فهرست مطالب

نظام ها و خدمات اطلاعاتی - سال پنجم شماره 1 (زمستان 1394 و بهار 1395)
 • سال پنجم شماره 1 (زمستان 1394 و بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امین زارع *، ژیلا سعیدی، ندا صیادی صفحات 1-12
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین تاثیر نقش خانواده (از جنبه های مختلف) بر خواندن نوجوانان عضو کتابخانه های عمومی شهر سنندج انجام شد
  روش
  این پژوهش پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، والدین اعضای نوجوان فعال کتابخانه های عمومی شهر سنندج در نظر گرفته شده است. این آمار که با استفاده از قابلیت تهیه گزارش اعضاء به تفکیک رده سنی، در نرم افزار کتابخانه ای سامان به دست آمده، شامل 1500 نفر می باشد
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بین میزان برخورداری، جایگاه کتابخانه در خانواده، تعاملات والدین و فرزندان با یکدیگر و نگرش مثبت والدین به خواندن فرزندان، رابطه ی معناداری وجود دارد؛ یعنی با افزایش این متغیرها، متغیر میزان خواندن نیز بطور نسبی افزایش می یابد. از سوی دیگر بین سطح تحصیلات والدین با میزان خواندن فرزندان نوجوان ارتباط معناداری دیده نمی شود.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه معنادار بین میزان برخورداری، جایگاه کتابخانه در خانواده، تعاملات والدین و فرزندان با یکدیگر و نگرش مثبت والدین به خواندن فرزندان با میزان خواندن فرزندان نوجوان می باشد؛ یعنی با افزایش این متغیرها، متغیر میزان خواندن نیز بطور نسبی افزایش می یابد. در حالیکه بین سطح تحصیلات والدین با میزان خواندن فرزندان نوجوان ارتباط معناداری دیده نمی شود؛ بنابراین شناخت و بررسی عوامل موثر بر مطالعه و خواندن نوجوانان می تواند کتابخانه های عمومی را در جهت برنامه ریزی های بهتر با دید کارشناسانه در جهت مشاوره به خانواده ها کمک کند.
  کلیدواژگان: خانواده، خواندن، نوجوانان، کتابخانه های عمومی، سنندج????
 • داریوش مطلبی، هلیا سلطان آبادی*، سعید غفاری صفحات 13-22
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی از نظر مجموعه‏سازی، نحوه ارائه خدمات، سازماندهی، نیروی انسانی، بودجه و همچنین میزان همخوانی آن ها با رهنمودهای ایفلا انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا پیمایشی است. جامعه آماری همه کتابخانه های مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی به تعداد 23 کتابخانه بود. ابزار گردآوری داده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی نظیر فراوانی و درصد استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که فضای اختصاص یافته، دکوراسیون و رنگ‏آمیزی مناسب کتابخانه ها متناسب با علائق کودکان و نوجوانان بوده و با رهنمودهای ایفلا همخوانی دارد. کتابداران به فراگیری مهارت های جدید و ارتقای حرفه ای درزمینه رایانه علاقه مند هستند که این مسئله با رهنمودهای ایفلا همخوانی دارد. کتابداران 22 کتابخانه با مفاهیم تخصصی ادبیات کودکان آشنا هستند و خدمات کتابخانه ها به گروه های سنی 7 تا 11 سال و 12 تا 17 سال ارائه می شود. خدمات آموزشی و خدمات مرجع برای کودکان و نوجوانان در 100 درصد کتابخانه ا، اجرای برنامه های خلاق و قصه گویی، کتابخوانی و نقد کتاب در 100 درصد کتابخانه ها مورد توجه قرار می گیرد. 6 /69 درصد کتابخانه ها در تامین منابع از امانت بین کتابخانه ای استفاده نمی کنند که این مساله با رهنمودهای ایفلا همخوانی ندارند.
  نتیجه گیری
  بیشتر مطالعات انجام شده درحوزه موضوعی پژوهش حاضر در خصوص تطبیق کتابخانه های مدارس، آموزشگاهی، دانشگاهی، تخصصی با استانداردهای ایفلا بوده و با توجه به عدم ارتباط مستقیم این کتابخانه ها با کتابخانه های کانون، مطالعه وضعیت کتابخانه های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی ضروری به نظر می‏رسید.
  کلیدواژگان: کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رهنمودهای ایفلا، استان آذربایجان غربی، کتابخانه کودک و نوجوان
 • مهناز کریم زاده*، فاطمه زندیان، محمدحسن زاده صفحات 23-36
  هدف
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و باهدف شناسایی رابطه رضایت شغلی کتابداران و میزان رضایت کاربران کتابخانه های عمومی در استان زنجان انجام گرفته است.
  روش
  روش پژوهش، پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی محقق ساخته است. در رابطه با جامعه آماری کتابداران، تمام جامعه موردبررسی و مطالعه قرار گرفتند که تعداد 123 پرسشنامه توزیع شد و برای انتخاب نمونه از جامعه 50 هزارنفری کاربران، روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شد و تعداد 384 پرسشنامه توزیع گردید. آزمون های آماری مورداستفاده پیرسون، اسپیرمن و... بود و داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش بیانگر این است که سطح رضایت کتابداران در بعد رابطه ی شیوه اداره و سرپرستی، منزلت اجتماعی، آموزش و فعالیت های فوق برنامه، حقوق و مزایا با میزان رضایت شغلی در سطح اطمینان 99 درصد تایید می شود و در بعد نوع فرهنگ سازمانی و رابطه ی تاثیر رضایت کتابداران و رضایت کاربران مورد تایید واقع نمی شود. درنتیجه رضایت شغلی کتابداران در ارتباط با 5 مولفه موردمطالعه پژوهش (فرهنگ سازمانی، شیوه ی اداره و سرپرستی، آموزش و فعالیت های فوق برنامه، محتوا و منزلت اجتماعی شغل، سیستم حقوق و مزایا) در سطح پایینی است و میزان رضایت شغلی کتابداران تاثیری چندانی بر میزان رضایت کاربران کتابخانه ها ندارد.
  نتیجه گیری
  رضایت شغلی کتابداران در ارتباط با 5 مولفه موردمطالعه پژوهش در سطح پایینی است و میزان رضایت شغلی کتابداران تاثیری چندانی بر میزان رضایت کاربران کتابخانه ها ندارد.
  کلیدواژگان: استان زنجان، رضایت شغلی، رضایت کاربران، رضایت کتابداران، کتابخانه های
 • فهیمه باب الحوائجی، ساینا هراتی زاده*، شهرزاد طاهری لطفی صفحات 37-52
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دیدگاه کاربران انجام شده است.
  روش
  پژوهش حاضر پیمایشی - توصیفی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه (با ضریب آلفای کرونباخ 915/0) است که میان 100 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران توزیع و 76 پرسشنامه تکمیل و موردتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد میزان رضایت کاربران از مفید بودن وب سایت 84/2، از صحت و اعتبار 16/3، از راهبری مناسب 25/3، از دامنه و محتوای مناسب 14/3، از راهنمای مناسب بازدیدکنندگان 01/3، از وجود ابزارهای مناسب جستجو 59/2 و از طراحی، کاربرپسندی و رابط ها و برون دادهای مناسب 94/2، است؛ ازاین رو به طور کلی رضایت کاربران از وب سایت به ترتیب مربوط به راهبری مناسب وب سایت، صحت و اعتبار مطالب، دامنه و محتوای مناسب، وجود ابزار راهنمای مفید، داشتن طراحی، کاربرپسندی و رابط ها و برون دادهای مناسب ، مفید بودن و داشتن امکانات جستجوی مناسب است؛ در مجموع، وب سایت مورد بررسی، انتظارات کاربران را از نظر دریافت اطلاعات برآورده می کند.
  نتیجه گیری
  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به برنامه ریزی های مستمر برای ارائه اطلاعات مفید و معتبر به گونه ای کاربر پسند در وب سایت خود اقدام کند تا ضمن برآورده کردن نیازهای کاربران داخلی خود، زمینه حضور موثرتر در محیط وب جهانی نیز فراهم شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی وب سایت، صحت و اعتبار، کاربر پسندی، وب سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • غزاله مظفری*، نجلا حریری، زهرا اباذری صفحه 53
  هدف
  هدف پژوهش، تعیین رابطه ی ادراک از عوامل محیط کار (نقش های شغلی و ویژگی های شغل) و بیگانگی با کار در کتابداران دانشگاه های آزاد شهر تهران می باشد.
  روش
  روش پژوهش، پیمایشی- تحلیلی است. جامعه ی آماری شامل 119 نفر کتابداران تمامی کتابخانه های دانشگاه های آزاد شهر تهران می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ها ی ادراک از عوامل محیط کار با 63 سوال در مقیاس هفت سطحی، و بیگانگی با کار مشتمل بر 20 سوال در طیف چهار سطحی است. از میان پرسشنامه های توزیع شده، تعداد 100 پرسشنامه (84%) تکمیل و برگشت داده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد بیگانگی با کار با هیچ یک از ویژگی های جمعیت شناختی رابطه ی معناداری ندارد و سابقه ی کار با ویژگی های شغلی رابطه ی معنادار دارد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی کتابداران جامعه ی مورد پژوهش با کار بیگانه نیستند ولی از نظر گرانباری نقش، بیشترین نارضایتی را داشته اند. عوامل تعارض نقش و فشار نقش با نمره ی بیگانگی با کار کارمندان ارتباط معنادار منفی داشت، به گونه ای که با افزایش هریک، میزان بیگانگی با کار کاهش می یابد و عامل هویت تکلیف، ارتباط معنادار مثبت دارد؛ یعنی با افزایش هویت تکلیف، میزان بیگانگی با کار کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: عوامل محیط کار، بیگانگی با کار، ویژگی های شغل، نقش های شغلی، کتابخانه های دانشگاهی
 • زهرا بتولی*، ملوک سادات حسینی بهشتی صفحات 65-82
  هدف
  نقشه مفهومی، بازنمایی تجسمی روابط معنادار بین مفاهیم است که در ذهن فراگیر به هم مرتبط شده است. بنابراین لزوم توجه به استفاده از نقشه های مفهومی در بافت های گوناگون دانشگاهی حائز اهمیت است. هدف این پژوهش شناسایی کاربردهای نقشه های مفهومی جهت تسهیل و بهبود فعالیت های دانشگاهی است.
  روش
  روش تحقیق در این مطالعه، کتابخانه ای است که با بررسی متون گذشته و حال صورت گرفته است. کلیدواژه «نقشه مفهومی» در پایگاه های اطلاعاتی معتبر فارسی و انگلیسی جستجو و متن کامل مقالات بررسی شدند. این مقاله با معرفی نقشه مفهومی، مراحل ساخت و معرفی نرم افزارهای ساخت نقشه مفهومی آغاز و در ادامه کاربرد نقشه های مفهومی در محیط های دانشگاهی مورد بررسی قرار می گیرد.
  یافته ها
  نتایج حاکی از کاربرد موثر استفاده از نقشه مفهومی در حوزه های مختلف دانشگاهی دارد. کاربرد نقشه های مفهومی در بهبود یاددهی، یادگیری، پیشرفت تحصیلی، تفکر انتقادی، درک مطلب، خلاقیت، آموزش به بیمار، بازیابی اطلاعات و همچنین ارتباط نقشه مفهومی و هستی شناسی از جمله کاربردهای نقشه مفهومی جهت تسهیل و بهبود فعالیت های دانشگاهی است.
  نتیجه گیری
  نقشه مفهومی بعنوان یک ابزار قدرتمند آموزشی، ارتباط بین مفاهیم را به وضوح نشان داده، موجب سازماندهی مطالب در ذهن می شود و در نتیجه یادگیری معنادار صورت می گیرد. بنابراین در مقایسه با سایر روش های آموزشی، نقشه مفهومی موفق تر عمل کرده است.
  کلیدواژگان: فعالیت دانشگاهی، نقشه مفهومی، هستی شناسی‬‬‬
 • عاطفه مرادی * صفحات 83-89
  هدف
  بررسی نقش سازماندهی دانش به عنوان یک حوزه مطالعاتی در جامعه و رابطه آن با ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم بر جامعه است. در پژوهش حاضر از نظریه حوزه عمومی هابرماس یکی از نظریه های مطرح علوم اجتماعی استفاده شده است تا مشخص گردد که سازماندهی اسناد و مدارک تابعی از ساختارهای اجتماعی هستند، از آن تاثیر می گیرند و خود نیز می تواند بر ساختارهای ساماندهی اجتماعی تاثیرگزار باشند.
  روش
  پژوهش از نوع کتابخانه ای و روش انجام آن تحلیل کیفی است.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد سازماندهی دانش یک فعالیت اجتماعی است که از طریق انتخاب، دسترسی و ساماندهی اسناد و مدارک حوزه های مختلف در پی ایجاد فضایی از آثار مکتوب است تا در آن گفتگو و تبادل ایده شکل گرفته تا نوعی اجماع عقیده عقلانی یا خرد جمعی شکل گیرد که در آن همه ادعاها از حوزه های مختلف از طریق گفتمان عقلانی مورد نقد، قبول و یا رد قرار بگیرد. سازماندهی دانش می تواند در عینیت یافتن و بازنمون حوزه عمومی نقش داشته باشد. سازماندهی دانش متاثر ازساختارهای سامان دهنده ی جامعه و حوزه عمومی است و خود نیز می تواند بر آن تاثیرگزار باشد.
  نتیجه گیری
  پژوهش حاضر جزو اولین مقاله هایی است که سازماندهی دانش را از بعد اجتماعی و بر اساس یک نظریه اجتماعی بررسی نموده است. این پژوهش می تواند گام نخستی برای معرفی سازماندهی به عنوان یک حوزه مطالعاتی مستقل که دارای بنیادهای نظری خاص خود است، درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: سازماندهی دانش، هابرماس???
 • محمدحسین چنگانیان خوراسگانی*، عاصفه عاصمی صفحات 91-104
  هدف
  هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) از دید کاربران بر اساس مدل لایب کوال است.
  روش
  در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی - توصیفی استفاده شده است. جامعه پژوهش اعضای فعال کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان در سال 1393 بوده و حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان (1970) برابر 293 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد لایب کوال[1] می باشد که از وب سایت لایب کوال اخذ و ترجمه گردیده است. تجزیه وتحلیل اطلاعات در سطح توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار و در سطح استنباطی شامل تحلیل واریانس چندعاملی ، آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن می باشد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشانگر این است که نمره کل کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان برابر 2949/6 بوده که با توجه به طیف 9 گزینه ای لیکرت ازنظر پاسخ دهندگان کیفیت خدمات بیش ازحد متوسط است. همچنین با توجه به سطح انتظارات کاربران، میانگین خدمات ارائه شده به کاربران برابر (13/6) بوده که بالاتر از میانگین حداقل انتظارات برابر (9557/5) و پایین تر از میانگین حداکثر انتظارات کاربران برابر (7564/6) بوده است.
  نتیجه گیری
  خدمات کتابخانه های واحد از کیفیت کافی برخوردار بوده و کتابخانه ها توانسته اند حداقل انتظارات کاربران را در هر سه بعد برآورده نمایند ولی تا سطح خدمات مطلوب فاصله دارند. همچنین نتایج حاکی از این است که بعد تاثیر خدمات دارای میانگین بیشتری نسبت به سایر ابعاد و بعد کتابخانه به عنوان یک مکان دارای میانگین کمتری نسبت به سایر ابعاد بوده است.
  کلیدواژگان: کتابخانه دانشگاهی، ارزیابی خدمات، کیفیت خدمات، لایب کوال‬‬
|
 • Amin Zareh *, Zhila Saeedi, Neda Sayadi Pages 1-12
  Purpose
  The research purpose is to investigate the effective role of family (different aspects) in teenagers’ reading of public libraries in Sanandaj.
  Methodology
  This is a correlational survey. The population under study, are parents of active young members of public libraries in Sanandaj . These statistics is obtained from Saman library software reporting based on the age of 1500 members.
  Findings: The research findings showed that there is a significant relationship between the enjoyment, the position of library in the family, interactions between parents and children and positive attitude of parents about children reading. Namely by increasing these variables, the variable of reading rate is also relatively increases . On the other hand there is no significant relationship between education level of parents with teenager reading.
  Conclusions
  The results showed that there is a significant relationship between the enjoyment, the position of library in the family, interactions between parents and children and positive attitude of parents about children reading , that is, by increasing these variables, the reading variable rate is also relatively increases. While there is no significant correlation between education level of parents with reading in young children. Therefore, the identification and study of effective factors in reading of young children can be used for better expert planning to advice to families in the public libraries
  Keywords: Family, Reading, Teenagers, Sanandaj Public Libraries
 • Darioushi Matlabi, Heliai Soltanabadi *, Saeedi Ghaffari Pages 13-22
  Purpose
  The main purpose of this study is to determine situation of libraries of Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults in west Azerbaijan and its compatibility with IFLA guideline.
  Methodology
  Descriptive- survey method was used as a research method and all libraries of Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults in west Azerbaijan was studies as population of research. Research made questionnaire was used for gathering data.
  Finding: Finding shows the appropriate space, decoration and painting of libraries are tailored to the interests of children and young adults; and compatible with IFLA guideline. Librarians interest to learn new skills and improve their abilities in computer fields that this is compatible with IFLA guideline. Librarians of 22 libraries are familiar with children literature and providing services to the children with 7-11 and 12-17 years old. All of libraries provide education and reference services for the children and creative programs, storytelling, book reading and book review meeting too. Most participants in the selection of materials were manager of libraries.
  Value/ Originality: Survey of researches show many of researches have done in educational and special libraries and their capabilities with IFLA standard and there is not any research about libraries of Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults. So, the result of this study shall be useful for Children and Young Adults libraries, Schools libraries, and also libraries of Institute for the Intellectual Development of Children and Young Adults.
  Keywords: Libraries of Institute for the Intellectual Development of Children, Young Adults, IFLA guideline, West Azerbaijan, Children, Young Adults libraries
 • Mahnaz Karimzadeh *, Fatemeh Zandian, Mohammad Hasanzadeh Pages 23-36
  Purpose
  The objective of this applied study is to identify the relationship between librarian's job satisfaction and user's satisfaction of public libraries in Zanjan province.
  Methodology
  This survey was carried out by a researcher-made questionnaire. All 123 librarians were examined. Multistage cluster sampling method was chosen to sample from fifty thousand users, so 384 questionnaires were distributed. Statistical analysis methods such as Pearson, Spearman, etc were used and the data were analyzed by SPSS software.
  Findings: The results showed that the level of librarian's job satisfaction in the aspect of the relationship between governance and supervision, social status, extracurricular activities and wages and salary, with job satisfaction approved with 99 percents confidence. In the aspect of organizational culture and the relationship between librarian's job satisfaction and user's satisfaction, the hypothesis did not approved. So librarian's job satisfaction is at a low level in relation to the five components of this study (organizational culture, governance and supervision, training and extracurricular activities, content and status of jobs, wages and salary system) and the librarian's job satisfaction has little or no effect on the users satisfaction.
  Conclusions
  Librarian's job satisfaction is at a low level in relation to the five components of this study and the librarian's job satisfaction has little or no effect on the library user's satisfaction.
  Keywords: Zanjan Province, Job satisfaction, User's satisfaction, Librarian's job satisfaction, Public libraries
 • Fahimehi Babolhavaeji, Sayena Heratizadeh *, Sharzad Taheri Lotfi Pages 37-52
  Purpose
  The aim of this study was to evaluate the website of Ministry of Health and Medical Education from perspective of users.
  Methodology
  This study is a descriptive survey. Data collection tool is a questionnaire (Cronbach's alpha coefficient 0.915) that was distributed among 100 graduate students studying at the Faculty of Paramedics of Tehran University of Medical Sciences and 76 questionnaires were completed.
  Findings:The results showed the users’ satisfaction of the website usefulness is 2.84, the validity of the website is 3.16, good administration of the website is 25.3, the scope and content of the web site is 3.14, the website appropriate guidance of visitors is 3.01, the appropriate tools to search in the web site is 2.59, and their satisfaction with design, being user-friendly, interface and good outputs of the web site is 2.94. The overall users’ satisfaction of the website in order of preference is as follows: proper administration of the website, the validity of the web content, scope and content of the web site, a useful guide web tool, the design, being user-friendly, interface and outputs of the web site, usefulness of the website, and appropriate tools to search in the website. In total, the meets users’ expectations to get information.
  Conclusions
  Ministry of Health and Medical Education has to continue uninterrupted planning to provide useful and credible information as user-friendly so that more effective presence on the World Wide Web will be provided in addition to meet the needs of domestic users.
  Graduate Students; Tehran University of Medical Sciences; Overall Satisfaction; Validity; User-Friendly; Website; Ministry of Health and Medical Education
  Keywords: Graduate Students of Tehran University of Medical Sciences, Overall Satisfaction, Validity, User-Friendly, Website of Ministry of Health, Medical Education
 • Ghazalehi Mozaffari *, Nadjla Hariri, Zahra Abazari Page 53
  Purpose
  The purpose of this research is to study the relationship between perceptions of the work environment's factors and the librarian's work alienation in the Islamic Azad Universities of Tehran libraries.
  Methodology
  The research method is Analytical survey. The statistical population consists of the 119 librarians of the Islamic Azad Universities of Tehran libraries. There are 100 questionnaires (84%) of the all 119, which were completed and returned.
  This study examines the rate of relationship between perceptions of the work environment's factors including Job Characteristics (Elbow Room, Task Identity, Feedback, Job Challenge), Occupational Role (Role Ambiguity, Role Conflict, Overload), and the librarian's work alienation.
  Findings: The research results show that the librarians under survey have a satisfaction of their workmates in common. There isnt any significant relationship between work alienation and demographic characteristics, but there is a significant relationship between work experience and the job characteristics. According to the results of this research, librarians of this research community arent generally foreign with their labor, but the most of their grievances are about their participation in decision making, and role overload.
  Conclusions
  Role ambiguity, role conflict and pressure have a negative correlation with the score of work alienation. Therefore, with an increase in each of them, the work alienation increases too. On the other hand, has a positive significant relationship with it, so that, with an increasing in task identity, the work alienation reduces
  Keywords: Perceptions of the work environment, Work alienation, Job Characteristics, Occupational Role, University libraries
 • Zahra Batooli *, Molouksadat Hosseini Beheshti Pages 65-82
  Purpose
  Concept map is the visual representation of the relationship between concepts that are linked in the mind of the learner. So It is very important to pay attention to the use of concept maps in academic different tissues. The aim of this study is to identify conceptual maps applications to facilitate and improve academic activities.
  Methodology
  This research is carried out using library method. Literature review was conducted. "Concept map" was used for searching in Persian and English authentic databases and full-text articles were studied. This article include introduction of concept maps, construction process, introduction of concept map softwares and application in academic activities.
  Findings: The results showed the effective application of concept map in different areas of the academic activities. Use of concept maps are in the improvement of teaching, learning, academic achievement, critical thinking, comprehension, creativity, patient education, search and retrieval information. Also the relationship between ontology and concept map facilitate and improve academic activities.
  Conclusion
  Concept map, clearly, demonstrated the relationships between concepts, as a powerful educational tool. It would organize content in mind, and as a result, meaningful learning occurs. Compared to training methods such as traditional education, corporate training, presentations, face to face training and Blended Learning, a concept map has been more successful
  Keywords: Academic activities, Application, Concept map
 • Atefeh Moradi * Pages 83-89
  Purpose
  This article aims to study the role of knowledge organization in society and its relationship with social, political, economic and cultural structures. In this study, the relationships between the knowledge organization and social structures and its role in society have been studied based on Habermas's public sphere theory to determine that documents organizing is a function of social structures and can be influenced and also affect on society and its structures.
  Methodology
  This research is carried out using library method in qualitative analysis methodology.
  Findings: The study showed that knowledge organization in information and knowledge science is not only a practical activity and can be considered as a field of study in society. According to the theory of the public sphere, knowledge organization can be effective in a combination of public and private spheres. Knowledge organization is organized by the society and the public sphere, on the other hand, can also be influence on public sphere.
  Keywords: Knowledge organization, Habermas, Public sphere
 • Mohammad Hossein Changanian Khorasgani *, Asefeh Asemi Pages 91-104
  Purpose
  The main objective of the present study is assessment of quality of library services based on LibQual in Islamic Azad University: Isfahan (Khorasgan) branch.
  Methodology
  The method used in this study wasdescriptive-survey. Research community consisted of library active members of Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan) branch in 1393. 293 persons were selected by simple random sampling based on Krejcie and Morgan table (1970). The research tool was a LibQual standard questionnaire taken from www.Libqual.org website which was translated to Persian. Data analysis at descriptive level included frequency, percentage, mean, standard deviation and at the level of inferential consisted of multifactorial variance analysis, single sample t-test and Friedman test.
  Findings:Results show that the whole score for the quality of library services in Islamic Azad University of Isfahan (khorasgan) branch was 6.2949. Considering Likert scale, according to the respondents, the quality of services is higher than average. Also, according to user expectations, the mean services provided to the users were (6.13), which is higher than the minimum expectations (5.9557) and lower than the average of maximum expectations (6.7564).
  Conclusion
  There have been adequate quality in library services, and libraries have been able to meet the least users’ expectations in all three dimensions, however, they are far from desired level of services. Also, the results demonstrated that impact of services had more average rather than other dimensions and the library as a place has fewer average rather than other dimensions.
  Keywords: Academic libraries, Service evaluation, service quality, LibQual