فهرست مطالب

علوم روانشناختی - پیاپی 50 (تابستان 1393)
 • پیاپی 50 (تابستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/06/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نقش میانجی گری خودمهارگری در ارتباط با تعامل سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی
  محمدعلی بشارت، نرگس خلیلی اردکانی، مسعود غلامعلی لواسانی صفحه 1
  روابط بین شخصی در دامنه ای وسیع از فعالیت ها و زندگی روزمره افراد نقش تعیین کننده دارند. به همین دلیل، مشکلات فرد در زمینه روابط بین شخصی، زندگی و عملکرد وی را به طور گسترده تحت تاثیر قرار می دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی گری خودمهارگری در ارتباط با تعامل سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی بود. از شرکت کنندگان (276 دختر، 275 پسر) خواسته شد تا مقیاس دلبستگی بزرگسال (AAI)، مقیاس مشکلات بین شخصی (IIP) و زیرمقیاس خودمهارگری درونی از مقیاس رفتار شخصی (PBI) را تکمیل کنند. نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های دلبستگی ایمن و ناایمن با مشکلات بین شخصی به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار وجود دارد. خودمهارگری با مشکلات بین شخصی رابطه منفی معنادار نشان داد. بر اساس یافته های تحلیل مسیر، خودمهارگری دارای اثر میانجی گری معنادار در ارتباط با تعامل سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی بود. بر اساس یافته های این پژوهش، می توان نتیجه گرفت که ارتباط با تعامل سبک های دلبستگی و مشکلات بین شخصی فقط یک رابطه خطی ساده نیست و خودمهارگری به عنوان متغیر میانجی گری این رابطه را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: خودمهارگری، دلبستگی، مشکل بین شخصی
 • بررسی رابطه بین بازخورد های مذهبی با خشنودی و خوش بینی در بین دانشجویان دانشگاه
  سید مجتبی عقیلی*، زینب قربانی صفحه 2
  در روانشناسی دین، با توجه به اهمیت دین در تمام شئون زندگی، به بررسی عوامل روان شناختی دین پرداخته می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین بازخورد های مذهبی با خشنودی و خوش بینی دانشجویان انجام شد. با توجه به موضوع، روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. بدین منظور از بین دانشجویان دانشگاه پیام نور گرگان در سال تحصیلی 91-90، تعداد 221 نفر از 3318دانشجویان دختر و پسر با روش تصادفی طبقه ای بر اساس فرمول کرجسی و مورگان (با خطای نسبی 7 درصد) به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها از بازخورد های مذهبی راجمانیکام (RRAS)، پرسشنامه خشنودی آکسفورد (OHQ) و پرسشنامه جهت گیری زندگی (LOT) استفاده شده است. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، مدل بندی رگرسیونی و آزمون آماری t مستقل، کلموگروف اسمیرنوف و شاخص های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت بین بازخورد های مذهبی و خشنودی در دانشجویان دختر و پسر معنی دار نیست اما بین خوش بینی در دانشجویان دختر و پسر تفاوت وجود دارد.
  نتیجه گیری
  افراد با رجوع به دین و معنویات می توانند از خشنودی و خوش بینی بیشتری را برخوردار شوند.
  کلیدواژگان: بازخورد های مذهبی، خشنودی، خوش بینی
 • مقایسه سلامت روانی سالمندان فعال و غیرفعال شهر تهران
  سعید سهیلی پور*، رسول حمایت طلب، میلاد اسماعیلی حیدر آباد، علی حجتی، احسان زارعی محمود آبادی صفحه 3
  امروزه بحث پیرامون رابطه ورزش و فعالیت بدنی با سلامت جسمانی و روانی مورد توجه محققین زیادی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش مقایسه سلامت روانی سالمندان شرکت کننده در ورزش همگانی با سالمندان غیرفعال شهر تهران بود. جامعه آماری تمامی سالمندان شرکت کننده در فعالیت های ورزش همگانی و سالمندان غیرفعال شهر تهران بودند. با توجه به نمونه گیری خوشه ای- تصادفی 168 پرسشنامه میان سالمندان شرکت کننده در فعالیت ورزش همگانی چهار پارک و سالمندان غیرفعال دو آسایشگاه سالمندان توزیع گردید که در نهایت 150 پرسشنامه قابل استفاده بود (81 سالمند فعال و 69 سالمند غیر فعال). به منظور جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص میزان سلامت روانی سالمندان، از پرسشنامه سلامت روانی 28 سوالی ((GHQ-28 گلدبرگ و هیلر (1979) استفاده گردید. از آمار توصیفی و آمار استنباطیt تست (با توجه به طبیعی بودن داده ها براساس آزمون K-S) برای مقایسه میانگین دو گروه شرکت کننده در ورزش همگانی و سالمندان غیرفعال استفاده گردید؛ از نرم افزارSPSS-18 نیز برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر طبق نتایج این پژوهش تفاوت معنی داری بین سالمندان فعال و غیرفعال وجود دارد. با توجه به نتایج تحقیق میتوان اذعان داشت که شرکت در ورزش همگانی تاثیر مثبت و به سزایی بر افزایش سلامت روانی سالمندان دارد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، سالمندان فعال، ورزش همگانی
 • بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و ارزیابی تصویر بدنی در دو سن نوجوانی و جوانی دختران
  مریم مطهری*، رضا پورحسین، محمدعلی بشارت، مسعود غلامعلی لواسانی صفحه 4
  تصویر فاعلی از بدن، یکی از مهمترین مولفه های سلامت روانی در زنان است که به دلیل ارتباط با ابعاد جسمی، شناختی و عاطفی می تواند مبین رفتارهای سالم یا ناسالم آنان باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه باورهای غیرمنطقی و ارزیابی تصویر بدنی در دو سن نوجوانی و جوانی در دختران می باشد. نمونه پژوهش شامل140 دختر (70 دانشجو و 70 دانش آموز) است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش پرسشنامه روابط چند بعدی بدن- خود (MBSRQ)؛ (کش) و آزمون باورهای غیرمنطقی جونز (IBT) می باشد. پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی و علی- مقایسه ای است. داده ها با استفاده از شاخص های آماری نظیر t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ببین باورهای غیرمنطقی و تصویر بدنی رابطه ای وجود ندارد (P>0/05). همچنین بین باورهای غیرمنطقی در نوجوانی و جوانی تفاوتی وجود ندارد (P>0/05). علاوه بر این بین ارزیابی تصویر بدنی در نوجوانی و جوانی تفاوت وجود ندارد. همچنین در برآورد مدل رگرسیون، 15 درصد واریانس ارزیابی تصویر بدنی به وسیله متغیرهای پیش بین قابل تبیین است. یافته های مطالعه حاضر بیانگر این نکته است که مقایسه نوجوانی و جوانی دختران (سن) نقش کلیدی در ایجاد ارتباط بین تصویر بدنی و باورهای غیرمنطقی نداشت.
  کلیدواژگان: باورهای غیرمنطقی، تصویر بدنی، نوجوانی، جوانی
 • تاثیر شرکت کردن در جلسه های تحلیل وجودی گروهی در تنیدگی
  دکترسعید عسکری*، غفار نصیری هانیس صفحه 5
  حضور در نشست های گروهی تحلیل وجودی به عنوان یکی از رهیافت های مهم درمانگری برای کاهش تنیدگی تلقی می گردد، نیز می دانیم که تنیدگی می تواند موجب ویا تشدیدکننده شماری از اختلال های متعدد چون نابسامانی های قلبی- عروقی، آسم، التهاب معده، سردرد و یا دیگر نشانه های جسمانی گردد، بنابراین این گستره از علوم روانشناختی درخور اهمیت و توجه ویژه است. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخش بودن شرکت در نشست های گروهی تحلیل وجودی، با محوریت طرح مفاهیم اساسی آن از دیدگاه رواندرمانگران پیرو فلسفه وجودگرایی و بررسی اثر این امر در کاهش میزان تنیدگی دانشجویان دختر انجام پذیرفت. این پژوهش با به کارگیری طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه گواه، با روش نیمه آزمایشی صورت پذیرفت.30 نفر از دختران دانشجوی مقطع کارشناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی که داوطلبانه در این پژوهش حضور یافتند، به روش تصادفی ساده، در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. 15 نفر گروه آزمایش در نه جلسه نود دقیقه ای که در طول شش هفته برگزار گردید در نشست های گروهی تحلیل وجودی حضور یافتند اما این مداخله برای 15 نفر گروه گواه انجام نگردید. ابزار جمع آوری داده های پژوهش مقیاس تنیدگی ادراک شده (PSS) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها روش تحلیل کوواریانس به کار بسته شد. نتایج تحلیل یافته های این پژوهش حاکی از معنا دار بودن اثربخشی حضور در نشست های گروهی تحلیل وجودی بر کاهش تنیدگی دانشجویان دختر بود.
  کلیدواژگان: تحلیل وجودی، تنیدگی، دانشجویان دختر
 • تاثیر آموزش حل مساله و مهارکردن خشم بر روش های تربیتی و سلامت روانی مربیان پیش دبستانی
  محسن شکوهی یکتا، سعید زردخانه، فهیمه قهوه چی الحسینی صفحه 6
  توانش حل مساله انسان را در حل بسیاری از مسائل یاری می دهد، همچنین خشم به عنوان یکی از مولفه های غریزی می تواند منجر به آسیب پذیری گردد، از این رو آموزش توانش های حل مساله و کنترل خشم می تواند از بروز تعارضات پیشگیری کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش حل مسئله، و مدیریت خشم بر روش های تربیتی، و میزان افسردگی، اضطراب، تنیدگی و پرخاشگری مربیان پیش دبستانی انجام گرفته است. این پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون تک گروهی است. 48 نفر از مربیان زن پیش دبستانی شهر تهران به صورت در دسترس انتخاب شدند و مقیاس روش های تربیتی معلمان، پرسش نامه پرخاشگری باسوپری و همچنین مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی را تکمیل کردند. سپس در معرض دو نوع مداخله آموزش حل مساله و آموزش مدیریت خشم قرار گرفتند. نتایج حاصل از مقایسه نمره های پیش آزمون و پس آزمون در کلیه خرده مقیاس های سبک های تربیتی تفاوت معناداری (05/0 p <) نشان داد. همچنین در بررسی نتایج پرسشنامه خشم باس و پری، آزمون اثر بین آزمودنی ها نشان داد بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون تنها در میانگین خرده مقیاس رنجش تفاوت معنادار (05/0 p <) وجود داشت. همچنین، بین مراحل پیش آزمون و پس آزمون در میانگین کلیه خرده مقیاس های افسردگی، اضطراب و تنیدگی نیز تفاوت معنادار (05/0 p <) وجود داشت. آموزش حل مساله و مدیریت خشم می تواند به منظور ارتقاء سلامت روانی و تغییر روش های تربیتی در جهت مطلوب و کاهش پرخاشگری مربیان پیش دبستانی استفاده شود.
  کلیدواژگان: حل مسئله، کنترل خشم، پرخاشجوئی، رواندرستی روانی، سبک های تربیتی، آموزش مربیان
 • نقش سبک های سازش یافته و سازش نایافته حل مساله در تبیین خشنودی
  عباسعلی حسین خانزاده*، ایل امان نیازی، محبوبه طاهر، حاتم محمدی، محمدمهدی عبدی صفحه 7
  خشنودی مفهومی است که شامل اجزای عاطفی، هیجانی، اجتماعی و شناختی است و عوامل مختلفی در ایجاد آن نقش دارند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های حل مساله سازش یافته و سازش نایافته در تبیین خشنودی دانشجویان بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه مورد مطالعه تمامی دانشجویان دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 91-1390 بودند که از میان آنها نمونه ای به حجم 187 نفر با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک های حل مساله کسیدی و لانگ (1996) و خشنودی آکسفورد (آرجیل، 1989) استفاده شد. یافته ها نشان داد بین نمره کل شادزیستی و خرده مقیاس های آن با سبک های حل مسئله خلاقیت، اعتماد، گرایش، و مهارگری رابطه معنی دار وجود دارد، در حالی که در موارد دیگر رابطه معنی دار مشاهده نشد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد سبک های حل مساله درماندگی و اعتماد قادرند 12 درصد از واریانس کل خشنودی دانشجویان را تبیین کنند. نتایج آزمون t مستقل نشان داد بین میانگین نمرات سبک حل مساله اجتناب دانشجویان دختر و پسر تفاوت معنادار وجود دارد، همچنین تفاوت میانگین نمرات دانشجویان مجرد و متاهل در متغیر شادزیستی و خرده مقیاس های احساس مثبت، تجربه مثبت، و تجربه منفی معنادار بود. بر اساس یافته های این پژوهش به کارگیری سبک های سازش یافته حل مساله می تواند موجب خشنودی شود.
  کلیدواژگان: سبک حل مسئله سازش یافته، سبک حل مساله سازش نایافته، خشنودی
 • اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن تمام عیار در تعدیل روان بنه های سازش نایافته بیماران مبتلا به اختلال افسردگی مهاد
  محمد حاتمی*، مهتاب محتشم، جعفر حسنی صفحه 8
  امروزه اختلال افسردگی مهاد (MDD) از اختلالات رایج روان شناختی به حساب می آید و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن تمام عیار (MBCT) یکی از روش های درمانی مفید آن محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن تمام عیار بر تعدیل روان بنه های سازش نایافته بیماران مبتلا به افسردگی مهاد بود. 3 بیمار مبتلا به افسردگی مهاد به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بیماران 6 بار به وسیله پرسش نامه های افسردگی بک (BDI-II) و فرم کوتاه روان بنه های سازش نایافته یانگ (SF- YSQ) ارزیابی شدند. پژوهش از نوع تک آزمودنی چند خط پایه ای بود، بنابراین داده های جمع آوری شده به روش تحلیل اندازه گیری-های مکرر و تحلیل داده ها به کمک رسم نمودار تجزیه و تحلیل شدند. از فرمول درصد بهبودی و ملاک بهبود تشخیصی نیز برای قضاوت درباره میزان بهبودی استفاده شد. بیماران مبتلا به افسردگی مهاد توانستند با کسب درصدهای بهبودی بالا هم در مرحله پس از درمان و هم در مرحله پیگیری 60 روزه اثربخشی خود را در تمام متغیرهای پژوهش ثابت کنند. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن تمام عیار توانست به کاهش معناداری در میزان روان بنه های سازش نایافته بیماران مبتلا به افسردگی مهاد (MDD) بیانجامد. بنابراین لازم است بیش از پیش مورد توجه متخصصین بالینی قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن، افسردگی مهاد، روان بنه های سازش نایافته
|
 • Mediating role of self-control on the relationship between attachment styles and interpersonal problems
  M.A. Besharat*, N. Khalili, M. Gholamali Lavasani Page 1
  Interpersonal relationships have a determinant role in a vide range of individual activities and daily life. For this reason, one's problems in the field of interpersonal relationships could significantly influence his life and overall functioning. The purpose of the present study was to examine the mediating role of self-control on the relationship between attachment styles and interpersonal problems. All participants (276 girls, 275 boys) were asked to complete the Adult Attachment Inventory (AAI), the Inventory of Interpersonal problems (IIP), and inner-directed control subscale of the Personal Behavior Inventory (PBI). Secure and insecure attachment styles showed significant negative and positive correlation with interpersonal problems, respectively. Self-control revealed a significant negative correlation with interpersonal problems. Path analysis indicated that the relationship between attachment styles and interpersonal problems mediated by self-control. Based on the findings of the present study, it can be concluded that the relationship between attachment styles and interpersonal problems is not a simple linear one. Attachment styles affect interpersonal problems partly through self-control.
  Keywords: self-control, attachment, interpersonal problem
 • Examining the relationship between religious attitudes with happiness and optimism among University students
  S.M. Aghili*, Z. Ghorbani Page 2
  In Psychology of Religion, based on the importance of religion in all facets of life, religious psychological factors are discussed. This research was done to study the relationship between religious attitudes with happiness and optimism of students. Due to the topic of discussion, the descriptive study method and of the correlation type was used. In this regard 221 students among the 3318 students of Payam Noor University of Gorgan were selected by the random stratified method based on Kerjcie and Morgan’s formula (with relative error % 7) as the sample group. Data was collected using the Rajmanykam’s Religious Attitudes Scale (RRAS), Oxford Happiness questionnaire (OHQ) and the Life Orientation questionnaire (LOT). Data was analyzed using regression modeling correlation coefficient, indepent t-test, K_S Test and descriptive statistics indices. The results demonstrated that, there were no significant differences between religious attitudes and happiness among the girls and boys, but there is a difference in optimism between the girls and boys.
  Conclusions
  Individuals with reference to religion and spiritualitycan enjoy greater happiness and optimism.
  Keywords: Religious attitudes, happiness, Optimism
 • Comparing of Mental Health Between Active Olders and Inactive Olders in Tehran
  S. Soheylipoor*, R. Hemayat Talab, M. Esmaeili Heydar Abad, A. Hojjati, E. Zarei Mahmood Abadi Page 3
  Today researchers pay more attention on the relationship between exercise and physical activity with physically and mentally health. The purpose of this research is to compare the mental health of elders doing public sports and those inactive in Tehran, and to realize whether those doing sports are mentally healthier than others. The population is all those elders doing and not doing public sports in Tehran. According to the random-cluster sampling, 168 questionnaires were handed out among elders doing public sports in four parks and elders not doing sports in two elders house, that 150 questionnaires were useable (which consisted of 81 active elders and 69 inactive elders). In order to collect data needed to assess their mental health, Goldber & healer (GHQ-28) questionnaire was used. In order to compare the mean of the two groups, T-test descriptive statistics and deductive statistics (considering normality of Information based on K-S test), is used; SPSS-18 is also used to analyze the data. According to the results of the research, there is a significant difference between active and inactive elders. According to the findings of this research and other related researches it can be concluded that doing public sports has a positive and significant effect on elder's mental health.
  Keywords: GHQ, Active Olders, Mental Health
 • The relationship between illogical beliefs andevaluation of body image in female adults and adolescents
  M.Motahari*, R. Pourhossein, M.A. Besharat, M. Gholamali Lavasani Page 4
  Subjective image of body is one the important issues in females mental health for its relation with physical, cognitive and emotional dimensions which can be determinant of their normal or abnormal behaviors. The aim of this study is to determine the relationship between irrational beliefs and evaluation of body image in adolescence and youth females. The research sample is concluded 140 female (70 University students and 70 students) selected using cluster random sampling. The research instruments are the questionnaire of the relations of multidimensional of self- body (MBSRQ) (Kash), and the test of Jone's irrational beliefs (IBT). The research is a kind of descriptive - correlational and causal - comparative. Data were analyzed using statistical parameters such as t-test, the Pearson correlation and analysis of multi-regression.
  The results showed that there is no relationship between irrational beliefs and body image (p>0/05). Also there is no difference between irrational beliefs and body image in adolescence and youth (p>0/05). Furthermore there is no difference between body image evaluation in adolescence and youth. Also, in regression model, 15 percent variance evaluation is explained through prediction variables. The results of the study indicate that the comparison between adolescents and youth females (age) has no effect in relationship between body evaluation and irrational beliefs.
  Keywords: Irrational beliefs, body image, adolescent, youth
 • Effectiveness of participation in group existential analysis sessions on stress
  S. Askari*, Gh. Nasiry Hanis Page 5
  The study of effectiveness of participation in group existential analysis sessions is important as one of the therapeutic approaches to reduce the impact of stress. Not only the Stress causes many syndromes such as cardiovascular problems, asthma, gastritis, headache, and other somatic symptoms, it also intensifies these disturbances.The research has been done to study the effectiveness of participating in the session’s group existential analysis with respect to the basic concepts from the psychotherapist’s point of view that is the patron of existentialism, discussions and experimental analysis of these concepts in the group in order to reduce stress in female university students. The design of the research were done by control group whit pre- posttest model with semi-experimental method. In this research 30female students of under graduated level of social sciences faculty of Razi university was voluntarily participated. The participants were assigned randomly into two groups: experimental group and control group. 15persons of experimental group in during 6-weeks and 9-sessions, each session 90-minutes were performed group session of existential analysis intervention but control group did not get such intervention. The data collection was done by the perceived stress scale (PSS). The data analysis was performed by analysis of covariance (ANCOVA(. The findings of the research indicate the significant effectiveness of participating in group existential analysis sessions in reducing the stress in female students .
  Keywords: existential analysis, stress, female student
 • The effects of teaching problem solving and anger management on educational methods and mental health of preschool teachers
  M. Shokoohi-Yekta, S. Akbari-Zardkhaneh, F. Ghahvehchi-Hosseini Page 6
  Aim: Problem solvingskills helpthe individual to resolve a variety of issues,in addition, anger as one of the instinct could cause vulnberilty, therefore,teaching problem solving skills and anger management could prevent many conflicts. The present study with the purpose of evaluating the effectiveness of teaching problem solving and anger management package on educational methods, aggression and mental health of preschool teachers has been conducted.
  Method
  The study waswasa quasi- experimental with pretest-posttest single group design. 48 preschool teachers in Tehran were selected using accessiblemethod, and they completed Educational Styles Scale, Buss & Perry Aggression Questionnaire, and Depression, Anxiety, Stress Scale, Then, they were exposed to problem-solving and anger management training. Findings: The results showed significant differences (p
  Keywords: problem solving, anger control, aggression, mental well being, educationalstyles, teacher education
 • The Role of Adaptive and Non-adaptive Problem Solving Styles in Explaining of Happiness
  A.A. Hossein Khanzadeh*, E.A. Niyazi, M. Taher, H. Mohammadi, M.M. Abdi Page 7
  Happiness is a general word that encompasses affective, emotional, social and cognitive elements and different factors play a role in its creation. The aim of the present research was to investigate the role of adaptive and non-adaptive problem solving styles in explaining students’ happiness. The method of this research was the correlation method. Statistical population consisted of all students of Guilan University in the 2011-2012 academic year, among which a sample of 187 students was selected by random cluster sampling method. To gather data, Problem-Solving Styles Scale (Cassidy & Long, 1996) and Oxford Happiness Scale (Argyle, 1989) were used. The results showed there is a significant positive correlation between the total happiness score and its subscales, and creativity, trust, attitude, and control problem-solving styles. Results of regression analysis revealed that helplessness style and trust style can explain 12 percent of the variance of students’ happiness. The results of independent -t test showed there is a significant difference between male and female students’ mean scores in the avoidance problem solving style. Also there is a significant difference between married and single students’ mean scores in the happiness variant and subscales of positive sensation, positive experience, and negative experience. Based on findings of the present study it can be concluded that using adaptive problem solving styles can lead to happiness.
  Keywords: Adaptive problem solving style, non- adaptive problem solving style, happiness
 • The effectiveness of mindfulness based cognitive therapy of maladaptive scheme in patients with major depressive disorder
  M. Hatami*, M. Mohtasham, J. Hasani Page 8
  The major depression disorder is common psychological disorders. mindfulness based Cognitive therapy is considered to be a useful treatment for it.This study aimed to investigate the impact of mindfulness based cognitive therapy on modification of maladaptive schemas and in patients with major depression. Using convenience sampling, 3 patients with major depression disorder were selected as the sample. All patients were assessed six times by Beck Depression Inventory (BDI-II), Yang’s maladaptive schemas- Short Form (SF-YSQ), scales. This study was a basic, multiline, and single subject research. The collected data were analyzed using repeated measures analysis and charts. The improvement percentage formula and diagnostic improvement criterion was used for judging improvement rate. The patients with major depression disorder obtained high improvement percents in 60 days post-treatment and follow-up phases; they proved their effectiveness in all variables. Mindfulness based cognitive therapy on the presence of led to a significant reduction in the level of maladaptive schemas, in patients with major depression disorder (MDD). Therefore, clinicians should pay attention to it more than before.
  Keywords: mindfulness based cognitive therapy, major depression, maladaptive schemas