فهرست مطالب

اپیدمیولوژی ایران - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 46، تابستان 1396)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 46، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صادق کارگریان مروستی، جمیله ابوالقاسمی، ایرج حیدری، شهناز ریماز * صفحات 80-89
  مقدمه و اهداف
  نوروپاتی ازجمله عوارض شایع دیابت است که می تواند سبب ناتوانی حرکتی در بیمار مبتلا به دیابت گردد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین عوامل موثر بر زمان رخداد نوروپاتی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 با استفاده از مدل مخاطرات متناسب کاکس است.
  روش کار
  در این پژوهش، کلیه بیماران (371 بیمار) مبتلا به دیابت نوع 2 و فاقد نوروپاتی که از سال 1385 در کلینیک دیابت فریدون شهر اصفهان تشکیل پرونده داده بودند، وارد مطالعه و وضعیت ابتلا به نوروپاتی آن ها تا پایان سال 1394 به صورت مستمر پیگیری شد. کلیه محاسبات با نرم افزار R (نسخه 3.2.3) و آزمون ها با در نظر گرفتن خطای 05/0 انجام شد.
  یافته ها
  در پایان دوره 10 ساله مطالعه، بروز تجمعی و شیوع نوروپاتی به ترتیب 7/30% و 6/41% برآورد شد. با روش ناپارامتری کاپلان مایر، میانگین زمان تشخیص نوروپاتی 5±6/76 ماه پس از اولین تشخیص دیابت بود (8±8/83 ماه در مردان و 6±7/72 ماه در زنان). طبق مدل نیمه پارامتری رگرسیون کاکس، نرخ بقای بدون بیماری (Disease-Free Survival) یک ساله، دوساله، پنج ساله و هشت ساله به ترتیب 867/0، 819/0، 647/0 و 527/0 بود و متغیرهای سابقه دیابت در فامیل درجه یک، جنسیت، HbA1c و مدت زمان ابتلای به دیابت، می توانند به عنوان عوامل موثر بر «زمان» رخداد نوروپاتی شناخته شوند (05/0>P).
  نتیجه گیری
  کنترل قند خون و ارزیابی مرتب پاها در بیماران با زمان ابتلای دیابت طولانی تر به ویژه زنان دارای سابقه خانوادگی دیابت، میزان بروز و سرعت پیشرفت نوروپاتی را کاهش داده و کیفیت زندگی بیماران را بهبود می بخشد.
  کلیدواژگان: دیابت، نوروپاتی، مدل مخاطرات متناسب کاکس، کاپلان مایر، تجزیه و تحلیل بقاء
 • رویا صاحبی، سیدعباس متولیان، لیلا صاحبی، حمید شریفی * صفحات 90-97
  مقدمه و اهداف
  هدف از انجام این مطالعه مقایسه روش برآوردگر ذاتی با روش توصیفی سن، دوره و همگروه است که برای تشخیص روندهای سن، هم گروه و دوره زمانی در میزان های بروز، شیوع و میرایی استفاده می شود.
  روش کار
  برای شرح روش کار از داده های مربوط به دو مطالعه بررسی روند مصرف مواد غیرقانونی و الکل و روند مصرف سیگار در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال 85 تا 88 استفاده شده است. ابتدا مدل توصیفی سن، همگروه و دوره و سپس مدل تحلیلی برآوردگر ذاتی نشان داده شده و مزایا و معایب آن ها ذکرشده و نتایج آن ها مقایسه شده است.
  یافته ها
  برای شیوع مصرف سیگار، هر دو روش برای اثر سن، همگروه و دوره زمانی یک روند افزایشی، کاهشی و افزایشی نشان دادند. روش برآوردگر ذاتی توانست اثر پیشگیری کننده عامل سنین پایین در مصرف سیگار را نیز نشان دهد. با مشاهده نمودارهای روش توصیفی همگروه در مصرف الکل برای دختران دانشجو، تقریبا در همه گروه های سنی، از هم گروه های قدیمی تر به جدیدتر یک روند کاهشی دیده شد. درحالی که در روش برآوردگر ذاتی، اثر همگروهی برای مصرف الکل دختران دانشجو دیده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد در حال حاضر روش برآوردگر ذاتی بهترین انتخاب برای حل مشکل وابستگی خطی بین سه عامل سن، همگروه تولد و دوره زمانی در این مطالعات است. ولی محققین بایستی با احتیاط و آگاهی از مشکلات و تله های ایجادشده توسط این نوع مطالعات از آن استفاده کنند.
  کلیدواژگان: اثر سن، دوره، همگروه، روش برآوردگر ذاتی
 • حسین رفیع منش، آفرین رحیمی موقر، سحرناز نجات، علیرضا نوروزی، کامران یزدانی * صفحات 98-109
  مقدمه و اهداف
  افراد مبتلا به اختلالات مصرف الکل تحت تاثیر رفتارهای پرخطری هستند که اثرات مخرب برای خود و اطرافیان شان دارد. هدف اصلی برای غربالگری مصرف الکل، شناسایی افراد مبتلا به اختلالات مصرف الکل یا شناسایی افرادی است که در معرض خطر بالا برای پیشرفت به سمت اختلالات یا مشکلات مصرف الکل هستند. در طول زمان چندین ابزار غربالگری برای این منظور ساخته شده است لذا مطالعه حاضر با هدف معرفی و مرور ابزارهای غربالگری متداول و پرکاربرد برای شناسایی مشکلات و اختلالات مصرف الکل موجود در دنیا انجام شده است.
  روش کار
  نوع این مطالعه، مروری روایتی (Narrative review) است. برای یافتن ابزارهای موجود درزمینه ی شناسایی مشکلات یا اختلالات مصرف الکل، پایگاه های Web of Science (ISI)، Pubmed و Scopus را با ترکیبی از کلمات کلیدی، الکل (Alcohol)، ابزار (Tools or Instruments)، آزمون (Test)، مشکل (Problem)، مصرف (Use) و اختلال مصرف (Use disorder)، مورد جستجو قرار گرفت.
  یافته ها
  ازجمله ابزارهای متداول برای غربالگری وجود اختلالات مصرف الکل عبارت اند از: آزمون شناسایی اختلالات مصرف الکل (AUDIT)، ابزار چهار سوالی CAGE، آزمون غربالگری الکلیسم میشیگان (MAST)، و ابزارهای غربالگری T-ACE و TWEAK که به طور خاص برای بررسی مصرف الکل در زنان باردار استفاده می شوند. فرم های کوتاه شده AUDIT، ابزارهای RAPS و آزمون غربالگری POSIT و CRAFFT نیز ازجمله دیگر ابزارها در این خصوص هستند.
  نتیجه گیری
  در طول زمان، ابزارهای غربالگری مختلفی برای شناسایی مشکلات و اختلالات مصرف الکل ارائه شده است. بر این اساس، نیاز است با توجه به اهداف غربالگری، سوال پژوهش و جمعیت موردمطالعه، آزمون غربالگری مناسب انتخاب و استفاده شود.
  کلیدواژگان: الکل، ابزارهای غربالگری، اختلال مصرف
 • معصومه نجاتی فر، حمید سوری، محتشم غفاری صفحات 110-118
  مقدمه و اهداف
  در بررسی خطرپذیری کودکان خردسال در ارتباط با مصدومیت آنان به ابزاری عملی و هزینه- اثربخش جهت ارزیابی این رفتار کودکان نیاز است. هدف این مطالعه ارزیابی ویژگی های روان سنجی نسخه فارسی چک لیست رفتار خطرآفرین کودک (IBC) است.
  روش کار
  در این مطالعه روان سنجی، پس از انجام روایی ترجمه (روش استاندارد ترجمه- بازترجمه)، نسخه نهایی پرسشنامه طی بررسی روایی محتوا و صوری و بر اساس توافق صاحب نظران آماده گردید. این نسخه میان 300 نفر از مادران کودکان 5-2 ساله مراجعه کننده به مهدهای کودک در شهر تهران توزیع گردید. روایی همگرا از طریق بررسی همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و نیز همبستگی هر آیتم با امتیاز کل ابزار ارزیابی شد. پایایی پرسشنامه به روش آزمون- بازآزمون با مشارکت 55 نفر از مادران و مقایسه نمرات کسب شده در دو مرحله با استفاده از ضریب همبستگی و ضریب همبستگی درون رده ای (ICC) مورد قضاوت قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج CVR برای صد در صد آیتم ها، خوب و بین 6/0 تا 1، و CVI کلی ازنظر تناسب و شفافیت معادل 93/0 و ازنظر سادگی معادل 92/0 و قابل قبول بود. ضریب آلفای کرونباخ، 87/0 بود. هر 24 آیتم IBC همبستگی خوب و مستقیمی با امتیاز کل ابزار داشتند (71/0-32/0 =r). نتایج پایایی نیز تاییدکننده پایایی نسخه فارسی IBC در طول زمان بود (86/0=ICC؛ 90/0=r).
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی IBC، ابزار معتبری است که می تواند در بررسی خطرپذیری کودک و ارتباط آن با مصدومیت های مختلف کودکان 5-2 ساله در ایران بکار رود.
  کلیدواژگان: روایی، پایایی، رفتار، خطر، کودک، فارسی
 • سیدمحسن حسینی*، علیرضا افشاری صفوی، احمد اسماعیل زاده، سارا بیگ رضایی صفحات 119-127
  مقدمه و اهداف
  یکی از راه های پایش رشد استفاده از منحنی های تن سنجی است. مقایسه این شاخص با مرجع جهانی آن به دلیل اختلافات نژادی و سطح بهداشتی- رفاهی خالی از اشکال نیست و طراحی مرجع بومی ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف مقایسه شاخص های رشدی دختران و پسران 18-5 ساله شهر اصفهان با مقدارهای استاندارد به انجام رسید.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی 53839 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. صدک های شاخص توده بدنی، قد و وزن با استفاده از روش LMS و بهره از نرم افزار LMS light محاسبه شدند. پس از نرمال سازی شاخص های رشد میانگین و انحراف معیار نمره ها در هر گروه سنی محاسبه و نمودار شاخص های تن سنجی در برابر صدک های 5، 50 و 95 مرجع NCHS رسم شد.
  یافته ها
  میانگین±انحراف معیار نمره های SDS در تمامی رده های سنی برای شاخص توده ی بدنی در گروه پسران و دختران به ترتیب برابر (029/0±004/0-) و (062/0±014/0) محاسبه شدند، که بیان گر عدم اختلاف با مقدار مرجع است. صدک 95 شاخص توده بدنی در جمعیت مرجع با صدک 90 این شاخص در جامعه مورد بررسی در این مطالعه هم خوانی داشت. هم چنین شاخص وزن در پسران پیش از 13 سالگی، بالاتر از مقدار استاندارد و پس از آن به زیر خط مرجع می رود. این در حالی است که در گروه دختران شاخص وزن همواره بالاتر از مقدار مرجع قرار دارد.
  نتیجه ‏گیری: با توجه به تفاوت الگوی رشد و نیز کم تر بودن مقدارهای تن سنجی به ویژه در بین پسران، تعریف منحنی های رشد ملی می تواند راه گشای بهتری در سیاست گذاری های آینده کشور باشد.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدنی، قد، وزن، منحنی های رشد، شاخص های تن سنجی
 • مجید خادم رضاییان، لیدا جراحی، فاطمه محرری، رضا افشاری، سید محمد معتمدالشریعتی، ندا اخروی، محمد خواجه دلویی * صفحات 128-135
  مقدمه و اهداف
  اقدام به خودکشی یک از چالش های بهداشت عمومی بوده که فرد، خانواده و حتی جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. مطالعه اپیدمیولوژی خودکشی به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات در برنامه ادغام و پیشگیری اولیه از خودکشی در نظام مراقبت های بهداشتی اولیه تعیین شده است. مطالعه حاضر به بررسی موارد اقدام به خودکشی در استان خراسان رضوی در سال 1394-1393 می پردازد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی بر روی افراد اقدام کننده به خودکشی مراجعه کننده به واحدهای بهداشتی-درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد در بازه زمانی 1/5/1393 لغایت 31/4/1394 انجام شد. 17 پرسشگر آموزش دیده از 14 شهرستان و سه مرکز مرجع مراجعات موارد اقدام به خودکشی در شهر مشهد داده های جمعیت شناختی، زمان، دلیل و روش اقدام به خودکشی را جمع آوری کردند.
  یافته ها
  4082 مورد اقدام به خودکشی رخ داده بود که معادل بروز سالانه 2/97 در صد هزار نفر جمعیت است. اکثر موارد اقدام به خودکشی در زنان (675، 76%) و در گروه سنی 15-24 سال (496، %57) قرار داشت. در هر دو جنس افراد متاهل (543، 61%)، تحصیلات راهنمایی/ متوسطه (548، 63%) و درآمد ماهانه زیر نیم میلیون تومان (438، 80%) بیشترین موارد را به خود اختصاص داده بود. شایع ترین دلیل اقدام به خودکشی اختلاف خانوادگی (380، 47%) و شایع ترین روش مسمومیت دارویی (632، 81%) بود.
  نتیجه گیری
  غالبا به دلیل انگ اجتماعی، با مسئله خودکشی به صورت محافظه کارانه برخورد می شود. به نظر می رسد طراحی مداخلات پیشگیری برای گروه های پرخطر بر اساس یافته های این مطالعه می تواند به بهبود وضع موجود کمک شایانی نماید.
  کلیدواژگان: اقدام به خودکشی، اپیدمیولوژی، خراسان رضوی
 • محمد ساعتچی، محمدحسین پناهی، علی اشرف مظفری، محمد صاحبکار، علی آذر پیکان، ولی الله بایگی، کورش هلاکویی نایینی * صفحات 136-144
  مقدمه و اهداف
  آگاهی از میزان دانش بهداشتی یک جمعیت و نقاط ضعف سواد سلامت مردم برای برنامه ریزی های آموزشی الزامی است. مطالعه حاضر یک مطالعه ارزیابی جامعه است که به منظور ایجاد زیربنایی مناسب جهت برنامه ریزی های آموزشی، به بررسی سطح سواد سلامت ساکنین جزیره هرمز منجر شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی است که روی افراد بالای 18 سال و در تابستان 1394در جزیره هرمز انجام شد. جمع آوری اطلاعات با دو پرسشنامه اطلاعات پایه ای شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، سن ازدواج و سوالات غیرمستقیم جهت سنجش وضعیت اقتصادی افراد همچنین فرم کوتاه پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان برای اندازه گیری توانایی بیماران در خواندن و درک مفاهیم مرتبط با سلامت انجام شد. تجزیه وتحلیل با رگرسیون خطی انجام شد
  یافته ها
  اطلاعات 486 نفر در این مطالعه تجزیه وتحلیل شد. میانگین سنی افراد 39 سال (79-18) و 48 درصد زن بودند. میانگین بعد خانوار 5/4 نفر به دست آمد. میانگین نمره کسب شده افراد تحت بررسی 06/58 به دست آمد. 35 درصد سواد سلامت نه چندان کافی، 21/18 درصد سواد سلامت کافی، 29/12 درصد سواد سلامت ناکافی و14/7 درصد سواد سلامت عالی داشتند. سطح تحصیلات (001/0P<)، وضعیت اقتصادی (001/0P<) و سن (001/0P<) متغیرهای اصلی تاثیرگذار بر سواد سلامت در نمونه موردبررسی بودند.
  نتیجه گیری
  ارزیابی جامعه نشان داد گروه های سنی مسن تر از سواد سلامت کافی برخوردار نیستند. وضعیت بد اقتصادی در کنار سطح پایین سواد باعث تمایل کمتر افراد برای یادگیری دانش سلامت و درنتیجه پایین بودن سطح سواد سلامت در جزیره هرمز است.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، ارزیابی جامعه، مطالعه مبتنی بر جمعیت
 • یعقوب مدملی، سید مهرشاد اخلاقی دزفولی، رضا بیرانوند *، بیان صابری پور، میلاد اعظمی، مصطفی مدملی صفحات 145-152
  مقدمه و اهداف
  انتقال خون منظم در بیماران مبتلا به کم خونی همولیتیک ارثی، به خصوص تالاسمی، موجب بقای بیشتر آن ها می شود اما از طرفی احتمال ورود ویروس های منطقه ای مثل ویروس هپاتیت از راه انتقال خون بالاتر می رود. به منظور مشخص کردن این بیماری ها و سایر عوارض در افراد مبتلا به بتاتالاسمی، این مطالعه با هدف بررسی اپیدمیولوژیک و بالینی افراد مبتلا به بتاتالاسمی در شهرستان دزفول در سال 1394 انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی جمع آوری اطلاعات با مراجعه به پرونده های موجود به صورت سرشماری در درمانگاه تالاسمی شهرستان دزفول صورت گرفت. این اطلاعات شامل جنسیت، سن، محل سکونت، قومیت، گروه خونی، نوع خون تزریقی، فاصله تزریق خون، داروهای مصرفی، واکسیناسیون های انجام شده، بیماری های زمینه ای، عمل های جراحی انجام شده و زمان انجام آن ها بودند.
  یافته ها
  پرونده 174 بیمار مبتلا به بتاتالاسمی با میانگین سنی 60/23 سال وارد مطالعه گردید. در این مطالعه 23 نفر (2/13 درصد) تالاسمی نوع اینترمدیا و 151 نفر (8/86 درصد) نوع ماژور بودند. میانگین آخرین فریتین سرم 60/2760 به دست آمد. آزمون t مستقل نشان داد که بین نوع تالاسمی و سن تشخیص تالاسمی رابطه آماری معنی داری وجود داشت (000/0=P). بین سن و فاصله تزریق خون همبستگی مثبت و معنی دار آماری مشاهده شد به طوری که با افزایش سن فاصله بین تزریق خون نیز افزایش یافته بود (004/0P=)(21/0r=).
  نتیجه گیری
  بالا بودن میانگین سنی بیماران در این مرکز نسبت به سایر مطالعات و همچنین تعداد پایین عوارض تشخیص داده شده، نشان دهنده موثر بودن درمان های جدید و افزایش طول عمر این بیماران است.
  کلیدواژگان: بتاتالاسمی، ماژور، وضعیت بالینی، درمان، عوارض ناشی از ترانسفوزیون خون
 • آرزو باقری*، حجیه بی بی رازقی نصرآباد، مهسا سعادتی صفحات 153-161
  مقدمه و اهداف
  تغییر ایده آل ها و تمایلات فرزند آوری عوامل موثر در فرایند رفتار باروری هستند. امروزه کاهش میزان باروری به زیر سطح جانشینی و پایین بودن ایده آل های فرزند آوری از رایج ترین چالش های باروری در ایران است. بنابراین با کاهش نرخ باروری، آگاهی از ایده آل تعداد فرزندان و تعیین کننده های آن، به منظور اتخاذ سیاست های جمعیتی مناسب ضروری به نظر می رسد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر تعداد فرزندان ایده آل با استفاده از مدل رگرسیون پوآسون است.
  روش کار
  در سال 1391، 389 زن 15-49 ساله حداقل یک بار ازدواج کرده استان سمنان با روش نمونه گیری طبقه بندی دومرحله ای تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه ساختاریافته بررسی شدند. به منظور مدل سازی تعداد فرزندان ایده آل با استفاده از متغیرهای تعداد فرزندان زنده به دنیا آمده، وضع فعالیت، سطح تحصیلی، نوع ازدواج و محل سکونت از مدل رگرسیون پوآسون وقتی متغیر طول مدت ازدواج به عنوان متغیر مبدا در مدل وارد شد و به منظور برازش مدل از نرم افزار SPSS 22 استفاده شد.
  یافته ها
  کلیه متغیرهای پیش بین، موردمطالعه بر تعداد فرزندان ایده آل زنان سمنانی تاثیر معنی داری داشتند (05/0>P-Value). زنان دارای 2 فرزند زنده به دنیا آمده و کمتر، شاغل، دارای تحصیلات دانشگاهی، با ازدواج غیر خویشاوندی و روستایی تعداد فرزندان بیشتری را نسبت به زنان دارای 3 فرزند و بیشتر به دنیا آمده، غیر شاغل، دارای تحصیلات ابتدایی و راهنمایی، با ازدواج خویشاوندی و شهری ایده آل می دانستند.
  نتیجه گیری
  برای مدل سازی متغیر تعداد فرزندان ایده آل، با توجه به ماهیت شمارشی و گسسته بودن آن، رگرسیون پوآسون نسبت به سایر روش های رگرسیون خطی کاراتر است.
  کلیدواژگان: ترجیحات باروری، طول مدت ازدواج، رگرسیون پوآسون، زنان، سمنان
|
 • S. Kargarian Marvasti, J. Abolghasemi, I. Heydari, Sh Rimaz * Pages 80-89
  Background And Objectives
  Neuropathy is a common complication of diabetes that can cause disability in diabetic patients. The aim of this study was to determine of effective factors in the Event Time of neuropathy in type 2 diabetic patients using the Cox proportional hazards model.
  Methods
  This study included 371 patients with type II diabetes without neuropathy who were registered at Fereydunshahr Diabetes Clinic. Subjects were followed up for the development of neuropathy between 2006 until March 2016. The data were analyzed using the R software (ver. 3.2.3). The test was conducted at an error level of 5%.
  Results
  At the end of 10 years of study, the cumulative incidence and prevalence of neuropathy was 30.7% and 41.6%, respectively. The Kaplan-Meier method showed the mean time to detection of neuropathy was 76.6 ± 5 months after the first diagnosis of diabetes (83.8 ± 8 in men and 72.7 ± 6 in women). The semi-parametric Cox regression model revealed the one-year, two-year, five-year, and eight-year disease-free survival was 0.867, 0.819, 0.647, and 0.527, respectively. Also, four variables of duration of diabetes, sex, family history of diabetes, and HbA1c can be considered as strong determinants of the time of development of neuropathy in the semi-parametric model (COX) (P
  Conclusion
  Optimal glycemic control and regular evaluation of legs in elderly patients, especially women with a positive family history, decrease the occurrence and progression of neuropathy and improve the quality of life in diabetic patients.
  Keywords: Diabetes, Neuropathy, Cox proportional hazards model, Kaplan-meier, Survival analysis
 • R. Sahebi, Sa Motevalian, L. Sahebi, H. Sharifi * Pages 90-97
  Background And Objectives
  The aim of this study was to compare the intrinsic estimator method and the age, period and cohort accounting model used for identifying age, period, and cohort trends in incidence, prevalence, and mortality rates.
  Methods
  The data of 2 studies " Age, Period, and Cohort Effects on Alcohol and Drug use Among Students of Tehran University of Medical Sciences from 2006 to 2009" and "The Role of Age, Period, and Cohort Effects on Smoking among the Students of Tehran University of Medical Science "were used. First the age, period and cohort accounting model and then The IE method are explained, their advantages and disadvantages are discussed, and their results are compared.
  Results
  Both methods showed an increasing, decreasing, and increasing trend for age, cohort, and cohort effect for the prevalence of smoking. IE could predict a preventing effect for an early age factor for smoking. In the descriptive model, a decreasing trend was seen from old cohorts to younger cohorts in nearly all age groups. However, the IE method did not show any cohort effects for alcohol consumption in female studnets.
  Conclusion
  Currently, the IE method is the best method for solving linear dependence between three variables of age, birth cohort, and period in this type of studies. However, researchers should use it with caution because it has many pitfalls.
  Keywords: Age, Period, Cohort study, The intrinsic estimator method
 • H. Rafiemanesh, A. Rahimi Movaghar, S. Nedjat, A. Noroozi, K. Yazdani * Pages 98-109
  Background And Objectives
  People with high risk alcohol use disorders are influenced by behaviors that have devastating consequences for them and those around them. The main objective for alcohol screening is to identify people with alcohol use disorders, or people who are at high risk for progression to these disorders. Several screening tools have been designed for this purpose. The aim of this study was to introduce and review important screening tools for identification of alcohol use disorders and problems in the world.
  Methods
  In this narrative review study, we searched the Web of Science (ISI), PubMed, and Scopus databases using Alcohol, Tools or Instruments, Test, Problem, Use and Use disorder as keywords for finding screening tools for identification of alcohol use problems and disorders. Finally, 10 instruments were introduced.
  Results
  The most common screening tools for identification of alcohol use disorders and problems were Alcohol Use Disorder Identification Test (AUDIT), CAGE, Michigan Alcoholism Screening Test (MAST), as well as T-ACE and TWEAK that are specifically used for evaluation of alcohol consumption in pregnant women. The short forms of the AUDIT, RAPS, POSIT, and CRAFFT are other tests for alcohol consumption.
  Conclusion
  Several screening tools have been designed for identification of alcohol use disorders and problems; therefore, n appropriate screening test should be selected and implemented with regards to the purpose of screening, research questions, and study population.
  Keywords: Alcohol, Screening tools, Use disorder
 • M. Nejatifar, H. Soori, M. Ghaffari Pages 110-118
  Background And Objectives
  A feasible and cost-effective tool is required to investigate young children' behaviors with regard to the risk of injury. The aim of this study was to assess the psychometrics of the Persian version of the Injury Behavior Checklist (IBC).
  Methods
  After validating the translation (backward-forward translation), the final version of the checklist was developed through content analysis and face validity and according to the comments of a panel of experts. The final version was distributed among 300 mothers of children aged 2-5 years referring to the kindergartens of Tehran. Convergent validity was evaluated by internal consistency through calculation of Cronbach's alpha coefficient, as well as item-total correlation. The reliability of the checklist was assessed through the test-retest method with participating 55 mothers and comparison of the scores of the two steps by correlation coefficient and interclass correlation coefficient (ICC).
  Results
  The content validity ratio was acceptable (0.6-1) for 100% of the items, and the content validity index was 0.93 for relevancy and clarity and 0.92 for simplicity. The Cronbach's alpha coefficient was 0.87. All 24 items of the IBC were acceptably and directly correlated with the total score of the tool (r=0.25-0.65). Reliability results also confirmed the test-retest reliability of the Persian version of the IBC (r=0.90; ICC=0.86).
  Conclusion
  The Persian version of the IBC is a reliable tool for investigation of risk taking and its association with different injuries in children aged 2-5 years.
  Keywords: Validity, Reliability, Behavior, Risk, Child, Persian
 • Sm Hosseini *, A. Afshari Safavi, A. Esmaeil Zade, S. Beig Rezaei Pages 119-127
  Background And Objectives
  Using the anthropometric indicators of children is one of the ways of monitoring their growth. Because of the racial divisions and levels of health and welfare, comparing these indicators with the global reference is not reasonable; therefore, designing a local reference seems necessary. This study aimed to evaluate the growth indices for boys and girls aged 5 to 18 years old living in Isfahan and to compare the indices with standard values.
  Methods
  In this cross-sectional study, 53,839 subjects were included. Percentiles of body mass index, height, and weight were calculated using the LMS method in the LMS Light software. After normalization of the growth indices, their mean and standard deviation were calculated for each age group and anthropometric indices curves were plotted versus the 5th, 50th and 95th percentiles of the NCHS reference.
  Results
  In all age categories, the mean SDS scores of BMI in boys and girls was -0.004 ± 0.029 and 0.014 ± 0.062, respectively, indicating no difference with reference values. However, the 95th percentile of the body mass index for the reference population was consistent with the 90th percentile for the population studied. Also, weight in boys below 13 years of age was higher than the reference line while in girls, weight was always higher than the reference value.
  Conclusion
  Due to differences in the pattern of growth and also lower anthropometric values, particularly among boys, it seems that a national growth curve can be a better guide for future decisions.
  Keywords: Spatial analysis, Population attributable risk, Pulmonary tuberculosis, Clustering
 • M. Khadem Rezaiyan, L. Jarahi, F. Moharreri, R. Afshari, Sm Motamedalshariati, N. Okhravi, M. Khajedaluee* Pages 128-135
  Background And Objectives
  Suicide is one of the public health challenges. It involves the individual, family, and even society. Epidemiological study of suicide is one of the most important measures in primary prevention and integration program for suicide in primary health care system. This study evaluated cases who attempted suicide in Khorasan Razavi Province in 2014-2015.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on individuals who were visited at health care centers of Mashhad University of Medical Sciences from August 2014 to July 2015. Seventeen trained interviewers from 14 countries and three major referral centers collected demographic data, time, reason, and method of suicide. Data were analyzed using descriptive statistics, chi-square test and Mann-Whitney test. P-value
  Results
  Totally, 893 individuals were evaluated which was equals to an annual incidence rate of 21.2 per 100000. Seventy-six percent (675) were female and 57% (496) were in the age group 15-24 years. In both genders, married individuals (61%, 543), high school degree (63%, 548) and a monthly income below 160$ were dominant (80%, 438). The most frequent reason and method for committing suicide was family dispute (47%, 380) and drug poisoning (81%, 632), respectively.
  Conclusion
  Suicide is mostly being dealt with caution. However, the very first step is to know the current situation completely, so epidemiological studies can elucidate different dimensions of this public health problem.
  Keywords: Suicide attempt, Epidemiology, Khorasan razavi province
 • M. Saatchi, Mh Panahi, A. Ashraf Mozafari, M. Sahebkar, A. Azarpakan, V. Baigi, K. Holakouie Naieni * Pages 136-144
  Background And Objectives
  The awareness of the health knowledge level of a population and the weaknesses in people's health literacy is essential for educational planning. This community assessment study, which was conducted to develop an appropriate infrastructure for educational planning, examined the level of health literacy in Hormuz Island’s residents.
  Methods
  This analytical cross-sectional study was done on a sample of people over 18 years in Hormuz Island. Data were collected by two questionnaires which included basic information such as age, sex, marital status, age at marriage, and also indirect questions regarding the economic status of the individuals. Also, the Short Test of Functional Health Literacy in Adult (S-TOFLHA) was used to measure the patient's ability to read and understand health-related concepts. The linear regression analysis was performed.
  Results
  The data provided by 486 individuals were analyzed in this study. The mean age was 39 years (18-79) and 48% were female. The mean household size was 4.5 people. The mean score of the subjects was 58.06. Thirty-five percent had less-than-sufficient health literacy, 18.21% had sufficient health literacy, 12.29% had insufficient, and 7.14% had higher health literacy. Education level (P
  Conclusion
  Community assessment showed that older age groups did not have sufficient health literacy. Low economic status accompanied by low levels of literacy makes individuals less motivated to improve their health knowledge and, consequently, leads to low levels of health literacy in Hormuz.
  Keywords: Health literacy, Community assessment, Population-based study
 • Y. Madmoli, Sm Akhaghi Dezfuli, R. Beiranvand *, B. Saberi Pour, M. Azami, M. Madmoli Pages 145-152
  Background And Objectives
  Regular blood transfusions in patients with hereditary hemolytic anemia, especially thalassemia, increase the survival of most patients but also may result in infection with viruses like hepatitis. In order to identify these diseases and other complications in people with thalassemia, this study aimed to investigate epidemiological and clinical findings in patients with thalassemia in Dezful in 2015.
  Methods
  In this descriptive-analytic study, data were collected from medical records in Dezful thalassemia Clinic by the census method. The collected data included gender, age, location, ethnicity, blood type, transfused blood type, time between blood transfusions, medications, vaccinations, underlying diseases, and operations and their time.
  Results
  The records of 174 thalassemia patients with a mean age of 23.60 years were evaluated. Of these, 23 patients (13.2%) had thalassemia intermediate and 151 (86.8%) had thalassemia major. The last mean serum ferritin was 2760.60. Independent T test showed a significant relationship between the type of thalassemia and age at diagnosis (P=0.000). There was a significant positive correlation between age and blood transfusion intervals so that the intervals increased with age (P=0.004) (r=0.21).
  Conclusion
  The high mean age in the center compared to other studies as well as the low frequency of side effects indicate the effectiveness of new treatments and increased survival of these patients.
  Keywords: Beta thalassemia, Major, Clinical situation, Treatment, Complications related blood transfusion
 • A. Bagheri *, Hb Razeghi Nasrabad, M. Saadati Pages 153-161
  Background And Objectives
  Changes in ideals and aspirations of childbearing are important factors in fertility behavior. Nowadays, fertility rate reduction below the replacement level and decreased childbearing ideals are the most common fertility challenges in Iran. So, with the decrease in the fertility rate, it is necessary to be aware of the ideal number of children and its determinants in order to adopt suitable population policies contexts. The main objective of this study was to investigate factors affecting the ideal number of children using Poisson regression model.
  Methods
  In 2012, 389 ever married women aged 15-49 in Semnan Province were selected using two-phase stratified random sampling method and studied through applying a structured questionnaire. To model the ideal number of children by Poisson regression model, marriage duration has taken as offset and the number of children, job status, education level, marriage type, and resident place were considered as predictors. The model was fitted with SPSS software version 22.
  Results
  All predictors in this study had significant effects on ideal number of children in Semnan (p-value
  Conclusion
  To model the ideal number of children, since it is discrete and count, a Poisson regression model is more efficient as compared to linear regression model.
  Keywords: Fertility preferences, Marriage duration, Poisson regression model, Women, Semnan