فهرست مطالب

ابن سینا - سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 59، تابستان 1396)
 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 59، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • زینب ابراهیم پور*، مقصود پیری، حسن متین همایی، پروین فرزانگی صفحات 4-11
  مقدمه
  خطر مرگ و میر ناشی از بیماری های قلبی عروقی در زنان دارای سرطان پستان بیشتر است. تمرینات ورزشی هوازی در پیشگیری و مرگ ناشی از این بیماری ها و همچنین پیشگیری و درمان سرطان پستان موثر است. این مطالعه با هدف بررسی اثرات پیش آماده سازی ورزشی بر میزان اینترلوکین 6 (IL-6) و 10(IL-10) بافت قلبی در موش های مبتلا به سرطان پستان انجام گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر بر روی 56 سر موش ماده نژاد بالب سی (5-4 هفته ای) با میانگین وزنی 20-15 گرم انجام شد که به صورت تصادفی به دو گروه فعال و غیر فعال تقسیم شدند. گروه فعال به مدت 4 هفته، هفته ای 3 روز و روزانه 30 دقیقه در مخزن آب شنا کردند. پس از 4 هفته، یک میلیون سلول توموری به آنها تزریق گردید. هر دو گروه به طور جداگانه به چهار زیرگروه الف) ادامه تمرین، ب) قطع تمرین، ج) شیمی درمانی با دوکسوروبیسین و د) تمرین - دوکسوروبیسین تقسیم شدند. در نهایت میزان IL-6 و IL-10 بافت قلب، به عنوان شاخص های التهابی و ضدالتهابی تعیین شدند.
  یافته ها
  در زیر گروه های الف و ب (بدون شیمی درمانی) میزان IL-10 در گروه فعال نسبت به گروه غیر فعال افزایش معناداری داشت، در حالی که این تفاوت بین دو گروه در زیرگروه های ج و د (شیمی درمانی) وجود نداشت. در عین حال در گروه تمرین و شیمی درمانی، علیرغم معنادار نشدن، افزایش بیشتری نسبت به گروه شیمی درمانی تنها، مشاهده شد. کاهش معنادار میزان
  IL-6 در گروه فعال نسبت به گروه غیر فعال (در هر چهار گروه) مشاهده شد.
  بحث و نتیجه گیری
  8 هفته تمرین شنای استقامتی قبل از ابتلاء به سرطان پستان با افزایش میزان IL-10 و کاهش میزان IL-6 در بافت قلب، موجب کاهش عوارض التهابی موثر بر سرطان در موش های مبتلا به سرطان پستان خواهد شد.
  کلیدواژگان: تمرینات هوازی، اینترلوکین- 6، اینترلوکین- 10، سرطان پستان، میوکارد
 • سپیده قربانی، رستم علی زاده*، لیدا مرادی صفحات 12-20
  مقدمه
  در سال های اخیر، علاقه به مطالعه بر روی نقش گیاهان دارویی در محافظت از بدن به وجود آمده است. هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر تمرین تناوبی شدید و مصرف زیره سیاه بر آنزیم های کبدی، نیمرخ لیپیدی و گلوکز خون زنان چاق و دارای اضافه وزن بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 24 زن با دامنه سنی 25 تا 35 سال به عنوان آزمودنی انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه چاق، اضافه وزن و کنترل تقسیم شدند. گروه ها روزانه 50 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن پودر زیره سیاه در دو وعده به مدت شش هفته مصرف کردند. گروه های تمرینی به مدت شش هفته و سه جلسه در هفته پروتکل تمرینی تناوبی شدید را اجرا کردند. هر جلسه شامل 4 تا 6 تکرار دویدن با حداکثر سرعت (90 تا 95% حداکثر ضربان قلب) در یک ناحیه 20 متری با یک دقیقه ریکاوری بود. نمونه های خونی یک روز قبل و بعد از اجرای پروتکل تمرینی، به صورت ناشتا جمع آوری شد. از آزمون تحلیل واریانس اندازه های تکراری به منظور بررسی اثر تعاملی زمان (دارای 2 سطح قبل از تمرین و بعد از تمرین) بر سه گروه (کنترل، اضافه وزن و چاق) در مقادیر متغیرهای موردنظر استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که برای فاکتورهای تری گلیسرید (043/0p=) و AST (005/0p=) بین سه گروه تفاوت معنی داری وجود داشت. اما در سایر فاکتورها (قند ناشتا، کلسترول و سایر آنزیم های کبدی) بین سه گروه تفاوت معنی داری مشاهده نگردید.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به نتایج تحقیق حاضر، به نظر می رسد تمرین تناوبی شدید همراه با مصرف زیره می تواند در پیشگیری از بروز برخی بیماری های مرتبط با چاقی موثر واقع شود. بااین حال، برای دستیابی به نتایج مطلوب، دوره مداخله باید طولانی تر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین تناوبی شدید، زیره سیاه، آزمون عملکرد کبدی، لیپیدها، چاقی
 • جعفر حسنی*، فاطمه امام وردی صفحات 21-27
  مقدمه
  تاثیرپذیری بیماران مبتلا به سرطان در ابعاد مختلف زیستی، روانی و اجتماعی از بیماری لزوم مداخلات روان شناختی را ایجاب می کند. هدف این پژوهش بررسی اثربخشی شناخت درمانی گروهی مبتنی بر ذهن آگاهی در ابراز وجود زنان مبتلا به سرطان سینه بود.
  روش بررسی
  در قالب یک طرح تجربی پیش آزمون/ پس آزمون با گروه کنترل از میان بیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه کننده به انجمن خیریه مهرانه زنجان 24 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 2 ساعته (1 جلسه در هفته) تحت آموزش درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی به صورت گروهی قرار گرفت. اعضای هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون براساس مقیاس ابراز وجود شرینگ مورد آزمون قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده با روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در پس آزمون، میانگین نمره کلی ابراز وجود در گروه آزمایش (80/90) بیشتر از گروه کنترل (00/62) و مقدار F در سطح معناداری (001/0 > p) معنادار بود.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش حاضر می توان از شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در جهت کاهش باورهای ناکارآمد بیماران مبتلا به سرطان در کنار درمان های پزشکی در بخش انکولوژی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی، ذهن آگاهی، ابراز وجود، سرطان سینه
 • کاظم خرم دل*، سجاد رشید، اوشا برهمند، عباس ابوالقاسمی صفحات 28-35
  مقدمه
  وجود ابزاری معتبر و پایا که بتواند اختلال وسواس ذخیره ای را به صورت مستقل مورد سنجش بالینی قرار دهد ضروری به نظر می رسد. هدف این مقاله بررسی ویژگی های روان سنجی ابزار تشخیصی نیمه ساختار یافته اختلال وسواس ذخیره ای در نمونه بالینی است.
  روش بررسی
  روش کلی پژوهش از نوع هنجاریابی است. بدین منظور 122 نفر شامل 34 بیمار وسواس بیمار ذخیره ای، 38 بیمار وسواس جبری از چند مرکز درمانی نظامی در شهر شیراز و 50 نفر از جمعیت بهنجار کارکنان نظامی به صورت هدفمند انتخاب شده و پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند. داده ها توسط شاخص های آمار توصیفی، تحلیل عاملی تاییدی، تحلیلی تابع تمایز، پایایی کرونباخ و آزمون -بازآزمون و با استفاده از نرم افزار های SPSS و AMOS Graphic تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل پایایی نشان داد مقادیر آلفای کرونباخ برای عامل اصلی پرسشنامه درجه بندی وسواس رفتار ذخیره ای معادل 803/0 است. همبستگی درون گویه ای نیز برای سوالات در دامنه 65/0 تا 79/0 به دست آمد. ضرایب همبستگی به منظور بررسی پایایی آزمون - بازآزمون (بازه زمانی 2 هفته ای) مناسب و مطلوب بود. یافته های تحلیل تاییدی جهت بررسی روایی سازه حاکی از این بود که هر پنج گویه دارای بار عاملی بالا با عامل کلی هستند. نتایج تحلیل تابع تمایز نیز به منظور بررسی روایی تشخیصی نشان داد این پرسشنامه می تواند گروه دارای وسواس ذخیره را به طور معناداری از دیگر گروه ها تمیز دهد. مقادیر نقطه برش بهینه نیز برای عامل کلی معادل 17 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  پرسشنامه سنجش رفتار ذخیره ای، ابزاری معتبر و پایا در نمونه بالینی ایرانی است. این ابزار می تواند در بررسی های بالینی، ارزیابی و تشخیص، سنجش نتایج درمانی و براورد شیوع اختلال در جمعیت بهنجار مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اختلال احتکار، اختلال وسواس جبری، روان سنجی، ابزارهای ارزیابی وضعیت روان
 • فاطمه تیموری، ویدا پسرکلو، حسین غفوریان، مرتضی کاشفی الاصل * صفحات 36-42
  مقدمه
  آنتی بیوتیک ها جزء آلاینده های مهم محیط های آبی به شمار می روند. در مطالعه حاضر کارایی فرایند اکسیداسیون پیشرفته فنتون برای حذف آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و آمپی سیلین مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  این تحقیق در مقیاس آزمایشگاهی و به صورت ناپیوسته در یکی از بیمارستان های نظامی انجام شد. میزان اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD) و بیوشیمیایی (BOD) فاضلاب، جامدات معلق مایع مخلوط (MLSS) و جامدات معلق فرار مایع مخلوط (MLVSS)، در فصل زمستان و تابستان و بهار و همچنین عملکرد فرایند لجن فعال و اکسیداسیون فنتون در حذف BOD، COD و آنتی بیوتیک آمپی سیلین و سیپروفلوکساسین مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر تغییرات pH، پراکسید هیدروژن و Fe2+ بر کارایی حذف آنتی بیوتیک ها در فرایند فنتون نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که COD ورودی به تصفیه خانه در فصل زمستان و تابستان دارای کیفیت مشابهی بود. بیشترین BOD در اواخر فصل زمستان و کمترین میزان آن در اوایل فصل بهار بود. بیشترین راندمان حذف آنتی بیوتیک آمپی سیلین با 66% توسط فرایند لجن فعال در اوایل فصل بهار مشاهده شد. راندمان حذف برای آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین تا حدودی برابر با آمپی سیلین بود. راندمان حذف آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و آمپی سیلین توسط فرایند فنتون به ترتیب برابر 82% و 80% بود. شرایط بهینه برای هرکدام از پارامترها تعیین شد.در فرایند فنتون، pH بهینه برابر 5/3، غلظت Fe2+ و پراکسید هیدروژن به ترتیب برابر 7/0 و 45/0 میلی مول بر لیتر و زمان ماند 1 ساعت تعیین شد. نسبت بهینه H2O2/Fe2+ برابر 64/0 به دست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که فرایند فنتون، فرایند مناسبی در حذف آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و آمپی سیلین از فاضلاب است.
  کلیدواژگان: بیمارستان، آنتی بیوتیک، آمپی سیلین، سیپروفلوکساسین
 • سهراب امیری*، امیر قاسمی نواب، اسفندیار آزاد مرزآبادی، یوسف جمالی صفحات 43-50
  مقدمه
  مطالعه و بررسی ابعاد مختلف زیستی شخصیت شامل صبحگاهی و شامگاهی و اثرات آن بر روی جنبه های مختلف آسیب های روان شناختی نوجوانان ضروری به نظر می رسد. هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آسیب های روان شناختی نوجوانان بر اساس تیپ های زیستی شخصیت شامل صبحگاهی و شامگاهی بود.
  روش بررسی
  ابتدا 362 نفر از دانش آموزان مقاطع دبیرستان شهر بوشهر به صورت نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای انتخاب گردیدند، سپس پرسشنامه تیپ های صبحگاهی-شامگاهی به منظور پاسخگویی در بین آنها توزیع گردید. پس از تحلیل نتایج اولیه تعداد 61 نفر بر اساس نمرات کسب شده در پرسشنامه تیپ های صبحگاهی و شامگاهی، به عنوان افراد دارای صفات شخصیتی صبحگاهی، شامگاهی و بین بینی برای مرحله دوم پژوهش انتخاب شدند. درنهایت به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، جهت سنجش ابعاد مختلف آسیب های روان شناختی شرکت کنندگان پرسشنامه سنجش علایم روانی SCL-90-R مورد استفاده قرار گرفت وداده های گرد آوری شده به منظور بررسی اهداف پژوهش تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج بیانگر این بود که بین ابعاد آسیب های روان شناختی بر اساس تیپ های صبحگاهی، شامگاهی و بینا بینی تفاوت معنادار وجود دارد و تیپ های شامگاهی در تمام مولفه های مورد سنجش آسیب های روان شناختی نمرات بالا تری را داشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  به نظر می رسد تفاوت در چرخه های زیستی شخصیت نوجوانان، می تواند با سطوح آسیب های روان شناختی مرتبط باشد.
  کلیدواژگان: چرخه های شبانه روزی، شخصیت، روانشناسی، نوجوانان
 • احمد قاسمی، مجتبی پنجه پور * صفحات 51-69
  تهدیداتی شامل تغییرات آب و هوایی و سقوط شهاب سنگ، جامعه انسانی بر روی کره زمین را تهدید می کند. دانشمندان معتقدند به منظور حفظ تمدن انسانی، بشر باید در جستجوی مناطق دیگری از منظومه شمسی جهت ادامه حیات باشد. در طی دهه های اخیر سفر های فضایی متعددی به منظور کسب اطلاعات از سایر قسمت های منظومه شمسی انجام شده است. حضور فضانوردان در این مناطق با چالش های متعددی مواجه بوده است. در طی سفر های فضایی کوتاه یا بلند مدت بدن فضانوردان تغیرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی قابل توجهی را متحمل می شود. این تغییرات که اغلب به منظور سازگاری سیستم ها و بافت های بدن فضانوردان صورت می پذیرد تحت تاثیر عواملی مانند مایکروگراویتی محیط، استرس، تغذیه، تغییر در سیکل خواب، تغییر در دما، فشار و رطوبت هستند. تغییرات در توده های بدنی، بالانس انرژی، وضعیت آب و الکترولیت، متابولیسم کلسیم واستخوان و تغییرات اندوکرینی از مهمترین تغییرات در طی سفر فضایی است. هدف از این مقاله مروری معرفی علل و مکانیسم های بیوشیمیایی و فیزیولوژیک احتمالی و اقدامات متقابل به منظور جلوگیری از خطر احتمالی این تغییرات بر سلامت فضانوردان است.
  کلیدواژگان: انطباق فیزیولوژیک، اقدامات متقابل در برابر بی وزنی، فضانوردی، گراویتی
 • علی اکبر بتویی*، محمدحسین مظفریان صفحات 70-74
  مقدمه
  در محیط های نظامی میزان خودکشی بیشتر از محیط های غیر نظامی است و مطالعات نشان داده اند که خودکشی در نظامیان در سال های اخیر افزایش داشته است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روانسنجی مقیاس شناخت های خودکشی در سربازان یک واحد نظامی بود.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی- پیمایشی از نوع اعتباریابی، 300 نفر از سربازان یک واحد نظامی به صورت تصادفی و با توجه به متغیر هایی مانند سن، تحصیلات و درجه نظامی بررسی شدند. ابزار مطالعه مقیاس شناخت های خودکشی، پرسشنامه اندیشه پردازی خودکشی بک، پرسشنامه ناامیدی بک و پرسشنامه شادکامی آکسفورد بود.
  یافته ها
  نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که «مقیاس شناخت های خودکشی» با پرسشنامه ناامیدی بک (654/0=r و 001/0>p) روایی همزمان، با «پرسشنامه اندیشه پردازی خودکشی بک» (574/0=r و 001/0>p) روایی همگرا و با «پرسشنامه شادکامی آکسفورد» (783/0=r و 001/0>p) روایی واگرا دارد. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که تمامی 18 سوال از بار عاملی مناسبی برخوردارند و هیچ یک از سوالات حذف نشدند. پرسشنامه از پایایی (آلفای کرونباخ 85/0) مناسبی برخوردار بود و تحلیل تمایزات پرسشنامه توانست 100% افراد سالم را سالم تشخیص و 5/97% افراد سابقه اقدام به خودکشی را بیمار تشخیص دهد.
  بحث و نتیجه گیری
  آزمون های روانشناختی به خصوص در عرصه های نظامی از اهمیت ویژه برخوردار است. با توجه به تایید روائی و اعتبار «مقیاس شناخت های خودکشی» در سربازان، می توان از این ابزار در پیشگیری از خودکشی سربازان واحد نظامی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آزمونهای روانسنجی، خودکشی، روایی، پایایی، نظامیان
 • ساندرا سعیدی، سوسن علیمحمدزاده طاهر * صفحات 75-77
  مقدمه
  دیس پپسی مرتبط با هلیکوباکتر پیلوری بوده و از جمله شایعترین علل مراجعه بیماران نظامی (با پیش فرض ارتباط شغلی و استرس) به کلینیک های گوارش است. این مطالعه با هدف مقایسه دو نوع درمان، شامل داروهای ضد اسید معده مهار کننده پمپ پروتونی و داروهای ضد هلیکوباکتر پیلوری در بهبود علایم بالینی دیس پپسی انجام شد.
  روش بررسی
  طی یک کارآزمایی بالینی 160 نفر از کارکنان نظامی مراجعه کننده به کلینیک گوارش در یک بیمارستان نظامی با علایم دیس پپسی به طور تصادفی تحت درمان با دو رژیم دارویی قرار گرفتند. رژیم اول فقط ضد اسید مهار کننده پمپ پروتونی و رژیم دوم داروهای ضداسید وضد هلیکوباکتر پیلوری بود.
  یافته ها
  بعد از درمان، تقریبا کلیه علایم بیماری در گروه ضد هلیکوباکتر به میزان معنا داری کمتر از گروه مهار کننده پمپ پروتونی بود (05/0p<)
  بحث و نتیجه گیری
  توصیه می شود در بیماران مبتلا به دیس پپسی از رژیم ضدهلیکوباکتر پیلوری همراه با ضد اسید استفاده شود تا اثرات درمانی بهتری به دست آید.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، مهار کننده های پمپ پروتونی، دیس پپسی
 • علیرضا رنجبر نایینی، علی اصغر سعیدی، یاسر حریری، محمد امینیان فر صفحات 82-84
|
 • Z. Ebrahimpur*, M. Peeri, H. Matin Homaee, P. Farzanegi Pages 4-11
  Background
  There is a high risk of mortality from cardiovascular diseases among women with breast cancer. Aerobic exercise training is effective in preventing and survival of these diseases as well as prevention and treatment of breast cancer. This study aimed to investigate the effects of exercise preconditioning on the levels of interleukin 6 (IL-6) and 10 (IL-10) in cardiac tissue in mice with breast cancer.
  Materials And Methods
  The study was conducted on 56 BALB/c mice (female and 3-5 weeks old) with an average weight of 15-20 g which randomly divided into two groups of active and inactive ones. The active group swam for three weeks, three days a week and 30 minutes daily, in a water tank. After three weeks, a million tumor cells were injected into them. Both groups were separately divided into four subgroups: A) continued training group, B) stop exercise group, C) chemotherapy with doxorubicin, and D) exercise –doxorubicin group. Finally, the levels of IL-6 and 10 of cardiac tissue were determined as inflammatory and anti-inflammatory markers.
  Results
  Findings showed a significant increase of IL-10 in the active group (in subgroups A and B (none-chemotherapy groups) compared to the passive group, while this difference did not exist between two main groups in subgroups C and D (chemotherapy groups). Despite the lack of a significant difference in training-chemotherapy subgroups (D), a greater increase of IL-10 among them than the group of chemotherapy alone was observed. Also, there was a significant reduction of IL-6 in the active group compared to the inactive which was observed in all subgroups.
  Conclusion
  The results of this study showed that eight weeks of endurance swimming training before cancer may result in reducing inflammatory complications of cancer in mice with breast cancer with increase and decrease in the levels of IL-10 and IL-6 in cardiac tissue, respectively.
  Keywords: Aerobic Exercises, Interleukin-6, Interleukin-10, Breast Cancer, Myocardium
 • S. Ghorbani, R. Alizadeh *, L. Moradi Pages 12-20
  Background
  In the recent years, interest to the assessment of medicinal plants on the protection of body has emerged. The aim of this study was to investigate the effect of high intensity interval training (HIIT) along with consumption caraway seeds on liver enzymes, lipid profile and blood glucose in obese and overweight women.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental study, 24 women aged 25 to 35 years were selected and randomly divided into three obese, overweight, and control groups. All groups consumed caraway seeds (powder), 50 mg/kg twice a day for six weeks. The test group performed three HIIT sessions per week for six weeks. Each session consisted of four to six repeats of maximal sprint running (90-95% of maximum heartbeat) within a 20m area with 60s recovery gaps. Blood samples were obtained after 12 hours fasting before and after training. Data were analyzed using ANOVA with repeated measure for assessment of time interactive effect (consisting of two levels, i.e. before and after training) on the studied groups in the applied amounts of the desired variables.
  Results
  The results of the current study showed that the three groups have significant differences in term of triglyceride (p=0.043) and AST (p=0.005) factors, but no significant difference was observed in the other variables (FBS, cholesterol, ALT, ALP, and ALT/AST) between the groups.
  Conclusion
  According to the results of this study, it seems that HIIT with consumption of caraway seeds can be useful in prevention from the occurrence of some diseases associated with obesity; however, to achieve the desired results, the intervention should be longer.
  Keywords: High-Intensity Interval Training, Caraway, Liver Function Test, Lipids, Obesity
 • Dr J. Hasani *, F. Emamverdi Pages 21-27
  Background
  It is necessary to perform psychological interventions for cancer patients with regard to the effect of disease on their different dimensions of biological, psychological, and social conditions. The goal of this research was to assess the effectiveness of mindfulness based group cognitive therapy on the assertiveness of women with breast cancer
  Materials And Methods
  In the frame of a pre- post- test experimental design among patients with breast cancer who referred to Mehraneh charity of Zanjan city, 24 patients were selected using convenience sampling method and randomly were assigned to experimental and control groups. The experimental group was learned by the fundamentals of the mindfulness-based group cognitive therapy for eight sessions of two hours (once per week). Members of both groups were assessed by Schering’ assertiveness scale in pre-test and post-test parts of the study. The data were analyzed by ANCOVA method.
  Results
  The results showed that in the post-test, the average score of the total assertiveness in the experimental group (90.80) was more than control group (62.00) and F-value was significant at the level of p
  Conclusion
  Based on the findings of this study, mindfulness-based cognitive therapy can be used in reduction of dysfunctional beliefs among cancer patients in addition to medical treatments in oncology ward.
  Keywords: Cognitive therapy, Mindfulness, Assertiveness, Breast cancer, Women
 • K. Khorramdel *, S. Rashid, U. Barahmand, A. Abolghasemi Pages 28-35
  Background
  A valid and reliable tool for independent clinical evaluation of hoarding disorder (HD) seems to be necessary. The purpose of this paper was to assess the psychometric properties of a semi-structured diagnostic interview of HD in a clinical sample.
  Materials And Methods
  In this standardization study, 122 individuals including 34 patients with a principal diagnosis of HD and 38 patients with Obsessive-Compulsive Disorder (without HD) from seeking treatment services at military hospital and clinics in Shiraz city and 50 normal army personnel were purposefully selected and administered to complete the research questionnaires. Data were analyzed using descriptive statistics, confirmatory factor analysis (CFA), discriminant analysis, Cronbach's alpha and test-retest reliability with SPSS and AMOS Graphics software.
  Results
  The findings of the survey showed that internal consistency (Cronbach's α) of the Hoarding Rating Scale-Interview (HRS-I) was high, α = 0.803 and inter-item correlations ranged from 0.65-0.79. The correlation coefficients for assessment of the test-retest reliability (an interval of two weeks) were appropriate. The results of CFA to obtain the construct validity indicated that all five items showed high factor loading with the total score. Discriminant analysis revealed the Discriminant validity of the HRS-I for significant differentiation between the hoarding and non-hoarding participants. A total score of 17 was obtained as a potential cut-off point.
  Conclusion
  HRS-I is a valid and reliable tool for using in Iranian clinical settings. This scale can be used in clinical screening, assessment and diagnosis, measurement of response to treatment, and estimation of the prevalence of HD in the normal population.
  Keywords: hoarding disorder, obsessive-compulsive disorder, Psychometrics, Psychiatric Status Rating Scales
 • F. Teymoori, V. Pesarakloo, H. Ghafourian, M. Kashefiol Asl * Pages 36-42
  Background
  Antibiotics are one of the most important pollutants of the aqueous environments. In this study, the efficiency of Fenton advanced oxidation process to remove the antibiotics (ciprofloxacin and ampicillin) was investigated.
  Materials And Methods
  This study was performed discontinuously in laboratory scale on the wastewater of one a military hospital. The values of chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD) of wastewater, mixed liquor suspended solids (MLSS), and mixed liquor volatile suspended solids (MLVSS) were measured in summer, winter and spring. Also, efficiency of activated sludge process and Fenton oxidation for removal of BOD, COD, ciprofloxacin, and ampicillin was investigated. Effects of changes of pH, hydrogen peroxide and Fe (II) in efficiency of antibiotics removal in Fenton process were evaluated.
  Results
  The results showed that the input COD of the wastewater had similar values in the winter and summer. The maximum and minimum concentration of BOD was in late winter and early spring, respectively. The maximum efficiency for elimination of ampicillin antibiotic with 66% was achieved by activated sludge process in early spring. Removal efficacy for ciprofloxacin antibiotics was partially equal to ampicillin. The efficacy of Fenton process for ciprofloxacin and ampicillin removal was 82% and 80%, respectively. The optimum conditions for all parameters were determined. In the Fenton process, the optimum pH was 3.5, Fe (II) and hydrogen peroxide concentrations were 0.7 and 0.45 mmol/L respectively, and retention time was determined one hour. The optimum ratio of H2O2 / Fe (II) was obtained 0.64.
  Conclusion
  The results of this study showed that the Fenton process is a suitable process for removal of ciprofloxacin and ampicillin antibiotics from wastewater.
  Keywords: Hospital, Antibiotic, Ampicillin, Ciprofloxacin
 • S. Amiri *, A. Ghasemi Navab, E. Azad-Marzabadi, Y. Jamali Pages 43-50
  Background
  Survey on different biological dimensions of personality consisting of morningness and eveningness types and their influence on different aspects of psychological damages of adolescents seem to be a necessary scope of study. The aim of the present study was to investigate psychological damage levels in adolescents based on their biological personality types Including morningness and eveningness.
  Materials And Methods
  For this purpose, 362 High school students in Bushehr city were selected using multistage cluster sampling. Then, morningness-eveningness questionnaire was distributed among them. After analysing the initial results, 61 participants were selected for the second stage based on their scores in personality traits questionnaire, as individuals with morning, evening and intermediate type categories. Finally, in order to test the hypothesis of this study, psychological symptoms assessment questionnaire (SCL-90-R) was distributed among them. The collected data were analysed to investigate the research goals.
  Results
  it was indicated significant differences between dimensions of psychological damage based on the morning, evening, and intermediate types of personality: evening types had higher scores in all components of the measurement of psychological damage.
  Conclusion
  It seems that individual differences in biological cycles of adolescents’ personality may be related with the levels of psychological damage.
  Keywords: Circadian Rhythms, Personality, Psychology, Adolescents
 • M. Panjehpour, A. Ghasemi * Pages 51-69
  At the moment, a variety of disasters including climate changes and meteorite fall threaten human society on the earth. So, scientists believe that it is important to explore viable alternative planets in the Solar System to ensure survival of the human civilization. To this end, lots of space exploration missions have been conducted for gaining information about the other parts of the Solar System in the recent years. Astronauts have to confront a lot of challenges in these missions. Long- and short- term spaceflight is associated with physiological and biochemical changes in human body such as changes in body mass, energy balance, water–electrolyte metabolism, calcium and bone metabolism and endocrine system function. These changes which are often in response to adaptation of astronauts’ tissues and systems to environmental changes are affected by microgravity of space, stress, nutrition, changes in sleep cycles, temperature, pressure and humidity. This review describes the physiological and biochemical mechanisms involved in the human body responses to the microgravity and life in space for a long time and possible solutions countermeasures in order to avoid the risk of these changes on the health of the astronauts.
  Keywords: Physiological adaptation, Weightlessness Countermeasures, Spaceflights, Microgravity
 • A. Batooie *, M. H. Mozaffarian Pages 70-74
  Background
  The suicide rate in the military environment is more than the non-military one and military studies have shown that suicides have increased among military staff in recent years. This study was conducted among the soldiers of a military unit to determine psychometric properties of Suicide Cognitions Scale Revised (SCS-R).
  Materials And Methods
  In a descriptive-survey, a sample of 300 soldiers from a military unit were randomly selected and studied according to factors such as age, education level and military rank. The survey tools consisted of SCS, Beck Scale for Suicide Ideation (BSSI), Beck Hopelessness Scale (BHS) and Oxford Happiness Questionnaire (OHQ).
  Results
  Results of the correlation analysis showed that the SCS has concurrent validity with BHS (r=0.654, p
  Conclusion
  Psychological tests, especially in the field of military forces have a great importance. Given the validity of SCS-R about the soldiers, it can be used in the prevention of suicide of soldiers.
  Keywords: Psychological tests, Suicide, Validity, Reliability, military
 • S. Saeedi, S. Alimohammadzade Taher * Pages 75-77
  Background
  Dyspepsia is related to Helicobacter pylori and is among the most common reasons of military patients’ referring to Gastroenterology clinics. This study was performed to compare the efficacy of anti-Helicobacter pylori (anti-HP) and Proton Pump Inhibitors (PPI) treatment in patients with dyspepsia.
  Materials And Methods
  This randomized clinical trial was performed on 160 patients with dyspepsia who were randomly received two treatment regimens including only PPI medicines and both PPI and anti-HP agents
  Results
  After the treatment, almost all symptoms had significantly less severity in the patients receiving anti-HP treatment compared with those receiving only PPI treatment (p
  Conclusion
  According to the results, it is recommended that anti-HP treatment be used to improve the symptoms severity in patients with dyspepsia.
  Keywords: Helicobacter pylori, Proton Pump Inhibitors, Dyspepsia
 • Ar Ranjbarnaeeni, Ali Asghar Saedi, Yaser Hariri, M. Amininafar Pages 82-84