فهرست مطالب

جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی - پیاپی 6 (تابستان 1395)
 • پیاپی 6 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/08/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بررسی مشخصه های معماری مسکن بر اساس معیارهای فرهنگ و سبک زندگی: یک رویکرد تطبیقی از معماری سنتی و مدرن
  صمد رسول زاده اقدم، هادی رضانژاد اصل بناب، رقیه سالک قهفرخی، بهنام قاسم زاده صفحات 1-33
  مقاله حاضر در جستجوی یافتن روابط مشخصه های معماری مسکن بر اساس معیارهای فرهنگ و سبک زندگی می باشد. برای رسیدن به هدف مذکور سعی شده است با استفاده از رویکردهای نظری در ارتباط با مفاهیمی از قبیل سبک زندگی، فرهنگ خانه، هویت یابی و عناصر ذهنی و عینی معماری خانه، در نهایت ارتباط این مفاهیم در قالب مدلی منسجم ارائه گردد. این پژوهش به لحاظ هدف جزء پژوهش های بنیادی و اکتشافی بوده که مدل سازی روابط متغیرهای مرتبط با موضوع تحقیق را هدف اصلی خود قرار داده است. در این مقاله نشان داده شده است که معماری خانه به عنوان یکی از تجلی های بیرونی فرهنگی تحت تاثیر عناصر مفهومی و ذهنی فرهنگ قرار داشته و این اثرات از کانال هویت یابی و تشخص بخشی به طبقه یا گروه اجتماعی و تغییر سبک های زندگی اتفاق می افتد. در این مقاله سعی سعی شده است با تطبیق معماری مدرن و سنتی عناصر سبک زندگی مدرن در معماری مدرن نشان دادشود.
  کلیدواژگان: فرهنگ خانه، سبک زندگی، هویت یابی، معماری مسکن
 • فریبا عسگریان، خیام اکبری اصل هاسونی، سجاد پاشایی، دادفر اکبری صفحات 35-63
  امروزه، درک رفتارهای مصرف کننده برای سازمان های ورزشی از اهمیت خاصی برخوردار است و از طرفی در تعیین چگونگی حفظ مشتری نقش کلیدی دارد. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی در تبیین نارسایی خدمات و تغییر رفتار مصرف کننده در صنعت ورزش می باشد. این تحقیق برحسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه ی گردآوری داده ها، توصیفی بوده و از نوع پیمایشی می باشد. اطلاعات لازم از طریق مصاحبه، مشاهده، بررسی ادبیات نظری و پرسش نامه لین (2010) گردآوری شده است. جامعه آماری این تحقیق را، مشتریاناستخرهای شنای شهرستان ارومیه تشکیل داده اند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاداه از مدل معادلات ساختاری اسمارت PLS صورت گرفته است. نتایج نشان داد، نارسایی خدمات موجب تضعیف (هوش هیجانی، ویژگی های شخصیتی، روابط) و تمایل به تغییر رفتار مصرف کننده می شود. ولی هنگامی که خدمت رسانی رو به ضعف می رود رفتار مصرف کننده گان دارای هوش هیجانی بالاتر کمتر دچار تغییر می گردد به همین ترتیب هنگامی که امر خدمت رسانی با شکست رو به رو می شود مصرف کننده گانی که تحت تاثیر محیط بیرون نیستند در مقایسه با کسانی که تحت تاثیر محیط بیرون هستند بیشتر الگوی مصرف خود را تغییر می دهند. به علاوه به هنگام بروز شکست های جدی در امر خدمات رسانی اگر تعامل با مصرف کننده بیشتر باشد رفتار مصرف کننده تقویت می شود. باتوجه به افزایش حضور شهروندان به اماکن تفریحی و آبی به ویژهاستخرها ،مسئولان و مدیراناستخرهای شنا علاوه بر افزایش کمی و کیفی نحوه ارائه خدمات باید در جهت حفظ مشتریان و جذب گروه های جدید اهتمام خاصی ورزند.
  کلیدواژگان: استخر، تغییر رفتار، مصرف کننده ورزشی، نارسایی خدمات، ورزش
 • محمدباقر علیزاده اقدم، محمد عباس زاده، حسین هنرور صفحات 65-99
  محیط زیست و منابع طبیعی موجود در آن به عنوان پشتوانه ی حیات طبیعی و میراث فرهنگی جامعه انسانی به شمار می روند. امروزه به کارگیری غیر اصولی ابزار و تکنولوژی، نظم طبیعت را بر هم زده و افزایش جمعیت توام با بکارگیری غیراصولی آنها، انسان را دچار بحرانهای روحی روانی نموده است. بر این اساس با لحاظ محیط زیست سالم به عنوان حقی از حقوق شهروندی، می توان گفت که در نبود آن، احقاق حقوق شهروندی حاصل نخواهد شد. لذا آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی خودشان می تواند در حفظ محیط زیست تاثیر زیادی داشته باشد. پژوهش حاضر در نمونه ای با تعداد 400 نفر از شهروندان تبریز با روش نمونه گیری خوشه ایانجام شده است. یافته های آماری و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از این بود که آگاهی از حقوق شهروندی با سبک سلامت زیست محیطی رابطه معنی داری دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نیز نشان می دهد از کل واریانس متغیر سبک سلامت زیست محیطی، 19درصد توسط متغیر های مستقل آگاهی از حقوق شهروندی (حقوق اجتماعی: 206/0=، حقوق مدنی: 153/0=) تبیین شده است. بعبارت بهتر با افزایش آگاهی از حقوق مدنی و حقوق اجتماعی میزان سبک سلامت زیست محیطی افزایش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: آگاهی از حقوق شهروندی، شهروندی، محیط زیست، سبک سلامت زیست محیطی
 • یوسف فتحی صفحات 101-133
  سبک زندگی بر ساختار جمعیت و جمعیت بر سرمایه اجتماعی تاثیر دارد، این سه مقوله از مسائل حیاتی کشورها هستند. سرمایه اجتماعی نقش اساسی در تعالی و تامین اهداف جوامع دارد. در این مقاله، رابطه سبک زندگی و ساختار جمعیت از یک سو و از سوی دیگر تاثیر ساختار جمعیت بر سرمایه اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و تاثیر تغییرات ساختار جمعیت برالگوهای تعامل و همکاری اجتماعی و سرمایه اجتماعی تا حدودی روشن شده است. ساختار جوان جمعیت، اثری مولد بر سرمایه اجتماعی و ساختار پیر جمعیت، باعث فرسایش و زوال منابع مولد سرمایه اجتماعی می گردد. جمعیت به عنوان یک ساختار اجتماعی متاثر از سبک زندگی در یک جامعه است. این مسئله با توجه به آیات شریفه قرآن و احادیث اسلامی براساس روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفته. دو رویکرد بدبینانه و خوش بینانه به رشد جمعیت وجود دارد. در پایان تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که اسلام یک دیدگاه سومی را متناسب با سبک زندگی اسلامی درباره جمعیت ارائه می کند و جمعیت جامعه پذیر و تربیت یافته را نه تنها تهدید ملی نمی داند، بلکه سرمایه اجتماعی تلقی می کند. متون اسلامی از یک طرف، به ازدواج، تولید مثل و ازدیاد جمعیت، اهمیت ازدواج با زنان فرزند آور، منع ازدواج با زنان عقیم، ذم تجرد، عامل رفاه دانستن ازدواج و فرزندان، و از طرف دیگر، بر اهمیت رفاه خانواده، تربیت و مسلمان بار آوردن فرزندان، تاکید می کند. در واقع جمعیت، یک مقوله فرصت- تهدید تلقی می شود.
  کلیدواژگان: قرآن، احادیث، جمعیت، سرمایه اجتماعی، فرصت - تهدید
 • مریم متقی، بتول محمودمولایی کرمانی صفحات 135-169
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر جامعه پذیری غیررسمی و جذابیت برنامه های ماهواره بر گرایش دانشجویان به ماهواره است. مقاله حاضر به شیوه پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر در برگیرنده 297 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور کرمان که به ماهواره دسترسی داشته اند، می باشد. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، اطلاعات لازم توسط نرم افزارهایAmos 22 و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جهت آزمون فرضیه ها نیز به تناسب سطح متغیر ها، از آزمون های رگرسیون و پیرسون با استفاده از نرم افزار SPSS و همچنین مدل معادله ساختاری توسط نرم افزارAmos 22 جهت آزمون متغیرها نیز استفاده شده است. بر اساس نتایج تحقیق، شدت همبستگی بین گرایش به ماهواره و جذابیت برنامه های مختلف در حد بسیار بالایی بوده است. همچنین، توان متغیرهای مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته 6/81 درصد بوده است. نتایج تحلیل مدل معادله ساختاری انجام یافته نیز نشان می دهد که متغیرهای جذابیت برنامه ها (خبر، سریال و فیلم، ورزشی، مستند، مناسبتی) و جامعه پذیری غیررسمی بر گرایش دانشجویان به شبکه های ماهواره تاثیرگذار بوده اند.
  کلیدواژگان: گرایش، جذابیت، جامعه پذیری غیررسمی، دانشجویان، دانشگاه پیام نور
 • حمیدرضا نصرالهی قلعه عبدشاهی، کریم رضادوست، عبدالحسین نبوی صفحات 171-200
  مفهوم سبک زندگی حاصل بسط تاملات وبر درباره ی گروه های منزلت است. سبک زندگی دربرگیرنده ی الگوهای روابط اجتماعی، فعالیت های فراغت، الگوهای خرید، مصرف فرهنگی، شیوه های مدیریت بدن، رفتارهای خانوادگی، دکوراسیون منزل و مد است و نگرش ها و ارزش ها و جهان نگری افراد را منعکس می کند. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی موقعیت های ساختاری و طبقاتی از جمله جنسیت، درآمد، وضعیت تاهل، وضعیت اشتغال، وضعیت مالکیت مسکن، پایگاه ذهنی اجتماعی- اقتصادی با سبک زندگی است. جامعه ی آماری در این پژوهش تعداد 16409 دانشجوی در حال تحصیل در نیمسال اول سال تحصیلی94-1393دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد که با روش نمونه گیری متناسب با حجم و با توجه به جدول کرجسی و مورگان از بین پانزده دانشکده ی دانشگاه شهید چمران اهواز تعداد377 نفر انتخاب گردید. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی استاندارد شده است که ضریب آلفای کرونباخ آن 93/0 ارزیابی گردید. مبنای نظری این پژوهش، تلفیقی از نظریه ی ماکس وبر و تورشتاین وبلن است که نتایج حاصل از آزمون های آماری نشان داد که بین موقعیت های ساختاری و طبقاتی با سبک زندگی یک رابطه ی معنادار وجود دارد و می توان چنین نتیجه گیری کرد که دانشجویانی که از موقعیت ساختاری و طبقاتی بالاتری برخوردارند؛ با انتخاب سبک زندگی متمایز، خود را از دیگر گروه ها و طبقات جدا می سازند.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، موقعیت های ساختاری و طبقاتی، تمایزجویی، مصرف متظاهرانه
 • محسن نیازی، محدثه قبایی آرانی، اسماء عسگری کویری صفحات 201-232
  امروزه مفهوم کیفیت زندگی، بیش از گذشته مورد توجه اندیشمندان و کارشناسان اجتماعی قرار گرفته است. نتایج موثر آن در توسعه پایدار، رفاه و پیشرفت های فرهنگی و اجتماعی جوامع توسعه یافته، موجب شده که کشورهای در حال توسعه نیز ضرورت آن را درک کرده و زمینه آموزش و تحقق آن را فراهم آورند. هدف از این تحقیق، مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت زندگی شهروندان در جامعه آماری مورد مطالعه است. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش اجتماعی است و نمونه مورد مطالعه 250 نفر از شهروندان شهرهای آران و بیدگل و کاشان می باشند که با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران انتخاب شده اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان می دهد که بین کیفیت زندگی با سبک زندگی، فرهنگ و آموزش شهروندی همبستگی مثبت وجود دارد. همچنین از بین عوامل فوق، متغیر سبک زندگی در مدل رگرسیونی باقی مانده و توانسته حدود 50 درصد از تغییرات متغیر کیفیت زندگی را تبیین نماید.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سبک زندگی، شهروندی، آموزش شهروندی، فرهنگ شهروندی