فهرست مطالب

پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1396)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • پژوهشی
 • کمال نصرتی هشی، حسنعلی بختیار نصرآبادی، خسرو باقری نوع پرست، سمیه رادمرد صفحات 5-26
  هدف اصلی این مقاله، شناسایی مولفه های شک سازنده در آثار ویتگنشتاین متاخر و پیامدهای تربیتی آن در تربیت ذهن نقاد است. برای دستیابی به این هدف از تحلیل و تفسیر استفاده شد. براساس نتایج به دست آمده، ذهن نقاد برای شناخت حقیقی می بایست شک سازنده داشته باشد که بر پایه دلایل سنجیده می شود. آثار شک، بایستی چیزی بیش از اظهار کلامی شک بوده و تاثیر شک بر رفتار و عمل ذهن نقاد قابل مشاهده باشد. برای داشتن شک سازنده، بایستی به بازی های زبانی شک تسلط داشت. ازآنجاکه قواعد حاکم بر صورت های اجتماعی جهان شمول نیستند، لازم است ذهن نقاد در سنجش امور، مطابق باورهای حاکم بر بازی های زبانی هر حوزه به بررسی بپردازد. همچنین، ذهن نقاد، در نقادی امور نمی تواند به صورت یکجا تمام باورهایش را به چالش بکشد؛ زیرا شک مستلزم مبانی است. اما در عوض می تواند در تک تک باورهایش شک نماید. در نهایت، برای پرورش ذهن های نقاد، بجای ساختار محافظه کارانه، می بایست فضاهای تربیتی، منعطف بوده و فرصت حضور در جامعه و کسب تجربه را برای فراگیران به منظور کسب جهان- تصویر مهیا سازد.
  کلیدواژگان: ویتگنشتاین متاخر، دامنه شک و یقین، تربیت ذهن نقاد
 • غلامرضا ذاکرصالحی صفحات 27-46
  هدف اصلی این مقاله، بازنمایی مناقشه ای هشتادساله پیرامون دانشگاه ایرانی است که نگارنده ریشه های آن را در ضعف هویتی می داند. ضعف هایی که در دو قلمرو تداوم و تمایز خود را نشان می دهند و سپس منجر به فقدان پیگیری یک الگوی مشخص می شوند. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسنادی- تحلیلی جهت معرفی چهار الگوی شناخته شده آموزش عالی یعنی الگوهای ناپلئونی، هومبولتی،آکسبریجی و الگوی بازار(سبک دو) بهره گرفته شد. نتایج به دست آمده نشان داد در کشور ما در عین اقتباس عناصری از هر چهار الگوی یادشده، هیچ یک از آن ها به طور کامل تحقق نیافته است. این فقدان الگو ریشه در ضعف مولفه های هویت ساز، هم چنین کم توجهی به تدوین فلسفه آموزش عالی دارد.
  کلیدواژگان: دانشگاه ایرانی، آموزش عالی، هویت و کارکرد دانشگاه، فلسفه آموزش عالی
 • رضا محمدی چابکی، پروین بازقندی، سعید ضرغامی همراه صفحات 47-65
  هدف اصلی این مقاله تبیین ماهیت، قلمرو و فرایند یادگیری بر اساس پارادایم پیچیدگی می باشد. بدین منظور، نخست نظریه های سنتی یادگیری با نظر به مبانی فلسفی آن ها مرور شده و نحوه شکل گیری نظریه ارتباط گرایی در پارادایم پیچیدگی بررسی شد. سپس، ماهیت، قلمرو و فرایند یادگیری بر اساس پارادایم پیچیدگی تبیین شد. در تبیین ماهیت یادگیری در این پارادایم، سه ویژگی یادگیری پیچیده شامل «مقارنه دانش و داننده»، «کلاس و فراسیستم ها همچون سیستم های یادگیرنده» و «وابستگی متقابل تدریس و یادگیری» تبیین شدند. سپس، قلمرو یادگیری بر بستر پارادایم پیچیدگی تبیین شد. دراین باره، استدلال شد که یادگیرندگان علاوه بر افراد فراگیرنده می تواند شامل گروه های اجتماعی و کلاسی، مدارس، اجتماع ها، بدنه های دانش، زبان ها، فرهنگ ها، گونه ها و غیره نیز باشند. ازاین رو، سخن گفتن از «سازمان یادگیرنده» در چنین زمینه ای معنای شفاف تری می یابد. همچنین، درباره فرایند یادگیری استدلال شد که یادگیری فرایندی «نوپدید» بوده و شامل «تکامل همگام» افراد، گروه های اجتماعی و جامعه گسترده تر است. به عبارت دیگر، در فرایند یادگیری تاکید بر روابط میان عناصر به جای خود عناصر است و ذهن انسان به عنوان یک سیستم انطباقی مورد ملاحظه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: یادگیری، پارادایم پیچیدگی، ارتباط گرایی
 • روح الله کریمی صفحات 66-83
  هدف اصلی این پژوهش، تحلیل و بررسی یک پرسش یا اعتراض به حلقه کندوکاو اخلاقی و تلاش برای پاسخ به آن است. برای دست یابی به این هدف از روش پژوهش تحلیل محتوا و روش تحلیل و استنتاج منطقی بهره گرفته شد. نظر به اینکه حلقه کندوکاو اخلاقی مخالف تلقین است و در هرمنوتیک فلسفی پیش داوری ها شرط فهم دانسته شده اند، این پرسش مطرح شد که تربیت اخلاقی بدون تلقین چگونه امکان تحقق دارد؟ در بیان این اعتراض، نخست صورت های مختلف آن در داخل و خارج ایران تبیین شد، سپس با بهره بردن از آراء گادامر به عنوان پدر هرمنوتیک فلسفی و انتقادهای هابرماس پاسخی به این اعتراض پیشنهاد شد. نتیجه این بود که پذیرش این اعتراض نیازمند تهی شدن مفهوم «خودآئینی» و «تلقین» است. ازاین رو، نشان داده شد که هابرماس چگونه برای رفع این مشکل ما را به مفهوم دقیق «خودآئینی ارتباطی» و پیامد آن مفهومی دقیق تر از «تلقین» رهنمون می سازد تا بدین وسیله پاسخی برای اثبات امکان تربیت اخلاقی بدون تلقین فراهم آورده شود. همچنین، با استفاده از رویکرد ابطال پذیری نشان داده شد که استفاده از حلقه کندوکاو اخلاقی برای رشد تفکر نقادانه در کودکان به معنای رد ارزش های مسلط جامعه نیست.
  کلیدواژگان: حلقه کندوکاو اخلاقی، تربیت اخلاقی، فلسفه برای کودکان، اعتراضات، تلقین، هرمنوتیک فلسفی، گادامر، هابرماس، خودآئینی ارتباطی
 • پروانه ولوی، احمد دارم، محمدجعفر پاک سرشت، مسعود صفایی مقدم صفحات 84-102
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی تحلیلی اندیشه های نومعتزله و استخراج استلزام های تربیتی آن می باشد. در این مقاله تصریح شده است که دغدغه اصلی نومعتزلیان یافتن عوامل پیشروی و بازسازی دنیای اسلام است. از دیدگاه آنها، اسلام عامل عقب ماندگی مسلمانان نیست، بلکه این تفسیرها و فهم های نادرست از اسلام و نادیده گرفتن جایگاه عقل است. از مهم ترین مبانی نومعتزلیان، علم گرایی و سکولاریسم است. نومعتزلیان بر این باورند که اسلام می تواند با مدرنیته، حقوق بشر، دموکراسی و عقلانیت سازگار باشد. نتایج نشان داد که در تعلیم و تربیت نومعتزله آنچه مورد تاکید است عبارت اند از: تاکید بر آزادی در تعلیم و تربیت به ویژه آزادی آکادمیک، عدالت آموزشی، تشویق عقلانیت و تفکر، نوآوری، استفاده از روش های گفتگو، نقد و مباحثه در تعلیم و تربیت، تامین فرصت آموزشی برابر برای مردان و زنان، طرفداری از تحقیقات علمی و بنیادی برای حل بحران های جامعه معاصر، مبارزه با جهل و خرافات، توجه به همه جنبه های آدمی در تعلیم و تربیت، تاکید بر استقلال و عدم وابستگی نظام آموزشی به ویژه دانشگاه به هیچ نهاد یا حزب دولتی یا دینی است.
  کلیدواژگان: نومعتزله، تعلیم و تربیت، اسلام
 • سمیه رام، محمود مهرمحمدی، علیرضا صادق زاده قمصری، ابراهیم طلایی صفحات 103-125
  هدف اصلی این پژوهش، تبیین مفهوم تقوا از منظر انسان شناختی بر اساس آیات قرآن می باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل مفهومی استفاده شد و آیاتی از قرآن کریم که ریشه «وقی» در آنها وجود داشت مورد توجه قرار گرفت. بنابر بازتعریف تقوا از منظر انسان شناختی و تاملات قرآنی، تقوا عبارت است از: ارزش گذاری غایت مدار و مبتنی بر ملاک ترجیح فطری، عقلی و یا شرعی گزینه های پیش رو در لحظه انتخاب که هر سه مرحله تشخیص، ترجیح و التزام عملی به گزینه مرجح را با خود دارد. دلالت های تربیتی این بحث در قالب استلزام های تقوا یا همان توانمندی هایی که فراگیران در اعمال تقوا باید بدان مجهز شوند عبارتند از: توان دیدن شقوق و گزینه های مختلف پیش رو در لحظه انتخاب، توان هزینه /فایده کردن (ارزش گذاری) هر یک از گزینه ها و تشخیص بهترین گزینه، شناخت موانع تشخیص و ترجیح گزینه برتر (شناخت تهدیدها و خطرات مسیر حرکت) و راهکارهای مقابله با آنها، ترجیح گزینه برتر و التزام عملی به گزینه مرجح و پایداری در آن.
  کلیدواژگان: تقوا، استلزامات تقوا، آموزش تقوا
 • مروری
 • اقبال زارعی، حسین زینلی پور، ابوذر بهروزی صفحات 126-141
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تحول نظریه گاردنر از هوش به ذهن می باشد. در مقاله استدلال شده است که بیشتر دیدگاه هایی در این زمینه مطرح شده است بر توانایی های زبانی و ریاضی تاکید داشتند و به همین دلیل گاردنر آنها را مورد نقد قرار داد و نظریه هوش های چندگانه خود را مطرح نمود. او پس از بیست وسه سال در سال 2006، نظریه دیگری مطرح نمود و به معرفی پنج ذهن پرداخت. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که گاردنر نه تنها به عنوان یک روان شناس بلکه بیشتر به عنوان یک سیاست گذار و نظریه پرداز به معرفی ذهن ها پرداخته است. او معتقد است سیاست های آموزشی امروز که هنوز برای یادگیری طوطی وار ارزش قائل است، دانش آموزان را برای جهان دیروز آماده می کند. به زعم او همه افراد در آینده به این پنج ذهن نیاز خواهند داشت و سعی او بر این است تا مخاطبان را به ضرورت پرورش این ذهن ها مجاب سازد نه اینکه به معرفی ویژگی های شناختی و مفهومی آنها بپردازد.
  کلیدواژگان: هوش، هوش های چندگانه، گاردنر، ذهنهای پنجگانه
|
 • Kamal Nosrati Heshi, Hassanali Bakhtiyar Nasrabadi, Khosrow Bagheri Noaparast, Somayyeh Radmard Pages 5-26
  The purpose of research is to investigate the components of constructive skepticism in later writings of Wittgenstein and its implications on the development of critical mind. This research conducted analytical and interpretive approach. Results revealed that the critical mind must have a constructive skepticism which is determined based on reasons. The effect of doubt must amount to something and can be seen on the behavior and practice of the critical mind. In order to have constructive doubt, it must have mastered the language games of doubt. In addition, since the governing rules in the forms of life are not universal, it is necessary for the critical mind to examine affairs according to the ruling beliefs in the language games of each domain. Moreover, the critical mind, in the critique of affairs, cannot simultaneously challenge all his beliefs, because the doubt still requires grounds, but instead he can doubt on each of his beliefs. Finally, in order to educate the critical minds, interactive spaces instead of conservative ones should be more flexible and provide opportunities for learners to participate in a learning community and gain experience within the being fostered community in order to achieve world-picture.
  Keywords: The later Wittgenstein, constructive skepticism, critical minds
 • Gholamreza Zakersalehi Pages 27-46
  The identity of university as a modern institution is the product of features like historical continuity and distinction. This article aims to represent the eighty years’ conflict over Iranian university that has its roots, in the author’s opinion, in weakness of identity; the weakness that emerges in two areas of continuity and distinction, and then leads to the absence of a specific model to follow. Using a documentary-analytical method, this article seeks to introduce four known models of higher education, namely the Napoleonic, Humboldt, Oxbridge, and the market model (style 2). The results show that, despite adopting some elements of all four above-mentioned models, none of them is fully realized. This lack of a specific model roots in the weakness of identity-maker elements, as well as lack of attention to formulation of the philosophy of higher education.
  Keywords: Iranian University, Higher Education, Identity, Function of the University, Philosophy of Higher Education
 • Reza Mohammadi-Chaboki, Parvin Bazghandi, Saeid Zarghami-Hamrah Pages 47-65
  The present study aims to explain the nature, scope and process of learning based on the complexity paradigm. To this purpose, the traditional learning theories were reviewed with regard to the philosophical foundations and the emergence of connectivism was examined in the complexity paradigm. Then, the nature, process, and scope of learning were explained on the basis of complexity theory. Three characteristics of complex learning including “conjunction of knowledge and knower”, “classroom and meta-systems as learner’s systems” and “the interdependence of teaching and learning” were addressed for explaining the nature of learning in complexity paradigm. Next, the learning scope was explained with regard to complexity paradigm. It is argued that learners could include social and class groups, schools, communities, body of knowledge, languages, cultures, species and etc. in addition to the conventional learners or students. Therefore, talking about “learner organization” could take on a clear meaning in this context. Additionally, regarding the process of learning, it is argued that learning is an “emerging” process and involves individuals, social groups, and broader community. In other words, in the process of learning the relationship between elements are emphasized over the elements and human mind is considered as an adaptive system.
  Keywords: Learning, complexity paradigm, connectivism
 • Roohollah Karimi Pages 66-83
  The main purpose of this paper is an analysis and response to one of the major objections raised to the community of ethical inquiry. To achieve this goal, the content analysis method and the method of analysis and logical inference were used. Regarding that the community of inquiry is opposed to indoctrination, and in the philosophical hermeneutics the prejudices are necessary components of all human understanding, a question has been raised that how we can cultivate morality and character in our students without indoctrinating. In expressing this objection, various forms of it were explained inside and outside Iran. Then, with the help of Gadamer's views as the father of philosophical hermeneutics and Habermas's criticisms, a response to this objection was proposed. The result was that the acceptance of this objection involves making the concept of “autonomy” and “indoctrination” fruitless and vain. And hence, it was shown how Habermas to solve this problem leads us to the exact meanings of “communicative autonomy” and “indoctrination”, which opens a way to consider moral education without indoctrination. Also, by using falsification approach, it was shown that the community of ethical inquiry for the development of critical thinking in children is not to reject the dominant values of society.
  Keywords: The community of ethical inquiry, moral education, philosophy for children, objections, Gadamer, Habermas, communicative autonomy, indoctrination, philosophical hermeneutics
 • Parvaneh Valavi, Ahmad Daram, Mohammad Jafar Pakseresht, Masuod Safaie Moghaddam Pages 84-102
  The main objective of this study was to analyze the ideas of New Mutazila and Extraction its educational implications. To achieve this goal, the descriptive - analytic method is used. The main concern of New Mutazila is to find the agents of the progression and reconstruction of the Islamic world. In their view, Islam is not a factor in Muslim backwardness; it is these misinterpretations and misunderstandings of Islam and the neglect of the position of "reason." One of the most important foundations of New Mutazila is "scientism" and "secularism". New Mutazila believes that Islam can be compatible with modernity, human rights, democracy and rationality. The results show that in New Mutazila education emphasis on, especially academic freedom, educational justice, encouragement of rationality and thinking, innovation, the use of dialogue methods, Reviewing and discussing in education, providing equal education opportunities for men and women, advocating for scientific and fundamental research to solve the crises of contemporary society, combating ignorance and superstition, paying attention to all aspects of human (intellectual, emotional) , Physical, imaginative) in education, the emphasis on the independence and independence of the educational system, and in particular the university, to any government or religious party.
  Keywords: New Mutazila, education, Islam
 • Somayyeh Ram, Mahmoud Mehrmohammadi, Alireza Sadeqzadeh, Ebrahim Talae Pages 103-125
  The main Purpose of this study is to explore The Quranic concept of Taqva its pedagogical implication of the nurture of virtue. Methodologically, conceptual analysis, conception development was used. Verses from the Holy Quran that share the root of taqva were identified and were taken into consideration. Based on anthropological foundations of Taqva in holy Quran, the process of Taqva entails a goal-oriented valuing of options and making preferences at the moment of selection. The selection can be based on instinctive, intellectual or religious criteria but it contains all three phases of diagnosis, preference, and practical commitment to preferred option. On this basis, Taqva requirements are: “consideration of alternatives prior to selection”, “The cost / benefit analysis (valuing) of each alternative and identification of the best option”, “Understanding barriers to recognition and practical preference of the superior choice (identification of threats and pitfalls of the course of action) and strategies to overcome them”, “preference of the superior alternative for action” and “practical commitment to preferred course of action and, ultimately, staying on that course”.
  Keywords: piety, piety requirements, teaching piety
 • Eghbal Zarei, Hossein Zainali Pour, Abouzae Behrouzi Pages 126-141
  The main purpose of this paper is the examination of the evolution of Gardner's theory from intelligence to mind. To achieve this goal, descriptive-analytic method was used. One of the important issues in psychology is the topic of intelligence and individual differences. So far many scientists have spoken about this topic, and psychologists have proposed different theories about it. Most of these theories emphasized on language and mathematical skills and that's why Howard Gardner criticized them and introduced his multiple intelligences theory. After twenty-three years in 2006, he has put forward another theory in his book "Five minds for the future" and introduced the five's minds. In this paper we argue that Gardner, not only as a psychologist, but also as a politician and theorist has introduced these minds. He believes that education policy today still appreciates rote learning that prepares students for the world of yesterday. He believes that everyone would need these five minds in the future and he tries to convince the audiences to develop these minds rather than introduces the conceptual and cognitive features of them.
  Keywords: intelligence, intelligence theories, multiple intelligences, Gardner, Five minds