فهرست مطالب

کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی - سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)

نشریه کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
سال ششم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مقاله کامل
 • سعیده سادات فاطمی، محمد امین سمیع* صفحات 1-10
  کفشدوزک Menochilus sexmaculatus (Col.: Coccinelidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ های ایران است. بر اساس نظرات کارشناسان خبره، مطالعات و منابع اطلاعات عواملی مانند درجه حرارت، میزان رطوبت، میزان بارندگی، ارتفاع و میزان تغذیه به عنوان مهم ترین معیارهای تعیین کننده در پهنه بندی مناطق مناسب برای رهاسازی کفشدوزک شش نقطه ای درنظر گرفته شده اند. بر اساس مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHPاز نرم افزار ArcMap10.1 و 10.1 ArcCatalog و از زیرنرم افزارهای Arc GIS برای تشکیل پایگاه داده مکانی و تجزیه وتحلیل های مربوط به مناطق مناسب رهاسازی کفشدوزک M. sexmaculatus استفاده شد.
  همچنین از افزونه های XTools،Hawth''s Analysis Tools،ET GeoWizards نیز برای ورود اطلاعات و داده ها به نحوه دقیق تر و مطمئن تر استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که نزدیک به 35 درصد از مناطق استان یزد برای رهاسازی کفشدوزک شش نقطه ای از نظر پتانسیل درجه حرارت، میزان رطوبت، میزان بارندگی، ارتفاع و میزان تغذیه کاملا مناسب می باشند. دلایل آن می تواند قرارگیری این بخش ها در حد فاصل ارتفاعات و دشت تلقی گردد که موجب تشدید اختلاف فشار و ایجاد جریان های هوایی از کوه به دشت و برعکس می شود. همچنین نزدیک به 60 درصد از مناطق استان کاملا نامناسب برای رهاسازی کفشدوزک شناخته شدند که از دلایل آن می توان به درجه حرارت بسیار بالا و نبودن تغذیه کافی اشاره نمود.
  کلیدواژگان: آفات انار، زیست شناسی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کفشدوزک زیگزاگی
 • عادله سبحانی پور، کیوان بهبودی، اسماعیل محمودی صفحات 11-21
  سیستم حدنصاب احساس (Quorum sensing) یک سیستم ارتباطی است که به باکتری ها اجازه می دهد تا تراکم جمعیتشان را از طریق تولید و ردیابی مولکول های پیام رسان بسنجند. در باکتری های گرم منفی این مولکول ها شامل ان- اسیل هموسرین لاکتون ها (AHLs) است که توسط پروتئین های سازنده (LuxI) ساخته می شود و سپس به بیرون از سلول ترشح شده و به پروتئین های گیرنده (LuxR) در باکتری های مجاور متصل می شوند و رونویسی از ژن های هدف را کم یا زیاد می کنند. تاثیر 66 ریزوباکتری تجزیه کننده AHL بر تغییر فعالیت و کارایی LuxI/LuxR و یا بازداری از سنتز AHL با استفاده از سیستم انتشار در آگار و Chromobacterium violaceum CV026 به عنوان گزارشگر مورد ارزیابی قرار گرفت. جدایه Pectobacterium atrosepticum SRI1043 نیز به عنوان مولد AHL استفاده شد. برای بررسی توانایی بازدارندگی از فعالیت LuxI، جدایه مولد AHL در نزدیکی باکتری های خاموش کننده و باکتری گزارشگر دورتر از آن قرار گرفت. برای بررسی بازداری از فعالیت LuxR، جای استرین های مولد AHL و گزارشگر عوض شد. هر دو خاصیت ممانعت از فعالیت LuxI و LuxR در 21 جدایه مشاهده شد. این جدایه ها بر اساس تست های بیوشیمیایی و بررسی توالی 16srDNA در جنس های Bacillus، Brevundimonas، Citrobacter، Bordetella، Acinetobacter، Stenotrophomonas، Pseudomonas و Escherchia قرار گرفتند. برای بررسی دخالت در تنظیم ژنی وابسته به AHL در P. atrosepticum، باکتری های آنتاگونیست با فاصله کمی از بیمارگر کشت شد و کاهش تولید آنزیم پروتئاز با مشاهده کاهش هاله شفاف اطراف این بیمارگر روی محیط کشت شیر خشک بدون چربی-آگار (SMA) مشخص شد. پنج جدایه تا حد زیادی تولید پروتئاز را کاهش دادند.
  کلیدواژگان: AHL، CV026، حدنصاب احساس
 • محمد بیدقی، ناصر پنجه که، راضیه رضایی صفحات 23-39
  به منظور شناسایی و کنترل بیولوژیک عوامل قارچی مولد لکه برگی گوجه فرنگی در منطقه سیستان، طی سال های 93-92 از مزارع و گلخانه های مختلف نمونه برداری به عمل آمد. جداسازی و تشخیص گونه ها با استفاده از روش های استاندارد در آزمایشگاه انجام گرفت. در مجموع 102 جدایه قارچی به دست آمد که بر اساس خصوصیات ریخت شناسی در شش گونه Alternaria alternata، A. dumosa، A. tenuissima، A. mimicula، A. tomaticolaوCladosporium cladosporiodes قرار گرفتند. همه قارچ های جداسازی شده روی گوجه فرنگی بیماریزا بودند. در این پژوهش گونه C. cladosporiodes به عنوان عامل بیماری روی گوجه فرنگی برای اولین بار از ایران گزارش می شود. به منظور کنترل بیولوژیک بیمارگر ها از مجموع 220 جدایه قارچی و باکتریایی جدا شده از ریزوسفر گوجه فرنگی، 10 جدایه به روش کشت متقابل توانایی آنتاگونیستی بالایی در برابر قارچ های بیمارگر از خود نشان دادند. این جدایه ها شامل Trichoderma harzianum، T. virensو B. subtilisبودند. در بررسی های آزمایشگاهی مشخص شد که T. harzianum، T. virens، BS1 و BS2 دارای اثرات آنتاگونیستی بالاتری بودند که بیشترین اثر بازدارندگی روی A. alternata به ترتیب 67/55، 83/52، 71/58 و 57/58 درصد داشتند. به همین دلیل این جدایه ها جهت آزمایش های بیوکنترلی در شرایط گلخانه انتخاب گردیدند. بر اساس نتایج آزمایش های گلخانه ای، جدایه های آنتاگونیست باعث کاهش شدت بیماریزایی و بهبود عملکرد صفات زراعی شدند. در این میان از قارچ های آنتاگونیست گونه T. harzianum و از جدایه های باکتریایی، جدایه BS1 عملکرد بهتری را نشان داده بودند.
  کلیدواژگان: آنتاگونیست، بیوکنترل، لکه برگی گوجه فرنگی، Trichoderma، Bacillus
 • ذبیح الله اعظمی *، راضیه نصیرپور، فرناز فکرت، حمیدرضا علیزاده صفحات 41-51
  نماتدهای ریشه گرهی از نظر اقتصادی از بیمارگرهای مهم گیاهی در جهان محسوب می شوند. استفاده از عوامل کنترل زیستی معمولا با ثبات تر و امن برای محیط زیست هستند. در این پژوهش اثر قارچ Glomus mosseae (Gm) و بقایای کلم قمری (Brassica oleracea) و ترکیب آنها روی کنترل نماتد مولد ریشه گرهی گوجه فرنگی Meloidogyne javanica در شرایط گلخانه ای مورد مطالعه قرار گرفت. به منظور ترکیب تیمارها، نشاهای گوجه فرنگی کلنیزه شده توسط قارچ ریشه به گلدان های حاوی بقایای کلم قمری در مقادیر نیم و یک درصد منتقل گردید و تلقیح و آلوده سازی تمامی تیمارها با نماتد بعد از یک هفته انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد ترکیب قارچ ریشه Gm + 1% کلم، به طور معنی داری (05/0P<) باعث افزایش شاخص های رشدی گیاه و کاهش زادولد نماتد (با مقدار لگاریتم 95/4) شد. مقایسه کاربرد هر یک از این عوامل به تنهایی در کنترل نماتد ریشه گرهی نشان داد که عملکرد بقایای کلم بهتر از قارچ Gm بوده و شاخص های رشدی را افزایش داده است. در مجموع می توان تولید نشا هایی همراه با ریشه کلنیزه شده با G. mosseae و نیز اصلاح خاک با بقایای کلم، جهت کنترل این نماتد به منظور کاهش کود و سموم شیمیایی در کشاورزی پایدار را پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: قارچ میکوریز، کلم، مدیریت، نماتد مولد گره ریشه
 • سونیا سیفی، امین صادقی*، حامد غباری صفحات 53-62
  علف هرز پیچک صحرایی یکی از مهم ترین علف های هرز مزارع و باغات جهان است و تاکنون مطالعات بسیاری روی کنترل بیولوژیک این علف هرز صورت گرفته است که اکثر آن ها مربوط به کنترل این گیاه توسط حشرات است. در مزارع استان کردستان (شهرستان های سنندج، کامیاران و دیواندره) سوسک برگ خواری مشاهده شد که حشرات کامل و لاروهای سنین مختلف آن از برگ های پیچک صحرایی تغذیه می کنند. مطالعات ما نشان داد که سوسک مذکور گونه Hypocassida subferruginea (Col.، Chrysomelidae) می باشد. بر طبق بررسی های انجام گرفته حشره کامل به رنگ قهوه ای متالیک و نر و ماده به ترتیب 5/4 و 3/5 میلی متر طول دارند. این حشره دارای پنج سن لاروی به انضمام پیش شفیرگی و شفیرگی است که طول بدن حشره در مراحل لارو سن یک، لارو سن دو، لارو سن سه، لارو سن چهار، لارو سن پنج، پیش شفیره و شفیره به ترتیب برابر با 1/0±5/1، 2/0±3/2، 5/0±0/3، 1/0±2/4، 1/0±1/5، 1/0±2/5 و 2/0±4/5 میلی متر است. فرم زمستانگذران این حشره به صورت حشره کامل است که در اوایل اردیبهشت ماه از خاک خارج می شوند و دارای پنج نسل در سال می باشند. همچنین نتایج آزمایش های ترجیح میزبانی نشان داد در بین گیاهان مورد آزمایش، شامل علف هرز پیچک صحرایی، گوجه فرنگی، سیب زمینی، نخود و گندم، سوسک H. subferruginea فقط از علف هرز پیچک صحرایی تغذیه می کند.
  کلیدواژگان: تغذیه اجباری، تغذیه اختیاری، شکل شناسی، علف هرز، کنترل بیولوژیک
 • مریم راشکی *، مژده اسمعیل بیگی صفحات 63-72
  اثر کاربرد هم زمان قارچ بیمارگر Beauveria bassiana جدایه DEBI008 و ارقام مختلف گندم روی ویژگی های زیستی شته روسی گندم Diuraphis noxia در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 85 درصد، دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت. بدین منظور، تعداد 30 واحد آزمایشی از هر رقم گندم، هر کدام حاوی یک پوره سن اول آماده شد. این پوره ها از افراد کامل تیمار شده با قارچ بیمارگر با غلظت LC10 روی هر رقم به دست آمدند. تعداد پوره های تولید شده توسط هر شته تیمار شده تا زمان مرگ به طور روزانه ثبت شد. داده ها بر اساس جدول زندگی دوجنسی و نرم افزار رایانه ای TWOSEX-MSChart تهیه وآنالیز شد. در تحقیق حاضر، کمترین مقدار LC10 قارچ متعلق به رقم ارگ بود؛ اما اثر معنی دار بر فراسنجه های جدول زندگی نتاج شته روی ارقام مختلف گندم نداشت. همچنین، طول دوره پورگی نتاج به استثنای سن اول، بین شاهد و تیمارها روی سه رقم مورد مطالعه اختلاف معنی دار نداشت. تنها رقم الوند باعث طولانی تر شدن مرحله حشره کامل حاصل از شته های تیمار شده با قارچ در مقایسه با دو رقم ارگ و پیشتاز شد. نتایج، نشان دهنده اثر رقم گندم بر بیمارگری مستقیم قارچ روی شته روسی بود.
  کلیدواژگان: جدول زندگی، رقم، شته، مرحله رشدی
 • مهسا شمس، بهار شهنواز* صفحات 73-82
  در سال های اخیر، استفاده از متابولیت های ثانویه مانند آنتی بیوتیک ها به منظور کنترل زیستی عوامل بیماریزای گیاهی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف جداسازی، شناسایی و بررسی فعالیت ضدمیکروبی جدایه هایی از Streptomyces از دریای عمان علیه سه بیمارگر گیاهی Fusarium oxysporum، Xanthomonas campestris و Erwinia amylovora اجرا شد. سویه های Streptomyces روی محیط کشت های نشاسته کازیین اگار، گلیسرول گلیسین آگار و نشاسته نیترات آگار در غلظت های نمکی متفاوت جداسازی شدند. فعالیت ضدمیکروبی سویه ها با استفاده از کشت تقاطعی و اندازه گیری هاله عدم رشد در برابر بیمارگرهای گیاهی اندازه گیری شد. 90% این سویه ها قادر به تولید هاله مهارکنندگی رشد در برابر باکتری X. campestris بودند که بالاترین هاله 1±15 میلی متر به دست آمد. دو سویه 130AC و 275AC برای استخراج ترکیب ضدمیکروبی انتخاب شدند. این سویه ها در محیط های پیش کشت و تخمیری مختلفی کشت داده شدند. استفاده از محیط های تخمیری مختلف نشان می دهد که محیط دارای گلیسرول و سویا هاله بازدارندگی را افزایش می دهد. سویه های به دست آمده براساس ژن SrRNA16 متعلق به گونه هایStreptomyces sp. می باشند. جهت استخراج ترکیب ضدمیکروبی از حلال آلی دی کلرومتان، کلروفرم و اتیل استات استفاده گردید. حلال دی کلرومتان در سویه 130 ACو کلروفرم در سویه 275AC با ایجاد هاله مهارکنندگی 21 و 25 میلی متر موثرتر از سایر حلال ها بودند. این مطالعه نشان می دهد که برخی جدایه های Streptomyces در محیط های دریایی کمتر کاوش شده، دارای قابلیت کنترل باکتری های بیماریزای گیاهی می باشند که می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: Streptomyces دریایی، بیمارگرهای گیاهی، دریای عمان، فعالیت ضدمیکروبی
 • فرخنده امینی، عصمت مهدی خانی مقدم *، ساره بقایی راوری صفحات 83-92
  در‍ حال‍ حاضر، نماتد ریشه‍ گرهی Meloidogyne javanica به‍ عنوان یک معضل مهم در گلخانه های خیار کشور مطرح است. در بررسی حاضر جهت کنترل بیولوژیک نماتد ریشه گرهی از باکتری های اندوفیت استفاده گردید. تعداد 70 جدایه باکتری از ریشه خیار مزارع و گلخانه های استان خراسان رضوی جداسازی شدند. براساس نتایج آزمایشات سنجش زیستی، هفت جدایه که بیشترین درصد مرگ‍و‍میر لارو سن‍دوم و عدم تفریخ تخم نماتد javanica .M را نشان دادند، به عنوان جدایه منتخب، از نظر توانایی‍کاهش شاخص‍های بیماریزایی در گیاه خیار مورد بررسی قرار گرفتند. جدایه هایFm1، Em1 و Y15 به طور قابل توجهی در کاهش تعداد تخم، گال و لارو سن‍دوم در ریشه های خیار آلوده، مثبت ارزیابی شدند. پایین ترین شاخص گال، در‍ کاربرد این سه جدایه در مقایسه با شاهد آلوده به نماتد، مشخص گردید. برپایه توالی‍‍یابی ناحیه ‍rDNA 16S، دو جدایه منتخب Fm1 و Em1 در آزمون های گلخانه ای، متعلق به گونه Pseudomonas rhodesiae و جدایه Y15 متعلق به گونه Acinetobacter sp. می باشند. بر‍ اساس نتایج بررسی حاضر، به نظر می‍رسد که جدایه های Em1 و Fm1 و Y15 گزینه های مناسبی جهت تحقیقات بیشتر در زمینه کنترل نماتد ریشه گرهی در شرایط طبیعی باشند.
  کلیدواژگان: باکتری های اندوفیت، خیار، شاخصهای بیماریزایی نماتد، نماتد ریشه گرهی
 • مریم خضری * صفحات 93-102
  به منظور بررسی پتانسیل باکتری پروبیوتیک Bacillus subtilis در تولید بیوفیلم و کلنیزاسیون ریشه گندم، از 11 سویه این باکتری استفاده شد. آزمایش ها در قالب طرح کاملا تصادفی و در چهار تکرار انجام شد. بنابر نتایج حاصل از این پژوهش، میزان تولید بیوفیلم و بیوسورفکتانت ها در ریزوباکتری های مورد مطالعه تنوع بالایی نشان داد و بیشترین مقدار تولید این متابولیت ها در سویه های B3، B1 و B4 دیده شد. بررسی میزان کلنیزاسیون با استفاده از باکتری های موتانت مقاوم به آنتی بیوتیک های ریفامپی سین و نالیدیکسیک اسید انجام شد. سویه های B4 و B3 به ترتیب با جمعیت های FU/g 107×41/4 و cfu/g 107×35/4، بیشترین میزان کلنیزاسیون ریشه را نسبت به سایر سویه ها داشتند. میزان تشکیل بیوفیلم و تولید بیوسورفکتانت ها با کلنیزاسیون ریشه گندم به ترتیب 74/0 و 80/0 همبستگی داشتند. در بخش دیگر این تحقیق، اثر این سویه ها روی فاکتورهای رشدی گیاه گندم مورد ارزیابی قرار گرفت. کلیه سویه ها موجب افزایش طول ریشه و اندام هوایی شدند و بیشتر سویه ها اثر افزایشی در وزن خشک ریشه و اندام هوایی نشان دادند. براساس یافته های این پژوهش، سویه های باکتری که پتانسیل بالایی در تولید بیوفیلم و بیوسورفکتانت ها داشتند، ریشه گندم را به خوبی کلنیزه نمودند و غالب سویه ها اثر افزاینده روی فاکتورهای رشدی گندم نشان دادند.
  کلیدواژگان: باسیلوس سابتیلیس، بیوفیلم، بیوسورفکتانت ها، پروبیوتیک، محرک رشد
 • ضرغام بی غم، رضا طلایی حسنلویی * صفحات 103-109
  از بین عوامل بیوکنترل، قارچ های بیمارگر حشرات به دلیل مسیر خاص ایجاد آلودگی و دامنه میزبانی وسیع، اهمیت ویژه ای دارند. Beauveria bassiana و Metarhizium anisopliae قارچ های بیمارگری هستند که علیه بسیاری از آفات مورد استفاده قرار می گیرند. در دسترس بودن بیمارگر در مقیاس وسیع، نیاز اولیه در برنامه های کنترل بیولوژیک است. در این مطالعه محیط های مختلف طبیعی از محصولات جانبی کشاورزی و صنایع مانند سبوس گندم، ضایعات ماکارونی، کاه و پوست سیب زمینی همراه با مواد مکمل غذایی مانند اوره، ساکارز و آب پنیر در دو سطح مختلف با روش کشت دو مرحله ای مایع و جامد برای تولید کنیدی قارچ های B. bassiana و M. anispoliae مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین تولید کنیدی برای B. bassiana در محیط سبوس گندم همراه با آب پنیر 8 درصد (1010×2/3 کنیدی بر گرم محیط) و برای M. anisopliae بیشترین کنیدی در محیط ضایعات ماکارونی همراه با آب پنیر 8 درصد (1010×11/2 کنیدی بر گرم محیط) در مدت 14 روز مشاهده شد. نتایج حاصل از این آزمایش می تواند در تولید انبوه قارچ های بیمارگر حشرات مورد استفاده قرار بگیرد.
  کلیدواژگان: تولید کنیدی، ضایعات ماکارونی، قارچ، کنترل میکروبی
 • مهدی بهنامیان*، زیور نجفی، مهدی داوری، سارا دژستان صفحات 111-119
  یکی از بیماری های رایج قارچ دکمه ای در ایران، بیماری حباب تر است که توسط قارچ Mycogone perniciosa ایجاد می شود. در مطالعه حاضر، به منظور توسعه کنترل بیولوژیک و تولید محصول سالم، اثر ضدقارچی اسانس برخی گیاهان دارویی معطر به عنوان جایگزینی برای قارچ کش های شیمیایی مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، قارچ M. perniciosa از قارچ دکمه ای سفید (Agaricus bisporus cv. Sylvan 737) مبتلا به بیماری حباب تر جداسازی شد. سپس به منظور ارزیابی امکان کنترل بیولوژیک قارچ عامل بیماری، اثر شش اسانس گیاه سیر، پونه، پونه کوهی، اسطوخودوس، آویشن کوهی و اکالیپتوس در برابر M. perniciosa و اثر آنها روی میسلیوم قارچ دکمه ای سفید در غلظت های 100، 500، 1000، 1500 و 2000 میکرولیتر در لیتر مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، آویشن کوهی و پونه کوهی بسیار سمی بوده و حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) و قارچ کشی (MFC) آنها روی M. perniciosa به ترتیب 300 و 500 میکرولیتر بر لیتر بود. اسانس سیر، اثر قارچ کشی خود را روی M. perniciosa (1000 میکرولیتر بر لیتر) در غلظتی پایین تر از قارچ دکمه ای (1400 میکرولیتر بر لیتر) نشان داد. به طور کلی، اسانس های سیر و اسطوخودوس به ترتیب به عنوان موثرترین و ضعیف ترین اسانس ها علیه M. pernociosa شناخته شدند. آنالیز GC-MS نیز نشان داد که به ترتیب Trisulfide, di-2-propenyl، Piperitenone oxide، Thymol، 1,8-Cineole، Thymol و Spathulenol اجزای اصلی شش اسانس فوق می باشند. با توجه به نتایج و با درنظرگرفتن ذائقه مصرف کنندگان به نظر می رسد اسانس سیر می تواند پس از تحقیقات تکمیلی به عنوان یک جایگزین مناسب ترکیبات شیمیایی برای کنترل بیماری حباب تر مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پونه، حباب تر، سیر، قارچ خوراکی، کنترل بیولوژیک
 • زینب کرماجانی، عبدالحسین جمالی زواره *، علی اکبر فدایی تهرانی صفحات 121-125
  میخک (Dianthus caryophyllus L.) یکی از چهار گل شاخه بریده عمده صادراتی ایران است. بیماری پژمردگی میخک در اثر Fusarium oxysporum f.sp. dianthi از مخرب ترین بیماری های این گیاه در بیشتر مناطق پرورش آن در دنیا به حساب می آید. برای بررسی امکان به کارگیری مبارزه بیولوژیک، اثر بازدارندگی از رشد پنج جدایه تریکودرما شامل سه جدایه Trichoderma harzianum تهیه شده از کرج (Th1)، شهرکرد (Th2) و همدان (Th3)، یک جدایه T. virens (Tv) و یک جدایه T. atroviride (Ta) هر دو از همدان، روی قارچ F. oxysporum f.sp. dianthi جدا شده از میخک محلات در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. در آزمایش کشت متقابل بیشترین بازدارندگی از رشد پرگنه فوزاریوم تحت اثر جدایه Th3 و کمترین آن توسطTa مشاهده شد. عصاره کشت جدایه Th1 بیشترین بازدارندگی را از رشد پرگنه بیمارگر داشتند در حالی که عصاره کشت جدایه Th3 کمترین اثر را بر رشد نشان داد. در آزمایش اثر مواد فرار آنتاگونیست، بیشترین ممانعت از رشد پرگنه فوزاریوم مربوط به جدایه Ta و کمترین آن مربوط به جدایه Th3 بوده است.
  کلیدواژگان: پژمردگی فوزاریومی، کنترل بیولوژیک، میخک، محلات
|
 • Saeideh Sadat Fatemi, Mohammad Amin Samih * Pages 1-10
  Ladybird, Menochilus sexmaculatus (Col .: Coccinelidae) is an important predator of pests in Iran’s gardens. Based on the expert’s comments, many studies and information resources, the factors such as temperature, humidity, rainfall, altitude and nutrition are considered as the most important criteria determining the zone which are suitable for six spot ladybird’s release. According to the Analytic Hierarchy Process (AHP) and 10.1ArcCatalog ArcMap10.1 software, the Arc GIS sub software was used for establishment of a spatial database and analysis related to the areas which are appropriate for the release of predator M. sexmaculatus. Moreover, the extensions of ET Geo Wizards, Hawth’s Analysis Tools, and Xtools2 were applied for accurate data and information entrance. The results of this study show that approximately 35 percent of Yazd province considering to the potentials of temperature, humidity, rainfall, altitude and nutrition requirements are quite suitable for the release of six spot ladybirds. A likely explanation is that these areas are situated between mountains and plains where cause to intensify pressure difference and create air stream from the mountain to the plains and vice versa. . Also, about 60 percent of the areas were completely unsuitable for release of predator. A likely reason for this might be attributed to very high temperatures and lack of adequate prey for nutrition.
  Keywords: Biology, GIS, Pomegranate pastes, Zigzag ladybird beetle
 • Adeleh Sobhanipour, Keivan Behboudi *, Esmaeil Mahmoudi Pages 11-21
  Quorum sensing is a communication system that allows bacteria to monitor their population density through the production and sensing of signal molecules. In Gram-negative bacteria, signal molecules include acyl-homoserine lactones (AHLs) which are synthesized by the protein synthases (LuxI). The synthesized signaling molecules are secreted out of the cell and bind with receptor proteins (LuxR) of neighboring bacterial and decrease or increase the rate of transcription in target genes. The effect of the 66 AHL-degrading rhizobacteria (quencher) on modulation of LuxI/LuxR activity and inhibition of AHL synthesis was determined using an agar diffusion double streak assay and the Chromobacterium violaceum CV026 biosensor system. The isolate Pectobacterium atrosepticum SRI1043 used as AHL-producer. To test for potential LuxI inhibition, the AHL–producer isolate was placed in close proximity to the test quencher bacteria and the AHL biosensor strain placed distantly. In order to test for LuxR inhibition, the location of the AHL–producer and biosensor strains was reversed. Both LuxI and LuxR modulation was observed in 21 isolates. These isolates were identified as genera Bacillus, Brevundimonas, Citrobacter, Bordetella, Acinetobacter, Stenotrophomonas, Pseudomonas and Escherichia using biochemical tests and 16s rDNA sequencing. Bioassay for interference of AHL-dependent gene regulation in P. atrosepticum performed on Skim Milk Agar medium and antagonistic bacteria cultured near the pathogen and the reduction of protease production by this pathogen was evaluated by the reduction of clear zone in the agar. Five isolates reduced the protease production significantly.
  Keywords: AHL, CV026, Quorum Sensing
 • Mohammad Beydaghi *, Naser Panjehkeh, Raziyeh Rezaei Pages 23-39
  In order to identify and biological control of the causal agents of leaf spot on tomato in Sistan area, sampling from different fields and greenhouses have been done during the years of 2013_2014. Isolation and identification of species was achieved by using standard methods in laboratory. Finally, 102 fungi isolates were obtained and placed in 6 species of Alternaria alternate, A. dumosa, A. tenuissima, A. mimicula, A. tomaticola and Cladosporium cladosporiodes based on morphological characteristics. All of the isolated fungi were pathogenic on tomato. In this study, C. cladosporiodes is reported as the factor of disease on tomato for first time in Iran. For the sake of biological control of pathogens, from all 220 isolate of bacteria and fungi isolated from tomato rhizospheres, 10 isolates showed high antagonistic effects against pathogenic fungi using dual- culture tests. These isolates were Trichoderma harzianum, T. virens and Bacillus subtilis. In laboratorial studies, it had been revealed that T. harzianum, T. virens, BS1 and BS2 had higher antagonistic effects. The highest inhibitory effect on A. alternata was 55.67, 52.83, 58.71 and 58.57 percent, respectively. Because of this reason, these isolates were selected for biocontrol experiments in greenhouse conditions. Based on the results of greenhouse experiments, antagonistic isolates caused a decrease in the intensity of pathogenicity and improved the performance of crop characteristics. Among the antagonistic fungi, T. harzianum, and among the bacterial isolates, BS1 had shown a better result antifungal activity.
  Keywords: Antagonist, biological control, leaf spot of tomato, Trichoderma, Bacillus
 • Zabihollah Azami-Sardooei *, Raziyeh Nasirpour, Farnaz Fekrat, Hamid Reza Alizadeh Pages 41-51
  Root-knot nematodes are economically important plant pathogens in the world. The use of biocontrol agents usually is more stable and safe for environment. In this study the effect of Glomus mosseae (Gm) and chopped cabbage (C) tissue as well as mixes of treatments to control of tomato root knot nematode, Meloidogyne javanica were studied in greenhouse experiments. In mixed treatments, colonized tomato seedlings by Gm were transferred to the pots in which amended with chopped cabbage tissue (0.5 &1%). All treatments were inoculated by nematode after one week. The results showed, applying of Gm 1% C could significantly (P
  Keywords: Cabbage, Management, mycorrhizae, root-knot nematode
 • Sonia Seifi, Amin Sadeghi *, Hamed Ghobari Pages 53-62
  Field bindweed (Convolvulus arvensis) is one of the most important weeds of fields and orchards over the world. Up to now lots of studies have been performed considering its biological control that insects have the highest share. We spotted a leaf-feeder beetle of C. arvensis, named Hypocassida subferruginea (Col.; Chrysomelidae), on farms, in Kurdistan province (Sanandaj, Kamyaran and Divandareh Counties). Adults and larvae feed on the leaves. According to our observations, the body length of male and female is 4.5and 5.3 mm respectively. In addition, this species has 5 larval stages with prepupal and pupal stages. The lengths of all larval instars, prepupa and pupa were calculated as follows: 1st instar: 1.5±0.1 mm, 2nd instar: 2.3±0.2 mm, 3rd instar: 3.0±0.5 mm, 4th instar: 4.2±0.1 mm, 5th instar: 5.1±0.1 mm, prepupa: 5.2±0.1 mm and pupa: 5.4±0.2. Moreover, the insect found to overwinter as adults in the soil and emerged in late April. Therefore, they have five generations per year. The results of host preference tests revealed that H. subferruginea feeds only field bindweed as compared to the other plants such as tomatoes, potatoes, chickpea or wheat.
  Keywords: biological control, facultative feeding, obligated feeding, Morphology, weeds
 • Maryam Rashki *, Mozhdeh Esmaeilbeygi Pages 63-72
  The effect of simultaneous use of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana and different cultivars of wheat was investigated on Russian wheat aphid (RWA), Diuraphis noxia, under laboratory conditions (25 ± 1 °C, 85 % RH and a photoperiod of 16L: 8D). Thirty experimental units of each cultivar were prepared and each replicate was consisted of one first nymphal instar. The nymphs were produced by the adults infected with LC10 of the fungus on each cultivar. The number of nymphs produced by each treated aphid was daily recorded until death. The data were prepared and analyzed according to the two-sex life table using TWOSEX-MSChart software. In the current research, the lowest value of LC10 of the DEBI008 isolate was belonging to the Arg cultivar; however, there was no significant variation among different wheat cultivars on the RWA offspring. Also, the duration of nymphal instar, with exception of the first nymphal instar, had no significant difference between the control and fungal treatments. Only the Alvand cultivar caused to prolong the adult longevity gained from fungus-infected aphids compared to the Arg and Pishtaz cultivars. The results showed that the wheat cultivars influenced direct pathogenicity of the fungus on the RWA.
  Keywords: Aphid, Cultivar, development time, life table
 • Mahsa Shams, Bahar Shahnavaz * Pages 73-82
  In recent years, application of secondary metabolites such as antibiotics has been considered as a biological control method for plant pathogens. This study aimed to isolate, identify and evaluate the antimicrobial activity of Streptomyces species in Oman Sea against three plant pathogens including Fusarium oxysporum, Xanthomonas campestris and Erwinia amylovora. The Streptomyces strains were isolated on different media including starch casein agar, glycerol glycine agar and starch nitrate agar with different NaCl concentration. Preliminary antimicrobial activity was investigated using cross streak method and evaluated by measuring the zone of growth inhibition against plant pathogens. Ninety percent of the strains were able to inhibit the growth of X. campestris strain and the highest inhibition zone was 15±1 mm. Two strains, AC275 and AC130 were selected to extract the antimicrobial compound. The isolates were cultured in different seed cultures and fermentation media. The application of different fermentation media shows that glycerol and soybeans cultures increase inhibition zone. Based on 16S rRNA gene analysis, two strains were belonged to Streptomyces sp. The organic solvents including dichloromethane, chloroform and ethyl acetate were used in order to extract the antimicrobial compound. Dichloromethane in AC130 and chloroform in AC275 were more effective than other solvents by creating an inhibition zone of 21 and 25 mm respectively. This study shows that the Streptomyces species in less explored marine environment have the ability to control plant pathogenic bacteria.
  Keywords: Antimicrobial activity, Marin Streptomyces, plant pathogens, sea Oman
 • Farkhondeh Amini, Esmat Mahdikhani-Moghaddam *, Sareh Baghaee-Ravari Pages 83-92
  Root-Knot nematode, Meloidogyne javanica is currently proposed as an important problem in the cucumber greenhouses of the country. In the present study, endophytic bacteria were evaluated to control the root-knot nematode.Seventy strains were isolated from cucumber roots, gathered from fields and greenhouses in Razavi Khorasan province.Based on the results of biological assays, seven representative strains showing the highest values of second instar larvae mortality and inhibition of egg hatching, were selected for greenhouse experiments. These bacterial strains were examined in terms of reduction of pathogenicity indexes and disease severity. Strains Fm1, Em1 and Y15 were evaluated significantly positive in reduction of egg, gall and second instar larvae number on infected cucumber roots. Moreover, the lowest level of gall index was obtained following the application of these strains compared to the control (only nematode). According to 16S rDNA gene sequencing, three selected strains associated to greenhouse trials belonged to Pseudomonas rhodesiae (Fm1 and Em1) and Acinetobacter sp. (Y15). Consequently, strains Fm1, Em1, and Y15 can be suggested as sufficient candidates in order to perform more studies on the root knot nematode repression in natural conditions.
  Keywords: Cucumber, endophytic bacteria, nematode pathogenicity indexes, root knot nematode
 • Maryam Khezri * Pages 93-102
  A total of 11 probiotic strains of Bacillus subtilis were used to evaluate the potential of biofilm formation and wheat root colonization. Experiments carried out in a completely randomized design with four replications. According to results of this study, biofilm formation and biosurfactants production showed a high diversity in studied rhizobacteria, B3, B1 and B4 strains produced the maximum amount of mentioned metabolites. Evaluation of root colonization was performed using rifampicin and nalidixic acid resistant mutants. B4 and B3 with 4.41×107 cfu/gand 4.35×107 cfu/g had the highest root colonization compared to other strains. Correlation of 0.74 and 0.80 was obtained between biofilm formation and biosurfactants production with wheat root colonization, respectively. In another part of this study, the effects of studied strains were evaluated on wheat plant growth factors. All probiotic rhizobacteria strains increased the length of roots and aerial part of wheat and most of them increased dry weight of roots and aerial part. Based on the findings of this research, strains with high potential in biofilm formation and biosurfactants production were colonized wheat root very well and most of studied strains showed the effect of increasing on wheat growth factors.
  Keywords: Bacillus subtilis, biofilm, biosurfactants, growth promoting, probiotic
 • Zargham Bigham, Reza Talaei Hassanloui* Pages 103-109
  Entomopathogenic fungi have an important position among all the biocontrol agents because of their route of pathogenicity and broad host rang. Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae are entomopathogenic fungi which are used against a number of insect pests. Large-scale availability of the pathogens is a primary requirement in the biocontrol programs. In this study, various agricultural and industrial by-products such as wheat bran, spaghetti wastes, straw and potato skin with three complementary additives; urea, sucrose and permeate were evaluated for conidial production of B. bassiana and M. anisopliae using diphasic liquid-solid culture technique. The maximum conidial production of B. bassiana was observed on wheat bran plus 8% permeate (3.2×1010 conidia/g medium) and for M. anisopliae, it was observed on spaghetti wastes plus 8% permeate (2.11×1010 conidia/g medium) after 14 days incubation. Our data from this experiment could be applied for the mass production of these two entomopathogenic fungi for biological control purposes.
  Keywords: Conidial production, fungus, microbial control, spaghetti wastes
 • Mahdi Behnamian*, Zivar Najafi, Mahdi Davari, Sara Dezhsetan Pages 111-119
  One of the most common pathogenic diseases of the button mushroom in Iran is wet bubble (Mycogone perniciosa). In this study, in order to develop a biological control system and production of healthy crop, the antifungal effect of aromatic medicinal plants were assayed as a safe replacement for chemical fungicides. M. perniciosa was isolated from infected A. bisporus cv. Sylvan 737. In order to evaluate the biocontrol possibility, the effect of six medicinal plant essential oils including garlic, horsemint, oregano, lavender, kotschyam thyme and eucalyptus were tested against M. perniciosa and evaluated their effects on button mushroom mycelium at 100, 500, 1000, 1500 and 2000 µl l-1 in vitro. Based on the results, kotschyam thyme and oregano were more toxic and minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum fungicidal concentration (MFC) for M. perniciosa were 300 and 500 µl l-1, respectively. Interestingly, among the investigated essential oils, garlic oil showed a fungicidal effect on M. perniciosa at a lower concentration (MFC=1000 µl l-1) than button mushroom (MFC=1400 µl l-1). In general, garlic and lavender essential oils were found as the most effective and weakest oils against M. perniciosa, respectively. GC-MS analysis demonstrated that Trisulfide, di-2-propenyl, Piperitenone oxide,Thymol,1,8-Cineole, Thymol and Spathulenol were the main components of the above essential oils, respectively. It seems that garlic oil can be considered as a good alternative in biological control of wet bubble diseaseaccording to this research and considering consumerist tastes after additional researches.
  Keywords: Biological control, Mushroom, Garlic, horsemint, wet bubble
 • Zeinab Kermajany, Abdulhussain Jamali Zavareh*, Aliakbar Fadaei Tehrani Pages 121-125
  Carnation (Dianthus caryophyllus L.) is one of the four major exporting cut flowers from Iran. Carnation wilt caused by Fusarium oxysporum f.sp. dianthi is considered the most destructive diseases of plant in most carnation growing regions of the world . To investigate the possibility of using biological control, the growth inhibitory effects of five isolates of Trichoderma, including three isolates of Trichoderma harzianum obtained from Karaj (Th1), Shahrekord (Th2) and Hamedan (Th3), and two isolates T. virens (Tv) and T. atroviride (Ta) from Hamedan, studied in vitro on the F. oxysporum f.sp. dianthi isolated from Mahalat Carnation. The greatest growth inhibition in dual culture test was occurred with the Th3 isolate and the lowest inhibition observed by Ta. Culture extracts of Th1 isolate caused maximum inhibition of pathogen growth, while that of Th3 isolate showed minimal impact on its growth. Bioassay for production of antagonist volatile metabolites showed that the most growth inhibition was observed with the Ta isolate the least effective was recorded with Th3 isolate.
  Keywords: Biological control, Carnation, Fusarium wilt, Mahalat