فهرست مطالب

 • پیاپی 1 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اکرم سادات حسینی، محمدعلی چراغی، محبوبه شالی *، فرشته جواهری صفحات 1-14
  مقدمه

  با استفاده از نظریه های پرستاری در مراقبت از بیمار، می توان امید داشت که استانداردهای مراقبتی بیماران بهبود یافته، هزینه های مراقبت پرستاری کاهش یابد و کیفیت زندگی بیماران اصلاح گردد. مدل سیستمی نیومن به علت ابداع چارچوبی جهت تبیین و توصیف عملکردهای پرستاران و ارائه مدلی جامعه نگر در این بین، اهمیت ویژه ای دارد.

  هدف

  استفاده از نظریه سیستمی بتی نیومن در حل چالش های مراقبت پرستاری ایران است.

  روش

  در این مطالعه مروری جستجوی کلید واژه های انگلیسی، با استفاده از روش جستجوی سه مرحله ای، مقالات با استفاده از پایگاه های اطلاعاتیScopus ،Proquest ،Nursing consult ، Elsevier از سال 1970 تا 2016 و پایگاه داده های فارسی SID و Irandoc ،Magiran ،Iran Medex و مدلایب از سال 1380 تا 1395 استخراج شدند. سپس براساس تحلیل مطالعات، چالش های اساسی استفاده از تئوری سیستمی بتی نیومن در ایران مشخص گردید. از 803 مقاله اولیه، 231 عنوان مرتبط با تئوری نیومن و آموزش و مراقبت پرستاری بودندکه در پایان مرحله دوم تنها 23 مقاله مورد بررسی قرر گرفتند و در نهایت 12 مورد (52 درصد) مقالات در ارتباط با آموزش پرستاری، 8 مورد (34 درصد) در ارتباط با مراقبت پرستاری و باقی مقالات در ارتباط با شکاف بین تئوری و عمل بودند.

  یافته ها

  مراقبت های پرستاری در ایران معمولا در سطح دوم پیشگیری ارائه می شود و فعالیت پرستاران در سایر سطوح پیشگیری و مراقبت جامعه نگر که اساس تئوری نیومن است، بسیار محدود است. دانشجویان پرستاری و پرستاران، درمان نگر هستند و این مساله با فلسفه پرستاری جامعه نگر در تناقض است.

  نتیجه گیری

  تاکید نظریه نیومن برداشتن دیدگاه جامعه نگر به ارائه خدمات پرستاری است بنابراین این نظریه می تواند راهنمای خوبی در ارائه نقش های مورد نیاز جامعه در ارائه خدمات جامعه نگر پرستاری باشد. با توجه به اهمیت دانش و مهارت پرستاران کشور در ارتقاء سلامت جامعه، توانمندسازی پرستاران در این زمینه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و نیل به این هدف نیازمند بازبینی در سیستم آموزش پرستاری و سیستم ارائه مراقبت جهت استفاده از نظریه های پرستاری است تا پرستاران را جهت ارائه مراقبت به فرد و جامعه آماده سازد.

  کلیدواژگان: نظریه پرستاری نیومن، مراقبت جامعه نگر، پرستار، آموزش پرستاری، مراقبت پرستاری
 • لیدا حسینی، فاطمه حاجی بابایی، الهام نواب * صفحات 15-24
  مقدمه

  با افزایش جمعیت سالمندان و افزایش طول عمر، احتمال بروز بیماری های مزمن و استفاده از چندین دارو به طور همزمان افزایش یافته است که این مساله می تواند موجب تداخل و واکنش های مضر دارویی شود.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف مروری بر پلی فارمسی سالمندان انجام گرفته است.

  روش

  این پژوهش یک مطالعه مروری نظام مند است که با جستجوی مقالات فارسی با استفاده از کلیدواژه های پلی فارمسی، سالمندی و شیوع، در پایگاه های اطلاعاتی منابع ایران SID، Magiran، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران Iranian Research Institute for Information and Science and Technology، Iran Medex و جستجوی کلیدواژه های poly-pharmacy ، elderly ، prevalence در درپایگاه های اطلاعاتی google scholar ، ProQuest ، PubMed ، Web of Sciences، Scopus، Science Direct و Ovid در بازه زمانی 2015 – 2005 انجام شد.

  یافته ها

  در مطالعه حاضر از 200 مقاله یافته شده، 19 مطالعه زبان انگلیسی و دو مطالعه فارسی بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند. یافته های این مطالعه در سه بخش اصلی میزان شیوع پلی فارمسی، عوامل مرتبط و راه های پیش بینی پلی فارمسی، عوارض و عواقب پلی فارمسی تقسیم و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.بر اساس یافته ها بیشترین شیوع پلی فارمسی در گروه سنی 74-70 و 84-80 بوده و پلی فارمسی با مشخصات دموگرافیک و وضعیت سلامت فرد و مشخصات مرکز سلامت ارتباط داشت. همچنین بررسی ها نشان داده اند که بین منبع کسب اطلاعات درباره ی داروها و الگوی مصرف پلی فارمسی ارتباط وجود دارد. به منظور پیشگیری از عوارض دارویی، لزوم پایش مداوم داروهای سالمندان در مقالات مختلف مورد تاکید قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به افزایش میزان شیوع پلی فارسی در سالمندان لذا پیشنهاد می شود با ارائه آموزش های مداوم مرتبط با پایش مداوم بیمار، توجه ویژه به متغیرهای مرتبط با پلی فارمسی و راه های پیش بینی کننده آن در سالمندان به ارائه دهندگان خدمات سلامت، موجبات کاهش بروز عوارض ناخواسته ی دارو درمانی در این بیماران را فراهم گردد.

  کلیدواژگان: شیوع، پلی فارمسی، سالمندی
 • امین اجلی، مسعود فلاحی خشکناب *، محمدعلی حسینی، عیسی محمدی، مسعود سیرتی نیر صفحات 21-35
  مقدمه

  ایمنی بیماران و کارکنان موضوعی ضروری در مراقبت و درمان بیماران دارای اختلالات روان در بخش های روان پزشکی است و تامین دائمی مراقبت باکیفیت و ایمن نیز از وظایف و دغدغه های این بخش ها محسوب می شود.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی ایمنی بیمار در حیطه بیماران و کارکنان در بخش ها و مراکز روان پزشکی انجام شده است.

  روش

  در این مطالعه مرور نظام مند، جستجوی الکترونیک به زبان انگلیسی با کلیدواژه های patient safety، psychiatric patients، psychiatric wards در بانک های اطلاعاتی Medline، Elsevier، Nursing consult ProQuest، Google Scholar، PubMed، Ovid، Science Direct و جستجوی مطالعات فارسی زبان با کلیدواژه های ایمنی بیمار، رخدادهای ایمنی، بخش های روان پزشکی، بیماران روانی در پایگاه اطلاعات SID ، Iranmedex، Nindex ،Magiran انجام شد. در این مطالعه کلیه مقالات کمی و کیفی منتشرشده بین سال های 2015-2004 در زمینه ایمنی بیمار در حیطه بیماران و کارکنان در محیط های روان پزشکی موردبررسی قرار گرفت. جهت گردآوری داده ها از فرم استخراج داده ها بر اساس هدف پژوهش استفاده گردید. از تعداد 118 مقاله دستیابی شده در نهایت 38 مقاله وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه نشان می دهد که بیشتر مطالعات به رخدادهای ایمنی و پیامدهای آن و سایر مطالعات به جمع آوری دانش در حوزه ایمنی و اقدامات موثر جهت افزایش ایمنی در محیط روان پزشکی پرداخته اند. همچنین مطالعات رخدادهای ایمنی به خشونت و پیامدهای آن و نیز به سایر رخدادها نظیر فرار، آسیب به خود، خودکشی، انتقال بیماری های عفونی، خطاهای دارویی، سقوط در محیط روان پزشکی پرداخته اند.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان می دهد که علیرغم اینکه رخداد/حوادث زیادی در بخش های روان پزشکی روی می دهد، اما ایمنی و عوامل ایجادکننده آن از منظر مراقبت از بیماران دارای اختلالات روان پزشکی کمتر مورد بحث قرارگرفته است. لذا انجام مطالعات مداوم و ادغام فعالیت های بالینی و پژوهشی به منظور انتقال دانش و آموزش برای اطمینان از انجام کار بهتر و تغییرات لازم پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، ایمنی کارکنان، بخش های روان پزشکی، بیماران روانی
 • سعیده بهرامپوری، عبدالقادر پاک نیت، مرتضی غریبی *، یاسمن حبیب زاده صفحات 36-47
  مقدمه

  امروزه استفاده از روش های کمتر تهاجمی در مراقبت های اورژانسی طرفداران زیادی پیداکرده است. تجویز دارو از طریق داخل بینی یکی از روش هایی است که به علت دسترسی آسان، جذب بالا و سریع دارو، قابلیت پذیرش خوب توسط بیمار و استفاده آسان در شرایط بحرانی مورد توجه قرارگرفته است.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی مطالعات انجام شده در مورد تجویز داروهای داخل بینی در محیط های اورژانسی انجام شده است.

  روش

  این مرور سیستماتیک با جستجو توسط کلمات کلیدی Intranasal، Nasal، pre-hospital، prehospital، Emergency Care، Emergency medical services، First Responder، Out-of-Hospital ، Emergency Medical Technician، پیش بیمارستانی، اورژانس و تجویز داخل بینی در پایگاه های داده ای معتبر شامل PubMed، Cochrane، Web Of Science، ProQuest، Scopus و Scholar Google، SID و Magiran در فاصله زمانی 2005 تا 2015 انجام شده است.

  یافته ها

  در جستجوی اولیه 134 مقاله یافته شد که پس از حذف موارد تکراری و لحاظ کردن معیارهای ورود به مطالعه نهایتا 12 مقاله هم راستا با اهداف این مطالعه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته های این مطالعه حاکی از آن است که استفاده از این روش برای تجویز داروهای فنتانیل، کتامین، نالوکسان و میدازولام در مراقبت های اورژانسی درون و برون از بیمارستان موثر بوده است. مقایسه تجویز داروهای داخل بینی با سایر روش های تجویز دارویی در مطالعات مختلف نشان دهنده اثربخشی و ایمنی برابر یا بهتری این روش است. بعلاوه در دسترس بودن مسیر داخل بینی، نداشتن نیاز به صرف وقت جهت تعبیه مسیر تجویز دارو در کنترل شرایط بحرانی و شروع اثربخشی سریع تر داروها موثر است.

  نتیجه گیری

  با توجه به استفاده ایمن و اثربخشی سریع تجویز داخل بینی داروها به ویژه در مراقبت های پیش بیمارستانی، توصیه می شود که مطالعات مشابهی در محیط پیش بیمارستانی کشورمان طراحی و اجرا شود.

  کلیدواژگان: داروهای اینترانازال، تجویز داخل بینی، مراقبت پیش بیمارستانی، مراقبت اورژانسی
 • مریم خاندان *، عصمت نوحی، سکینه سبزواری صفحات 48-60
  مقدمه

  یکی از اهداف مهم آموزش پرستاری، تربیت پرستارانی است که خدمات شایسته ای را ارائه نمایند که لازمه آن مهارت تفکر انتقادی هست و به نظر می رسد درروش های رایج آموزش پرستاری به آن توجه کمتری شده است.

  هدف

  هدف از این مطالعه بررسی وضعیت تفکر انتقادی در حوزه آموزش پرستاری ایران و ارائه مفاهیم و روش های ترویج آن به منظور تاکید بر اهمیت و ضرورت تفکر انتقادی می باشد.

  روش

  این مطالعه مروری با جستجوی کلید واژه های پرستاری، آموزش و تفکر انتقادی در مقالات منتشر شده در پایگاه های فارسی زبان iranmedex ، magiran ، SID از سال 1380 تا 1393 انجام شد. معیار ورود شامل مقالات فارسی زبان، مقالات اختصاصی در حوزه پرستاری و مقالاتی که پرستاری را در کنار چندین رشته دیگر مورد بررسی قرار می دادند، بود. از مجموع 367 مقاله یافته شده، پس از لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج 22 مقاله مرتبط با هدف مطالعه انتخاب شد.

  یافته ها

  بررسی مطالعات نشان داد که دانشجویان پرستاری توانایی ضعیفی در درک تفکر انتقادی داشته و گرایش آن ها متزلزل می باشد. تفاوت معنی داری بین سطح تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و آخر دیده نشد، در حالی که بین سلامت روان، تصمیم گیری بالینی و تفکر انتقادی ارتباط معنی داری وجود داشت و جهت بهبود تفکر انتقادی بر آموزش تاکید شده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به ضرورت تفکر انتقادی جهت قضاوت و تصمیم گیری در مواقع بحرانی، پیشنهاد می شود که مدیران و برنامه ریزان راهکارهای موثرتری را جهت ارتقاء مهارت های تفکر انتقادی فراگیران پرستاری ارائه دهند.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، آموزش، پرستاری، مطالعه مروری
 • مرجان محمدی، جمیله محتشمی *، زهرا عرب خانقلی صفحات 61-72
  مقدمه

  استیگما (برچسب خوردن) یک مشکل فردی یا جزئی از بیماری نیست بلکه یک مسئله اجتماعی است که عواقب آن بیشتر از خود بیماری است. این موضوع در اختلالات روان پزشکی اهمیتی دو چندان پیدا می کند، چرا که نزدیک به 300 میلیون نفر از مددجویان مبتلا به اختلالات روانی به علت ترس از برچسب خوردن برای درمان اقدام نمی کنند.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی پژوهش های مرتبط با استیگما در بیماران دارای اختلالات روانی انجام شده است.

  روش

  در مقاله مروری حاضر، جستجوی واژه های کلیدی stigma، mental disorders depression، schizophrenia در پایگاه های اطلاعاتی نظیر PubMed، Biomed Central، Wiley Library ، Google Scholar، Science Direct و کلمات استیگما، اختلالات روانی، افسردگی، اسکیزوفرنی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی زبان مانند IranMedex، SID، Magiran انجام شد. جهت پوشش مناسب در انتخاب پژوهش های پیشین، مطالعاتی به زبان های فارسی و انگلیسی از سال 2001 تا سال 2015 در این مطالعه وارد شدند.

  یافته ها

  در جستجو انجام شده 83 مطالعه یافت شد که پس از لحاظ کردن معیارهای ورود و خروج، نهایتا 29 مقاله انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که بیشتر مطالعات انجام شده به بررسی استیگما در بین عموم بیماران دارای اختلالات روان و همچنین بیماران اسکیزوفرنی پرداخته بودند. نتایج این مطالعه در 4 گروه پژوهش های مربوط به دیدگاه جامعه درباره بیماری های روانی، دیدگاه کارکنان و کادر درمان، مطالعات مرتبط با نظرات بیماران مبتلا به اختلالات روانی و خانواده های ایشان و پژوهش های مربوط به کاهش استیگما طبقه بندی و مورد بررسی قرارگرفته است.

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان داد که با توجه به دیدگاه های منفی افراد نسبت به بیماران روان، استیگما به عنوان یک عامل مهم عدم موفقیت در درمان مطرح می شود. چراکه اهمیت به ادامه روند درمان و پیگیری افراد مبتلا به اختلالات روانی، در ایجاد نتایج مطلوب درمانی این بیماران بر کسی پوشیده نیست. لذا پیشنهاد می شود با عنایت به وجود قومیت های مختلف و کمبود اطلاعات کافی در رابطه با وجود استیگما و راهکارهای برخورد با آن در ایران، با طراحی پژوهش های مناسب زمینه ای برای شناخت بهتر این مسئله فراهم شود.

  کلیدواژگان: استیگما، بیماری روانی، افسردگی، اسکیزوفرنی
 • چالش های استقلال در پرستاری: یک مطالعه مرور سیستماتیک
  لیلا کلهر، بتول نحریر* صفحات 73-81
  مقدمه

   همزمان با تکامل حرفه پرستاری، مسیولیت های حرفه ای پرستاران نیز افزایش یافته و آنها نیازمند استقلال در فعالیت های خود هستند. علی رغم دستیابی به استقلال در پرستاری، این حرفه با چالش هایی روبرو می باشد.

  هدف

   این مطالعه با هدف بررسی مطالعات انجام شده در مورد چالش های موجود در زمینه دستیابی به استقلال در پرستاری انجام شده است.

  روش

   این مرور سیستماتیک با جستجو توسط کلمات کلیدی autonomy in nursing, challenge in nursing در پایگاه های داده ای معتبر شامل: PubMed , Science Direct, Scopus, Google Scholar و دو پایگاه ایرانی SID و MagIran در فاصله زمانی 2000 - 2019 انجام شده است.

  یافته ها

   پس از جستجوی کلیه پایگاه های بین المللی و ایرانی، تعداد 25 مقاله فارسی و انگلیسی وارد تحلیل نهایی شد. مهمترین چالش های بدست آمده شامل: تعریف مبهم استقلال، استفاده از ابزارهای نامتناسب برای اندازه گیری، عدم وجود یک تیوری مرتبط با استقلال پرستاری، آموزش نامناسب دانشجویان، عدم همکاری در کارهای تیمی، عدم حمایت مدیران و ساختار نامناسب مدیریتی، اندازه بیمارستان و تاثیر آن در ساختار سازمان و میزان توانمندی و قدرت پرستاران بود.

  بحث و نتیجه گیری

   راهکارهای مورد نیاز مانند: انجام تحقیقات گسترده با ابزارهای معتبر، انجام تحقیقات کیفی برای تعریف دقیق مفهوم استقلال، اصلاح برنامه های درسی دانشجویان، تشویق به انجام کارهای تیمی و در نهایت حمایت مدیران بایستی در راستای کنترل این چالش ها انجام شوند تا بتوانند باعث افزایش استقلال در پرستاران شوند.

  کلیدواژگان: استقلال، چالش، مرور سیستماتیک
 • مسعود سیرتی نیر، فریال خمسه، لیلا لطفیان، بتول نحریر* صفحات 81-90
  مقدمه

  اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) بدنبال تجربه یک حادثه تلخ و شدید بروز می کند. از این رو خودمراقبتی در زندگی این افراد جایگاه ویژه ای دارد تا اثرات این اختلال به حداقل برسد. اجرای اقدامات بهداشتی خودمراقبتی موجب تاثیر در فرایند بهبودی و سلامت این بیماران می شود.

  هدف

  مطالعه حاضر با هدف گردآوری و مرور پژوهشهای انجام شده در ارتباط با خودمراقبتی در بیماران مبتلا به PTSD صورت گرفته است.

  روش

  مطالعه حاضر با هدف مرور انجام شد. اطلاعات با جستجوی مقالات فارسی و انگلیسی با معیارهای ورود مروری و تحلیلی، هم خوانی با عنوان مطالعه، نمونه های مبتلا PTSD بعد از جنگ و خودمراقبتی در مورد این بیماران و معیارهای خروج مقالات، ارتباط کم با موضوع تکراری و همپوشان بودن مقالات انتخاب شدند. با جستجوی کلید واژه های , Self-care ,Care defect, Systematic Review, PTSD،خود مراقبتی، نقص مراقبتی، مرور سیستماتیک و اختلال استرس پس از سانحه در پایگاه های داده ای معتبر شامل,Magiran, Google Scholar, SID , Iran Medex, PubMed, Ovid, Science Direct, Scopus در فاصله زمانی آوریل 2004 تا جولای 2019 مورد بررسی قرار گرفته است.

  یافته ها

  در این مطالعه تعداد 103 مقاله مورد بررسی قرار گرفت و سپس بر اساس معیارهای ورود و مقالاتی که بیشترین ارتباط را با موضوع مورد مطالعه داشتند، تعداد 18 مقاله باقی ماند که 6 مورد از آنها فارسی بوده و 12 مورد انگلیسی بوده است. بر اساس یافته های مطالعات مختلف، تاثیر رفتارهای خودمراقبتی مانند (انجام آرامسازی عضلانی بدن، آموزش تنفس عمیق، رفتن به سر کار، ورزش و تغذیه منظم، رفتن به محلی که حادثه در آن اتفاق افتاده و استراحت کافی) بر کاهش علایم PTSD گزارش کرده اند.

  نتیجه گیری

  آموزش خودمراقبتی در کاهش علایم PTSD و بهبود این بیماران موثر می باشد و با توجه به افزایش حوادث و به دنبال آن اختلال استرس پس از سانحه پیشنهاد می گردد خود مراقبتی در این گروه از بیماران با استفاده از مهارتهای مقابله ای ویژه در موردPTSD ؛ علایم مربوطه و بکارگیری سبک زندگی متوازن آموزش داده شده و ارتقاء یابد. در امر مراقبت از این بیماران، استفاده از الگوی خود مراقبتی جامع ضروری به نظر می رسد. با توجه به پژوهش های محدود در امر خودمراقبتی از این بیماران پیشنهاد می گردد که در آینده پژوهش های مرتبط تری انجام شود. کلیدواژه ها: اختلال استرس پس از سانحه، خود مراقبتی، مطالعه مروری.

  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، خودمراقبتی، مطالعه مروری
|
 • A. Sadat Hosseini, Ma Cheraghi, M. Shali *, F. Javaheri Pages 1-14
  Introduction

  With the use of nursing theories in patient care, It was hoped that standards of care can be improved for patients, reduced the cost of nursing care and quality of life of patients co Reduced costs of nursing care and quality of life of patients correction.

  Objective

  Using Neuman theory as a solution in Iranian nursing care challenges.

  Method

  In order to find studies and resources related to Neuman Theory and Iranian nursing care, we used three-step techniques. digital databases in the National Library of Medicine of Iran (Elsevier, Nursing consult, Proquest, Scopus, ...) and Google scholar and Persian databases including Irandoc, Iran Medex, Magiran, SID and Medlib was used. Search articles from 1980 to 2016 in English and Persian papers from 1380 to 1395. Then, based on analysis of various studies on the use of Betty Neuman's theory challenges were identified. in early search 803 artcle was found. 231 article was related to the theory Newman, education and nursing care and at the end of the second stage only 23 articles reviewed. 12 cases (52%) articles related to nursing education, 8 (34% ) in relation to nursing care and other articles associated with the gap between theory and practice.

  Results

  The results of the studies showed that the use of the Neuman Theory in the Iranian nursing system is very poor. More nurses in hospitals, provided nursing care to patients in the secondary level of prevention And their activities in other areas and other prevention levels in community settings and Holistic care, is very limited and it is inconsistent with the philosophy of holistic nursing care.

  Conclusion

  Neuman's theory focuses on a community vision is to provide nursing services.Due to the importance of the country's nurse's knowledge and skills in health promotion community, empower the nurses in this field is a special place of access to the education system in need of objective review Nursing and health care system in order to use the services of nursing theory nurses to provide care to care to the individual and society are ready.

  Keywords: Neuman Nursing theory, Holistic care, nurse, Nursing Education, Nursing care
 • L. Hosseini, F. Hajibabaee, E. Navab* Pages 15-24
  Introduction

  Increasing in elder population and life expectancy led to increase in prevalence rate of chronic illness and need for using several drugs. This issue could be reason for drug interaction in elderly.

  Objective

  This study has done with the aim of reviewing the prevalence rate in the elderly.

  Method

  This is a review study. We have searched Persian keywords in Iranian databases such as Iranmex, Magiran and SID. In addition, we searched English keywords such as poly-pharmacy, elderly, and prevalence in well-known databases ProQuest, Google scholar, PubMed during 2005-2015.

  Results

  In this study, we have found 200 articles, and then selected 19 articles in English and 2 articles in Persian language based on inclusion and exclusion criteria. Results of this study have categorized in three parts: prevalence rate, relative factors, prediction methods and polypharmacy consequences in the elderly.

  Conclusion

  Results of this review revealed that several articles emphasized on continuous monitoring for elder drugs in order to prevent of drug’s side effects. Therefore, we recommend that health care providers’ continuous education about ongoing monitoring, special attention to polypharmacy variables and predicting methods in elderly, would be effect for decreasing in drug’s side effects in elder people.

  Keywords: Poly pharmacy, elderly
 • A. Ajalli, M. Fallahi Khoshknab *, Ma Hosseini, E. Mhammadi, M. Sirati Nir Pages 21-35
  Introduction

  The safety of patients and staffs is essential topic in the treatment and care of psychiatric patients in psychiatric wards and also permanent supply of high-quality and safe care is the tasks and concerns of these wards.

  Objective

  This study examines safety of patients and staffs in psychiatric wards and centers.

  Method

  this systematic review was examined all qualitative and quantitative articles about safety in psychiatric settings that published in 2004-2015. Electronic search was done with English and persian keywords such as patient safety, psychiatric patients and psychiatric wards in databases including Medline, Elsevier, Nursing consult, ProQuest, Google Scholar, PubMed, Ovid, Science Direct, SID, Iranmedex, Nindex and Magiran. Data extraction form was used for data gathering. A total of 118 articles were found and 38 articles were identified for inclusion to study.

  Results

  Results of this study shown that most of studies were discussed about safety events and its consequences and others were described knowledge gathering about the safety and Effective measures to increase safety in psychiatric settings. Main topics that discussed in Safety events were about violence and its consequences and also other events such as escape, self-injury, and suicide, transmission of infectious diseases, medication errors, and falls in psychiatry settings.

  Conclusion

  Many events occur in psychiatric wards. Safety and its risk factors in the care of mental patients has less been discussed. Therefore we recommend that Continuing Studies and the integration of research and clinical activities for transfer of knowledge and training to ensure better functions and make the necessary changes.

  Keywords: psychiatric patients, psychiatric wards, patient safety
 • S. Bahrampouri, A. Pakniyat, M. Qaribi *, Y. Habibzadeh Pages 36-47
  Introduction

  Nowadays, the use of minimally invasive procedures in emergency care is more favorable. Medication via intranasal is interesting, due to easy administration even in the critical conditions, rapid-onset absorption and good tolerability by patients.

  Objective

  This study aimed to investigate the effect of using IN Agents for prescribing drugs in emergency setting.

  Method

  This study was a systematic review with the key words such as Intranasal¡ Nasal¡ pre-hospital¡ prehospital¡ Emergency Care¡ Emergency medical services¡ First Responder¡ Out-of-Hospital and Emergency Medical Technician which was used library Studies search the databases such as PubMed, OVID, Scopus, Magiran and SID. All searches were done in 2005-2015.

  Results

  134 articles were included in the primary analysis. Twelve studies met inclusion criteria and research aims. The findings of this study suggest that this route is effective for drugs administration such as fentanyl, ketamine, naloxone and midazolam in hospital and prehospital care setting. The comparison between intranasal and other drug administration routes was shown this route has been more effective and safe than others. Also intranasal agents are available and easy to use especially in cases where the catheter insertion is impossible or difficult.

  Conclusion

  Therefore, regarding the safe use of intranasal route especially in prehospital care, it is recommended that similar studies be designed and conducted on the implementation of this route in prehospital setting in Iran.

  Keywords: Intranasal, prehospital, emergency care, intra nasal administration
 • M. Khandan *, E. Nouhi, S. Sabzevary Pages 48-60
  Introduction

  One of the important goals of nursing education is nurses training that provide valuable services and critical thinking skill is necessary for this. It seems in the current nursing education methods has been less attention to it.

  Objective

  The aim of this study is to assess the status of critical thinking in Iranian nursing education and provide its concepts and promote methods in order to emphasize the importance and necessity of critical thinking.

  Method

  This review study was conducted by searching keywords nursing, education and critical thinking in the Persian-language articles published in the database iranmedex, magiran, SID, from 2006 to 2014. Inclusion criteria were Persian-language articles, articles specialized in nursing and nursing along with other disciplines were studied

  Results

  A total of 367 articles were found, after considering the inclusion and exclusion criteria, 22 articles that were selected to study. Studies showed that nursing students have poor ability to understand critical thinking and their tendency is shaken. No significant difference was found between the first and last grade student's critical thinking, while there was a significant correlation between mental health and clinical decision making and critical thinking and Emphasized on training to improve critical thinking.

  Conclusion

  According to the necessity of critical thinking for Judging and decision-making in critical situations, recommended the managers and planners provide more effective strategies to promote critical thinking skills for nursing students.

  Keywords: Critical Thinking, Education, Nursing, Review Literature
 • M. Mohamadi, J. Mohtashami *, Z. Arab Khangholi Pages 61-72
  Introduction

  Stigma is not an individual problem or part of a disease but a social problem that have worse consequences than the disorder. Stigma is a world-shaking matter in psychiatry owing to the fact that about 300 million clients with mental health problem do not take action for treatment, as they are afraid of being stigmatized and labeled.

  Objective

  The aim of this study is to evaluate researches associated with stigma and social discrimination with mental disorders patients.

  Method

  In this review, all searches were done with Persian and English key words such as "stigma, mental disorders, depression, schizophrenia" in Pubmed, BioMed Central, Wiley Library, Science Direct databases ,Google Scholar and Iranian databases such as IranMedex, SID, Magiran. For adequate coverage, articles have been chosen in Persian and English from 2001 to 2015.

  Results

  we have found 83 articles. after assessing them based on inclusion and exclusion criteria, we have selected 29 articles. Most of articles were assessed stigma among all patients with mental disorders in general and schizophrenia patients. Results of this study categorized in four groups such as community' view about mental disorder patients, staff's view, patients and his/her familie's view and stigma-reduction researches.

  Conclusion

  The review of articles shows that stigma is an important reason for unsuccessful treatment. Considering the importance of treatment and follow-up of patients with mental disorders, it seems essential to pay extra attention to the issue of stigma in this group of patients. We recommend that, because to the different ethnicities and lack of sufficient information about the stigma and its solutions in Iran, designing further researches would help to clarify the problem.

  Keywords: Stigma, Mental disorder, Depression, Schizophrenia
 • The Challenges of Autonomy in Nursing: A systematic review
  Leila Kalhor, Batool Nehrir* Pages 73-81
  Introduction

  As the nursing profession evolves, the professional responsibilities of nurses have increased and they need autonomy in their activities. Despite the pursuit of autonomy in nursing, the profession faces challenges.

  Objective

  This study aimed to investigate the challenges of achieving autonomy in nursing.

  Method

  This study was a systematic review with a key words such as autonomy in nursing, challenge in nursing which was used library studies search the databases such as: PubMed, Science Direct, Scopus, Google Scholar and two Iranian databases: SID and MagIran were investigated. Prisma checklists were used to check and control the quality of articles. All searches were done in 2005-2019.

  Results

  After searching all international and domestic databases, 25 articles entered the final analysis. The most important challenges consist of: ambiguous definition of autonomy, the use of inappropriate measurement tools, the lack of a theory of nursing autonomy, inadequate student education, lack of teamwork, lack of manager support and inadequate managementstructure, hospital size and It impacts was about the structure of the organization and the extent and power of the nurses.

  Conclusion

  The solutions needed to address these challenges should be in place. Extensive research with valid tools, qualitative research to precisely define the concept of independence, modify studentschr('39') curricula, encourage teamwork, and ultimately support managers, increases nursing independence.

  Keywords: Autonomy, Challenge, Systematic review
 • Masoud Sirati Nir, Feryal Khamseh, Leila Lotfian, Batool Nehrir* Pages 81-90
  Introduction

  Post-traumatic stress disorder (PTSD) often follows the experience of a tragic event. Therefore, self-care has a special place in the lives of patients to minimize the effects of this disorder. The implementation of self-care health interventions has an impact on the recovery process and health of these patients.

  Objective

  The aim of this study was to collect and evaluate the research conducted on self-care in patients with PTSD.

  Methods

  The present study aimed to review. Information was selected by searching Persian and English articles with review and analytical include criteria, reading title, combat-related PTSD samples and self-care for these patients and article exclude criteria, low relevance to the repetitive topic and overlapping articles. By searching for the keywords of self-care, care deficit, systematic review, and PTSD were examined at reputable databases including Google Scholar, Magiran SID, Iran Medex, PubMed, Ovid, Science Direct, and Scopus the period from April 2004 to July 2019.

  Results

  In this study, 103 articles were reviewed and then based on the include criteria and the articles that were most relevant to the subject under study. The remaining 18 articles, 6 of which were in Persian and 12 in English. As the results of different studies, the effect of self-care behaviors such as relaxation, deep breathing training, going to work, exercise and regular nutrition, going to the place where the accident occurred, and adequate rest on reducing PTSD symptoms have been reported.

  Conclusion

  Self-care training is effective in reducing PTSD symptoms and improving these patients, and due to the increase in accidents and subsequent post-traumatic stress disorder, it is recommended that self-care in this group of patients using special coping skills In the case of PTSD, the relevant symptoms and the balanced lifestyle should be taught and improved. In the care of these patients, it seems necessary to use a comprehensive self-care model. According to limited research on self-care of these patients, it is recommended that more relevant research be performed in the future.

  Keywords: Post-Traumatic Stress Disorder, Self - Care, Review study