فهرست مطالب

تئاتر - سال سوم شماره 66 (پاییز 1395)

نشریه تئاتر
سال سوم شماره 66 (پاییز 1395)

 • بهای روی جلد: 100,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1395/12/16
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید مصطفی مختاباد صفحه 7
 • حمیدرضا شعیری، مهدی حامد سقایان، محمدفرزان رجبی صفحه 11
  یکی از راه های مهمی که گفتمان های نمایشی بر اساس آن عدم قطعیت معنایی را در دستور کار خود قرار می دهند، عبور از وضعیت ایجابی به وضعیت سلبی2است. در این حالت، گفتمان به سوی ناگفتمان پیش میرود. از این رو نمایشنامه اولئانا به لحاظ ساختار زبانی و همچنین عدم قطعیت معناییاش، در زمره شاخصترین آثار نمایشی قرن بیستم در زمینه چالش گفتمانی قرار گرفته است. ناگفتمان میتواند زمینه سیالیت رابطه صورت و محتوا را فراهم آورد. در برخی موارد این سیالیت میتواند به شکل ملموس و عینی در گفتمان به وجود آید و در موارد دیگر این عینیت گاهی تضعیف و گاهی تقویت میشود. چگونه گفتمان ها با توجه به وجوه نقصان6 معنا،کاهش بعد شناختی، نفی نظام بودشی و ناامنی زبانی و افزایش فرایند تنشی در بستر گفتمانی،می توانند به محل چالش گفتمانی و در نتیجه عبور از وضعیت پایدار گفتمانی به وضعیت ناپایدار گفتمانی تبدیل شوند؟ در واقع سیالیت گفتمانی، نه تنها از جمله عواملی است که کارکرد گفتمان پایدار را تضعیف میکند. بلکه با تزریق وضعیت های سلبی، گفتمان را به سوی ناگفتمان سوق می دهد. هدف اصلی این پژوهش، نشان دادن چگونگی حرکت گفتمان ایجابی به سوی گفتمان سلبی و در نهایت رسیدن به ناگفتمان، با تکیه بر نمایشنامه اولئانا، است. بی تردید گفتمان نمایشنامه ای به دلیل اینکه یکی از ارکان جدایی ناپذیر تئاتری است، تحلیل جنبه های مختلف گفتمان متن نمایشی، زمینه را برای اجرای منطقی و هدفمند کارگردان فراهم خواهد کرد. نمایشنامه اولئانا، نمونهی مناسبی برای بررسی شرایط حرکت گفتمان نمایشی از وجه ایجابی به سوی وجه سلبی باشد.
  کلیدواژگان: گفتمان، وجه ایجابی، وجه سلبی، سیالیت، ناگفتمان، دیوید ممت، اولئانا (نمایشنامه)
 • اسماعیل شفیعی، جلیل خلیل آذر، نیلوفر ملک صفحه 29
  «ویدئو-پروجکشن» به عنوان پدیده ای فناورانه، متشکل از دو واژه «ویدئو» و «پروجکشن» است. تبار این دو واژه در فرهنگ های لغت لاتین به ترتیب، «دیدن تصاویر و اصوات ضبط شده» و «پرتاب کردن تصویر بر سطح» آمده است. آرنسون (1911-1998)، تئاتر را هنری می داند که دو بال اصلی دارد یکی زمان و دیگری فضا. امروزه در تئاتر غرب، خلق عنصر زمان در صحنه بشدت وابسته به فناوری های ویژه بصری، شده است. پژوهش حاضر با اتکاء بر آراء و نظرات گامبریج (1909-2001) در باب زمان در هنرهای دیداری، در صدد تبیین نقش پدیده ویدئو-پروجکشن در خلق زمان های فیزیکی، روانی و داستانی در صحنه پردازی است. روش تحقیق اتخاذ شده توصیفی-تحلیلی بوده و در گردآوری اطلاعات از کلیه منابع کتابخانه ای معتبر بهره جسته شده است. مقاله حاضر ضمن تبیین کلیات پژوهش، در پنج بخش به بررسی: آراء گامبریج درباره وهم، زمان و تصویر؛ مفهوم زمان و چیستی آن؛ زمان در نمایش؛ درباره ویدئو آرت؛ زمان و ویدئو-پروجکشن، پرداخته است. نتایج نشان می دهد: رابطه معناداری بین ویدئو-پروجکشن و تبدیل زمان های گذشته و آینده به زمان حال وجود دارد؛ ویدئو-پروجکشن، نظریه گامبریج مبنی بر وهم بودن زمان گذشته و آینده را در قالب تصویر، در زمان حال امکان پذیر کرده است؛ خلق زمان فیزیکی، روانی و داستانی به ترتیب به زمان تمرین، شیوه اجرایی و تکنیک تصویری بستگی دارد.
  کلیدواژگان: ویدئو پروجکشن، زمان فیزیکی، زمان روانی، زمان داستانی، صحنه پردازی تئاتر معاصر غرب، خلق زمان
 • شهرام حبیب الله زرگر صفحه 51
  این مقاله سعی دارد با دستمایه قراردادن یکی از دو متن ثبت شده از دو اجرای نمایش عروسکی که حدود یک قرن پیش توسط ایران شناس روس، «رومان آندریویچ گالونف» در تهران ثبت گردیده و تا امروز قدیمی ترین متون ثبت شده از این گونه ی نمایشی محسوب می گردد به تحلیل و واکاوی عناصر موجود در آن پرداخته و شناختی از بازتاب شرایط اجتماعی فرهنگی آن دوران در شکل دهی به اجزا و ترکیبات این گونه ی نمایشی ارائه دهد. به این منظور با تحلیل متن مکتوب گردآورده ی گالونف، عناصر موجود در آن استخراج گردیده و با عناصر موجود یا شناخته شده ی نمایش های عروسکی متاخر مقایسه می شود تا چشم اندازی از تفاوت های اجرایی بین اجرای ثبت شده و اجراهای متاخر تبیین شده، و تاثیرات اجتماعی فرهنگی آن دوره بر شکل اجرایی این گونه ی نمایشی ترسیم گردد. در پیشینه ی موضوع به ارائه و تحلیل یافته های متن پژوهی پرداخته شده است. در بدنه ی تحقیق، با ذکر فعالیت های گردآورنده در زمینه ی نمایش های ایرانی و تبارشناسی نمایش های عروسکی و پهلوان کچل سعی گردیده به خلاء و کاستی اطلاعاتی موجود در این حوزه اشاره شود. در ادامه، به تحلیل ویژگی های متن همچون طرح داستانی، شخصیت های نمایشی، ویژگی های اجرایی شامل صحنه، محل اجرای نمایش و زبان نمایشی پرداخته شده و در خاتمه بازتاب تاثیرات فرهنگی اجتماعی متن از روزگار خود بررسی گردیده است.
  کلیدواژگان: نمایش ایرانی، نمایش عروسکی، خیمه شب بازی، پهلوان کچل، گالونف
 • پروانه احمدی، محمد جعفر یوسفیان کناری صفحه 69
  هدف این مقاله شناخت برخی از جلوه های روابط زوج در ادبیات نمایشی دهه ی اخیر ایران (1380) به عنوان بازتابی از مناسبات گروه افراد جامعه ی ما در دهه ی گذشته است. این مطالعه از نوع توصیفی – تحلیلی و با استناد به شواهد معتبر کتابخانه ای انجام شده است. مطالب این تحقیق، حوزه ای از مطالعات میان رشته ای خانواده و تئاتر را دربر می گیرد. بدین منظور با انتخاب پنج نمایش نامه خانواده محور از دهه ی هشتاد و با استفاده از چارچوب مفهومی عمدتا متشکل از نظریه های گیدنز، مک کارتی و ادواردز که مفاهیم کلیدی مطالعات خانواده در گفتار آنان با تعریفی جامع تقسیم بندی شده، عناصر نمایشی متشکل از اشخاص نمایش، گفت و شنود، کشمکش، میزانسن و نیز درون مایه بررسی و مقایسه شده اند. بر اساس مولفه های مفهومی مناسبات خانوادگی که در این پژوهش به عنوان روابط ناهنجار تعریف شده عناصر نمایشی در جریان روند نمایش نامه روابط زوج را بازتاب می دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد که غالب مناسبات بازتاب یافته میان زن و شوهر در این پنج نمایش نامه که همگی در دهه هشتاد خورشیدی به چاپ درآمده اند، از نوع ناهنجاری های اجتماعی (جدائی عاطفی، خشونت خانگی، خیانت، دخالت خویشاوندی، روابط پنهان) بوده است. نمایش نامه نویسان در قالب ترسیم سیمای زوج، سیمای اجتماع را تصویر کرده اند و از مناسبات میان آن، به عنوان نمونه ای از روابط اجتماعی افراد، الگویی از مناسبات کلان اجتماعی را بازتاب داده اند.
  کلیدواژگان: روابط خانوادگی، زوج، نمایش نامه، کبوتری ناگهان، خواب در فنجان خالی، نگین، خشکسالی و دورغ
 • مینو ابوذر جمهری، محمدحسین ناصربخت صفحه 87
  ژان پل سارتر یکی از متفکران و فیلسوفان قرن بیستم است که از نمایش نامه به عنوان زمینه ای جهت ارائه ی اندیشه های ایدئولوژیکی و اجتماعی خود استفاده می کند. او در نمایش نامه هایش به مسائلی نظیر ماهیت، وجود، دیگری، آزادی، انتخاب، عدالت و مسئولیت می پردازد؛ و برای آنکه در نمایش نامه هایش مسائلی نظیر آزادی و انتخاب را جهت نیل به سعادت انسان مدرن تبیین کند، لذا عنصر خشونت را به مثابه ی یک راهکار، پیشنهاد می دهد.
  خشونت اساسا یکی از کلیدواژگان اصلی آثار نمایشی سارتر است که در بیشتر نمایش نامه هایش به آن می پردازد. انسان مدرن برای رهایی از جبر و اسارت، جلوگیری از سرکوبی و مقابله با زور، و تحمیل شرایط باید اقدام به انتخاب کرده و حتی برای تحقق آزادی گاهی باید به خشونت دست بزند. از این رو می توان گفت که خشونت از منظر سارتر، ارتباط تنگاتنگی با مسئولیت و انتخاب انسان قرن بیستم دارد که می تواند او را به آزادی برساند.
  مقاله ی پیش رو قصد دارد که با نگاهی توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای به روابط متقابل خشونت در ایجاد انتخاب و آزادی انسان بر مبنای آراء اگزیستانسیالیستی سارتر در دو نمایش نامه ی «مرده های بی کفن و دفن» و «گوشه نشینان آلتونا» بپردازد. در این پژوهش که با عنوان «گفتمان خشونت در آثار نمایشی سارتر» عرضه می شود، ابتدا به معرفی و جایگاه عنصر خشونت در آثار نمایشی سارتر پرداخته، سپس بر بررسی این پدیده در دو نمایش نامه ی مزبور متمرکز شده و سپس در مبحث نتیجه گیری به ضرورت خشونت و چگونگی ارتباط آن با انتخاب و آزادی انسان پرداخته می شود و در نهایت اینکه پیشنهاد گفتمان خشونت که محصول آراء سارتر برای انسان آشوب زده از جنگ جهانی بود، برای فضای نمایش نامه نویسی قرن بیست ویکم و انسان محصور در جنگ های هسته ای و اطلاعاتی نیز همچنان جوابگو است یا خیر؟!
  کلیدواژگان: سارتر، خشونت، مرده های بی کفن و دفن، گوشه نشینان آلتونا، آزادی
 • شیوا مسعودی، زهره بهروزی نیا صفحه 107
  یکی از گفتمان های موثر درباره ی سلطه نظریه ی وبر است که با وجود قدمت آن هنوز در مطالعات اجتماعی به کار گرفته می شود. سلطه به عنوان شکلی از قدرت در کلی ترین مفهوم رابطه ای دوسویه ای میان نظام مقتدر و فرد یا افراد ملزم به اطاعت می سازد و گونه بندی آن از دیدگاه وبر سه نظام سلطه(سلطه ی سنتی، سلطه ی کاریزمایی و سلطه ی قانونی- عقلانی) را شکل می دهد که در تاویل روابط شخصیت ها در تئاتر قابل استفاده است.
  نگاه تمثیلی یکی از مهمترین خوانش های معنایی از عروسک است که در آن عروسک تمثیلی از انسان تصور می شود. از آن جایی که مهمترین اصل معنایی وجود عروسک نمایشی، حضور بازی دهنده است و کنترل و هدایت گری اوست که شخصیت عروسکی را می سازد، پس می توان مفهوم سلطه را در خوانش تمثیلی به عروسک شدگی تعبیر کرد که بر اساس سه نظام سلطه ی وبر در سه گونه ی عروسک شدگی خانوادگی، ایدئولوژیک و بورکراتیک معرفی می شود.
  این مفهوم اجتماعی در تئاتر عروسکی بعدی شکلی پیدا می کند به این معنی که عروسک بودن شخصیت ها در دستان بازی دهنده ها ماهیت شکلی مفهوم عروسک شدگی است. این مفهوم به دلیل ضرورت وجود عنصر ارتباط و کشمکش در نمایشنامه، در نمونه های زیادی از ادبیات نمایشی قابل بازیابی است اما نمایشنامه ی هملت با سالاد فصل می تواند نمونه ی کاملی از این عروسک شدگی ارائه دهد که در آن شخصیت دماغ با نشانه هایی چون تربیت، بندگی، مالکیت در گونه ی عروسک شدگی خانوادگی و متاثر شدن از شخصیت های کاریزماتیک در گونه ی عروسک شدگی ایدوئولوژیک تحت سلطه و در موقعیت عروسک شدگی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سلطه، اطاعت، عروسک شدگی، عروسک نمایشی، بازی دهنده، هملت با سالاد فصل
 • معصومه نصیری پور، فرح ترکمان صفحه 121
  پژوهش حاضر با عنوان « بررسی تئاتر به عنوان میدان هنری در ایران» به بررسی انواع سرمایه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و نمادین بر اساس نظریه «میدان هنری پیر بوردیو» پرداخته است. روش آن پیمایشی از نوع توصیفی است که به صورت میدانی با استفاده از پرسشنامه با حجم نمونه 200 نفر برای بازیگران و 22 نفر برای کارگردانان انجام شد. در پاره ای موارد نیز برای تکمیل ادبیات نظری طرح، از روش تاریخی تکنیک اسنادی نیز استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده سرمایه فرهنگی در میان بازیگران 27 درصد در حد زیاد، 72.5 درصد در حد متوسط، سرمایه اجتماعی 4 درصد در حد زیاد، 47 درصد در حد متوسط و 27 درصد در حد کم،سرمایه اقتصادی 85 درصد در حد متوسط، 11 درصد در حد کم، سرمایه نمادین نیز در میان بازیگران 82.1 درصد در حد زیاد و 17.9 درصد در حد متوسط به دست آمده است. در میان کارگردانان نیز سرمایه فرهنگی 31.8 درصد در حد زیاد، 50.5 درصد در حد متوسط، سرمایه اجتماعی 13.6 درصد در حد زیاد، 59 در حد متوسط، 4.5 در حد کم، سرمایه اقتصادی 45.5 در حد زیاد، 50 در حد متوسط و سرمایه نمادین برای آنها 4.5 در حد زیاد، 72.7 درصد در حد متوسط و 18.2 درصد در حد کم به دست آمده است. به صورت کلی با بررسی های انجام شده این نتیجه حاصل شد که ئئاتر ایران با وجود دارا بودن انواع سرمایه های نام برده هنوز به یک میدان هنری تبدیل نشده است و برخی از شاخص های مهم میدان مانند ایستادگی در برابر میدان سیاست و خودمختاری را در آن نمی توان یافت.
  کلیدواژگان: میدان هنری، سرمایه، عادت واره، نمایش
|
 • Hamidreza Shairi, Mahdi Hamedsaghaian, Mohammadfarzan Rajabi Page 11
  One of the important ways based on which dramatic discourses put semantic uncertainty at the top of their agenda is passing from a positive situation towards a negative situation. In this case, a discourses progresses towards a non-discourse. Non-discourse can provide a context for fluidity of the form-content relationship. In some cases, this fluidity can be created in a concrete and objective manner in the discourse, and in other cases, this objectivity is attenuated and reinforced from time to time. How, given the meaning deficiency, reduced cognitive aspect, negation of its existence system, linguistic insecurity, and increased tension process in a discourse context, can discourses become a place for discourse challenge, and as a result, a place for passing from a stable discourse situation towards an unstable discourse situation? In fact, discourse fluidity, is not only among the factors which attenuate the function of stable discourse, but also, by injection of negative situations, it would direct a discourse into a non-discourse. Relaying on play including Oleanna, the main objective of the present research is to demonstrate how a positive discourse moves towards a negative discourse, and eventually ends in a non-discourse. Undoubtedly, due to the fact that play discourses can find a way to a scene and can be performed, they are appropriate examples to investigate the conditions for discourse development and transition to a non-discourse aspect of the relationship.
  Keywords: Discourse, Positive Form, Negative Form, Fluidity, Non-Discourse, David Mamet, Oleanna (Play)
 • Esmaeel Shafiee, Jalil Khalil Azar, Niloufar Malek Page 29
  “Video Projection”, as a technological phenomenon, is comprised of two words: “video” and “projection”. According to the Oxford Dictionary, video is “a system for recording audio and moving visual images on video tapes or other data storage hardware” and is etymologically derived from the Latin word “videre” (to see). In the same dictionary, “projection” is defined as “the act of presenting an image of something on a surface”. Arnold Aronson (1911 1998), an American scenographer and professor at Columbia University, views theater as an art with two main wings: time and space. Accordingly, with the help of the available special visual tools and equipment, the contemporary theater director and scenographer tries to create the time and space required for the play. The theoretical framework of the present study was based on the viewpoints and ideas of Ernst Gombrich (1909-2001), the British historian. This study was mainly aimed at explaining the role of video projection in creating physical, psychological and narrative times in the scenography of contemporary Western theater. The article also tries to reach its goal using the analytical-descriptive method referring to library resources and images. In this article, the research overview was presented in the introduction and five sections were assigned to investigate five areas including: Gombrich’s views on illusion, time, and image; the concept of time and its essence from the perspective of Western thinkers; time in drama; about video art; time and video projection. The results showed that there was a significant relationship between video projection and the transformation of the past and future into the present. They also confirmed Gombrich’s theory about the past and future being illusions and proved that it was possible to transform the past and future into the present through images. In addition, the results indicated that creation of physical, psychological, and narrative times depended on the practice time, the performance method, and the visual techniques, respectively.
  Keywords: Physical Time, Psychological Time, Narrative Time, Scenography of Contemporary Western Theater, Creation of Time
 • Shahram Habibollah Zargar Page 51
  The present article has made use of one of the two written accounts of the puppet shows in Tehran dating back to a century ago, compiled by the renowned scholar in the Iranian studies, Roman Andreevic Galunov, which are the oldest known text. In an analysis of Galunov’s script, the elements incorporated in the show were extracted and compared to more recent elements of marionette shows to provide a prospective of the variance between the recorded performance and other, more recent performances, as well as the sociocultural influences contributing to the formal aspects of the genre. In the review of literature findings of the philology on the subject has been provided. In the thesis statement, the genealogy of works on the Persian puppet shows and Pahlavan Kachal performances compiled by the author have been listed in order to find the information gap in the field. The article then goes on to analyze features such as the plot, characters, performing aspects such as the set, location and the language employed. Ultimately, the influence of the contemporary sociocultural events on the show are examined.
  Keywords: Persian performance art, puppet show, marionette show, Pahlavan Kachal, Galunov
 • P. Ahmadi, M.J.Yousefian Kenari Page 69
  The present article attempts to study the main effects of couple relationships in dramatic literature of the recent decade in Iran . This is a descriptive – analytical study. The contents of this research include family and theater studies. In this regard, we have selected a number of important dramas of this period and analyzed and compared them, using a conceptual framework farmed mainly based on the theories of Giddens, McCarthy and Edwards as well as dramatic elements consist of characters, dialogue, conflict, mise-en-scene and theme. Based on the conceptual factors in family relationships defined in this study as anomalous relations, drama elements reflect the couple relationships during performance. The findings of this study reveal that in the 1980s most of the reflected couple relationships have been concentrated on social deviance (family intervention, domestic violence, infidelity, hidden relations, and emotional separation). Playwrights have depicted the community face and used the couple’ relations as a symbol of individuals’ relations and as a model of macro-social relations.
  Keywords: Family relationships, couple, Persian dramas, Abnormal relations
 • Minoo Abouzarjomehri, Mohammahhossein Nasserbakht Page 87
  Violence is a phenomenon that is effective in the development of one's personality and at the other hand, by creating suffering caused to greater awareness toward the community. Violence could have several meanings, from the conflict between the two men to war and genocide and since the tolerance of violence death is in human nature, so the natural tendency exists in him/her to escape of pain and suffering as well. During different periods, one is never sure to be rid of all kinds of violence and terror, because according to many scholars, not only violence is the product of social conditions but also inherent in human nature as well. But the group of thinkers who see violence as the only product of social life, so far various ways and strategies have been proposed for the prevention and eradication; of course today the situation of societies shows that at least until now have been impossible to achieve such demands. The violence in plays of Jean-Paul Sartre has a special place. Sartre wants to tell all the chaotic people after post-World War that they have responsibility to gain their lost freedom again with the help of awareness and choice, even if it is forced to commit violence to reach this goal and committed acts that are contrary to existing morality and rules. Sartre believed that the art of drama has a direct impact on the audience, so he through his plays puts the audience in the position that forced him/ her to choose despite the gaze of other and apprehension. This article first discusses violence from the perspective of Western theorists and Sartre deals, then, using the descriptive analytical methods discusses the discourse of violence in the work of Sartre on the ideas of existentialist and with emphasis on The Victors and The Condemned of Altona.
  Keywords: violence, Jean-Paul Sartre, the other, freedom, responsibility
 • Shiva Massoudi, Zohreh Behrouzinia Page 107
  One of the most influential discourse on dominance is Weber’s theories that are, however, quite age-old, still are used in social studies. Dominance as a facet of power in the whole concept is a mutual relation between the system of power and obedient person or persons. So it’s classification from Weber’s point of view forms three systems of dominance and following it three types of obedience which is highly important in interpretation of social relations of a theatre. This classification includes: Traditional Domination that relies on the use of very ancient sacred traditions, Charismatic Domination that relies on personal charisma of a hero, and finally the Domination of Law-Wisdom that relies on the rectitude of rules and regulations approved officially. Symbolic point of view is one of the most important semantic interpretations of puppet in which puppet are conceived of a sign or symbol of human being. Since the major semantic element of puppet’s existence in a performance is the presence of puppeteer and his/her control and manipulation that makes puppet’s character, it can be explicated based on “power” concept of Weber in “dominance” in which the puppet is in the situation of being directed. By this view “Puppet being” is the description of situation in which a person is dominated and directed by other and can be retrieved in different kinds of social relationship. What it makes this concept stabilized in social dialogue is extensive use of the term “puppet” in social and political issue. Retrieval of Puppet being kinds is a convenient way for puppetry adaptation of texts in two performing and researching scope. The case study of this issue is a play, named Hamlet with Season’s Salad by Akbar Radi, one of the well known Iranian playwrights whose works have been compared with those of Anton Chekhov and Henrik Ibsen. The tough realism of his work gets into a social theme because of his studies in social science. This play with a tone of humor and grotesque ending provides an explanation for bride’s and groom’s arrival in unconventional, ridiculous, domineering and slavery-interested world of bride’s family. From the very beginning of the text and by author’s verbal and formal delineation, the dominance of bride and later the domination of bride's family on the groom’s character “Damagh” are completely found. This domination, which is a sample of Traditional (Family) Domination, is firstly introduced by the superiority of bride “Jigargushe” over Damagh and also by the traditional dominance of patriarchal system in characters like “abolpashm”, “alijenab” and grandfather and then is followed by Charismatic (Ideological) Domination formed owing to jigargushe’s considerable effort into presenting her family members as charismatic characters. These types of domination lead Damagh to a complete puppet being. Semantic search in the play for signs such as training, obedience and possession in Traditional (Family) Domination, emphasis on charismatic aspects of grandfather, uncle and father in Charismatic (Ideological) Domination and also concrete behavioral symptoms of being puppet can be indicated Damagh as a puppet being.
  Keywords: Dominance, Obedience, Puppet Being, Puppet, Puppeteer, Hamlet with Season's Salad
 • Masoomeh Nasirpour, Farah Torkman Page 121
  This research entitled "an evaluation of the theatre as an artistic field in Iran" to study the different cultural, social, economic and symbolic capital based on the theory of "an artistic art of Pierre Bourdieu". The research method is a descriptive survey type that is performed using field method through a questionnaire for a sample of 200 actors and 22 directors. In some cases to complete the theoretical design of literature, the historical method of documentary technique was used. The results revealed that the cultural capital among the actors is high: 27%, 72.5% in moderate level, the social capital is high: 4%, 47% in moderate level, 27% in low level, economic capital: 85% in the moderate level,11% in low level, Symbolic capital is also high: 82%, among the actors, 17.9% in the moderate level were obtained. Among the directors, the following data has been obtained: the cultural capital of 31.8% at high level, 50.5% at moderate level, social capital: 13.6% at high level,, 59% at average level, 4.5 at low level, the economic capital of 45.5 at high level, and symbolic capital: 4.5% at high level,, 72.7% at moderate level and 18.2% at low level. Overall, the studied reviews concluded that the theatre in Iran has not yet become an artistic field despite having different types of capital and some of the main parameters of field such as resistance against the political field and independency have not been found in this domain.
  Keywords: Artistic field, Capital, Theater