فهرست مطالب

پژوهش های زعفران - سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • سال پنجم شماره 1 (بهار و تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امیر سالاری، مهدی بشیری، علی ماروسی صفحات 1-17
  پیش بینی عملکرد سالیانه گران بهاترین محصول جهان به دلیل نقش قابل توجه در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خشک و نیمه خشک و همچنین ارزآوری، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این تحقیق، پیش بینی عملکرد سالیانه زعفران و تعیین نواحی مستعد کشت بر اساس پارامترهای اقلیمی و تعیین پارامترهای اقلیمی موثر بر عملکرد زعفران در سطح استان خراسان رضوی با استفاده از روش های داده کاوی می باشد. نتایج نشان داد که با افزایش دمای میانگین ماه های سرد و کاهش دمای میانگین ماه های گرم سال، میزان عملکرد افزایش می یابد. افزایش میزان بارش و ساعات آفتابی در طول فصل رشد، میزان عملکرد را افزایش داد. بیشترین و کمترین همبستگی منفی عملکرد زعفران به ترتیب با دماهای حداکثر فروردین و اردیبهشت و بیشترین و کمترین همبستگی مثبت با دمای حداکثر ماه بهمن و دمای حداقل فصل زمستان به دست آمد. نتایج نشان داد که روش های مختلف داده کاوی مناطق مستعد کشت را بهتر از عملکرد سالیانه پیش بینی می نمایند، در بین مدل های به کار رفته، روش های ماشین بردار پشتیبان خطی، توابع شعاعی پایه و تحلیل ممیزی به ترتیب با ضریب تبیین 95/0، 93/0 و 84/0، مناطق مستعد کشت را بهتر از سایر مدل ها پیش بینی نمودند، ضمن آنکه بین منطقه و میزان عملکرد همبستگی خوبی به دست آمد.
  کلیدواژگان: دما، ماشین بردار پشتیبان، نواحی مستعد کشت
 • مجتبی حسن پور، همایون فرهنگ فر، حسین خزیمه نژاد، محمدعلی بهدانی صفحات 18-32
  یکی از عوامل پائین بودن میزان عملکرد زعفران در ایران، عدم اطلاعات کافی و ناآشنا بودن زعفران کاران با اصول کشت و کار علمی این گیاه نقدینه است. در این تحقیق، هدف این بود که با ارزیابی دانش کشاورزان استان خراسان جنوبی در مورد کشت زعفران، نقاط ضعف و قوت آنان مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان از طریق انتقال یافته های این پژوهش به متولیان و کشاورزان، قدم های موثری را در جهت افزایش عملکرد، برداشت. برای بررسی این موضوع، پرسشنامه ای محقق ساخت شامل 36 سوال در مورد مسائل کاشت، داشت و برداشت زعفران و 13 پرسش پیرامون اطلاعات عمومی و سوالات ترویجی به تعداد 235 عدد در بین جامعه آماری زعفران کاران استان خراسان جنوبی به صورت تصادفی طبقه ای(و برای اینکه نمونه نماینده جمعیت تحت مطالعه باشد) توزیع گردید. متغیر وابسته، نمره کل آزمودنی ها برای پاسخ صحیح آن ها بود. مقایسه آماری بین میانگین سطوح مختلف هر یک از متغیرهای مستقل (با اثر معنی دار) با استفاده از نرم افزار SAS و روش توکی-کرامر انجام شد.کسانی که در کلاس های ترویجی شرکت نموده بودند، افرادی که تحصیلات آن ها دیپلم و بالاتر بود و همچنین کسانی که محصولات خود را بیمه نکرده بودند در سطح معنی داری یک درصد، به تعداد سوالات بیشتری، پاسخ صحیح دادند. کسانی که وام دریافت نموده بودند و افرادی که در روستا زندگی می کردند در سطح معنی داری 5 درصد، به سوالات بیشتری، پاسخ صحیح دادند. لازم است از طریق برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت، سطح دانش کشاورزان منطقه را افزایش داد.
  کلیدواژگان: آگاهی، بومی، ترویج، خراسان جنوبی، عملکرد
 • مهدی ناقوس، سید محمد حسینی، همایون فرهنگ فر صفحات 33-44
  به منظور بررسی اثر گلبرگ زعفران بر خصوصیات کیفی گوشت ران، از 250 قطعه جوجه گوشتی در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار و پنج تکرار در هر تیمار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیمار شاهد (C)، تیمار 5/2 گرم در کیلوگرم گلبرگ زعفران (Sp2.5) و تیمار 5 گرم در کیلوگرم گلبرگ زعفران (Sp5)، تیمار 5/7 گرم در کیلوگرم گلبرگ زعفران (Sp7.5) و تیمار 10 گرم در کیلوگرم گلبرگ زعفران (Sp10) بود. در طول دوره پرورش جوجه ها بطور آزاد به آب و خوراک دسترسی داشتند. در انتهای دوره آزمایش (42 روزگی) از هر تکرار 2 قطعه پرنده انتخاب و کشتار شد. شاخص های کیفی گوشت ران شامل ظرفیت نگهداری آب، افت وزنی، رنگ گوشت (L*، a*، b*)، اسیدیته و مالون دی آلدهید در سه بازه زمانی، یک، سه و پنج روز پس از کشتار و افت پخت، تست پانل (تردی، آبداری و طعم)، ماده خشک، پروتئین و چربی گوشت ران در زمان کشتار اندازه گیری شد. تفاوت معنی داری در ظرفیت نگهداری آب، افت وزنی، رنگ گوشت (L*، a*، b*)، اسیدیته، افت پخت، ماده خشک، پروتئین و چربی گوشت ران بین تیمارها مشاهده نشد اما میزان مالون دی آلدهید در تیمار شاهد بطور معنی داری (05/0≥P) بالاتر از سایر تیمارها بود. جوجه های تغذیه شده با جیره شاهد و Sp2.5 میزان تردی و آبداری کمتری را در گوشت ران در مقایسه با سایر تیمارها نشان دادند(05/0 ≥P). نتایج نشان داد گلبرگ زعفران دارای اثر آنتی اکسیدانی می باشد و افزودن 5/2 گرم در کیلوگرم آن می تواند باعث بهبود کیفیت گوشت ران جوجه ها در زمان نگهداری در یخچال شود.
  کلیدواژگان: تست پانل، عضله ران، ظرفیت نگهداری آب، مالون دی آلدهید
 • عصمت خاکسارنژاد، محمد ضابط صفحات 45-52
  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف نانو کود کلات آهن بر عملکرد و اجزای عملکرد زعفران، پژوهشی به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و سه تیمار به صورت صحرائی در مزارع چهار ساله در منطقه قاینات خراسان جنوبی در سال زراعی 1393-1392 انجام شد. تیمار کودی در سه سطح صفر، پنج و ده کیلوگرم در هکتار اعمال شد. بعد از اعمال تیمارها، صفات تعداد گل در 50 گرم نمونه گل، تعداد کل گل در مترمربع، وزن تر و خشک کلاله و وزن تر گل ها در کل دوره یادداشت برداری شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف معنی داری ((P ≤ 0/01 بین سطوح مختلف کودی در تعداد گل در 50 گرم، تعداد کل گل در مترمربع و وزن تر گل ها وجود داشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین صفات مختلف نشان داد که میزان 10 کیلوگرم در هکتار کود نانو کلات آهن تاثیر معنی دار و مثبتی بر کلیه صفات داشت. با تجزیه همبستگی بین صفات مشخص شد تعداد کل گل ها همبستگی مثبت و معنی داری با صفات وزن تر و خشک کلاله و وزن تر گل ها داشت. نتایج تجزیه رگرسیون خطی نشان داد که صفت وزن تازه گل حدود 77 درصد از کل تغییرات را توجیه نمود و نتایج این تجزیه با تجزیه همبستگی ساده مطابقت داشت؛ با این تفسیر که در تجزیه همبستگی نیز وزن خشک کلاله با وزن تر کلاله همبستگی مثبت و معنی دار (100 درصد همبستگی) داشت.از آنجا که تاکنون کودهای کلاته آهن در مقیاس نانو و میکرو به لحاظ اثر بر عملکرد و رشد زعفران مقایسه نشده اند، این تحقیق با هدف ارزیابی اثر نانو کلات آهن بر عملکرد زعفران انجام گردید.
  کلیدواژگان: کلاله، گل، وزن تر، وزن خشک
 • علیرضا کرباسی، تکتم محتشمی، امین علیزاده، زهرا مقیمی صفحات 53-63
  بخش عمده منابع آب استحصالی دشت زاوه- تربت حیدریه در استان خراسان رضوی، از طریق چاه بوده و آب های استحصالی عمدتا در بخش کشاورزی مورد مصرف قرار می گیرد. افت شدید در سطح آب زیرزمینی این دشت در چند سال اخیر، توجه به رویکرد مدیریت تقاضا در بهره برداری از این منابع آبی را ضروری ساخته است. در این راستا، این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تمایل به پرداخت زعفران کاران برای استفاده از آب های زیرزمینی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و الگوی دومرحله ای هکمن می پردازد. اطلاعات مورد نیاز با روش نمونه گیری خوشه ایدومرحله ای و تکمیل پرسشنامه از 122 زعفران کار در سال 1394 جمع آوری شده است. نتایج نشان می دهد میانگین تمایل به پرداخت زعفران کاران برای آب های زیرزمینی برابر با 226230 ریال به ازای هر ساعت آب (برای یک چاه با متوسط دبی 25 لیتر بر ثانیه) است. در مرحله اول الگوی هکمن مشخص شد، متغیرهای تحصیلات، سطح زیرکشت زعفران و نسبت درآمد زعفران به درآمد سالیانه کشاورز تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل به پرداخت زعفران کاران دارند و در مرحله دوم الگوی هکمن، متغیر سن تاثیر منفی و معنادار و متغیرهای تحصیلات کشاورز و میزان عملکرد زعفران تاثیر مثبت و معنا داری بر این امر دارند.
  کلیدواژگان: الگوی توبیت، الگوی پروبیت، روش ارزش گذاری مشروط، منابع آبی
 • محمد حسینی، عبدالله ملافیلابی صفحات 64-77
  این مطالعه با هدف ارزیابی روند تغییرات ترکیبات فنولی و نیتروژن در ریزوسفر و اندام های هوایی و زیرزمینی این گیاه در طول فصل رشد، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار طی دو سال 1387 و 1388 انجام شد. چهار نوبت نمونه برداری از ریزوسفر، بنه و برگ زعفران طی مهر و بهمن ماه 1387 و اردیبهشت و تیر ماه 1388 از مزارع چهار ساله زعفران در بخش مرکزی روستای آبرود در شهرستان تربت حیدریه انجام شد. به منظور اندازه گیری محتوی کل ترکیبات فنولی و نیتروژن به ترتیب از روش های فولین- سیوکالتو و هضم کجلدال استفاده شد. نتایج نشان داد که محتوی نیتروژن و فنول اندام های هوایی و زیرزمینی زعفران و ریزوسفر طی مراحل مختلف نمونه برداری به طور معنی داری متفاوت بود (05/0P<). محتوی ترکیبات نیتروژن و فنول برگ به مراتب بالاتر از بنه و ریزوسفر بدست آمد. به طوری که بیشترین میزان فنول، در مرحله اول، دوم، سوم و چهارم نمونه برداری به ترتیب برای بنه، برگ، برگ و ریزوسفر با 3/13، 7/47، 11/48و 28/0 میلی گرم بر کیلوگرم بدست آمد. بالاترین میزان نیتروژن در مرحله اول، دوم، سوم و چهارم نمونه برداری به ترتیب برای بنه، برگ، برگ و ریزسفر با 60/1، 29/2، 14/1 و 91/0 میلی گرم بر کیلوگرم مشاهده شد. با افزایش غلظت نیتروژن، محتوی فنول به طور خطی افزایش یافت؛ به طوری که ضریبهمبستگی محتوی نیتروژن و فنول برابر با** 92/0=2 rتعیین گردید. افزایش مصرف نیتروژن تحت تاثیر افزایش تخصیص کربن با افزایش تولید مواد فتوسنتزی موجب افزایش غلظت ترکیبات فنولی به عنوان یکی از مهمترین متابولیت های ثانویه گردید.
  کلیدواژگان: بنه، ترکیبات زیست فعال، ریزوسفر، متابولیت ثانویه، ویژگیهای کیفی
 • سعیده علیزاده سالطه، آیسان نیرپور، سپیده هوشمند صفحات 78-89
  پژوهش حاضر با هدف بررسی نحوه کشت وکار، اثرات اقتصادی زعفران و جایگرینی آن به دلیل کارایی مصرف آب بالا با تاکید بر کشاورزی پایدار در بناب جدید واقع در استان آذربایجان شرقی شهرستان مرند انجام شد. تحقیق مذکور به روش پرسشنامه توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. ابتدا پرسشنامه جهت گردآوری داده ها تهیه و براساس جمعیت زعفرانکاران بناب توزیع شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد مقدار برداشت کلاله در این منطقه بطور میانگین 7/4 کیلوگرم در هکتار می باشد که در کمترین مقدار 2 کیلوگرم در هکتار و در بیشترین مقدار 6 کیلوگرم در هکتار است. میانگین سود سالانه 7/9 میلیون تومان بوده که کمترین سود 5 میلیون تومان و بیشترین 35 میلیون تومان در هکتار می باشد. همچنین مشخص گردید بین تعداد کارگران با میزان برداشت زعفران ارتباط معنی داری وجود دارد. میزان تولید کلاله (7/4 کیلوگرم در هکتار) نیز به شدت ارتباط معنی داری با میانگین هزینه اولیه (حدود 6 میلیون تومان در هکتار) دارد که نشان دهنده نیاز این محصول به رسیدگی می باشد. همچنین نتایج حاصل از داده های پرسشنامه بیانگر رضایتمندی زعفرانکاران منطقه از تولید محصول بود (57%). اما متاسفانه فروش این محصول به دلیل عدم وجود مدیریت صحیح و شناخته شدن محصول منطقه، عدم رضایت زعفرانکاران را به دنبال داشت. با توجه به گسترش روزافزون کشت محصول زعفران در منطقه مورد مطالعه توجه به نحوه کشت و کار و برداشت محصول و افزایش دانش زعفرانکاران منطقه می تواند موجب بهبود معیشت خانوارهای روستایی منطقه گردد.
  کلیدواژگان: اکولوژی، پس از برداشت، سود سالانه، کارایی مصرف آب
 • قدسیه باقرزاده، مریم منظری توکلی صفحات 90-99
  در طی چند دهه ی گذشته در بین جوامع بشری استفاده از گیاهان با کاربردهای مختلف از قبیل دارویی و صنعتی رشد روز افزونی داشته است. داروهای گیاهی برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شوند که در این بین زعفران( Crocus sativus L. ) در زمره مهم ترین داروهای گیاهی است.زعفران از گیاهان بومی و ارزشمند ایران است که نقش قابل توجهی در وضعیت اقتصادی و اجتماعی مناطق خراسان جنوبی و مرکزی پیدا کرده است. تنها قسمت مورد استفاده زعفران،کلاله و ناحیه ی انتهایی خامه گل می باشد و سایر قسمت ها به عنوان ضایعات دور ریخته می شود. در این پژوهش، بررسی فیتوشیمیایی ضایعات زعفران مورد بررسی قرار گرفت.ضایعات زعفران در آبان ماه از مزرعه ای واقع در حومه شهرستان بیرجند (32°24''06.7«N 59°16''53.5»E)جمع آوری و به فریزر با دمای 15- درجه سانتی گراد منتقل شدند. استخراج عصاره از گلبرگ و پرچم گیاه زعفران با روش خیساندن و استفاده از امواج فرا صوت با سه حلال آب، اتانول و متانول انجام شد.در ادامه این بررسی حضور کربوهیدرات ها با چندین روش به اثبات رسید و شناسایی نوع کربوهیدرات های موجود در ضایعات زعفران با استفاده از کروماتوگرافی گازی- اسپکترومتری جرمی انجام گرفت. حضور دو قند D- آلوز و لوگلوکوسان با استفاده از GC-MS در ضایعات زعفران برای اولین بار به اثبات رسیدند.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، کربوهیدرات، D، آلوز، لوگلوکوسان
 • فاطمه یعقوبی، مجید جمالی احمدی، محمدرضا بخشی صفحات 100-110
  زعفران (Crocus sativus L.) به عنوان با ارزش ترین محصول کشاورزی جهان بخش عمده ای از صادرات غیر نفتی ایران را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت کیفیت محصولات صادراتی و به منظور ارزیابی روابط بین درصد نیتروژن موجود در کلاله زعفران و برخی عوامل موثر بر آن، مطالعه ای در شهرستان قائنات واقع در استان خراسان جنوبی انجام شد که در آن 48 مزرعه زعفران در سال زراعی 91-1390 مورد بررسی قرار گرفت. عملکرد گل، نوع و میزان کود مصرفی از طریق پرسشنامه و درصد عناصر کلاله زعفران و ویژگی های خاک از طریق نمونه های گیاهی و خاکی جمع آوری شده از مزارع سه بخش مرکزی، نیمبلوک و سده به دست آمد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین درصد نیتروژن کلاله زعفران به ترتیب با میانگین های 92/2 و 65/2 درصد در سنین سه و پنج سال به دست آمد. درصد نیتروژن کلاله زعفران بین مقادیر مختلف کود دامی و نیتروژنه مصرفی اختلاف معنی داری نشان نداد. توابع برازش داده شده بین درصد نیتروژن موجود در کلاله زعفران با درصد ماده آلی خاک در تمامی سنین مورد بررسی و با درصد پتاسیم کلاله زعفران فقط برای سنین دو و سه سال بیانگر ارتباط خطی مثبت و معنی دار بین آن ها بود، در حالی که برازش رگرسیونی بین درصد نیتروژن کلاله زعفران با عملکرد گل و هم چنین شوری خاک رابطه منفی را نشان داد. هم چنین درصد نیتروژن کلاله زعفران با درصد فسفر آن در سنین دو و سه سال رابطه منفی و برای سنین پنج و هفت سال رابطه مثبت و معنی دار را نشان داد. هرچند که میزان نیتروژن زعفران قائنات (با میانگین 79/2 درصد)در محدوده تعیین شده توسط سازمان بین المللی استاندارد قرار داشت اما با توجه به روابط معنی دار بین درصد نیتروژن کلاله با ماده آلی و شوری خاک باید، هم چنان مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه امری ضروری و مورد توجه در این سیستم های زراعی باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت محصولات، درصد نیتروژن، غلظت عناصر، ماده آلی خاک
 • صفحات 111-123
  در دهه های اخیر تغییرات آب و هوایی در ایران منجر به معرفی گیاهان خاص که نیاز آبی کمتری داشته باشند از سوی سیاستگذاران گردید. لذا زعفران به عنوان یکی از این ارقام در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت. کشت زعفران تاریخچه ی طولانی مدتی در ایران دارد. با اینکه کشت زعفران در استان کرمانشاه نوعی پتانسیل تلقی می گردد، اما بطور محدودی به گسترش و پذیرش آن توجه شده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر پذیرش کشت زعفران در شهرستان های سنقر و صحنه در استان کرمانشاه انجام شد. رویکرد کلی پژوهش حاضر کیفی است و به منظور تحلیل داده های بدست آمده از روش کدگذاری باز و محوری در نظریه بنیانی بهره گرفته شد. داده ها طی مصاحبه های انفرادی با سه نفر از کشاورزانی که اقدام به کشت زعفران نمودند و بصورت غیرتصادفی نمونه گیری شدند، جمع آوریگردید و اعتبار یافته ها از طریق فرآیند سه گوشه سازی تایید شد. براساسیافته های تحقیق، پیش قدم بودن، توجه به جنبه های سرمای های و سودآوری زعفران،توانایی تهیه امکانات موردنیاز کاشت زعفران، استفاده از کانال های مناسب ارتباطی برای کسب آگاهی، سنجش شرایط مورد نیاز برای پذیرش و کاشت محصول و پذیرفتن این شرایط و عملیات بازاریابی و فروش محصول از مهم ترین عوامل موثر بر پذیرش کشت زعفران به شمار می آیند. بنابراین، آموزش زودپذیران بالقوه، سرمایه گذاری در تبدیل و فرآوری و بسته بندی زعفران، توسعه دانش و تقویت مهارت زعفران کاران توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: تغییرات آب و هوایی، زعفران، نظریه بنیانی، مطالعه کیفی
|
 • Amir Salari, Mehdi Bashiri, Ali Maroosi Pages 1-17
  Saffron is the world's most expensive plant and plays a significiant role in economic and social conditions in arid and semi-arid areas, thus annual yield prediction of saffron is very important. In this study, the prediction of saffron annual yield and identification of suitable areas of culture based on climatic parameters and climatic parameters affecting the saffron yield using data mining in the province of Khorasan Razavi is introduced. The results showed that by increasing the average temperature of the cold months and decreasing the average temperature of warmer months, the crop yield increased. Increased rainfall and sunshine hours during the growing season resulted in enhanced yield. Saffron yield had the greatest negative correlation with maximum temperature of April, the lowest negative correlation with the maximum temperature in May and the greatest positive correlation with maximum temperature of February and the lowest correlation with the minimum winter temperature. The results showed that various data mining techniques predicted suitable areas for cultivation better than annual yield. Among the models used, linear support vector machine (SVM-linear), radial basis functions SVM (SVM-rbf) and classification discriminant models had a better performance than others and their determination coefficient were 0.95, 0.93 and 0.84, respectively. Moreover, a good correlation was obtained between the area of cultivation and the saffron yield.
  Keywords: Temperature, Support Vector Machine, Suitable Areas of Culture
 • Mojtaba Hassanpour, Homayoun Farhangfar, Hossein Khozeymeh Nezhad, Mohammad Ali Behdani Pages 18-32
  Lack of adequate knowledge and unfamiliar farmers are the factors causing low yield of Saffron in Iran. This study aimed to assess farmer's knowledge of Southern Khorasan in association with Saffron planting in order to find their weakness and strength to make effective efforts for increasing Saffron production. A researcher-made questionnaire with 36 questions related to planting of Saffron and 13 questions related to general information and extensional issues was made and distributed randomly to 235 subjects taken from the population under consideration. Dependent variable was defined as total score of the subjects for the correct answers to the questions. Statistical comparison among different levels of each independent variable was undertaken using SAS software through Tukey-Kramer test. The findings indicated that 1- subjects attended in extensional classes 2- subject with diploma and above certificate 3- subject with no insurance of the product had significantly (P
  Keywords: Extension, Indigenous, Southern Khorasan, Yield, Knowledge
 • Mehdi Naghous, Seyyed Mohammad Hosseini, Homayoun Farhangfar Pages 33-44
  In order to evaluate the effect of saffron petals on thigh meat quality in broiler, 250 birds were used in five treatments and five replicates including control (C), 2.5 gr per kilogram saffron petal (Sp2.5), 5 gr per kilogram saffron petal (Sp5), 7.5 gr per kilogram saffron petal (Sp7.5) and 10 gr per kilogram saffron petal (Sp10). The birds received feed and water ad libitum. At the end of experiment (42- day), two birds were slaughtered. Meat quality parameters such as: water holding capacity, drip loss, meat color (L*, a*, b*), pH and Malon Di Aldehyde (MDA) were measured in 1-, 3- and 5- day postmortem. Cooking loss, panel test (tenderness, juiciness and flavour), dry mater, protein and lipid of meat were evaluated in 1- day postmortem. Water holding capacity, drip loss, meat color (L*, a*, b*), pH and Cooking loss, dry mater, protein and lipid of meat were not significant among treatments. Malon Di Aldehyde increased significantly in C treatment compared with other treatments (P
  Keywords: Malon Di Aldehyde, Panel test, Thigh muscle, Water holding capacity
 • Esmat Khaksarnezhad, Mohammad Zabet* Pages 45-52
  In order to evaluate the effect of different levels of Nano iron chelated fertilizer on the yield and yield components of saffron a randomized complete block design with three replications and three treatments was conducted in a four-year-old farm in South Khorasan during 2013-2014. Fertilizer treatment included three levels (zero, five, and 10 kg/ha). After the treatment application, traits including, the number of flowers in 50 grams, total number of flowers per m2, fresh and dry stigma weight and fresh flowers weight were measured. Analysis of variance showed a significant difference (P≤ 0/01) for the number of flowers per 50 gram, total number of flowers per m2 and fresh flowers weight in different levels of fertilizer. Mean comparisons showed that the 10 kg of fertilizer had a positive and significant effect on all traits. Correlation analysis indicated a positive and significant correlation between the total number of flowers with fresh and dry stigma weight and fresh flower weight. The results of linear regression analysis showed that the trait of the fresh flower weight justified about 77 percent of the total variations and the results of this analysis were similar with simple correlation analysis. So, dry stigma weight had significant and positive correlation (correlation of 100%) with fresh sigma weight in correlation analysis. Because so far, Chelated iron fertilizer at the nanoscale and microscale in terms of the effect on saffron yield not compared, this study was conducted to evaluate the effect of Nano-iron on the yield of saffron.
  Keywords: Dry Weight, Flower, Fresh Weight, Stigma
 • Alireza Karbasi, Toktam Mohtashami, Amin Alizadeh, Zahra Moghimi Pages 53-63
  The bulk of water extraction from Zaveh-Torbat-e Heydarieh plain in Khorasan Razavi province be harvested by wells and extracted water are used mainly in agriculture.In the past few years, reduced rainfall and increased exploitation of groundwater resources has caused sharp drop in groundwater level. This attention to demand management approach in the exploitation of the water resources is necessary. In this regard, this study examines thefactors affecting saffron farmer's willingness to pay for the use of groundwater using contingent valuation and Heckman’s two stage model. Data are collected using two-step random clusters method and completing questionnaires by 122 saffron farmers in 2015. The results showed that the average amount of their payments for underground water is estimated to be around 220 thousand of Rials per hour. The first stage of Hackman model showed that the level of education, saffron acreage, and the ratio of saffron earnings to average annual income had a significant positive influence on the probability of willingness to pay for underground water and in the second stage of Heckman model education and saffron yield had a significant positive effect and farmer's age had a significant negative effect on willingness to pay.
  Keywords: Conditional valuation method, Probit model, Tobit model, Water Resources
 • Mohammad Hosseini, Abdollah Mollafilabi Pages 64-77
  This study was conducted with the aim of evaluating the trend of changes in phenolics and nitrogen contents in aerial, underground and rhizosphere of saffron based on a randomized complete block design with four replications during two years of 2008 and 2009. Four samplings were performed as follows: rhizosphere, corm and leaves were sampled in early Oct., early Feb., 2009, and early May, early July, 2010 from four- year old farms in central section of Abrood village in Torbat-e-Heidarieh city. In order to measure total phenolics and nitrogen contents Folin Cio-Calteau micro method and micro-kjeldahl methods were applied, respectively. Results showed that nitrogen and phenolic contents of saffron aerial and underground organs and rhizosphere were significantly different during sampling stages (p≤0.05). Nitrogen and phenolic contents of leaves were much higher than corm and rhizosphere. So the highest phenolic contents in the first, second, third and fourth sampling stages were recorded for corm, leaf, leaf and rhizosphere with 3.13, 7.47, 11.48 and 0.28 mg.kg-1, respectively. The maximum nitrogen contents in these stages were observed for corm, leaf, leaf and rhizosphere with 1.60, 2.29, 1.14 and 0.91 mg.kg, respectively. By increasing nitrogen content, phenolic increased linearly, so that correlation coefficient of nitrogen and phenolic contents were determined equal to r2=0.92**. Increase of nitrogen use affected by increase of carbon allocation due to increasing photosynthate production caused to increase phenolic concentrations as one of the most important secondary metabolites.
  Keywords: Bioactive substances, Corm, Qualitative characters, Rhizosphere, Secondary metabolites
 • Saeideh Alizadeh-Salteh, Aysan Nayyerpoor, Sepideh Hooshmand Pages 78-89
  This research has been carried out to investigate the saffron cultivation conditions and its economic effects as a replacement of other crops due to high water use efficiency with an emphasis on sustainable agriculture in the Bonab-e-Jadid located in the county of Marand, East Azerbaijan. This study was done using descriptive questionnaires. At first, questionnaires were distributed through farmers based on population for gathering data. The results of this study showed that the average of stigma harvest was 4.7 Kg/ha, that in minimum rate 2 and in maximum rate was 6 Kg/ ha. an average annual earning was 9.7 million Toomans, in the lowest profit of 5 million and the maximum was 35 million Toomans. Also there is a significant difference between workers number and saffron harvested yield. On the other hand, the stigma production (4.7 kg per hectare) had highly significant correlation with initial cost (about 6 million Toomans per hectare) indicating this crop requirement to farmers caring. Obtained results of questionnaires showed the high satisfactory of farmers (57%), but dissatisfaction from stigma sale was observed because of lack of correct management and unknown saffron product of this region. So, paying attention to saffron cultivation and harvest methods in addition to increasing saffron farmers knowledge, can lead to improving rural livelihoods.
  Keywords: Annual profit, After harvest, Ecology, Water use efficiency
 • Ghodsieh Bagherzade, Maryam Manzari Tavakoli Pages 90-99
  During the past few decades in the world, using plants with various applications such as pharmaceutical and industrial are growing. Herbal medicines are used to treat a variety of diseases in which the saffron (Crocus sativus L.) is one of the most important herbal medicines.Saffron is one of the native and valuable plants of Iran that has a significant role in the economic and social conditions of southern and central Khorasan province.Stigmas are the only part of saffron that are used and other parts are discarded as wastage. In this study, we investigated the phytochemical study of wastage of saffron. The wastage of saffron was collected from a farm near Birjand (32°24'06.7"N 59°16'53.5"E) in November and then were transferred to the freezer set at -15 ° C. In this study, the extract of petal and stamen was obtained from saffron waste using methods of maceration and ultrasonic with water, ethanol and methanol as solvent, and at the end ofthis study, the presence of carbohydrates were proved with several methods and the type of carbohydrates in saffron's wastage was determined using GC- MS methods. The presence of D- Allose and Levoglucosan were provided with GC-MS analyses for the first time.
  Keywords: Anthocyanin, Carbohydrate, D- Allose, Levoglucosan
 • Fatemeh Yaghoubi, Majid Jami Al-Ahmadi, Mohammad Reza Bakhshi Pages 100-110
  Saffron (Crocus sativus L.) as the world most valuable agricultural product possesses the major amount of Iran's non-oil exports. Due to the importance of the quality of export products and in order to evaluate the relationship between nitrogen percentage of saffron stigma and its effective factors, a study was conducted in Qaenat county located in South Khorasan province, Iran) in which 48 farms were investigated during 2011 and 2012. The required information about theflower yield, type and amount of used fertilizers and animal manure were collected using questionnaires and percentage of the stigma elements were obtained from collected plant and soil samples from farms of central, Nimbolouk and Sedeh districts. The results showed that the highest and lowest percentages of stigma nitrogen were obtained by 2.92% and 2.65% at the ages of three and five years, respectively. Nitrogen percentage of stigma showed no significant difference between different manure and nitrogen fertilizers. Nitrogen percentage of stigma showed a positive linear relationship with percentage of soil organic matter for all ages and with its potassium percentage just for the ages of two and three years, while nitrogen percentage of saffron stigma showed a negative linear relation with flower yield and soil salinity. Also, nitrogen percentage of stigma showed a negative linear relationship with its phosphorus percentage for two and three years-aged farms, and a positive linear relationship was found for five and seven years-aged farms.Although, the amount of stigma nitrogen was (with an average of 2.79%) in limits set by the International Standards Organization, according tosignificant relationship between the percentage ofstigmanitrogen with soilorganic matter and salinity, themanagement ofsoil fertilityandplant nutritionshould be considered as essential andimportant issues in thefarming systems.
  Keywords: Elements concentration, Nitrogen percentage, Products quality, Soil organic matter
 • Pages 111-123
  During the past few decades, Iran is experiencing a serious climate change which in turn has caused severe water shortage across the country. This dilemma has encouraged policy makers to look for special crop plants with limited water requirements. Saffron has a long history in Iran. Although this crop has a cultivation potential in Kermanshah province, limited attention has been paid to its diffusion and adoption. Therefore, this study was conducted to investigate the factors influencing the adoption of saffron in Songhor and Sahne counties in Kermanshah Province. Qualitative research paradigm was used in this study. Among qualitative paradigm, grounded theory approach was used to determine the process used by potential three farmers to adopt saffron crop and sampling was non-random. Individual face to face interview and observation was used to collect data. Qualitative data was analyzed using open and axial coding. To process the informations, the content analysis was used and findings validity was confirmed using triangulation process. Results revealed that the following factors influenced farmers adoption of saffron: being a pioneer, economic incentives of saffron crop, accessing to inputs, accessing to information sources, feasibility and marketing. So, training of potential adopters ,investing on saffron processing and packaging, and further advancements of knowledge and skills are recommended.
  Keywords: Climate change, Grounded theory, Qualitative study, Saffron