فهرست مطالب

پژوهش های تجربی حسابداری - سال ششم شماره 4 (پیاپی 24، تابستان 1396)
 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 24، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامرضا سلیمانی امیری، ندا رسولی* صفحات 1-24
  با توجه به تلاش برای بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشور ایران و حرکت به سمت جهانی شدن استانداردهای حسابداری و ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر الزام شرکت ها به رعایت استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی توسط برخی از شرکت ها، مقاله حاضر قصد دارد تا مطالعه ای بر دیدگاه مدیران مالی و حسابرسان درخصوص موضوعات مهم مربوط به پذیرش و بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی از جمله هدف، مزایا و چالش ها، هزینه و منفعت، رویکرد بکارگیری، آموزش حسابداران و جامعیت این استانداردها داشته باشد. جامعه مورد نظر اعضای جامعه حرفه ای شامل مدیران مالی یا حسابرسان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش، پرسشنامه است و نظرات با استفاده از آزمون مقایسه میانگین تحلیل شده اند. نتایج نشان داد که هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری هدفی ارزشمند است و اگرچه اختلاف نظرهایی درخصوص شیوه بکارگیری استانداردهای بین-المللی گزارشگری مالی وجود دارد اما اکثریت افراد حرفه موافق با بکارگیری این استانداردها و نیل به هدف هماهنگ سازی و داشتن استانداردهای جهانی هستند.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، افراد حرفه، هماهنگ سازی
 • حمزه دیدار *، سونیا وکیلی صفحات 25-46
  در این پژوهش، محتوای اطلاعاتی صورت های مالی تلفیقی و اصلی شرکت های عضو در دو بازار سرمایه ایران و سنگاپور بررسی شده است. با استفاده از روش بررسی میدانی و کتابخانه ای، نمونه آماری شامل اطلاعات واقعی 46 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار سنگاپور در بازه زمانی 1393-1389، استخراج و با استفاده از روش های آماری مورد آزمون و تجزیه وتحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل از آزمون های مورد نظر، بیانگر این است که در هر دو بازار سرمایه ایران و سنگاپور، صورت های مالی تلفیقی محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به صورت های مالی اصلی دارد. هم چنین در این پژوهش بر نقش استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی در تهیه صورت های مالی تلفیقی متمرکز شدیم. نتایج تحقیق بیانگر این بود که صورت های مالی در بازار سرمایه سنگاپور محتوای اطلاعاتی بیشتری نسبت به صورت های مالی در بازار سرمایه ایران دارند.
  کلیدواژگان: صورت های مالی تلفیقی، صورت های مالی اصلی، محتوای اطلاعاتی
 • حسین اعتمادی، سحر سپاسی*، وحید احمدیان صفحات 47-88
  پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی طی سال های اخیر، پژوهش های تجربی فراوانی را در ارتباط با پیامدهای این تغییر رژیم حسابداری در سرتاسر دنیا برانگیخته است. این مطالعات، بر مبنای نظام های حقوقی گوناگون، دوره های زمانی متفاوت و طرح های پژوهشی مختلف انجام گرفته و به نتایج مختلفی منجر شده است. به منظور کسب شواهد جامع در خصوص پیامدهای واقعی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی براساس تجربه کشورهایی که این استانداردها را پذیرفته اند، در این پژوهش، یک فراتحلیل از مطالعاتی که به بررسی اثرات پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر اقلام تعهدی اختیاری پرداخته اند صورت گرفته است. بر مبنای تجزیه و تحلیل 107 مشاهده، با نمونه مستقل 401057 شرکت- سال، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به خودی خود منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی نشده است و پیامدهای مثبت یا منفی پذیرش این استانداردها، به عوامل متعددی مانند ساختار قانونی کشورها و ضمانت اجرایی حسابداری و حسابرسی در آن کشور بستگی دارد.
  کلیدواژگان: پیامدهای اقتصادی، اقلام تعهدی اختیاری، استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، فراتحلیل
 • شاهین کرزبر* صفحات 89-126
  اختیار های اعطا شده در استاندارد بین المللی شماره 7 حسابداری در رابطه با طبقه بندی چهار قلم سود ها و بهره های دریافتی و پرداختی منجر به طبقه بندی های متنوعی در صورت جریان های نقدی شده و قابلیت مقایسه جریان های نقدی تاریخی شرکت های مختلف را کاهش می دهد. هدف پژوهش حاضر حل این چالش از طریق طراحی و ارائه مدل جدیدی برای صورت جریان های نقدی با بکارگیری منطق صوری است. مدل مذکور برای برآورده کردن سه هدف افزایش قابلیت مقایسه جریان های نقدی، سازگاری و انطباق بیشتر این صورت با چارچوب مفهومی گزارشگری مالی، توسعه ی اطلاعات سودمند مرتبط با جریان های نقدی طراحی شده است. بنابراین در پژوهش حاضر، با استفاده از بکارگیری استدلال قیاسی طبقه بندی های اقلام چهار گانه مذکور محدود شده است. دو قلم بهره و سود سهام دریافتی در طبقه فعالیت های سرمایه گذاری و بهره و سود سهام پرداختی در طبقه فعالیت های تامین مالی منعکس خواهد شد. علاوه براین، در مدل پیشنهادی تحقیق دو طبقه فرعی و جمع درون طبقه ای تحت عنوان سود دریافت شده ابزارهای مالی و بهای پرداختی بابت کسب منابع مالی ایجاد شده است که به لحاظ شیوه ارایه و جایگاه بدیع و نو بوده و حتی می توانند منجر به ساختن نسبت های مالی جدید همچون کیفیت سود ناشی نگهداری ابزارهای مالی شود. استفاده از دستگاه های قیاسی به صورت نظامند در خلق مدل جدید صورت جریان های نقدی و تایید مدل مذکور از طریق شیوه مخصوص تایید تئوری های قیاسی، از دیگر نوآوری های پژوهش حاضر محسوب می شود. مدل جدید علی رغم تغییر مدل بین المللی به نحوی طراحی شده است که با الزامات استاندارد بین المللی شماره 7 در تضاد نبوده و در چارچوب پیاده سازی استانداردهای بین المللی قابل اجراست.
  کلیدواژگان: استدلال قیاسی، صورت جریان های نقدی، منطق صوری، نظریه ی واحد اقتصادی
 • رضوان حجازی، شیدا میهمی* صفحات 127-150
  علیرغم پذیرش عمومی حسابداری ارزش منصفانه در میان استاندارد گذاران، ویژگی های خاص این روش باعث شکل گیری بحث های جذابی در میان دانشگاهیان، تجار، قانون گذاران و سرمایه گذاران شده است. یکی از عناصر کلیدی در بحث های مربوطه، ظهور وضعیت های متفاوتی می باشد که به وسیله حامیان و یا مخالفان حسابداری ارزش منصفانه مطرح می گردد. این موضوع ما را بر آن داشت تا پذیرش استاندارد حسابداری ارزش منصفانه و تاثیر آن بر سود حسابداری را از دیدگاه نمونه ای از تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان و انجمن حسابرسان داخلی و مدیران مالی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس بررسی کنیم. برای این منظور 48 نفر از دانشگاهیان، 47 نفر از اعضای انجمن حسابرسان داخلی، 38 نفر از مدیران مالی شرکت های تولیدی و 20 نفر از تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری مورد مطالعه قرار گرفتند روش تحقیق حاضر کاربردی است. بر اساس این پژوهش بین دیدگاه مدیران مالی با دیدگاه سایر نمونه ها تفاوت وجود دارد اما بین دیدگاه دانشگاهیان و حسابرسان داخلی تفاوتی وجود ندارد و بین دیدگاه تدوین کنندگان استاندارد و دانشگاهیان تفاوت وجود ندارد اما بین دیدگاه حسابرسان داخلی و تدوین کنندگان استاندارد تفاوت وجود دارد.
  کلیدواژگان: ارزش منصفانه، سود، استانداردهای حسابداری
 • احمد ناصزی*، مهدی مختاری، حمید زارعی صفحات 150-176
  هدف این نوشتار، بررسی میزان تاثیر به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی1 برافزایش کارایی نظام مالیاتی در ایران از دیدگاه متخصصین حسابداری و مالیاتی خراسان جنوبی است. برای دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر از روش توصیفی با رویکرد همبستگی داده استفاده شده است. روش نمونهگیری به صورت طبقه بندی بوده و برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بعد از برآورد روایی و پایایی بین 60 نفر از اساتید حسابداری، اعضای جامعه حسابداران رسمی و مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی در استان خراسان جنوبی توزیع شده است. بعد از تکمیل پرسشنامه ها، ضرایب آماری متناسب با نوع فرضیه ها (ضریب همبستگی، آزمون t مستقل، ANOVA، تحلیل رگرسیون چند متغیره) با استفاده از نرم افزار SPSS محاسبه و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از فرضیه ها بیانگر این است که به نظر اساتید حسابداری، حسابداران رسمی، مدیران و کارکنان سازمان امور مالیاتی، استفاده از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، به خصوص استاندارد شماره 12 یعنی مالیات بر درآمد، برافزایش کارایی نظام مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد. از نتایج تحقیق می توان در راستای تعدیل استانداردهای حسابداری برای انطباق بیشتر گزارش های مالی از حیث همسویی با نیازهای اطلاعاتی مراجع تشخیص مالیات استفاده نمود.
  کلیدواژگان: استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، استاندارد شماره 12، خراسان جنوبی، کارایی نظام مالیاتی
 • مریم بنایی خلیل آباد، زهرا پورزمانی* صفحات 177-202
  فرهنگ هر جامعه به طور ناخودآگاه بر نحوه طراحی و اجرای سیستم های اطلا عاتی موجود در شرکت ها و سازمان های مختلف آن جامعه تاثیر می گذارد. بدیهی است حسابداری که بخشی از عملکرد تجاری واحدهای اقتصادی به شمار می رود، بسیار تحت تاثیر فرهنگ ملی و سازمانی قرار دارد. از سوی دیگر نیاز به جهانی شدن و یکسان سازی گزارشگری مالی و استفاده از استاندارهای بین المللی گزارشگری مالی از مدت ها پیش مطرح بوده است. در این راستا هدف این تحقیق تاثیر عوامل فرهنگی بر اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می باشد. این پژوهش، از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش کارگزاران بورس، حسابرسان ارشد، کارشناسان بانک ها و دانشجویان دکتری حسابداری می باشد. داده های جمع آوری شده بر اساس پرسشنامه و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که از میان ابعاد فرهنگی، فرهنگ اجتناب از عدم اطمینان بر اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی تاثیری معنی دار و مثبت دارد.
  کلیدواژگان: عوامل فرهنگی، استانداردهای بین المللی، گزارشگری مالی
 • پریساسادات بهبهانی نیا*، اعظم ولی زاده لاریجانی صفحات 203-218
  یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی بازارهای سرمایه، اطلاعات حسابداری است. در میان اطلاعات حسابداری، سود هر سهم یکی از مهم ترین و اثرگذارترین اطلاعات در شکل گیری واکنش سرمایه گذاران است. بر اساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار تهران، شرکت های بورسی موظفند پیش بینی عملکرد سالانه و نیز پیش بینی بر اساس عملکرد واقعی3، 6 و 9 ماهه را افشا کنند. با توجه به افشای این اطلاعات توسط شرکت های بورسی، بررسی تاثیر گذاری این اطلاعات برای استفاده کنندگان لازم به نظر می رسد. هدف این تحقیق سنجش اثر افشای این سودهای میان دوره ای بر واکنش سرمایه گذاران است، بر این اساس سه فرضیه مبتنی بر اثر گذاری هر یک از این سودهای پیش بینی شده تدوین شد. فرضیات تحقیق با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال-های1383 الی 1394 مورد آزمون قرار گرفت. نهایتا نتیجه تحقیق نشانگر بهبود مدل واکنش به سود و معناداری هم زمان سودهای پیش بینی شده بود.
  کلیدواژگان: واکنش به سود، سودهای پیش بینی شده، افشا
 • پرویز پیری*، غلامرضا منصورفر، سمانه برزگری صدقیانی صفحات 219-236
  انعطاف پذیری مالی داخلی به طور مستقیم به چگونگی استفاده از وجوه نقد، ظرفیت بدهی و اثر متقابل آنها در شرایط مواجهه با بحران و شوک های خارجی بستگی دارد. ظرفیت بدهی به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده انعطاف پذیری مالی داخلی، عبارت است از مقداری بدهی که شرکت در منابع تامین مالی خود می تواند ایجاد کند به گونه ای که آن شرکت را از نظر نقدی دچار مشکلات مالی و نقصان در بازپرداخت بدهی ها نکند. بررسی عوامل موثر بر ظرفیت بدهی به عنوان یکی از اجزای انعطاف پذیری مالی داخلی شرکت ها اهمیت زیادی دارد؛ زیرا مشخص شدن این مسئله به پویایی و حفظ انعطاف پذیری مالی داخلی کمک می کند و باعث بهبود عملکرد شرکت در برخورد با مشکلات و بحران های مالی غیرمنتظره و همچنین استفاده بهینه از فرصت های سرمایه گذاری پیش آمده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر سطح نگهداشت منابع نقدی بر ظرفیت بدهی 69 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1393 – 1382 می پردازد. بدین منظور با استفاده از روش بررسی میدانی و اسنادکاوی، اطلاعات استخراج شده با استفاده از روش های آمار توصیفی و الگوی داده های تابلویی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج حاصل حاکی از آن است که سطح نگهداشت منابع نقدی به عنوان یکی از عوامل موثر در تعیین ظرفیت بدهی شرکت-ها می باشد. بنابراین وجوه نقد علاوه بر اینکه خود یکی از عوامل اصلی ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی می باشد، در تعیین ظرفیت بدهی به عنوان عامل دیگر ایجاد انعطاف پذیری مالی داخلی نیز نقش مهمی دارد.
  کلیدواژگان: انعطاف پذیری مالی داخلی، ظرفیت بدهی، منابع نقدی نگهداری شده
 • شهاب الدین شمس*، محمود یحیی زاده فر، منور شعبانی صفحات 237-264
  هزینه سرمایه از مهم ترین و کلیدی ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم گیری های مالی و مدیریتی است و از اهمیت بالایی برای مدیران شرکت ها برخوردار است که از عوامل متعددی متاثرمی‏شود. با توجه به اینکه توان جذب سرمایه تامین مالی شرکت ها یکی از مهم ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروزاست؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه شدت رقابت در بازار محصول بر هزینه سرمایه‏ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه گیری رقابت در بازار محصول از شاخص هرفیندال – هیرشمن استفاده شده است. تعداد 95 شرکت به عنوان نمونه در بازه ی زمانی 1387 تا 1393 جهت آزمون فرضیه های پژوهش مورداستفاده قرار گرفتند. در این تحقیق برای تحلیل داده ها از نرم افزارهای اکسل و ایویوز استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که رقابت در بازار محصول تاثیر منفی و معناداری بر هزینه سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می گذارد؛ اما رابطه معناداری بین استراتژی مومنتوم قیمتی و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد. این نتایج می تواند شرکت ها را در طراحی و بهره گیری از سیاست های هدفمند درباره روش های تامین مالی یاری رسانیده که این امر ممکن است سهم بازار محصول را افزایش داده و باعث ثبات شرکت در بازار شود.
  کلیدواژگان: رقابت در بازر محصول، شاخص هیرشمن - هرفیندال، هزینه سرمایه، lمومنتوم قیمت
|
 • Gholam Reza Soleimani Amiri, Neda Rasooli * Pages 1-24
  Regarding to the quest toward adoption of IFRS in Iran and Intent to globalization of accounting standards and Security and Exchange Organization’ announcement about adherence of IFRS, this study reports on an exploratory study of Iran's accounting and auditing professional's perceptions about important issues relevant to developing and implementing IFRSs. Results show that harmonization of accounting standards is a worthwhile objective and however there are some challenges about how adoption of IFRS, majority of professionals are agree with developing and implementing IFRSs.
  Results from test show that Ranking of Enterprises Based on reporting are positively associated with returns.
  This suggest that the ability for investment with considering the ranking of the enterprises based on reporting disclosed by Tehran Securities and Exchange Organization and taking of the information into account in their decisions.
  Keywords: International Financial Reporting Standards, accounting, auditing professionals, harmonization
 • Hamzeh Didar *, Sonia Vakili Pages 25-46
  Information content of consolidated versus parent company financial statements with emphasis on the role of international Financial Reporting Standards. Evidence from the two capital markets ( Iran and Singapore)
  in this paper, information content of consolidated versus parent companies financial statement was analyzed. the sample of this study included the real information of 46 companies in Tehran stock Exchange and 92 companies in Singapore stock Exchange between 2010 and 2014.
  In this study, descriptive statistics and panel data and undated model were used to analyze the data.our finding indicated that the information content of consolidated financial statements is more than parent company financial statements .Also, the scope of this study was focused on role of international financial reporting standards in providing consolidated financial statement. The result suggested that consolidated financial statement in stock Exchange market in Singapore include more information content than financial statement in stock Exchange market in Iran.
  Keywords: consolidated financial statements, parent company financial statements, information content
 • Hossein Etemadi, Sahar Sepasi *, Vahid Ahmadian Pages 47-88
  Adopting the international financial reporting standards during the recent years has aroused abundant empirical researches in respect to the outcomes resulting from such a change in accounting regime around the globe. These studies have been carried out upon various legal origins stemming from different temporal periods and research designs, each followed by variegated results. To acquire comprehensive evidences regarding the real consequences of adopting the international financial reporting standards based on the experiences gained by the countries that have exercised these standards, the present research paper carries out a meta-analysis on the studies dealing with the effects of adopting international financial reporting standards on discretionary accrual items. Based on the analyses run over 107 observations, with an independent sample of 401057 firm-years, results signify that adopting the international financial reporting standards has not, led to the financial reporting improvement and by itself the positive or negative consequences resulting from the acceptation of these standards depend on numerous factors such as the countries’ legal systems and the accounting and auditing enforcement regime practiced in a country.
  Keywords: Economic consequences, Discretionary accruals, International Financial Reporting Standards, Meta-analysis
 • Shahin Korzebor * Pages 89-126
  The Options granted in International Accounting Standard No. 7 in relation to the classification of four items of interest and income received and paid leads to diverse classifications in the form of cash flows and the ability to compare flows Reduce the historical cash of different companies. The purpose of the present research is to solve this challenge by designing and presenting a new model for the cash flow form using formal logic. The model is designed to meet the three goals of increasing the comparability of cash flow, adaptation of this form with the conceptual framework of Financial Reporting, the development of useful information related to cash flows. Therefore, in this study, by using the deductive reasoning, the classification of the four items mentioned is limited. The two interest and dividends received will be reflected in the category of investment activities and interest and dividends paid in the financing activities. In addition, in the proposed model, two subcategories and an interdisciplinary cluster have been developed under the title of interest of financial instruments and the cost of paying for financial resources that are innovative and innovative in terms of presentation and position, and can lead to Creating new financial ratios, such as the quality of profits, is the maintenance of financial instruments. The use of systematic deductive devices in creating a new model of cash flow forms and verifying this model through a special method of verifying the theorems is considered as one of the other innovations of the present study. The new model, despite the change in the international model, has been designed in a way that is not in conflict with the requirements of International Standard No. 7 and is applicable in the framework of the implementation of international standards.
  Keywords: Deductive reasoning, Statement of Cash Flows, Formal logic, entity theory
 • Rezvan Hejazi, Sheida Meyhami * Pages 127-150
  Despite the general acceptance of fair value accounting standards setting, the specific characteristics of this method results in the formation of an interesting debate among academics, businessmen, legislators and invested. One of the key elements in the debate, the emergence of different situations that fair value accounting is considered by supporters or opponents. Despite the recent financial crisis also contributed to this debate and put the opposition in a state Hjvmytry. So Congress Securities and Exchange Commission recently forced America to study and report on the role of fair value accounting in the recent financial crisis. Under this article, the adoption of fair value accounting standards and the impact on earnings from the perspective of financial managers of manufacturing companies in Tehran, academics and internal auditors, standard setters and measured. for this purpose, 48 academics, 47 members of the Institute of internal auditors, 38 financial managers of manufacturing companies and 20 individuals were studied accounting standard setting ..br According to this study, there are differences between the views of financial executives with the insights of others but there is no difference between the views of academics and internal auditors and standard setters and academics of view there is no difference, however, there are differences between the views of internal auditors and standard setters
  Keywords: fair value, profit, accounting standards
 • Ahmad Nasseri *, Mehdi Mokhtari, Hamid Zarei Pages 150-176
  The purpose of current paper is to consider the impact of adopting International Financial Reporting Standards on the efficiency of tax systems from the perspective of accounting and tax professionals in South Khorasan. To achieve intended goal in this study, descriptive method with the correlational approach has been used. The sampling method is based on classification and data gathered from a self-made questionnaire (after estimating the reliability and validity). The questionnaire is distributed among accounting professors of the university, members of the Iranian society of CPAs, managers and employees of taxation affairs organization in South Khorasan province. After completing the questionnaire, the statistical coefficients depending on the type of hypotheses (correlation coefficient, independent t-test, ANOVA, multivariate regression analysis) were calculated and analyzed using SPSS software. The results of hypotheses indicate that the use of International Financial Reporting Standards particularly standard No. 12. the income tax has a positive and significant impact to increase the efficiency of tax systems. The results can be used in line with adjusted accounting standards for more accommodating financial reports in terms of alignment with the needs of tax authorities. Therefore, the tax authorities can achieve an efficient tax system.
  Keywords: International Financial Reporting Standards (IFRS), Standard No. 12, Southern Khorasan Province of Iran Tax System's Efficiency
 • Maryam Banaee Khalilabad, Zahra Pourzamani * Pages 177-202
  The culture of a society unconsciously impact on the design and implementation of information systems in companies and organizations of that society. Obviously, accounting that is a part of the performance of business firm, hardly affected by national and organizational culture. On the other hand needs to globalization and integrating financial reporting systems, has already been raised. In this regard aim of this study is to investigate the influence of cultural factors on International financial reporting standards. This study is an applied research regarding and on methods of collecting and analyzing data, descriptive research and survey The study population is exchange brokers, senior auditors, banking experts and accounting PhD students. Data collected by questionnaire and structural equation model using SPSS software and analyzed LISREL. The results showed among the cultural aspects of the research, avoiding of uncertainty has a significant and positive impact on the international standards of financial reporting.
  Keywords: Cultural Factors, International Standards, Financial Reporting
 • Parisa Behbahaninia *, Azam Valizadeh Pages 203-218
  According to information disclosure instruction for listed companies in Tehran stock exchange, these companies have to disclose annual performance anticipates as well as anticipates of actual performance based on 3, 6, and 9 months. Regarding disclosure of this information by listed companies, it is necessary to investigate the effects of it for users. The purpose of this study is to measure the effect of aforementioned midterm earnings disclosure on investors. Thus, three hypotheses were formulated based on the influences of these anticipated earnings. Research hypotheses were tested and analyzed according to financial information of listed companies in Tehran stock exchange from 1382 to 1392. Finally, findings show earning response model improvement and simultaneous significance of anticipated earnings.
  Keywords: earning response, anticipated earnings, disclosure
 • Parviz Piri *, Gholamreza Mansourfar, Samaneh Barzegari Sadaghiani Pages 219-236
  Management of internal financial flexibility depends to the use of cash, debt capacity and their interactions in the face of crisis and external shocks. Debt capacity as one of the decisive factors of internal financial flexibility, refers to amount of debt that companies can make in theirs financing resources without encountering difficulties in repaying debts. Study effective factors on the debt capacity as one component of internal financial flexibility is important for any company, because identification of these factors will leads to improvement business performance and companies can have better reaction in counter of unexpected events and investments opportunities. In this research, we examine the influence of cash holding on the debt capacity in 69 companies listed in Tehran Stock (TSE) during 2003 to2012. Our finding indicates that the level of cash holding is one of the most important factors that can affectthe Company's debt capacity. Therefore cash is one of the main factors in the creation of internal financial flexibility and also has an important role in the determining of debt capacity.
  Keywords: Cash holdings, Debt capacity, Internal financial flexibility
 • Shahabeddin Shams *, Mahmood Yahyazade, Monavar Shabani Pages 237-264
  The cost of capital is one of the most important and significant feature in many financial decisions and management. It also has the high value for the managers of companies and affects on several factors such as financial leverage, profitability, shareholders combination , composition of the board, company's activities, liquidity and size. Inspite of the fact that the ability of fundraising and financial providing of companies is the most important factors to remain in the current market competition, so this study examines the effect of product market competition and return momentum on the cost of capital of Companies listed in Tehran Stock Exchange over 2009-2014 .To do so, Excel and Eviews softwares were used in this research. Also, Herfindahl-Hirschman index is used to measure Product market competition return momentum. The results show that Product market competition has negatively significant effect on the cost of capital of Companies listed in Tehran Stock Exchange. However, there is no significant relationship between return momentum and the cost of capital.
  Keywords: Product Market Competition, Cost of Equity, Herfindahl-Hirschman