فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/02/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسن بختیاری *، اسماعیل شعبانی صفحات 13-48

  هدف این پژوهش شناسایی شاخصهای ساختاری توسعه و تعالی مدیران و فرماندهان راهبردی ناجا می باشد. در پژوهش حاضر با توجه به اهداف پژوهش از رویکرد پژوهش آمیخته استفاده شده است. به طوری که ابتدا برای ایجاد مدل تحلیلی از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شده است و سپس برای بررسی میزان اثر و وزن مولفه ها و شاخص ها از رویکرد پژوهش کمی (پیمایش) استفاده شده است. بدین منظور از دو شیوه جستجوی ادبیات نظری و تحلیل اسناد و پرسشنامه برای جمع آوری داده استفاده شده است. نتایج تحلیل نشان می‎دهد در میان مولفه های ساختاری موثر بر تعالی، بعد معنوی با میزان 3.05 بیشترین تاثیر را در تعالی مدیران و فرماندهان ناجا دارد. این مولفه شامل شاخصهای ایمان، بصیرت سیاسی، معرفت دینی و انقلابی گری است. این نتیجه مهم بیانگر آن است که عوامل معنابخش و هویت ساز معنوی تاثیر غیرقابل جایگزینی در تعالی مدیران و فرماندهان ناجا دارند. و در ادامه مولفه شخصیتی با میزان 2.47 و تعالی حرفه ای با میزان 2.433 و تعالی جسمی-روانی با میزان 2.15 قرار دارد.

  کلیدواژگان: تعالی، تعالی منابع انسانی، متغیر ساختاری تعالی، فرماندهان و مدیران، ناجا
 • مهیار بحری * صفحات 49-72

  حیاتی ترین مساله در هر سازمانی عملکرد آن می باشد و شناخت و پیشگیری از فرسودگی شغلی در ارتقای بهداشت روانی افراد و افزایش سطح کیفیت خدمات ارائه شده و عملکرد شغلی، نقش بسزایی خواهد داشت. به همین دلیل، این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر خصوصیات نوع کار در فرسودگی شغلی فرماندهان کوپ و تاثیرآن بر عملکرد آنان، انجام شده است. پژوهش حاضر بر مبنای رویکرد روش های آمیخته (ترکیبی) انجام شده است. لذا، داده ها از طریق ترکیب دو روش مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش در مرحله کیفی از بین اساتید دانشگاهی متخصص و خبرگان ستادی و اجرایی ناجا انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی فرماندهان کوپ در 15 استان در سال 1395 بود. برای آزمون فرضیات از تحلیل معادلات ساختاری و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که، در سطح اطمینان 95 درصد فرسودگی شغلی بر عملکرد فرماندهان تاثیر گذار بوده و برابر 0.69- می باشد، که درجهت معکوس است. یعنی اینکه درصورت افزایش یک واحد فرسودگی شغلی، عملکرد فرماندهان به میزان 0.69 درصد کاهش می یابد. و حجم کاری از عوامل خصوصیات نوع کار موثر بر فرسودگی شغلی بر عملکرد فرماندهان کوپ به میزان 0.015- و در جهت معکوس تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: خصوصیات نوع کار، فرسودگی شغلی، عملکرد شغلی، فرماندهان کوپ
 • مسعود سلمانی صفحات 73-100

  توجه به رفتار مباشرتی رویکرد جدیدی در تئوری های مربوط به بررسی رفتار سازمانی است. این پژوهش در نظر دارد تا به ارائه ی مدلی در این زمینه در بازرسی فرماندهی انتظامی استانها دست یابد. نوع مطالعه پیمایشی بوده و جمع آوری داده های تحقیق از طریق کتابخانه ای و اسنادی و تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه ی آماری تحقیق تمامی مدیران و فرماندهان بازرسی فرماندهی انتظامی استان ها می باشد. جامعه ی نمونه از استانهای شش گانه از هر کدام با توجه به فراوانی آنها به صورت تصادفی انتخاب و تعداد 14 فرماندهی انتظامی انتخاب شدند؛ در مجموع 422 پرسشنامه در جامعه اماری توزیع شد. نتایج تحلی های اماری مختلف نشان داد که تئوری مورد استفاده در این تحقیق با داده های جمع اوری شده در بازرسی فرماندهی انتظامی استانها مطابقت دارد.

  کلیدواژگان: رفتار مباشرتی، رابطه دوسویه، مسئولیت، گزار ش دهی، تقویت رابطه
 • احمدرضا رادان * صفحات 101-118

  در سازمان پلیس هوشمندی از اهمیت و جایگاه ویژه ایی برخوردار است.چه،تنها با برخورداری از ویژگی های هوشمندانه است که می توان پدیده های پیچیده اجتماعی را مدیریت نمود و امنیت و انضباط اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورد.بویژه با داشتن سبک مدیریت هوشمندانه است که می توان سازمان پلیس را با تغییرات شتابنده انطباق داد.چنین سبکی را نیز باید در مدیران و فرماندهان پلیس جستجو کرد.از همین روی، این پژوهش صورت گرفت تا هم مولفه های های مدیریت هوشمند تدقیق گردند،هم میزان برخورداری گروهی از فرماندهان و مدیران از این ویژگی معین شود و هم رابطه مدیریت هوشمند با برخی متغیرهای فردی و سازمانی بررسی شود.برای این منظور ابتدا با بهره گیری از مطالعه اکتشافی مولفه های مدیریت هوشمند شناسایی شدند و سپس گروهی از مدیران انتخاب و هوشمندی آنان با استفاده از یک مقیاس پایا و معتر اندازه گیری شد.نتایج و یافته ها نشان داد که اولا:مدیریت هوشمند از چهار مولفه یا عامل بزگ تشکیل شده است.ثانیا:میزان برخورداری مدیران از آن عوامل متفاوت از هم استو سرانجام ،بین هوشمندی و متغی های فردی و سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد

  کلیدواژگان: هوشمندی، مدیریت هوشمند:عملکرد، رضایت، تحصیلات، آموزش
 • مهدی ثقفی * صفحات 119-138

  این پژوهش با هدف آسیب شناسی طراحی مشاغل مالی در نیروی انتظامی انجام شده است. در این راستا پرسشنامه استاندارد و بومی شده هاکمن و اولدهام بین 306 نفر از کارکنان مشاغل مالی توزیع شد که با توجه به پراکندگی جمعیتی و بزرگی جامعه مورد بررسی از طریق روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 722/0 است. نتایج با استفاده از متغیر امتیاز ویژه انگیزشیMPS در مشاغل مالی، حاکی از این است که کارکنان، مشاغل مالی را انگیزشی نمیدانند. بیشتر افراد به نبود استقلال و آزادی عمل در شغل خود معتقد هستند. همچنین تعداد افرادی که به وجود تنوع در شغل خود معتقد هستند، تقریبا برابر کسانی است که این اعتقاد را ندارند. آزمون فریدمن مشخص کرد مهمترین آسیب مربوط به عامل استقلال، سپس تنوع مهارتها، هویت وظیفه، اهمیت شغل و در آخر بازخورد است. دستاوردهای این مطالعه اخطار بسیار جدی به دلیل تایید وجود چالش برای آینده مشاغل مالی در نیروی انتظامی است؛ لذا پیشنهاد میشود فرماندهان و مسئولان رسیدگی به مشکلات این حوزه را در دستور کار مراجع ذی ربط قرار دهند.

  کلیدواژگان: آسیب شناسی، طراحی شغل، نیروی انتظامی، الگوی هاکمن و اولدهام، مشاغل مالی
 • فرشاد باقری * صفحات 139-172

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی است که با روش توصیفی پیمایشی، به دنبال شناسایی و اولویتبندی مهمترین راهکارهای موثر پیشگیری از گرایش کارکنان ناجا به ارتکاب جرم ارتشا انجام شده است. ابتدا از طریق بررسی نظری و مطالعات کیفی، 11 راهکار پیشگیری کیفری، 29 راهکار پیشگیری اجتماعی و 37 راهکار پیشگیری وضعی شناسایی شد و بر این اساس پرسشنامهای از طیف لیکرت تهیه و بعد از تایید روایی بین ده نفر از 86 نفر جامعه آماری از کارکنان ناجا در استان قم، توزیع، و پس از بررسی آماری پایایی آن نیز مطلوب ارزیابی گردید؛ سپس پرسشنامه میان کل جامعه آماری توزیع و جمعآوری شد. برای پاسخ علمی به سوالات تحقیق، داده ها از طریق نرمافزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و از آزمونهای تی تست تک نمونهای، کای اسکویر و واریانس فریدمن، استفاده شد. نتایج آزمودنی ها بیانگر این است که تمام راهکارهای پیشگیری اجتماعی، کیفری و وضعی بر گرایش کارکنان ناجا به ارتکاب جرم ارتشا موثر و به همین ترتیب دارای اهمیت و اولویت اثرگذاری اول تا سوم است.

  کلیدواژگان: پیشگیری کیفری، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، کارکنان ناجا، جرم ارتشا
|
 • Hasan Bakhtiari *, Esmail Shabani Pages 13-48

  The present paper aims to identify the structural indices of development and improvement of the commanders and managers in NAJA. Taking into account the research objectives, the present research uses the mixed research method. Initially, the qualitative research method has been used to create a mixed model and then the quantitative research method is adopted to investigate the effectiveness and significance of indices and components. To do this, the two methods of theoretical literature study and documents analysis and questionnaires have been used to collect the necessary data. The findings show that among the structural components influential upon improvement, the spiritual dimension has the greatest effect on the improvement of managers and commanders with 3.05. This component includes indices such as belief, political insight, religious knowledge and revolutionary ideals. This important finding leads us to the fact that the significant and identity-forming spiritual factors have a unique effect upon the improvement of managers and commanders in NAJA. Then come the character component with 2.47, professional improvement with 2.433 and physical-spiritual improvement with 2.15.

  Keywords: improvement, improvement of human resources, the improvement structural variable, Managers, Commanders of NAJA
 • Mahyarbahri * Pages 49-72

  The most vital factor in any organization is its performance and the identification of Burnout and preventing it is highly effective on enhancing the psychological health of individuals and improving the services provided and occupational performance. For this reason, the present study has been carried out to identify the effective factors of job characteristics in Burnout among the commanders of police stations and its influence on their performance. The present research has been carried out according to the mixed methods research. Therefore, the data have been gathered using the two methods of interview and questionnaires. The sample under study in the qualitative part has been selected from expert university professors and the executive and headquarters experts of NAJA. The sample under study in the quantitative part consists of the commanders of police stations of 15 provinces in 2016. In order to test the hypotheses, the structural equation analysis and the multi-variable regression were adopted. The findings showed that, with a confidence level of 95, the burnout, which is -0.69, influences the performance of commanders, which is inversely related to it. That is to say, in case each unit of burnout increases, the performance of commanders decreases by 0.69%. And the work load of the factors of the job characteristics influential on burnout is inversely related to the performance of commanders by -0.015.

  Keywords: job characteristics, burnout, Job Performance, Commanders of Police stations
 • Masood Salmani Pages 73-100

  Paying attention to the stewardship behaviors is a new method in theories of organizational behavior. The present study aims to present a model for it in the context of the inspection office of the police headquarters of the provinces. This study is a survey and the data collection has been carried out through library research, document analysis and the distribution of questionnaires. The sample consists of all the managers and commanders in the police headquarters of the provinces. The sample community has been randomly chosen from six provinces according to their frequency, and 14 police headquarters were selected. 422 questionnaires were distributed in general. The findings of statistical analysis showed that the theory examined in this research is in accordance with the data collected from the inspection offices of the police headquarters of provinces.

  Keywords: stewardship behavior, binary relationship, responsibility, reporting, improving the relationship
 • Ahmadrezaradan * Pages 101-118

  In police organizations, intelligence enjoys a unique and important role, because it is only through having access to intelligent qualities that we can manage complicated social phenomena and bring about security and order to the society. It is specially through adopting intelligent management that police organizations can catch up with fast improvements. Such management should be sought among managers and commanders of NAJA. That is why the present study was carried out in order to both explain the components of intelligent management and determine the accessibility of such an administrative method for commanders and managers. It also aims to investigate the relevance of intelligent management to individual and organizational variables. To do this, some components of intelligent management were identified using exploratory research method. Then, a group of managers were chosen and their intelligence was measured using a reliable and valid scale. The findings showed that, firstly, intelligent management consists of four components or major factors, and secondly, the accessibility of the method is different for each manager. Finally, there is a significant relationship between intelligence and individual variables.

 • Mehdi Saghafi * Pages 119-138

  he aim of this study is to investigate the pathology in designing financial jobs in police force. In this regard a standard and indigenous Hackman & Oldham questionnaire was distributed among 306 employees of the financial industry who were selected by cluster sampling according to the population dispersion and magnitude of the population.The Reliability of questionnaire using Cronbach’s alpha for the whole scale is 0/722. The results, using the MPS motivational variable in financial affairs, indicate that employees do not consider financial incentives as motivating. Most people believe in the independence and freedom of action in their job. Also, the number of people who believe in the diversity of their jobs is roughly equal to those who do not believe it. Friedman’s test revealed that the most important damage was from the factor of independence, then the variety of skills, the identity of the duty, the importance of the job and, finally, the feedback. The achievements of this study are a very serious warning because of the confirmation that there is a challenge for the future of financial services in the police force. Therefore, it is suggested that the commanders and officials address the problems of this area on the agenda of the relevant authorities.

  Keywords: Pathology, Job Design, Law Enforcement, Hackman & Oldham Pattern, Financial Jobs
 • Farshad Bagheri * Pages 139-172

  he purpose of this study was to investigate and prioritize the most important effective ways of preventing the attitude of NAJA employees towards committing bribery with a purposeful and descriptive-survey approach. First, through theoretical and qualitative studies, 11 criminal prevention strategies, 29 social prevention strategies and 37 precautionary prevention strategies were identified and based on this, a questionnaire was prepared from the Likert spectrum and after the validity of the ten of the 86 statistical population of the staff NAJA distributed in Qom province and after its statistical analysis its reliability was also evaluated. Then a questionnaire was distributed among the entire population. For scientific answer to the research questions, data were analyzed using SPSS software. One-sample t-test, Chi-square and Friedman variance were used. The results of the subjects indicate that all social, criminal, and state preventive measures on the attitude of NAJA employees towards committing effective bribery and so on have the importance and priority of the first to third effects.

  Keywords: Criminal Prevention, social prevention, Provisional Prevention, NGO Staff, Bribery