فهرست مطالب

کشاورزی بوم شناختی - سال هفتم شماره 1 (1396)
 • سال هفتم شماره 1 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • عباس اسدی سر یزدی، هادی ویسی *، رضا میرزایی تالارپشتی، هومان لیاقتی، کورس خوشبخت صفحه 1
  سابقه و هدف
  امروزه کشاورزی حفاظتی با کمترین آسیب و زیان زیست محیطی توجهات زیادی را در سراسر جهان بخود معطوف داشته است. به گونه ای که کشاورزی حفاظتی در مقیاس های گسترده در سطح جهان مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از این روش موجب مصرف بهینه منابع تولید مانند آب و خاک شده و به پایداری تولید در بوم نظام (اکوسیستم)های کشاورزی کمک می کند. شخم حفاظتی به عنوان مهم ترین جنبه کشاورزی حفاظتی به نظر می رسد که در موقعیت های جفرافیایی مختلف متفاوت باشد. در نتیجه ضرورت اولویت بندی روش های مناسب خاک ورزی با توجه به شرایط کشت و شرایط اقلیمی هر منطقه بیش از پیش احساس می شود. هدف از تحقیق بالا معرفی سامانه خاک ورزی حفاظتی بهینه (شخم حداقل یا کاهش یافته) در تلفیق با مدیریت کودی و بقایا برای رسیدن به بیشترین تولید بوده ضمن اینکه و پایداری بوم نظام کارآیی عملیات زراعی به کار گرفته شده در این بررسی با به کارگیری شاخص های تولید زراعی و ویژگی های خاک مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.
  مواد و روش ها
  بدین منظور آزمایشی در چهارچوب 7 روش خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی در کشت ذرت علوفه ای پس از کشت گندم به اجرا درآمد و ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (شامل هدایت الکتریکی، ظرفیت مزرعه، آب قابل دسترس، تخلخل، pH و میزان کربن آلی) و همچنین عملکرد کل و عملکرد بلال مورد سنجش قرار گرفته اند. ارزیابی پایداری نظام تولید با استفاده از نرم افزار AEPAT انجام گرفت. داده های ارزیابی شده در نرم ا فزار AEPAT تلفیق و پایداری نظام در قالب دو تابع کشاورزی حفاظتی و تولید سنجش شده و از 0 تا 100 امتیاز دهی شدند.
  نتایج و بحث: نتایج تحقیق نشان داد که تیمار گردآوری نکردن کاه و کلش گندم + ساقه خرد کن + دیسک و فاروئر +100 کیلوگرم اوره بیشترین میزان رطوبت ظرفیت مزرعه (%63/25)، آب در دسترس (% 63/15)، درصد تخلخل (% 2/49) و کربن آلی (% 73/0) را داشته است. بیشترین میزان عملکرد کل (3/87 تن در هکتار) و بلال (8/23 تن در هکتار) نیز در این تیمار به دست آمده است. در مقابل کمترین میزان مربوط به این شاخص ها در تیمار «آتش زدن کاه و کلش باقی مانده + دیسک و فاروئر» به دست آمد. کاهش شاخص های بالا در این تیمار رابطه مستقیمی با آتش زدن بقایای گیاهی داشته که افزون بر انباشت عناصر در خاک و افزایش هدایت الکتریکی، کیفیت فیزیکی و شیمیایی خاک را نیز به میزان شایان توجهی کاهش داد. از سوی دیگر بقایای گیاهی در کنترل کیفیت خاک از بعد هدایت الکتریکی و شوری نقش محوری و کلیدی را ایفاء می کنند. از یافته های آزمایش نتیجه گیری می شود که میزان ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک با نوع عملیات زراعی و خاک ورزی از یکسو و همچنین وجود بقایای گیاهی و افزایش فعالیت میکروبی خاک به منظور ایجاد خلل و فرج و تشکیل ساختار خاکدانه از سوی دیگر ارتباط مستقیم دارد. بهبود ساختار فیزیکی خاک زراعی ضمن افزایش تهویه و نگهداری آب در خاک کیفیت و سلامت شیمیایی خاک در دراز مدت را به همراه دارد. بنابر نتایج تحلیل پایداری، تیمار گردآوری نکردن کاه و کلش گندم + ساقه خرد کن + دیسک و فاروئر + 100 کیلوگرم اوره در هکتار دارای بالاترین نمره از نظر عملکرد بهینه و پایداری (21/61) و تیمار آتش زدن کاه و کلش باقی مانده + دیسک و فاروئر دارای پایین ترین نمره از نظر عملکرد بهینه و پایداری (63/7) بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد که تلفیق بقایای گیاهی در خاک به همراه خاک ورزی حفاظتی نه تنها موجب بهبود عملکرد گیاه ذرت شده بلکه در بهبود کیفیت خاک نیز نقش بسزایی خواهد داشت. ولی اثر بخشی آن مستلزم کاربرد کود اوره به میزان مورد نیاز می باشد. افزون براین پایداری نظام تولید نیز تاثیر پذیری مستقیمی از عملیات زراعی داشته و ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک می تواند به عنوان شاخصی از کارکرد و کارآیی نظام تولید به کار رود.
  کلیدواژگان: خاک ورزی حفاظتی، ذرت علوفه ای، ویژگی های فیزیکی و شیمیایی، کارایی کشت، توابع خاک، توابع تولید
 • امیر بردیا نیک نیایی، غلامعباس اکبری *، محمدرضا چایی چی، حمید رحیمیان مشهدی، احمد افضل زاده، مجید قربانی جاوید صفحه 17
  سابقه و هدف
  امروزه کشت های مخلوط به سبب برتری های فراوان، از جمله بهبود شرایط خاک، افزایش جذب منابع و کنترل بهتر علف های هرز بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. کشت های مخلوط بدلیل تاثیر مثبت شان در کیفیت علوفه نقش با اهمیت تری را در نظام های زراعی به دست آورده اند. افزون بر موارد یادشده، کشت های مخلوط سبب افزایش جذب تشعشع خورشید، افزایش فعالیت های ریزموجود (میکروارگانیسم) های خاک و نیز شرایط بهتر نظام کشت در برابر علف های هرز و آفات می شود. بررسی کشت مخلوط ذرت و سورگوم با برخی گیاهان لگوم از جمله ماش، لوبیا چشم بلبلی و شبدر برسیم برای بررسی برتری های کشت مخلوط شامل افزایش عملکرد، بهبود کیفی علوفه به لحاظ درصد پروتئین و تاثیر آن روی کنترل علف های هرز از هدف های این پژوهش بوده است تا بتوان مناسب ترین کشت مخلوط را با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و میزان درآمد کشاورزان به صورت کاربردی توصیه کرد.
  مواد و روش ها
  به منظور بررسی تاثیر کشت مخلوط افزایشی ذرت و سورگوم همراه با چند گیاه لگوم بر کمیت و کیفیت علوفه و رشد علف های هرز، آزمایشی در طی سال های زراعی 1389 و 1390 در منطقه اسلامشهر، روستای مافین آباد واقع در استان تهران اجرا شد. سه گیاه لگوم شبدر برسیم، ماش و لوبیا چشم بلبلی با توجه به شرایط اقلیمی منطقه با دو گیاه اصلی ذرت و سورگوم در دو تراکم 50 و 100 درصد گیاه لگوم در حالت تک کشتی به صورت کشت مخلوط افزایشی کشت شدند و در نهایت 22 تیمار به صورت تصادفی در هر تکرار قرار گرفت. صفات مورد ارزیابی در این تحقیق شامل عملکرد، وزن خشک علوفه، درصد پروتئین، شاخص برابری زمین، مزیت اقتصادی بودند.
  نتایج و بحث: نتایج این آزمایش نشان داد کشت مخلوط افزایشی سبب شد وزن خشک علوفه، درصد پروتئین و سود خالص افزایش یابد. همچنین کشت مخلوط افزایشی باعث کاهش معنی دار وزن خشک علف های هرز شد، در ضمن شاخص نسبت برابری زمین (LER) در همه ی تیمارها بیش از یک مشاهده شد. در میان همه ی تیمارها، تیمار کشت مخلوط ذرت همراه با لوبیا چشم بلبلی در تراکم 100 درصد لوبیا، دارای بهترین شرایط، بالاترین وزن خشک علوفه، درصد پروتئین و شاخص برابری زمین بود. همچنین نتایج نشان داد کشت های مخلوط افزایشی ذرت و سورگوم همراه لگوم (به ویژه ذرت و سورگوم همراه لوبیا چشم بلبلی 100 درصد) را می توان به عنوان کشت هایی دارای عملکرد بالا، کیفیت علوفه بهتر و برتری اقتصادی بیشتر نسبت به تک کشتی و همچنین به عنوان روشی جایگزین برای رویارویی با علف های هرز به کشاورزان توصیه کرد.
  نتیجه گیری
  در نهایت نتایج آزمایش نشان داد، کشت مخلوط می تواند در افزایش میزان علوفه، بهبود کیفیت علوفه و همچنین کنترل علف های هرز مفید بوده و نقش مثبتی ایفا کند. کشت های مخلوط در این آزمایش همگی LER بیش از 1 و بیشترشان سود اقتصادی بالاتری نسبت به تک کشتی همراه علف های هرز نشان دادند که این موضوع می تواند همه ی کشت های مخلوط حاضر در طرح را به صورت شایان توصیه برای کشاورزان نشان دهد. این موضوع در کشت های مخلوط ذرت و سورگوم همراه لوبیا چشم بلبلی به ویژه در تراکم 100% لوبیا چشم بلبلی به روشنی خود نمایی می کند. بنابراین استفاده ازکشت مخلوط را می توان به عنوان راهی برای افزایش عملکرد، درآمد، کیفیت علوفه (افزایش پروتئین) و کنترل جمعیت علف های هرز به کشاورزان توصیه کرد.
  کلیدواژگان: درصد پروتئین، شاخص برابری سطح زمین، کشت مخلوط افزایشی، وزن خشک علف های هرز
 • ماندانا دادرسان *، محمدرضا چایی چی، محمد باقر حسینی، احمد علی پور بابایی، داراب یزدانی صفحه 33
  سابقه و هدف
  استفاده گسترده از کودهای شیمیایی در دهه های اخیر و پیامدهای منفی ناشی از کاربرد این مواد، موضوعی است که امروزه همچنان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. بدین منظور جایگزینی کودهای زیستی و آلی با کودهای شیمیایی و یا تلفیقی مناسب از آن ها، به منظور افزایش حاصل خیزی خاک در کشاورزی پایدار و همچنین تامین سلامت دام امری ضروری به نظر می رسد. از سویی تنش خشکی، مهم ترین عامل غیر زنده است که رشد و تولید گیاهان را به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک محدود می سازد و با تاثیر روی جذب مواد غذایی از طریق ریشه موجب کاهش کیفیت علوفه می شود. به همین دلیل شناسایی روش های نوین آبیاری و کم آبیاری می تواند پیامدهای ناشی از مشکل کم آبی را کاهش دهد. بنابراین استفاده از بهترین سطوح کودهای زیستی و تلفیقی همراه با نظام کم آبیاری، برای افزایش کیفیت علوفه و میزان تریگونلین از هدف های مهم این تحقیق به شمار می رود.
  مواد و روش ها
  آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 91-1390 در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران اجرا شد. کرت های اصلی شامل رژیم آبیاری در سه سطح: آبیاری کامل (تامین100%)، کم آبیاری متوسط (تامین 75%) و کم آبیاری شدید (تامین 50% نیاز آبی گیاه برحسب تبخیر و تعرق هفتگی) و کرت های فرعی در بردارنده سطوح مختلف کودی ( بر پایه نتایج تجزیه خاک) در شش سطح (شاهد، 100%کود شیمیایی، 100%کود زیستی، کود زیستی +100% کود شیمیایی، کود زیستی +75% کود شیمیایی و کود زیستی +50% کود شیمیایی) بود.
  نتایج و بحث: با افزایش تنش خشکی، درصد پروتئین، کربوهیدرات های محلول در آب، الیاف نامحلول در شوینده های اسیدی و خنثی، درصد خاکستر و میزان تریگونلین افزایش و دیگر صفات کاهش یافت. این امر نشان داد که با اعمال تنش خشکی کیفیت علوفه گیاه شنبلیله بدلیل افزایش الیاف نامحلول در شوینده های اسیدی و خنثی کاهش می یابد که این موضوع با کاهش قابلیت هضم علوفه همراه است. کاربرد کودهای زیستی و تلفیقی موجب کاهش فیبرهای نامحلول و افزایش قابلیت هضم علوفه شد. اگرچه تنش خشکی سبب افزایش میزان تریگونلین شد اما از سوی دیگر تاثیر منفی روی بسیاری از عامل های موثر بر رشد گیاه مانند میزان ماده خشک قابل هضم، جذب عنصرهای کانی (معدنی) وحتی عملکرد ماده موثره داشت. بیشترین درصد ماده خشک قابل هضم، درصد عنصرهای کانی و عملکرد تریگونلین از تیمار آبیاری کامل و استفاده از کود تلفیقی (Bio75% و Bio50%) و بالاترین درصد پروتئین خام و درصد کربوهیدرات های محلول از تیمار کم آبیاری شدید و استفاده از کود تلفیقی (Bio100%) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  بنابر نتایج این تحقیق در همه شرایط و به ویژه در شرایط تنش، تاثیرگذاری کودهای تلفیقی به مراتب بیشتر از کودهای زیستی و شیمیایی بود. استفاده از کودهای تلفیقی توانست تاثیر زیانبار کم آبی را تا حدی خنثی و بالاترین کیفیت علوفه و متابولیت ثانویه را تامین کند. این امر مبین آن است که باکتری های تثبیت کننده نیتروژن (ازتوباکتر) و باکتری های حل کننده فسفات (سودامونانس) موجب افزایش کارایی یکدیگر شدند و با کاربرد این کودها عملکرد کمی و کیفی بیشتری در مقایسه با دیگر نظام ها کودی به دست آمد. سیستم کم آبیاری متوسط در منطقه کرج به علت صرفه جویی در کاربرد آب و تاثیر منفی کم، نتیجه شایان پذیرشی داشت، که می تواند برای افزایش پایداری نظام های کشاورزی در مناطق خشک و نیمه خشک مورد توجه قرار گیرد. به نظر می رسد با توجه به تاثیر مثبت استفاده از شنبلیله برای دام، از این گیاه می توان به عنوان یک علوفه دارو و مکمل غذایی در جیره غذایی دام استفاده شود.
  کلیدواژگان: تریگونلین، تنش خشکی، شنبلیله (Trigonella foenum، graecum L، )، کود زیستی و کیفیت علوفه
 • مجید پرتوی همراه، کمال سادات اسیلان * صفحه 50
  سابقه و هدف
  دگرآسیبی (آللوپاتی) شامل هر گونه تاثیر زیانبار یا سودمند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم است که توسط اندامی از گیاه روی گیاهی دیگر با تولید ترکیبات شیمیایی صورت می گیرد. پیش بینی هایی در ارتباط با کنترل علف های هرز با استفاده از پدیده دگرآسیبی وجود دارد. یکی از مهم ترین علف های هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) است. هدف این تحقیق کنترل علف هرز تاج خروس با استفاده از مواد آللوپاتیک (عصاره های یکنواخت الکلی و آبی) از پنج گونه گیاه آپارتمانی سمی بود.
  مواد و روش ها
  این آزمایش در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. عامل های مورد آزمایش شامل عصاره پنج گیاه سمی خرزهره (Nerium oleander)، دیفن باخیا (Dieffenbachia amoena)، کالادیوم (Caladium candidum)، لیلیوم (Lilium ledebouri) و داوودی (Chrysanthemum indicum) در سه غلظت 5، 15 و 25 درصد از دو نوع آبی و الکلی به همراه تیمار شاهد آنها بود. به منظور ارزیابی قابلیت (پتانسیل) دگرآسیبی غلظت های مختلف در حالت الکلی و آبی پنج گونه گیاه سمی مورد بررسی، مولفه های طول ریشه چه و ساقه چه تاج خروس، بیشترین جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر مورد مقایسه قرار گرفت. بررسی های گلدانی برای ارزیابی قابلیت دگرآسیبی عصاره گونه های مورد نظر بر پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی مانند وزن تر و وزن خشک برگ ساقه و گل آذین و سطح برگ تاج خروس، به اجرا درآمد.
  نتایج و بحث: نتایج گویای آن بود که بیشترین طول ریشه چه و ساقه چه، بیشینه جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، درصد جوانه زنی، طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر در تیمار بدون عصاره مشاهده شد. در حالی که تیمارهای مختلف عصاره های گیاهی باعث کاهش شدید صفات بالا شد. بیشترین وزن خشک برگ در تیمار عصاره آبی 5 درصد محلول پاشی گیاه دیفن باخیا مشاهده شد. بیشترین وزن خشک گل آذین در عصاره 5 درصد خاکپاش الکلی در گیاه لیلیوم به دست آمد. بیشترین وزن خشک و وزن تر ساقه در تیمار خاک پاش آبی عصاره 5 درصد و بیشترین سطح برگ در تیمار 5 درصد محلول پاشی آبی عصاره گیاه کالادیوم مشاهده شد. بیشترین وزن تر برگ و وزن تر گل آذین در تیمار خاکپاش آبی عصاره 5 درصد گیاه خرزهره به دست آمد. بین تاثیر گیاهان تیره کلم روی درصد جوانه زنی و طول ساقه چه کلزا اختلاف معنی داری مشاهده شد، به طوری که کلزا بیشترین و تره تیزک وحشی کمترین قابلیت بازدارندگی از خود نشان دادند ولی اختلاف معنی داری بین تاثیر آنها روی رشد ریشه چه دیده نشد. اختلاف معنی داری بین گیاهان زینتی از نظر درصد جوانه زنی و طول ساقه چه وجود داشت. به طورکلی با افزایش غلظت عصاره، صفات مورد بررسی به طور مشخصی کاهش یافتند، که این امر می تواند ناشی از افزایش میزان دگرآسیبی های شیمیایی (آللوکمیکال ها) و افزایش سمیت روی صفات مورد بررسی باشد. همچنین می توان استنباط کرد که دگرآسیبی های شیمیایی می توانند گزینشی عمل کنند، نکته ای که در مبحث کنترل علف های هرز بسیار مورد تاکید و نظر است. از سویی در تاج خروس ریشه قرمز رشد ریشه نسبت به ساقه بیشتر مهار شد و نوع عصاره الکلی نسبت به آبی تاثیر بیشتری در کاهش میزان صفات مورد بررسی در این آزمایش داشت.
  نتیجه گیری
  این نتیجه گزارش های پیشین را که رشد ریشه چه نسبت به ساقه چه حساس تر بوده و همه ی صفات گیاهی تحت تاثیر اثرگذاری های منفی دگرآسیبی قرار می گیرد و باعث کاهش رشد آنها می شود، به طورکامل تایید می کند.
  کلیدواژگان: ماده موثر، علف هرز تابستانه، کنترل غیرشیمیایی
 • محمدحسن بشارت نژاد *، ناصر معینی نقده، جواد کریم زاده صفحه 69
  سابقه و هدف
  مهم ترین آفت انار، کرم گلوگاه،Apomyelois ceratoniae (Zeller) ، بوده و روش های رایج مدیریتی آن کنترل شایان پذیرشی در بر نداشته و مدیریت این آفت با مدیریت بوم شناختی (اکولوژیک) امکان پذیر خواهد بود. مهم ترین موضوع اکولوژی، دینامیسم جمعیت بوده و تنظیم جمعیت در حدود سطح تعادل آن ها از اهداف مهم اکولوژی در برنامه ریزی های مدیریتی است. به طور کلی، جمعیت ها از نظر پایداری به صورت های پایدار، ناپایدار و پایداری خنثی می باشند. در مطالعه حاضر تاثیر آشفتگی روی سطح تعادل و پایداری جمعیت کرم گلوگاه انار مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق دو آزمایش جداگانه در شهرستان اصفهان و در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال 1394 انجام شد. آزمایش اول با سه تیمار «آشفتگی با کاهش جمعیت»، «آشفتگی با افزایش جمعیت» و «شاهد»، و آزمایش دوم با دو تیمار «آشفتگی با کاهش جمعیت» و شاهد انجام شد. از آغاز فصل و همزمان با ظهور آلودگی میوه ها تا پایان فصل، در دو بازه زمانی اول (آغاز خرداد تا پایان مرداد ماه) و بازه زمانی دوم (آغاز شهریور تا پایان آبان ماه)، میانگین شمار میوه انار آلوده به عنوان شاخص جمعیت کرم گلوگاه انار به صورت هفتگی ثبت شد. در پایان بازه زمانی اول از تیمارهای آشفتگی با «کاهش جمعیت» همه ی میوه های آلوده گردآوری و به تیمارهای آشفتگی با «افزایش جمعیت» همان بلوک اضافه شد. در تیمار شاهد هیچ گونه افزایش یا کاهشی اعمال نشد. پس از تجزیه داده ها توسط مدل های لگاریتمی – خطی وضعیت پایداری جمعیت پس از آشفتگی، بررسی و آن گاه برای تعیین سطح تعادل پیش و پس از آشفتگی مقایسه میانگین ها انجام شد.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که در صورت نبود آشفتگی، تغییری در سطح تعادل جمعیت ایجاد نخواهد شد. در تیمار «آشفتگی با کاهش آلودگی» آزمایش اول، سطح تعادل جمعیت همچنان پایدار بود. در حالی که آشفتگی با کاهش آلودگی در آزمایش دوم، باعث جابه جایی در سطح تعادل جمعیت شده و پایین تر از سطح تعادل پیش از آشفتگی قرار گرفت. در تیمار «آشفتگی با افزایش آلودگی» نیز پس از ایجاد آشفتگی، میانگین آلودگی به طور معنی داری بیشتر از میانگین شمار میوه آلوده پیش از آشفتگی بود. نتایج به دست آمده از آزمایش های آشفتگی در جمعیت کرم گلوگاه انار نشان می دهد که ایجاد آشفتگی در جمعیت می تواند در تغییر سطح تعادل جمعیت این آفت موثر واقع شود؛ چنانچه در آزمایش اول در تیمار آشفتگی با «افزایش جمعیت»، سطح تعادل جمعیت پس از ایجاد آشفتگی بالاتر از سطح تعادل جمعیت پیش از آشفتگی قرار گرفت. همچنین در آزمایش دوم در تیمار آشفتگی با «کاهش جمعیت»، سطح تعادل جمعیت پس از ایجاد آشفتگی پایین تر از سطح تعادل جمعیت پیش از آشفتگی بود. جابه جایی سطح تعادل نشان دهنده پایداری خنثی در این جمعیت ها می باشد.در تیمارهایی که آشفتگی در جمعیت رخ نداده است جمعیت پایداری خود را حفظ کرد. بنابراین جمعیت هایی که در معرض آشفتگی قرار نگرفته اند با در اختیار داشتن منابع غذایی کافی در سطوح تعادل خود به صورت پایدار باقی می مانند. این موضوع می تواند نشانگر آن باشد که عامل های طبیعی خواه زنده، مانند دشمنان طبیعی و خواه غیر زنده، مانند عامل های اقلیمی نمی تواند باعث ناپایداری جمعیت کرم گلوگاه شود و در صورت دخالت نکردن انسان (آشفتگی با روش های کنترل آفات) جمعیت کرم گلوگاه پایدار و زیانبار خواهد بود.
  نتیجه گیری
  ایجاد آشفتگی در جمعیت کرم گلوگاه انار می تواند در مدیریت بوم شناختی آن مورد استفاده قرار گرفته و با برنامه ریزی در بارها و زمان ایجاد آشفتگی، می توان سطح تعادل جمعیت را به سود مدیریت بوم شناختی پایین آورده و با تغییر سطح تعادل به زیر سطح زیان اقتصادی، از زیان اقتصادی آفت جلوگیری کرد. پایین آمدن سطح تعادل جمعیت همراه با حفظ پایداری جمعیت از اعمال روش های پیش اگاهی و کنترل های غیر ضروری مدیریت آفت جلوگیری می کند.
  کلیدواژگان: کرم گلوگاه انار، سطح تعادل جمعیت، آشفتگی در جمعیت، مدیریت اکولوژیک
 • مریم بیات ورکشی *، حمید زارع ابیانه، شهریار مهدوی صفحه 81
  سابقه و هدف
  نیتروژن یکی از عنصرهای غذایی اصلی و ضروری در عین حال پرنیازترین عنصر برای رشد گیاهان زراعی بوده و کاربرد منطقی آن به طورمعمول باعث افزایش عملکرد غده در سیب زمینی می شود. به طور کلی، تولید سیب زمینی در خاک های سبک، با کاربرد بالای کود نیتروژن و انجام آبیاری های مکرر همراه است. در ایران در سال های اخیر به کارگیری فناوری نانو مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ضرورت توصیه غذایی در اکثر کشت ها و تحقیقات محدود در رابطه با کارایی نانوکودها به ویژه نانوکودهای نیتروژن دار بر عملکرد گیاهان زراعی، این پژوهش با هدف بررسی کارایی دو نوع نانوکود نیتروژن، کود اوره با پوشش گوگردی و کود رایج اوره در گیاه سیب زمینی طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این آزمایش دو ساله و در سال های92-1391 با کشت غده های بذری گواهی شده رقم آگریا در لایسیمترهای زهکش دار مستقر در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. تیمارهای کودی شامل چهار تیمار نانوکلات نیتروژن، نانوکلات نیتروژن گوگرددار، اوره با پوشش گوگردی و اوره معمولی، در سه سطح 46، 92 و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص بر هکتار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بود. در این تحقیق شاخص های کارایی نیتروژن، نیتروژن برگ، نیترات غده و میزان عملکرد غده اندازه گیری شد. شاخص های کارایی نیتروژن شامل کارایی زراعی کاربرد نیتروژن (A-NUE)، کارایی اقتصادی کاربرد نیتروژن (E-NUE)، درصد جذب نیتروژن (NUP)، کارایی زراعی-فیزیولوژیکی کاربرد نیتروژن (A-PNUE) و کارایی اقتصادی -فیزیولوژیکی کاربرد نیتروژن (E-PNUE) بودند.
  نتایج و بحث: بررسی ها نشان داد که بیشترین عملکرد غده در هر دو سال کشت به تیمارهای کودی نانوکی لیت نیتروژن و نانوکلات نیتروژن گوگردی تعلق داشت. به همین ترتیب بیشترین میزان شاخص های کارایی نیتروژن در هر دو سال کشت برای تولید محصول سیب زمینی به کودهای نانو در اولویت اول و در برخی موارد معدود به اوره پوشش دار مربوط بود. بیشترین عملکرد اقتصادی غده با کاربرد 138 کیلوگرم نیتروژن از تیمار نانوکلات نیتروژن به دست آمد شد. کمترین میزان عملکرد غده به سطح 138 کیلو گرم نیتروژن تیمار کود اوره معمولی اختصاص یافت. کارایی کاربرد، کارایی زراعی و درصد جذب نیتروژن با افزایش میزان نیتروژن در همه تیمارها کاهش یافت. تیمارهای نانوکلات نیتروژن گوگرددار بالاترین مقادیر کارایی کاربرد و کارایی زراعی نیتروژن را داشتند. مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین نیترات غده 65/227 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر مربوط به سطح 138 کیلو گرم نیتروژن کود اوره معمولی بود. میانگین آبشویی نیترات از تیمارهای نانوکلات، نانوکلات گوگرددار، اوره با پوشش گوگردی و اوره معمولی به ترتیب 308، 280، 432 و 479 میلی گرم بر لیتر بود. این میزان ها موید جذب بالای نیتروژن در تیمارهای نانوکلات و آبشویی بالا در تیمار اوره معمولی است. همچنین نتایج نشان داد دو صفت کارایی زراعی و کارایی فیزیولوژیکی زراعی دارای تاثیر یکسان در افزایش عملکرد نمی باشند. ضمن آن که نقش کودهای مختلف با وجود همسانی نیتروژن، در افزایش عملکرد یکسان نبوده و کودهای جدید موجب افزایش پاسخ گیاه به کاربرد نیتروژن می شود.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق مشخص شد با کاربرد کودهای نانویی و پوشش دار بدون آنکه کاربرد نیتروژن نسبت به نیتروژن کاربردی در تیمار اوه افزایش یابد، کارایی نیتروژن در سیب زمینی افزایش محسوسی یافت. از این رو به موازات فناوری های جدید، اثر هم افزایی بر پاسخ گیاه به کاربرد نیتروژن دارد.ازآنجایی که این آژمایش در شرایط گلخانه بوده است، پیشنهاد می شود این پژوهش در شرایط صحرایی و برای دیگر گیاهان اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کارایی جذب، کارایی کاربرد، گوگرد، نانوکلات، نیتروژن برگ
 • ملیحه سابکی، محمدرضا اصغری پور *، احمد قنبری، خالد میری صفحه 96
  سابقه‏ و‏
  هدف
  امکان سنجی کاربرد فناوری های جدید مانند نانو فناوری در علوم کشاورزی ضروری است. به کار بردن نانوفناوری های جدید مانند نانوفناوری در علوم کشاورزی ضروری است. نانوفناوری دارای کاربردهای چندی در بهبود توانایی گیاهان برای جذب عنصرهای غذایی است. بهبود عملکرد در غلات دارای اهمیت زیادی می باشد، با این حال غلات محتوای پروتئین و ارزش تغذیه ای پایینی دارند. کشت مخلوط غلات و حبوبات به طور گسترده ای برای تامین غذا با کمیت و کیفیت شایان پذیرش توصیه می شود. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر محلول پاشی نانو کلات آهن روی برگ ها بر کشت مخلوط ارزن مرواریدی و لوبیا چشم بلبلی اجرا شد.
  مواد و روش ها
  این آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1394 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بمپور، ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان انجام شد. در این پژوهش ارزن مرواریدی به عنوان محصول اصلی در نظر گرفته شد. محلول پاشی کود نانو کلات آهن به عنوان عامل اصلی در چهار سطح محلول پاشی با غلظت های صفر، یک، دو و سه گرم نانو کلات آهن در هزار لیتر محلول در دو مرحله و سطوح تیمارهای فرعی در پنج سطح شامل؛ کشت خالص ارزن، کشت خالص لوبیا، کشت 100 درصد ارزن + 20 درصد لوبیا، کشت 100 درصد ارزن + 40 درصد لوبیا و کشت 100 درصد ارزن + 60 درصد لوبیا بودند. پارامترهای ارزیابی شده در این بررسی شامل ارتفاع بوته، شمار برگ، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد زیست توده (بیولوژیک)، شاخص برداشت و شاخص نسبت برابری زمین بود.
  نتایج و ‏بحث: نتایج به دست آمده نشان داد برهمکنش کود نانو کلات آهن و نظام های مختلف کشت بر همه صفات (به استثنای شمار برگ ارزن مرواریدی، شمار برگ لوبیا چشم بلبلی و نسبت برابری زمین) معنی دار شد. همچنین نتایج نشان داد اثرهای ساده کود نانو کلات آهن بر همه صفات (به جزء ارتفاع بوته ارزن مرواریدی) معنی دار شد. مقایسه میانگین بین تیمارها نشان داد که تیمار 3 در هزار نانو کلات آهن+ ارزن مرواریدی خالص عملکرد دانه را نسبت به تیمار بدون آهن و 100 درصد ارزن +20 درصد لوبیا به میزان 13 درصد افزایش داد. میان تیمارهای محلول پاشی تیمار کودی 3 در هزار نانو کلات آهن عملکرد دانه ارزن مرواریدی را نسبت به تیمار بدون آهن به میزان 46 درصد افزایش داد. تیمار 3 در هزار نانو کلات آهن+ لوبیا خالص عملکرد دانه لوبیا را نسبت به تیمار بدون آهن و 100 درصد ارزن+ 20 درصد لوبیا به میزان 11 درصد افزایش داد. همچنین تیمار کودی 3 در هزار نانو کلات آهن عملکرد دانه لوبیا چشم بلبلی را نسبت به تیمار بدون آهن 43 درصد افزایش داد. بیشترین نسبت برابری زمین (8/1) از تیمار کشت مخلوط 100 درصد ارزن + 60 درصد لوبیا بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق، نقش و تاثیر کود نانو کلات آهن را بر کشت مخلوط دو گیاه ارزن مرواریدی و لوبیا چشم بلبلی نشان داد، به طوری که محلول پاشی با غلظت 3 در هزار نانو کلات آهن باعث افزایش عملکرد هر دو گیاه شد. فقیر بودن خاک های محل اجرای آزمایش از نظر میزان آهن در کنار کارآمدی نانو کلات از سوی دیگر به افزایش عملکرد منجر شد. بیشترین ویژگی های ریخت شناسی (مورفولوژیک) و عملکرد هر دو گیاه از تک کشتی این دو گیاه زراعی به دست آمد، این متغیرها تحت تاثیر رقابت گیاهی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: مخلوط غلات، حبوبات، نانوکود، کشاورزی نوین، نسبت برابری زمین
 • علیرضا نه بندانی *، افشین سلطانی، ابراهیم زینلی، فریما حسینی صفحه 109
  سابقه و هدف
  رفع خلاء عملکرد (اختلاف عملکرد کشاورزان و ظرفیت عملکرد) به عنوان امیدبخش ترین و مهم ترین راه افزایش تولید محصولات زراعی شناخته شده است. بنابراین، میزان خلاء عملکرد و دلایل آن بسیار دارای اهمیت است. سویا (Glycine max) یکی از مهم ترین گیاهان زراعی روغنی در جهان است. سطح زیرکشت و تولید سویا در ایران به ترتیب حدود 66 هزار هکتار و 151 هزار تن می باشد. این میزان تولید پاسخگوی نیاز داخل کشور نمی باشد بنابراین، باید میزان تولید سویا افزایش پیدا کند. بدین منظور پژوهشی در شهرستان های گرگان و علی آباد کتول در 138 کشتزار در سال های 92، 93 و 94 به صورت بررسی میدانی و کاربرد مدل سازی رگرسیونی انجام شد.
  مواد و روش ها
  کشتزار با کمک مراکز خدمات کشاورزی انتخاب شدند. بر پایه اطلاعات موجود از کشاورزان در مراکز خدمات، کشتزارهایی انتخاب می شدند که از لحاظ سطح زیر کشت، مدیریت‏های مختلف و همچنین عملکرد دارای تنوع بودند. همه ی اطلاعات مربوط به عملیات مدیریتی ثبت و اندازه گیری شدند. عامل های مدیریتی مورد بررسی شامل پیشینه تولید، روش کاشت، تلقیح یا بدون تلقیح بذر با باکتری، میزان بذر، میزان کود نیتروژن (N)، میزان کود فسفر (P2O5)، میزان کود پتاس، شمار بارهای شخم، تاریخ کشت، نوع رقم، محصول پیشین، استفاده یا استفاده نکردن از کود سرک نیتروژن، شمار بارهای کود سرک نیتروژن، استفاده یا استفاده نکردن از علف کش، آفت کش، نوع کود دامی، روش آبیاری، شمار بارهای آبیاری، روش برداشت و غیره (در مجموع 67 عامل مدیریتی) بودند. سپس رابطه بین عملکرد واقعی و 67 متغیر مدیریتی با استفاده از رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج و بحث: میزان میانگین و بیشینه عملکرد کشتزارهای مورد بررسی به ترتیب 2908 و 5100 کیلوگرم در هکتار بود. جذر میانگین مربعات خط(RMSE) و ضریب تغییرات (CV) مدل به ترتیب برابر 274 کیلوگرم در هکتار و 9 درصد می باشد. این آماره ها نشان می دهند که دقت مدل قابل پذیرش بوده و می تواند برای تعیین میزان خلاء عملکرد و سهم هر یک از محدودیت های عملکرد به کار گرفته شود. مدل عملکرد، میانگین و بیشینه عملکرد را به ترتیب 2918 و 4820 کیلوگرم در هکتار برآورد کرد و در این مدل کل خلاء عملکرد برآورد شده 1871 کیلوگرم در هکتار بود. بنابراین، تعداد دفعات آبیاری 29 درصد (برابر با 535 کیلوگرم در هکتار)، میزان نیتروژن خالص 22 درصد (برابر با 419 کیلوگرم در هکتار)، میزان P2O5 مصرفی 20 درصد (برابر با 365 کیلوگرم در هکتار)، تاریخ کاشت با 16 درصد (برابر با 302 کیلوگرم در هکتار) و شمار دیسک 13 درصد (برابر با 250 کیلوگرم در هکتار) مهم ترین عامل های ایجاد خلاء عملکرد در منطقه می باشند.
  نتیجه گیری
  با بهینه سازی موارد یاد شده می توان عملکرد سویا را در منطقه گرگان و علی آباد کتول به میزان 1871 کیلوگرم در هکتار افزایش داد. البته، استفاده از این روش برای تعیین میزان های بهینه، مناسب نمی باشد. به منظور تعیین دقیق میزان های بهینه هر یک از موارد یاد شده می توان از دیگر روش های تجزیه و تحلیل خلاء عملکرد مانند تجزیه و تحلیل خط مرزی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آبیاری، کود نیتروژن، کود فسفر، خلاء عملکرد
 • فاطمه دریکوند، عیدی بازگیر *، مصطفی درویش نیا صفحه 124
  سابقه و هدف
  بیماری سوختگی معمولی لوبیا با عامل (Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli (Xap)) هر ساله در مناطق غرب کشور آسیب و زیان شدیدی به این گیاه و محصول آن وارد می سازد. این بیماری در مناطق با آب و هوای گرم بسیار شایع است و باعث کاهش 80 درصدی محصول در مناطقی با این آب و هوا می شود. از راه های مهم و سالم برای کنترل بیماری های گیاهی استفاده از عامل های زیستی (بیولوژیک) باکتریایی مانند (Pseudomonas fluorescens) و (Bacillus subtilis) می باشد. هدف از این پژوهش بررسی این دو عامل زیستی علیه بیماری سوختگی معمولی لوبیا است.
  مواد و روش ها
  بدین منظور درآغاز اثر بازدارندگی از رشد این عامل های زیستی باکتریای روی باکتری (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) در محیط آزمایشگاه روی محیط کشت Nutrient agar (NA) به مدت 24 ساعت بررسی شد. سپس تاثیر این عامل های زیستی در شرایط گلخانه تحت تیمارهای (P. fluorescens) و (B. subtilis) و ترکیب این دو عامل روی گیاه لوبیا آلوده به بیمارگر (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت. پس از حدود سه هفته، شاخص هایی مانند وزن تر ریشه و ساقه، وزن خشک ریشه و ساقه، ارتفاع اندام های هوایی و زمینی گیاه، میزان مقاومت گیاهی و درصد نشانه ها (برابر دو نظام کددهی ICTA و روش وبستر و همکاران، برای بررسی توان کنترل کنندگی عامل های زیستی اندازه گیری شد.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که این عامل های زیستی با تشکیل هاله ای بازدارنده در محیط کشت از رشد باکتری (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) جلوگیری کردند. قطر این هاله بازدارنده برای باکتری های P. fluorescens و B. subtilis به ترتیب 75/32 و 75/20 میلی متر متغیر بود. این هاله بازدارنده نشان داد؛ عامل های زیستی (P. fluorescens) و (B. subtilis) در محیط کشت به ترتیب 20 و 30 درصد رشد باکتری (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) را کاهش داداند. شدت نشانه های بیماری (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) روی لوبیا در شرایط گلخانه به طور متوسط بیش از 63 درصد بود که تیمارهای بیولوژیک باعث کاهش این نشانه ها و افزایش مقاومت گیاهی شدند. در این آزمایش، تیمار ترکیبی دو عامل زیستی (P. fluorescens+B. subtilis) بیشترین تاثیر را روی کنترل بیماری داشت و نشانه های بیماری سوختگی معمولی لوبیا را تا 51 درصد نسبت به شاهد آلوده کاهش داد. که گیاه لوبیا را از لحاظ میزان آلودگی همانند رقم نیمه مقاوم نشان داد. همچنین تیمارهای (P. fluorescens) و (B. subtilis) به ترتیب 74/21 و 22/15 درصد نشانه های بیماری را کاهش دادند. این تغییرات به وجود آمده تحت تاثیر این عامل های زیستی روی وزن و ارتفاع گیاه آلوده به باکتری (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) تاثیر معنی داری در سطح یک درصد آماری ایجاد کرد. مشخص شده است. مشخص شد این عامل های زیستی با تولید آنتی بیوتیک (پادزی) و دیگر متابولیت ثانویه (Raijmakers and Mazzola، 2012)، تاثیر مستقیم بر رشد گیاه، تولید اکسین و سیتوکنین گیاه، تحریک سامانه مقاومت گیاهی (Nejad et al.، 2000; Kilian et al.، 2000) می تواند از رشد باکتری های بیماری زای گیاهی همانند (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) جلوگیری کند.
  نتیجه گیری
  عامل های زیستی (P. fleoroscence) و (B. subtillis) تاثیر زیادی در جلوگیری از رشد باکتری (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) دارد و می توان از این عامل ها و مواد تولیدی آن ها برای کنترل بیماری سوختگی معمولی لوبیا بهره جست.
  کلیدواژگان: کنترل بیولوژیک، لوبیا، سودوموناس، باسیلوس، زانتوموناس
 • حسین کربلایی خیاوی، رسول فخاری، محمدتقی آل ابراهیم *، پرویز شریفی زیوه صفحه 139
  سابقه و هدف
  امروزه استفاده از گیاهان پوششی به وسیله کشاورزان از طریق کاهش کاربرد علفکش، بهبود شرایط خاک و افزایش عملکرد گیاه زراعی دارای توجیه اقتصادی می باشد. در بین گیاهان مختلف، چاودار به دلیل تولید زیست توده متراکم و داشتن ترکیبات دگرآسیبی (آللوپاتیک)، یکی از مناسب ترین گیاهان برای کاشت به عنوان گیاه پوششی می باشد. این آزمایش با هدف تعیین بهترین تراکم کاشت چاودار و زمان کاشت آن، برای کاهش و یا مهار علف های هرز کشتزارهای ذرت علوفه ای اجرا شد.
  مواد و روش ها
  آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل انجام شد. عامل اول چهار تاریخ کاشت چاودار به فاصله زمانی 15 روز شامل (25 فروردین، 10 اردیبهشت، 25 اردیبهشت و 10 خرداد) و عامل دوم تراکم های مختلف کاشت چاودار شامل (صفر، 80، 120 و 160 کیلوگرم در هکتار) بودند. برای بررسی تاثیر گیاه پوششی چاودار بر تراکم و زیست توده علف های هرز، دو مرحله نمونه برداری از علف های هرز انجام گرفت. نخستین مرحله نمونه برداری در مرحله هشت برگی ذرت و مرحله دوم نمونه برداری یک هفته پیش از ظهورگل تاجی ذرت با استفاده از چهارچوب (کادر)های 5/0× 5/0 متر انجام شد. همچنین صفات وزن تر بلال، وزن تر ساقه، طول بلال، قطر بلال، قطر ساقه و عملکرد علوفه تر ذرت اندازه گیری شدند.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد تراکم و زیست توده علف های هرز تحت تاثیر اثرهای اصلی و متقابل تراکم کاشت × تاریخ کاشت گیاه پوششی چاودار قرار گرفت. در این آزمایشی چاودار به علت پوشش مناسب زمین به علت پنجه زنی و خاصیت دگرآسیبی (آللوپاتی) بیشتر در تراکم کاشت زیاد، قادر به مهار رشد علف های هرز شد. به طور کلی تاریخ کشت اول چاودار (یک ماه پیش از کاشت گیاه زراعی ذرت) بیشترین تاثیر را در کاهش تراکم و زیست توده خشک علف های هرز داشته و تاریخ کشت های دوم، سوم و چهارم از لحاظ کنترل علف هرز به ترتیب در مرتبه های بعدی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان که تاریخ کاشت 25 فروردین × تراکم 160 کیلوگرم چاودار، تراکم کل علف های هرز یک ساله و چندساله را به ترتیب 89، 83 و زیست توده خشک آنها را به ترتیب 93 و 92 درصد کاهش داد. در کشت بهاره چاودار بدلیل عدم رفع نیاز ورنالیزاسیون این گیاه نمی تواند بذر تولید کند و خود بخود در عرض چند ماه در بسیاری از مناطق از بین رفته و کنترل مناسب علف های هرز را فراهم می کند. کنترل علف های هرز توسط چاودار موجب افزایش توان رقابتی ذرت و رشد بیشتر و افزایش عملکرد علوفه تر و صفات وزن تر بلال، وزن تر ساقه، طول بلال، قطر بلال و قطر ساقه ذرت شد. نتایج مقایسه میانگین اثرهای متقابل نشان داد که بیشترین عملکرد علوفه و وز ن تر بلال از تاریخ کاشت 25 اردیبهشت × تراکم کاشت 160 کیلوگرم مشاهده شد. برای صفات قطر ساقه و بلال، تاریخ کاشت 25 اردیبهشت × تراکم کاشت 80 کیلوگرم چاودار بیشترین میزان را به خود اختصاص دادند. در حالی که تاریخ کاشت 25 اردیبهشت × تراکم کاشت 120 کیلوگرم چاودار بیشترین میزان طول بلال و وزن تر ساقه را به خود اختصاص داد. در بیشترین تراکم کاشت چاودار (160 کیلوگرم)، به احتمال به خاطر رقابت بیشتر چاودار با گیاه ذرت، کاهش قابلیت دسترسی گیاه ذرت به نیتروژن، آزاد سازی مواد دگرآسیبی و خنک تر شدن خاک، کاهش محسوسی در اجزای عملکرد ذرت مشاهده شد ولی با تلفیق با تاریخ کاشت مناسب (25 اردیبهشت) ضمن کنترل بیشتر علف های هرز درنهایت عملکرد ذرت مطلوبی به دست آمد. کاهش رشد گیاهان زراعی در اثر پسماندهای گیاهان پوششی، به ویژه غلات دانه ریز، با کاهش قابلیت دسترسی به نیتروژن، آزاد سازی مواد سمی و کاهش دمای خاک ارتباط دارد.
  نتیجه گیری
  به طور کلی در صورت تلفیق تراکم کاشت با تاریخ کاشت مناسب، استفاده از گیاهان پوششی به ویژه چاودار گزینه مناسبی برای کنترل علف های هرز ذرت می باشد.
  کلیدواژگان: دگرآسیبی، تراکم کاشت، وزن تر بلال، قطر ساقه
 • عید محمد سهرابی راد، آسیه سیاهمرگویی *، حسین کاظمی، فرشید قادری فر، جاوید قرخلو صفحه 154
  سابقه و هدف
  برای طراحی راهکارهای مدیریتی موثر بر جمعیت علفهای هرز، شناسایی، دستهبندی و کمی سازی گونههای مختلف علفهرز برای هر منطقه، از جمله مهم ترین گامها و پایه مدیریت این گیاهان میباشد. جمعیت علفهرز و بانک بذر آنها در خاک، بسیار پویا است. پویایی جمعیت این گیاهان نیز به شرایط اقلیمی، خاکی، عامل های زیستی و مدیریتی وابسته است. بنابراین هدف از این تحقیق تعیین ترکیب و تراکم علفهای هرز و بانک بذر آن ها و تاثیر ویژگی های زراعی و خاکی بر جمعیت این گیاهان در کشتزارهای سویا در شهرستان کلاله بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه باهدف ارزیابی تاثیر عامل های مدیریتی و ویژگی های خاک بر ترکیب، تراکم گیاهچه و بانک بذر علف های هرز در کشتزارهای سویا (Glycin max L.) شهرستان کلاله در سال 1393 اجرا شد. برای این منظور اطلاعات زراعی (تناوب زراعی، کاربرد کود دامی و شیمیایی، مساحت مزرعه، نوع علفکش، نوع بذر) و ویژگی های خاک (اسیدیته، هدایت الکتریکی و ماده آلی) 200 کشتزار سویا در تابستان سال 1393گرد آوری شد. نمونه برداری از جمعیت علف های هرز و بانک بذر آنها در آغاز رشد سویا (پیش از انجام عملیات کنترل) انجام شد. برای بررسی تاثیر عامل های مدیریتی و خاکی بر حضور گونههای غالب (گیاهچه و بذرهای موجود در بانک بذر) از تجزیه چند متغیره استفاده شد.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد که کشتزارهای سویای شهرستان کلاله به 16 گونه علفهرز (متعلق به 13 خانواده) آلودگی دارند و مهم ترین آنها بر پایه شاخص غالبیت، اویارسلام (60/70 درصد)، قیاق (42/45 درصد)، نیلوفرپیچ (19/37 درصد) ، خربزه وحشی (33/30 درصد) و کنجد شیطانی (29/27 درصد) بودند. یکی از نکات شایان توجه این است که سه گونه نیلوفرپیچ، خربزه وحشی و کنجد شیطانی جزء گونههای مهاجم استان گلستان بوده و برابر گزارش های ارائه شده هم اکنون تراکم بسیار بالایی از این گونه ها به ویژه در کشتزارهای شرق استان گلستان قابل رویت است. در اعماق 10-0 و 20-10 سانتی متر نیز به ترتیب بذر 19 و 20 گونه شناسایی شد و گونه های تاج خروس، خرفه و کنجد شیطانی مهم ترین گونه های مشاهده شده در هر دو عمق بودند. بین فراوانی بانک بذر علف های هرز و فراوایی گیاهچه آنها رابطه نمایی منفی وجود داشت. به این معنی که با افزایش تراکم گیاچه حضور یافته بر سطح خاک، از تراکم بانک بذر این گیاهان صورت غیرخطی کاسته شده است. نتایج به دست آمده از تجزیه چند متغیره عامل های مدیریتی و خاکی بر گونه های غالب در دو بخش فلور و بانک بذر نشان داد که عامل های مدیریتی و خاکی اثرگذاری های متفاوتی بر جمعیت گیاهچه و بانک بذر این گونه ها داشته و تاثیر عامل های مدیریتی در مقایسه با عامل های خاکی به مراتب بیشتر بود. به نحوی که کاربرد علفکش (بر فلور و بانک بذر) ، کود دامی (بر فلور و بانک بذر) و اسیدیته (بر فلور) موثرترین عامل های شناسایی شده بر گونه های مشاهده شده در فلور و بانک بذر بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به غالبیت پنج گونه اویارسلام، قیاق، نیلوفرپیچ، خریزه وحشی و کنجدشیطانی در فلور و بذر سه گونه تاج خروس، خرفه و کنجدشیطانی در بانک بذر خاک، میتوان گفت که گونههای اشاره شده سهم شایان توجهی در کاهش عملکرد محصول سویا در منطقه داشته و خواهند داشت. نتایج نشان داد که عامل های مدیریتی در مقایسه با عامل های خاکی تاثیر بیشتری بر جمعیت علف های هرز اشاره شده و بانک بذر آنها دارند. بنابراین با اصلاح برنامه های مدیریتی تا حد زیادی میتوان بر مشکل علفهای هرز چیره آمد.
  کلیدواژگان: آنالیز چند متغیره، شاخص غالبیت، عوامل زراعی، فراوانی نسبی، گیاهان مهاجم
 • رقیه مجد، حمیدرضا محمددوست چمن آباد، اسکندر زند، مهدی محب الدینی، حسین کربلایی خیاوی، محمدتقی آل ابراهیم * صفحه 172
  سابقه و هدف
  امروزه در رابطه با بهبود راهبرد (استراتژی) مدیریت تلفیقی وکنترل علف های هرز، توجه به زیست شناسی (بیولوژی) و بوم شناسی (اکولوژی) علف های هرز اهمیت زیادی دارد و باید در جامعه تحقیقاتی علم علف های هرز، به عنوان یک فعالیت علمی و کاربردی پذیرفته شود. شناسایی دقیق زیست شناسی علف های هرز موجب اجرای درست و بهینه برنامه های مدیریتی می شود. موفقیت برنامه های مدیریت علف های هرز که بر پایه بوم شناختی و زیست شناختی علف های هرز طراحی شده اند، مستلزم شناخت درست از عامل های محیطی همانند دما و رطوبت، و تاثیر آن ها بر ویژگی های گیاهان است. در مبحث علف های هرز، مدیریت غیر شیمیایی با روش های فیزیکی به عنوان یکی از بهترین روش ها قابل استفاده است. هدف از این پژوهش بررسی زیست شناختی و تاثیر برخی از عامل های اکوفیزیولوژیکی بر علف هرز گلایول وحشی برای رسیدن به راهکارهایی برای مدیریت پایدار آن می باشد.
  مواد و روش ها
  این آزمایش در سال 1394 و در آزمایشگاه های دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفت. تیمارها شامل: 1- بررسی تاثیر دماهای مختلف (40 و 35، 30، 25، 20، 15، 10، 5) بر سبز شدن کورم های گلایول وحشی در قالب طرح کاملا« تصادفی با چهار تکرار. 2- بررسی تاثیر دماهای مختلف و طول دوره ی خشک شدن، بر توانایی سبز شدن کورم های گلایول وحشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا» تصادفی با چهار تکرار. عامل اول، مدت زمان نگهداری کورم ها در آون در چهار سطح (4 و 3، 2، 1 هفته) و عامل دوم نیز دمای آون در پنج سطح (40 و 35، 30، 25، 20 درجه سلسیوس). 3- بررسی تاثیر دماهای مختلف و طول دوره ی انجماد، بر توانایی سبز شدن کورم های گلایول وحشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا« تصادفی با چهار تکرار. عامل اول طول مدت نگهداری در اتاقک رشد ( انکوباتور 4 و 3، 2، 1 هفته) و عامل دوم دمای انجماد در اتاقک رشد با 6 سطح (25- و 20- ، 15- ، 10- ، 5- ، 0 درجه سلسیوس) بودند.
  نتایج و بحث: نتایج نشان داد در بین تیمارهای مختلف دمایی، کورم ها در محدوده دمایی 30- 15 درجه سلسیوس سبز شدند. بیشترین درصد سبز شدن در دمای 20 درجه سلسیوس به میزان 5/87 درصد به دست آمد و با افزایش دما از 30 درجه سلسیوس، سبز شدن کورم ها کاهش یافت به طوری که با کاهش 25/36 درصد آب سبز شدن کورم ها به صفر رسید. قابلیت سبز شدن کورم ها تحت تاثیر دما و طول دوره مختلف نگهداری در آون قرار گرفت. به طوری که تیمار دمایی 20 و 25 درجه سلسیوس با کمترین مدت زمان نگهداری یک و دو هفته کورم ها در آون، با 100 درصد سبز شدن، بیشترین قابلیت زنده مانی را نشان دادند. نتایج نشاد داد با افزایش طول دوره انجماد و کاهش دما، قابلیت زنده مانی کورم های گلایول وحشی کاهش یافت. به طوری که در دماهای 15- ، 20- و 25- درجه سلسیوس قابلیت سبز شدن کورم ها به صفر رسید. بیشترین درصد سبز شدن در دمای صفر درجه سلسیوس در مدت انجماد یک هفته مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  در این آزمایش دمای20 درجه سلسیوس، به عنوان دمای بهینه برای سبز شدن کورم ها به دست آمد. به طور کلی می توان با قرار دادن کورم ها در دمای30 درجه سلسیوس و بالاتر و همچنین دمای 10- درجه سلسیوس و پایین تر، قابلیت سبز شدن آن ها را به صفر رساند و بدون اعمال تیمار شیمیایی و تنها با استفاده از شرایط محیطی در منطقه سرد و گرم تراکم این گیاه را کاهش داد و به مدیریت پایدار در این زمینه دست یافت.
  کلیدواژگان: انجماد، خشک شدن، دما، زنده مانی و افزونش غیر جنسی
 • هومان لیاقتی *، محمدرضا نظری، سمیه عوض دهنده صفحه 186
  سابقه و هدف
  بررسی ساختار بازار جهانی و شناسایی مزیت های نسبی یکی از اقدام های مهم برای توسعه صادرات و سرمایه گذاری در تولید محصولات و فرآورده های صادراتی است. در این پژوهش ساختار بازار جهانی پسته و روند تحولات آن با تاکید بر نقش ایران در سال های اخیر مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور شاخص های معرف ساختار بازار جهانی بر پایه ادبیات موضوع شناسایی و محاسبه شده اند.
  مواد و
  روش
  ساختار بازار جهانی صادات پسته با تعیین درجه تمرکز صادرکنندگان و واردکنندگان بر پایه شاخص های درجه تمرکز بازار(مانند معکوس شمار بنگاه های فعال در بازار صادرات و واردات پسته، نسبت تمرکز n بنگاه صادراتی و وارداتی پسته، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص هانا-کی) و ساختار جهانی واردات آن با تعیین درجه تمرکز واردکنندگان آن بررسی شده است. تغییرات این شاخص ها در طول زمان به عنوان معیاری از تحولات ساختار بازار جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نقشی که ایران در این تحولات می تواند و باید بر عهده بگیرد تعیین شده است.
  نتایج و بحث: ایران برای سال های متمادی (پیش از سال 2008) با در اختیار داشتن بیش از نیمی صادرات جهانی پسته، مقام نخست را در سطح جهانی دارا بوده لکن این سهم در فاصله زمانی (2013- 2008) با روند کاهشی همراه شده است به طوری که از 37 درصد در سال 2008 به 17 درصد در سال 2013 کاهش یافته است. این روند کاهشی نشان دهنده جایگزین شدن کشورهای رقیب صادرکننده به ویژه آمریکا به جای ایران در بازارهای جهانی است. نتایج بررسی، نشان داد انحصار شدید در ساختار بازار پسته و از نوع بنگاه مسلط برای چهار بنگاه برتر شامل ایران، آمریکا، چین و ترکیه در دوره مورد بررسی وجود دارد. شاخص مزیت نسبی در رابطه با ایران نسبت به دیگر رقیبان بسیار بالاست، اما روند تغییرات آن در طی دوره مورد بررسی کاهشی است که نشان از نبود راهبرد (استراتژی) مشخص صادراتی است.
  نتیجه گیری
  مشکلات و بازدارنده های داخلی و خارجی مقابل صادرات پسته ایران، به همراه فرصت طلبی کشورهایی چون آمریکا و ترکیه که با برنامه های مدون بلند مدت افزایش سهم خود را در بازارهای جهانی پسته دنبال می کنند باعث شده که در سال های اخیر صادرات پسته ایران دچار نوسان های شدید شود. لذا در دستور کار قرارگرفتن برنامه های درازمدت حساب شده در زمینه توسعه صادرات و سیاست های فعال و انعطاف پذیرتجاری، می تواند به بهره گیری بهتر و بیشتر از مزیت های نسبی کشور در بخش کشاورزی منتهی شود. اعمال سیاست های کنترل و تثبیت نرخ ارز را می توان یکی از عامل های موثر بر ثبات صادرات این محصول و در نتیجه مزیت نسبی صادراتی دانست. اطلاعات شفاف درباره روند آینده نرخ ارز نقش موثری در حفظ موقعیت ایران در بازارهای جهانی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: ساختار بازار، صادرات پسته، درجه تمرکز، شاخص هیرفندال، هیرشمن، شاخص هانا، کی
|
 • Abass Asadi Saryazdi, Hadi Veisi *, Reza Mirzai Talarposhti, Huoman Liaghati, Khoros Khoshbakht Page 1
  Introduction
  Conservative agriculture with minimal adverse effects on the environment has been the subject of great interest recently as a means of promoting sustainable crop production and food security (Nkala etal., 2011). The approach is practiced in large-scale commercial agriculture. Conservative agriculture also encourages the optimal utilization of resources such as soil and water and helps the sustainability of products in the agroecosystem (Stavi etal., 2016). Nonetheless, due to the diversity of conservation farming operations around the world, it is critical to prioritize different tillage methods according to cultivation conditions and climatic conditions (Miller et al., 2012). The main objective of this study was i) to assess the efficacy of different conservative soil tillage (minimum and/or zero tillage) in combination with crop residue and fertilizer management in achieving maximum crop production; and ii) to assess the effects of management practices on agroecosystem performance using agronomic and environmental data and scoring function descriptions.
  Materials And Methods
  To achieve the goals, a field experiment was carried out involving 7 treatments with varying combinations of different tillage methods, crop residues and fertilizer management on a field of maize which was planted after the cultivation of a wheat crop. At the end of the growing season, the chemical and physical soil properties as well as the total yield of corn were measured. The physical and chemical parameters measured in the soil included electrical conductivity, field capacity, available water, porosity, pH, soil organic carbon, total crop biomass and maize yield. Agroecosystem performance was assessed using a computer program entitled the AgroEcosystem Performance Assessment Tool (AEPAT). It utilizes performance-based index methodology to derive a relative ranking of agroecosystem performance among management practices for functions and indicators included in the procedure. Data measured by the software AEPAT are rated from 0-100 to calculate two agroecosystem functions including conservation agriculture and food production.
  Results And Discussion
  The results showed that “stalk chopper瘫᳻崴 kg N-fertilizer瘫岅” treatment resulted in the maximum amounts for field capacity (25.63%), available water (15.63%), porosity (49.2%) and organic carbon (0.73%). The highest total biomass (87.3 th-1) and ear yield (23.8 tha-1) was also obtained using this treatment. In contrast, the lowest amounts for these parameters were obtained with the “stubble burning disc ditcher” treatment. This was due to the stubble burning which increased the soil electrical conductivity and reduced the physical and chemical soil quality. On the other hand, leaving the on-farm residue in place plays an important role in regulating electrical conductivity and soil salinity. It can be concluded that the type of agriculture practiced affects the soil physicochemical properties to a high extent. Leaving crop residue in the field may increase the soil biological activity resulting in soil porosity and aggregation. The analysis on sustainability of agricultural practices showed that “stalk chopper瘫᳻崴 kg N-fertilizer瘫岅” treatment had the highest score for agroecosystem performance (61.21) in terms of both optimum yield and sustainability. The lowest score of 7.63 was obtained with “stubble burning瘫᳹�爗” treatment.
  Conclusion
  In conclusion, it was demonstrated that conservative tillage in combination with crop residue not only led to a higher maize yield but also improved the soil quality. Nonetheless, for conservative tillage to be effective adequate N-fertilizer, as a starter to provide needed crop growth nutrients, must be applied. In addition, the efficiency of the indexing score is critical in discriminating between different agricultural practices within and across agroecosystem functions. The agricultural practices had a direct effect on agroecosystem performance and the soil physicochemical properties can be used as an index to assess agroecosystem function and performance.
  Keywords: Conservative tillage, Forage maize, Physicochemical properties, Agroecosystem performance, Soil function, Yield function
 • Amir Bardia Nikniaei, Gholam Abbas Akbari *, Mohammadreza Chaeichi, Hamid Rahimian Mashhadi, Ahmad Afzalzadeh, Majid Ghorbani Javid Page 17
  Introduction
  Intercropping has many advantages including improved soil conditions (Chen et al., 2004), increased resources and better weed control (Banik et al., 2006). Due to their positive effect on forage quality, intercropping of cultures has an important role in farming systems. Furthermore, intercropping improves absorption of solar radiation, increases the activity of soil microorganisms and contributes to better weed- and pest-resistant conditions (Karadage, 2004). The goal of this research is to investigate intercropping of maize and sorghum with legumes, such as mung beans, cowpeas and clover, in order to evaluate the benefits. The benefits should include increased yield, improved quality forage (higher protein levels), and better weed control. Intercropping should best suit the climatic conditions of the region and improve agricultural practices.
  Materials And Methods
  In order to investigate the effect of additive intercropping of maize and sorghum with legumes on qualitative and quantitative forage and weed growth, a field experiment was carried out over two years, in the 2011-12 growing seasons in the village of Mafin-Abad, in the Eslamshahr region of Tehran Province. Maize and sorghum monoculture and their intercropping with three different legumes (mung beans, cowpeas and berseem clover) in different additive intercropping systems were compared in a randomized complete block design (RCBD) with three replications. The traits evaluated in this study include yield, forage dry matter, protein, index against ground, and economic advantages.
  Results And Discussion
  The results showed that intercropping increased forage dry matter and crude protein. Intercropping also significantly decreased weed dry weight. In all intercropping treatments, LER was above 1, indicating yield advantages for intercropping. Maize and cowpeas in the 100% density treatment showed the best results over both years and produced the highest dry forage yield, LER and CP and the least amount of weed dry weight. Based on the results of this experiment, it could be concluded that maize and sorghum-legume intercropping could substantially increase forage quality and quantity. These intercrops can be recommended to replace monoculture systems. Maize and sorghum-cowpea additive intercropping could be highly recommended because of higher forage quality and quantity with fewer side effects on the environment.
  Conclusion
  The results showed that intercropping could be used to increase yield, improve forage quality and weed control. Intercropping cultures also indicated that LER was more than 1 and led to a higher economic profit in comparison with a monoculture. This can be a suggestion for farmers to use intercropping in this recommended form. In the intercropping of maize and sorghum and cowpea, particularly with a density of 100%, cowpea clearly manifests itself. Therefore, intercropping can be recommended to farmers as a way to boost performance, revenue, forage quality (protein) and control weeds.
  Keywords: Additive intercropping, Land equivalent ratio (LER), Protein percentage, Weed dry weight
 • Mandana Dadresan *, Mohammadreza Chaichi, Mohammad Bagher Hosseini, Ahmad Ali Pourbabaei, Darab Yazdani Page 33
  Introduction
  The widespread use of chemical fertilizers and their effects on agricultural products is an issue that is still being studied and discussed. An important subject for study is the replacing of biofertilizers and organic fertilizers with chemical fertilizers and the application of integrated fertilizers to increase soil fertility in sustainable agriculture and for livestock (Wu, et al., 2005). Integrated fertilizing systems are more reliable than conventional fertilizers in producing better quality and higher quantities of whole forage in arid environments with water stress or a water deficit irrigation system. (Jahanian, 2012). On the other hand, drought stress is the most important abiotic factor that limits growth and development of plants in arid and semi-arid areas. Water stress conditions can also effect the root’s ability to uptake nutrients and leads to decreased forage quality. Evaluating new methods of irrigation and deficit irrigation systems can reduce the adverse effect of drought stress (Keshavarz Afshar et al. 2012). Therefore, the study of different fertilizing systems along with irrigation regimes is the main goal of this research in order to improve forage quality and trigonelline content in fenugreek plants.
  Materials And Methods
  A field experiment using a split plot on a RCB design with three replications was conducted at the Research Farm of the College of Agriculture, University of Tehran, in Karaj, Iran during the 2012 growing season. Treatments consisted of three levels of irrigation protocols assigned to the main plots as follows: complete irrigation (providing 100%), moderate drought stress (providing 75%) and severe drought stress (providing 50% of weekly evaporation). Six levels of fertilizing systems assigned to the subplots consisted of: a control, chemical fertilizer, biological fertilizer (seeds inoculated by Pseudomonas and Azotobacter), and three different integrated fertilizers: bio흍% chemical, bio% chemical and bio% chemical
  Results And Discussion
  By increasing the drought severity, the percentage of CP, WSC, NDF, ADF, ash and trigonelline concentrations increased while the percentage of DDM, mineral contents and trigonelline yield followed a decreasing trend. By increasing NDF and ADF, forage quality was reduced. This reduction also came with a decrease in DDM. Drought stress caused an increase in the trigonelline, while most of the growth parameters in the fenugreek plant decreased. The highest values for DDM, mineral contents and trigonelline yield were achieved with full irrigation treatment accompanied by integrated fertilizer (Bio75% and Bio50%). The highest percent of CP, WSC and trigonelline was measured in severe drought stress together with Bio100%.
  Conclusion
  The results of this experiment indicated that the integrated fertilizers were more efficient than bio- and chemical fertilizers. They could mitigate the adverse effect of drought stress and produced the highest forage quality and secondary metabolite. These characters along with less use of chemical fertilizers produced the highest yield in quality and quantity compared to the other fertilization systems. Under the conditions in Karaj, it seems that application of integrated fertilizers along with moderate deficit irrigation (providing 75% of weekly evaporation), due to less water consumption and less negative effect on yield and forage quality, can be suggested for a sustainable agricultural system in arid and semi-arid areas like Karaj, Iran. Fenugreek, due to its dual positive characteristics, can be suggested as a medicinal-forage crop for livestock
  Keywords: Drought stress, Fenugreek (Trigonella foenum, graecum L.), Fertilizing system, Forage quality, trigonelline
 • Majid Partovi Hamrah, Kamal Sadat Asilan * Page 50
  Introduction
  Allelopathy is how one plant, by producing chemical compounds, affects another plant, either in a harmful or beneficial way, directly or indirectly (Prati and Bossdorf, 2004). Allelopathic phenomena have existed since the distant past and there are estimates in connection with weed control using this material. Pigweed (Amaranthus retroflexus) is one of the most important weeds (McNaughton et al., 2005). This study aimed to control pigweed using allelopathic substances (alcohol and aqueous extracts) of five species of poisonous houseplants.
  Materials And Methods
  This experiment was conducted as a factorial in a completely randomized design at the Agricultural Faculty, Tarbiat Modarres University in 2014. Experimental factors included five poisonous houseplants (oleander (Nerium oleanderDieffenbachia amoena, Caladium candidum, Lilium ledebouri and Chrysanthemum indicum) at three concentrations of 5%, 15% and 25% of aqueous and alcohol extract, as well as their control. To evaluate the allelopathic potential of different concentrations in the alcoholic and aqueous phases of five poisonous species, root and shoot length, maximum germination, germination rate, uniformity of germination, germination percentage, seedling length and vigor index were compared. A glasshouse study was conducted to evaluate the effect of the potential of allelopathic extractions on the growth and physiological parameters such as the fresh and dry weight of leaves, stems and inflorescence, and the leaf area of redroot pigweed.
  Results And Discussion
  Results showed that the longest roots and shoots, maximum germination, germination rate, germination uniformity, germination percentage, seedling length and vigor index were observed in the treatment without extract, while the different extract treatments caused a sharp decline in trait values. The highest leaf dry weight was observed in a foliar application of 5% aqueous extract of diphenhydramine. The highest dry weight of inflorescences was seen in an alcoholic extract treatment that was applied to the soil with 5% of the Lilium extract. The highest dry and fresh weight of stem was observed in caladium aqueous extract with 5% of the extract applied to the soil. The highest leaf area occurred with a foliar application of 5% caladium extract. The highest fresh weight of leaf and inflorescences was obtained in aqueous soil treatment of 5% oleander extract. Previous studies showed that the effect of plants from the cabbage family on canola seed germination and seedling length are significant. The results showed that canola had maximum and cress minimum potential of inhibition. However there was no significant difference in their effects on root growth (Rezaei-Nodehi et al., 2003). There were significant differences between ornamental plants in terms of germination percentage and seedling length. Generally, the higher concentration of the extract decreased the traits values which can be increased by increasing the amount and toxicity of allelochemicals. Also, it can be deduced that allelochemicals may be selective. This point is emphasized in the topic of weed control. On the other hand, root growth in redroot pigweed was inhibited more than shoot growth. Compared to the aqueous extracts, alcoholic extracts were more effective in decreasing the values of traits in this experiment.
  Conclusion
  The results of this research confirm the previous reports that the growth of the root was more sensitive than the shoot and all plant traits can be affected negatively by allelopathic substances and their growth reduced.
  Keywords: Active ingredient, Non, chemical control, Summer weed
 • Mohammah Hassan Besharatnejad *, Naser Moeeny Naghadeh, Javad Karimzadeh Page 69
  Introduction
  The carob moth, Apomyelois ceratoniae, is the chief pest of the pomegranate. Its control is only plausible using ecological pest management. Population dynamics and, in particular, population regulation is of prime importance in ecology. Different factors, including indigenous (intraspecific competition) and exogenous (climate and other organisms), may affect population size; the effects can be dependent or independent of population density (Price, 1997). In general, insect populations can go through equilibrium dynamics or non-equilibrium dynamics. In addition, a population at equilibrium level can be stable, unstable or have neutral stability. Stability denotes a return to the previous equilibrium level after a perturbation. Neutral stability, however, is a shift of the equilibrium to a new level (Cappuccino and Price, 1995; Schowalter, 2012). In the present study, the stability of the population equilibrium of the carob moth was examined.
  Materials And Methods
  To examine the effects of perturbation and the stability of population equilibrium of carob moths, two different experiments were performed. The first experiment included three treatments (perturbation using density reduction, perturbation using density increase, and no perturbation or the control). In the second experiment, only two treatments (perturbation using density reduction and the control) were carried out. All treatments were replicated four times using a randomized complete block design. The growth season was divided equally into two periods, and the number of infested fruits in 30 randomly selected trees per plot (orchard) was recorded weekly for each period. Data were analyzed using log-linear models to determine whether the equilibrium was stable, or if there were any shifts in the equilibrium level.
  Results And Discussion
  The results showed that when there was no perturbation, the equilibrium was unchanged. It was the same for perturbation using density reduction in the first experiment, since the equilibrium showed stability. However, perturbation using density reduction in the second experiment shifted population equilibrium to a lower level. In addition, perturbation using density increase also caused a change in population equilibrium such that the mean infestation of the pre-perturbation period was significantly greater than that for the post-perturbation period.Our findings indicate that creating a perturbation in the population of carob moths may significantly change the stability and population equilibrium as seen in the first experiment with perturbation using density increase. In this experiment, the equilibrium shifted to a higher level after a perturbation. Moreover, in the second experiment with perturbation using density reduction, the perturbation decreased population equilibrium, indicating a neutral stability. When there was no perturbation, carob moth populations showed persistence in a stable manner, where the same equilibrium was recorded for both time periods. It can be said that populations that were not subjected to a perturbation may persist if there are enough food resources. Therefore, these populations cannot be easily perturbed or made unstable by climate or natural enemies unless the populations are manipulated by human practices such as pest management strategies.
  Conclusion
  It was concluded that by using a perturbation, carob moth populations can be ecologically managed. With exact times and applications of ecological strategies of pest management (such as perturbation), it is possible to benefit from the method by lowering population equilibrium to below the economic injury level. Thus, the lowered level of population equilibrium is very important due to its stability, preventing usage of extra pest management practices.
  Keywords: Carob moth, Population equilibrium level, Stable, Stability, Perturbation, Ecological pest management
 • Maryam Bayat Varkeshi *, Hamid Zareabyaneh, Shahriar Mahdavi Page 81
  Introduction
  Nitrogen is needed in plants to form chlorophyll as well as to increase crop protein and plant yield. Application of too much nitrogen-containing fertilizers, however, is not economical. It has the additional disadvantage that it ultimately ends up in groundwater resources. Potato production in light soils usually requires a high consumption of nitrogen and frequent irrigation. At the beginning of the growing season, potatoes need a lot of nitrogen. High consumption of it at the end of the growing season, however, will cause increased foliage instead of larger tubers. Studies with high levels of nitrogen input aimed at comparing fertilizer regimes have also shown differences in nitrogen use efficiency (NUE). In recent years, the use of nanotechnology has been considered. With respect to the food recommended in most cultures, and limited research on the efficacy of nanofertilizers on crops, the present study is meant to evaluate the effectiveness of two types of nitrogen nanofertilizers, sulfur-coated urea and urea fertilizer, on potato crops.
  Materials And Methods
  The effect of nitrogen fertilizers on nitrogen efficiency in potato cultivation were investigated by performing a factorial experiment based on a completely randomized design with four fertilizer treatments. These included applications of Nano-Nitrogen Chelate (NNC), Sulphur Coated Nano-Nitrogen Chelate (SNNC), Sulphur Coated Urea (SCU) and Urea (U) in the greenhouse over two years. Each treatment, including 46 kg-N/ha, 92 kg-N/ha, and 138 kg-N/ha, with three replications were compared. The study parameters included nitrogen efficiency indices, leaf nitrogen percentage, yield and tuber nitrate. Also calculated for each treatment were the N-efficiency parameters of Agronomic-Nitrogen Use Efficiency (A-NUE), Economic-Nitrogen Use Efficiency (E-NUE), Nitrogen Uptake Percentage (NUP), Agronomic-Physiologic Nitrogen Use Efficiency (A-PNUE) and Economic-Physiologic Nitrogen Use Efficiency (E-PNUE)
  Results And Discussion
  The results showed that the maximum nitrate concentration of 240 mg kg-1 in tubers was obtained using 138 kg-N ha-1 supplied from urea. The lowest nitrate concentrations came from the nanofertilizer and SCU treatments. In total fertilizer treatments with increased N application, the amount of A-NUE, E-NUE and NUP decreased in both years. The SNNC in the first year and SCU in the second year had the highest E-NUE and ANE of the fertilizer sources. Comparison of means indicated that the highest tuber nitrate in the first year (215.63 mg kg-1) and in the second year (239.7 mg kg-1) was the outcome of the 138 kg-N ha-1 U treatment. Also, the results showed that in the first year, the highest E-NUE was the product of the first nitrogen level of SCU while the lowest levels were produced by the third nitrogen level of urea. It may therefore be concluded that nanofertilizers and SCU are more efficient in cultivations with nitrogen requirements. The changes in the E-PNUE index are similar to those in the E-NUE index. In other words, the values of E-PNUE and E-NUE decrease with increasing fertilizer applications while that of the E-PNUE increases with increasing nitrogen. The potato experiments of Darwish et al. (2006) and Halitligil etal. (2002), showed that E-NUE and E-PNUE were reduced with increasing nitrogen levels of urea treatment. The A-NUE and A-PNUE did not affect yield equally. Also, the role of fertilizers with equal nitrogen in yield increase did not have the same function; nanotechnologies have a synergistic effect on plant response to nitrogen use.
  Conclusion
  Since a higher yield with the least adverse environmental effects is paramount in the third millennium, it is essential to use suitable fertilizers. The application of nanotechnology to agriculture in recent years has attracted much attention. In this study, reduced nitrate leaching and increased potato yield with an emphasis on reduced soil and water pollution were investigated in experiments with treatments that consisted of three nitrogen levels of NNC, SNNC, SCU, and U. The results showed that the 138kg-N/ha SNNC and 138kg-N/ha NNC produced the highest tuber yield. The lowest yield was obtained from the application of 138kg-N/ha U fertilizer. Comparing N-efficiency parameters showed that the highest E-NUE value was obtained with the first nitrogen level of SCU and lowest was the outcome of the third nitrogen level of Urea. Moreover, comparison of different levels of nitrogen indicated that low nitrogen levels in slow-release fertilizers performed better than the high levels of U fertilizer, which indicates an economic advantage as well. Since this experiment was conducted under greenhouse conditions, repeating this research in field conditions and with other crops is recommended.
  Keywords: Leaf Nitrogen Nano, Nitrogen, Sulphur, Uptake Efficiency, Use Efficiency
 • Malihe Sabeki, Mohammadreza Asgharipour *, Ahmad Ghanbari, Khaled Miri Page 96
  Introduction
  Applying modern technology such as nanotechnology to agricultural sciences is essential. Nanotechnology has many applications in enhancing the ability of plants to absorb nutrients (Mousavi and Rezaei, 2011). Cereals are highly important for their high dry matter production. They are, however, poor in protein content which shows their low quality and nutritive value. It is essential to use intercropping of cereals with legumes extensively to provide acceptable crop yield and quality (Ghanbari et al., 2007; Dahmarde, 2010). This study was conducted to evaluate the effects of spraying nano-iron chelate fertilizer on a pearl millet-cowpea intercropping.
  Materials And Methods
  This experiment was conducted as a split randomized complete block design with three replications in 2015, at the research field of the Agricultural and Natural Resources of Bampour, Sistan and Baluchestan provinces. In this experiment, pearl millet is considered a main crop. Nano-chelated iron was sprayed at concentrations of 0%, 1%, 2% and 3% in two stages comprising main-plots and 5 cropping systems including: pearl millet sole culture, cowpea sole culture, 100% millet 20% cowpea, 100% millet 40% cowpea and 100% millet 60% cowpea. Evaluated parameters included plant height, leaf number per plant, one-thousand grain weight, grain yield, biological yield, harvest index and Land Equivalent Ratio (LER).
  Results And Discussion
  Results indicated that the interaction of nano-iron chelate and cropping systems was significant on all studied traits (except leaf number of pearl millet and cowpea and LER). In addition, the effects of nano-iron chelate was significant on all studied traits, with the exception of pearl millet plant height. Mean comparison revealed that plants in a pearl millet sole culture that were sprayed with a nano-iron concentrate of 3% increased grain yield by 13 percent compared with non-sprayed plants of 100% millet% cowpea. Among fertilizer treatments, spraying with nano-iron at a concentration of 3% increased the grain yield of pearl millet by 46 percent in comparison with those not sprayed. Spraying a cowpea sole culture with nano-iron at a concentration of 3% increased yield by 11%, compared with unsprayed 100% millet% cowpea. In addition, spraying with nano-iron at a concentration of 3% increased cowpea grain yield by 43% over the unsprayed. The maximum LER (1.8) was obtained at 100% millet 60% cowpea.
  Conclusion
  The results of the experiment confirmed that nano-iron chelate fertilizer was effective on intercroppings of pearl millet and cowpea. Plants sprayed with concentrations of 3% had the greatest morphological characteristics and yield of both crops. Low amounts of iron in the soil along with a nano-iron chelate treatment led to increased grain yield. Due to inter-plant completion, the greatest morphological characteristics of both plant species was obtained when sown in a sole culture.
  Keywords: Cereal, legume intercropping, Modern agriculture, Nano fertilizer, Iron concentration, LER
 • Alireza Nehbandani *, Afshin Soltani, Ebrahim Zeinali, Farima Hoseini Page 109
  Introduction
  Removing the yield gap (the difference between farmed yield and potential yield) is known as the most important way to increase crop production (Egli and Hatfield, 2014). Therefore, the amount of yield gap and the reasons for it are important. Soybeans [Glycine max (L.) Merrill] are one of the most important oilseed crops in the world (FAOSTAT, 2016). In Iran, the area of soybean cultivation is up to 66,000 hectares and annual production is 151,000 tons (Ministry of Agriculture Jihad, 2013). This does not meet domestic requirements, however, so soybean production should be increased. For this purpose, a field study was conducted in 138 farms using an application of regression modeling in 2013-15 in cities of Gorgan and Aliabad Katul.
  Materials And Methods
  Farms were selected with the help of agricultural service centers. Based on information provided by the service centers, farms were selected based on their diversity in terms of area under cultivation, management and yield. Management factors included a history of production, planting methods, inoculated or non-inoculated seed with bacteria, seed rate, nitrogen fertilizer (N) rate, phosphorus fertilizer (P2O5) rate, potash fertilizer rate, the number of plowings, planting date, cultivar type, previous crop, use or non-use of N fertilizer top-dressing, number of N fertilizer top-dressing, use or non-use of herbicides, use or non-use of pesticides, animal manure type, irrigation type and amount, harvest methods, and others (a total of 67 management factors). All information about management operations were recorded and measured. Then, the relationship between actual yield and the 67 management variables were assessed using stepwise regression.
  Results And Discussion
  The average yield for farms was 2,908 kg per hectare and the maximum yield was 5,100 kg per hectare. Model Root Mean Square Error (RMSE) was 274 kg per hectare and coefficient of variation (CV) was 9 percent. These statistics showed that the accuracy of the model was acceptable. Therefore, the model could be used to determine the yield gap and the share of yield constraints. Model yield, on average, was estimated at 2,918 kg per hectare and maximum yield was 4,820 kg per hectare. In this model, total yield gap has been estimated at 1,902 kg per hectare. Accordingly, the most important factors in yield gap for the region included: number of irrigations with 29% (equivalent to 535 kg per hectare), net nitrogen with 22% (equivalent to 419 kg per hectare), P2O5 with 20% (equivalent to 365 kg per hectare), planting date with 16% (equivalent to 302 kg per hectare) and disk number with 13% (equivalent to 250 kg per hectare).
  Conclusion
  With optimized items listed, soybean yield could be increased approximately 1,871 kg per hectare in Gorgan and Aliabad Katul. Use of this method isn’t suitable for determining optimum values. In order to determine optimum values for each listed item, other methods can be used for yield gap analysis, such as a boundary line analysis.
  Keywords: Irrigation, nitrogen fertilizer, Phosphorus fertilizer, Yield gap
 • Fatemeh Drikvand, Eyidi Bazgir *, Mostafa Darvishnia Page 124
  Introduction
  Common bacterial bean blight with the casual agent of Xanthomonasaxonopodis pv. phaseoliXap) causes severe damage to the crop in the west of the country. The disease is prevalent in areas with warm weather, causing up to 80% yield reduction (Lak and Dorri, 2009). One of the ways to control the plant disease is to use bacterial biological agents such as Pseudomonasfluorescens and Bacillussubtillis. The aim of this study is to investigate the biological agents that control common bacterial bean blight disease.
  Materials And Methods
  First, the growth inhibitory effect of bacterial biocontrol agents against Xap was investigated in vitro on the Nutrient Agar (NA)medium for 24 hours. Then the effect of biological agentsP. fluorescensB.subtilis, and the combination of them) against Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli were evaluated in a completely randomized design in addition to four replications under greenhouse conditions. After about three weeks, indices such as fresh root and shoot weight, dry root and shoot weight, root and stem height, plant resistance, and the percentage of plant disease (according to the coding system ICTA and the method of Webster etal.,1983) were measured and used to analyse the control power of the biological agents.
  Results And Discussion
  The results showed the biological agents prevented the growth of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli by creating a zone inhibitor in the NA medium. The diameter of zone inhibition for P. fluorescens and B. subtilis were respectively 32.75 and 20.75 mm. Zone inhibition indicated that the biological agents P. fluorescens and B. subtilis reduced by 20% and 30% Xanthomonas axonopodis pv. Phaseoli’s growth in the culture medium. The severity of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli symptoms on bean plants under greenhouse conditions were more than 63%, but the biological treatments reduced the symptoms and increased the plant’s strength. In this study, the combination of these two biological factors’ treatment (P. fluorescens B. subtillis) had the greatest biocontrol effects on the disease and reduced bean common bacterial blight symptoms up to 51% compared to the control. They converted the plant from susceptible to moderately resistant. Singular treatments of P. fluorescens and B. subtilis reduced symptoms up to 21.74% and 15.22% respectively. These changes in the weight and height of the plants infected by the biological agents Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli had a significant effect on the one-percent significance level. It has been found that these biological agents can prevent the growth of plant pathogenic bacteria such as Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli by the production of antibiotics, secondary metabolite (Raijmakers and Mazzola, 2012), direct impact on plant growth, production of auxin and cytokinin, and stimulation of plant resistance (Nejad et al., 2000; Kilian et al., 2000).
  Conclusion
  These biological agents, such as P. fluorescens and B. subtilis, had a significant impact in preventing the growth of Xanthomonasaxonopodis pv. phaseoli. Thus, we could use these biological agents and their materials production to control common bean blight disease.
  Keywords: Bean, Biological Control, Bacillus spp., Pseudomona spp., Xanthomonas spp
 • Hossein Karbalaei Khiavi, Rasoul Fakhari, Mohammad Taghi Alebrahim *, Parviz Sharifi Ziveh Page 139
  Introduction
  Today, the use of cover crops by farmers has its own economical approval with the benefit of reducing herbicide application through improved soil conditions and crop yield. Among the various plants, rye is the most suitable for use as a cover plant due to its high biomass production and allelopathic compounds.
  Materials And Methods
  In order to the evaluate the effects of different levels of rye densities and planting dates on the density and biomass of weeds in a forage maize field, a factorial experiment was conducted with a randomized complete block design with three replications at the agricultural research station in Ardabil. The first factor was the rye planting date at an interval of 15 days: (25 April, 10 May, 25 May and 10 June). The second factor was the rye planting densities that included (0 kg, 80 kg, 120 kg, and 160 kg per ha). To investigate the effect of rye on density and weed biomass, a weed sampling was conducted in two stages. The first stage was done at 8 leaves of maize and the second was done a week before tasselling of maize on the basis of 0.5 by 0.5 meters. Also measured were ear weight, length, and diameter, and shoot fresh weight, stem diameter, and fresh forage yield of maize.
  Results And Discussion
  The results showed that the density and biomass of annual and perennial weeds were influenced by the main and interactive effects of the rye planting by date × plant density. Due to their allelopathic features, cover crops can control weed growth, bring about higher growth rates and rooting power, as well as help preserve the earth with suitable covering at early planting dates (Tobeh et al., 1999). In an experiment with soybeans, rye as a cover crop reduced weed biomass 60% to 90% due to its allelopathic effect (Ateh and Doll, 1996). In general, the first planting date of rye (one month prior to the planting of corn) had the greatest effect on reducing the density and dry weight of weeds. The first planting date by the third density, reduced the density of the annual weeds by 89% and its dry weight by 93%. Perennial weeds were reduced by 83 percent and their dry weight by 92 percent. In spring planting, because of a lack of rye vernalization, there would be no troublesome new weeds, because the plant cannot reproduce by itself within a few months in most areas. This disappearance of rye adds to the appropriate control of weeds. Weed control by rye leads to enhanced competitiveness of maize and increases forage yield, cob fresh weight, length, diameter, stem fresh weight, and the diameter of maize. The main effect of the density with the highest density of rye (third density), is that it is more likely to be competitive with maize, reducing the availability of nitrogen, the release of allelopathic materials and soil cooling. This resulted in significant reduction in maize yield components. The combination of the optimum planting date (third planting date) along with greater weed control, resulted in a significant increase in maize yield. Reduction of cover crops residue, especially small grains, is related to reduced nitrogen availability, reduced toxins and lower soil temperatures (Westgate et al., 2005; Norsworthy, 2004).
  Conclusion
  Together with the optimum planting dates and density, the use of cover crops, especially rye, is generally a good choice to control weeds in corn fields.
  Keywords: Allelopathy, Cob fresh weight, Planting density, Stem diameter
 • Eid Mohammad Sohrabi-Rad, Asieh Siahmarguee *, Hosain Kazemi, Farshid Ghaderi-Far, Javid Gherekhloo Page 154
  Introduction
  To design effective weed population control measures, the identification, characterization, and quantification of weed species within a certain area are important steps to form the basis for weed management (Kropff and Spitters 1991). Information on weed density, distribution, and species composition might also help to predict crop yield losses due to weeds and can help determine whether it is economical to control a specific weed problem. The population and seed bank of weeds is very dynamic. The population dynamics of these plants depends on climate and soil factors and farm management practices (Firehun and Tamado, 2006; Kumara et al. 2007; Derksen et al. 2002). Thus, the objectives of this study were to determine the composition and the soil seed bank of weeds in soybean fields in Kalaleh, Golestan Province, and to assess the influence of soil types and major agronomic practices on weed species and the soil seed bank.
  Materials And Methods
  This study was performed to assess the influence of crop management practices and soil characteristics on density and composition of weed seedling and the soil seed bank of soybean fields in Kalaleh, Golestan Province, in 2014. Data on crop management practices (rotation, manure and chemical fertilizer used, field area, kinds of herbicide and seeds) and soil characteristics (pH, EC and organic matter) were collected from 200 soybean fields. Samplings of weed populations (seedlings) and the seed bank were carried out at the beginning of soybean growth (before implementing the control) with W method in 50 cm ×50 cm quadrates at 0-10 cm and 10-20 cm depths. Finally, the effects of soil and agronomic practices were investigated on dominant weeds using a multi-variate analysis.
  Results And Discussion
  The survey of weed flora in Kalaleh soybean farms showed 16 plant species (belonging to 13 plant families) had infected the farms. The major observed species were Cyperussp (70.60%), Sorghumhalepense L. (45.42%), Ipomoeaspp. (37.19%), Cucumis melo (30.33%), and Cleomeviscosa L. (27.29%). Seeds of 19 species were observed in depths of 0-10 cm. and 20 species were observed in depths of 10-20 cm. The major species observed in both depths were Amaranthus sp., Portulaca oleraceae L., and Cleomea viscosa L. The results of the multi-variate analysis indicated that the effect of crop management and soil factors had different effects on seedlings and the soil seed bank of weeds. Generally, crop management practices had a greater effect than soil characteristics. In this study, herbicides (seedling and seed bank), manure (seed bank) and pH (seedlings) were the major factors that affected weed population and the seed bank.
  Conclusion
  According to the dominance of five species including Cyperus sp., Sorghum halopenseIpomoea sp.,Cucumis melo and Cleome viscosa in weed flora and the seeds of three species, Amaranthus sp., Portulaca oleraceae and Cleomeviscosa in the soil seed bank, it can be said that the above species contribute significantly to the reduction of soybean yields in this region. The results showed that farmers’ management practices have a greater impact on the weed population and the seed bank than soil factors do.
  Keywords: Crop factors, Importance value Index, Multi, variate analysis, Noxious weeds
 • Roghayyeh Majd, Hamidreza Mohammaddustchamanabad, Eskandar Zand, Mehdi Mohebodini, Hossein Karbalaei Khiavi, Mohammad Taghi Alebrahim * Page 172
  Introduction
  Nowadays, regarding better integrated weed management and its control, attention to weed biology is critical and should be accepted as a scientific activity in weed science society (Rashed Mohassel et al., 2001). Precise weed biology identification will lead to better management practices (Alebrahim etal., 2009; Pahlevani etal., 2007). To be successful, weed management programs based on weed ecology and biology, need to acquire the correct information about environmental factors such as temperature, humidity, and their effects on plant characteristics (Zand etal., 2007). In weed science, non-chemical weed management by physical methods is one of the best usable methods. The purpose of this study was to evaluate Gladiolus weed biology to develop techniques for sustainable management.
  Materials And Methods
  This research was done in the Faculty of Agriculture and Natural Resources laboratories at the University of Mohaghegh Ardabili. Treatments included: 1- Evaluating the effect of different temperatures (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 and 40 degrees centigrade) on the emergence of Gladiolus corms in a completely randomized design with 4 replications. 2- Evaluating the effect of different temperatures and drying periods on the emergence of wild Gladiolus corms as a factorial in a completely randomized design with 4 replications. The first factor was storage periods in an oven for 4 different periods (1, 2, 3 and 4 weeks). The second factor was oven temperature at 5 levels (20, 23, 25, 35 and 40 degrees centigrade). 3- Evaluating the effects of different temperatures and freezing periods on the emergence of wild Gladiolus corms as a factorial in a completely randomized design with 4 replications. The first factor was storage periods in an incubator for 4 different periods (1, 2, 3 and 4 weeks) and the second factor was freezing temperatures at 6 levels (0, -5, -10, -15, -20 and -25 degrees centigrade).
  Results And Discussion
  Results showed that among different temperature treatments, the corms emerged at 15-30ºC. The higher emergence percentage was 87.5% at 20ºC. By increasing water reduction in corms in the oven, emergence ability was reduced. Further, with a 36/25 percent water reduction in corms, emergence ability reached zero. Corm emergence ability was affected by temperature and oven storage length. The highest survival rates with 100% emergence was with a temperature between 20 -25ºC after being stored for 1-2 weeks in the oven. Results also showed that by increasing the freezing period and lowering the temperature, the survival of wild Gladiolus corms was reduced. Further, at temperatures of -15, -20 and -25ºC the emergence ability reached zero. The highest emergence rate was at 0 ºC with a 1 week freezing period.
  Conclusion
  In this experiment 20ºC, was the optimum temperature for emergence of corms. Generally, by putting corms in temperatures higher than 30ºC or lower than -10ºC, the emergence ability reached zero. Thus with no chemical treatment and just by using environmental conditions in cold and warm climates, this weed density will be reduced and sustainable management will be achieved.
  Keywords: Freezing, drying, temperature, survival, asexual reproduction
 • Hooman Liaghati *, Mohammadreza Nazar, Somayeh Avaz Dahandeh Page 186
  Introduction
  Analysis of the structure of the global market and identifying the comparative advantages is one of the most important measures to promote exports and investment in export production (Li and Bender, 2002). The focus of this study is the structure and development of the pistachio trade market with an emphasis on the role of Iran in recent years. For this purpose, basic indices of market structure have been introduced and calculated.
  Materials and metods: The structure of the world pistachio export market has been investigated to determine the degree of the concentration of exporters and importers based on market concentration indices (e.g. the reverse of the number of active firms doing pistachio import/export), concentration ratio of pistachio import/export firms, Herfindahl-Hirschman Index, and Hannah-Kay index (Hannah and Kay, 1977). Changes in these indicators over time have been analyzed as a measure of the structural changes in the global market. The role that Iran can and should take in these developments has also been determined based on the revealed comparative advantage (RCA) and symmetric RCA (Mehrabi Boshrabadi and Neshat, 2009).
  Results And Discussions
  For many years (before 2008), Iran was the world’s top pistachio exporter with more than half of all exports coming from Iran. During 2008-2013, however, that share has diminished. From 37% in 2008, pistachio exports dropped to 17% in 2013. This decline reflects the advancement of competitor countries, especially the USA, in world markets. The results showed a strong monopoly in the market structure of pistachios with four dominant firms from Iran, America, China and Turkey in the period under review. Iran’s comparative advantage is very high compared to others, but the downward trend during this period indicates the absence of a specific export strategy.
  Conclusion
  Internal and external barriers against the export of Iranian pistachios, along with opportunistic countries such as America and Turkey that have implemented long-term plans to increase market share, have caused severe fluctuations in Iranian pistachio exports in recent years. Having long-term programs to promote exports on the agenda along with active and flexible business policies could lead to better comparative advantages in agriculture. Controlling and stabilizing the exchange rate policy could also affect the stability of exports and therefore the export comparative advantage. Clear information on future trends in exchange rates will have an important role in maintaining Iran's position in global markets.
  Keywords: Market structure, Pistachio export, concentration degree, Herfindahl-Hirschman Index, Hannah-Kay index