فهرست مطالب

رویکردهای نوین آموزشی - سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1396)
 • سال دوازدهم شماره 1 (پیاپی 25، بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ندا پریشانی، سید ابراهیم میرشاه جعفری، فریدون شریفیان، مهرداد فرهادیان صفحات 1-24
  در این مقاله با روش تطبیقی و توصیفی- تحلیلی، اهداف غایی و کلی آموزش محیط زیست و نیز فعالیت های مرتبط با آنها در کشورهای سوئد، استرالیا، کانادا، ترکیه و ایران بررسی شده است. با این هدف، علاوه بر بررسی اسناد و مدارک کشورهای منتخب و ایران در زمینه آموزش محیط زیست، با 12 نفر از متخصصان محیط زیست در دو شهر تهران و اصفهان مصاحبه شده است. برای انتخاب این افراد از روش هدفمند و زنجیره ای استفاده شده است و مصاحبه با آنان تا رسیدن به تکمیل اطلاعات ادامه یافته است. نتایج به دست آمده در بخش اهداف غایی نشان می دهد که روح حاکم بر اهداف کشورهای منتخب، توسعه پایدار بوده است. در بخش اهداف کلی در بین بخش های تقویت دانش، مهارت و نگرش مثبت به طبیعت شباهت هست. در بخش فعالیت های مرتبط با آموزش محیط زیست، فاصله بسیاری بین کشورهای منتخب با ایران هست که ناشی از وجود فاصله زیاد بین اهداف مدنظر با برنامه اجراشده در کشورمان است. در پایان مقاله، فعالیت های بومی سازی شده با توجه به هدف غایی آموزش محیط زیست پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: بررسی تطبیقی، اهداف، آموزش محیط زیست، فعالیت ها
 • شیما برهانی، مرضیه دهقانی، پروین صمدی صفحات 25-45
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان بر سبک های تدریس آنان در شهرستان رودبار است که ویژگی های جمعیت شناختی جنسیت، سابقه تدریس، رشته تحصیلی و وضعیت تاهل نیز در این تاثیر در نظر گرفته شده اند. از جامعه آماری معلمان دوره ابتدایی شهرستان رودبار به روش سرشماری کل تعداد223 نفر انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از پرسشنامه سبک تدریس گراشا (1996) و خودکارآمدی تدریس تسچانن- موران و وولفولک هوی (2001) و هوش معنوی گینگ (2008) استفاده شده است. بعد از جمع آوری داده ها، روش های آمار توصیفی و استنباطی (رگرسیون چندگانه و واریانس چندراهه (MANOVA)) به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد که هوش معنوی و خودکارآمدی معلمان به طور مثبت و معنادار قدرت پیش بینی و تاثیرگذاری بر سبک های تدریس معلمان دارند. هیچ یک از متغیرهای جمعیت شناختی ذکرشده نیز بر خودکارآمدی معلمان تاثیر معنی دار نداشته است. در بین معلمان با رشته تحصیلی مختلف از نظر هوش معنوی تفاوت معنی دار هست. معلمان دارای رشته تحصیلی مرتبط دارای هوش معنوی بیشتری هستند.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، خودکارآمدی، سبک تدریس، معلمان، دوره ابتدایی
 • مهدی نامداری پژمان، پروین قنبریان، سیروس قنبری، ایرج بصیری صفحات 46-74
  هدف پژوهش حاضر تعیین میزان اثربخشی برنامه درسی پژوهی بر مهارت های حرفه ای معلمان آموزش و پرورش استثنایی استان همدان است. روش پژوهش پس رویدادی از نوع علی مقایسه ای است. جامعه آماری شامل معلمان آموزش و پرورش استثنایی استان همدان در سال تحصیلی 92-1391 بوده که با کاربرد روش نمونه گیری تصادفی طبقه‏ای، 320 معلم انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه های فراهم‏آوری فرصت های یادگیری، علاقه مندی به افزایش دانش و مهارت‏های شغلی، سازماندهی و مدیریت کلاس، فرم های مشاهده به کارگیری نظریه های یادگیری، استفاده از وسایل آموزشی و کمک آموزشی، بهره گیری از شیوه های صحیح ارزشیابی، ترغیب دانش آموزان به کار گروهی در کلاس درس و آزمون آشنایی با نظریه های یادگیری بوده است. نتایج نشان می دهد که گروه های درس پژوه و عادی از نظر فراهم‏آوری فرصت های یادگیری (05/0>p؛ 33/2=t)؛آگاهی از نظریه های یادگیری (05/0>p؛ 11/2 =t)؛ استفاده از وسایل آموزشی و کمک‏آموزشی (01/0>p؛ 67/2=t)؛ علاقه مندی به افزایش دانش و مهارت های شغلی (05/0>p؛ 47/2=t) وترغیب دانش آموزان به کار گروهی (05/0>p؛ 50/2=t) تفاوت معناداری داشته اند. در سه مولفه بهره‏گیری از شیوه های صحیح ارزشیابی (11/0=p؛ 58/1 =t)؛ سازماندهی و مدیریت کلاس درس (59/0=p؛ 54/0=t) و کاربرد نظریه های یادگیری (48/0=p؛ 71/0=t) تفاوت معناداری مشاهده نشده است.
  کلیدواژگان: درس پژوهی، رشد حرفه ای، اثربخشی
 • عادل زاهد بابلان، غفار کریمیان پور، ادریس دشتی صفحات 75-91
  هدف این پژوهش، بررسی نقش کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی در اشتیاق تحصیلی دانش‏آموزان پایه پنجم و ششم شهرستان ثلاث باباجانی است. روش پژوهش همبستگی(تحلیل مسیر) بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانش‏آموزان پایه پنجم و ششم دبستان شهرستان ثلاث باباجانی(420) نفر است که باتوجه به جدول مورگان و با روش تصادفی طبقه ای 210 نفر برای نمونه (100 پسر و 110 دختر) انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه کیفیت زندگی در مدرسه، خودپنداره تحصیلی و اشتیاق تحصیلی استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که کیفیت زندگی هم به طور مستقیم (519/0=β) و هم به طور غیرمستقیم (281/0=β) از طریق خودپنداره تحصیلی بر اشتیاق تحصیلی تاثیرمی‏گذارد. همچنین خودپنداره تحصیلی به طور مستقیم بر اشتیاق تحصیلی (347/0= β) تاثیر می گذارد. بهترین مسیر برای پیش بینی اشتیاق تحصیلی، مسیر کیفیت زندگی در مدرسه به اشتیاق تحصیلی بوده است. بنابراین، می‏توان نتیجه گرفت که کیفیت زندگی در مدرسه و خودپنداره تحصیلی از متغیرهای مهم و مرتبط با تحصیل دانش‏آموزان هستند.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی در مدرسه، خودپنداره تحصیلی، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان ابتدایی
 • مهناز زمانی، سیاوش طالع پسند صفحات 92-109
  هدف از اجرای پژوهش بررسی تاثیر مداخلات چند بعدی انگیزشی- رفتاری بر عملکرد و انگیزه تحصیلی بود. از یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر پایه هفتم مقطع متوسطه اول دبیرستان های دولتی شهر سمنان در سال تحصیلی 92-93 بودند. شرکت کنندگان 72 دانش آموز (38 نفر کنترل و 34 نفر آزمایش) دختر پایه اول متوسطه اول شهر سمنان بودند که به شیوه نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. مولفه های رفتاری در 12 جلسه آموزش داده شد. همه آنها پرسشنامه های انگیزش پیشرفت هرمنس(1970) و پرسشنامه چند عاملی انگیزش تحصیلی سمنان (پورآقا و طالع پسند، 1393) را تکمیل کردند. داده ها با مدل تحلیل کوواریانس تحلیل شدند. یافته ها نشان داد مداخله انگیزشی- رفتاری بر مولفه های برنامه ریزی، مدیریت تکلیف و پافشاری اثر بخش بود. افزون برآن، مداخلات چند بعدی انگیزشی بر نمره کل عملکرد، سخت کوشی و اعتماد اثر معنادار داشت. مداخله انگیزشی- رفتاری برای افزایش انگیزش و عملکرد در مدارس کارامد بوده و استفاده از آن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: مداخلات چند بعدی انگیزش، عملکرد تحصیلی، انگیزش پیشرفت، انگیزه تحصیلی
 • نرگس انتظامی بیان، قدسی احقر، حسن شعبانی گیل چالان صفحات 110-129
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر یادگیری خودتنظیمی بر سبک های حل تعارض دانش آموزان است. بدین منظور،240 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه های خودتنظیمی بوفارد و نسخه دوم شیوه مقابله با تعارض رحیم (ROCI-II) پاسخ دادند. داده های به دست آمده با رگرسیون چندمتغیری تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان می دهد که راهبردهای شناختی و فراشناختی خودتنظیمی بر سبک های حل تعارض تاثیر معناداری دارند >100/0) P)؛ ولی راهبرد انگیزشی خودتنظیمی برسبک های حل تعارض تاثیر معناداری ندارد. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر سبک همراهانه حل تعارض تاثیر معناداری دارند؛ اما راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر دیگر سبک های حل تعارض (اجتنابی، مهربانانه، مصالحه گرانه و سلطه گرانه) تاثیر معناداری ندارند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که یادگیری خودتنظیمی، بهترین پیش بینی کننده سبک حل تعارض سازنده است؛ بنابراین، نهادهای آموزشی باید برای آموزش و اعتلای یادگیری خودتنظیمی کوشش اساسی و جدی کنند.
  کلیدواژگان: یادگیری خود تنظیمی، سبک های حل تعارض، دانش آموزان، دوره راهنمایی، تاثیر
 • فریبرز نیکدل، زهرا کوهستانی صفحات 130-151
  خودناتوان سازی پیامدهای زیادی دارد و اثرات نامطلوبی بر نظام آموزشی هر کشوری وارد می کند. هدف این پژوهش، بررسی اثر واسطه ای باورهای هوشی در رابطه الگوهای ارتباطی خانواده (متغیر پیش بین) و خودناتوان سازی تحصیلی (متغیر ملاک) دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر شیراز است. با این هدف، 400دانش آموز با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای تصادفی انتخاب شده اند و پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (فیتزپاتریک و ریچی، 1994)، مقیاس خودناتوان سازی (رادوالت و جونز، 1982) و مقیاس باورهای هوشی (دوپیرات و مارینه، 2005) را تکمیل کرده اند. داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان و بر اساس روش بارون و کنی (1986) تجزیه و تحلیل شده اند. یافته ها نشان می دهد که جهت گیری گفت وشنود به صورت منفی (15/0-=β، P کلیدواژگان: خودناتوان سازی، الگوهای ارتباطی خانواده، باورهای هوشی، دانش آموزان دبیرستان
|
 • N. Paishani, S.E. Mirshah Jafari, F. Sharifian, M. Farhadian Pages 1-24
  In this paper the attention has been paid to goals of the environmental education and related activities in Sweden, Australia, Canada, Turkey and Iran through a comparative and analytical method .In this regard, in addition to review documents of Iran and selected countries in the field of environmental education, interviews done with 12 experts in Tehran and Isfahan. To select these experts chain sampling method was used and the interviews with environmental experts executed until data saturation. In aim section, the prevailing view in all countries is sustainable development. In goals section, there was similarities in the development of knowledge, skills and positive attitude to nature. In part of activities related to environmental education, there is a significant gap between selected countries with Iran. On the other hand, it can be stated that this gap has been caused by a Gap between the intended purpose of the program and its implementation in Iran. At the end, localized actions have been proposed regarding the objectives of environmental education.
  Keywords: Environmental Education, Aim, Goals, Comparative Study, Activities
 • Sh Borhani, M. Dehghani, P. Samadi Pages 25-45
  The aim of this study was to investigate the Effect of Spiritual Intelligence and Teachers Self-Efficacy on their Teaching Styles in Roodbar city according to demographic characteristics such as gender, years of teaching, discipline and degrees. Among elementary school teachers, 223 were selected by census method. In order to measure variables, Grasha’ teaching style questionnaire (1996), self-efficacy tschannen-moran and wool folk Hoy (2001) and spiritual intelligence king’s (2008) were used. A collecting data, was analyzed using descriptive and inferential statistics (correlation coefficient, multiple regression and multi-way ANOVA (MANOVA)). Results showed that two variables (Effect of Spiritual Intelligence and Teachers Self-Efficacy) have positive and significant predictive power and influence are teaching styles. None of the demographic variables mentioned had a significant impact on self-efficacy of teachers. Among teachers of different academic disciplines, there are significant differences in terms of spiritual intelligence. Teachers with related academic disciplines a have higher spiritual intelligence
  Keywords: spiritual intelligence, self-efficacy, teaching styles, teachers, elementary school
 • M. Namdari Pejman, P. Ghanbarian, S. Ghanbari, I. Basiri Pages 46-74
  The purpose of this study was to determine the effectiveness of the lesson study on professional skills in Hamadan province Exceptional Education Teachers’. Research method was ex-post facto. The population was all of exceptional teachers’ in Hamadan Province in 2013-2014 academic year. Through stratified random sampling method, 320 teachers were selected as sample. Data gathering tools included questionnaires of providing learning opportunities, interest in increasing knowledge and job skills, class organization and management, and observation forms included applying learning theories, use of teaching aids and education supplies, use of correct methods of assessment, encourage students to work in groups and test of familiar with theories of learning. Results showed that lesson study groups and other have significant differences in variables of providing learning opportunities (t=2.23; p
  Keywords: Lesson Study, Professional Development, Effectiveness
 • A. Zahed Babolan, Gh. Karimianpour, A. Dashti Pages 75-91
  The aim of this study was to investigate the role of the life quality in school and academic self-concept on their academic engagement in Salasbabajani fifth and sixth grade students. The research method was descriptive correlational (path analysis). The population of the study consisted of all students in fifth grade and sixth grade (420) in Salas Babajany. Using Stratified random sampling method, 210 subjects (100 males and 110 females) were selected. Quality of Life School Questionnaire, academic Self-concept and academic engagement was used to collect data. The results of the analysis showed that school life quality, directly (β=0/519) and indirectly (β=0/519) through academic self-concept affects. Also, academic self-concept directly (β=0.347) effect on academic engagement. The best way to predict the academic engagement direction path of the quality of life school to academic engagement. Therefore, it can be concluded that school life quality and academic self-concept are significant variables in relation to student's academic engagement.
  Keywords: Quality of life in school, academic self-concept, academic engagement, student
 • M. Zamani, S. Talepasand Pages 92-109
  The aim of the present study was to examine the effect of the multidimensional motivational–behavioral interventions on performance and academic motivation.This study was administered with a quasi-experimental design with pre-test, post-test and control group. Participants were all of the female students in first-grade high school of public high schools of Semnan in the academic year of 2013-2014. Totally 72 female students (34 in the experimental group and 38 in control group) were selected by multistage random sampling method. Participants received the behavioral components training for 12 sessions. Participants completed Herman's Achievement Motivation Questionnaire (1970) and Semnan Multidimensional Academic Motivation Questionnaire (Pooragha & Talepasand, 2014). Data were analyzed using Covariance Analysis model. Results showed that the motivational-behavioral intervention had the effect on planning, task management, and persistence. In addition, the motivational-behavioral interventions had the effect on the total score of performance, hardworking and trust. The motivational-behavioral intervention has been effective for increasing the motivation and the performance in schools. Thus applying this intervention is recommended.
  Keywords: multidimensional motivational-behavioral interventions, academic performance, achievement motivation, academic motivation
 • N. Entezami, G. Ahghar, H. Shabani Pages 110-129
  The aim of this research was to study the effect of self-regulated learning on conflict resolution styles in guidance school students. For this purpose, 240 students (boys & girls) in guidance school were selected by multi–stage cluster sampling. Two questionnaires were used in this study including Bufard Self–Regulation questionnaire and rahim organizational conflict inventory –II (ROCI-II(. The collected data were analyzed using Pearson correlation and multiple regression statistical tests. The results showed that self-regulation of cognitive and metacognitive strategies have a significant effect on the styles of conflict resolution, but motivational self-regulation strategy on conflict-solving styles had no significant effect. Also the self-regulated learning strategies have a significant effect on the Collaborating style but self-regulated learning strategies do not have a significant effect on other conflict resolution styles (avoiding & obliging & compromising & dominating). It is concluded that self-regulated learning, constructive conflict resolution style is the best predictor. For this purpose, through educational institutions to educate and promote self-regulated learning basic movement and should be taken seriously.
  Keywords: self-regulated learning, conflict resolution styles, students, guidance school, effect
 • Fariborz Nikdel, Z. Kohestani Pages 130-151
  Self- handicapping has many consequences and can cause adverse effects on the educational system of any country. The aim of this study was to investigate the relationship between Self- handicapping and family communication (conversation and conformity orientation) with mediating role of intellectual beliefs in girls and boys students from high schools in Shiraz. For this purpose, 400 students were randomly selected by using multi stage cluster sampling method who filled out questionnaires of family communication patterns (Richie & Fitzpatrick, 1994), Self-handicapping scale (Jones & Rhodewalt, 1982) and intellectual beliefs scale (Dupey Rat & Marine, 2005). Data evaluated using multiple regression analysis with synchronized method based on baron and Kenny (1989). Results demonstrated that conversational orientation had negatively direct effect (β=-0/15, P
  Keywords: Self-handicapping, family communication patterns, intellectual beliefs