجام شده بود، و حداقل یکی از الگوها، تئوری های آموزش و ارتقای سلامت (سال 2015- 2000) مورد استفاده قرار گرفته بود.
  یافته ها
  در این پژوهش، 13 مطالعه مورد بررسی قرار گرفت که 9 مداخله باعث افزایش معنی دار فعالیت جسمانی در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل شده بود. مطالعات در محیط های ارتقای سلامت شامل: مراکز مراقبت سلامت، محیط اجتماعی و مراکز نگهداری سالمندان انجام گرفت. پرکاربردترین الگوی مورد استفاده، الگوی فرانظری بود. از 13 مداخله در 10 مطالعه، Physical activity و در 2 مطالعه، exercise گزارش شده بود. در یک مداخله ترکیبی، هر دو واژه به کار برده شده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد اکثر مطالعاتی که برپایه استفاده از الگوها، مدل های آموزش بهداشت و ارتقای سلامت بوده اند، تاثیر مثبت و معنی داری بر فعالیت جسمانی سالمندان داشته اند، لذا پیشنهاد می گردد به منظور تاثیرگذاری بیشتر مداخلات، تمرکز مداخله روی فعالیت جسمانی اعمال شده و طول دوره مداخله نیز افزایش یابد.
  کلیدواژگان: ورزش، سالمندان، الگو، سیستم تئوریف مرور نظام مندف آموزش بهداشت
 • محمد آقاعلی، حسین حیدری* صفحات 95-101
  زمینه و هدف
  در میان علل باکتریال اسهال، اشرشیاکلی از مهم ترین عوامل، به خصوص در کودکان است. این مطالعه با هدف بررسی فراوانی پاتوتایپ های اشرشیاکلی در کودکان مبتلا به اسهال حاد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کودکان انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی بر روی کودکان تب دار سنین یک ماه تا 5 ساله دارای اسهال حاد مراجعه کننده به مرکز آموزشی درمانی کودکان در سال 1393 انجام شد. قبل از شروع آنتی بیوتیک، نمونه مدفوع تمامی بیماران برای کشت از نظر اشرشیاکلی به آزمایشگاه بیمارستان ارسال گردید. در صورت مثبت شدن کشت، بیماران وارد مطالعه شدند، سپس با روشMultiplex PCR ، انواع اشرشیاکلی پاتوژن مشخص گردید. اطلاعات بیماران مانند سن، جنس، فصل، نتیجه آزمایش مدفوع بین پاتوتایپ های به دست آمده با استفاده از آزمون های آماری کای اسکوئر، واریانس، من ویتنی و تی تست تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در مجموع 51 کودک مبتلا به اسهال حاد ناشی از اشرشیاکلی مورد بررسی قرار گرفتند. 18 کودک (3/35%) پسر و 33 نفر (7/64%) دختر بودند. از نظر توزیع سنی و جنسی اختلاف معنی داری بین پاتوتایپ های مختلف اشرشیاکلی وجود نداشت. فراوانی RBC و WBC در مدفوع در بین اسهال ناشی از پاتوتایپ های مختلف اشرشیاکلی، تفاوت معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد شایع ترین پاتوتایپ در اسهال های ناشی از اشرشیاکلی کودکان، EHEC است و اختلاف معنی داری از نظر سن، جنس، فصل بستری و نتیجه آزمایش مدفوع بین سویه های مختلف اشرشیاکلی دیده نشد.
  کلیدواژگان: اشرشیاکلی، کودک، آزمایش مدفوع، قم، ایران
 • آمنه عالمی، رباب رحیمی، حسین مقدادی* صفحات 102-110
  زمینه و هدف
  سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن بسیار مهم در عفونت های بالینی بوده که دارای مکانیسم های گوناگون مقاومت به آنتی بیوتیک است. بتالاکتام های وسیع الطیف (ESBLs) نیز یک مکانیسم ضد آنتی بیوتیکی بسیار مهم در این باکتری می باشند. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی ژن CTX-M در ایزوله های سودوموناس آئروژینوزای تولید‍ کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف در نمونه های بالینی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی - توصیفی بود. 110 سودوموناس آئروژینوزا از نمونه های بالینی، جمع آوری و بعد از تایید به وسیله تست های بیوشیمیایی و تست حساسیت آنتی بیوتیکی، به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. برای تایید بتالاکتامازهای وسیع الطیف، روش دیسک ترکیبی برای آنها انجام شد و سپس ژن CTX-M به روش PCR مورد شناسایی قرار گرفت.
  یافته ها
  تمام ایزوله ها به کولیسیتین سولفات حساس بودند و بیشترین مقاومت مربوط به آنتی بیوتیک های سفتازیدیم و جنتامایسین با 9/80% و 80% بود. 93 ایزوله (5/84%)، به سه کلاس مختلف آنتی بیوتیکی مقاوم بودند. همچنین 19 نمونه (3/17%)، بتالاکتامازهای وسیع الطیف (ESBL) تولید می کرد و 4 نمونه (1/21%) دارای ژن CTX-M بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه، گستردگی زیاد مقاومت آنتی بیوتیکی در بین ایزوله های سودوموناس آئروژینوزا را نشان داد، که نیاز به ایجاد برنامه های مدون در کنترل و درمان این پاتوژن قدرتمند را بیش از پیش تاکید می کند.
  کلیدواژگان: سودوموناس آئروژینوزا، بتالاکتام ها، واکنش زنجیره ای پلیمراز، پروتئین اشرشیاکلی
 • فاطمه رضایی، عابدین ثقفی پور *، نازنین ضیا شیخ الاسلامی، محرم کرمی جوشین صفحات 111-117
  زمینه و هدف
  سل یک بیماری عفونی مهم است که معمولا به دو شکل ریوی و خارج ریوی طبقه بندی می شود. امروزه، سل خارج ریوی تقریبا یک سوم موارد مبتلایان به سل را تشکیل می دهد. با توجه به روند صعودی بروز سل خارج ریوی در کشور، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک سل خارج ریوی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی - تحلیلی مقطعی بر روی بیماران مبتلا به سل خارج ریوی، طی سالهای 1394-1387در استان قم انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از پرونده های 463 بیمار مبتلا به سل خارج ریوی به صورت سرشماری استخراج شد. داده ها با استفاه از آزمون کای اسکوئر و تی مستقل تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از کل موارد مسلول (1476 نفر)، 463 نفر (37/31%) مبتلا به سل خارج ریوی بودند. میزان بروز سل خارج ریوی از سال 1394-1387 به ترتیب 38/6، 35/5، 61/2، 26/4، 71/4، 9/5، 8/5 و 71/6% در 100000 نفر بود. میانگین سنی بیماران مبتلا به سل خارج ریوی 47/19±43/36 برآورد شد. همچنین زنان بیشتر از مردان به سل خارج ریوی مبتلا شده و نسبت جنسی (مرد به زن) بیماران، 9/0 بود. شایع ترین عضو درگیر سل خارج ریوی به ترتیب غدد لنفاوی (5/30%)، پلور (4/18%) و استخوان (7/14%) گزارش شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد بروز سل خارج ریوی در استان قم در سالهای اخیر، روند افزایشی داشته و سل غدد لنفاوی، شایع ترین نوع سل خارج ریوی در بین مبتلایان بوده است.
  کلیدواژگان: سل خارج ریوی، سل، اپیدمیولوژی، قم، ایران
 • فرهاد کهرازئی، بهزاد ریگی کوته، امیر اکبری اصفهانی* صفحات 118-126
  زمینه و هدف
  سرطان به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های قرن حاضر و دومین علت مرگ ومیر مطرح است. این مطالعه با هدف تعیین همبستگی بین سلامت عمومی و امید به زندگی با کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان خون انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی - همبستگی بر روی 100 بیمار مبتلا به سرطان خون شهر زاهدان، در سال 1394 به روش نمونه گیری آسان انجام شد. برگه مشخصات جمعیت شناختی، پرسشنامه سلامت عمومی، امید به زندگی و کیفیت زندگی توسط بیماران تکمیل گردید. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون گام به گام تحلیل شدند.
  یافته ها
  از میان ابعاد سلامت عمومی؛ ابعاد علائم جسمانی و اختلال در عملکرد اجتماعی با امید به زندگی بیماران دچار سرطان خون، رابطه منفی و معنی داری داشتند ( 01/0>p). همچنین ابعاد علائم جسمانی، اختلال در عملکرد اجتماعی و افسردگی با کیفیت زندگی این بیماران، رابطه منفی و معنی داری داشت ( 01/0>p). بعد علائم جسمانی (به میزان 9/17%) و بعد اختلال در عملکرد اجتماعی (به میزان 2/5%) توانست واریانس امید به زندگی بیماران دچار سرطان خون را پیش بینی کند ( 01/0>p). در این میان، بعد علائم جسمانی، بیشترین نقش را در پیش بینی امید به زندگی داشت (01/0>p). همچنین بعد علائم جسمانی (به میزان 3/20%) و بعد اختلال در عملکرد اجتماعی (به میزان 3/3%) توانست واریانس کیفیت به زندگی بیماران دچار سرطان خون را پیش بینی کند (01/0>p). در این میان، بعد علائم جسمانی، بیشترین نقش را در پیش بینی کیفیت به زندگی داشت (01/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد ارتقای سطح سلامت عمومی می تواند امید به زندگی و کیفیت زندگی را در بیماران دچار سرطان افزایش دهد.
  کلیدواژگان: سلامت عمومی، امید به زندگی، کیفیت زندگی، سرطان خون
 • رامین حقیقی، سید حسن سید شریفی* صفحات 127-131
  زمینه و هدف
  بی اختیاری ادراری درپی جراحی های ژنیکولوژی، جزء عوارض این نوع جراحی ها بوده و معمولا به دلیل ایجاد فیستول اروژنیتال اتفاق می افتد. فیستول بین حالب و رحم، به طور معمول نادر است، همچنین تشخیص آن مشکل می باشد. در این مطالعه به یک مورد فیستول حالب به رحم در یک خانم جوان، بعد از سزارین پرداخته شده است.
  معرفی مورد: بیمار، خانم 29 ساله ای است که با بی اختیاری پارادوکس به کلینیک ارولوژی بیمارستام امام علی (ع) بجنورد مراجعه کرده بود. بی اختیاری ادراری پارادوکس بیمار، 40 روز پس از جراحی سزارین آغاز شد. تصویربرداری انجام شده وجود فیستول بین حالب و رحم را تایید کرد. درمان های حمایتی انجام شده شامل استراحت و کاتتریزاسیون ادراری، در بهبود وضعیت بیمار موثر نبود.
  هدف اصلی در درمان، حفظ عملکرد کلیه درگیر، همچنین حفظ تمامیت حالب بود که با توجه به شرایط بالینی، بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: حالب، فیستول، بی اختیاری ادراری
|
 • Nasrin Javid Tabrizi, Jabbar Bashiri*, Mohammad Narimani Rad Pages 1-9
  Background And Objectives
  Apoptosis plays an important role in the development of cardiovascular diseases, especially heart failure. Some evidences suggest that exercise training may alter apoptosis-related signaling in somatic tissues such as the myocardium. The purpose of the present study was to determine the effect of 12 weeks of treadmill aerobic training on cytochrome c and caspase-9 gene expression in cardiac muscle of male rats.
  Methods
  This study was conducted as a two-group experimental design project (animal model) on 16 3-month-old male rats. Animals were randomly divided into two homogeneous groups of aerobic training and control (8 animals each). Animals of the training group underwent an aerobic training program for 12 weeks (75-80% VO2max). Forty-eight hours after the last training session, their hearts were extracted and cytochrome c and caspase-9 genes, were evaluated by RT-PCR. Data were analyzed using independent t-test at the significance level of p
  Results
  Cytochrome c gene expression in the experimental group was significantly higher than the control group (140.62%, p
  Conclusion
  Overall, it seems that 2-weeks of aerobic training on treadmill has a significant effect on the increased the expression of key genes of the cardiac mitochondrial apoptosis pathway. However, the underlying mechanisms of these effects are unclear and require further researches.
  Keywords: Aerobic exercise, Myocardium, Apoptosis
 • Faranak Bidad, Mahboobeh Madani*, Seyed Mohammad Masoumi Pages 10-18
  Background And Objectives
  Candida species is one of the main fungal pathogens in immunodeficient, organ transplantation, and cancer patients. Resistance to antifungal therapy, is observed in candida species, such as Candida albicans, Candida glabrata, and Candida tropicalis. For this purpose, screening of the medicinal plants and investigation of their antifungal effect is necessary. This study was conducted with the aim of in vitro evaluation of inhibitory effect of Allium saralicum on candida species.
  Methods
  In this descriptive-comparative study, Allium saralicum plant was collected from Shahoo mountain in Kermanshah, and extracted using soxhlet apparatus. Antifungal activity of methanol and petroleum ether extracts, were investigated against C. albicans, C. glabrata and C. tropicalis. Well diffusion method was used as a screening method, and minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC), were determined. Results were analyzed by nonparametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests.
  Results
  In this research, the highest inhibition zone of Allium saralicum extracts against all species, was observed in concentration of 250mg/ml, and inhibition zone diameter decreased with decrease in concentration. MIC and MFC results showed that C. albicans is more sensitive to the petroleum ether extract, while C. tropicalis growth was significantly inhibited by the methanol extract. The results of both extracts was equal for C. glabrata.
  Conclusion
  According to the results of this research, methanol and petroleum ether extracts of Allium saralicum have antifungal activity against Candida species. Therefore, this plant can be used as a natural antimicrobial source.
  Keywords: Candida, Allium saralicum, Extract, Anti-fungal activity
 • Shila Nayebifar*, Mohammad Esmaeil Afzalpour, Dr Tooba Kazemi, Seyed Hosein Abtahi Eivary, Mehdi Mogharnasi Pages 19-27
  Background And Objectives
  Hypertension is one of most common clinical disorder and there is a positive relationship among prevalence risk of cardiovascular diseases, overweight, and hypertension. This research aimed to investigate the effects of ginger supplement and high intensity interval training (HIIT) on blood pressure, VO2max, and body fat percentage in overweight women.
  Methods
  In this randomized placebo-controlled quasi-experimental study, according to research team facilities, 24 healthy overweight women (age range, 20-30 years), were divided into 3 groups of ginger (n=8), training舩 (n=8), and trainingꙖ鱹 (n=8) and performed 10 weeks of HIIT (40m-maximal shuttle run) and daily consumed 3 g of ginger or placebo tablets. To test the hypothesis of the research, paired t-test, one-way ANOVA, and Tukey post-hoc tests, were used at the significance level of p
  Results
  After 10 weeks, significant decrease was observed in systolic blood pressure in ginger뚶ꊞ⧠ (p=0.001) and ginger (p=0.001) groups, and a decrease was observed in diastolic blood pressure in ginger (p=0.01) group. Also, body fat percentage significantly decreased in ginger뚶ꊞ⧠ (p=0.01) compared to the ginger group, and VO2max significantly increased in training舩 (p=0.000) and trainingꙖ鱹 (p=0.000) groups compared to the ginger group.
  Conclusion
  Based on the findings of this study, HIIT and ginger consumption can be a good strategy to improve systolic and diastolic blood pressures in women. Also, this kind of trainings is an effective approach in improving cardiorespiratory function and body composition in the population of overweight women.
  Keywords: Resistance training, Blood pressure, Ginger
 • Simin Saadatmand, Miss Zahra Haji Gholami Esfahani*, Mohammad Dakhili Pages 28-35
  Background And Objectives
  Pathogenic bacteria, such as Escherichia coli are dangerous for human population due to acquisition of resistance genes to beta-lactam antibiotics. This resistance is due to extended spectrum β lactamase (ESBL) genes, which are caused by plasmids, transposons, and/or mutation. The main cause of resistance to beta-lactam antibiotics is lactamase enzymes. In this study, the frequency of ESBL producing E. coli and molecular detection of CTX-M-1 gene, were investigated.
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 58 E. coli samples isolated from patients with urinary tract infection, were identified using standard biochemical tests. Then, drug susceptibility test was performed using standard disk diffusion method (Kirby-Bauer). In the following, combined disk test was performed to identify ESBL producing strains among the resistant isolates. Plasmid DNA was extracted from ESBL-producing strains and CTX-M-1 genes were detected using PCR.
  Results
  Out of 58 E.coli strains, 28 strains (48.27%), were ESBLs producer, which in the molecular analysis, 20 strains (71.42%) had CTX-M-1 gene.
  Conclusion
  The results of the preset study is indicative of a high percentage of beta-lactamase resistance among E. coli strains. Considering the high percentage of antibiotic resistance, precise antibiogram testing is necessary in infections caused by ESBL-producing organisms.
  Keywords: Escherichia coli, Drug resistance, Microbial, Polymerase chain reaction
 • Mahsa Ramazani Rad, Masoud Hajirasouli*, Mojtaba Eizadi Pages 36-45
  Background And Objectives
  Clinical evidences confirm the important role of glucagon-like peptide-1 (GLP-1) in insulin secretion. This study aimed to investigate the effect of 12 weeks of aerobic training on GLP-1 receptors (GLP-1R) expression in pancreas tissue, insulin, and glucose concentration in type 2 diabetic rats.
  Methods
  In this quasi-experimental study, diabetes type 2 was induced in 14 male Wistar rats by intraperitoneal injection of nicotinamide-STZ and they were assigned to two groups of exercise (n=7) and control (n=7). Fasting levels of glucose, insulin, and GLP-1R expression in pancreas tissue, were measured in both groups after an aerobic exercise program in the form of running on treadmill for 12 weeks (5 sessions per week). The control group did not participate in exercise program. The obtained data were compared using independent t-test. The significance level was considered to be p
  Results
  A significant improvement was observed in glycemic profile as a decrease in fasting glucose following aerobic trainings in the exercise group as compared to the control group (p=0.001). also, serum insulin concentrations (p=0.008) and relative expression of GLP-1R in the pancreas tissue (p=0.033), significantly increased in the exercise rats compared to the control group.
  Conclusion
  Based on the results of this study, long-term aerobic training effectively leads to improvement in insulin secretion and glycemic control. This improvement can be attributed to increased GLP-1R expression in the pancreas tissue.
  Keywords: Diabetes mellitus, Type 2, Exercise, Insulin, Gene expression
 • Mohammad Khorami Moghadam*, Shahnaz Shahrjerdi, Ebrahim Abdolahzadeh, Sajjad Neamati Pages 46-54
  Background And Objectives
  Individuals with visual impairments have poorer balance compared to their sighted peers. The present research was carried out with the purpose of investigating the effect of front crawl swimming on the static balance in boys with visual impairments.
  Methods
  The current research was a quasi-experimental study with pretest-posttest design. Statistical population included 20 boys with visual impairments (aged 9 to 15 years) who were member of Society for the Blind in Arak city. The subjects were purposefully selected and randomly assigned to two equal groups. Flamingo Static Balance Test was used to evaluate static balance. The experimental group was asked to participate in front crawl swimming trainings for10-week (2 days/week). Both groups performed a pretest prior to the training period and performed a posttest 2 days after the end of the training period in the same environment. Shapiro-Wilk, independent t-, and paired t-tests were used for data analysis at the significance level of 0.95% and α≤0/05.
  Results
  No significant difference was seen between experimental and control groups in the pretest of static balance (p>0.05). The paired t-test showed significant difference in the static balance in experimental group (p0.05). In the posttest, there was also a significant difference between the scores of the two groups (p
  Conclusion
  The result of the present study indicated that front crawl swimming trainings improve the static balance in boys with visual impairment. Thus, it seems that use of these trainings in exercise and rehabilitation programs of these individuals can have many benefits for them.
  Keywords: postural balance, swimming, visual impairment
 • Gohartaj Ghobadi, Khadijeh Alipour Nodoushan*, Azar Pakdaman Pages 55-63
  Background And Objectives
  Currently, cancer is one of the most common chronic diseases worldwide. Spiritual health and optimistic feeling increase adjustment of cancer patients to this disease. Researchers consider perfectionism to be involved in the development of many types of physical-psychological damages. The aim of this study was to compare perfectionism, optimism, and spiritual spiritual well-being between women with thyroid cancer and healthy women.
  Methods
  This descriptive-correlational study was conducted on 96 women (48 women with thyroid cancer and 48 patient companions) in the Nuclear Medicine Ward of the Shariati Hospital, Tehran, 2016-2017. Data collection tool was Scheier's Life Orientation Test, Frost Perfectionism Scale, and Ellison’s Spiritual Well-Being questionnaires. Data analysis was performed using multivariate analysis of variance and independent t-test.
  Results
  Among the parameters of perfectionism, “parental expectation”, “personal standards”, and “organization”, had higher scores in women with thyroid cancer compared to the healthy women. The mean score for “optimistic and pessimistic attitudes" toward life was approximately equal in the two groups. The mean scores for “existential well-being” and “religious well-being” were slightly higher in healthy women than in women with thyroid cancer.
  Conclusion
  According to the results of this study, perfectionism can be associated with development of thyroid cancer. It is therefore important for treatment teams to take into account to provide psychotherapeutic services and to improve the treatment process.
  Keywords: Neoplasms, Thyroid neoplasms, Perfectionism, Spirituality, Optimism
 • Hamidreza Taheri, Alireza Saberi Kakhaki, Azam Enferadi*, Mahdi Mahjur, Mostafa Payandrh Pages 64-71
  Background And Objectives
  In patients with multiple sclerosis (MS), difficulty in walking and postural control is observed after a while due to demyelination. The aim of this study was to investigate the effectiveness of balance training on center of pressure (COP) fluctuations during walking in individuals with MS disease.
  Methods
  In this quasi-experimental research, 30 women with MS were randomly divided into two groups of experimental and control. The experimental group participated in balance training for 8 weeks (3 sessions per week). To measure the amplitude and velocity of COP fluctuations, force plate device was used (before and after of the balance trainings). Statistical analysis was performed using parametric dependent and independent t-tests. The significance level was set at p
  Results
  Balance trainings had a significant impact on the reduction of the velocity of COP fluctuations in the anterior-posterior direction (p=0.04), but these training had no significant effect on the amount of displacement in the anterior-posterior direction as well as the amplitude and velocity of COP fluctuations in the medial-lateral direction.
  Conclusion
  According to the findings of this study, balance training due to reduction of the COP fluctuations during walking in the anterior-posterior direction can positively affect the efficiency of anterior and posterior muscles of the leg as well as hip muscles to better control of movement. Therefore, it would be hoped that these trainings reduce falling of these individuals during everyday activities.
  Keywords: Multiple sclerosis, COP fluctuations, Gait, Circuit-based exercise
 • Faeze Zadsafar, Mohsen Zargar*, Seied Soheil Aghaei Pages 72-81
  Background And Objectives
  Due to the high nutritional value of milk, it has an important role in human nutrition, and on the other hand, it is a suitable medium for the growth of bacteria, such as Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa, is an opportunistic pathogen highly resistant to antibiotics and can cause disease in immunodeficient patients. The purpose of this study was isolation of Pseudomonas aeruginosa from raw milk, detection of tox A gene by PCR, and determining antibiotic resistance, multiple resistance of the isolates, and Identification of ESBL isolates.
  Methods
  In this cross-sectional study, a total of 360 samples (300 samples of raw milk, 30 samples pasteurized milk, and 30 samples of cream), were collected from animal husbandries and stores in Qom city. Initially, the isolates of Pseudomonas aeruginosa, were confirmed by standard microbiological methods, and then the existence of exotoxin A gene in all isolates was detected by PCR method and the antibiotic resistance of the isolates against 10 antibiotics selected from different antibiotic categories, was investigated according to the CLSI standard. The data were analyzed using t-test.
  Results
  Out of 360 studied samples, 117 Pseudomonas aeruginosa were isolated, among which 101 strains (86.30%) had tox A gene. In antibiotic resistance testing, the highest resistance was seen against ceftazidime, and it was revealed that there is a significant relationship between the presence of tox A gene and antibiotic resistance in the isolates of Pseudomonas aeruginosa.
  Conclusion
  Due to high presence of Pseudomonas aeruginosa in raw milk and existence of antibiotic resistance genes in this bacterium, applying appropriate strategies for hygiene control in animal husbandries, is necessary to prevent the spread of bacteria.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, Drug Resistance, Microbial, dairy products, polymerase chain reaction, gene tox A
 • Seyed Mohammad Mehdi Hazavehei, Alireza Moradi* Pages 82-94
  Background And Objectives
  The benefits of regular physical activity have been widely acknowledged. In the present research, interventions based on the models and theories of health education and health promotion, were systematically studied in the field in the elderly physical activity.
  Methods
  A number of available databases, including PubMed, Scopus, The Cochrane Library, and Medline, were systematically searched using desired keywords. Interventional studies (in English) that were selected in the elderly, had been only performed in the elderly, and at least one of the models and theories of education and health promotion had been used (2000 to 2015.(
  Results
  In this research, 13 studies were investigated, in which 9 interventions had significantly increased physical activity in intervention group compared to control group. The studies were conducted in health promotion environments, including health care centers, social environment, and elderly care centers. The most widely used model was the transtheoretical model. In 10 of the 13 interventions, physical activity was reported and in 2 of them, exercise was reported. In a combined intervention, both keywords had been used.
  Conclusion
  The results showed that most studies based on the models and theories of health education and health promotion have a significant positive effect on the elderly physical activity. Therefore, it is suggested that in order to achieve more effectiveness of the interventions, focus of the intervention should be on physical activity and intervention period should be increased.
  Keywords: Exercise, Adults, Models, Systems theory, Systematic review, Health education
 • Mohammad Aghaali*, Hosein Heydari Pages 95-101
  Background And Objectives
  Escherichia coli is among the most important causes of bacterial diarrhea, especially in children. The aim of this study was to investigate the frequency of E. coli pathotypes in children with acute diarrhea referred to Teaching and Treatment Center.
  Methods
  This study was performed as a cross-sectional study on febrile children with acute diarrhea aged 1 month to 5 years, who referred to Teaching and Treatment Center in 2014. Before starting antibiotics, stool samples of all patients, were sent to the hospital laboratory for culture. In case of positive culture, patients entered the study, then pathogenic types of E. coli were identified using multiplex PCR method. Patient information, such as age, gender, season, and stool test results of the obtained pathotypes, were analyzed by statistical tests of Chi-square, variance, Mann-Whitney, and t-test.
  Results
  A total of 51 children with E. coli-induced acute diarrhea, were studied. Eighteen children (35.3%) were male and 33 (64.7%) were female. There were no significant differences among different pathotypes of E. coli in terms of age and gender distribution. The frequency of RBC and WBC in stool was not significantly different among diarrhea induced by different pathotypes of E. coli.
  Conclusion
  The result of the current study showed that the most common pathotype in E. coli-induced diarrheas in children is EHEC. There was no significant difference among different strains of E. coli in terms of age, gender, season of hospitalization, and stool test result.
  Keywords: Child, Escherichia coli, Stool test, Qom, Iran
 • Ameneh Alami, Robab Rahimi, Hossein Meghdadi* Pages 102-110
  Background And Objectives
  Pseudomonas aeruginosa is an important pathogen in clinical infections, which has different mechanisms of antibiotic resistance. Extended spectrum β lactamases (ESBLs) are a very important mechanism of antibiotic resistance in this bacterium. The objective of this study was to determine the prevalence of CTX-M gene in ESBL-producing P. aeruginosa isolates in clinical samples.
  Methods
  This study was a cross-sectional study. A total of 110 isolates of P. aeruginosa were collected from clinical samples, and after verification by biochemical tests, antibiotic susceptibility testing was performed using disk diffusion method. ESBLs were combined by combined disk method, and then CTX-M gene was identified using PCR method.
  Results
  All the isolates were sensitive to colistin sulphate and the highest resistance was to ceftazidime and gentamicin, 80.9% and 80%, respectively. Ninety-three isolates (84.5%) were resistant to three different classes of antibiotics. Also, 19 samples (17.3%) were producing ESBLs and 4 samples (21.1%) had CTX-M gene.
  Conclusion
  The results of this study showed high levels of antibiotic resistance in P. aeruginosa isolates, which more than ever emphasizes the need for comprehensive programs for control and treatment of this resistant pathogen.
  Keywords: Pseudomonas aeruginosa, beta-lactamases, Polymerase chain reaction, Escherichia coli protein
 • Fatemeh Rezaei, Abedin Saghafipour*, Nazanin Zia Sheikholeslami, Moharam Karami Jooshin Pages 111-117
  Background And Objectives
  Tuberculosis is an important infectious disease, which is generally classified into two types of pulmonary and extrapulmonary. Today, extrapulmonary tuberculosis accounts for about one-third of cases of tuberculosis. Due to the increasing trend of the incidence of extrapulmonary tuberculosis in the country, this study was performed with the aim of epidemiological assessment of extrapulmonary tuberculosis.
  Methods
  This study was performed as a descriptive-analytical cross-sectional study on patients with extrapulmonary tuberculosis in Qom Province during 2008-2015. The required information was extracted from the records of tuberculosis patients. Data analysis was performed using Chi-square and independent t-test.
  Results
  Out of the total cases of tuberculosis (1476 subjects), 463 suubjects (31.37%) had extrapulmonary tuberculosis. The incidence rate of extrapulmonary tuberculosis was 6.38, 5.35, 2.61, 4.26, 4.71, 5.9, 5.8, and 6.71% per 100000 from 2008 to 2015. The mean age of patients with extrapulmonary tuberculosis was estimated to be 36.43±19.47 years. Also, extrapulmonary tuberculosis was higher in women than men, and the sex ratio (male to female), was 0.9. The most commonly affected organs were respectively lymph nodes (30.5%), pleura (18.4%) and bone (14.7%).
  Conclusion
  The findings of this study indicated the increasing trend of incidence of extrapulmonary tuberculosis in Qom province in recent years, and lymph nodes tuberculosis was the most common extrapulmonary tuberculosis among the patients.
  Keywords: Extra-pulmonary tuberculosis, Tuberculosis, Epidemiology, Qom, Iran
 • Farhad Kahrazee, Behzad Rigi Kooteh, Amir Akbari Esfahani* Pages 118-126
  Background And Objectives
  Cancer is one of the most important diseases of the present century and the second cause of death. This study aimed to determine the correlation between general health with life expectancy and quality of life in Patients with leukemia.
  Methods
  This study was conducted as a descriptive-correlational study on 100 leukemia patients selected by convenience sampling in Zahedan city, 2015. Demographic characteristics, general health, life expectancy, and quality of life questionnaires, were filled in by the patients. Data were analyzed using descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, and step-by-step regression Analysis.
  Results
  Among the dimensions of general health, physical symptoms, and disruption in social functioning, had a significant negative relationship with life expectancy of these patients (p
  Conclusion
  The results of this study indicated that general health promotion can increase life expectancy and quality of life in the cancer patients.
  Keywords: General Health, Life expectancy, Quality of life, Leukemia
 • Ramin Haghighi, Seyed Hassan Seyed Sharifi* Pages 127-131
  Background And Objectives
  Urinary incontinence following gynecologic surgeries is one of the complications of these surgeries and usually occurs due to the formation of urogenital fistula. Ureterouterine fistula is rare and difficult to diagnose. In this study, a case of uterine fistula was studied in a young woman after cesarean section.
  Case Report: The patient was a 29-year-old woman with paradoxical incontinence, who referred to urology clinic of Imam Ali Hospital in Bojnurd. Paradoxical urinary incontinence started 40 days after cesarean section. The imaging confirmed the presence of Ureterouterine fistula. Supportive treatments, including rest and urinary catheterization, were not effective in improving the patient's condition.
  The main purpose of the treatment was to maintain the function of the involved kidneys and also to maintain the integrity of the ureter, which the patient underwent surgery according to clinical conditions.
  Keywords: Uterus, Fistula, Urinary incontinence