فهرست مطالب

پژوهشهای سیاسی جهان اسلام - سال ششم شماره 3 (پیاپی 20، پاییز 1395)

نشریه پژوهشهای سیاسی جهان اسلام
سال ششم شماره 3 (پیاپی 20، پاییز 1395)

 • تاریخ انتشار: 1395/06/27
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمدرضا بردبار صفحات 1-23
  نهضت اسلامی ایران از سال 1342 شمسی به رهبری امام خمینی آغاز گردید. مساله محور بودن این موضوع از آن جهت است که با توجه به ویژگی گفتمان نهضت اسلامی ایران که بر محوریت اسلام ناب در نظر، و اسلام مبارز در عمل است، بسیار محدود مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار گرفته است. علیرغم آن که این گفتمان، اندیشه سیاسی را در ایران، جهان اسلام و حتی بنا به اظهار صاحب نظران برجسته، در مغرب زمین وارد مرحله جدیدی کرد و برخلاف فرایند چند صدساله مسلط سکولاریسم در جهان در فرایندی معکوس، نه تنها باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، بلکه الگویی الهام بخش از رابطه دین و سیاست برای ایجاد تغییرات اجتماعی، نظام سازی سیاسی و استمرار آن ارائه نمود. آنچه این گفتمان را تاثیرگذار کرد، مبانی و شاخص های محکم اندیشه ای برگرفته از دین اسلام بود. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش اساسی است که گفتمان مسلط نهضت اسلامی ایران بر مبنای چه شاخصه هایی الهام بخش جنبش های سیاسی اسلامی در جهان اسلام است؟ این پژوهش با استفاده از روش مطالعه تطبیقی، تحلیل و بررسی می شود. چهارچوب نظری پژوهش را نظریه های گفتمانی شکل داده است و داده های پژوهش با استفاده از روش اسنادی گردآوری گشته است.
  کلیدواژگان: نهضت اسلامی ایران، اندیشه امام خمینی، جنبش های سیاسی اسلامی، جهان اسلام
 • محمدرضا حاتمی*، علی قادری، علی جمشیدی صفحات 25-42
  گروه های مرجع از مهمترین منابع هویتی جامعه هستند که افراد رفتار و ارزش های خود را از آنها اقتباس می کنند. به همین دلیل بررسی روند تغیررات نگرشی نسل جوان در زمینه گروه های مرجع از مهمترین دغدغه های برنامه ریزان اجتماعی محسوب می شود. با توجه به تغییرات سریع در جوامع بشری به ویژه در جامعه ما، تغییر در پروه های مرجع نیز اتفاق افتاده است. با توجه به کمبود پیمایشهای موجود در دهه 1380 در این زمینه ابتدا این پیمایش ها مورد بررسی دقیق قرار گرفت. سپس سه پیمایش مربوط به سال های 1381و 1382 و 1385 که دارای گویه های مورد بررسی یکسان بودند انتخاب گردید . با استخراج گویه ها و به دست آوردن میانگین وزنی در این رابطه نهایتا تغییرا ت نگرشی از طریق رسم نمودارها ترسیم گردید . در این تحقیق از تحلیل ثانویه داده های به دست آمده ازپیمایشهای ملی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که روند اعتماد نسل جوان به روحانیون در این 5 سال روند کاهشی داشته است. داده های این تحقیق نشان دهنده این مهم است که جوانان الگوهای رفتاری و فکری خود را بیشتر از معلمان و اساتید دانشگاه و ورزشکاران اقتباس نموده اند. با توجه به تاثیرات اجتناب ناپذیر روحانیون در 150تاریخ ساله اخیر در کشورمان و دینی و مذهبی بودن نظام سیاسی این اهمیت دو چندان خواهد بود. در پایان نیز برای رفع این نقیصه راه حلهایی ارائه داده شده است.
  کلیدواژگان: گروه های مرجع، تغییرات نگرشی، روحانیون، معلمان، اساتید دانشگاه
 • منیرالسادات حسینی صفحات 43-75
  در عصر جهانی شدن، گسترش جهانی زبان انگلیسی مخصوصا از طریق آموزش زبان انگلیسی، به عنوان یکی از بحث بر انگیزترین موضوعات در رشته زبان شناسی کاربردی و مسائل سیاسی مطرح بوده است. با در نظر گرفتن اهمیت این تغییر محتوایی در زبان شناسی کاربردی که موجب گسترش جهانی زبان انگلیسی و جریان آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک پدیده ذاتا مشکل آفرین شده است و همچنین با عنایت به وجود تفاوت های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیکی بین کشورهای اسلامی و کشورهای انگلیسی زبان مانند آمریکا و انگلیس، تحقیق حاضر به بررسی وضعیت زبان انگلیسی و آسیب شناسی آموزش این زبان در ایران به عنوان یکی از کشورهای جهان اسلام پرداخته است تا بر اساس تحقیقات گذشته و مطالعات انجام شده در این زمینه راهکارهایی در خصوص جلوگیری از آسیب های اجتماعی- سیاسی ناشی از جهانی شدن از طریق آموزش غلط زبان انگلیسی در قالب مفهوم امپریالیسم زبانی ارائه نماید. تحقیقات گذشته نشان داده است که امپریالیسم زبانی موجب بروز آسیب های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ایدئولوژیکی در جوامع هدف از جمله کشورهای جهان اسلام شامل کشور ایران شده است و حل آن مستلزم انجام تحقیقات گسترده میدانی در این زمینه است. تلفیق دستگاه های اجرایی در برنامه ریزی های آموزشی زبان و ارائه چشم انداز جهانی و ملی با در نظر گرفتن این موضوع می تواند راهکار موثری در جلوگیری از نفوذ سیاسی- فرهنگی غرب به کشورهای اسلامی و مواجهه با هژمونی زبان انگلیسی در این کشورها باشد. تصمیم گیرندگان سیاسی و آموزشی کشور می توانند با برعکس کردن این روند، به جای اجازه دادن به تزریق فرهنگ و عقاید غرب در قالب آموزش زبان انگلیسی و با استفاده از ترفند خودشان و ایجاد روندی جدید و حساب شده از طریق آموزش زبان انگلیسی و اعزام مبلغین اسلامی آشنا با این زبان به صادر کردن فرهنگ ناب اسلامی – ایرانی از طریق زبان انگلیسی به کشورهای هدف بپردازند. در ضمن نویسنده با استفاده از تجربیات در طول تدریس به این نتیجه رسیده است که در آموزشگاه های زبان انگلیسی و دانشگاه های کشور می توان با استفاده از میل به یادگیری زبان انگلیسی یادگیرندگان آنان را تشویق به اشاعه فرهنگ ملی و اسلامی در حین یادگیری زبان انگلیسی نمود.
  کلیدواژگان: امپریالیسم زبانی، هژمونی زبان انگلیسی، آسیب شناسی اجتماعی - سیاسی زبان، جهانی شدن، جهان اسلام
 • مقصود رنجبر، محمد عابدی صفحات 77-99
  نزاع اعراب و اسراییل با قدمت ترین مسئله فرا روی خاورمیانه طی دهه های گذشته بوده است. در این میان دهه 2004-2014 ، چهار جنگ را در این عرصه به خود دیده است. سوال اصلی پژوهش این است که اسرائیل در جنگ های خود علیه حزب الله وحماس چه اهدافی را دنبال می کرد؟ در پاسخ به نظر می رسد که همزمان با هدف عمده اسراییل در تخریب آگاهانه زیر ساخت های لبنان و فلسطین، اهداف اسراییل در این جنگ ها به نظام موازنه قدرت درخاورمیانه نیزمرتبط بوده است واسرائیل با هدف تغییر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه و ایجاد شکاف بیشتر بین کشورهای جهان اسلام وحامی فلسطین و لبنان سیاست های منطقه ای خود را شکل داده است. بنابراین جنگ های اعراب و اسراییل طی دهه فوق الذکر را می توان به مثابه چالشی آگاهانه برای بر هم زدن موازنه قدرت منطقه ای تفسیر کرد. آنچه در این نوشتار می آید بررسی جنگ های چهارگانه اسراییل طی دهه اخیر است که ضمن واکاوی اهداف اسراییل، نشان می دهد چگونه فرهنگ حاکم بر موازنه قدرت بر برداشت های کشورهای مختلف و نتایج جنگ ها تاثیرگذار بوده و معادلات قدرت را میان بازیگران این عرصه تعیین کرده است.
  کلیدواژگان: موازنه قدرت، جنگ های خاورمیانه، اعراب واسرائیل، جنبش های اسلامی در خاورمیانه
 • ولی محمد درینی، هادی اسماعیل پورمقدم*، وحید دهباشی صفحات 101-119
  بر همگان آشکار است که عملکرد اقتصادی و ساختار سیاسی جامعه دارای رابطه تنگاتنگ و متقابل می باشند؛ به طوری که موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی وابسته به عملکرد اقتصاد می باشد. از سوی دیگر عملکرد اقتصاد هم در مرحله تدوین و تکوین سیاست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی می باشد. عملکرد کشور در تجارت بین الملل و تراز بازرگانی نیز به عنوان یکی از شاخص های عملکرد اقتصادی از کیفیت فضای سیاسی جامعه تاثیر می پذیرد. این مقاله به بررسی تاثیر بی ثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بین الملل کشور با استفاده از روش خودرگرسیونی با توزیع با وقفه (ARDL) می پردازد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد ثبات سیاسی اثر مثبت بر وضعیت تجارت بین الملل و تراز بازرگانی کشور دارد؛ به گونه ای که با یک درصد بهبود کیفیت فضای سیاسی و افزایش میزان ثبات سیاسی تراز بازرگانی در تجارت بین الملل 11 درصد افزایش می یابد. هم چنین نرخ ارز حقیقی موثر و رشد اقتصادی نیز اثری مثبت و معنادار بر تراز بازرگانی کشور دارند.
  کلیدواژگان: ثبات سیاسی، تجارت بین الملل، ژئوپلیتیک
 • پیمان زنگنه*، سمیه حمیدی صفحات 121-144
  گروه های سلفی-تکفیری، جریانی هستند که با خوانشی سطحی از گزاره های دینی، عمل خشونت آمیز خود را در جهت برپایی جامعه ایده آلشان توجیه می نمایند. آنان با برداشتی جزمی و به دور از هرگونه اجتهاد عقلی از شریعت که متاثر از پیشینه ذهنی و ساختار روانی آنان است، درصدد واکنش نسبت به فرآیندهای ناشی از مدرنیته برمی آیند. داعش نیز به عنوان یکی از شاخه های جریانات سلفی در تلاش است تا با تفسیری رادیکال از گزاره های دینی، عمل خشونت آمیز خود را توجیه نماید. تفسیر رادیکال آن ها از دین بیش از آن که در متن شریعت موجود باشد، ناشی از فضای روانی ملتهب و آشفتگی های مواجهه با دنیای مدرن است. مساله نوشتار حاضر این است که درکنار تفاسیر رادیکال از دین چه عوامل روانشناختی در گرایش افراد به گروه داعش و انجام عمل خشونت آمیز موثر بوده است؟ دست آورد نوشتار حاضر آن است که فشارهای ناشی از دنیای مدرن بر خوانش جزمی داعش از شریعت و تمایل به بروز خشونت رفتاری جهت ارضاء امیال سرکوب شده اثرگذار بوده است. نوشته پیش رو بر آن است تا با بهره گیری از مفروضات بنیادین روانکاوی با تاکید بر خوانش ژیژک از لاکان، اندیشه و عمل داعش را از زاویه روانشناسی سیاسی و با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی مورد بررسی و کنکاش قرار دهد.
  کلیدواژگان: داعش، کنش رفتاری، روانشناسی سیاسی، خشونت، گروه های سلفی، تکفیری، دگر بزرگ
 • محمدهادی امین ناجی*، مصطفی دلشاد تهرانی، محمدهادی محتشمی صفحات 145-165
  یکی از مهم ترین ویژگی های اسلام نگاه واقع بینانه به آینده انسان ها، بعنوان دغدغه آمیزترین مسئله بشری است. نگرش جامع و کامل اسلام به آینده پژوهی را در توانایی تصور از آینده به طریق مطالعه، تحقیق یا تصویر پردازی با بهرمندی از روش های علمی، آموزه های دینی، یا کشف و شهود غیرمادی، در همه زمینه ها و از جمله ویژگی های حکومت آخرالزمان می توان دید. ما در این مقاله در پی استنباط ویژگی های مدینه فاضله حضرت حجت(عج) هستیم. بنابر این بررسی مسائل بنیادین شرایط و ویژگی های حکمرانی آینده جهان و نقش انقلاب اسلامی ایران بعنوان مقدمه ظهور منجی عالم بشریت از مهم ترین موضوعاتی است که با تکیه بر نهج البلاغه بررسی خواهد شد.
  کلیدواژگان: قرآن، نهج البلاغه، حکمرانی، آینده، حاکمان
 • رضا التیامی نیا*، علی تقوایی نیا صفحات 167-196
  واقع گرایان سنتی نسبت به اهمیت ایده ها بی تفاوت بودند. در حقیقت در سال 1939، ای.اچ .کار[1]قدرت بین المللی را در سه دسته بندی توصیف و ارائه کرد: قدرت نظامی،قدرت اقتصادی و قدرت مسلط بر افکار و ایده ها(قدرت نرم)..قدرت در مفهوم رئالیستی به منابع قابل سنجش و محسوس تقلیل یافت.قدرت نرم شکلی از ایدئالیسم یا لیبرالیسم نیست بلکه شکلی از قدرت است یا روشی برای دستیابی به نتایج مطلوب است.مشروعیت، واقعیت قدرت است.نبردها یا تلاشهای رقابتی بر سر مشروعیت بخشی از عوامل تقویت کننده یا محروم کننده قدرت نرم می باشد و در این منازعه ، دولتها تنها بازیگران اصلی نیستند بلکه شرکتها،موسسات و نهادها، سازمان های غیر دولتی و حتی شبکه های تروریستی غیر دولتی اغلب دارای قدرت نرم خودشان می باشند. بسیار مهم است که قدرت سخت و نرم را در راهبردهایی که تحت عنوان قدرت هوشمندانه تعریف می شوند ترکیب نمود. NYE،JR،2004،1-6)). قدرت نرم در سیاست داخلی و خارجی سبب هویت سازی،تحریک و بسیج افکار عموی برای تحقق اهداف کلان نظام سیاسی،احیاء هویتهای فروپاشیده،ایجاد وحدت در داخل،تحکیم موقعیت و مواضع سیاسی منطقه ای و بین المللی آن نظام ، تقویت حس پویایی، پیشرفت و تقویت روحیه جهادی و دفاع از موجودیت ان نظام و ارمانهای آن می شود اما در نظامهای سخت و غیرالهی سبب استعمار نوین،توجیه رفتارهای سلطه طلبانه،تحریک افکار عمومی علیه دشمن خیالی، فرافکنی و سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها و مشکلات داخلی ان نظام می شود.
  [1] -E.H. Carr
  کلیدواژگان: قدرت نرم، سیاست خارجی، بازنمایی، حوزه نفوذ، ایده
|
 • Mohammad Reza Hatami*, Ali Ghaderi, Ali Jamshidi Pages 25-42
  Reference groups are the most important identity resources of the society by which individuals obtain their behaviors and values. Therefore, the analysis of changing process in young generation attitudes in regard with reference groups is accounted as the most significant concerns of the social program makers. Regarding the rapid changes in human societies, especially in our society, changes have also been occurred in social references. Due to the lack of studies in 1980s in this field, first, the related surveys were closely examined. Then, three studies done in the years of 1980, 1981, and 1982, which have identical indexes, were chosen. By adopting the indexes and obtaining the means of values in this relation, the attitude changes have been shown through the graphs. In this research, the analysis of secondary data from national surveys has used applied. The results of the research show that the trend of the younger generation to clerics has been decreasing in these 5 years. The findings indicate that young people adopt their behavioral and intellectual models mostly from their teachers, university professors, and athletes. Considering the inevitable effects of the clergies in our country during the past 150 years, and also the notion of religious characteristics of our political system, this issue is more significant. In the end, solutions are provided to solve this problem.
  Keywords: Reference Groups, Attitudinal Changes, Clergies, Teachers, University Professors
 • Monirosadat Hosseini Pages 43-75
  In the era of globalization, the worldwide spread of English, especially through English Language Teaching (ELT), is known as one of the most controversial issues in the field of applied linguistics and political sciences. Conceiving the importance of this conceptual shift in the field of applied linguistics which introduces English spread and the mainstream of ELT as inherently problematic phenomena as well as concerning the cultural, social, ideological, and political differences between the Center and the Iranian society, this research aimed at studying the situation of ELT in Islamic countries in the Middle East in the line of Linguistic Imperialism and pathology of teaching English in Iran as a member of Islamic world. The review of the previous studies showed that ELT community has been affected by this critical conceptual shift in such a way that in some important categories including methods, material and curriculum development, English spread and policy, the linguistic imperialism theory dominates. It can be concluded that linguistic imperialism position carries special weight alongside the mainstream of ELT in ELT community's perspective in Islamic countries such as Iran. Some strategies are suggested in this study to prevent damage caused by globalization through linguistic imperialism. The previous studies showed that English Imperialism cause cultural, social, political, and ideological damages in Islamic countries in the Middle East such as Iran. Solving this problem requires research and investigation in this area. In the present study, the author analyzing the situation in Iran context as an Islamic country, concluded that, using their own strategy in dominating the culture of English language countries, policy makers in Islamic countries can reserve the flow in dominating Islamic notions and cultures in these countries by adopting a new trend in English Language Teaching strategies with inclination to Islamic thoughts.
  Keywords: English hegemony, linguistic imperialism, globalization, Islamic countries, Social-political pathology
 • Dr Mghsood Ranjbar Pages 77-99
  Arab-Israeli conflict over the past decades has been the oldest problem in the Middle East. There have been four wars in this area during 2004-2014 decades. The main research question is: “What were the Israel’s aims in the wars against Hezbollah and Hamas?” In response it seems that concurrent with destruction of infrastructure in Lebanon and Palestine, the Israel’s aims of these wars have been related to the balance of power in the Middle East. In this way, Israel has shaped its regional policy with the aim of balancing power in the Middle East and creating further gaps between the countries of the Islamic world and the Palestinian and Lebanon supporters. Thus, the Arab-Israeli wars during the past decade could be interpreted as a conscious challenge to undermine the balance of regional power. This research aims to review the four Israel wars over the past decade. The results show how dominant culture on balance of power influence the perceptions of different countries and the results of the wars and how balance of power are determined by the actors in this field.
  Keywords: balance of power, Middle East wars, Arabs, Israel, the Islamic movements in the Middle East
 • Vali Mohammad Darini, Hadi Esmaeilpour Moghadam*, Dehbashi Vahid Pages 101-119
  It is obvious that the economic performance and political structure of society have close and mutual relationship so that the success and sustainability of any political structure would be dependent on the economic performance. On the other hand, the economic performance is dependent on the nature and quality of political structure both in the formulation of economic policies and its implementation. The country performance in international business and trading balance as an indicator of economic performance is affected by the quality of the political structure of the society. This paper examines the impact of political instability on international business in Iran using autoregressive and distributed lag (ARDL) Model. The results of the model show that political stability has a positive effect on the country's trade balance and international business, in a way that with one percent increase in the quality of political structure and political stability, balance of trade increases 11 percent. In addition, real effective exchange rate and economic growth have also positive and significant effect on the trade balance of the country.
  Keywords: Political stability, Trade balanc, Economic performance
 • Peyman Zanganeh*, Somayeh Hamidi Pages 121-144
  Takfiri-Salafi groups are the movements that justify their violent actions in setting up their ideal society with a superficial reading of religious propositions. They attempt to react to modernity oriented processes by their dogmatic interpretation that is far from any Intellectual Ijtihad from Sharia influenced by psychic background and their psychological structure. Daesh, as one of the branches of Salafi movements, attempts to justify its violence by radical interpretation of religious propositions. Their radical interpretation of the religion aside from being in the Sharia statements is the result of inflammatory psychological atmosphere and confusion in the face of the modern world. The present study aims, besides radical interpretations of religion, investigate the psychological factors that affect individuals’ tendency to Daesh group and its violence. The results of the study show that pressures of the modern world on dogmatic reading have been effective in terms of Sharia and tendency to behavioral violence for meeting suppressed needs. This study aims to examine thoughts and actions of Daesh in terms of psychological and political viewpoints using basic assumptions focusing reading of Zizek from Lacan applying descriptive and analytical method.
  Keywords: Daesh, Behavioral Action, Political Psychology, Violence, Takfiri- Salafi Groups, Giant Alteration
 • Mohammad Hadi Amin Naji*, Mostafa Delshad Tehrani Pages 145-165
  One of the most prominent characteristics of Islam is its realistic view at human’s future as the most problematic issue of human being. Islam’s comprehensive perspective towards future studies could be realized by the ability to predict the future through studying or visualizing by using scientific approaches, religious doctrine, and spiritual revelation in all areas. This perspective considers all aspects, specially the characteristics of apocalypse. In this article, we attempt to infer the characteristics of Mahdavi’s utopia. Hence, a study of the fundamental issues and characteristics of future governance of the world, and the role of Islamic revolution of Iran in the preparation for emersion of the savior of human being, relying on Nahjul-Balagha, are the most important topics which are investigated in this research.
  Keywords: Quran, Nahjul-Balagha, Governance, Future, Rulers
 • Reza Eltiami Nia*, Ali Taghvaie Nia Pages 167-196
  Traditionalist realists were indifferent to the importance of ideas. In fact, in 1939
  .A.H.Car describes and classifies the international power into three categories: military
  power, economic power, and power dominant on ideas and thoughts (hegemonic power).
  In terms of realistic concept, power was reduced to perceivable and sensible sources.
  Soft power is not a form of idealism or liberalism but it is a form of power or a way
  of access to favorable results. Legitimacy is the reality of power. Rival or competitive
  struggles for legitimacy is a part of enhancing or depriving the soft power, and in this
  conflict, governments are not the only actors but firms, institutions, non-governmental
  organizations, and even terrorist networks have their own soft power. It is very
  important to emerge the soft and hard power with strategies that are defined as smart
  power (NYE,JR,2004,1-6). Soft power in internal and external policy create identity
  making, inspiring and mobilization of public thoughts to meet the major aims of political
  system, revival of fragmented identities, creation of unity in country, consolidation of
  regional and international political position of the system, enhancement of the sense of
  dynamism, progression and enhancement of fighting and defending of the existence of
  the political system, and its ideals. But in the hard and non–divine systems, it causes
  new colonialism, moral justification and purge of hegemonic behaviors, incitements
  of public thoughts against imaginary enemy, projection and covering the faults and
  internal problems of the political system.
  Keywords: Soft Power, Foreign Policy, Representation, Scope of Influence. Idea