فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 3 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سارا پاکزاد، پیمان عزیزی *، پورنگ کسرایی صفحه 173
  ماش یکی از حبوبات با ارزش بوده و به لحاظ آنکه منبع سرشار از پروتئین است دارای اهمیت می باشد و نقش بهسزایی در تغذیه ی مردم دارد. به منظور بررسی اثر ورمیکمپوست بر رشد و نمو گیاه ماش یک تحقیق گلدانی بر پایه طرح بلوکهای کاملا تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی ورامین-پیشوا در تابستان سال 1392 اجرا شد. عوامل مورد بررسی شامل چهار سطح ورمیکمپوست، (صفر) A1، (سه تن در هکتار) A2، (شش تن در هکتار) A3، (نه تن در هکتار) A4 بود. نتایج نشان داد که استفاده از نه تن در هکتار ورمیکمپوست بیشترین تاثیر را بر تعداد دانه در بوته (2/342 عدد)، عملکرد دانه (97/15 تن در هکتار)، عملکرد بیولوژیک (01/60 تن در هکتار)، شاخص برداشت (4/26) و کربوهیدرات (89/42 درصد) داشت اما صفات دانه در غلاف، وزن صد دانه تحت تاثیر تیمار مصرف کمپوست قرارنگرفتند و اختلافات بهوجود آمده از نظر آماری معنیدار نشد.کمترین میزان صفات از عدم مصرف کود کمپوست بهدست آمد. در نهایت نتایج نشان داد استفاده نه تن در هکتار کود ورمیکمپوست باعث افزایش عملکرد گردید.
  کلیدواژگان: ماش، ورمی کمپوست، عملکرد، درصد کربوهیدرات و اجزای عملکرد
 • علیرضا حبیب زاده، محمد خیاط* صفحه 181
  در این تحقیق تنوع ژنتیکی 30 رقم گندم خارجی و داخلی با استفاده از نشانگرهایRGA مورد بررسی قرارگرفت. با استفاده از روش دلاپورتا DNA از برگ نمونه ها استخراج گردید. از پنج جفت آغازگر RGA بهکار برده شده سه جفت آغازگر چندشکلی نشان دادند. بیشترین و کمترین تعداد چندشکلی بهترتیب مربوط به نشانگرهای P14N و P54N بود. درصد باندهای پلیمورفیسم نشانگرهای P810 و P54N وP14N بهترتیب 42%، 33% و 39% بود. تجزیه کلاستر براساس حضور و عدم حضور باند با استفاده از ضرایب تشابه جاکارد مبتنی بر UPGAMA انجام گرفت. دامنه ضرایب تشابه از 061/0 تا 88/0 متغیر بود. بیشترین تشابه بین ارقام کوهدشت و کرمان و کمترین تشابه بین ارقام TP981 و Leeبود. در این تحقیق، رابطه معنی داری بین فاصله ژنتیکی و فاصله مناطق جغرافیایی کشت، مشاهده گردید، بهطوریکه ارقام ایرانی و خارجی با ضریب تشابه 44/0 از هم تفکیک یافتند. اما دو رقمAnza و Hyrmand از این تقسیمبندی تبعیت نکردند. همچنین از نظر تنوع ژنتیکی جایگاه ارقام ایرانی (با شجره معلوم) در کلاستر تابع روابط خویشاوندی آنها بود. بررسی دندروگرام تشابه جاکارد نشان داد گرچه ارقام در خوشه های مجزایی دسته بندی نگردیدند. کلیه ارقام حساس به زنگ زرد در کنار هم در انتهای دندروگرام قرارگرفتند. در مجموع نتایج مبین کارآیی تکنیک RGA در بحث بررسی تنوع ژنهای مقاومت است.
  کلیدواژگان: ژنوتیپ، شجره، گندم نان، مرقولوژی و تکنیک RGA
 • ندا حقی نژاد *، میثم اویسی، محمد نصری صفحه 189
  به منظور بررسی اثر محلولپاشی متانول بر صفات زراعی و مورفوفیزیولوژیک آفتابگردان روغنی تحت شرایط تنش شرایط قطع آبیاری، تحقیقی بهصورت کرت خرد شده (اسپلیت پلات) در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین (پیشوا) اجرا شد. عامل اصلی در این آزمایش قطع آبیاری و عامل فرعی متانول بود. تیمار قطع آبیاری در سه سطح عدم تنش (شاهد)، تنش در مرحله گلدهی، تنش در مرحله پر شدن دانه در تیمارهای اصلی و تیمار محلولپاشی متانول در چهار سطح شاهد، 10، 20، 30 درصد حجمی در تیمارهای فرعی قرارگرفتند. زمان محلولپاشی در سه مرحله هشت برگی، 15 و 30روز بعد از اولین محلول پاشی انجام گرفت. نتایج نشان دادند که اثرات ساده قطع آبیاری و محلولپاشی متانول و اثرات متقابل آنها بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، وزن هزار دانه، قطر طبق و هدایت الکتریکی در سطح یک و پنج درصد معنیدار شدند. حداکثر عملکرد دانه بهعنوان مهمترین صفت مورد بررسی از تیمار عدم تنش و محلولپاشی متانول 20 درصد حجمی بهمیزان 667/3205 کیلوگرم در هکتار بهدست آمد و کمترین عملکرد دانه متعلق به تیمار تنش در مرحله پر شدن دانه و عدم محلولپاشی متانول بهمیزان 371/1648 کیلوگرم در هکتار بود.
  کلیدواژگان: آفتابگردان، قطع آبیاری، متانول، عملکرد دانه، اجزای عملکرد، هدایت الکتریکی
 • شهاب حیدری*، مهدی پناهی، کیوان فتوحی صفحه 209
  به منظور ارزیابی16 رقم چغندرقند در شرایط اگرواکولوژیکی منطقه میاندوآب با استفاده از روش های چندمتغیره آماری در شرایط کمآبی، آزمایشی در دو شرایط معمول و تنش خشکی بر اساس ظرفیت مزرعه، هر کدام در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی میاندوآب اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان داد اثر محیط بر صفات عملکرد ریشه، درصد قند ناخالص، میزان سدیم ریشه، درصد قند خالص، عملکرد قند ناخالص، آلکالیته، درصد استحصال و قند ملاس از لحاظ آماری معنیدار بود. در این مطالعه صفات عملکرد قند خالص تحت شرایط معمول رطوبتی و تنش خشکی با صفات عملکرد ریشه، مقدار پتاسیم ریشه، عملکرد قند ناخالص و درصد استحصال همبستگی مثبت و معنیدار نشان داد. براساس نتایج تجزیه کلاستر در شرایط معمول برش دندروگرام در فاصله 10، چهار کلاستر ایجاد شد ژنوتیپهای کلاستر دو از عملکرد ریشه، عملکرد قند ناخالص، درصد استحصال و عملکرد قند خالص بالاتر از میانگین کل و کل کلاسترها و از میزان سدیم، پتاسیم، ازت مضره و قند ملاس کمتر از میانگین کل برخوردار بود. در شرایط تنش خشکی برش کلاستر در فاصله 10، ژنوتیپها را در چهار گروه دسته بندی کرد که گروه سه از نظر صفات عملکرد ریشه، درصد قند ناخالص، ازت مضره، درصد قند خالص، عملکرد قند ناخالص، درصد استحصال و عملکرد قند خالص از مقادیر بیشتر از میانگین و از نظر صفات مقدار سدیم، آلکالیته و مقدار قند ملاس کمتر از میانگین برخورداربود. براساس نتایج تجزیه به عاملها در شرایط معمول و تنش خشکی دو عامل شناسایی شدند که بهترتیب 77/87 و 94/85 درصد از کل واریانس داده ها را در دو شرایط تبیین نمود. براساس نتایج تجزیه کلاستر ژنوتیپها در شرایط معمول در چهار کلاستر در شرایط تنش خشکی در سه کلاستر قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: چغندر قند، تنش خشکی، تجزیه کلاستر، تحلیل عاملی
 • مرتضی دلفان آذری *، حدیقه محمدی، افشین یوسف گمرکچی، محمد عامل صادقی صفحه 219
  ایران دارای منابع آب محدود همراه با تبخیر و تعرق زیاد است، از طرفی ازدیاد جمعیت و نیاز روزافزون جامعه به موادغذایی و در نتیجه کمبود محصولات کشاورزی، زنگ خطری است که همواره به صدا درمیآید. از اینرو میتوان با توسعه منابع آب و یا صرفهجویی در مصرف آب، سطح اراضی تحت کشت آبی و نهایتا میزان تولیدات کشاورزی را بالا برد. در اینپژوهش ابتدا با استفاده از اطلاعات موجود از منابع آب و خاک در مناطق خشک کشور شامل استانهای خراسان رضوی و جنوبی، سمنان، اصفهان، قم، یزد، هرمزگان، کرمان، سیستان و بلوچستان و با بهکارگیری منطق بولین و نرم افزار GIS، مناطق مناسب و مستعد جهت اجرای سامانه های نوین آبیاری شناسایی شد، سپس براساس نتایج پرسشنامه هایی ، عوامل موثردر عدم پذیرش سیستمهای آبیاری تحت‏فشار توسط کشاورزان در مناطق کویری با استفاده نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت و در نهایت با استفاده از شاخصهای توسعهپایدار کشاورزی و استقرار جمعیتی، میزان جمعیت قابل استقرار پایدار تخمین زده شد. نتایج نشان میدهد که با استفاده صحیح از منابع آب و خاک، نهتنها میتوان شاخص تولید در واحد سطح را نسبت به سطح کشور و دنیا افزایش داد بلکه میتوان با افزایش سطح کشت و میزان تولید محصولات در دامنه چهار تا 42 درصد، میزان استقرار جمعیت را نیز براساس شاخصهای مختلف 11 تا 34 درصد افزایش داد و این در حالی است که عامل اقتصادی- اداری بهعنوان چالش اصلی در اجرای سیستمهای آبیاری تحت ‏فشار در مناطق بیابانی شناسایی شد.
  کلیدواژگان: استقرار جمعیت، GIS، مکان یابی، مدل بولین، سامانه های آبیاری
 • فاطمه قلی زاده *، ناهید رحیمی محمدآبادی صفحه 229
  به منظور بررسی تاثیر تنش شوری بر جوانهزنی و رشد گیاهچه چهار گیاه دارویی سرخارگل (Echinacea purpurea)، گلرنگ (.(Carthamus tinctorius L، کتان (Linum usitatissinum L.) و آرتیشو(Cynara Scolymus L.) آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. عوامل تحقیق عبارتند از سطوح مختلف شوری (صفر، چهار، هشت و12 دسیزیمنس بر متر) و گیاهان دارویی آرتیشو، سرخارگل، کتان و گلرنگ. از کلرید سدیم برای ایجاد تنش شوری استفاده گردید. جوانهزنی در گیاهان آرتیشو، کتان و گلرنگ تحت تنش شوری با سرعت کمی کاهشیافت در حالیکه در شوری 12دسیزیمنس بر متر مقدار درصد جوانهزنی در این سه گیاه بالا بود. سرعت جوانهزنی در کلیه گیاهان تحت تنش شوری بهصورت خطی کاهش یافت از این رو سرعت جوانهزنی در مقایسه با درصد جوانهزنی در گیاهان مورد ارزیابی حساسیت بیشتری را به تنش شوری نشان داد. نتایج نشان داد که در مرحله جوانهزنی گیاه گلرنگ و کتان مقاوم به شوری، آرتیشو نیمهمقاوم و سرخارگل حساس به شوری بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثر شوری در گیاهان مورد بررسی و اثر متقابل گیاهان دارویی × شوری بر صفات مورد بررسی در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود. نتایج مقایسه میانگین نشان داد که سرعت جوانهزنی در گیاه آرتیشو بیشترین مقدار (17/21) و در گلرنگ کمترین مقدار (36/13) بود، همچنین طول ریشهچه و ساقهچه در گیاه آرتیشو نسبت به سایر گیاهان بیشتر بود. صفات مورد مطالعه شامل سرعت و درصد جوانهزنی، طول ریشهچه، طول ساقهچه، نسبت طول ریشهچه به ساقهچه و وزن خشک گیاهچه با افزایش تنش شوری به طور معنی داری در هر چهار گیاه کاهش یافت.
  کلیدواژگان: تنش شوری، جوانه زنی، گیاهان دارویی، خصوصیات فیزیولوژیکی و رشد گیاهچه
 • مرتضی مبلغی، نورالله خیری*، صالح حاتمی، علی محدثی صفحه 241
  به منظور مطالعه اثر محدودیتهای منبع و مخزن بر صفات زراعی و عملکرد دانه لاینهای مختلف برنج، آزمایشی بهصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1392 در ایستگاه تحقیقات برنج چپرسر تنکابن در استان مازندران اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل اعمال محدودیت های منبع و مخزن در چهار سطح (قطع برگ پرچم، قطع یک سوم خوشه، قطع سایر برگها بهجز برگ پرچم و شاهد) و عامل لاین در چهار سطح (لاین شماره سه، لاین شماره شش، لاین شماره هفت و لاین شماره هشت) بودند. در بین لاینهای مختلف، لاین شماره هفت بیشترین وزن هزار دانه (3/33 گرم) و لاین شماره هشت حداکثر درصد باروری خوشه را بهخود اختصاص داد. بیشترین طول خوشه ( 7/29 سانتیمتر)، تعداد پنجه بارور در بوته (4/21 عدد) و تعداد دانه پوک در خوشه (5/71 عدد) در لاین شماره سه و حداکثر تعداد کل دانه در خوشه در لاین ( 9/210 عدد) شماره شش مشاهده شد. در بررسی اثرات تیمارهای محدودیت منبع و مخزن، با قطع سایر برگها بهجز برگ پرچم، طول خوشه و تعداد دانه پوک در خوشه افزایش و درصد باروری خوشه کاهش یافت. مقایسه میانگین اثرات متقابل دو عامل نشان داد که لاین شماره هفت و تیمار شاهد با میانگین عملکرد 6531 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین عملکرد و لاین شماره شش و تیمار قطع سایر برگها بهجز برگ پرچم با میانگین 3/4166 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد را دارا بودند. بهطورکلی میتوان نتیجه گرفت که بین لاینها، لاین شماره هفت دارای محدودیت مخزن و بقیه لاینها دارای محدودیت منبع بودند.
  کلیدواژگان: برنج، برگ پرچم، عملکرد دانه، لاین، محدودیت منبع و مخزن
|
 • S. Pakzad Asl, P. Azizi *, P. Kasraei Page 173
  Mung Beans are one of the valuable agricultural plants for being a great source of protein. The experiment was conducted based on randomized complete block design at the experimental field of Islamic Azad University of Varamin-Pishva, Tehran, Iran to study the effect of vermicompost and sand on some growth indexes and agronomic traits of mung bean (Vigna radiata, Parto cultivar). During the experiment, the combinations of following factors were evaluated: vermicompost at 0, 3, 6 and 9 ton per hectare and sand at 0, 10, 20 and 30% w: w. results showed that leaf area index and root surface index increased with increasing vermicompost and sand application. Moreover, the highest shoot and root dry weight were obtained when 9 ton per hectare vermicompost and 10% w: w sand was incorporated into the soil. Application of 9 ton per hectare vermicompost and 10 or 20% w: w sand caused considerable increase in seed yield, yield components, harvest index and seed protein percentage. Therefore, application of 9 ton per hectare vermicompost resulted in better performance.
  Keywords: Mung Beans, Vermicompost, Yield
 • A. Habibzadeh, M. Khayat * Page 181
  In this study 30 varieties of wheat genetic diversity inside and outside using RGA markers was investigated. Delaporta method using DNA samples were extracted from the leaves. 5 pairs of RGA primers used three primer pairs showed polymorphism. The highest and lowest number of polymorphism markers in order to The P14N and P54N. Percent band polymorphism markers P810, P54N and P14N Respectively 42%, 33% and 39% respectively. Cluster analysis based on presence and absence of bands using Jaccard's similarity coefficients were based UPGAMA. Range of similarity coefficients ranged from 0.061 to 0.88. Most similarities between the Kerman and Kuhdasht variety but least similarity between cultivars TP981, Lee was. In this study a significant relationship between genetic distance and geographical distance was observed in culture, so that Iranian and foreign cultivars with 0.44 similarity coefficients were separate. But two varieties Anza and Hyrmand this division did not comply. Also, the position of the genetic diversity of Iranian figures (with pedigree unknown) function in the cluster was their kinship relations. All yellow rust sensitive cultivars were all placed in the lower part of the dendogram. The results were indicative of the efficacy of RGA technique for evaluation variation of resistance analogues .
  Keywords: Bread Wheat, Genotypes, Morphology, Pedigree, RGA technique
 • N. Haghinezhad, M. Oveysi, M. Nasri Page 189
  To study the effects of spray Methanol on farming and morphological characteristics under water deficit stress on oil sun flower was conducted on RCBD with three replications at research station of Islamic Azad University Varamin branch, in 2012. Experimental factors were water deficit stress as main plots (normal irrigation, drought stress in flowering phase and drought stress in filling of grain phase) and methanol ( lack of methanol, 10% methanol, 20% methanol and 30% methanol) as sub plots. Times of spray methanol were when plant had 8 leafs, 15 days after and 15 days after. Results showed that drought stress decreased1000 kernel weight, Head diameter, grain yield, biological yield but it increased EC. Also spray methanol increased grain yield, biological yield, 1000 kernel weight, Head diameter but it decreased EC. Analysis of variance showed that interaction drought stress and spray methanol significantly affected on investigated traits.Maximum grain yield was obtained from normal irrigation and spray methanol that was 3205/667 and minimum grain yield was obtained from drought stress in filling of grain phase and lack of methanol that was 1648/371.In general, sun flower is sensitive in filling of grain phase and methanol decrease drought stress effects.
  Keywords: Sun flower, Drought stress, Methanol, Grain yield, Yield parts, EC
 • Sh. Heidari *, M. Panahi, K. Fotuohi Page 209
  In order to assessment of sugar beet varieties by using multivariate statistical methods in agro ecological conditions mentioned in normal and drought conditions a field study was conducted in Agriculture research center in Miandoab during year of 2014.Result of combine analysis showed environment had significant effect Root yield, sugar content, the amount of sodium root, white sugar content, sugar yield, alkaline extraction of sugar and molasses. Difference between genotypes for all traits, except for the amount of potassium was significant. The interaction between environment and genotype had significant on all pages except white sugar yield. In represent study in normal and drought conditions white sugar yield had positive and significant correlation root yield, root potassium concentration, sugar yield and extraction of sugar. Based on cluster analysis genotypes were classified in 4 clusters under normal conditions that genotypes in cluster 2 had highest amount of root yield, sugar yield, the percentage of sugar white and white sugar yield than the average of the whole clusters and lower amount of sodium, potassium, amino nitrogen and molasses than average of the whole clusters. in drought stress genotypes were classified in 4 clusters that group of 3 had highest value of root yield, sugar percentage, amino nitrogen, the percentage of white sugar, sugar yield, extraction of sugar and white sugar yield than the average and had lower amount of sodium, sugar molasses and alkaline than average. The results of factor analysis showed in normal and drought conditions 2-factor were identified that explained 97.77 and 94.85 per cent of the total variance in the two conditions respectively.
  Keywords: Sugar beet, Drought, Cluster analysis, Factor analysis
 • M. Delfan Azari *, H. Mohammadi, A. Yusuf Ghomrokchi, M. Amel Sadeghi Page 219
  Iran has limited water resources combined with high evapotranspiration. The overpopulation and the increasing need of food and thus the lack of agricultural products always rings the alarm. Thus with development of water resources and saving water, we can raise surface water irrigated fields and finally raise agricultural productivity. In this project, by using existing data from soil and water resources in the Central Desert, including provincesKhorasanRazavi and Jonoobi, Semnan, Isfahan, Qom, Yazd, Hormozgan, Kerman, Sistan and Baluchestan and by using Boolean logic and GIS software, suitable and talented areas, identified for the implementation of modern irrigation systems, And then based on the results of questionnaires, affecting factors of rejection the pressurized irrigation systems by farmers in desert areas were analyzed with SPSS software And finally by using sustainable agricultural development indicators of population, the population sustainable settlement, it was estimated. The results show that, with the proper use of water and soil resources and avoid wasting this valuable resource not only can be increase production per unit area index over the country and world but also by increasing acreage can be increase products in the range of 4 to 42 percent and establishment of population based on various indices in the range of 11 to 34 percent. While economic-administrative agent as the main challenge in the implementation of pressurized irrigation systems in desert areas were identified.
  Keywords: Population Settlement, GIS, Locating, Boolean Model, Irrigation Systems
 • F. Gholizadeh*, N. Rahimi Page 229
  In order to study the effect of salinity on germination and seedling growth of four medicinal plant artichoke, purple coneflower, flax and safflower a factorial experiment in completely randomized design with four replications was carried out in the Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad. The first factor, different levels of salinity (0, 4, 8 and 12 ds/m-1) and The second factor were medicinal plant artichoke, purple coneflower, flax and safflower Sodium chloride was used to Salinity. Salinity stress with slow decline in germination in plants safflower, flax and artichoke, so that the salinity 12 ds/m-1 germination percentage amount was high in the three plants (Respectively 91, 88, 85). Germination rate under salt stress linearly decreased in all plants. The germination rate compared with germination percentage in plants assessment showed greater sensitivity to salt stress. The results showed that the germination stage, flax and safflower plants tolerant to salinity, artichoke is moderately resistant and purple coneflower salt-sensitive. The results of data analysis showed salt effect on studied varieties and interaction of varieties × salt on the studied characteristics were significant in 1% level. The results of statistical comparison and control saline conditions showed that the rate of germination in artichoke 21.17 highest and safflower 13.36 lowest, The root length and shoot the artichoke plant was higher than other plants. In this research some characteristics as rate and percent of germination, root and shoot length, root to shoot ratio and dry weight of plantlet with increasing of salt in four medicinal plant decreased.
  Keywords: Salinity stress, Germination, Medicinal plant, Physiological characteristics, Seedling growth
 • M. Moballeghi, N. Kheyri*, S. Hatami, A. Mohaddesi Page 241
  In order to study the effect of source-sink limitations on agronomic traits and grain yield of different lines of rice, a field experiment was carried out as factorial in a randomized complete block design with four replications in Chaparsar Rice Research station of Mazandaran province in 2013. Treatments of source-sink limitation in four levels (including cutting of flag leaf, cutting of one third the end of panicle, cutting of other leaves except flag leaf and control or without limitation) and lines of rice in four levels (line of No. 3, line of No. 6, line of No. 7 and line of No. 8) were the treatments. Among different lines, the maximum 1000-grain weight and panicle fertility percentage were obtained in lines of No.7 (33.3 gr) and 8, respectively. The maximum panicle length (29.7 cm), number of fertile tiller per plant (21.4 N.o) and unfilled grain number per panicle (71.5 N.o) were observed in line of No. 3, but the line of No.6 had the highest total grain number per panicle (210.9). Among different source-sink limitation treatments, increased the panicle length and unfilled grain number per panicle and decreased the panicle fertility percentage, when all leaves except flag leaf removed. Also interaction effect of two factor showed that the highest grain yield (6531 kg.ha-1 was obtained in line of No.7 and control treatment. The lowest grain yield (4166.3) kg.ha-1 was observed in line of No.6 and cutting of leaves except flag leaf. In general, it can be concluded that among lines, the line of No.7 had the sink limitation and other lines (No.3, No.6 and No.8) had the source limitation.
  Keywords: Flag leaf, Grain yield, Line, Rice, Source-sink limitation