فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 29، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/19
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مطهره مختارزاده *، روح الله رنجبر، نسترن مجدی نسب صفحات 1-10
  مقدمه
  مالتیپل اسکلروز یک بیماری دمیلینه کننده خود ایمن با مکانیسم ناشناخته است. مالتیپل اسکلروز با آسیب آکسونی، دمیلیناسیون و افزایش التهاب مشخص می شود. سایتوکین ها نقش های مهمی در بیماریزایی مالتیپل اسکلروز دارند. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین برخی سایتوکین ها با خستگی و ظرفیت هوازی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروز بود.
  مواد و روش ها
  45 زن با مالتیپل اسکلروز در این مطالعه شرکت کردند. سطوح سرمی لپتین، TNFα و اینترلوکین -10 با روش الایزا اندازه گیری شد. خستگی و ظرفیت هوازی توسط پرسشنامه شاخص شدت خستگی و آزمون پیشرونده دوچرخه ارگونومتر به ترتیب مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  لپتین یک همبستگی مثبت معنی دار با TNFα، شاخص توده بدن و خستگی در این بیماران داشت. علاوه بر این لپتین یک همبستگی منفی معنی دار با ظرفیت هوازی داشت و ظرفیت هوازی یک همبستگی منفی معنی دار با خستگی و شاخص ناتوانی داشت. در حالی که TNFα با خستگی یک همبستگی مثبت معنی دار داشت، اینترلوکین –10 با سایر عوامل همبستگی نداشت.
  نتیجه گیری
  بهبود ظرفیت هوازی و فعالیت بدنی منظم می تواند با کاهش تولید سایتوکین های التهابی و خستگی همراه باشد. این ممکن است کیفیت زندگی افراد مبتلا به مالتیپل اسکلروز را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: مالتیپل اسکلروز، خستگی، سایتوکین ها
 • سمانه رفیعی، محمد امین عدالت منش *، الهه رضایی صفحات 11-17
  مقدمه
  اوتیسم با اختلالات رفتاری در بر هم کنش های اجتماعی، تکلم و ارتباطات و همچنین محدودیت در علایق و فعالیت ها شناخته می شود. در مطالعه حاضر رفتارهای تکراری کلیشه ای، اضطراب و جستجوگری و همچنین فعالیت های اکتشافی در مدل اوتیسم القاء شده با والپروئیک اسید در موش صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  به موش های صحرایی باردار نژاد اسپراگ داولی والپروئیک اسید (500 میلی گرم بر کیلوگرم،10=n) یا سالین (گروه کنترل، 10=n) در طی تکامل لوله عصبی جنین در روز 12/5 دوره جنینی تزریق شد. تمامی نوزادان نر و ماده در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. رفتارهای کلیشه ای و اضطراب اکتشافی به ترتیب با استفاده از آزمون های ماز Y شکل و محفظه باز انجام شد.
  یافته ها
  تزریق داخل صفاقی تک دوز والپروئیک اسید به موش های صحرایی باردار علائم شبه اوتیسمی شدیدی در نوزادان به وجود آورد. نتایج اختلالات رفتاری معنی داری شامل افزایش رفتارهای تکراری کلیشه ای، افزایش اضطراب و کاهش فعالیت های اکتشافی در موش های صحرایی نر در روزهای 30 و 60 پس از زایمان در مقایسه با موش های صحرایی ماده را نشان داد.
  نتیجه گیری
  داده های ما نشان می دهد که قرار گرفتن در معرض والپروئیک اسید در اوایل جنینی در موش های صحرایی یک مدل مناسب برای اوتیسم در نوزادان نر فراهم می کند.
  کلیدواژگان: اختلال اوتیسم، والپروئیک اسید، رفتار اکتشافی
 • سوسن سالاری *، فاطمه امینی، محمد علی اصغری مقدم صفحات 18-27
  مقدمه
  بهبود وضعیت بهداشتی و اجتماعی امید به زندگی را افزایش داده است. سالمندان احتمالا مشکلات روحی بیشتری را مانند از دست دادن عملکردهای شناختی تجربه می کنند.
  مواد و روش ها
  هدف از این مطالعه ارزیابی وضعیت شناختی کنونی در مقایسه با ده سال اخیر میان سالمندان سالم و افراد مبتلا به دمانس بود. بر این اساس 230 سالمند سالم از مرکز جهان دیدگان و 98 بیمار مبتلا به دمانس در تهران توسط روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور بررسی وضعیت شناخت کنونی مقیاس های RUDAS و MMSE و برای بررسی وضعیت شناختی ده سال اخیر ابزار IQCDE مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تفاوت معنی داری را بین دو گروه سالم و مبتلا به دمانس در وضعیت شناختی کنونی و همچنین در ده سال اخیر نشان داد. میانگین نمرات گروه مبتلا به دمانس از گروه سالم پایین تر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج پیشنهاد می کند که سالمندان مبتلا به دمانس تغییرات معنی داری را در وضعیت شناختی خود تجربه می کنند و آن ها با افت محسوس در وضعیت شناختی خود مواجه هستند.
  کلیدواژگان: سالمند، بیماران، دمانس
 • رامش احمدی *، لیلا سهرابیان صفحات 28-34
  مقدمه
  بیماری پارکینسون یکی از رایج ترین اختلالات تحلیل برنده عصبی است. از دست رفتن تدریجی نورون های دوپامینرژیک در قسمت متراکم جسم سیاه علت اصلی علایم بیماری پارکینسون است. پیشنهاد شده است که گرلین، یک پپتید ترانسژنیک arc، ممکن است نقش مهمی را در حفاظت از نورون ها در قسمت متراکم جسم سیاه بازی کند. علاوه بر این ورزش عملکرد مغز را بهبود می بخشد و بیان عامل نوروتروفیک در جسم مخطط را افزایش می دهد. نیکوتین بر انواع مختلف گیرنده های نیکوتین در مسیر دوپامینرژیک جسم سیاه تاثیر می گذارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر گرلین، ورزش و نیکوتین بر کاتالپسی در مدل بیماری پارکینسون القاء شده توسط رزرپین در موش های صحرایی بود.
  مواد و روش ها
  114 موش صحرایی نژاد ویستار به 19 گروه تقسیم شدند. به منظور القاء مدل بیماری پارکینسون، رزرپین (1 میلی گرم بر کیلوگرم محلول در حلال اسید استیک گلاسیال 0/03 میلی لیتر) داخل صفاقی تزریق شد و کاتالپسی توسط آزمون میله ارزیابی شد. موش های صحرایی در گروه ورزش مجبور به تمرین تردمیل (5 روز در هفته به مدت 20 دقیقه با سرعت 24 متر در دقیقه در شیب صفر) بودند. گرلین به مدت 21 روز (داخل صفاقی، 0/1 میلی گرم بر کیلوگرم) تزریق شد و نیکوتین (داخل صفاقی، 0/002 میلی گرم بر کیلوگرم) به مدت 21 روز تزریق شد.
  یافته ها
  کاتالپسی به طور معنی‏ داری در موش های صحرایی پارکینسونی درمان شده با گرلین، ورزش و نیکوتین کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  درمان ترکیبی با گرلین، ورزش و نیکوتین می تواند یک درمان بالقوه برای کاتالپسی در بیمار مبتلا به پارکینسون باشد.
  کلیدواژگان: گرلین، ورزش، نیکوتین، کاتالپسی، بیماری پارکینسون
 • کاظم دانش ثانی، علی محمد صفانیا *، حسین پورسلطانی صفحات 35-43
  مقدمه
  هدف از این مطالعه شناسایی و الویت بندی عوامل تاثیرگذار بر بازاریابی عصبی در ورزش ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود.
  مواد و روش ها
  جوامع و نمونه های آماری در بخش کیفی شامل 9 پزشک از متخصصین مغز و اعصاب و علوم اعصاب و 8 بازاریاب و صاحب نظر در زمینه بازاریابی و بازاریابی عصبی بودند. بدین منظور، با تهیه پرسشنامه زوج مقیاسی با استفاده از AHP و تایید روایی آن توسط 6 صاحب نظر، وزن دهی و رتبه بندی عوامل مختلف توسط نرم افزار Expert Choice مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل خروجی نرم افزار نشان داد که تحریک احساس مصرف کننده توسط حواس پنج گانه آن ها (با وزن 0/303) مهم ترین عامل است که در بازاریابی عصبی در ورزش ها تاثیر می گذارد و پس از آن توسط استعاره و خاطرات به عنوان دومین عامل مهم در ارتباط است. به علاوه کیفیت با درجه اهمیت مهم ترین عامل در مولفه جلب اعتماد بود.
  نتیجه گیری
  شناسایی و الویت بندی عامل هایی که بر بازاریابی عصبی موثر هستند به مدیران و بازاریابان ورزشی می تواند کمک بکند تا بدانند که مغز انسان به پیام های طراحی شده توسط تبلیغات ورزشی و روش هایی که احتمال خرید محصولات ورزشی مصرف کننده را افزایش می دهد، چگونه عکس العمل نشان می دهد. به علاوه بازاریابی عصبی می تواند برای کاهش هزینه های تبلیغات در ورزش مفید باشد.
  کلیدواژگان: علوم اعصاب، تصویربرداری عصبی، مغز، ورزش
 • مونا رضاپور اصفهانی، لیلا جویباری *، اکرم ثناگو، فرشته عراقیان مجرد صفحات 44-50
  مقدمه
  نوروفیبروماتوز یک بیماری نادر ژنتیکی اتوزومال غالب است که موجب محدوده ای از علایم به خصوص ضایعات پوستی می شود و به طور جدی بر کیفیت زندگی بیماران اثر می‏ گذارد. هدف از این مطالعه شرح تجارب زندگی با نوروفیبروماتوز نوع 1 بود.
  توصیف بیمار: این گزارش مورد کیفی، تجربیات زندگی با نوروفیبروماتوز نوع 1 را در یک زن 25 ساله بررسی می کند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختار تعاملی جمع آوری شدند و با استفاده از رویکرد پدیده شناسی ون منن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. راهبردها جهت اطمینان از استحکام مطالعه، درگیری طولانی مدت محقق با داده ها، عودت یافته ها به مشارکت کننده و تحلیل توسط چند محقق بود.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها دو موضوع اصلی شامل «ترس از ناشناخته ها» و «تلاش جهت سازگاری» را نشان داد. مخفی کردن، وابستگی به خانواده، پیوستن به شبکه های اجتماعی و امید به بهبودی یافتن مسایل مهم دیگری برای این بیمار بودند.
  نتیجه گیری
  خانواده و گروه های حمایت اجتماعی می توانند به بیماران در برخورد با تنهایی، ترس و اضطراب و پیدا کردن خود در فضایی با درک متقابل و ارتباط همدلانه کمک کنند.
  کلیدواژگان: نوروفیبروماتوز نوع یک، بیماری های ژنتیکی در حال تولد، ایران
 • نوشین گشمردی، محمد امین عدالت منش* صفحات 51-61
  مقدمه
  آسیب طناب نخاعی یک اختلال سیستم عصبی است که اغلب منجر به از دست دادن عملکردهای حرکتی، حسی و خودکار می شود. درمان قطعی برای آسیب طناب نخاعی وجود ندارد. با این حال جایگزینی سلول درمانی پتانسیلی برای ترمیم طناب نخاعی در مدل های حیوانی آسیب طناب نخاعی نشان داده است. انواع مختلفی از سلول های بنیادی مانند سلول های بنیادی مزانشیمی و عصبی برای سلول درمانی در آسیب طناب نخاعی استفاده شده اند. سلول های بنیادی از طریق فاکتورهای نوروتروفیک و تعدیل ایمنی عمل می کنند. این سلول ها می توانند محیط مناسبی برای ترمیم آکسون فراهم کنند.
  نتیجه گیری
  درمان با سلول بنیادی در آسیب طناب نخاعی منجر به کاهش پاسخ های التهابی حاد و بهبود عملکرد حرکتی می شود. سلول درمانی یک راهبرد امید بخش در درمان آسیب طناب نخاعی است. با این حال کارآزمایی های بالینی برای آزمودن اثربخشی و ایمنی این درمان مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی، آسیب های طناب نخاعی، درمان
 • فرشته قدیری *، علی گرجی صفحات 62-67
  مقدمه
  با توجه به شیوع صرع و تاثیر زیاد آن بر زندگی بیماران، روش های مختلف تشخیصی و درمانی توسعه یافته اند. مانیتورینگ طولانی مدت، ثبت هم زمان حمله تشنج و نوار مغزی، رسیدن به تشخیص قطعی و درمان مناسب را تسهیل می کند.
  نتیجه گیری
  بنابراین درک مبانی این روش به متخصصین بیماری های داخلی مغز و اعصاب و سایر گروه های علاقه مند کمک می کند که به طور مناسب آن را به کار گیرند.
  کلیدواژگان: نوار مغزی، تشنج، صرع
 • رحیمه برگی، حسین سلمانی *، فرشته اصغر زاده یزدی، محمود حسینی صفحات 68-82
  مقدمه
  التهاب پاسخ فیزیولوژیکی سیستم ایمنی بر علیه محرک های آسیب رسان داخلی و خارجی است. با این وجود التهاب یک شمشیر دولبه بوده و اگر به درستی کنترل نشود می تواند مضر واقع شود. امروزه التهاب به عنوان عاملی بسیار مهم در پاتوفیزیولوژی بیماری های عصبی مورد توجه قرار گرفته است. التهاب عصبی می تواند ناشی از آسیب به خود بافت مغزی باشد و یا توسط التهاب محیطی القاء شود. این فرایند با فعال شدن میکروگلیاها، تحریک آستروسیت ها، آسیب به سد خونی مغزی و افزایش پس آیند در نفوذپذیری آن، ورود سلول های ایمنی محیطی به بافت مغزی، تولید بیش از حد سایتوکین ها، نیتریک اکساید، گونه های فعال اکسیژن و همچنین پروستاگلاندین ها و در نهایت با آسیب و مرگ نورون ها مشخص می شود. در این مطالعه، التهاب عصبی و نقش آن در پاتوفیزیولوژی بیماری های عصبی شامل بیماری پارکینسون، بیماری آلزایمر، بیماری هانتینگتون، افسردگی، اضطراب، صرع، شیزوفرنی و اوتیسم خلاصه شده و مورد بحث قرار گرفته است.
  نتیجه گیری
  با وجود اینکه التهاب نقش برجسته ای در رخداد بیماری های عصبی دارد ولی متاسفانه هنوز درمانی ایمن و کارآمد برای کنترل فرایندهای التهابی تنظیم نشده در مغز وجود ندارد. داروهایی که به طور معمول در کنترل التهاب استفاده می شوند به علت عدم نفوذ از سد خونی مغزی کمتر در مغز موثر واقع شده اند. از آنجایی که بسیاری از فرایندهای التهابی در مغز مفید می باشد کنترل التهاب به جای سرکوب التهاب روش کارآمدتری در راهبردهای درمانی خواهد بود.
  کلیدواژگان: بیماری های انحطاط نورونی، میکروگلیا، بیماری های سیستم عصبی، التهاب
 • آرش علاءالدینی*، مهدی حسین زاده، سلمان ماندنی صفحات 83-98
  مقدمه
  بیوتروریسم عمدی استفاده متعمدانه از باکتری ها، ویروس ها، سموم یا سایر عوامل زیستی (به شکل طبیعی یا اشکال اصلاح شده) است که موجب نابودی یا خسارت در انسان، حیوان، گیاه، منابع طبیعی و زیست محیطی، زیر ساخت های صنعتی یا کشاورزی می گردد. طیف گسترده ای از عوامل می توانند به طور بالقوه به عنوان سلاح استفاده شوند، با این حال تنها برخی از آن مواد به عنوان سلاح استفاده می شود. علایم عصبی مختلف می تواند به واسطه در معرض قرار گرفتن با جنگ های بیولوژیکی متفاوت به وجود آید. تشخیص زود هنگام آلودگی زیستی اثرات مخرب آن ها را کاهش می دهد. دسترسی زود هنگام به درمان مناسب جهت جلوگیری از آسیب به سیستم عصبی ضروری است. آموزش کارکنان پزشکی در مدیریت علایم عصبی قربانیانی که در معرض جنگ بیولوژیکی قرار گرفته‏ اند، جهت پیش آگهی مطلوب ضروری است.
  نتیجه گیری
  بهبود آگاهی ما از سندرم های بالینی و بیماری های ناشی از بیوتروریسم به منظور افتراق از سایر اختلالات عصبی مفید است.
  کلیدواژگان: بیوتروریسم، عوامل عصبی، جنگ، سلاح
|
 • Motahare Mokhtarzade *, Rohollah Ranjbar, Nastaran Majdinasab Pages 1-10
  Introduction
  Multiple sclerosis (MS) is a demyelinating autoimmune disease with an unclear mechanism. MS is characterized by axonal damage, demyelination, and increased inflammation. Cytokines play important roles in the pathogenesis of MS. The purpose of this study was to investigate the relationship between some cytokines with fatigue and aerobic capacity in women with MS.
  Materials And Methods
  45 women with MS participated in this study. The levels of serum leptin, TNFα, and IL-10 were measured by ELISA method. Fatigue and aerobic capacity were evaluated by fatigue severity scale questionnaire and ergometer cycle incremental test, respectively.
  Results
  Leptin had a significant positive correlation with TNFα, body mass index and fatigue in these patients. Furthermore, leptin had a significant negative correlation with aerobic capacity and aerobic capacity had a significant negative correlation with fatigue and disability scale. While TNFα had a significant positive correlation with fatigue, interlukin-10 had no correlation with other factors.
  Conclusion
  Improvement on aerobic capacity and regular physical activity can be accompanied with decrease in production of inflammatory cytokines and fatigue. This may increase the quality of life in people with MS.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Fatigue, Cytokines
 • Samaneh Rafiei, Mohammad Amin Edalatmanesh*, Elahe Rezaei Pages 11-17
  Introduction
  Autism is characterized by behavioral impairments in social interaction, language and communication as well as restricted interests and activities. The present study examined stereotypical repetitive behaviors, anxiety, and locomotor as well as exploratory activities in rat model of valproic acid-induced autism.
  Materials And Methods
  Pregnant Spraque dawley rats were administered by either valproic acid (VPA group, 500 mg/kg, n=10) or saline (control group, n=10) during fetal neural tube development on embryonic day 12.5. All male or female offspring were investigated in this study. Stereotypical and anxiety-exploratory behaviors were assessed using Y-maze and open field tests, respectively.
  Results
  A single intra-peritoneal injection of VPA to pregnant rats produced severe autistic-like symptoms in the offspring. The results showed significant behavioral impairments including enhanced stereotyped repetitive behaviors, increased anxiety, and decreased exploratory activities in male rats at postnatal day 30 and 60 compared to female rats.
  Conclusion
  Our data suggest that early embryonic exposure to VPA in rats provides an appropriate model for autism in male offspring.
  Keywords: Autistic Disorder, Valproic Acid, Exploratory Behavior
 • Sousan Salary*, Fatemeh Amini, Muhammad Ali Asghari Moghaddam Pages 18-27
  Introduction
  Improvement in health and social situations increased life expectancy. The elderly are more likely experience psychological problems, including loss of cognitive functions.
  Materials And Methods
  The aim of this study was to evaluate current cognitive status among the healthy elderly and those with dementia and to compare that with the recent decade. Accordingly, 230 healthy elderlies from the Jahandidegan center and 98 patients with dementia in Tehran were selected by convenience sampling method. In order to test the status of their current cognitive, the RUDAS and MMSE scales and for the assessment of cognitive status last ten years, IQCDE tool were used.
  Results
  The results showed significant differences between the two healthy and dementia groups in current cognitive status as well as in the last ten years. The mean scores of dementia groups were lower than the healthy group.
  Conclusion
  The results suggest that the elderly with dementia experience significant changes in their cognitive statues and they are faced with effective loss in their cognitive status.
  Keywords: Aged, Patients, Dementia
 • Ramesh Ahmadi*, Leila Sohrabian Pages 28-34
  Introduction
  Parkinson's disease (PD) is one of the most common neurodegenerative disorders. The progressive loss of dopaminergic neurons in the substantia nigra pars compacta (SNPC) is the principal cause of symptoms of PD. It has been suggested that ghrelin, a peptide transgenic arc, may play an important role in protecting neurons in SNPC. Furthermore, exercise improves the brain function and upregulates the expression of neurotrophic factor in the striatum. Nicotine affects different types of nicotinic receptors within the nigrostriatal-dopaminergic pathway. The aim of the present study was to evaluate the effect of ghrelin, exercise, and nicotine on catalepsy in reserpine-induced PD model in rats.
  Materials And Methods
  114 Wistar rats were divided into 19 groups. To induce PD model, reserpine (1mg/Kg; dissolved in glacial acetic acid solvent 0.03 ml) was injected intrapritoneally (i.p.) and catalepsy was assessed by test bars. Rats in exercise group were forced to have treadmill exercise (5 days a week for 20 minutes at a speed of 24 meters per minute at zero slope). Ghrelin was injected (i.p., 0.1 mg/Kg) for 21 days and nicotine (i.p., 0.002 mg / kg) was injected for 21 days.
  Results
  The catalepsy was significantly reduced in PD rats treated with ghrelin, exercise, and nicotine.
  Conclusion
  A combined treatment with ghrelin, exercise, and nicotine could be a potential treatment for catalepsy in patient with PD.
  Keywords: Ghrelin, Exercise, Nicotine, Catalepsy, Parkinson Disease
 • Kazem Danesh Sani, Ali Mohammad Safania*, Hossein Poursoltani Pages 35-43
  Introduction
  Using analytical hierarchy process (AHP), the aim of this study was to identify and prioritize the factors affecting neuromarketing in sports.
  Materials And Methods
  Societies and statistical samples in qualitative section were including 9 doctors of neurologists and neuroscience professionals and 8 marketers and experts in the field of marketing and neuromarketing. To this end, by preparing the couple scale questionnaires using AHP and confirm its validity by six experts, weighting and ranking of different factors were analyzed by the Expert choice software.
  Results
  Software output analysis revealed that stimulation of the consumer feeling using their five senses (with weight of 0.303) is the most important factor that influence neuromarketing in sports followed by metaphor and memories associative as the second crucial factor. In addition, quality with grade importance was the most important factor in attracting trust component.
  Conclusion
  Identify and prioritize the factors affecting neuromarketing can help the managers and sport marketers to know how human brain reacted to the messages designed by the sport advertising and the methods that increase the likelihood of consumer to purchase sport products. In addition, neuromarketing could be helpful to decrease costs of advertisements in sport.
  Keywords: Neurosciences, Neuroimaging, Brain, Sports
 • Mona Rezapoor Esfahani, Leila Jouybari*, Akram Sanagoo, Fereshte Araghian Mojarad Pages 44-50
  Introduction
  Neurofibromatosis is a rare autosomal dominant genetic disease causing range of symptoms, especially skin lesions, and seriously affects the patients’ quality of life. The aim of this study was to describe the experiences of living with neurofibromatosis type 1 (NF1).
  Case Description: This qualitative case report examined the experiences of living with NF1 in a 25-year-old woman. The data were collected through interactive semi-structured interviews and analyzed by Van Manen phenomenological approach. Strategies to ensure the rigor of study were prolonged engagement, triangulation, and member checking.
  Results
  Data analysis revealed two main issues, including "fear of the unknown", and "try to cope with". Hiding, dependent on my family, joining social networks, and hope for a cure were other important issues for this patient.
  Conclusion
  Family and social support groups could help the patients in dealing with loneliness, fear and anxiety, and find herself in caring climate with mutual understanding and empathetic connection.
  Keywords: Neurofibromatosis 1, Genetic Diseases, Inborn, Iran
 • Noushin Gashmardi, Mohammad Amin Edalatmanesh* Pages 51-61
  Introduction
  Spinal cord injury (SCI) is a nervous system disorder that often results in loss of motor, sensory, and autonomic functions. There is no definite treatment for SCI. However, cell replacement therapy has shown the potential for the spinal cord repair in SCI animal models. Different types of stem cells, such as mesenchymal and neural stem cells, were utilized for cell therapy in SCI. Stem cells achieved through trophic and immunomodulatory factors. These cells can provide appropriate microenvironment for axon regeneration.
  Conclusion
  Stem cell therapy in SCI lead to reduce the acute inflammatory responses and improve the motor function. Cell therapy is a promising strategy in the treatment of SCI. However, clinical trials are needed to test the efficacy and safety of this treatment.
  Keywords: Stem Cells, Spinal Cord Injuries, Therapeutics
 • Fereshteh Ghadiri*, Ali Gorji Pages 62-67
  Introduction
  Considering the prevalence of epilepsy and its great impact on patients’ lives, diverse diagnostic and therapeutic techniques have been developed. Long term monitoring (LTM), simultaneous recordings of seizure attack and electroencephalograms, facilitates achieving definite diagnosis and appropriate treatment.
  Conclusion
  Therefore, understanding the foundations of this technique helps neurologists and other interested parties to apply it appropriately.
  Keywords: Electroencephalography, Seizures, Epilepsy
 • Rahimeh Bargi, Hossein Salmani*, Fereshteh Asgharzadeh Yazdi, Mahmoud Hosseini Pages 68-82
  Introduction
  Inflammation is a physiological response of immune system against internal and external harmful stimulus. However, inflammation is a double-edged sword and can be harmful if it is not properly controlled. Nowadays inflammation is considered as an important factor in the pathophysiology of neurological diseases. Neuroinflammation can be as a result of direct damage to the brain tissues or induced by systemic inflammation. This process is characterized by microglial activation, stimulates astrocytes, blood - brain barrier breakdown and consequent increase in the permeability, penetration of peripheral immune cells into parenchyma of the central nervous system, excessive production of cytokines, nitric oxide, reactive oxygen species as well as prostaglandins and finally, neuronal damage and death. In this study, neuroinflammation and its role in the pathophysiology of brain diseases, including Alzheimer's disease, Parkinson's disease, Huntington's disease, depression, anxiety, epilepsy, schizophrenia and autism are outlined and discussed.
  Conclusion
  Although inflammation has a prominent role in the pathogenesis of neurological diseases, there are no effective and safe treatments to control deregulated inflammatory processes in the brain. The medications usually used to control inflammation are not fully effective in the brain due to lack of BBB penetration. Since many inflammatory processes in the brain is beneficial, modulation of inflammatory responses will be a more efficient therapeutic approach than suppression of inflammatory processes.
  Keywords: Neurodegenerative Diseases, Microglia, Nervous System Diseases, Inflammationmation
 • Arash Alaeddini*, Mahdi Hosseinzadeh, Salman Mandani Pages 83-98
  Introduction
  Deliberate bio-terrorism is deliberated use of bacteria, viruses, toxins or other biological agents (in the form of natural or modified forms) that causes destruction or damage to human, animal, vegetable, natural resources and environmental, industrial or agricultural infrastructure. A wide range of factors can potentially be used as weapons, however, only some of those substances are used as weapon. Various neurological symptoms could be caused by exposure to different biological warfare. Early detection of biological contamination reduces their destructive effects. Early access to appropriate treatment is essential for prevention of damages to the nervous system. Training of medical staffs on the management of neurological symptoms of victims exposed to biological warfare is a crucial for favorable prognosis.
  Conclusion
  Improving our knowledge of clinical syndromes and diseases caused by bio-terrorism is helpful to differentiate from other neurological disorders.
  Keywords: Bioterrorism, Nerve Agents, Warfare, Weapons