فهرست مطالب

پژوهش های بیمه ای - پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1394)
 • پیاپی 1 (پاییز و زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/11/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جمشید امانی* صفحات 1-34
  این پژوهش، به بررسی نفوذ آگاهی رسانی درباره پاسخ گویی اجتماعی دستگاهی[1] در ارزش ویژه برند در گستره بیمه می پردازد. نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و روش آن توصیفی و پیمایشی و از نوع هم بستگی است. جامعه آماری شامل مشتریان شرکت بیمه ایران در استان تهران است. نمونه گیری بر اساس فرمول کوکران با استفاده از روش آسان دسترس در دی 1393 انجام شده است. ابزار پژوهش، پرسش نامه استاندارد است که روایی صوری و محتوایی آن، پس از انجام مطالعات اولیه و تهیه چارچوب نظری پژوهش، با استفاده از دیدگاه های متخصصان و استادان تایید شده و پایایی آن نیز از راه محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به میزان 946/0 به دست آمده است. در واکاوی داده ها از نرم افزار SPSS و LISREL استفاده شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد بین پاسخ گویی اجتماعی دستگاهی و رضایت مشتریان و ارزش ویژه برند، رابطه معنی داری وجود دارد. مدل پژوهش نیز از برازش قابل قبولی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، پاسخ گویی اجتماعی دستگاهی، رضایت مشتریان، شهرت سازمانی
 • عبدالرسول قاسمی* صفحات 35-54
  شناخت عوامل موثر بر صنعت بیمه، زمینه را برای افزایش کارایی و اثربخشی فراهم می کند و در این میان، متغیرهای کلان اقتصادی و نهادی می توانند بسیار تاثیرگذار باشند. به عبارتی،با شناخت این عوامل و سیاست گذاری بیمه ای مطلوب می توان انتظار داشت زمینه برای رشد و بالندگی این صنعت فراهم گردد.
  در این مطالعه به بررسی اهمیت و تاثیر متغیرهای نهادی و کلان اقتصادی بر ساختار صنعت بیمه ایران و ده کشورمنتخب در سال های 2002 تا 2010 پرداخته شده است.با توجه به مبانی نظری و بررسی متون نظری موضوع، در بررسی عملکرد نهادها، از شاخص های مختلفی همچون آزادی اقتصادی، شاخص حکمرانی، تولید ناخالص داخلی سرانه و رشد اقتصادی در قالبروش حداقل مربعات تعمیم یافته و داده های تابلویی(ادغامی)استفاده شده است.
  نتایج نشان می دهدتولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیر جانشین برای توسعه نهادی، دارای اثر منفی و معنی دار بر تمرکز صنعت بیمه است. همچنین آزادی اقتصادی به عنوان متغیر نهادی دیگر نیز اثر منفی معنی داری بر تمرکز صنعت بیمه داشته است. اجزای شاخص حکمرانی لزوما اثرات مشابهی بر تمرکز در نمونه مورد مطالعه نداشته اند. دو متغیر سطح کیفیت قوانین و مقررات و میزان حاکمیت قانون دارای اثر منفی بر نسبت تمرکز بودند؛در حالیکه سطح کنترل فساد و حق اظهارنظر و پاسخ گویی، اثرهای مثبت بر تمرکز داشتند. دو سطح ثبات سیاسی و کارایی دولت هم تاثیر معنی داری بر تمرکز نداشتند.
  کلیدواژگان: تمرکز، ساختار صنعت بیمه، متغیرهای کلان اقتصادی، متغیرهای نهادی
 • غدیر مهدوی کلیشمی* صفحات 55-74
  بر اساس بیمه نامه خودرو، بیمه گر به جبران تصادفات، انفجار و به طور کلی، برخورد خودرو با شی خارجی متعهد است. یافتن عوامل تاثیرگذار بر تصمیم به درخواست متقلبانه برای شرکت های بیمه حائز اهمیت است. تقلب در بیمه زمانی روی می دهد که بیمه گذار درخواست خطایی را ارائه می دهد که قابل تشخیص نیست. در حقیقت، این گزارش های اشتباه باعث ایجاد اختلالاتی در برآورد مالی بیمه گر می شود که منتج به مقادیر اضافه پرداخت به خسارت گزارش شده می شود.
  هدف این تحقیق، بررسی تاثیر افزایش سطح فرانشیز بر میزان خطایی است که به عمد توسط بیمه گذار با هدف به دست آوردن نفع بیشتر گزارش می شود. فرانشیز به معنای آن بخشی از مقدار خسارت ادعا شده است که تحت پوشش شرکت بیمه قرار نمی گیرد. در پژوهش حاضر می خواهیم نشان دهیم تحت شرایط افزایش سطح فرانشیز، چگونه پارامترهای موجود در یک قرارداد بر میزان انگیزش برای فعالیت های متقلبانه تاثیرگذار است.
  به کمک داده های مربوط به 600 بیمه نامه اتومبیل فروخته شده توسط بیمه ایران در شهر تهران در سال 1390 و با استفاده از مدل اقتصاد سنجی توبیت توسعه یافته[1] با آستانه های مشاهده نشدنی و از روش حداکثر درست نمایی بر روی داده هایی از بیمه خودرو، نشان داده ایم افزایش سطح فرانشیز سبب افزایش درخواست های متقلبانه از طرف بیمه شدگان می گردد. نتیجه دیگر این تحقیق این است که اثر قیمت بر رفتارهای متقلبانه بیمه شده ها به صورت معنی داری معکوس است. به عبارت دیگر، تحقیق نشان می دهد با کاهش قیمت خودرو، رفتارهای متقلبانه افزایش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: بیمه بدنه خودرو، درخواست های متقلبانه، روش حداکثر درست نمایی، قراردادهای دارای فرانشیز، مدل توبیت توسعه یافته
 • رضا افقی* صفحات 75-94
  در این مقاله، تاثیرات آزادسازی بازار بیمه کشورهای مختلف بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این هدف، از نوعی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه استفاده شده است که در آن، کشورهای جهان در قالب هشت منطقه قرار دارند و هریک به پنج بخش اقتصادی تقسیم شده اند. مناطق عبارت اند از کشورهای عضو موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (NAFTA)، اتحادیه اروپا (EU)، ژاپن، اقیانوسیه، شرق آسیا (کره جنوبی و چین)، کشورهای با درآمد کم (55 کشور)، کشورهای با درآمد متوسط (93 کشور) و کشورهای با درآمد زیاد (22 کشور).
  این تقسیم بندی، بر اساس تقسیم بندی های بانک جهانی است. بخش های اقتصادی شامل تولیدات غذایی، تولیدات صنعتی، بخش مالی (به جز بیمه) و بخش بیمه و سایر خدمات (تمامی بخش های خدماتی به جز بخش مالی و بیمه) است. با هدف اعمال ساختار رقابت ناقص برای صنعت بیمه، فرض شده است شرکت های بیمه ای غیررقابتی قیمت های بیشتری از مشتریان درخواست می کنند.
  مدل استفاده شده در این مقاله بر اساس «پروژه تحلیل تجارت جهانی» است و تحت شرایط رقابتی و رقابت ناقص برآورد شده است. همانند مطالعه بنجامین و دیائو (2000)[1] نتایج به دست آمده از ساختار رقابت ناقص به سمت رقابت کامل، معیاری برای قضاوت درخصوص حرکت به سمت آزادسازی در نظر گرفته شده است. نتایج بیان کننده آن است که پیمودن تدریجی مسیر آزادسازی صنعت بیمه براساس توافق نامه عمومی تجارت خدمات، بهترین راهکاری است که منافع تمامی کشورها ازجمله کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته را تضمین می کند.
  کلیدواژگان: آزادسازی، بازار بیمه، پروژه تحلیل تجارت جهانی، تعادل عمومی، رقابت کامل و ناقص
 • سعید صحت* صفحات 95-120
  رقابتی شدن بازارها در دهه های اخیر تغییرات زیادی را در بازاریابی و فروش ایجاد کردهاست؛ به گونه ای که روزبه روز نیازها،خواسته ها، علایق و در یک کلام تکریم مشتری بیشتر در مرکز توجهات بنگاه ها قرار می گیرد. یکی از ابزارهای کلیدی در این زمینه مشتری مداری است. بنابراین، ارتقای رفتار مشتری مدار در فروشندگان بیمه عمر که باید در بین مردم نقش شناساندن محصول و فروش آن را هم زمان ایفا کنند، در بهبود عملکرد آنان بسیار مفید واقع می گردد.این پژوهش از نظر هدف،کاربردی و از نظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی و از نوع هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش، فروشندگان حرفه ای بیمه عمر 6شرکت بیمه خصوصی شهر تهران است. از این جامعهآماری، نمونه ای 120به صورت خوشه بندی متناسب انتخاب شد. داده ها از طریقپرسش نامه جمع آوری شدند و درنهایت،با استفاده از مدل معادلات ساختاری(SEM)با استفاده از نرم افزارهایLISRELوSPSSفرضیه هابررسی شد. یافته های پژوهش نشان دادند که درگیرشدن باشغل، خوداتکایی کارکنان و جو خدمت رسانی مثبت، اثر مثبتی بر رفتار مشتری مدارانه فروشندگان دارد. نیزاثر میانجی گری خوداتکایی کارکنان بر تاثیر درگیرشدن با شغل بر رفتار مشتری مدار فروشندگان و اثر میانجی گری درگیرشدن با شغل بر تاثیر جو خدمت رسانی بر رفتار مشتری مدار فروشندگان بر جای می گذارد،تایید شد. اما اثر میانجی گری خوداتکایی بر تاثیر جو خدمت رسانی بر رفتار مشتری مدار فروشندگان تایید نشد.
  کلیدواژگان: بیمه عمر، خوداتکایی، جوخدمترسانی، درگیرشدن با شغل، رفتار مشتری مدار
 • آتوسا گودرزی * صفحات 121-142
  نهادهای بیمه ای در سطح اقتصاد کلان از طریق تجمیع منابع و سرمایه گذاری آن ها، زمینه رشد اقتصادی را فراهم می سازند. بر این اساس، در این پژوهش بیمه های غیرزندگی که سهم درخور توجهی را در بازار بیمه ایران به خود اختصاص می دهند، به رشته های مختلف اصلی تفکیک شده اند. سپس رابطه میان توسعه بیمه های غیرزندگی و رشد اقتصادی در ایران با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1348 تا 1393 بررسی شده است. ابتدا پایایی متغیرها از طریق آزمون ریشه واحد بررسی شده و سپس با آزمون علیت گرنجر و تخمین مدل تصحیح خطای برداری(VECM)، رابطه علی و جهت علیت بررسی شده است.
  نتایج تجربی تحقیق حاضر وجود رابطه علی از بیمه های غیرزندگی به رشد اقتصادی را تایید نمی کنند. این یافته موید سازگاری نظری دیدگاه لوکاس[1] (1988) است. با توجه به نتایج به نظر می رسد در اقتصاد ایران، صنعت بیمه در رشته های غیرزندگی با عملکرد نامناسب در پرداخت خسارت، نتوانسته است بین خانوارها و جامعه ثبات مالی ایجاد کند و بر این اساس، تجمیع پس انداز های کوچک و تحرک و هدایت آن ها تحقق نیافته است. از طرف دیگر، می توان استنتاج نمود که این گروه شرکت های فعال در رشته های غیرزندگی نتوانسته اند از ذخایر فنی این رشته ها، در بازار سرمایه استفاده مناسبی کنند. در ضمن، اثرهای عوامل مذکور به این امر منجر گردیده است که رشته های بیمه ای غیرزندگی نتوانند از دو کانال انباشت سرمایه و نوآوری فنی از رشد اقتصادی حمایت کنند.
  کلیدواژگان: بیمه غیرزندگی، رشد اقتصادی، مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، سری زمانی
|
 • Jamshid Amanee* Pages 1-34
  The purpose of this research is to examine the influence of publicizing CSR on brand equity in the insurance industry. The study is an applied work by nature, being considered to be an explanatory research conducted in a form of survey using correlation as a way of analyzing its data. Customers of Iran Insurance Company in Tehran Province played the population role in the study. Convenient sampling is applied to the study’s population based on Cronbach's formula in January 2015. The survey questionnaire has been a standard questionnaire face/content validity of which is approved by academicians and experts following a preliminary study to set the research model. Cronbach's alpha being 0.946 decides the measure’s reliability. LISREL besides the SPSS softwares served to analyze the data. The results suggest a significant relationship between CSR from one side, and customer satisfaction as well as brand equity from the other side. Good fit is reported by the study’s model.
  Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Customer Satisfaction, Classification Brand Equity, Corporate Reputation, Insurance
 • Abdolrasoul Ghasemi * Pages 35-54
  To identify factors influencing the insurance industry, could set a foundation to increase its efficiency as well as effectiveness. In this respect, macroeconomic and Institutional factors are capable of having a very effective role. By identifying such factors and making the appropriate policies, it is expected that preliminaries to the industry’s growth and advancement are established. The influence and importance of Macroeconomic and Institutional factors on the structure of the I.R. of Iran Insurance Industry and some other selected nations for the 2002-2010 time interval is studied in this research. Reviewing the literature and taking the basic theories into the consideration, some indicators like the economic freedom, the governance indicator, natural logarithm of GDP per capita, and the economic growth present the basis of the studyto evaluate the institutions’ performance under the generalized least squares estimator in addition to the integrated panel data model. The results indicate that the natural logarithm of GDP per capita as a proxy for development of institutions negatively affects the concentration ratio of the insurance industry at a significant level. Moreover, economic freedom as another institution factor was proved to have a significantly negative effect on the concentration ratio of the insurance industry. Components of the governance index however, were not observed to have the same impact on the concentration with the study case. Both the regulatory quality, and the rule of law show a negative and statistically significant effect on the concentration ratio.While the level of accountability,voice,and corruption control provided positive effect on the concentration ratio, but the level of the political stability, and the level of government effectiveness did not present any significant impact on the concentration ratio.
  Keywords: Insurance Industry structure, concentration Ratio, Institutional Factors, Macroeconomic factors
 • Ghadir Mahdavi* Pages 55-74
  Insurer undertakes compensation of events such as collision, upset, explosion and clash of car with any substance in the case of automobile insurance. Since the demand for car insurance is increasing in recent years, detection of factors affecting decision to make fraudulent claims becomes urgent. Insurance fraud occurs when the insured makes a false claim which cannot easily be verified. In fact, these falsifications cause disturbance in the process of financial estimation of insurers and consequently lead to major amount of losses.
  The main objective of this research is to study the effect of deductibles on the size of falsification deliberately reported by the insured. We assess under the situation of deductible level shifting up, how the parameters of a contract affect the incentives for fraudulent activities.
  Using a survey of 600 car insurance policies sold by Iran Insurance Company in Tehran at the year 1390, we utilize the extended Tobit model with unobservable threshold and Maximum Likelihood methods to verify that increasing in the level of deductible will increase the fraudulent claims of policy holders. We also found that the price of car has negative effect on fraudulent claims. In other words, the fraudulent claims decline when the price of car increases.
  Keywords: Automobile Insurance, Deductible Contracts, Fraud, Extended Tobit Model, Maximum-Likelihood
 • Reza Ofoghi * Pages 75-94
  This study investigates about the effects of world and trading-block insurance market liberalization. For this purpose, a computable general equilibrium (CGE is used. The model consists of 8 regions and 5 sectors. Except for the insurance and financial sectors, all other sectors are considered as perfectly competitive. To capture an imperfectly competitive structure, we assume that insurance firms with a non-competitive structure charge customers a price higher than their marginal cost. Then we estimate the Global Trade Analysis Project (GTAP) model under a perfectly competitive and imperfectly competitive structure. Comparing the results of moving toward liberalization (i.e. moving from an imperfectly competitive structure to a perfectly competitive one), we conclude that nations can gain from trade in insurance by taking progressive steps toward liberalization based on General Agreement on Trade in Services (GATS) commitments.
  Keywords: Liberalization, Insurance Market, GTAP, General Equilibrium, Perfect, Imperfect Competition
 • Saeed Sehhat* Pages 95-120
  Markets stepping into competition over the more recent decades has made numerous changes in the marketing and sales in such a way that customer and its needs, wants, interests and “customer appreciation” to sum up, turns out increasingly to be in a focal point of attention by businesses. Therefore, to raise the level of customer-oriented behavior among the life-insurance salesforce who are expected to introduce the product to their prospects besides the selling job, is capable of being highly effective on their performance. This research is an applied one by its nature, being a type of survey in terms of collecting its data, and considered to be rather explanatory correlative study. The professional salespeople of some 6 private insurance firms serve as the research population, out of which 120 played the role of the sample being picked up in a proportionatestratification sampling. To test the hypotheses a SEM model was developed in LISREL and SPSS softwares to examine the data collected by questionnaire. Findings suggest employees’ job engagement, their self-efficacy, and a positive service climate positively influence the salespeople’customer–oriented behavior. The mediating role of salespeople’self-efficacy in the relationship between job engagement and customer–oriented behavior was approved, as the same role of job engagement in the relationship between service climate and customer–oriented behavior received enough support too. However, the salespeople’ self-efficacy was not approved to have a mediating role in the in the relationship between service climate and salespeople’ customer–oriented behavior.
  Keywords: Customer–Oriented Behavior, Job Engagement, Self-efficacy, Service Climate, Life Insurance
 • Atousa Goodarzi * Pages 121-142
  Insurance sectors provide the main basis for the economic growth by the means of accumulation of resources and investigating them at macro-economic level. This study aims to examine the existence of a relationship between the growth of different non-life insurance lines and the economic growth in Iran. Most of the previous studies consider the insurance market as a whole, but in this study, the non-life insurance industry as our independent variable, has been broken up to different insurance lines that have a considerable proportion in Iran insurance industry.
  By using econometric methodology, the data for the period of (1348-1393) were collected from the Iranian national data centers, then by estimating the Vector Error Correction Model (VECM) along with several time series tests such as unit root test, optimum lag order selection test and granger causality test,, the econometric results indicate that all of the non-life insurance lines growth along with their total summations exhibit no significant relation with economic growth.As the results indicated that the non-life insurance lines don’t have any significant relation with economic growth, it is due to the inefficient performance in paying of losses, such as paying less than real amount or time consuming of settling the losses that cannot maintain financial stability for families. Also the technical reserves of these lines of insurance are not used effectively in capital markets. Briefly speaking, these factors totally cause that non-life insurances could not support the economic growth from two main channels of accumulation of capital and technical innovations.
  Keywords: Non-life insurance lines growth, Economic Growth, Vector Error Correction Model (VECM), Time series