فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و پنجم شماره 3 (خرداد 1396)
 • سال بیست و پنجم شماره 3 (خرداد 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • لیلا سادات محمدی جهرمی *، سرور اینالو، هادی رئیسی صفحات 162-170
  مقدمه
  ارتباط بین بیماری اوتیسم و صرع تقریبا مشخص شده است به طوری که شیوع اوتیسم در میان کودکان مبتلا به صرع نسبت به کودکان غیر مبتلا بیشتر است. هدف از اجرای این پژوهش تعیین میزان شیوع اوتیسم در کودکان مبتلا به صرع و مقایسه آن با کودکان غیر مبتلا و بررسی ریسک فاکتورهایی که شانس ابتلا به اوتیسم را در بیماران صرعی افزایش می دهند است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد شاهدی برای 160 کودک مبتلا به صرع با سن 4 سال به بالا که به واحد مغز و اعصاب کودکان درمانگاه امام رضا در شیراز مراجعه کرده بودند پرسشنامه مربوط به مشخصات تشنج و اوتیسم و برای 160 کودک غیر مبتلا به صرع که به سایر درمانگاه های اطفال مراجعه کردند به عنوان گروه کنترل پرسشنامه غربالگری اوتیسم تکمیل شد که این پرسشنامه بر اساس معیارهای تشخیصی اوتیسم مطابق جدولDSM IV-TR طراحی شده بود و موارد مشکوک بر اساس ان مورد تائید یا رد توسط متخصصین مغز و اعصاب و اعصاب و روان قرار گرفتند.
  نتایج
  از بین 160 کودک مبتلا به صرع 12 نفر مبتلا به اوتیسم بودند در حالی که در گروه کنترل موردی از اوتیسم گزارش نشد که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. همچنین بین میزان شیوع اوتیسم در کودکان مبتلا به صرع با سن شروع تشنج، یافته های MRI-CT و علت تشنج ارتباط معنا دار دیده شد ولی با سایر مشخصه های تشنج ارتباط معنی دارییافت نشد.
  نتیجه گیری
  شیوع اوتیسم در کودکان مبتلا به صرع از کودکان غیرمبتلا به صرع بیشتر است و هرچه سن شروع تشنج کمتر باشد میزان شیوع اوتیسم افزایش می یابد. همچنین با افزایش شیوع یافته های غیرطبیعی سی تی و ام ار آی و نیزعلت هایشناختهشدهصرع، شیوع اوتیسم در کودکان مبتلا به صرع بیشتر می شود. عدم ارتباط برخی دیگر از مشخصه های تشنج با شیوع اوتیسم می تواند به دلیل تعداد کم کودکان مبتلا به اوتیسم شناخته شده در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات قبل باشد.
  کلیدواژگان: صرع، اوتیسم، کودکان مبتلا به صرع
 • حسین زیرک مرنگلو، شیوا خضری *، سید میثم ابطحی فروشانی صفحات 171-182
  مقدمه
  کورکومین یک ماده شیمیایی به رنگ زرد روشن است که توسط برخی از گیاهان مانند زردچوبه (Tumeric) تولید می شود. اثرات ضدالتهابی کورکومین در برخی از مطالعات ثبت شده است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات کورکومین بر عملکرد فیزیولوژیکی مونوسیت های خون رت انجام گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه تجربی است. جامعه مورد مطالعه شامل 20 راس رت ویستار است که به طور تصادفی به دو گروه تیمار و کنترل تقسیم شدند. از روز اول کورکومین با دوز 200 میلی گرم/ کیلوگرم به صورت خوراکی به مدت چهار هفته به گروه تیمار داده شد. موش های گروه کنترل PBS را در همان حجم دریافت کردند. در پایان از موش ها خون گیری شد و مونوسیت ها تحت یک گرادیانفایکول جدا شدند. مونوسیت های جدا شده با مخمر اپسونیزه به چالش کشیده شدند و عملکرد آن ها مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مونوسیت های جدا شده از گروه کنترل و تیمار، هیچ تفاوت معنی داری در فاگوسیتوز پس از چالش با مخمر اپسونیزه ندارند (1/0 (P= . با این وجود، انفجار تنفسی (009/0 (P= و تولید نیتریک اکساید (03/0 (P= در موش هایی که کورکومین دریافت کرده اند نسبت به گروه شاهد به طور معنی داری کاهش یافت. البته فعالیت زیستی مونوسیت های گروه درمانی نسبت به مونوسیت های گروه شاهد بیشتر بود (0001/0 (P=.
  نتیجه گیری
  در مجموع به نظر می رسد که کورکومین یک منبع طبیعی برای تعدیل عملکرد مونوسیت ها به ویژه در بیماری های خود ایمنی است به طوری که افزایش فعالیت مونوسیت ها منجر به ایجاد شرایط ایمونوپاتولوژیک می شود.
  کلیدواژگان: کورکومین، مونوسیت، فاگوسیتوز، نیتریک اکساید، رت
 • بیژن پیرنیا *، علیرضا پیرخائفی، علی اکبر سلیمانی، رسول روشن، علی سلیمانی صفحات 183-195
  مقدمه
  مدیریت مشروط یکی از درمان های رایج در حیطه اعتیاد می باشد که به واسطه ارائه تقویت کننده های مثبت از قبیل کوپن، کالا و خدمات به رفتار شکل می دهد و بر نظریه رفتارگرایی متکی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مدیریت مشروط بر میزان کاهش مصرف در افراد وابسته به مت آمفتامین انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  طی این مطالعه مورد شاهدی 50 مرد مصرف کننده مت آمفتامین به طور هدفمند انتخاب و به گونه ای تصادفی در قالب دو گروه مدیریت مشروط و کنترل تخصیص یافتند. درمان مدیریت مشروط در قالب ارائه کوپن به تست ادرار منفی در 12 هفته به گروه آزمایش ارائه شد و گروه کنترل صرفا پذیرای درمان های روتین مرکز بودند. علاوه بر آن، درمان افزایش انطباق رفتاری با هدف ایجاد جوی حمایتی در راستای پایبندی به درمان به شرکت کنندگان ارائه شد. آزمایش ادرار با آستانه مفروض سیصد نانوگرم در میلی لیتر به صورت دو بار در هفته در طی دوازده هفته به منظور ارزیابی میزان مصرف مت آمفتامین به عمل آمد. داده ها به وسیله آزمون های کای اسکوئر و تحلیل واریانس با اندازه های تکراری تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که درمان مدیریت مشروط موجب کاهش معنی داری در میزان مصرف مت آمفتامین شده است.
  نتیجه گیری
  این یافته ها ضمن در بر داشتن جنبه های کاربردی در حیطه درمان اعتیاد، بار دیگر تائید کننده شواهد بالینی در مورد کارامدی درمان های رفتاری در اعتیاد می باشد.
  کلیدواژگان: مدیریت مشروط، مت آمفتامین، اعتیاد
 • فاطمه دلربایی، مریم بهمنی، فاطمه ایوبی، علی شمسی زاده، ایمان فاطمی، محمد الله توکلی * صفحات 196-205
  مقدمه
  استروژن فرآیندهای زیادی مانند شکل پذیری سیناپسی، یادگیری و حافظه را در مغز تنظیم می کند. شواهد تجربی نشان داده اند که بین یائسگی و اختلال حافظه و اضطراب ارتباط وجود دارد که به نظر می رسد به علت فقدان استروژن باشد. در این مطالعه اثر متفورمین با خواص آنتی اکسیدانی که می تواند باعث ترمیم اختلالات یادگیری و کاهش رفتارهای مرتبط با اضطراب شود بررسی شد.

  روش بررسی
  این مطالعه از نوع تجربی بوده که 32 سر موش سوری ماده در محدوده وزنی 5±20 گرم به طور تصادفی به چهار گروه 8 تایی شامل گروه شم، اوارکتومی شده، اوارکتومی شده درمان با دوزهای mg/kg7 و mg/kg 15 متفورمین تقسیم شدند. نخست حیوانات اوارکتومی شدند و سپس به مدت 21 روز با دوزهای مذکور متفورمین و یا آب گاواژ شدند. سپس، رفتار شبه اضطرابی (با آزمون ماز به علاوه) و یادگیری لمسی (با آزمون شئ جدید) در گروه های مورد مطالعه بررسی شد. تفاوت بین گروه ها توسط آزمون ANOVA یک طرفه تحلیل شد.

  نتایج
  نتایج مطالعه ما نشان داد که متفورمین با دوز mg/kg7 و mg/kg15 یادگیری لمسی را نسبت به گروه اوارکتومی به طور معنی داری بهبود می دهد. متفورمین با هر دو دوز در مقایسه با گروه اوارکتومی درصد زمان ورود حیوان به بازوی باز و درصد دفعات ورود حیوان به بازوی باز را به طور معنی داری افزایش داد.

  نتیجه گیری
  متفورمین بخصوص با دوز mg/kg 7 باعث بهبود در اضطراب و یادگیری لمسی در موش های سوری اوارکتومی می شود.
  کلیدواژگان: متفورمین، اوارکتومی، یادگیری، اضطراب
 • نیلوفر دربندی *، سمیرا مقدسی، حمیدضا مومنی صفحات 206-221
  مقدمه
  مطالعات نشان داده که متفورمین اثرات متفاوتی بر یادگیری و حافظه دارد. در این مطالعه اثرات درمانی مصرف حاد و مزمن متفورمین بر به خاطر آوری حافظه و برخی فاکتورهای استرس اکسیداتیو سرم در رت های نر آلزایمری شده با استرپتوزوتوسین بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 48 سر رت به 6 گروه تقسیم شدند: گروه سالین-سالین، گروه استرپتوزوتوسین - سالین و گروه های تیمار با استرپتوزوتوسین به همراه متفورمین (یک نوبته، یک هفته، سه هفته و یازده هفته). تزریقات داخل بطن مغزی استرپتوزوتوسین (mg/kg3) در روز اول و سوم پس از جراحی انجام شد. تزریقات داخل صفاقی سالین (ml/kg) یا متفورمین (mg/kg200) از یک روز قبل از جراحی شروع و تا پایان دوره تیمار ادامه داشت. حافظه حیوانات با یادگیری اجتنابی غیرفعال ارزیابی و سرم های خون جهت سنجش سطح مالون دی آلدهید، سنجش سطح آنتی اکسیدانی کل، سنجش سطح آنزیم های سوپراکسیددیسموتاز و کاتالاز مورد استفاده قرار گرفتند.
  نتایج
  استرپتوزوتوسین به طور معنی داری باعث کاهش بازخوانی حافظه و سطح آنتی اکسیدان کل، سطح آنزیم های کاتالاز و سوپراکسیددیسموتاز و افزایش معنی دار سطح مالون دی آلدهید نسبت به گروه کنترل شد (001/0p<) و تزریق متفورمین(یک نوبته، یک هفته و سه هفته) منجر به بهبود بازخوانی حافظه و فاکتورهای استرس اکسیداتیو سرم نسبت به گروه استرپتوزوتوسین شد (001/0p<). درحالی که تزریق متفورمین در گروه یازده هفته اختلاف معنی داری نسبت به گروه استرپتوزوتوسین نشان نداد (05/0
  نتیجه گیری
  به نظر می‏رسد که مصرف حاد و مزمن متفورمین اثرات متفاوتی بر بازخوانی حافظه دارد که احتمالا ناشی از اثر مصرف مزمن متفورمین در افزایش سطح فاکتورهای استرس اکسیداتیو در سرم است.
  کلیدواژگان: متفورمین حاد و مزمن، شاخص های استرس اکسیداتیو سرم، استرپتوزوتوسین
 • زهرا کشاورزی، فرهاد دریانوش *، مریم کوشکی جهرمی، مهدی محمدی صفحات 222-229
  مقدمه
  افزایش سطوح سرمی FGF23، با هایپرتروفی بطن چپ در ارتباط است. احتمالا افزایش آنزیم مبدل آنژیوتانسین به عنوان عاملی در بیماری های قلبی- عروقی نقش دارد و به طور منفی ساختار و عملکرد عضله قلبی را تحت تاثیر قرار می دهد و منجر به یک القای هایپرتروفی کانسنتریک پاتولوژیک می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر 12 هفته تمرینات هوازی، بر سطوح پلاسمایی سرمی FGF23، ACE و هایپرتروفی بطن چپ در زنان مسن مبتلا به پرفشارخونی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه 20 زن مسن با دامنه سنی 70-50 سال انتخاب و به روش کنترل شده تصادفی بر اساس درصد چربی و شاخص توده بدنی به دو گروه 10 نفره (کنترل و تمرین هوازی) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل تمرینات هوازی از نوع فزاینده بود که سه3 جلسه در هفته و به مدت 12 هفته اجرا شد. قبل از شروع تمرینات و 24 ساعت پس از انجام آخرین جلسه، نمونه های خونی جمع آوری و اکوکاردیوگرافی قلب انجام شد. ارزیابی داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و t مستقل، در سطح معنی داری 05/0 P< انجام شد.
  نتایج
  طبق نتایج به دست آمده، تغییرات معنی داری در میزان ضخامت دیواره بطن چپ (0001/0p=) و سطوح سرمی ACE در بین پیش آزمون- پس آزمون گروه تمرین هوازی مشاهده شد (0001/0p=)، اما تفاوت معنی داری بین FGF23 گروه های تمرینی و کنترل مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد فعالیت ورزشی هوازی با تاثیر مثبت بر عملکرد قلب و سطوح سرمی ACE می تواند به طور بالقوه ای اختلال عملکرد قلب را که با هایپرتروفی بطن چپ همراه است، معکوس کند.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، فاکتور رشد فیبروبلاست-23، آنزیم مبدل آنژیوتانسین، هایپرتروفی بطن چپ
 • محمدمهدی فلاح، مهدیه رئیس زاده *، احسان سلیمی ناغانی صفحات 230-240
  مقدمه
  با توجه به خاصیت آنتی اکسیدانی عصاره مرزنجوش، هدف این مطالعه بررسی تاثیر دوزهای مختلف عصاره آبی مرزنجوش بر روند اسپرماتوژنز و غلظت اسپرم در آسیب اکسیداتیو کادمیوم بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی- مداخله ای، 30 سر موش صحرایی نژاد ویستار به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، گروه T1 کلریدکادمیوم به میزان 2 میلی گرم بر کیلوگرم و برای گروه های T2، T3 و T4 علاوه بر کلریدکادمیوم به ترتیب عصاره آبی مرزنجوش 500، 250 و 125 میلی گرم بر کیلوگرم به مدت 10 روز داخل صفاقی نیز تجویز شد. در روز آخر بعد از خون گیری و جداسازی سرم، میزان TCA (ظرفیت آنتی اکسیدانی تام سرم) اندازه گیری شد. تعداد اسپرم و درصد اسپرم های با دم پیچ خورده در اپیدیدیم راست شمارش شد. بیضه راست و چپ نیز بعد از اندازه گیری وزن و قطر، برای اندازه گیری مالون دی آلدئید و انجام مطالعات هیستولوژیک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و تست تعقیبی توکی با برنامه SPSS21 تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  بیشترین تعداد اسپرم و درصد سلامت غشاء در گروه کنترل و دوز 125 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره و کمترین در گروه دریافت کلریدکادمیوم (T1) بود (05/0P<). بیشترین غلظت مالون دی آلدئید در گروه T1 و کمترین در دوز 500 میلی گرم بر کیلوگرم (T2) مشاهده شد. در ارتباط با TCA کمترین در گروه T1 و بیشترین در گروه T2 بود. بیشترین میانگین سلول های سرتولی، اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت و لیدیک در گروه کنترل و دوز 250 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره و کمترین در گروه T1 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  عصاره آبی مرزنجوش با دوز تجویز مناسب می تواند تاثیر مثبت بر اسپرماتوژنز گذاشته و استرس اکسیداتیو کادمیوم را در بافت بیضه کنترل کند.
  کلیدواژگان: مرزنجوش، کادمیوم، اسپرماتوژنز، رت
 • ابوالفضل قلی پور، نجمه انصاری، محمد صادق دماوندی، محمد ربیعی، رضا میرنژاد * صفحات 241-251
  مقدمه
  اسینتوباکتربومانی از باکتری های ایجادکننده عفونت های بیمارستانی در بخش مراقبت های ویژه در بیمارستان ها محسوب می شود و می تواند باعث عفونت های گوناگون بیمارستانی نظیر باکتریمی، مننژیت، پنومونی و عفونت مجاری ادراری شود. تکنیک های مولکولی مختلفی برای ژنوتایپینگ میکروارگانیسم ها وجود دارد که در بین آن ها PFGE به عنوان روش استاندارد طلایی برای ساب تایپینگ بسیاری از باکتری ها معرفی شده است. هدف از این مطالعه تعیین تیپ های مولکولی سویه های اسینتوباکتربومانی با روش Pulsed- Field Gel Electrophoreses و همچنین تعیین ارتباط بین تیپ های شایع موجود و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها است.
  روش بررسی
  در این بررسی توصیفی– تحلیلی تعداد 50 باکتری اسینتوباکتربومانی به کمک روش های کشت و تست های بیوشیمیایی شناسایی و تائید شدند. سپس باکتری های شناسایی شده با استفاده از PFGE مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج تیپ بندی آن ها با نتایج مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها مقایسه گردید.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان داد که تمام ایزوله ها دارای مقاومت چندگانه هستند. بیشترین حساسیت نسبت به آنتی بیوتیک های توبرامایسین (52 درصد)، جنتامایسین (36 درصد) و مروپنم (32 درصد) مشاهده گردید. نتایج این مطالعه نشان داد که سویه های اسینتوباکتربومانی جداشده از بیمارستان های شهر شهرکرد شامل 7 الگوی ژنتیکی مختلف بودند که 2 تا از این الگو ها اسپورادیک بود. همچنین الگوهای ژنوتیپی در هر بیمارستان با یکدیگر متفاوت بود.
  نتیجه گیری
  با استفاده از روش PFGE، هرچند تنوع در میان سویه های اسینتوباکتربومانی در شهر شهرکرد مشاهده شد، ولی هیچ سویه اپیدمیکی در میان آن ها مشاهده نگردید. از نظر مقاومت به آنتی بیوتیک های رایج نیز این الگوها با هم متفاوت بودند.
  کلیدواژگان: ژنوتایپینگ، اسینتوباکتربومانی، Pulsed- Field Gel Electrophorese
|
 • Ls Mohammadijahromi *, S. Inaloo, H. Raeesi Pages 162-170
  Introduction
  The relationship between autism and epilepsy is definitely reported. The prevalence of autism among epileptic children is definitely higher than non-epileptic cases. The purpose of this investigation was to diagnose autism among epileptic children earlier and comparing them with non-epileptic children as well as investigating risk factors, which increased autism among them.
  Methods
  In this case control study, 2 questionnaires were applied; one of them was related to the features of autism and seizure, which was filled for 160 epileptic children between 4-16 years old referring to pediatric neurologic unit in Emam Reza's Clinic in Shiraz. The other questionnaire was the autism screening questionnaire, which was also filled for 160 non epileptic children referring to other pediatric units in that clinic as the control group. This questionnaire was based on DSM-IV-TR criteria and every suspicious child for autism was confirmed or refused by neurologist and psychiatrist.
  Result
  12 children among 160 epileptic cases were diagnosed as autistic patients. However, no autistic child was diagnosed in the control group that this difference was statistically significant. Furthermore, there was a significant correlation between the prevalence of autism and the age of seizure onset, as well as the findings of CT and MRI and the etiology of the seizure, but there were not any significant correlations with other variables of seizure.
  Discussion
  According to this study, the prevalence of autism among epileptic children is higher than non epileptic ones. As the age of the onset of seizure is lower the prevalence of autism will be higher. Also, the prevalence of autism among epileptic children will be higher as abnormal findings of imaging and known etiologies of seizureincrease. Loss of significant correlations among prevalence of autism and some variables of seizure can be due to few numbers of autistic cases, which were diagnosed in this study comparing with previous studies.
  Keywords: Epilepsy, Autism, Epileptic Children
 • H. Zirak Marangalu, S. Khezri *, M. Abtahi Pages 171-182
  Introduction
  Curcumin is a bright yellow chemical produced by some plants like Turmeric. The anti-inflammatory effects of Curcumin were recorded in some studies. This study was done to investigate the effects of the Curcumin on the physiological functions of rat blood monocytes.
  Methods
  This study was an experimental one. The study population consisted of 20 rats randomly categorized into the treatment and control groups. Curcumin was orally administered to treatment group in daily doses of 200 mg/kg from the beginning of the study and continued for 4 weeks. The control rats received PBS at the same volume. At the ends, the blood samples were taken from the rats and the monocytes were isolated under a ficoll-hypaque gradient. Isolated monocytes were challenged with opsonized yeast and the functions were evaluated.
  Results
  The results showed that the monocytes isolated from the control and treatment groups have not shown any significant differences in phagocytosis after challenge with opsonized yeast (p=0.1). Nevertheless, the respiratory burst (P=0.009) and nitric oxide production (P=0.03) were decreased in curcumin treated rat compared to the control rats. Albeit, the biological activities of monocytes in the treatment group was increased compared to the monocytes isolated from the control group (P=0.0001).
  Conclusions
  Collectively, it seems that curcumin is a natural source to intervene the monocytes functions especially in autoimmune diseases so that monocytes hyperactivity causes immunopathological conditions.
  Keywords: Curcumin, Monocyte, Phagocytosis, Nitric Oxide, Rat
 • Bijan Pirnia *, Ali Reza Pirkhaefi, Ali Akbar Soleimani, Rasool Roshan, Ali Soleimani Pages 183-195
  Introduction
  Contingency management therapy is one of the common therapies in field of addiction that shapes the behavior in form of using positive reinforcements such as coupon, goods and services and has a kind of behaviorism basis.
  Purpose
  This study is conducted with the aim of evaluating the effectiveness of contingency management intervention.
  Methods
  This study was a controlled trial in which fifty men (N=50) were selected voluntarily and were randomly assigned into Contingency management group and control group with 25 individuals in each group (n=25). Contingency management therapy was presented to the participants of experimental group in terms of giving coupon to negative test of urine in a period of twelve weeks and participants of control group just received the base routine treatment. In addition, Brief behavioral compliance enhancement treatment in order to create an atmosphere of support to treatment adherence was provided to the participants. The urine test was taken of participants two times per week with assuming threshold of 300 Ng/ml in milliliter In order to assess the extent of methamphetamine use. Data were analyzed using ANOVA with repeated measure.
  Results
  the results showed that contingency management therapy has significant effect on reducing the consumption.
  Conclusion
  These findings also have the practical aspects in the field of addiction treatment, once again confirms the efficacy of clinical evidence in the treatment of addiction in the field of behavioral.
  Keywords: Contingency Management (CM), Methamphetamine, Addiction
 • F. Delrobaei, M. Bahmani, F. Ayoobi, A. Shamsizadeh, I. Fatemi, M. Allahtavakoli * Pages 196-205
  Introduction
  Estrogen regulates many processes in the brain such as synaptic formation, learning, and memory. Empirical evidence shows that there is a correlation among menopause, memory impairment, and anxiety due to Estrogen deficiency. In this study, we tested the effect of Metformin (Met) with antioxidant effect, which can improve the impairment of tactile learning and anxiety-like behavior in ovarectomized mice.
  Methods
  Thirty-two female mice weighting 20±5 g were randomly divided into four groups of eight, including sham group, ovariectomy, ovariectomy with doses 7 and 15 mg/kg of Met. At first, mice were ovariectomized and then they were treated with the doses of the Met or water for 21 days. Then, tactile learning (by Novel Object Recognition Test) and anxiety like-behavior (by Elevated Plus-maze) were determined.
  Results
  Met at the doses of 7 or 15 mg/kg significantly improved tactile learning compared to the ovariectomy group. Met at the doses of 7 or 15 mg/kg significantly increased Open Arm Time (%OAT) and Open Arm Entries (%OAE) compared to the ovariectomy group.
  Conclusion
  Met especially at the dose of 7 mg/kg showed a significant role in improving the anxiety and tactile learning in the ovariectomized mice.
  Keywords: Ovariectomy, Metformin, Learning, Anxiety
 • N. Darbandi *, S. Moghadasi, Hr Momeni Pages 206-221
  Introduction
  Studies have indicated that metformine has different effects on learning and memory. In this study, both acute and chronic therapeutic effects of metformin on memory retrieval and some serum oxidative stress factors in Streptozotocin -induced Alzheimeric male rats were investigated.
  Methods
  In this experimental study, 48 rats were divided into six groups (n=8) as follows: saline - saline, streptozotocin - saline, and streptozotocin - metformine (once, one week, three weeks and eleven weeks). Intracerebroventricular administrations of streptozotocin (3mg/kg) were done at the first and third day of the surgery. Intraperitoneally administrations of saline (ml/kg) or metformin (200mg/kg) was started one day before the surgery and continued until the end of the care period. The animals’ memory was evaluated through passive avoidance learning; blood serums were used to measure the levels of malondialdehyde, assessment of Ferric Reducing Ability of Plasma (FRAP), levels of superoxide dismutase and catalase enzymes.
  Results
  Streptozotocin (STZ) significantly reduced the memory retrieval and the levels of FRAP, superoxide dismutase and catalase enzymes and it significantly increased the level of malondialdehyde compared to the control group (p0/05).
  Conclusion
  It seems that administration of acute and chronic metformin has different effects on the memory retrieval that it may be due to the effect of chronic metformin in increasing the level of oxidative stress factors in serum.
  Keywords: Acute, Chronic Metformin, Serum Oxidative Stress Factors, Streptozotocin
 • Z. Keshavarzi, F. Daryanoosh *, M. Kooshki Jahromi, M. Mohammadi Pages 222-229
  Introduction
  Increased serum levels of FGF23 is associated with left ventricular hypertrophy. Increased serum ACE probably plays a role in cardiovascular disease and negatively affects the structure and function of cardiac muscle and leads to an induction of pathologic concentric hypertrophy. The aim of the present study was to investigate the effect of 12 weeks aerobic exercise on plasma FGF23, ACE and left ventricular hypertrophy in hypertensive elderly women.
  Methods
  In this study, 20 elderly women aged 50 to 70 years old were randomly chosen and and divided into two groups (control and aerobic exercise) based on body fat percentage and body mass index. Exercise program included increasingly aerobic exercise, performed 3 times a week for 12 weeks. Before starting the training and 24 hours after the last training session, blood samples were taken and cardiac echocardiography was conducted. Data were evaluated using t-test analysis at the significance level of P
  Results
  According to the results, the significant changes in left ventricular wall thickness (p=0/0001), and the level of ACE were observed between pre-test and post-test of the aerobic training group (p=0/0001); while there was no significant difference among FGF23 of the aerobic exercise and control groups.
  Conclusion
  The results of this study demonstrated that aerobic exercise has a positive effect on heart function and serum levels of ACE, and can potentially reverse cardiac dysfunction associated with left ventricular hypertrophy.
  Keywords: Aerobic exercise, FGF23, ACE, Left Ventricular Hypertrophy, Systolic, Diastolic Blood Pressure
 • Mm Falah, M. Raeeszadeh *, E. Salimi Naghani Pages 230-240
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the effect of different doses of aqueous extract of marjoram on spermatogenesis and sperm concentration in cadmium oxidative damage due to the antioxidant quality of extract.
  Methods
  In the intervational- experimental study, 30 male Wistar rats were randomly divided into 5 groups. Control group, T1, T2, T3 and T4 groups. In the group of T1, 2mg/kg Chloride Cadmium was administered intraperitonialy; T2, T3 and T4 groups, in addition to the chloride cadmium the extract of marjoram at 500, 250 and 125 mg/kg intraperitoneal was administered, respectively, for 10 days. Then, on the last day, after blood collection and separation of serum, TCA was measured. Sperm numbers and percentage of sperm twisted tail were counted in the right epididymis. After measuring the right and left testicular weight and diameter, malondialdehyde and histological studies were examined. The data were analyzed by one way ANOVA analysis and Tukey’s test using SPSS 21.
  Results
  The highest number and percentage of sperm membrane integrity was in the control group and in T4 (doses of 125 mg/kg of extract) and the lowest in the group receiving cadmium (T1) and this different was significant (P
  Conclusion
  The aqueous extract of marjoram with an appropriate dose can have a positive effect on spermatogenesis and control testicular tissue oxidative stress by cadmium
  Keywords: Marjoram, Cadmium, Spermatogenesis, Rat
 • A. Gholipur, N. Ansari, M. Sadegh Damavandi, M. Rabiei, R. Mirnezhad* Pages 241-251
  Introduction
  Acinetobacters especially Acinetobacter baumannii causing nosocomial infections in hospitals intensive care units and can cause a variety of hospital infections such as bacteremia, meningitis, pneumonia and urinary tract infections. There are several molecular techniques for microbial genotyping, among them Pulsed- Field Gel Electrophoreses is introduced as the gold standard for sub typing of bacteria. The aim of this study was investigating the molecular typing of A. baumannii strains with PFGE as well as the relationship between common types available and their antibiotic resistance.
  Methods
  In this descriptive - analysis study, 50 Acinetobacter baumannii were confirmed with cultivation methods and biochemical tests. Then, bacteria were detected using PFGE typing and the results were compared with the results of antibiotic resistance.
  Results
  The results showed that all isolates had multiple resistance. The highest sensitivity was observed for tobramycin (52%), gentamicin (36%) and moropenem (32%).The results of this study showed that A. baumannii strains isolated from Shahrekord hospitals were in seven different genetic patterns that two of these patterns were sporadic and the genetic patterns were different in each hospital.
  Conclusion
  Although variations among strains of Acinetobacter baumannii were observed by using PFGE in Shahrekord, but no epidemic strain was detected among them. In terms of resistance to commonly used antibiotics were also different patterns.
  Keywords: Genotyping, Acinetobacter baumannii, Pulsed- Field Gel Electrophorsis