فهرست مطالب

 • پیاپی 82 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/14
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فرزاد بالو * صفحات 7-36
  مفهوم «دیگری» یکی از مفاهیم بنیادین فلسفی است که به ویژه در قرن بیستم و در آثار هوسرل، هایدگر، سارتر و لویناس اهمیت معرفت شناختی و هستی شناختی پیدا کرد و سپس، به واسطه باختین، به حوزه ادبیات و نظریه های ادبی وارد شد. از چشم انداز «مفهوم دیگری»، می توان گفت پس از پیوستن ناصرخسرو به مذهب اسماعیلیه، طرحی آرمان شهری از دین و مذهب، حاکم و حکومت، شعر و شاعر، فلسفه و فیلسوفان و... در ذهن و زبان او شکل می گیرد و براین اساس، هرکس و هرچیزی از این خطوط مشخص پا را فراتر یا فروتر بگذارد از گزند تیغ تیز طرد و حذف و هجو ناصرخسرو در امان نمی ماند. در این نوشتار، پس از تبیین مبانی نظری مفهوم دیگری، به طرح آرمان شهر ناصری می پردازیم و پس از آن، از منظر مفهوم دیگری، به توصیف و تحلیل نحوه مواجهه ناصرخسرو با صنوف و طبقات مختلف سیاسی، اجتماعی و فلسفی و ادبی و... خواهیم پرداخت.
  کلیدواژگان: ناصرخسرو، ديگري، باختين، شاعران فرقه هاي مذهبي، فيلسوفان
 • شکر الله پورالخاص*، روح الله شریفی، شهلا شریفی صفحات 37-59
  منطق الطیر، شرح عشق انسان به خودشناسی و لقای پروردگار، مهم ترین اثر عرفانی عطار در قالب تمثیل پرندگان است. مقدمه کتاب هرچند مختصر و مجزا از متن عرفانی است، به دلیل تداخل عرفان و تاریخ، اهمیت زیادی دارد. مورخ با حضور در زمان گذشته، جزءنگری، تحلیل حوادث و نقد شخصیت افراد تاریخی به کشف حقیقت علاقه مند و عارف ابن الوقتی گریزان از سیاست و قضاوت است. با وجوداین، تاریخ می تواند، بهترین موید عرفان باشد، به شرط آنکه عارف به تاریخ روایی پشت نکند و در تحلیل تاریخ، از تعصب و حب وبغض برکنار بماند. در ابداع نمادهای عرفانی، بی اعتنایی به حقایق تاریخ و زیرپا گذاشتن حدود عرفان قضاوت عارف را بی اعتبار و او را گرفتار بحران استدلال می کند. عطار در مقدمه منطق الطیر با ورود در حقایق تاریخی و جریان های سیاسی جامعه اسلامی بعد از رحلت رسول اکرم(ص) و قضاوت افراد حقیقی بدون هیچ سند معتبر و استدلال قابل قبولی از اصول عرفانی عدول می کند. هدف مقاله حاضر اثبات این ادعا در مقدمه منطق الطیر است.
  کلیدواژگان: پیامبر، عرفان، تاریخ، عشق، عطار
 • محمدرضا حاج بابایی*، نرگس صالحی صفحات 61-93
  جریان داستان مدرنیستی از مهم ترین جریان های داستان نویسی ایران و بیژن نجدی از برترین نویسندگان این جریان است. او نویسنده ای ساختارشکن و تجربه گراست. زبان داستان های نجدی مملو از استعاره و تشبیه است. این ویژگی داستان های نجدی زبان آثار او را تاحد زیادی به زبان شعر نزدیک کرده است و نوعی تشخص سبکی به آثار او بخشیده است؛ تاجایی که می توان او را بنیان گذار داستان نویسی شاعرانه در ادبیات داستانی ایران به شمار آورد.
  از مهم ترین عواملی که موجب می شود داستان های نجدی مدرن به شمار آید، عناصری همچون شاعرانگی زبان، بهره گیری از گسست زمانی و ورود به ذهن شخصیت هاست. در این مقاله، با بررسی عناصر روایی در داستان «یک سرخ پوست در آستارا»، نشان داده ایم که این داستان، مدرن به شمار می آید و نجدی توانسته از ویژگی های داستان مدرن به خوبی استفاده کند. از دیگر موضوعات مهمی که در این داستان دیده می شود، تقابل مرگ و زندگی، تخیل و واقعیت و تقابل پذیرش وضعیت موجود و آرمانی است. بیژن نجدی با بهره گیری از تکنیک های داستان مدرن، به زیبایی هرچه تمام تر، درپی بیان اندیشه ها و مبانی فکری خویش بوده است.
  کلیدواژگان: روایت، زبان، داستان کوتاه مدرن، نثر شاعرانه، بیژن نجدی، یک سرخ پوست در آستارا
 • رامین خسروی اقبال*، میرجلال الدین کزازی صفحات 95-112
  از دانشمند برجسته شیعی، ملااحمد نراقی، با تخلص شعری «صفایی»، کتابی معروف به طاقدیس در دست است که مشابهت های زیادی در ظاهر و در بطن کلام با مثنوی مولوی دارد. این کتاب تحت سیطره معنوی مثنوی مولانا و نظیر سایه آن است که هم در شیوه سرایش، آغاز و فرجام سخن و هم غایت معنایی، تلاشی شگرف برای همانندسازی آن با مثنوی مولوی صورت گرفته است. در این مقاله، خوانش بینامتنی حکایات مثنوی طاقدیس و مثنوی معنوی برمبنای نظریه ترامتنیت ژنت از طریق سه مشخصه بینامتنیت صریح و اعلام شده، غیرصریح و پنهان شده و ضمنی، همراه با نمونه و تحلیل کاربردی نظریه پیش گفته، ارائه می شود. یافته های این پژوهش چنین نتیجه داده است که از بین 65 حکایت مثنوی طاقدیس برطبق نظریه ترامتنیت ژنت هیچ نشانه روشنی برای ارتباط بینامتنی صریح و اعلام شده با مثنوی معنوی وجود ندارد، بلکه بیشترین ارتباط بینامتنی به بینامتنیت غیرصریح و پنهان مربوط می شود. این نتیجه روشن می سازد پیرنگ، بن مایه و اشخاص دست کم هجده حکایت مثنوی طاقدیس تا حد بسیاری از مثنوی معنوی اخذ شده اند. دست آخر، اینکه در سرتاسر حکایات مثنوی طاقدیس الگوها و نمادهای گوناگونی از نظر فضای داستان، لحن و بیان، شیوه روایت، نام اشخاص و... وجود دارد که یادآور قصه ها و حکایات مثنوی معنوی هستند و براساس طبقه بندی ژنت ذیل بینامتنیت ضمنی قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: نظریه ترامتنیت ژنت، خوانش بینامتنی، مثنوی معنوی، مثنوی طاقدیس
 • رحمان ذبیحی * صفحات 113-131
  در سخن شاعران متفکر بن مایه هایی هست که علاوه بر کثرت تکرار و وسعت کاربرد، با جهان بینی و منظومه دانش های گوینده ارتباط دارد. از این جمله، بن مایه درخت در دیوان و آثار منثور ناصرخسرو است که با دست کم 177بار کاربرد در مرکز مضامین و تصاویر حکیمانه ای قرار گرفته که ریشه آنها به باورهای دینی و اعتقادات فلسفی و کلامی شاعر بازمی گردد. بن مایه درخت در آثار ناصرخسرو غالبا در دو محور مهم به کار رفته است: نخست، تصویر دنیا در هیئت درخت، و انسان به صورت میوه و ثمر آن؛ و دیگر، تصویر انسان به صورت درخت، و تصویر خصال نیک او در صورت میوه های شیرین و سودمند و تصویر صفات ناپسند او در هیئت میوه های تلخ و زیان بار. در پژوهش حاضر، ضمن جست وجو در زمینه ها و سرچشمه های این بن مایه، ابعاد گوناگون آن بررسی و تحلیل شده است. نتیجه تحقیق جایگاه ویژه و منحصربه فرد درخت را در ذهن و ضمیر شاعر و تاثیرپذیری او را در ایجاد مضامین و تصاویر مربوط به آن از معارف اسلامی و آثار اسماعیلیه و اقران آنها نشان می دهد.
  کلیدواژگان: ناصرخسرو، دیوان، آثار منثور، بن مایه درخت، سرچشمه ها
 • رویا رضایی*، محمدامیر مشهدی، حمیدرضا شعیری، عباس نیک بخت صفحات 133-154
  گفتمان عرصه ای برای تولید معناست و پادگفتمان به کارگیری ترفندها و شگردهایی از جانب گفته پرداز درجهت حمایت، ترمیم، تعدیل، تایید، توجیه و تضمین گفته است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، ضمن تبیین کارکرد پادگفتمان ها در برقراری ارتباط و نقش آن در فرایند تولید و تداوم معنا، مصادیقی از نامه های نیما یوشیج تحت بررسی قرار می گیرد تا با رویکرد نشانه معناشناختی، نشان داده شود که نیما در نامه هایش چگونه ازطریق پادسازی، عناصر معناساز را به کار می گیرد تا بر جنبه ها ی ایجابی گفتمان خود تاکید کند، گفتمانش را توجیه کند، استحکام معنایی آن را بالا برد و از این راه باور مخاطب را افزایش دهد و او را متقاعد سازد. نتایج این پژوهش، مبین آن است که نیما به کمک این هاله سازی های گفتمانی، همواره درپی برجسته سازی زبان خود و ایجاد تحکیم و تداوم معنا در گفته های خویش است.
  کلیدواژگان: گفتمان، پادگفتمان، نشانه، معناشناسی، نامه های نیما یوشیج
 • محمد ریحانی*، راحله عبدالله زاده برزو صفحات 155-174
  هدف مقاله حاضر تحلیل عناصر کهن الگویی داستان ماهان از هفت پیکر نظامی براساس نظریه تک اسطوره ژوزف کمپبل است. ماهان نماد خودآگاه وجود ماست که به خواست ناخودآگاه، به کنه وجود راه می برد و با «من» های نیک و بد درون رویاروی می شود و با شناخت کارکردهای آنان، به ناشناخته ترین بخش زیرین ضمیر راه می یابد. او به منابعی که رفتارهای نیک و بد را تغذیه می کنند پی می برد و پس از همراهی با «من» های شرور ناخودآگاه، به یاری «من» نیک وجود، به عالم بیداری و هشیاری بازمی گردد. دیدار او با خضر درون، تولد دوباره خودآگاه و رسیدن به یگانگی و خرسندی وجود است. مسیر ماهان در این سفر درونی انطباق زیادی با مراحل سفر در نظریه کمپبل دارد.
  کلیدواژگان: کهن الگو، ماهان، نظامی، نظریه تک اسطوره، کمپبل
 • قدمعلی سرامی *، محمدحسن مقیسه صفحات 175-196
  هدف این پژوهش، نشان دادن توجه و گرایش عمیق قلبی و علمی اقبال لاهوری، شاعر بزرگ پاکستانی، به فرهنگ و تمدن ایران و زبان فارسی است.
  تحقیق با تحلیل یک بیت شعر از غزلی معروف که اقبال درباره ایرانیان سروده آغاز می شود و با شواهد فراوان از آثار منثور و منظوم اقبال، نشان داده می شود که او با فرهنگ ایران و حتی با برخی از نشانه های جزئی آن به خوبی آشنا بوده است. آن گاه پنج موضوع که عبارت اند از دین، فلسفه و کلام و عرفان، عقل و عشق، تلفیق و زبان فارسی که از مهم ترین مولفه های فرهنگ ایرانی هستند تحلیل می شوند و همین موضوع ها با آثار اقبال لاهوری سنجیده می شوند تا نشان داده شود که مولفه های فرهنگی و آداب و سنن ایرانیان در همه کتاب ها و نوشته های علمی و ادبی و فلسفی و حتی دیدگاه اجتماعی او به میزان بسیار زیادی تاثیر گذار بوده است.
  یافته پژوهش این است که اقبال به رغم آنکه با چهار فرهنگ ایرانی، اسلامی، هندی و اروپایی و چند زبان زنده دنیا مانند انگلیسی، اردو، عربی و آلمانی آشنا بوده، بیشترین و عمیق ترین تاثیرها را از فرهنگ و تمدن ایران و شعرا و دانشمندان و عرفا و فلاسفه ایرانی و اندیشه های ایشان و نیز از زبان و ادبیات فارسی پذیرفته است؛ به گونه ای که علاوه بر دارابودن دیوان شعری مستقل به زبان فارسی، آشکارا نیز بیان کرده است که زبان فارسی را برای بیان خواسته های قلبی اش مناسب تر از زبان مادری اش می داند.
  کلیدواژگان: ایران، فرهنگ و تمدن ایرانی، ایرانی گری اقبال، علم، حکمت و عرفان
 • شیرین صادقی *، عفت نقابی صفحات 197-216
  ترجمان البلاغه عمر رادویانی، به منزله کهن ترین کتاب در زمینه نقد و بلاغت فارسی، جایگاه ممتازی در میان آثار بلاغی دارد و منبع اصلی و محل رجوع مولفان کتاب های بلاغی مهم بعد از آن، چون حدایق السحر و المعجم بوده است. با عنایت به این مسئله که ترجمان البلاغه نشان دهنده نخستین کوشش برای تثبیت و ادراک صنایع ادبی زبان فارسی است، این پژوهش به بررسی ساختار ترجمان البلاغه، میزان الگوبرداری و نوآوری در آن اختصاص دارد. به این منظور، ابتدا به معرفی و بررسی ماخذ اصلی این کتاب، یعنی محاسن الکلام فی النظم و النثر، اثر مرغینانی پرداخته ایم و کتاب را ازمنظر پیکره بندی، تعاریف، عنوان های صنایع ادبی، فهرست ها و شاهدمثال ها بررسی کرده ایم و فصول محاسن الکلام را با مرجع اصلی آن یعنی کتاب البدیع ابن معتز نیز مطابقت داده ایم؛ سپس، به ساختار ترجمان البلاغه، چگونگی تنظیم صنایع آن، شیوه الگوبرداری آن از محاسن الکلام و جنبه های مشترک و متمایز آن با محاسن الکلام پرداخته ایم، تا درکنار آشنایی با فهرست بندی صنایع طبق منبع اصلی آن، بتوان تغییرات و افزونی های صنایع را در تقسیم بندی های جدید و شاهدمثال های فارسی شناخت و بدین وسیله سیر تحول و شکل گیری بلاغت فارسی را از ابتدا مشاهده و تبیین کرد. یافته ها نشان داد که رادویانی ضمن تاثیرپذیری مستقیم از محاسن الکلام، صنایعی را افزوده و نیز شاخه بندی کرده است که در محاسن الکلام نیست، به طوری که بلاغیون پس از او اثر او را الگوی تدوین آثار خود قرار داده اند. از ابداعات رادویانی، آوردن اشعار فارسی با تلاش شخصی خویش است، که گنجینه ای از نام ها و اشعار ایرانی است. رادویانی، درعین اقتباس از کتاب محاسن الکلام، در ترجمان البلاغه شیوه ای نو برگزیده است و اثرش درعین سادگی و روانی، شکل فارسی مطلوبی به خود گرفته است.
  کلیدواژگان: بلاغت، ترجمان البلاغه، محاسن الکلام، البدیع
 • جهانگیر صفری *، سیدکاظم موسوی، اسماعیل صادقی، ابراهیم ظاهری عبدوند صفحات 217-240
  مدرنیته تغییرات گسترده ای را در نهاد خانواده ایرانی رقم زد که این تغییرات در رمان فارسی بازتاب یافته است. هدف این پژوهش، بررسی تاثیر مدرنیته در ساختار سنتی خانواده، با تکیه بر رمان شوهرآهو خانم و با روش تحلیل محتوای کیفی است. تاثیر مدرنیته بر روابط بین اعضای خانواده، ایجاد تغییر در کارکردهای خانواده، حضور زنان در جامعه، و ازدواج و طلاق از جمله موضوع های بررسی شده در این پژوهش هستند. افغانی کوشیده است ازطریق عناصر و صناعت داستانی انقلاب خانواده ایرانی را در دوره پهلوی اول به تصویر بکشد. یافته های پژوهش نشان می دهد مدرنیته سبب شده است تا اقتدار پدر در خانواده ایرانی کاهش یابد و زنان نیز، با به دست آوردن استقلال و فردیت، در اجتماع حضور فعال تری داشته باشند. همچنین، سنتی ترین اعضای خانواده به مدرنیته گرایش یافته اند، هرچند برداشت آنها از مدرنیته سطحی است که این به سبب سطحی بودن برداشت از مدرنیته در دوره تحت بررسی است.
  کلیدواژگان: رمان، شوهر آهو خانم، سنت، مدرنیته، خانواده، اقتدار طلبی
 • حمید عبداللهیان *، علی اصغر باقری صفحات 241-258
  یکی از دیدگاه های تحلیل متن، که براساس آن می توان مفاهیم بلاغی و ادبی را در واحدهای کوچک زبانی (جمله) بررسی کرد، نظریه فلسفه زبانی «کنش گفتار» است. مقاله حاضر شعر «صدای پای آب» سهراب سپهری را براساس این نظریه تحلیل می کند. این شعر براساس الگوی اصلاح شده کنش های گفتاری پنج گانه جی. آر. سرل، و سه شیوه تاثیرگذاری نگارنده بررسی شده است. پس از تبیین اصطلاحات و اصول نظریه کنش گفتار و تبیین مفهوم سه شیوه تاثیرگذاری متناسب با این نظریه، ذیل هرکدام از کنش های پنج گانه (اظهاری، ترغیبی، تعهدی، عاطفی و اعلامی)، جمله هایی از شعر جهت نمونه بررسی شده است. سپهری کنش های اظهاری و عاطفی را در همه بندهای شعر، و کنش ترغیبی را در بیش از نیمی از بندها انجام داده، اما کنش تعهدی و اعلامی را در هیچ کدام از بندها انجام نداده است. شاعر برای شدت بخشیدن به تاثیر سخنش، از قابلیت هایی نظیر تکرار کنش ها، تشدید کنش ها و پیوند کنش ها استفاده کرده است. سپهری ازطریق کنش های اظهاری، ترغیبی و عاطفی، گذشته و حال جهان را شرح و نقد می کند و نیز با ارائه نوعی بینش شاعرانه و تبیین جهان آرمانی اش، مخاطب را به سبک خاصی از زندگی ترغیب می کند و در این راه از سه شیوه تاثیرگذاری به صورت خلاقانه استفاده می کند. سپهری به دلیل ویژگی ها و کاربردهای خاص کنش تعهدی و اعلامی نتوانسته است از آنها در این شعر استفاده کند.
  کلیدواژگان: جهان بینی آرمانی شاعر، نظریه کنش گفتار، کنش های گفتاری پنج گانه، آستن، سرل، سپهری، صدای پای آب
 • ناصر علیزاده*، مهناز مهدی زاد فرید صفحات 259-277
  این مقاله به بررسی تکنیک سرعت و زمان روایت پردازی در قصه ورقه و گلشاه عیوقی از دیدگاه ژنت می پردازد. بررسی ساختاری داستان ورقه وگلشاه نشان می دهد که نویسنده برای پیش برد عادی و به دور از ابهام داستان، زمان جاری را به منزله زمان پایه و اصلی داستان انتخاب کرده است. روایت های مربوط به گذشته نگری در متن داستان برای آگاهی دادن به مخاطب یا بازگویی خاطرات و روایت های مربوط به آینده نگری صرفا برای بیان آرزوهای شخصیت های داستانی به کار رفته است. بررسی عنصر تداوم نشان می دهد که شتاب اکثر بخش های داستان منفی است و نویسنده به یاری این عنصر، علاوه بر اینکه شکل مطلوب داستان خود را بنا کرده است، توانسته است جنبه حماسی داستان را بیش از جنبه غنایی آن افزایش دهد. بررسی عنصر بسامد از هر سه منظر بسامد مفرد، بازگو و مکرر نیز نشان می دهد که نویسنده به یاری این عناصر، علاوه بر پیش برد سریع متن، به تکرار معنی دار حوادث و تاکید بر آنها پرداخته است.
  کلیدواژگان: ورقه و گلشاه، ژنت، بسامد، تداوم، نظم، روایت، زمان
 • بهارک ولی نیا *، محمد بهنام فر، حبیب الله عباسی صفحات 279-302
  مهدی اخوان ثالث در ادبیات معاصر فارسی و عبدالوهاب البیاتی در ادب معاصر عربی ازجمله شاعرانی هستند که حضور مولفه های رمانتیسم در عنوان و متن شعرشان چشمگیر است. این جستار بر عنوان شناسی تطبیقی شعر در دو حوزه زبانی-ادبی فارسی و عربی و تبیین پیوند عنوان (به مثابه عنصر شاخص پیرامتنی) با عناصر درون متنی و برون متنی موثر بر انتخاب عنوان سروده ها متمرکز است و مولفه های رمانتیسم در نام سروده های نخستین مجموعه شعری این دو شاعر (زمستان و المجد للاطفال و الزیتون) را، پس از ورودشان به جهان سیاست و متاثرشدن زندگی شان از آن، بررسی می کند و میزان بازتاب این مولفه ها را مقایسه و تحلیل می کند تا مشخص شود کدام مولفه یا مولفه ها در نام سروده های هریک برجسته تر است و علت برجستگی چیست. مطالعه عنوان های شعری دو مجموعه نشان می دهد که برخی مولفه های رمانتیسم، ازجمله «بازگشت به کودکی»، «گریز و سفر»، «اندوه و تنهایی» و «گذشته گرایی رمانتیک»، در عنوان های شعری هر دو شاعر به طور آشکار بازتاب یافته است، امری که با توجه به جایگاه ویژه عنوان در شکل گیری هویت کلی متن، از جایگاه خاص رمانتیسم در دیدگاه دو شاعر حکایت دارد. برخی مولفه ها (ازجمله ملی گرایی رمانتیک) در عنوان شعرهای البیاتی بازتاب یافته است، اما با اینکه متن بسیاری از سروده های اخوان با ملی گرایی در پیوندی استوار است، در عنوان شعرهای او از آن نشانی نیست.
  کلیدواژگان: رمانتیسم، عنوان شعر، البیاتی، اخوان ثالث، تحلیل تطبیقی
 • رقیه وهابی دریاکناری *، مریم حسینی صفحات 303-329
  هدف پژوهش حاضر، بررسی و تحلیل شگردهای بازنویسی و بازخوانی در آثار ادبی بهرام بیضایی است. او نویسنده ای قاعده گریز و ساختارشکن است که در سطوح مختلف، ساختار ذهنی و زبانی خواننده و پیش فرض های متعارف و مقبول او را در هم می ریزد. نمایش نامه، فیلم نامه و برخوانی هایی که در این مقاله بررسی می شوند، عبارت اند از: اژدهاک، آرش، آهو، سلندر، طلحک و دیگران، پرده نئی، سیاوش خوانی، شب هزارویکم، و مجلس قربانی سنمار. دراین پژوهش، نخست، به شیوه توصیفی تحلیلی، شگردهای ادبی بیضایی معرفی می شوند، سپس، این شگردها در نمونه های انتخابی هدف بررسی و تحلیل قرار می گیرند. شگردهایی که بیضایی در بازخوانی و بازنویسی آثار کهن از آنها استفاده می کند عبارت اند از: 1. «بازآفرینی» اثر کهن که در دو سطح کلی «تغییر در چهارچوب کلی اثر» و «تغییر در خویش کاری های شخصیت ها» صورت می گیرد. 2. «بازنویسی» اثر کهن که به چند شیوه انجام می پذیرد؛ ازجمله «افزودن گفت وگو میان شخصیت ها»، «برقراری روابط علی و معلولی» و «تغییر در شیوه روایت گری».
  کلیدواژگان: بازخوانی، بهرام بیضایی، داستان های کهن، نمایش نامه، فیلم نامه
|
 • F. Balo * Pages 7-36
  The concept of "other" is one of the fundamental concepts of philosophy, especially in the twentieth century and in the works of Husserl, Heidegger, Sartre and Levinas, which carriesepistemological and ontological importance. It was also introduced by Mikhail Bakhtin in the field of literature and literary theory. From another perspective, Naser Khosrow developed and introduced such a concept after joining the Ismaili sect, concerning an urban vision of religion, the ruler and the ruled, poetry, and philosophy. Accordingly, everyone steps beyond or below these lines was not exempt from Naser Khosrow’s satiric reproach. In this article the researcher explains the theoretical foundations of the concept “the other” and also the Naseri Utopia. Moreover, the researcher intends to describe and analyze the treatment of the poet of different classes and political, social, philosophical, and literary groups.
  Keywords: Naser Khosrow, The Other, Bakhtin, Ismaili, Religious Sects, Philosophers
 • Sh Pouralkhas * Pages 37-59
  Mantiqut-Tair, a description of human love for self-scrutiny and meeting with God, is the most significant mystical work of Attar in the form of allegory of birds in search of Simurgh or phoenix. The contradictory presence of the author as a mystic and a historian at the beginning of the book is astonishing. Although the introduction is short and distinct from the mystical text, it is of great importance owing to the interaction of mysticism and history. The historian tries to discover the truth based on the valid documentations and through a retrospective look into the past and carefully analyzing the accuracy of historical quotes and reviews whereas the mystic avoids politics and analysis. In general, history is independent of mysticism but it is the best support for the mystic. Attar is a creative mystic in the sense of innovating mystical symbols and sometimes creating historical characters out of mystical symbols, while he is oblivious to the judgment of history. Symbolizing the historical figures and disregarding the historical documentations, in addition to invalidating his judgment of the individuals, have other outcomes, including a crisis of reasoning and a rejection of mystical principles that Attar himself adheres to. This study is conducted to prove this claim in the introduction of Mantiqut-Tair.
  Keywords: Prophet, Mysticism, Analytical History, Historian, Attar
 • Mr Hajibaba* Pages 61-93
  The modern literary movement in Iranian fiction writing is the most important movement in Iranian literature and the best author in this movement could be noted as Bijan Najdi. He was an anarchist and Empiricist author. Najdi’s stories are full of metaphors and similes, a trait which makes the language of his stories closer to the language of poetry and givessuch a stylistic distinction to his works that he is considered in Persian literature as the founder of poetic fiction. The most important factors that mark Najdi’s stories as modern stories are elements such as poetic language, use of time gaps and penetration of the mind of his characters. In this paper surveying the narrative elements of "An Indian in Astara", we demonstrate that the story is a modern story and that Najdi employs modern narrativeelements, such as confrontation of life and death, imagination and reality, and acceptance of the situation and idealism, in order to express his ideas and the intellectual foundations of his thoughts.
  Keywords: Narrative, Language, Modern Fiction, Bijan Najdi, An Indian in Astara
 • R. Khosravi * Pages 95-112
  One of great Shiite scholar, Mullah Ahmad Naraghi, alias Safaee has left a book called Taghdis which has indisputable similarities to Mathnavi Maanavi in form and meaning. This book is affected by Mathnavi Maanavi written by Rumi and considerable effort has been made to compare it to Mathnavi Maanaviin matter of composition, commencement and completion of speech and also semantic goal. In this paper, an intertextual reading of Mathnavi Taghdis and Mathnavi Maanavi based on Genette’s theory of Transtextuality and three explicit and declared and hidden and implicit specifications is presented. Findings of this research show that according to the theory of Genette there is no evidence for the explicit and declared intertextual relation with Mathnavi Maanavi among 65 narratives of Mathnavi Taghdisand the most significant intertextual relation is associated with hidden and undeclared transtextuality. The results further indicate that the plot, theme and characters of at least 18 narratives have been adapted from Mathnavi Taghdis and there are different signs in the narratives of Mathnavi Taghdis in terms of space of story, tone, narration manner, name of character, etc., which associate with the narratives of Mathnavi Maanavi and are included in Genette’s classification of the implicit transtextuality.
  Keywords: Mathnavi Taghdis, Mathnavi Maanavi, Genette's Transtextuality, Intertextual Reading
 • Rahman Zabihi * Pages 113-131
  In the words of the poets, there are motifs that in addition to being frequent and extensive are linked to the knowledge and epistemology of the narrator. Among them, the "tree motif" in NaserKhosrow’s poetry and prose with a frequency of at least 177 times is one of the central themes and images which are rooted in the poet’s intellectual and religious beliefs. NaserKhosrowhas often used this motif in two major ways: First as an image of the universe in the form of a tree with human beings as its fruits, and second as an image of a human being in the form of a tree with his moral traits as the sweet and valuable fruits as well as his immoral traits as bitter and harmfulfruits.In the present study, in addition to investigating the background and origin of this theme, its different aspects have been analyzed. The results indicate the special and unique importance of tree in the poet’s mind and imagination and also the impact of Islamic teachings and Ismaili works and theories on the poet increatingsuch themes and images.
  Keywords: Naser Khosrow, Poetry, Prose Works, Tree Motif, Origins
 • Roya Rezaee * Pages 133-154
  Discourse is the domain of producing meaning and metadiscourse is the use of ploys and techniques by the speaker to protect, repair, modify, approve, justify and guarantee his own speech.Nima byemploying metadiscourse, which appearson various levels such as emotional, religious, historical, cultural, and scientific, seeks to highlight his own language and to add consolidation and continuity to the meaning of his words.The main objective of this study is to categorize and analyze the types Nima used in the discourse of his letters with a review of some of those letter, in the process of production and continuity of meaning.
  Keywords: Discourse, Metadiscourse, Semiotic, Letters, Nima Youshij
 • Mohammad Reihani * Pages 155-174
  This paper is an analysis of archetypal elements in Mahan story in Haft Paykar (“The Seven Beauties”) based on Joseph Campbell's Monomyth Theory. Greed is the reason why Mahan starts his journey and duly leaves heaven where he lived without being aware of its value. His journey starts from a palm grove, which is a sign of his spiritual ascension. Since he does not have insight yet, he sees the leaders on his journey as monsters thatmake him suffer during the night but when the night endsthey changeinto light as a manifestation of God’s face. Mahan meets Anima after passing the thousand step well (the whale’s belly) which brings himawareness, and after gaining awareness he meets his guide who is the Khidr. Their meeting is a rebirth for him and a return to heaven, and the reward and bless he acquiresthrough his journey is an eternal life in heaven.
  Keywords: Archetype, Mahan, Haft Paykar (“The Seven Beauties”), Nizami, Monomyth Theory, Campbell
 • G. Sarami * Pages 175-196
  The aim of thisarticle is to depict the true, scholarly and deep interest of Iqbal Lahori, the great Pakistani poet,in Iranian culture and Persian Language and civilization. First a couplet out of his renown Ghazal composed on Iranians, which represents the works in verse and prose attributed to Iqbal Lahori , is discussed to show that he was well familiar with the Iranian culture and even with some particular symbols in Persian literature.Thenthe five subjectsof religion, philosophy and theology, mysticism, reason and love, and Persian language, which are the most important constituents of the Iranian culturalare explained and discussed in relation to the work of Iqbal Lahori.It is concluded that the Iranian cultural components,rites and traditions are blendedthoroughly with his literary and philosophical books.
  Keywords: Iran, Iranian Culture, Civilization, Iqbal Lahori, Science, Wisdom, Mysticism
 • Sh Sadeghi * Pages 197-216
  Tarjoman al-Balaghah written by Omar Radoviani, as the oldest Persian book on eloquence and criticism, holds a special and prominent stand among works devoted to the subject.It is the main source and reference for significant Persian books on eloquence such as Hadaeghat al-Sehr and Al-Mojam, which were compiled later .It was the first attempt to understand and establish Persian literary devices.The present study is devoted to a structural review as well as an appraisal of the innovation and imitation of the book.To this end, we started with its main source, namelyMahasen al-Kalam Fi al-Nazm va al-Nasr written by Marghinani, and analyzed its configuration, definitions, titles of literary devices, indexes, and examples.Then, a few chapters of Mahasen-al-Kalam were compared with its main source,Al-Badiwritten by Ibn-al-Motaz.We proceeded to review the structure of Tarjoman al-Balaghah, the way literary devices were organized, and how it was influenced by Mahasen al-Kalam.We concentrated on the similarities and differences between the two to get acquainted with indexing of literary devices based on the main reference, the alterations, as well as added devices in new classifications along with Persian examples.These enabled us to observe and explain the formation and development of Persian eloquence from the very beginning.Our findings indicated that although Radoviani was directly influenced by Mahasen al-Kalam, he added new devices and categories which were absent from Mahasen al-Kalam, and scholars in the field of eloquence used his book as a model for compiling new books.His innovations included utilizing a treasure of Persian names and poems by his own efforts.Although Radoviani adapted parts of Mahasen al-Kalam, he used a new structure, and his simple and fluent work took a pleasant Persian format.
  Keywords: Eloquence, Tarjoman al-Balaghah, Mahasen al-Kalam, al-Badi
 • J. Safari * Pages 217-240
  Modernity made widespread changes in the institution of theIranian family reflected in the Persian novels. The aim of this research is to study the effect of modernity on the traditional structure of family based on the novel of Shohar-e Ahoo Khanoom. The method of research is qualitative content analysis. The effect of modernity on the relationship between family members, changeof family functions, presence of women in the society, and marriage and divorce are among the topics which were studied in this research. Afghani tried to depict the changes of Iranian family in the period of the first Pahlavi. The findings of this study shows that modernity diminished the high status of the father in the Iranian family and, on the other hand, women attained independence and individuality and became more active in the society. Moreover, more traditional members of the family developed tendency to modernity, though their understanding of modernity has been superficial.
  Keywords: Novel, Shohar-e Ahoo Khanoom, Tradition, Modernity, Family, Authoritarianism
 • H. Abdollahian* Pages 241-258
  The language philosophy theory of “speech acts” is one of the text analysis theories on the basis of which we can analyze rhetorical and literary concepts in smaller linguistic units (utterances). This article analyzes Sepehri’s "Seday-e Pay-e Aab" according to this theory. This poem has been analyzed according to the revised model of J. R. Searle’s five “speech acts," and the author’s three affective methods. After defining the expressions and the principles of the speech act theory and specifying the concept of the three effective methods in line with this theory, under each of the five acts (assertive, directive, commissive, expressive, declarative), some examples of the lines of the poem have been analyzed. Sepehri has used assertive and expressive acts in all the parts, directive act in most of the parts, but no commisive or declarative acts in any parts of the poem. To intensify the effects of his words, the poet has used strategies like repetition, intensification, and linking of the acts in his poetry. Using the directive, assertive and expressive speech acts, on the one hand, Sepehri describes and criticizes the past and present of the world; on the other hand, by delivering his poetic view and his ideal world, he coaxes his readers into living a specific lifestyle. To achieve this, he uses three affective methods creatively. Due to the specific features and applications of commisive and declarative acts, Sepehri has not been able to use them in this poem.
  Keywords: The Poet's Idealistic Worldview, Speech Act Theory, Five Speech Acts, Austin, Searle, Sepehri, Seday-e Pay-e Aab
 • Nasser Alizadeh * Pages 259-277
  Gérard Genette is a French structuralist theorist and critic. In this paper we have investigated the speed and time technique of narration in the story of Varqa and Golshah by Ayyuqi from the viewpoint of Genette. The result of the structural study of Varqa and Golshah indicates that for the normal progress of the story and to avoid any ambiguity the writer has chosen the present time as the base and main time. Internal retrospective anachronism in the context of the story is used to inform the audience or restating the memories, and anticipative anachronism is only used to express the ambitions of the characters of the story. The study of duration shows that the story has been narrated with negative acceleration. By using this element, the writer has built the desired form of his story and has been able to increase the epic aspect of the story more than its lyric aspect. The element of frequency has been investigated from the singular, repetition, and frequent aspects. The results show that these elements have caused the text to progress fast and have led to meaningful repetition of events and emphasis on them.
  Keywords: Varqa, Golshah, Genette, Frequency, Duration, Order, Narration, Time
 • B. Valinia * Pages 279-302
  The poetry of Mahdi Akhavan Sales in contemporary Persian poetry and Al-Bayati in contemporary Arabic poetry comprises many Romantic elements. This article is mainly a comparative analysis ofthe titles of the two collections: Akhavan's Zemestan and Albayati's Al-Majd lil-Atfal wal-Zeitoon.The researchers attempt through a content analytic method to show and compare the presence of Romantic elements in these poetical titles. The results show that some Romantic elements such as return to childhood, escape and travelling, sadness and loneliness and Romantic archaism are obviously reflected in the titles of the two collections of Akhavan and Al-Bayati. The title has an important role in forming the general identity of the text, and this fact indicates the special position of Romanticism in the two poets’ perspective. Some Romantic elements, such as nationality, are reflected in Al-Bayati's poetic title, but this feature is not seen in Akhavan's poetic title, though the case is different in the text of his poems
  Keywords: Romanticism, Poetic Titles, Contemporary Persian Poetry, Contemporary Arabic Poetry, Abdol Wahhab Al-Bayati, Mahdi Akhavan Sales, Comparative Analysis
 • R. Vahabi * Pages 303-329
  Studying and analyzing the ways of rewriting and recreating in Bahram Beyzai’s literary works is the main goal of this paper. He is a norm-breaker author who destroys the reader’s mental and language structures and defaults. The plays, scripts and narrations which are analyzed in this article are Azhdehaak, Arash, Ahu, Salandar, Talhak va Digaran, Pardeye neiy, Siavash Khani, Shabe hezar-o Yekom and Majlese Ghorbaniye Sennemar. At first, in this research, Beyzai’s descriptive-analytical ways are introduced, and then these ways are analyzed in Beyzai’s works. The ways are generally as follows: 1. recreating an old work on two levels: “changing the plot” and “changing the dutifulness of characters,” and 2. rewriting an old work in some ways by “adding dialogue between characters”, “suggesting cause and effect relation” and “changing the ways of narration.”
  Keywords: Retrieval, Bahram Beyzai, Old Stories, Play, Script