فهرست مطالب

دانش پیشگیری و مدیریت بحران - سال هفتم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال هفتم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • غزاله شادی فر *، مهسا واعظی صفحات 9-20
  زمینه و هدف
  فضاهای آموزشی با توجه به تعداد بالای کاربران، قدمت زیاد و ناپایداری سازه ای، از آسیب پذیری بالایی در برابر زلزله و آتش سوزی برخوردار است. در میان فضاهای آموزشی، دانشگاه ها به دلیل وجود تعداد بالای کاربران و همچنین اسناد و مطالعات منحصر به فرد در هنگام مواجهه با خطر در معرض آسیب های مهمی قرار دارد. نابسامانی غیر سازه ای و نیز کمبود آگاهی اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه ها از شرایط بحرانی و نحوه واکنش صحیح در برابر بحران، از دیگر عواملی هستند که نشان از اهمیت موضوع دارند. در این پژوهش به منظور تقلیل آسیب پذیری در برابر خطر زلزله و آتش سوزی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است.
  روش
  در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از نوع پیمایشی و به کارگیری روش های آمار توصیفی و استنباطی، همچنین با استناد بر چارچوب های نظری مدیریت بحران، به شناخت آسیب پذیری لرزه ای و خطرپذیری حریق موجود در دانشکده در ابعاد سازمانی، تشکیلاتی و غیرسازه ای پرداخته شده است.
  یافته ها
  بر اساس یافته های حاصل از مشاهدات، پرسش نامه ها و مصاحبه ها، سیستم فرماندهی سانحه طراحی شد و تمهیداتی جهت کاهش خطر در ابعاد تشکیلاتی و غیر سازه ای؛ و نیز پیشنهاداتی برای آمادگی در مقابل سانحه ارائه شد.
  نتایج
  از نتایج این پژوهش چنین بر می آمد که اقداماتی مانند آموزش های نظری و عملی در قالب برگزاری مانورها و کلاس های آموزشی، تهیه چارت سازمانی سامانه فرماندهی سانحه، تهیه نقشه های تخلیه اضطراری و نصب آن در دانشکده و راهکارهایی جهت کاهش آسیب پذیری غیر سازه ای، به کاهش آسیب پذیری فضاهای دانشگاهی منجر خواهدشد.
  کلیدواژگان: کاهش آسیب پذیری، فضاهای دانشگاهی، زلزله و آتش سوزی، مدیریت بحران، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی
 • محمد مهدی زاده *، بهرام حدادسرایی، ثمانه توکلی، فریبا قنبری صفحات 21-32
  زمینه و هدف
  آینده همواره به طور کامل بر وفق مراد نبوده و گاه بر اساس بحران رقم خواهد خورد. از آنجا که مدیریت بحران جزو وظایف همیشگی و روزمره سازمان ها نیست، اغلب مدیران از آمادگی لازم در رابطه با آن برخوردار نیستند. بیشتر سازمان ها به طورکلی از آن غافل بوده و در شرایط بحران به فکر مدیریت بر آن می افتند که زمان عمل اندک است. این تحقیق در صدد است که تمامی کارکنان و مدیران شرکت آبفای مشهد نسبت به مقوله بحران و مدیریت آن آشنایی داشته و بتوانند نخست با پیش بینی های لازم از بروز آن پیشگیری نمایند و دوم، در شرایط بحران، آمادگی لازم برای مقابله با آن را داشته باشند. از دیگر سوی نیز بتوانند فعالیت های سازمان ها و ادارات درون و برون سازمانی را در مراحل پنجگانه مدیریت بحران هماهنگ نمایند. بر این اساس هدف اصلی این تحقیق، تولید دستورالعمل اجرایی جهت مدیریت بحران و شناسایی سازمان های توانمند در مدیریت بحران و امکانات بین آنها در مقابله با شرایط بحران است.
  روش
  این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اجرا، توصیفی و تحلیلی محسوب می شود که بنا بر ضرورت، ترکیبی از شیوه های بررسی میدانی، مصاحبه، مشاهده، برگزاری جلسات و سایر ابزارهای گردآوری اطلاعات همچون پرسشنامه در آن استفاده گردیده که از تجمیع آنها برای شناسایی وضعیت، مسائل و راهکارها استفاده شده است. تحقیق حاضر مشتمل بر 20 پرسش است که در جریان پژوهش به آن پاسخ داده شد.
  نتایج
  نتایج این پروژه مطالعاتی افزون بر ارتقای توانمندی های شرکت آبفای مشهد، در قبال پیشگیری بحران و مقابله با آن، به کاهش هزینه های مالی و اقتصادی این شرکت خواهد انجامید.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، شرکت آب و فاضلاب، مشهد مقدس
 • عماد صالحی طادی، ناصر خانی * صفحات 33-43
  زمینه و هدف
  اگرچه هر ساله در جهان بحران طبیعی متعددی رخ می دهد. اما وجود یک زنجیره تامین بشردوستانه از اهمیت خاصی برخوردار است و باعث می شود. ارسال اقلام و کالاهای مورد نیاز به مشتریان اصلی که آسیب دیدگان و نیروهای امدادی دخیل در حوادث است، تسهیل گردد. هدف از این تحقیق معرفی عوامل انسجام در حلقه های زنجیره تامین بشردوستانه است.
  روش
  در این پژوهش که از نوع تحقیقات مروری است. برای معرفی عوامل انسجام در حلقه های زنجیره تامین بشردوستانه از روش کتابخانه ای و جستجو در بیش از 20 مقاله داخلی و خارجی به همراه فیش برداری استفاده شده است و عوامل شناسایی شده بر اساس تئوری فناوری، سازمان، محیط (TOE) دسته بندی شده اند.
  یافته ها
  با مطالعات انجام شده سه عامل اصلی سازمان، محیط و فناوری و چهارده شاخص از جمله مدیریت ارشد، منابع انسانی، ارزیابی، مدیریت کیفیت، لجستیک، استراتژی و برنامه ریزی، فرهنگ سازمانی، شرایط فرهنگی اجتماعی، شرایط حقوقی سیاسی، شرایط اقتصادی، فناوری محیطی، شرایط جغرافیایی، سیستم های اطلاعاتی، آموزش تکنولوژی در عملکرد زنجیره ی تامین بشردوستانه اثر می گذارد. سپس هر یک از شاخص های فوق به تعدادی زیر شاخص تقسیم بندی شده اند که مجموعا 65 زیر شاخص شناسایی شدند.
  نتایج
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، وجود یک مدیریت بحران نیازمند یک زنجیره تامین کارا و منسجم از اقدامات و فعالیت های همه سازمان های درگیر در بحران می باشد و وجود نقصی در هریک از عوامل شناسایی شده موجب از هم گسیختگی زنجیره تامین بشردوستانه خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، رنجیره تامین بشردوستانه، انسجام
 • حسین حاتمی نژاد، نسرین آتش افروز *، محمود آروین صفحات 44-57
  زمینه و هدف
  وقوع سیلاب های متعدد در مناطق مختلف کشور همواره خسارات فراوانی را در زمینه های مختلف به همراه داشته است ازاین رو تهیه و تدوین یک طرح جامع و کامل در زمینه کنترل سیلاب امری ضروری به نظر می رسد. توسعه مناطق مسکونی و شهری در حاشیه رودخانه ها و بستر سیلاب دشت ها بدون توجه به شرایط هیدرولوژیکی و هیدرولیکی حاکم بر رودخانه، باعث افزایش خطر سیلاب می شود. لذا مدیریت سیلاب و شناسایی پهنه های در معرض خطر برای کاهش آسیب های ناشی از سیل و به حداقل رساندن خسارت و کنترل آن در محیط شهری و روستایی امری ضروری است. هدف انجام این پژوهش پهنه بندی خطر سیلاب در شهرستان ایذه است.
  روش
  برای رسیدن به این هدف از 11 شاخص شامل، آبخوان ها، اقلیم، پوشش گیاهی، ارتفاع، خاک شناسی، فاصله از شبکه آبراه ها ، سازنده های زمین شناسی، کاربری اراضی، هم تبخیر، هم بارش و هم دما استفاده شده است. با استفاده از روش AHP وزن نسبی معیارها به دست آمده است و با بهره گیری از سیستم اطلاعات جغرافیایی لایه های موردنظر هم پوشانی شده اند.
  یافته ها
  نقشه نهایی پهنه بندی سیلاب نشان داد که حدود43 درصد از شهرستان در پهنه خطر خیلی زیاد، 14/16 درصد در پهنه خطر زیاد، 46/12 درصد در پهنه خطر متوسط، 91/10 درصد در پهنه خطر کم و 3/8 درصد خیلی کم از لحاظ سیل گیری قرار دارد. به طورکلی حدود60 درصد از پهنه های شهرستان درخطر سیل گیری خیلی زیاد و زیاد است.
  نتیجه گیری
  طبق نقشه ارزیابی خسارت، بیشترین خسارت مربوط به مناطق شهر ایذه، سوسن شرقی و غربی و روستاهای دنباله رود جنوبی است. می توان گفت مناطقی که در موقعیت کوهستانی واقه شده اند، درخطر سیل گیری قرار دارند. زیرا تمام این مناطق در بین کوه ها و یا محل تلاقی دره ها و تنگه ها واقع شده اند. به طورکلی می توان گفت نقشه های ریز پهنه بندی خطر سیلاب، به مدیریت غیر سازه ای سیل کمک می کند و به مدیران برنامه ریزی این امکان را می دهد تا بخش های امن ، از نظر سیل خیزی را برای توسعه انتخاب کنند.
  کلیدواژگان: پهنه بندی خطر سیل، تجزیه و تحلیل چند معیاره، GIS، شهرستان ایذه
 • معصومه اسماعیلی *، سکینه شاهی صفحات 58-67
  هدف
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی میزان آمادگی برای مقابله با زمین لرزه در مدارس متوسطه آموزش و پرورش استان ایلام در دو منطقه (دهلران و مورموری) است.
  روش
  روش تحقیق، آمیخته (کمی و کیفی) بود. در این پژوهش، از پرسشنامه، مصاحبه و چک لیست استفاده شد. در پژوهش کمی، از دو پرسشنامه، که یکی محقق ساخت بود، استفاده شد. پایایی آنها با آلفای کرونباخ در پرسشنامه فرامرزی نیا و همکاران (1393)، 80/0 و پایایی پرسشنامه محقق ساخته دانش آموزان، مدیران و معلمان به ترتیب، 80/0 و 90/0 محاسبه شد. جامعه آماری در این پژوهش مدیران، معلمان و دانش آموزان مشغول به کار و تحصیل در سال 95-94 در مدارس متوسطه دخترانه ایلام (دهلران و مورموری) انتخاب شد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران 291 نفر از دانش آموزان و 91 نفر از معلمان انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی، از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و در قسمت آمار استنباطی برای آزمون سوالات، از روش های (آزمون نسبت و آزمون تی تک نمونه) استفاده شد.
  بخش کیفی پژوهش، روش نمونه گیری در مصاحبه به صورت تمام شمار انتخاب شد، که از هر 8 مدیر مدرسه مصاحبه به عمل آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های کیفی، از روش تحلیل محتوا استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که دانش آموزان، مدیران و معلمان دارای آمادگی به نسبت مطلوب برای رویارویی با زمین لرزه هستند؛ اما، این آمادگی کافی نبوده و نیاز به تقویت دو بعد مهارتی و آگاهی در دانش آموزان و معلمان وجود دارد. در زمینه بعد فیزیکی (استحکام و ایمنی ساختمان) مدارس دارای وضعیت نامطلوبی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به زلزله خیز بودن مناطق، برای ارتقای دو بعد (آگاهی و مهارت) نیاز به برگزاری مانورهای هدفمند، مستمر و کاربردی است. همچنین در زمینه بعد فیزیکی نیاز به مقاوم سازی مدارس است.
  کلیدواژگان: بحران، مدیریت بحران، آمادگی، زمین لرزه، مدارس متوسطه
 • سیاوش شایان، حمید عمونیا * صفحات 68-84
  زمینه و هدف
  یکی از مفاهیم اساسی در رویکردهای پایداری شهر، موضوع مطالعه مخاطرات طبیعی از قبیل ارزیابی عملکرد، پیش بینی رفتار مخاطره و مدیریت آن محسوب می شود. امروزه مخاطرات طبیعی تهدیدهای خود را بیشتر بر سایه شهرها و محیط های پرتراکم انسانی گسترانده و توسعه آن را بیش از پیش آسیب پذیر نموده است. این موضوع در کلان شهر بسیار متراکمی چون تهران و به ویژه در محیط دامنه ای منطقه یک تهران، نمود عینی دارد.
  روش
  این پژوهش برآن است موضوع توسعه پایدار شهری منطقه یک کلان شهر تهران را با رویکرد مخاطرات طبیعی، به ویژه مخاطرات ژئومورفولوژیک مورد ارزیابی قرار دهد. در این پژوهش ابتدا به کمک مطالعات کتابخانه ای اقدام به مفهوم سازی از ارزیابی، توسعه پایدار شهری و مخاطرات طبیعی نمود، در گام بعدی به مطالعات میدانی اولیه به منظور شناخت جامع از وضعیت منطقه اقدام نمود و به کمک روش تصمیم گیری تحلیل شبکه متناسب با اهداف تحقیق به تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش و پهنه بندی آن ها پرداخت و در نهایت ارزیابی توسعه پایدار شهری بر اساس یافته ها تعریف و تبیین شد.
  یافته ها
  این تحقیق پیرامون دو بخش اصلی طراحی شد. ابتدا موضوع پهنه بندی مخاطرات ژئومورفولوژیک به ویژه مسائل دامنه ای مورد واکاوی قرار گرفت و در گام بعد ارزیابی توسعه پایدار شهری در چارچوب این دست مخاطرات صورت گرفت.
  نتیجه گیری
  چنان که نتایج مطالعه از پهنه بندی مخاطرات و ارزیابی ها نشان داد، منطقه در خطرپذیری بالای 11/73 درصدی قرار دارد. مسائلی چون وزن ساخت و ساز شهری و تشدید مخاطرات طبیعی(برنامه ریزی نادرست مسکن)، مسائل بافت های فرسوده شهری در برابر مخاطرات طبیعی، شیب های غیر استاندارد و آسیب های آن و در نهایت آسیب پذیری زمین لغزشی مناطق مسکونی نشان داد که باید در مدیریت کاربری ها دقت بیشتری شود و به جایگزینی کاربری های مسکونی به کاربری های کم خطر پذیر نظیر فضای سبز روی آورد.
  کلیدواژگان: شهر تهران، توسعه پایدار، مخاطرات، ژئومورفولوژی
 • فرشته اصلانی *، سمیرا حسین زاده، فاطمه سادات موسویان صفحات 85-94
  زمینه و هدف
  زلزله ی 31 خرداد 1369 رودبار- منجیل، یکی از سوانح فجیع در تاریخ ایران است، که منجر به خسارت های فراوان در این مناطق شد. از جمله مناطق آسیب دیده، روستای بره سر بود. پس از زلزله، بازسازی روستای بره سر با اتخاذ رویکرد جابجایی انجام شد. این مقاله به ارزیابی بازسازی روستای بره سر، پس از زلزله میپردازد. ازاین رو، ضمن مقایسه روستای بره سر قدیم و بره سر بازسازی شده، نقد و بررسی بازسازی روستا، صورت گرفت.
  روش
  تحلیل داده ها با رویکرد کیفی، روش این پژوهش است. داده های مورد نیاز، پس از بررسی متون تخصصی، از طریق مراجعه به بستر پژوهش در آبان ماه 1392 گردآوری شد. سفر به روستا، با هدف کار میدانی شامل مصاحبه با اهالی، جمع آوری اطلاعات از طریق برداشت عکس، اسکیس های دستی و ترسیم نقشه ها انجام شد. پس از گردآوری داده ها، جهت تحلیل و تفسیر آن ها، مجموعه منظمی از رویه ها از جمله بهره گیری از تکنیک سوات به کار گرفته شد.
  یافته ها
  به نظر می رسد در جابجایی و مکان یابی روستای بره سر پس از زلزله، این نکته مورد غفلت واقع شده است که شبکه های زندگی، اجتماعی به خصوص در روستاها بسیار پیچیده بوده و عناصر بسیاری در این خصوص تعیین کننده هستند. بنابراین اگرچه جابجایی بیشتر یکی از راه حل های متداول دولت در مناطق آسیب دیده از سانحه به مکان جدیدی که کمتر در معرض خطر است، می باشد؛ اما حساسیت های بیشتری در خصوص این تصمیم گیری باید به کار گرفته شود.
  نتیجه گیری
  در نهایت این مقاله نتیجه می گیرد پس از گذشت بیش از 20 سال از بازسازی بره سر، همچنان زندگی آن طور که باید و انتظار می رفت به جریان نیفتاده، و علیرغم تلاش های انجام شده، بره سر بازسازی شده، همچنان با شرایط مطلوب فاصله دارد.
  کلیدواژگان: بازسازی مسکن، روستای بره سر، زلزله رودبار
|
 • Ghazaleh Shadifar *, Mahsa Vaezi Pages 9-20
  Background And Objective
  Educational areas, due to their high number of users, obsolescence and structural instabilities have a high vulnerability to earthquake and fire. Among educational centers, universities are more vulnerable when encountered hazards because of the high number of users as well as unique documents and studies. Non-structural disorders and also lack of awareness of university professors, students and staffs about disaster situation and their functions are among the others causes that prove the importance of this issue. In the present research, Faculty of Law at Shahid Beheshti University has been chosen as a case to investigate and provide strategies to reduce vulnerability against earthquakes.
  Method
  in the present research¡ the Seismic vulnerability and risk of fire have been studied in organizational, institutional and non-structural dimensions at the faculty of law by applying a descriptive-analytical method of survey type and the use of descriptive and inferential statistics methods, and also referring the theoretical frameworks of crisis management.
  Findings: According to findings from observations¡ questionnaires and interviews, Incident Command System has been designed and some measures for risk mitigation in organizational and non-structural level as well as suggestions for preparing in disasters and designing system have been presented.
  Results
  Theoretical and practical trainings like maneuvering and studying course, providing incident command system organizational chart, providing emergency evacuation plan and risk mitigation solutions for non-structural elements are among the measures suggested in the research
  Keywords: Vulnerability Reduction, Academic Spaces, Earthquake, Fire, Disaster management, faculty of Law, Shahid Beheshti University
 • Dr Mohammad Mahdizadeh*, Bahram Haddadsaraei, Samane Tavkkoli, Fariba Ghanbari Pages 21-32
  Background And Objective
  The future is not always smooth sailing, and is sometimes marked by crises. Since crisis management is not the organization's daily and routine tasks, most managers are not prepared facing with the crisis. More organizations are often unaware of it and only think about crisis management when it is too late. The aim of the present study is that all employees and managers in ABFA Mashhad Company become familiar towards crisis management and can prevent it in the first place with the provisions and secondly, be ready to deal with the crisis. On the other hand, they can coordinate the activities of internal and external organizations and departments in the five stages of crisis management. Accordingly, the main objective of the research is to produce and identify procedures for crisis management and identifying enable organizations in crisis management and their possibilities in dealing with the crisis.
  Method
  The present study is an applied research in terms of the purpose and descriptive-analytical in terms of the method and based on a combination of field survey methods, interviews, observations, meetings and other data collection tools such as questionnaires have been utilized as needed. The combination of the methods was used to identify the situation, problems, and solutions. This study consists of 20 questions that have been answered in the process of the research.
  Findings: It is obvious that the results of this research project, in addition to promoting ABFA Mashhad Company capabilities for crisis prevention and dealing it, will also lead to the reduction of financial and economic costs.
  Keywords: Crisis Management, ABFA Co., Mashhad
 • Emad Salehi-Tadi, Naser Khani * Pages 33-43
  Background And Objective
  since numerous natural disasters occur in the world every year, it is important to have a humanitarian supply chain because it makes it easy to transfer of necessities to the victims and related first aiders. The aim of the present study is to introduce the coherence factors in the loops of humanitarian supply chain.
  Methods
  in this review research, more than 20 foreign and national articles were studied along with taking notes to introduce the coherence factors in loop of humanitarian supply chain and the identified factors were classified based on theory of technology, organization and environment (TOE).
  Findings: This study reveals that three main factors namely organization, environment, technology as well as fourteen indices including high management, human resource, assessment, quality management. Logistic, strategy and planning, organizational cultural, social and cultural conditions logical politic conditions, economic conditions, environmental technology, geological conditions, intelligence systems, and training technology affect the performance of humanitarian supply chain. Then, each of the above indices is subdivided into other indices which build a collection of 65 sub- indices.
  Conclusion
  the result of the research show that a disaster management needs an efficient and coherent supply chain to bind the measure and activities of all organizations involving in a disaster, and any deficiency in above factors leads to breaking humanitarian supply chain.
  Keywords: Crisis management, Solidarity, Humanitarian Supply Chain
 • Hossein Hatami Nejad, Nasrin Atashafrooz *, Mahmood Arvin Pages 44-57
  Background And Objective
  Numerous floods in different parts of the country have always led to a lot of damage in various fields; thus, preparing a comprehensive plan of flood control seems essential. Residential and urban development in the riversides and the bed of the floodplain regardless of hydrological and hydraulic conditions of the river causes increased flood risk. Therefore, flood management and identification of vulnerable zones is essential to reduce annual flood damage and minimize the damage and control it in the urban and rural environment. The aim of this study is to fine-mapping of flood risk in Izeh city.
  Method
  To achieve this target, 12 indicators namely aquifers, climate, vegetation, elevation, geology, and distance from waterway network, geologic formations, land use, evaporation, isorain, and isothermal were used. The relative weight of criteria was obtained using AHP method and the target layers have been overlapped using geographic information system.
  Findings: The final map of flood zonation showed that about 43 percent of the city is at very high risk zone; 16.14% is in the high risk zone, 12.46% is in medium risk zone, 10.19% is in the low risk zone and 8.3 percent is in very low risk zone in terms of flood prevention. The map shows that about 60% of the city areas are in the very high and high risk zones of flooding.
  Result
  according to damage assessment map, the greatest damage among the Izeh City areas is related to eastern and western Susan, and the villages of the south river trail. In fact, areas that are located in mountainous location are under threat of flooding because all of these areas are between the mountains or the intersection of the valley and gorge. In general, it can be said the flood hazard zoning maps help to non-structural flood management and allow planners to select the safe areas in terms of flood prone for the purpose of development
  Keywords: Flood hazard zonation, multi-criteria analysis, GIS, Izeh Township
 • Masomeh Esmailiy *, Sakineh Shahi Pages 58-67
  Objective
  The main goal of the present study is to investigate the level of preparation to deal with earthquake in secondary schools of education department of Ilam province in two regions of Dehloran and Moormoori .
  Method
  Research methodology was mixed (quantitative and qualitative) method. Questionnaire, interview, and check list have been used as the research tools. In this study, in the quantity section, two questionnaires were used which one of them was a researcher-made questionnaire. Thereliability of the questionnaires was obtained at the level of 0.8 using Cronbach's alpha according to Faramarzinia et el., (2014) questionnaire and the researcher- made questionnaire reliability were obtained at the level of .80 and .9 for students, teachers and principals, respectively. Statistic population in this study included all principals, teachers and students working or studying in female secondary schools in Ilam (Dehloran and Moormoori) in (2015-2016), among them, 291 students and 91 teachers were selected using a simple random sampling and Cochran formula. In order to analyze quantitative data, descriptive statistics methods (frequency, percentage, mean and standard deviation) and in inferential statistics to test the questions, single-sample t-test and ratio test methods were used. In the qualitative section of research, the method of sampling in interview was full enumeration in a way that all 8 school principals were interviewed. The method of content analysis was also used for the qualitative data analysis.
  Findings: The results of the research showed that the students, principals, and teachers were relatively prepared to encounter the earthquake, However, this readiness has not been enough and there is a need to improve the students and teachers in knowledge and skill dimensions. In respect of the physical dimension (strength and building safety), schools have an undesirable situation.
  Results
  With regard to the seismicity of areas, to improve the two dimensions of knowledge and skill, it is needed to hold targeted, continuous, and practical maneuvers and also, in respect of the physical dimension, it is needed to retrofit schools.
  Keywords: Crisis, Crisis Management, Preparation, Earthquake, Secondary Schools
 • Siavash Shayan, Hamid Amounia* Pages 68-84
  Background And Objective
  One of the fundamental factors in urban planning is the issue of hazards performance evaluation, prediction and control. Our country is located in one of the riskiest areas of the planet in terms of natural hazards and its diversity. Today, natural hazard extend their threats more to the cities and harsh human environments and make their development more vulnerable. This is very evident in a dense metropolis of Tehran, especially in the mountainous region of the district 1.
  Method
  This research seeks to approach the issue of sustainable urban development in the district 1 of Tehran metropolis with natural hazard approach especially geomorphological hazards. in the present study, at first using library studies, we attempted to evaluate the concept of sustainable urban development and natural hazards and in the next step, field studies were conducted for a comprehensive understanding of the region and with the help of network analysis method, research variables were analyzed and zoned in accordance with the research objectives and ultimately, the assessment of sustainable urban development was defined and explained.
  Findings: The research has been designed around two main sections. The issue of zoning of natural hazards, particularly a range of issues was analyzed and in the next step, the sustainable urban development was assessed in the context of natural hazards.
  Results
  Results
  As the study results from hazard zonation and assessment indicate, the region is at a high risk level of 73.11%. The issues such as the weight of urban construction and the natural hazards (poor housing planning), the problems of urban worn out buildings, natural hazards, non-standard gradients and their damage, and ultimately, the slippery landslide of residential areas all indicate that it has to be more careful in the management of land usages and turn up to replace residential usages with low-risk usages such as green space.
  Keywords: Tehran, sustainable development, risk, geomorphology
 • Fereshteh Aslani *, Samira Hosseinzadeh, Fatemehsadat Mousavian Pages 85-94
  Background And Objective
  Because of the location of Iran in high-risk areas, this country is subjected to severe earthquakes. One of the most catastrophic disasters is Roudbar-Manjil earthquake on June 21, 1990 that was caused a lot of damages. The damage was not limited only in these areas and widely spread. One of these affected areas was Baresar village which is the subject of the present paper. After the earthquake, the reconstruction was done and the village was relocated. This paper tries to recognize the old and new Baresar after reconstruction. Also, it tries to identify the factors influencing the success of the village reconstruction in order to evaluate it.
  Method
  Comparison of the old village and the reconstructed one, the old housing and the new one, the old construction and the new one is the aim of this paper. It tries to understand the views of the people about the reconstructed village in order to review the reconstruction. For this purpose, data analysis is done using a qualitative approach. The required data are collected through studying books, articles, essays and websites. Then, in order to complete the information, a trip was done to the village on November 2013. This visit aimed to conduct fieldwork including interviews with residents and collecting information by photos, sketches and maps. After collecting data, SWOT technique was applied in order to analyze and interpret them.
  Findings: One of the most significant issues in Baresar village is the decision of relocation. Old experiences indicate that relocation is something beyond the physical movement of people and their buildings to a new place. It appears that a comprehensive analysis was not done on this village in order to relocate and select an appropriate site. In other words, merely the transfer of individuals, groups and properties had been considered in relocation while relocation is complete transfer of a community with all assets. Therefore, this decision should be reconsidered.
  Conclusion
  This paper concludes that after 24 years from the village reconstruction, life is not going as it was expected. Despite efforts, the reconstructed Baresar is not in optimal conditions. Lack of respect to the social structure of old village, neglecting the needs, wants and interests of the villagers, neglecting culture and their livelihood, a linear reconstruction, failure to comply with the old construction of village, inattention to the past and dissatisfaction all result in a relatively unsuccessful reconstruction that this paper presents them.
  Keywords: Reconstruction, Baresar Village, the 1990 Roudbar Earthquake