فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/12/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فریبا شایگان صفحات 9-32
  زمینه و هدف
  «امنیت اجتماعی» محصول تلاش جمعی در زندگی گروهی است و ایجاد، حفظ و گسترش آن متناسب با شرایط، زمان و مکان متفاوت است. پیچیدگی زندگی در جوامع امروزی باعث شده است که «گسترش امنیت اجتماعی» ضرورتی روزافزون برای زندگی توام با آرامش و آسایش و رسیدن به پیشرفت مادی و معنوی باشد. تحقق «امنیت اجتماعی» در جامعه ایرانی، نیاز به ارائه راهکارهای بومی و متناسب با شرایط فرهنگی- اجتماعی و سیاسی کشور اسلامی ایران دارد، ازاینرو با بررسی دیدگاه مقام معظم رهبری، به عنوان شخصیتی که اشراف کلی به امور جامعه دارند و نظرات علمی و دینی ایشان میتواند در عرصه های مختلف، راه گشای مسئولان باشد، تحقیق حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال بوده است که راهکارهای ارتقا و گسترش امنیت اجتماعی از دیدگاه مقام معظم رهبری کدامند؟
  روش تحقیق: برای انجام این تحقیق، با استفاده از روش تحلیل محتوا، به منابع مکتوب و سخنرانی های مقام معظم رهبری از آغاز ولایت ایشان یعنی 1378 تا 1390 که در سایت ایشان موجود بود، به صورت تمام شمار مراجعه شد.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های تحقیق، میتوان چنین نتیجه گرفت که: ازجمله راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی، همکاری کلیه دستگاه های ذیربط، حفظ هویت گروه های اجتماعی، ترویج و حفظ ارزش های دینی، وضع قوانین لازم، وحدت مردم و آمادگی حضور در زمان لازم برای حفظ امنیت اجتماعی است.
  کلیدواژگان: مقام معظم رهبری، امنیت اجتماعی، راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی، هویت اجتماعی، وحدت مردم
 • نقش و کارکرد مدیریت فرهنگی سازمان عقیدتی- سیاسی در پدافند غیر عامل ناجا
  داود دعاگویان صفحات 33-60
  زمینه و هدف
  این تحقیق با همت و همکاری مسئولان دفتر مطالعات و تحقیقات علوم اسلامی سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا و با هدف شفاف سازی نقش و کارکرد و شناسایی جایگاه مدیریت فرهنگی سازمان عقیدتی- سیاسی در فرایند پدافند غیرعامل ناجا صورت گرفته است.
  روش تحقیق: این تحقیق، با روش دلفی انجام شده است و جامعه آماری آن، مدیران عالیرتبه ساعس ناجا و متخصصان حوزه پدافند غیرعامل هستند که با استفاده از معادله کوکران تعداد 83 نفر با شیوه نمونه گیری احتمالی نظاممند انتخاب شدند. در این تحقیق تلاش شده است که با استفاده از ابزار پرسش نامه محقق ساخته که قبلا اعتبار و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است، اطلاعات را از سطح جامعه، جمعآوری و ضمن بررسی سوالات تحقیق، فرضیه های سوالی، مورد ارزیابی و آزمون های علمی قرار گیرد.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  نتایج نشان میدهد که سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا جایگاه ویژهای در فرایند مدیریت فرهنگی پدافند غیرعامل داشته است ولی توجه اندکی به آن شده است و ضرورت دارد که هیئترئیسه سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا، اقدامات موثری در این زمینه به انجام رساند.
  کلیدواژگان: سازمان عقیدتی و سیاسی، ناجا، مدیریت فرهنگی، پدافند، پدافند غیرعامل
 • آسیب شناسی وضعیت آموزش کارکنان وظیفه سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا بر اساس مدل سه شاخگی
  علیرضا نوری صفحات 61-87
  زمینه و هدف
  آموزش نیروهای انسانی، فرایندی تاثیرگذار بر روند بهبود و کارآمدی کارکنان هر سازمان است. بدون شک شناخت نقاط قوت و ضعف این فرایند میتواند برنامه ریزان آموزشی سازمان را در استانداردسازی آن کمک کند. پژوهش حاضر تلاشی در راستای شناسایی آسیب های احتمالی فرایند آموزش سربازان سازمان عقیدتی- سیاسی ناجا (ساع.س) است.
  روش تحقیق: در این پژوهش ضمن ارائه شاخص های استاندارد آموزش و بیان روش های کارآمدی آن، با بهره گیری از مدل سه شاخگی (متون و محتوا، اساتید، ساختار و امکانات) به ارزیابی و اعتبارسنجی فرضیه های ده گانه پژوهش اقدام شده است. برای این منظور از سه طریق گردآوری اطلاعات: پرسشنامه، مصاحبه و تطبیق متون آموزشی موجود، و با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی سعی شده است تا پاسخی مناسب برای پرسش اصلی تحقیق ارائه شود، اینکه: آیا فرایند آموزش ساعس میتواند سربازان را به اهداف و راهبردهای آموزشی آن سازمان برساند؟
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش نشان می دهد که آسیب های آموزشی در سه محور یادشده (متون و محتوا، اساتید، ساختار و امکانات) وجود دارد که پیشنهادهای لازم برای رفع آن آسیبها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، سازمان عقیدتی، سیاسی ناجا (ساع.س)، آموزش، کارکنان وظیفه، مدل سه شاخگی
 • بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی درونی و بیرونی با التزام عملی به باورهای اسلامی و روش های موجود انتقال باورهای دینی در سربازان ناجا
  مصطفی ندایی فر صفحات 89-108
  زمینه و هدف
  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نهادهای کشور، در کنار دیگر ماموریت های خود، نقشی پررنگ در تعالی فرهنگی جامعه ایفا میکند و به دلیل تماس مستقیم با بدنه جامعه، تعالی یا افول فرهنگی نیروهای آن، تاثیری مستقیم بر تعالی یا افول فرهنگی جامعه دارد. با توجه به این تاثیرگذاری بی بدیل و بیواسطه، لازم است سازمان ناجا از طریق اجرای فرایندهای مهندسی فرهنگی به سازمانی متعالی تبدیل شود تا بتواند، نقش فرهنگی سازنده تری در جامعه ایفا کند. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مهندسی فرهنگی ناجا به اجرا درآمده است.
  روش تحقیق: این پژوهش با استفاده از روش کیفی به انجام رسیده و برای انجام آن مراحل پنجگانه ای شامل مطالعات کتابخانه ای، تشکیل جلسات خبرگی و جلسات گروه کانونی، مصاحبه با خبرگان و تطبیق اجرایی الگوی مهندسی فرهنگی ناجا با اقتضائات واقعی ناجا، سپری شده است.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  حاصل پژوهش، طراحی الگوی مهندسی فرهنگی ناجا شامل سه مرحله طراحی نقشه مهندسی فرهنگ ناجا، طراحی نقشه مهندسی فرهنگی ناجا و عملیاتیسازی نقشه مهندسی فرهنگی ناجا بوده است که با در نظر گرفتن تعامل ناجا با چهار لایه محیطی (به ترتیب از نزدیکترین تا دورترین) شامل محیط انتظامی- نظامی، محیط ملی، محیط اسلامی و محیط بین المللی طراحی شده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، تعالی فرهنگی، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، ناجا
 • الگوی مهندسی فرهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
  مجید مختاریان پور صفحات 109-133
  زمینه و هدف

  نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین نهادهای کشور، در کنار دیگر ماموریت های خود، نقشی پررنگ در تعالی فرهنگی جامعه ایفا میکند و به دلیل تماس مستقیم با بدنه جامعه، تعالی یا افول فرهنگی نیروهای آن، تاثیری مستقیم بر تعالی یا افول فرهنگی جامعه دارد. با توجه به این تاثیرگذاری بیبدیل و بیواسطه، لازم است سازمان ناجا از طریق اجرای فرایندهای مهندسی فرهنگی به سازمانی متعالی تبدیل شود تا بتواند، نقش فرهنگی سازنده تری در جامعه ایفا کند. بدین منظور، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی مهندسی فرهنگی ناجا به اجرا درآمده است.
  روش تحقیق: این پژوهش با استفاده از روش کیفی به انجام رسیده و برای انجام آن مراحل پنجگان های شامل مطالعات کتابخانه ای، تشکیل جلسات خبرگی و جلسات گروه کانونی، مصاحبه با خبرگان و تطبیق اجرایی الگوی مهندسی فرهنگی ناجا با اقتضائات واقعی ناجا، سپری شده است.
  یافته ها و

  نتیجه گیری

  حاصل پژوهش، طراحی الگوی مهندسی فرهنگی ناجا شامل سه مرحله طراحی نقشه مهندسی فرهنگ ناجا، طراحی نقشه مهندسی فرهنگی ناجا و عملیاتی سازی نقشه مهندسی فرهنگی ناجا بوده است که با در نظر گرفتن تعامل ناجا با چهار لایه محیطی (به ترتیب از نزدیکترین تا دورترین) شامل محیط انتظامی- نظامی، محیط ملی، محیط اسلامی و محیط بینالمللی طراحی شده است.

  کلیدواژگان: فرهنگ، فرهنگ سازمانی، تعالی فرهنگی، مهندسی فرهنگ، مهندسی فرهنگی، ناجا
 • حیدر سهرابی، علی محمد رضایی، محسن عمادی صفحات 133-156
  زمینه و هدف
  قرآن معجزه ماندگار و جاویدان خداوند است که قرائت و حفظ آن، تاثیرات مثبتی بر زندگی فردی و اجتماعی افراد دارد. با توجه به اهتمام نیروی انتظامی به حفظ قرآن کریم در بین کارکنان و اجرای «طرح سراسری حفظ قرآن کریم»، تحقیق حاضر با هدف سنجش میزان اثر بخشی طرح مذکور در ارتقای سواد قرآنی کارکنان ناجا انجام پذیرفته است.
  روش تحقیق: این تحقیق به صورت پیمایشی انجام شده است، و در آن تعداد 400 نفر از کارکنان ناجا که در طرح سراسری حفظ قرآن کریم شرکت داشتند به عنوان نمونه پژوهشی مورد آزمون قرار گرفتند.
  یافته ها و
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد که بین نمره آزمون شفاهی و ترجمه افرادی که در این طرح شرکت کرده اند، رابطه معنادار مثبت وجود دارد. بین میزان نمره ترجمه قرآن کریم قبل و بعد از شرکت در طرح رابطه معنی دار مثبت وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که میان نمره و سنوات خدمتی شرکتکنندگان نیز رابطه معنادار منفی وجود دارد؛ به تعبیر دیگر افرادی که سنوات خدمتی کمتری دارند در آزمون انجام شده نمره بالاتری کسب نمودند. بین میزان تحصیلات و نمره شرکتکنندگان نیز رابطه معنادار مثبت وجود دارد، و بین نمره و درجه شرکت کنندگان در طرح نیز رابطه معنادار منفی وجود دارد؛ به این ترتیب که هرقدر سنوات خدمتی افراد بالاتر باشد توانایی آنان در یادگیری کمتر است. به طورکلی نتایج تحقیق حاکی از آن است که اجرای طرح سراسری حفظ قرآن کریم باعث ارتقای سطح سواد قرآنی کارکنان ناجا شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، سواد قرآنی، حافظ، حفظ، قرائت