فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال هشتم شماره 23 (زمستان 1395)
 • سال هشتم شماره 23 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/11/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حامد امینی *، مرتضی راستی برزکی صفحات 515-532
  هدف از این پژوهش ارائه دو روش جدید برای حل مسائلی با برهم کنش بین معیارها در مسائل تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است. از آنجا که معیارهای مورد ارزیابی در مسائل تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، ممکن است بر یکدیگر تاثیر داشته باشند، نیاز به روش هایی که تاثیرات متقابل را لحاظ کند، ضروری به نظر می رسد. در این پژوهش ضمن معرفی و دسته بندی اثرهای متقابل بین معیارها، به معرفی دو روش جدید در این زمینه پرداخته می شود. روش های جدیدی که در این مقاله معرفی می شود مربوط به حل مسائلی با برهم کنش بین معیارهاست. برهم کنش بین معیارها به دسته ای از آثار متقابل بین معیارها گفته می شود. در حال حاضر دو روش برای حل مسائل دارای برهم کنش بین معیارها ارائه شده است که نشان دهنده ضعف روش های حل برای این بخش از مسائل تصمیم گیری است. در این مقاله نیز دو روش جدید برای حل این گونه مسائل ارائه می شود. رویکرد روش های جدید ارائه شده، اثر دادن برهم کنش های موجود در ماتریس تصمیم است. نتایج به دست آمده بیان کننده کارایی روش های ارائه شده در حل مسائل است.
  کلیدواژگان: اثر متقابل بین معیارها، برهم کنش بین معیارها، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه
 • محمد ولی پور خطیر، نرجس قاسم نیا عربی* صفحات 533-554
  امروزه ارزیابی ریسک شکست تجهیزات پزشکی با توجه به نقش حیاتی عملکرد صحیح این تجهیزات، ضرورت اجتناب ناپذیری است. در این مطالعه تلاش شده است ریسک شکست تجهیزات اتاق عمل در یکی از بیمارستان های شهر تهران تحلیل شود. برای این کار، پس از طراحی سیستم استنتاج فازی چند مرحله ای، میزان ریسک نه مورد از شکست های مهم تجهیزات این بخش با سیستم مذکور ارزیابی شد. مسئله شایان توجه این مطالعه، ارزیابی شاخص های فرعی و مهم مربوط به عوامل اصلی ریسک شکست است که تاکنون در طراحی سیستم های استنتاج به آن توجه نشده بود. نتایج حاکی از آن است که شکست های «اشکال در کنترل و تنظیمات فشار CO2» و«خرابی باتری های نیکل کادمیوم»،به ترتیب از بیشترین و کمترین ریسک برخوردارند و این نتیجه با ارزیابی خبره های با تجربه تحقیق نیز سازگار بوده است؛ از این رو طراحی نوعی برنامه نرم افزاری کاربرپسند بر مبنای الگوی ارائه شده می تواند به بیمارستان ها کمک کند تا بدون نیاز به بازرسی های حضوری کارشناسان خبره، ریسک خرابی تجهیزات را در دوره های معین ارزیابی کنند.
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل آثار شکست، تجهیزات پزشکی، سیستم استنتاج فازی
 • محمدرضا تقی زاده یزدی، ناهید امراللهی بیوکی *، عبدالکریم محمدی بالانی صفحات 555-574
  مدیریت زنجیره تامین سبز تاثیر شایان توجهی بر محیط زیست دارد که اساس آن بر یکپارچگی مدیریت محیط زیست و مدیریت زنجیره تامین برای کنترل آثار زیست محیطی در چرخه عمر محصول به وسیله تسهیم اطلاعات و هماهنگی و همکاری تمام زنجیره تامین است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سنجش روابط میان عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد و رتبه بندی هفت شرکت از شرکت های موجود در یکی از زنجیره های تامین موجود در این صنعت است که طبق توافق خبرگان، به عنوان شرکت های مهم و کلیدی آن زنجیره تامین انتخاب شدند. برای سنجش روابط میان عوامل، از روش دیمیتل فازی و برای رتبه بندی شرکت ها، از ادغام نتایج روش های ویکور فازی و مورا فازی استفاده شده است. عوامل موثر از طریق مرور جامع پژوهش های پیشین شناسایی شد و در نهایت خبرگان از طریق پاسخ به پرسشنامه، 14 عامل را انتخاب کردند. سپس با بهره مندی از خبرگان و تهیه ورودی های مورد نیاز روش های تصمیم گیری چندشاخصه، اهمیت عوامل و رتبه بندی شرکت ها مشخص شد.
  کلیدواژگان: روش دیمتل فازی، روش مورا فازی، روش ویکور فازی، مدیریت زنجیره تامین سبز
 • مهناز حسین زاده*، محمدرضا مهرگان، مجتبی امیری صفحات 575-600
  در این مقاله بنیان های روش شناختی مکاتب مختلف تحقیق در عملیات سخت، نرم و رهایی بخش بررسی می شود. بدین منظور نخست با بررسی دقیق متون تحقیق در عملیات، گزاره های مربوط به هر مکتب استخراج شد و در مرحله بعد، گزاره های کلی مکاتب روش شناختی به عنوان مقدمه کبری در قالب یک قیاس حملی شکل اول (حد وسط در صغری محمول و در کبری موضوع) قرار گرفت و گزاره های استنباطی از متون تحقیق در عملیات به عنوان مقدمات صغری در نظر گرفته شدند. سپس به صورت قیاسی مبنای روش شناختی گزاره صغری مد نظر از گزاره کبری استنتاج شد. نتایج استنتاج نشان داد به طور کلی تحقیق در عملیات، سخت ریشه در بنیان روش شناختی پوزیتیویستی، تحقیق در عملیات نرم ریشه در بنیان روش شناختی تفسیرگرایی و تحقیق در عملیات رهایی بخش ریشه در مفاهیم نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت دارد. بنا بر نظر هابر ماس با توجه به این که هر مکتب روش شناختی در فلسفه علم برای پاسخ به مسئله خاصی مناسب است، تعیین مبانی روش شناختی رویکردهای مختلف تحقیق در عملیات، به محققان حوزه های تصمیم گیری و مدیریت کمک می کند تا در هر مرحله از تصمیم گیری بتوانند روش شناسی تحقیق در عملیات متناسب با ویژگی های هر موقعیت مسئله را استنباط کنند.
  کلیدواژگان: بنیان های روش شناختی، تحقیق در عملیات سخت، قیاس حملی، نرم و رهایی بخش
 • جلال رضایی نور *، مهدی غضنفری نصرآباد، علی درودی صفحات 601-624
  انتخاب تامین کننده به عنوان یکی از مسائل مهم در حوزه تصمیم گیری، همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران ارشد در این حوزه بوده است. ماهیت چنین تصمیم گیری هایی معمولا پیچیده است. این پژوهش در نظر دارد در شرایط عدم قطعیت با استفاده از تصمیم گیری چند معیاره و تئوری اعداد خاکستری رویکرد جدیدی برای انتخاب تجهیزات مناسب با معیارهای تعریف شده ارائه دهد. روش پیشنهادی در این تحقیق، استفاده از روش بولزای برای وزن دهی و رتبه بندی است. در روش پیشنهاد شده، پس از تعیین وزن معیارها و تشکیل ماتریس تصمیم گیری خاکستری، در مرحله رتبه بندی گزینه ها سه روش حل ارائه می شود. این روش با توجه به یکپارچگی و به دلیل در اختیار قرار دادن سه شاخص برای راستی آزمایی نتایج، می تواند در رویکرد تصمیم گیری های چند معیاره در شرایط عدم اطمینان مفید واقع شود. نتایج این پژوهش نیز نشان می دهد این رویکرد توانایی و کارایی مناسبی برای انتخاب دقیق تر تامین کننده و همچنین کاهش قضاوت های انسانی برای وزن دهی به معیارها و انطباق نتایج حاصل از رویکرد پیشنهادی با بازخوردهای واقعی دارد.
  کلیدواژگان: اعداد خاکستری، تصمیم گیری چندمعیاره، خرید تجهیزات بیمارستانی، روش بولزای - بولزای
 • مهدی شاهین*، محمد سعید جبل عاملی، آرمین جبارزاده صفحات 625-658
  هدف این مقاله، مدل سازی و حل مسئله مکان یابی هاب سلسله مراتبی تک تخصیصه چند کالایی با در نظرگرفتن عدم قطعیت های موجود و ملاحظات کیفیت خدمت دهی است. شبکه هاب سلسله مراتبی طراحی شده، سه سطحی است که سطح بالا از شبکه کامل هاب های مرکزی تشکیل شده است و سطح دوم و سوم به ترتیب، شبکه های ستاره ای مربوط به هاب های غیرمرکزی با هاب های مرکزی و مراکز تقاضا به هاب ها (مرکزی و غیرمرکزی) هستند. در مدل پیشنهادی، با توجه به تابع هدف کمینه کردن مجموع هزینه حمل و نقل در شبکه، هزینه دیرکرد و هزینه فعال سازی مسیر برای خطوط هوایی غیرفعال، در خصوص مکان هاب ها، نحوه تخصیص گره های غیرهاب به هاب ها و نوع وسایل نقلیه لازم در هر مسیر، تصمیم بهینه ای گرفته شده است. برای ارزیابی مدل ارائه شده، از مجموعه داده جمع آوری شده در ایران استفاده شده است. رفتار مدل با تغییرات پارامترها، آنالیز و تحلیل حساسیت شده و نتایج مدیریتی به دست آمده است
  کلیدواژگان: برنامه ریزی ریاضی، سلسله مراتبی، عدم قطعیت، مکان یابی هاب، منطق فازی
 • حمیدرضا فلاح لاجیمی*، علیرضا عرب، هوشمند بهرام زاده صفحات 653-684
  در دهه گذشته، مدیریت زنجیره تامین سبز با توجه به تخریب مداوم محیط زیست مانند افزایش آلودگی، اتلاف منابع طبیعی، انقراض حیوانات و آثار مضر آن بر انسان، اهمیت روزافزونی یافته است. هدف از این تحقیق، شناسایی موانع استقرار زنجیره تامین سبز با تمرکز بر تحقیقات گذشته در خصوص این مفهوم است. در این تحقیق از مدل ترکیبی BSC/BWM استفاده شده و برای نخستین بار موانع زنجیره تامین سبز در ابعاد کارت امتیازی متوازن سنجیده می شود. این موانع با بومی سازی مدل توسط تعدادی از خبرگان و کارشناسان صنعت فولاد شناسایی و با استفاده از روش بهترین بدترین به عنوان روشی نو در تصمیم گیری چند معیاره، رتبه بندی شدند. نتایج حاکی از آن بود که بعد فرایند های داخلی و شاخص های عدم وجود اهداف مشخص زیست محیطی، ناآگاهی مشتری درباره مدیریت زنجیره تامین سبز و محصولات سبز و کمبود تکنولوژی، مواد و فرایندها، به ترتیب مهم ترین ابعاد و شاخص های موجود در استقرار زنجیره تامین سبز در صنایع فولاد استان مازندران هستند. در نهایت پیشنهادهایی به منظور غلبه بر این موانع و کاهش آثار آن ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری چندمعیاره، روش بهترین - بدترین، زنجیره تامین سبز، موانع
 • مهشید گودرزی، کیخسرو یاکیده*، غلامرضا محفوظی صفحات 685-706
  مسئله بهینه سازی سبد سهام، یکی از مهم ترین مسائل سرمایه گذاری است. اغلب مدل های ریاضی که برای حل این مسئله ارائه شده اند، بر مبنای سوابق بازده سهم ها به حل مسئله پرداخته اند. به تازگی، استفاده کارایی متقاطع حاصل از مدل های تحلیل پوششی داده ها به جای سوابق بازده، در کانون توجه قرار گرفته است. در این پژوهش جدول کارایی متقاطع که مجموعه نشانگرهایی از وضعیت هر شرکت در شرایط محتمل آینده است، به عنوان جدول بازده در یک بازی دو نفره جمع صفر بین سرمایه گذار و بازار در نظر گرفته می شود. در این بازی فرض می شود سرمایه گذار قادر است شرکت مد نظر را برای سرمایه گذاری برگزیند و بازار می تواند وضعیت را به نفع هر یک از شرکت ها که خواست، برگرداند. فرض جمع صفر، یک تقابل بین سرمایه گذار و بازار را تداعی می کند که مناسب روحیه احتیاط در برابر بازار است . سبد بهینه سهام را احتمالات بهینه حاصل از حل مدل بازی برای انتخاب سیاست بهینه خریدار مشخص می کند. نتایج نشان می دهد عملکرد روش پیشنهادی در مقایسه با عملکرد سبد بازار قابل قبول است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی سبد سهام، کارایی متقاطع، نظریه بازی ها
|
 • Hamed Amini *, Morteza Rasti-Barzoki Pages 515-532
  The purpose of this study is to provide new methods for the problem with criteria interactivity in MCDM problem. Considering that the assessment criteria in MCDM may have effects on each other, so there are the necessary methods that take into account these interactions. This research In addition to identification, study, and Classify the different interaction that may the criteria have, introduces two new ways in this context. The new method presented in this paper is to solve the problems with the interactions between the criteria. The interaction between the criteria to be considered as a set of interactive effects between the criteria. The paper also offered two new ways to solve such problems. The proposed method approach is the effect of the interactions on the decision matrix.
  Keywords: criteria interaction, criteria interactivity, MCDM
 • Mohammad Valipour Khatir, Narjes Ghasemnia Arabi * Pages 533-554
  Nowadays failure risk assessment of medical equipment considering the crucial role of proper functioning of these equipment, make it unavoidable necessity. In this study, the risk of equipment failure in the operating room of a hospital in one of the hospital in Tehran is analyzed. In this regard, after designing the multi-stage fuzzy inference system, the risks of nine major failures of equipment were evaluated by the system. The notable issue in this article, evaluation sub-attribute and the main factors related to failure risks that until now have been neglected in design of inference systems. The results indicate that the failures "Error in control and regulate the co2 pressure" and "Nickel-Cadmium batteries failure " have respectively the highest and lowest risk among others and this result is compatible with the experienced experts’s opinion in this study; Therefore, designing a user friendly software program based on a proposed model can help hospitals to evaluate the risk of equipment failure in certain periods without need to presence inspections of certified experts.
  Keywords: Fuzzy Inference System, Failure Modes, Effects Analysis, Medical equipment
 • Mohammad Reza Taghzadeh Yazdi, Nahid Amrollah Biuky *, Abdolkarim Mohammadi Balani Pages 555-574
  Green supply chain management is based on both integrating the supply chain management and environment management, controls the environmental effects of products in their lifecycle via sharing the information and coordination. The aim of the present study is to identify and analyze the relations between the important factors of green supply chain management of the ceramic tile supply chain in Yazd province and rank the key organizations. Fuzzy DEMATEL method was used to analyze the relations between the factors and fuzzy VIKOR, fuzzy MOORA and fuzzy TOPSIS were implemented to rank the organizations. Fourteen factors were selected through a comprehensive literature review. After gathering the raw data from experts, the organizations were ranked.
  Keywords: Green supply chain management, Fuzzy DEMATEL, Fuzzy Vikor, Fuzzy MOORA
 • Mahnaz Hosseinzadeh *, Mohammad Reza Mehregan, Mojtaba Amiri Pages 575-600
  This paper is an attempt to investigate the methodological foundations of Operations Research schools including Hard, Soft and emancipatory. So, first some propositions are deduced in relation to each OR school and then the proposition of each methodological school in the philosophy of science are put in the position of major premiss and OR propositions are put in the position of minor premiss in the form of a categorical syllogism. Finally the methodological foundations of the minor premisses are deduced from the major premisses. According to Habermas, each methodological school in the philosophy of science is suitable for solving a special kind of problem. So clarifying the methodological foundations of OR schools would help management scientists to determine the suitable OR methodology for any special kind of problematic situation.
  Keywords: Hard, Soft, Emancipatory Operations Research, methodological foundations, categorical syllogism
 • Jalal Rezaeenour *, Mahdi Gazanfarinasrabad, Ali Doroudi Pages 601-624
  The selection of suppliers, equipment and machinery in the industrial and services sectors has always been one of the main concerns of senior managers in the field. Such decisions are usually complex nature and has many models and methods for decision-making for the selection of equipment and suppliers have been proposed. This study intends in conditions of uncertainty using MCDM and gray number theory a new approach to the selection of equipment and machinery is suitable with criteria defined offer.
  For this purpose, the proposed method Bulls-eye , Bulls-eye based on gray numbers at the same time for weighting and ranking criteria to select options for buying the things (study of hospital equipment) used. This framework is based on the integrity and accuracy and most importantly Provides three index for the verification of the results of Multi-Criteria Decision Making under Uncertainty helpful. The results also show such an approach can be a good performance compared to reduce the complexity of computing And the applicability of the results of the proposed approach have real feedback
  Keywords: Bulls-eye, Bulls-eye Mthod, buy hospital equipment, gray numbers, Multi-criteria decision making
 • Mahdi Shahin *, Mohammad Saeed Jabalameli, Armin Jabbarzadeh Pages 625-658
  This paper aims to model and resolve single allocation multi-product hierarchical hub location problem with considering of uncertainty and quality of service. The designed hierarchical hub network has three levels that the top one consists of fully connected central hub nodes and second and third levels are star network of non-central hub nodes with central hub nodes and demand centers to hub nodes (central and non-central), respectively. In the proposed model, objective functions minimizes the sum of transportation and delay costs beside the cost of activating the inactive airline routs, and thereby optimal decision is made on location of hubs, allocation of non-hub nodes to hub nodes and the type of transportation vehicle. For evaluation of the proposed model a collected dataset of Iran is used. Sensitivity analysis of model’s behavior with parameters’ change is done and resulted in management implications.
  Keywords: Hub Location, Hierarchical, Fuzzy Logic, Mathematical programming, Uncertainty
 • Hamidreza Fallah Lajimi *, Alireza Arab, Hoshmand Bahramzadeh Pages 653-684
  The concept of green supply chain management formed in manufacturing industries and recently put its focus on environmental issues. Various industries are trying to identify barriers for green supply chain implementation. In the past decade, due to the continuous environmental damage such as increased pollution, exhaustion of natural resources, extinction of animal and its harmful effects on humans, the growing importance of green supply chain management exists. A great tendency can be seen in Various industries to implement green supply chain. There are many obstacles to the successful implementation of the green supply chain that The aim of this research is identifying barriers to implementation of this concept by concentrating on the green supply chain researches. In this study, the combination of the BSC / BWM used and for the first time, the barriers to green supply chain were measured in terms of the Balanced Scorecard. This obstacle identified by customization model through a number of steel industry experts ranked by utilizing the best-worst method as a novel multi-criteria decision-making method. The results showed that internal processes and lack of clear environmental objectives, Lack of customer awareness about GSCM and green products and lack of technology, materials, and processes are the most important dimensions and criteria for green supply chain in the Mazandaran province steel industry respectively. Finally, some suggestions were given to overcome these barriers and reduce their effects.
  Keywords: green supply chain, Multi-criteria decision making, Best-Worst Method, Barriers
 • Mahshid Goodarzi, Keikhosro Yakideh*, Gholamreza Mahfoozi Pages 685-706
  Portfolio optimization problem is one of the most important investment problems. Most of the mathematical models, presented for solving this problem are based on historical returns of stocks. Utilizing cross efficiencies, calculated by data envelopment analysis models, instead of historical returns, has attracted considerations just recently. In this paper table of cross efficiencies that is a collection of indicators about future possible state of each corporation, is considered as a return matrix of a zero- sum game between the investor and the market. It is assumed in this double game that the Investors can choose the corporation to invest and market can turn the conditions in favor of each of the corporations. Assuming a zero-sum reflects a confrontation between investors and the market which is right for spirit of caution against market. Optimal portfolio determines by the optimum possibilities that is achieved through solving the game in favor of the investor. Results show that the Performance of proposed method is acceptable in compare with market portfolio.
  Keywords: Portfolio optimization, Cross Efficiency, Game Theory