فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 2 (خرداد و تی ر 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/04/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهادر حاجی محمدی، محمد حسن احرام پوش، سیما هاشمی *، سپیده خلعتبری لیماکی، فاطمه زارع، مسلم طاهری سودجانی صفحات 1-8
  مقدمه
  پسته یک محصول مهم صادراتی در برخی از کشورها به ویژه ایران است. پسته در بین محصولات کشاورزی با بالاترین خطر آلودگی به آفلاتوکسین قرار دارد. آفلاتوکسین B1 بیشترین پتانسیل سرطان زایی را در بین آفلاتوکسین ها دارد. بدون شک معضل اصلی و مهم کشور در عرصه صادرات پسته، مسئله آلودگی پسته به آسپرژیلوس فلاووس و آفلاتوکسین و پیدا کردن راه مناسب جهت پیشگیری از تولید آن است. لذا هدف از این مطالعه تعیین اثر پرتو الکترونی بر روند تولید آفلاتوکسین B1در پسته های تلقیح شده با آسپرژیلوس فلاووس بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت مداخله ای(تجربی) انجام شد. اسپور آسپرژیلوس فلاووس تولید کننده آفلاتوکسین به 10 نمونه بسته بندی شده پسته، تلقیح گردید. نمونه های پسته در دوزهای 1، 3، 5 و 7 کیلوگری با پرتوالکترونی مواجهه یافتند. سپس نمونه ها در بازه زمانی صفر،210،180،90،60،30 روز در دمای محیط نگهداری گردیده و با نمونه های شاهد از نظر تولید آفلاتوکسین B1 با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 توسط آزمون Kruskal Wallis مقایسه شدند. سنجش آفلاتوکسین B1 به وسیله کیت الایزا و با دو بار تکرار انجام گردید.
  یافته ها
  میانگین غلظت آفلاتوکسین در کل نمونه ها 97/59 نانوگرم بر گرم بود. بین میزان تولید آفلاتوکسین در دوزهای مختلف در روزهای صفر،90،60،30 تغییر معنی داری از نظر آماری مشاهده نگردید(05/0
  نتیجه گیری
  قرار دادن نمونه های پسته در معرض پرتوالکترونی می تواند با از بین بردن قارچ از تولید سم آفلاتوکسین پیشگیری نماید.
  کلیدواژگان: آسپرژیلوس فلاووس، آفلاتوکسین B1، پرتو الکترونی، پسته
 • محمد مهدی سلطان دلال *، محمد حسن منزوی پور، حسین معصومی اصل، محمد حسن شیرازی، سارا حاجی خانی، زهرا رجبی صفحات 9-19
  مقدمه
  بیماری های منتقله از غذا یکی از مشکلات گسترده و رو به رشد در جوامع بشری هست. گونه های کمپیلوباکتر از مهم ترین پاتوژن های عامل گاستروآنتریت های باکتریایی هستند که عموما از طریق مواد غذایی با منشا حیوانی منتقل می شوند. هدف این مطالعه شناسایی کمپیلوباکتر در نمونه های طغیان اسهالی ناشی از بیماری های منتقله از غذا در سطح کشور است.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی-توصیفی در بهار و تابستان سال 1394 بر روی 102 طغیان ناشی از غذا که شامل تعداد 305 نمونه سوآپ مدفوع افراد مبتلا به اسهال از استان های مختلف ایران بود، صورت گرفت. تمامی نمونه ها ازنظر کشت میکروب کمپیلوباکتر موردبررسی و نتایج مطالعه با آنالیز توصیفی، آزمون کای دو و با استفاده از نرم افزار SPSS21 صورت پذیرفت.
  یافته ها
  از کل 102 طغیان غذایی ، بیشترین موارد مربوط به استان زنجان با 25 طغیان (5/24%) واستان یزد با 70 نمونه اسهال( 23% ) بیشترین موارد را گزارش کردند. از 305 مورد اسهالی 119 مورد (39%) مربوط به غذا، 35 مورد (5/11%) ناشی از آب و 151 مورد (5/41%) نامشخص بود (001/0>P). از کل طغیان ها دو طغیان از استان یزد آلوده به کمپیلوباکتر از نوع کمپیلوباکترکلی بودند. علائم بالینی بیماران شامل اسهال معمولی (9/30%)، کرامپ شکمی (5/68%)، تب (8/31%)، سردرد (3/42%)، اسهال خونی (2/5%)، تهوع (3/62%) و استفراغ (9/64%) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان داد که گونه کمپیلو باکتر کلی بر خلاف گذشته که گونه ژژونی به عنوان عامل اسهال شناخته شده بود،در این تحقیق به عنوان عامل اسهال در طغیانهای غذایی کشور معرفی گردید.
  کلیدواژگان: طغیان های ناشی از غذا، کمپیلوباکتر، اسهال
 • عاطفه سادات رضائی طوسی، نوید نصیری زاده *، محمد حسن احرام پوش صفحات 20-30
  مقدمه
  یکی از آلاینده های مهمی که محیط زیست بشر را مورد تهدید قرار داده اند، ترکیبات رنگی می باشند. بر این اساس تاکنون روش های متعددی برای حذف این آلاینده ها از پساب صنایع به ویژه صنعت نساجی ارائه شده اند. یکی از این روش هایی که در چند سال اخیر مورد توجه قرار گرفته اند، روش سونوالکتروشیمی به شمار می آید.
  روش بررسی
  این مطالعه بنیادی-کاربردی است . در این کار با استفاده از روش آماری CCD اثرات متقابل چهار متغیر مهم pH محیط، غلظت محلول رنگی، مدت زمان فرآیند و پتانسیل در رنگبری از پساب ترکیب رنگی بازیک بلیو47 (BB47) مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بر اساس آزمایش های صورت گرفته و نتایج حاصل بدون حضور عامل اکسنده هیدروژن پراکسید، بهترین شرایط برای رنگبری در شرایط بهینه 9=pH، غلظت رنگ μM 303/3،زمان تماس min 93،پتاسیل V0/81 بدست آمد. از سوی دیگر مدل ارائه شده توسط نرم افزار با پیش بینی میزان رنگبری برابر % 92/8با آزمایش های تجربی مورد ارزیابی قرار گرفت که میزان رنگبری % 92/34به صورت تجربی مدل ارائه شده توسط نرم افزار را تایید می نماید. حذف COD با توجه به شرایط بهینه مذکور توسط فرآیند ترکیبی فراصوت-الکتروشیمی %96 بوده است.
  نتیجه گیری
  CCD یک تکنیک خوب برای بررسی و مطالعه تاثیر همزمان متغیرهای مهم بر حذف رنگ BB47 مورد استفاده قرار گرفت. بر این اساس شرایط بهینه (9=pH، غلظت رنگ μM 303/3، زمان تماتس min93، پتاسیل V0/81) توسط نرم افزار تعیین گردید. درصد رنگبری پیش بینی شده توسط مدل در این شرایط%92/8 بود که پس از انجام آزمایش مقدار تجربی %92/34بدست آمد که نزدیکی پاسخ ها نشان دهنده ی مناسب بودن مدل می باشد.
  کلیدواژگان: سونوالکتروشیمی، بازیک بلیو 47، طراحی مرکب مرکزی
 • نگار حمیدیان، میثم سلیمانی، امین صالحی ابرقوئی، حسین فلاح زاده، فاطمه اکرمی مهاجری* صفحات 31-45
  مقدمه
  لیستریا مونوسیتوژنز عامل بیماری لیستریوزیس می باشد که علائم شدیدی مانند مننژیت، سپتی سمی و سقط جنین ایجاد می کند. با توجه به اینکه اطلاعات اندکی از آلودگی بستنی سنتی در ایران وجود دارد، هدف از این پژوهش تعیین میزان شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در نمونه های بستنی سنتی عرضه شده در شهر یزد و بررسی خلاصه مطالعات گزارش آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز در غذاهای ایرانی و انجام متا آنالیز برای شیر خام و بستنی سنتی برای کل کشور بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه 85 نمونه بستنی سنتی به طور تصادفی جمع آوری شد و برای تعیین حضور لیستریا مونوسیتوژنز از محیط های کشت غنی کننده و انتخابی و آزمون های بیوشیمیایی استفاده شد. با استفاده از کلید واژه های از جمله شیوع، لیستریا مونوسیتوژنز، شیرخام، بستنی و ایران از بانک های اطلاعاتیSID ،Magiran ،PubMed، Scopus Google Scholar و Science Direct تعداد 26 مورد از مقالات مرتبط با شیر خام و بستنی سنتی جمع آوری شدکه وارد متاآنالیز شدند.. ناهمگونی آماری بین مطالعات با استفاده از آزمون کوکران Q و I-squared محاسبه شد و داده ها با روش متاآنالیز مدل اثرات تصادفی و با نرم افزار STATA نسخه 2/11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  بر پایه ی آزمون های میکروبی هیچکدام از نمونه ها به لیستریامونوسیتوژنز آلوده نبودند. نتایج متاآنالیز نشان داد که شیوع لیستریا مونوسیتوژنز در شیر خام 4 درصد و بستنی سنتی 7/1 درصد بود. مقدار P کمتر از 05/0 از نظرآماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به مصرف شیر خام و یا استفاده از آن در فرآورده های لبنی سنتی در ایران، نبود کنترل مناسب، می تواند سبب بروز خطرات جدی در سلامت جامعه شود.
  کلیدواژگان: لیستریا مونوسیتوژنز، بستنی سنتی، یزد، ایران
 • محمد نوری سپهر*، انوشیروان محسنی بندپی، محمود تقوی، منصور ضرابی صفحات 46-61
  مقدمه
  فسفر به عنوان یکی از عوامل اصلی محدود کننده در استفاده مجدد از فاضلاب و همچنین یکی از عناصر مهم در بروز پدیده اتروفیکاسیون در منابع آبی می باشد. لذا، پژوهش حاضر به منظور بررسی کارائی پوکه معدنی و شکل اصلاح شده آن با پراکسید هیدروژن در حذف فسفر از محلول های سنتیتیک انجام گرفته است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه بنیادی-کاربردی می باشد که در سیستم ناپیوسته انجام گرفت. دراین مطالعه، پوکه معدنی خام و شکل اصلاح شده آن در جهت حذف فسفر مورد استفاده قرار گرفت. پارامترهای مختلفی از قبیل pH محلول (2-10)، غلظت جاذب (g/L 10-2)، غلظت اولیه فسفر (mg/L 20-5)، قدرت یونی محلول و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت. آزمایشات در سیستم ناپیوسته و با تغییر دادن یک پارامتر و ثابت نگه داشتن سایر پارامترها انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که پراکسید هیدروژن کارایی پوکه معدنی را بدون تغییر در ساختار آن ارتقا می دهد. بیشترین میزان حذف فسفر در دوز جاذب g/L 10، زمان تماس 130 دقیقه، pH برابر 6 و غلظت mg/L 20 از فسفر اتفاق می افتد. در این شرایط بیش از 69% و 97% از فسفر به ترتیب توسط پوکه معدنی خام و شکل اصلاح شده آن حذف گردید. علاوه برآن نشان داده شد که افزایش قدرت یونی محلول باعث کاهش کارایی حذف فسفر می گردد. معادله شبه درجه دوم با ضریب رگرسیون خطی بالایی روند حذف فسفر را توسط جاذب های مورد مطالعه نشان داد.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که پوکه معدنی خام قابلیت خوبی در حذف فسفر از خود نشان می دهد. علاوه براین مشخص گردید که اصلاح ساختار شیمیایی جاذب خام باعث افزایش ظرفیت جذب آن می گردد.
  کلیدواژگان: فسفر، پوکه معدنی، پراکسید هیدروژن، جذب سطحی
 • عباسعلی دهقانی تفتی، عارفه دهقانی تفتی، محمد زبیدی *، سید عابد توفیقیان صفحات 62-74
  مقدمه
  انجام مطالعه و برنامه مداخله آموزش برای تغییر رفتارها در جهت پیشگیری از بیماری سالک در مناطق آندمیک ضروری است. این مطالعه با هدف اثربخشی آموزش مبتنی بر الگوی بزنف در ارتقاء رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در بین والدین خانوارهای تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرستان رامهرمز طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  این مطالعه، به روش مداخله ای بود که در سال 1394 انجام شد، حجم نمونه 154 نفر بود که از کل مراکز بهداشتی و درمانی رامهرمز بصورت تصادفی- خوشه ای انتخاب شدند .سپس ازواحدهای مورد پژوهش داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه گرد آوری شد و 2جلسه آموزشی برگزار گردید و پس از 3 ماه از آموزش ، داد ه ها مجددا جمع آوری شدند ونهایتا داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین تغییرات نمرات مربوط به سازه های الگوی بزنف شامل آگاهی، نگرش، قصد رفتار، عوامل قادر کننده و رفتار در والدین قبل و بعد از مداخله آموزشی به طور معنی داری افزایش یافت (0001/0>P) ولی میانگین تغییرات نمره سازه هنجارهای انتزاعی قبل و بعد از مداخله آموزشی در والدین خانوارها تغییرات معنی داری نداشتند(042/0>P).
  بحث و نتیجه گیری
  یافته های این بررسی نشان داد که برنامه آموزشی بر اساس الگوی بزنف، همه جنبه های لازم جهت ایجاد تغییر و ماندگاری رفتار آموزشی در والدین را دارد. و در پایان می توان گفت که اجرای برنامه بر اساس مدل بزنف، برای والدین مفید بوده و تاثیر قابل توجهی را در آنان داشته است.
  کلیدواژگان: والدین، لیشمانیوز پوستی، مدل بزنف، آموزش بهداشت
 • عباسعلی دانافر، اسماعیل جهانبخش، شاپور بهیان* صفحات 75-87
  مقدمه
  اختلال هویت جنسیتی شدیدترین درجه ملال جنسی است و به احساس ناراحتی از ساخت آناتومیک جنسی خود و آرزوی خلاصی از اعضای تناسلی خویش و زندگی کردن به صورت فردی از جنس مقابل تعریف می شود. این اختلال از سنین کودکی بوجود می آید و دارای پیامدهای منفی برای افراد در بزرگسالی می باشد، هدف از این مطالعه، سنجش اختلال هویت جنسی و نیز بررسی مهمترین عوامل اجتماعی که بر بروز این اختلال موثرند می باشد .
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع پیمایشی است که در بین 160 نفر از افراد دارای اختلال هویت جنسیتی مراجعه کننده به مراکز بهزیستی سراسرکشور با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سنجش اختلال هویت جنسیتی است و روایی پرسشنامه با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر اختلال هویت جنسیتی، برابر با 76/0 می باشد. توصیف و تحلیل اطلاعات با نرم افزار spss نسخه19 انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که میانگین اختلال هویت جنسی پاسخگویان برابر با 84/3 ازپنچ است که بیانگر سطح بالای اختلال هویت جنسی در بین پاسخ گویان می باشد. هم چنین نتایج نشان داد که بین متغیرهای مورد مطالعه با اختلال هویت جنسی رابطه معنی داری وجود دارد، در نهایت اینکه متغیرهای تحقیق به میزان 26 درصد تغییرات اختلال هویت جنسی را پیش بینی می کنند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های تحقیق می توان امیدوار بود که با آشنا سازی خانواده ها و افراد مبتلا از طریق منابع رسمی و غیررسمی در ارتباط با عوامل تاثیرگذار( از جمله برچسب زنی، تصحیح اصول تربیت جنسی و کنترل روابط با همسالان غیرهمنجس)به کاهش و درمان وضعیت اختلال هویت جنسیتی کمک کرد.
  کلیدواژگان: اختلال هویت جنسیتی، رضایت از کنش اجتماعی با همسالان، جامعه پذیری، برچسب زنی
 • سروش دانایی، محمد حسن فضایلی پور، محمدحسین سلمانی* صفحات 88-97
  مقدمه
  بیوفیلتراسیون هوای آلوده به ترکیبات فرار آلی یک روش تصفیه بیولوژیکی است که با عبور هوا از درون بستر پرشده، ماده آلاینده از فاز گاز به فاز بیوفیلم منتقل شده و توسط میکروارگانیسم ها تجزیه می گردد. فعالیت میکروب های تجزیه کننده به شدت تحت تاثیر رطوبت بستر است به طوری که رطوبت بستر مهم ترین فاکتور برای کنترل عملکرد بهینه بیوفیلتراسیون به حساب می آید. یکی از راهکارهای ارائه شده برای کاهش مشکلات خشکی بستر، استفاده از سوپر جاذب های آب است که قابلیت ذخیره سازی و نگهداری آب را دارند.
  روش بررسی
  برای اولین بار، یک مدل دوبعدی از بیوفیلتراسیون هوای آلوده به هگزان ارائه می گردد که در آن ترم های رطوبت بستر و پراکندگی محوری در موازنه انتقال جرم در نظر گرفته شدند. اثرات استفاده از سوپر جاذب آب نظیر افزایش مداوم تخلخل بستر و سطح ویژه آن درون معادلات وارد شدند. برای حل عددی، معادلات به دست آمده، با روش حجم محدود گسسته سازی شدند. در ادامه جهت تعیین صحت پیش بینی های مدل، آزمایش های بیوفیلتراسیون با دبی L/min 7/0 و غلظت ورودی g/m3 2 انجام گرفت.
  یافته ها
  مدل توانست الگویی از افت محتوی رطوبت بستر بعد از قطع آبدهی بستر را ارائه کند. همچنین داده های آزمایشگاهی افزایش غلظت خروجی آلاینده به دلیل کاهش رطوبت بستر به خوبی توسط مدل پیش بینی شدند (خطای استاندارد= 45/0%) و تخمینی از زمان نهایی ازکارافتادن سیستم ارائه شد.
  نتیجه گیری
  نتایج مدل سازی نشان داد در نظر گرفتن ترم رطوبت در شرایط نا پایا می تواند حیطه عملکرد مدل را توسعه دهد و فرایند بیوفیلتراسیون را با تمام پیچیدگی های آن توصیف نماید.
  کلیدواژگان: مدل سازی دینامیک، بیوفیلتراسیون، رطوبت بستر، سوپر جاذب آب، هگزان
 • حسن زارعی محمودآبادی* صفحات 98-109
  مقدمه
  صمیمیت زناشویی یکی از عوامل موثر بر ثبات خانواده است. همچنین امید به زندگی می تواند این صمیمت را در زنان پررنگ کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی زوج درمانی مثبت نگر بر افزایش صمیمیت زناشویی و امید به زندگی زنان بود.
  روش بررسی
  طرح پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. 30 زن با روش نمونه گیری هدفمندانتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های امید به زندگی اسنایدر و صمیمیت زناشویی واکر استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد نمرات آزمودنی ها در نمره امید به زندگی و صمیمیت در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل تغییر قابل ملاحظه ای داشته است.
  نتیجه گیری
  نتایج بیانگر آن است، زوج درمانی مثبت نگر می تواند برافزایش امید به زندگی و صمیمیت زناشویی تاثیر بگذارد.
  کلیدواژگان: آموزش مثبت نگری، امید به زندگی، صمیمیت زناشویی، زنان
 • حسین فلاح زاده، سیدسعید مظلومی محمود آباد، ویدا پهلوانی، مرتضی محمدزاده *، مسلم طاهری سودجانی صفحات 110-122
  مقدمه
  رفتار های تغذیه ای نقش مهمی در پیشگیری ابتلا به دیابت دارند. این مقاله با نگاهی تخصصی به ساختار داده های رتبه ای در مبحث روایی سازه، به معرفی روش بیزی در بررسی روایی سازه های موازنه تصمیم گیری و خودکارآمدی مدل فرانظریه ای جهت بهبود رفتارهای تغذیه ای افراد پیش دیابتی می پردازد.
  روش بررسی
  این تحقیق یک کارآزمایی تجربی با گروه شاهد است و جامعه پژوهش شامل 220 نفر از افراد پیش دیابتی که در طرح غربالگری شهر یزد شناسایی شده و بالای30 سال داشته، قند خون آنان بین 125 -100 و حداقل پنج کلاس سواد داشتند می باشد.از نرم افزار 3.2.3 OpenBugs جهت برازش مدل تحلیل عاملی بیزی ترتیبی برای سنجش روایی سازه های خودکارآمدی و موازنه تصمیم گیری مدل فرانظریه ای پروچسکا استفاده گردید.
  یافته ها
  تمامی بارهای عاملی سازه های مذکور در سطح معناداری 05/0 معنادار شدند،که این امر روایی سازه ها را تایید می کند . ضریب همبستگی بین سازه های منافع و موانع درک شده معنادر نشد( -0/0763،0/007).به علاوه مدل آماری جهت تحلیل عاملی با داده های رتبه ای ساخته شدکه نسبت شانس و احتمالات حاشیه ای را برای پاسخ به هر گزینه از سوالات مربوط به سازه های ذکر شده برآورد می کند.
  نتیجه گیری
  روش بیزی با بهره گیری از اطلاعات پیشین مانند: متاآنالیزها و سایر منابع، نسبت به مطالعات انجام شده که از تحلیل عاملی استاندارد و یا سایر روش های تحلیل عاملی داده های رتبه ای استفاده کرده اند حتی با حجم نمونه کمتر، دقت مناسب (از نظرخطای براورد)را دارا می باشد.بنابراین نتایج را می توان در تحقیقات بعدی مورد استفاده قرار داد
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی بیزی ترتیبی، مدل فرانظریه ای، خود کارآ مدی، موازنه تصمیم گیری، دیابت
|
 • Bahador Hajimohammadi, Mohammad Hasan Ehrampoush, Sima Hashemi*, Sepide Khalatbari Limaki, Fateme Zare, Moslem Taheri Soudjani Pages 1-8
  Introduction
  Pistachio is an important export product in some countries, especially Iran. Pistachios are with the highest risk of aflatoxin contamination between agricultural products. Aflatoxin B1 is the most potent carcinogenic aflatoxins. Aflatoxins have an important role in the etiology of cancer. Undoubtedly, the major problem is, Aspergillus flavus contamination Aflatoxin production and find suitable ways to prevent its production. The aim of this study was to determine the effect of electron irradiation on aflatoxin B1 production in pistachio that was inoculated with Aspergillus flavus.
  Methods
  Experimental study was performed. Sixty10 pistachios packed was inoculated with aflatoxigenic Aspergillus flavus spores (106 spores/ml). Contaminated samples were exposed to the electron beam radiations at doses of 1, 3, 5 and 7 kGy. The samples were stored at a room temperature for 0, 30, 60, 90, 180, 210 days and were compared with the control samples for the aflatoxin production by Kruskal Wallis test using SPSS version 16. Aflatoxin B1 was measured by ELISA kit. The test was duplicated for each samples.
  Results
  The mean concentration of aflatoxin in the samples was 59.97 ng/g. There was no difference among the production of aflatoxin in different doses on days 0,30, 60, 90 (p
  Conclusion
  Exposure of the pistachio samples by electron beam could inhibit the growth and alsoprevent aflatoxin production.
  Keywords: Aspergillus flavus, Aflatoxins B1, Electron beam, Pistachio
 • Mohammad Mehdi Soltan Dallal*, Mohammad Hasan Monzavipoor, Hossein Masoumi Asl, Dr Mohammad Hasan Shirazi, Sara Hajikhani, Zahra Rajabi Pages 9-19
  Introduction
  Food-borne diseases are the widespread problems worldwide. Campylobacter species are the most important pathogens causing gastroenteritis which is generally transmitted through the food with animal origin. The aim of this study was to identify the Campylobacter spp. in diarrheal outbreaks in food-borne diseases at country level.
  Methods
  This cross-sectional study carried out in spring and summer, 2015. In total, 305 swabs from diarrheal stool samples of 102 food-borne outbreaks were collected in various provinces of Iran. All samples were examined for the presence and growth of Campylobacter spp. The descriptive analysis, chi-square test and SPSS v.21 software were used for the analysis of results.
  Results
  From the total of 102 foodborne outbreaks, Zanjan Province with 24 outbreaks (24.5%) and Yazd Province with 70 samples of diarrhea (23%) included the most reported cases. Out of 305 tested samples, 119 (39%) were from food, 35 (11.5%) from water and 151 (41.5%) from unknown sources (p
  Conclusion
  Results from this study showed that C. coli was responsible for diarrhea rather than C. jejuni.
  Keywords: outbreaks, foodborne, Campylobacter, diarrhea
 • Atefeh Sadat Rezaei Tousi, Navid Nasirizadeh*, Mohamah Hasan Ehrampush Pages 20-30
  Intruoduction: One of the most important environmental pollutant is dye compounds. Accordingly, numerous methods have already been proposed for removing these pollutants from industrial waste especially the textile industry. One of the methods that has received a great deal of attention in recent years sono-electrochemical method.
  Methods
  This experimental study was conducted in a batch laboratory scale. In this approach, using the Central Composite Design (CCD) statistical method, the interactive effects of four important variables of pH, the dye solution concentration, decolorization time, and potential were analyzed and investigated.
  Results
  Based on the conducted experiments and the results obtained in the absence of the hydrogen peroxide oxidant agent, the best conditions for decolorization in the optimal conditions of pH=9, dye concentration=303.3 μM, contact time of 93 min, and a potential of 0.81 V corresponding to the design by the software was 92.8% which was obtained experimentally as 92.34% . Chemical Oxygen Demand (COD) removal was mention according optimized conditions by the combination of ultrasound-electrochemical process 96% in this study.
  Conclusion
  CCD was used as an effective method to measuring the concurrent effect of some important variables on BB47 dye removal. Based on the gained model. Accordingly, the optimal conditions (pH=9, dye concentration of 303/3μM, contact time of 93 min, and a potential of 0/81 V) were determined by the software. The predicted decolorization percentage by the model was 92/8% in these conditions, where it was obtained as 92/34 % after the experimental test. The closeness of these responses are indicative of appropriacy of the model.
  Keywords: Sonoelectrochemical, Basic blue 47, CCD (Composite Central Design)
 • Negar Hamidian, Maysam Solaimani, Amin Salehi-Abargouei, Hossein Fallahzadeh, Fateme Akrami Mohajeri* Pages 31-45
  Introduction
  The bacterium causes listeriosis with severe clinical consequences such as meningitis, septicemia and abortion. There are a minimum data on dairy products contamination of Listeria in Iran. Thus, the objective of this study was to assess the prevalence of Listeria monocytogenes in traditional ice cream in Yazd, Iran and to summarize the studies that reported Listeria monocytogenes contamination in traditional dairy and if possible conduct metaanalyses to report single estimates for raw milk and ice cream for the whole country.
  Methods
  A total of 85 samples of traditional ice cream were examined for the presence of Listeria monocytogenes using a two-step selective enrichment. All isolates were subjected to standard biochemical test. We searched PubMed, science direct, Scopus, Google Scholar and Iranian local databases including Iranian Scientific Information database (www.sid.ir), Magiran (www.magiran.com) using the following keywords: prevalence, Listeria monocytogenes, raw milk, ice cream and Iran. Twenty-six items of related articles on raw milk and ice cream were conducted of different cities. Studies were included in the meta-analysis. Statistical heterogeneity between studies was evaluated using Cochran's Q test and I-squared. All Statistical analyses were conducted using STATA version 11.2.
  Results
  On the basis of biological tests, none of the samples were contaminated with Listeria monocytogenes. The results of the meta-analysis showed that the prevalence of L. monocytogenes in raw milk 4% and 7.1% traditional ice cream. P values less than0.05 were considered statistically significant.
  Conclusion
  Consumption of raw milk with mild heat treatment or its usage in traditional dairy a common practice in Iran. Therefore, the lack of appropriate control measures could pose serious health problems.
  Keywords: Listeria monocytogenes, traditional ice cream, Yazd, IRAN
 • Mohammad Noori Sepehr*, Anoshiravan Mohseni Bandpi, Mahmoud Taghavi, Mansur Zarrabi Pages 46-61
  Introduction
  Phosphate is known to be the main limiting elements in the reuse of wastewater effluents and then it is the key element to outbreak of eutrophication. Therefore the objective of this work was to investigate the adsorption of phosphorous by natural and surface modified pumice with H2O2.
  Methods
  The present work was a fundamental-practical study which done in batch system. In this work, natural and modified pumice were used for removal of phosphorous from aqueous solution. Several experimental parameters including pH (2-10), adsorbent mass (2-10 g/L), initial phosphorous concentration (5-20 mg/L), ionic strength and contact time were studied. All experiments were conducted in batch system with varying one experimental parameter, while others were constant.
  Results
  The results show that modification of pumice with H2O2 will improve adsorbent sorption capacity without any structural distortion. In addition, higher removal efficiency was observed at 10 g/L of adsorbent dose, pH 6, 130 min contact time and 20 mg/L of phosphorus concentration. In the optimal conditions, 69% and 97% of phosphorus removal were achieved by natural and modified pumice adsorbents, respectively. In addition, removal efficiency decreased for increasing ionic strength. Pseudo second order kinetic model best describe adsorption of phosphorus onto used adsorbent.
  Conclusion
  The results of present work well demonstrate that pumice have substantial adsorption capacity for phosphorus and in the case of its modification, its adsorption capacity will be improved.
  Keywords: Phosphorous, Pumice, Hydrogen Peroxide, Adsorption
 • Abasali Dehghanitafti, Arefeh Dehghanitafti, Mohammad Zobeydi*, Seyed Abed Tofighyan Pages 62-74
  Introduction
  The study and application behavior change intervention for the prevention of cutaneous leishmaniasis in endemic areas is essential. In this study, the effectiveness of BASNEF model-based education in promoting preventive behaviors of cutaneous leishmaniasis in between parent households was conducted under the guise of health centers Rāmhormoz city.
  Methods
  In this study, the method of intervention that was conducted in 1394, the total sample size was 154 health centers Rāmhormoz just random cluster sampling were selected. Then research units required data using questionnaires were collected and 2 training sessions held: after three months of training, Needed again were collected and finally data analysis statistical.
  Results
  The mean change scores of knowledge, attitude, behavior, enabling factors and parental behavior before and after the intervention significantly increased (P
  Conclusion
  The findings of this study showed that educational programs on the pattern of behaviors, all aspects required to create lasting change in educational behavior of parents And in the end we can say that the program on Basnef Parents that have a significant impact on them.
  Keywords: parent households, cutaneous leishmaniasis, BASNEF, health education
 • Abasali Danafar, Shapor Behian* Pages 75-87
  Introduction
  Gender identity disorder refers to the most extreme level of sexual boredom and is defined as a feeling of discomfort with one’s own sexual anatomy and the desire to get rid of one’s genital organs and living as members of the opposite sex. This disorder occurs at an early age and results in negative consequences later in life. In this article we attempt to measure gender identity disorder and investigate the most important social factors that cause this disorder.
  Methods
  This survey study was conducted of 160 patients, referring to welfare centers all over the country, using multi-stage cluster sampling. A standard gender identity disorder questionnaire with an estimated Cronbach's alpha coefficient of .76 was used for data collection. SPSS V.19 was used to describe and analyze the data.
  Results
  The results showed that the mean score of respondent's gender identity disorder is 3.84 out of 5 which suggests a high level of gender identity disorder among the participants. The results showed that the variables in this study there was a significant relationship with gender identity disorder. Results show that 26% of research to predict changes in gender identity disorder.
  Conclusion
  The results suggest that we can hope to reduce and treat gender identity disorders by enhancing the knowledge of families and affected individuals through official and unofficial sources in relation to influencing factors (such as labeling, correcting sex education principles and controlling the relationships with heterosexual peers).
  Keywords: Gender Identity Disorder, the Satisfaction of Social Interaction with Peers, Socialization, Labeling
 • Soroush Danaee, Mohammad Hassan Fazaelipoor, Mohammad Hossein Salmani* Pages 88-97
  Introduction
  Biofiltration of volatile organic compounds is a biological method in which air containing contaminant is passed through a packed bed and the pollutant is transferred from gas phase to biofilm where it is degraded by microorganisms. Degrading microbial activity is strongly influenced by moisture content of bed so that it is considered as the most important factor for controlling optimum performance of biofiltration. A solutions for reduction of the bed drying problems is use of water super absorbents which are able to store and maintain water.
  Methods
  For the first time, a two-dimensional dynamic model of biofiltration of hexane contaminated air is presented in which terms of moisture content and axial dispersion are considered in mass transfer equations. Effects of water super absorbent including continuous increase in porosity of the bed and specific surface area were entered into the equations. The equations were discretized by Finite Volume Method for solving numerically. Then, to determine the accuracy of model predictions, biofiltration experiments were done in flow rate of 0.7 l/min and inlet concentration of 2 g/m3.
  Results
  The model could present a pattern of decline in moisture content of the bed after moistening stop. Experimental data of increasing of pollutant outlet concentration because of bed moisture reduction were well predicted by the model (standard error = 0.45%) and an estimation of end point was presented.
  Conclusion
  The results indicated that consideration of moisture content term under unsteady state conditions can develop the model performance and describe biofiltration process with all its complexities.
  Keywords: Dynamic Modeling, Biofiltration, Moisture Content, Water Super Absorbent, Hexane
 • Hassan Zareeimahmoodabadi* Pages 98-109
  The aim of this research was the considering of the impression of the positive couple-therapy on the increasing the life expectancy and marriage closeness of the normal women in Bafq. The way & kind of the quasi-experimental was pre-test –post-test with the group of control. The sample included thirty (30) people that were chosen to target . & were put on the two groups of experiment &control to random .each two groups on the level pre-test completed the life expectancy questionnaire of the Schneider and marriage closeness of the walker & tompson .Then, for the experiment al group is done eight session for two hours . About positive teaching. And finally, After execution, each two questionnaire was done by groups of experiment & control as post-test. For analysis of test data , was used the way of analysis statistical of covariance it showed that positive is effective on the increasing al life expectancy and marriage closeness. : Positive teaching , life expectancy , marriage closeness ,women.
  Keywords: couple therapy, positive view point, life expectancy, marriage intimacy
 • Hossein Fallahzadeh, Seyedsaeed Mazloomy Mahmoodaabad, Seyed Vida Pahlevani, Morteza Mohammadzadeh* Moslem Taherisodjani Pages 110-122
  Introduction
  To introduce Bayesian method in validation of transtheoretical model’s Self-Efficacy and Decisional Balance for nutritional behavior improvement among Prediabetes with ordinal data.
  Methods
  This is an Experimental trial with parallel design and sample was included 220 Prediabetes who Participated in screening program and had over 30 years old, fasting blood glucose ranged 100-125 and at least elementary Education. We used OpenBugs 3.2.3 to fit Bayesian ordinal factor analysis to achieve validation of TTM’s decisional balance and self-efficacy.
  Results
  All of the factor loadings corresponded to mentioned constructs was significant at α= 0.05%. That support validation of the Constructs. Correlation between Pros and Cons was not significant(-0.076, 0.007).Furthermore a specific statistical model for ordinal data created that can estimate odds ratios and marginal Probabilities for each choice of any item in questionnaire.
  Conclusion
  Thanks to benefits of Bayesian method in use of prior information such as Meta-analysis and other resources, In comparison to similar studies that used standard or other factor analysis for ordinal data, our results had good accuracy(with aspect to standard deviation) even with lower sample size.so the results can be used in future clinical researches.
  Keywords: Bayesian Ordinal Factor Analysis, Transtheoretical model, Self-Efficacy, Decisional Balance, Diabetes