فهرست مطالب

مطالعات دانش شناسی - پیاپی 7 (تابستان 1395)
 • پیاپی 7 (تابستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/06/25
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مقاله پژوهشی
 • شهاب طلایی شکری، غلامعلی طبرسا، احمد صادقی صفحات 1-20
  عوامل زمینه ای، نقش کلیدی در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان ها دارد. این تحقیق با مفروض دانستن اینکه مهمترین عوامل زمینه ای استقرار مدیریت دانش در هر سازمان نظام فناوری اطلاعات، فرایند های دانش و فرهنگ سازمانی است و بهره گیری از این مبانی منجر به استفاده هرچه کامل تر از دانش موجود در سازمان می شود، در پی تبیین و سنجش وضعیت هر یک از این عوامل برای استقرار مدیریت دانش است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل زمینه ای مدیریت دانش در سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران انجام شد و پرسشنامه ای در میان کارکنان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران در 22 منطقه شهرداری در مورد وضعیت و میزان اهمیت هرکدام از این عوامل در زمینه استقرار مدیریت دانش درجه بندی شده و با استفاده از نرم افزار SPSS و با توجه به آزمون فریدمن به رتبه بندی این عوامل پرداخته شد. بر اساس داده های منتج شده بر اساس دیدگاه کارکنان سازمان مدیریت بحران شهرداری تهران مهمترین عامل برای استقرار مدیریت دانش بودن فرهنگ سازمانی درست و حامی، برای استقرار آن است، چرا که در صورتی ما تمامی زیر ساخت های مرتبط با استقرار مدیریت دانش را در یک سازمان فراهم کنیم ولی فرهنگ سازمانی که شامل عناصر مشارکت در تصمیم گیری، حمایت مدیریت و حس تعلق سازمانی می باشد، در سازمان نباشد، مدیریت دانش مستقر نخواهد شد. به همین ترتیب و در ادامه اولویت بندی عوامل، نظام فناوری اطلاعات در جایگاه دوم و فراینده های مدیریت دانش در جایگاه سوم اولویت گذاری شده است. بنابراین قبل از راه اندازی و به کار گماری نظام فناوری اطلاعات، باید فرهنگ سازمانی در این زمینه که مدیران و کارکنان به راحتی دانش ضمنی خود را در اختیار سایرین قرار دهند به وجود بیاید چون هر چند که ما بتوانیم ساختار های فناوری را به صورت صیحیح فراهم کنیم و فرایند های مدیریت دانش را به صورت اصولی اجرا کنیم ولی فرهنگ سازمانی تقویت کننده این وضعیت نباشد به صورت قطع به یقین نظام مدیریت دانش سازمان نا کارآمد خواهد بود.
  کلیدواژگان: فرآیند های دانش، فرهنگ سازمانی، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش
 • گلنسا گلینی مقدم، حسن جعفری، اصغر ستارزاده صفحات 21-40
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه و تحلیل برونداد علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی در پایگاه های وب آو ساینس و اسکوپوس به تفکیک دانشکده ها انجام شده است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش علم سنجی انجام شده است. پس از استخراج داده های خام از پایگاه ها و تبدیل آن ها به فرمت نت، از نرم افزارهای هیست سایت، پاژک، وی او اس ویوئر و اکسل برای تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه برونداد علمی بین المللی دانشگاه علامه طباطبائی از زمان ثبت اولین پیشینه در سال 1987 تا پایان 2015 در هر دو پایگاه (جمعا 993 مقاله) بوده و نمونه گیری صورت نگرفته است. یافته ها نشان داد که نرخ رشد در پایگاه وب آو ساینس و اسکوپوس به ترتیب 49/29و 51/32 بوده است. شاخص چگالی در پایگاه وب آو ساینس 008/0 و در پایگاه اسکوپوس 5 00/0 بوده که در حد پایین قرار می گیرد. دانشکده مدیریت و حسابداری بیشترین مدرک را تولید کرده است. امریکا و سوئیس بیشترین همکاری بین المللی را با دانشگاه علامه داشته اند و میزان همپوشانی بین پایگاه ها 21 درصد بوده است. با توجه به یافته های پژوهش، نرخ رشد تولید علم نسبتا خوب بوده ولی شاخص چگالی پایین نشان از عدم انسجام شبکه و سطح پایین همکاری علمی بین پژوهشگران در هر دو پایگاه دارد. تعداد تولیدات نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس 410 مورد و در اسکوپوس 583 مورد بوده است. میزان تولیدات بین المللی در مقایسه با رتبه دوم دانشگاه علامه طباطبائی در حوزه علوم انسانی در سطح کشور با تولید 6426 مقاله تا سال 1394، بسیار پایین است.
  کلیدواژگان: برونداد علمی، پایگاه وب آو ساینس، پایگاه استنادی اسکوپوس، دانشگاه علامه طباطبائی، همکاری علمی
 • تفاوت نظام معنایی کتابداران و کاربران در مصاحبه مرجع با رویکرد هرمنوتیک / مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
  شیوا قمی، عصمت مومنی، زینب غفورنیا صفحات 41-60
  پژوهشی بر اساس میزان درک کتابدار از نیاز کاربر و میزان درک کاربر از پاسخ کتابدار درمصاحبه مرجع با رویکرد هرمنوتیک است.
  روش
  در این پژوهش، از روش پیمایشی استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه مولف محور که به تعدادی از کاربران سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و کتابداران مرجع آن داده شد، استفاده گردید و پایایی آن 953/0 محاسبه گردید. این پرسشنامه با 13 سوال در ارتباط با درک کتابدار و 13 سوال در ارتباط با درک کاربر با مقیاس لیکرت از 0 تا 9 طراحی شده است.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که بیشترین حد درمیان شاخص های درک کتابدار مربوط به شاخص شفاف سازی سوال کاربر در جریان مصاحبه مرجع با میانگین 79 % و در درک کاربرشاخص درمیان گذاشتن سوال اصلی با کتابدار مرجع با میانگین 85 % است و کمترین حد در درک کتابدار مربوط به شاخص درک نیاز کاربر با اولین سوال کتابدار با میانگین 9/52 % و در درک کاربر شاخص درک کتابدار با اولین سوال کاربر با میانگین 7/61 % است. درهمه ی متغیرها رابطه معناداری بین نظام معنایی کتابداران و کاربران وجود دارد به جز در دو متغیر: متغیر درمیان گذاشتن سوال اصلی با کتابدارمرجع برای رفع نیاز اطلاعاتی و متغیر سطح اطلاعات قبلی کتابدار و کاربر از موضوع مورد جست و جو باp>0/05
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان می دهد که کاربران تسلطی بر موضوع مورد جستجو خود ندارند و یا دقیقا نمی دانند که به دنبال چه هستند. همچنین نشان می دهد که کتابداران تبحر لازم را در زمینه مصاحبه مرجع دارند. با وجود عدم تمایل کاربران به پرسش از کتابداران و شکل نگرفتن مصاحبه مرجع، کتابداران در این پژوهش از عملکرد خوبی برخوردار بودند و توانستند رضایت کاربران را به دست آورند.
  کلیدواژگان: خدمات مرجع، مصاحبه مرجع، معناشناسی، نظام معنایی، هرمنوتیک
 • عارف ریاحی، افشین موسوی چلک صفحات 61-80
  مقدمه
  مجلات علمی یکی از ابزارهای اصلی و اساسی برای توسعه و پیشرفت علم در دنیای امروزی محسوب می‮شوند. این مطالعه با هدف بررسی تطبیقی رشد مجلات کشورهای آسیایی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس و تعیین جایگاه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  روش پژوهش: پژوهش حاضر کاربردی و به روش پیمایشی توصیفی صورت گرفته است. جامعه پژوهش حاضر را تمامی مجلات علمی نمایه شده کشورهای آسیایی در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس طی‮ سال های 0002-5102 تشکیل می‮دهند. برای گردآوری اطلاعات با مراجعه به پایگاه (moc.rjogamicS.www) مجلات علمی در حوزه های مختلف موضوعی انتخاب و بازیابی شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای SSPS و lecxE استفاده شده است.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  یافته ها:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ یافته ها نشان داده است که روند انتشار مجلات کشورهای آسیایی و همچنین جمهوری اسلامی ایران طی سال های مورد بررسی از رشد مثبتی برخوردار بوده است. بخش قابل توجهی از مجلات علمی نمایه شده در حوزه پزشکی تهیه و منتشر شده است. همچنین یافته ها نشان داده است که مجلات کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا در مقایسه با مجلات ایرانی و کشورهای خاور میانه از کیفیت بالاتری برخوردار بوده اند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
  نتیجه گیری
  به منظور ارتقای سهم مجلات ایرانی در پایگاه های اطلاعاتی علمی، برنامه ریزی و سیاست گذاری توسط مسئولان و متولیان وزارت بهداشت و وزارت علوم صورت گیرد. همچین سعی شود گرایش مجلات ایرانی به استفاده از زبان انگلیسی افزایش یابد تا شاهد سهم بیشتر ایران از مجلات علمی منطقه و آسیا باشیم.‬‬‬‬‬‬
  کلیدواژگان: مجلات علمی، پایگاه اسکوپوس، کشورهای آسیا، ایران
 • نفیسه سبزواری، حسن قهنویه، مرضیه احمدپور صفحات 81-100
  هدف این پژوهش، تعیین شیوه های سرقت و آسیب رسانی به منابع کتابخانه ای و عوامل موثر بر آنها در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1392 می باشد. روش پژوهش، پیمایشی و نوع مطالعه کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ها ی محقق ساخته بر اساس مقیاس لیکرت می باشد و پایایی آن از طریق همبستگی آزمون - آزمون مجدد محاسبه شد که ضریب همبستگی به دست آمده 917/0می باشد. جامعه آماری شامل 6427 نفر دانشجو بوده که 379 نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و 57 نفر از کتابداران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد. روش گردآوری اطلاعات مراجعه حضوری به جامعه مورد نظر بوده و نوع آمار توصیفی و نرم افزار مورد استفاده اس پی اس اس بوده است. بر اساس یافته های تحقیق افزایش تعداد کارمندان (70 درصد) و خرید نسخ بیشتر از یک منبع (56 درصد)؛ و تجهیز کتابخانه به دوربین های مدار بسته (81 درصد)، تذکر و برخورد لفظی، پرداخت جریمه و اخراج افراد آسیب رسان از راهکارهای جلوگیری از آسیب رسانی به منابع کتابخانه مطرح شده است. نتایج نشان داد اقدام جدی در آسیب رسانی به منابع کتابخانه، جدا کردن کتاب از جلد، و یا بریدن اوراق و تصاویر آن بوده است. کتابداران و کاربران کتابخانه عدم توانایی خرید و تهیه کتاب، همچنین هزینه بالای زیراکس را ازعوامل اقتصادی، و ناراحتی و عصبانیت مراجعه کنندگان از عملکرد کتابدار را از عوامل روانی، و عدم برخورداری از خدمات رزرو منابع؛ کوتاه بودن مدت امانت کتاب را از جمله قوانین و مقرراتی می دانند که در آسیب رسانی به منابع کتابخانه موثر بودند.
  کلیدواژگان: آسیب رسانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، سرقت، کتابخانه دانشگاهی، منابع کتابخانه ای، نظام رهگیری سرقت از کتابخانه
 • صنم ابراهیم زاده، ملوک سادات حسینی بهشتی صفحات 101-120
  هدف این مقاله بررسی ضرورت کارآمدی هستی شناسی ها در برابر تغییرات در مفاهیم، در سازگاری با تغییرات مفاهیم دانش است. به طور کلی، هستی شناسی ها نوعی از ابزارهای معنایی هستند که به دلیل کاستی های اصطلاحنامه ها در بازنمون دانش، قلمروهای موضوعی را از طریق نمایش مفهو م ها و رابطه های میان آنها به کار گرفته اند. با توجه به تحولات مفاهیم و معنا، ضروری است در ساختار هستی شناسی ها بازنگری شود و تغییراتی برای سازماندهی و بازنمون دانش در هستی شناسی ها تدوین و طراحی گردند. این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است و اطلاعات آن از طریق مرور در کتاب ها ، مقالات مجلات علمی، مقالات همایش های علمی، متون علمی نمایه شده در پایگاه های اطلاعات و اینترنت جمع آوری گردیده است. سپس، مفاهیم و اصول تغییر در هستی شناسی ها مورد تحلیل و تفسیر قرار گرفته است. این مقاله با روش کتابخانه ای، نحوه بازنگری و سازگاری هستی شناسی ها را با تغییرات مفاهیم و معناها مورد توجه قرار داده است. بر اساس یافته های پژوهش، می توان تغییرات در هستی شناسی ها را با توجه به شش مرحله موجود در فرآیند تکامل هستی شناسی ها ارائه داد.که عبارتند از: دریافت تغییرات، ارائه و بازنمون تغییرات، معناشناسی تغییرات،گسترش و اشاعه تغییرات، اجرای تغییرات و تغییر در ارزش ها. همچنین، بر اساس یافته های دیگر این پژوهش و در راستای یک معماری منطقی برای حمایت از تکامل هستی شناسی ها می توان تغییرات در هستی شناسی ها به طور کارآمدتر اعمال کرد. همچنین هستی شناسی برای موثر بودن، نیاز به تغییرات، با سرعتی متناسب با تغییر در بخش هایی از جهان می باشند. بر اساس یافته های پژوهش، ضروری است که در زمان تغییر یک هستی شناسی به: ایجاد سلسله مراتب مفاهیم وابسته؛ نیازهای کاربران؛ تعیین علایق کاربران؛ انتخاب مناسب ترین ابزار ویرایشگر در زمان طراحی هستی شناسی ها و تجزیه و تحلیل رفتار اطلاع یابی کاربران توجه شود. همچنین تلاش کاربران انسانی نظام های اطلاعاتی مانند کتابخانه های دیجیتالی و پشتیبانی خودکار برای مدیریت تغییرات هستی شناسی بسیار مهم است. که باید در طراحی هستی شناسی ها توسط متخصصان مورد توجه قرار بگیرند.
  کلیدواژگان: هستی شناسی، دانش، بازنمون دانش
 • عباسعلی رستگار، امین همتی صفحات 121-140
  مدیریت دانش یکی از مهم ترین عوامل موفقیت شرکتها در شرایط رقابتی و عصر اطلاعات است. اهمیت این موضوع به حدی است که امروزه شماری از سازمانها، دانش خود را اندازه گیری میکنند و به منزله سرمایه فکری سازمان و نیز شاخصی برای درجه بندی شرکتها در گزارشهای خود منعکس میکنند. در همین راستا، موضوع نوآوری به عنوان یکی از اجزای ضروری شرکتهایی که خواهان حفظ مزیت رقابتی بلند مدت هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی در دانشگاه سمنان میباشد.
  روش
  جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مدیران و کارکنان دانشگاه سمنان بوده است و با توجه به فرمول کوکران در تعیین حجم جوامع آماری محدود تعداد نمونه آماری برابر 271 نفر تعیین گردید و در بازه زمانی نیمه نخست سال 1395 اقدام به جمع آوری نظرات این افراد گردیده است. نتایج بدست آمده بیانگر تاثیر معنادار هر چهار مولفه مدیریت دانش بر نوآوری سازمانی بود. همچنین با توجه به نتایج باید بیان نمود خلق دانش بیشترین تاثیر و تسهیم دانش کمترین تاثیر را بر نوآوری سازمانی داشته اند. در انتها نیز نکاتی جهت بهبود وضعیت هر یک از مولفه ها و نوآوری سازمانی ارائه گردیده است، که میتوان به ایجاد شرایط کاری کاربر پسند، تشویق افراد به استفاده از دانش و تبیین و ترویج اعتماد در سازمان و تبدیل آن به فرهنگ غالب در بین کارکنان و مدیران اشاره نمود.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، مدلسازی معادلات ساختاری
|
 • Pages 1-20
  The main competitive advantage of organizations today is knowledge. Knowledge is a powerful and constantly evolving tool. Much research has been conducted to identify key success factors in the implementation of knowledge management which has led to the introduction of different key factors involved in the success of knowledge management.
  Underlying factors play a key role in the successful deployment of knowledge management in organizations. The present research, assuming that IT systems as well as organizational knowledge and culture processes are the most important factors underlying the implementation of knowledge management in any organization, and that the use of these principles leads to a more thorough utilization of the existing knowledge of the organization, is seeking to determine and assess the effects of these factors on implementation of knowledge management.This study aims to investigate the underlying factors of knowledge management in the Municipality of Tehran Disaster Management Organization. To achieve this objective, a questionnaire was designed to gather information on the situation and the importance of each of these factors in the field of knowledge management. The factors were compared and prioritized using the SPSS software and the Friedman test.
  Keywords: knowledge management, information technology, organizational culture, knowledge processes
 • Golnessa Galyani-Moghaddam, Hassan Jafari, Ashgar Sattarzadeh Pages 21-40
  This research is set to study scientific publications published by faculty members of Allameh Tabatab’i University in two international citation indexes including the Science Citation Index and Scopus. Duration of the study was 1987 till the end of 2015. Scientometrics methods were used to do the study. Searches in the mentioned databases were the main tool of data gathering. The results show that the growth rate was 29.49 and 32.51, and density indicator is 0.008 and 0.005 in the Science Citation Index and Scopus respectively. This indicates a low density and low collaboration among authors. Faculty of Management and Accounting was the most productive one. The United States of America and Switzerland were top countries in international scientific collaborations. In addition, scientific collaboration at national level was mostly done by authors from the Islamic Azad University, Tehran University and Amir Kabir University of Technology. There was an overlap of 21 percent among indexed publications by the two databases.
  Keywords: Scientific productions, Science Citation Index, Scopus, Allameh Tabatabi University, Iran
 • Shiva Ghomi, Esmat Momeni, Zeinab Ghafoornia Pages 41-60
  Purpose
  This paper is concerned with determining of librarian's perception from user needs and user's understanding from librarian response in a reference interview by the hermeneutic approach.
  Methodology
  This study is applied design and proposed method is survey with analytic approach. To achieve needed data, designed a questionnaire. To verify validity, the questionnaire of study was distributed among information science lecturers and to evaluate reliability of study questionnaire, computed Cronbach’s alpha is 0.953. The librarian study population census was evaluated that included five thematic sections are the National Library. User research population with a master's degree and PhD in four thematic hall of the National Library, which is 48 people to the questionnaire in the period from September 2014 to March 2015 randomly responded.
  Findings: The analysis shows that in most variables, there is a significant relationship between librarians and users semantic system except the reference librarian to meet the need for information sharing question and level of previous knowledge of the subject librarian and user search.
  Conclusion
  Users do not understand the subject matter of your search, and also librarian in the reference interviews and user's needs have the necessary skills and understanding. Despite the lack of willingness of users to ask questions of librarians and lack of reference interviews, Librarians had a good performance and user satisfaction achieved.
  Keywords: reference services, reference interview, Semantics, semantic system, hermeneutic
 • Aref Riahi, Afshin Mousavi Pages 61-80
  Aim: Scientific journals are identified as one the most important indicator for Progress and development in new world. This study aims to Comparative Comparison of growth of Asian scientific journals indexed in Scopus database and recognize Iranian journal position.
  Methods
  This research is applied and descriptive-Survey and all Asian journals which indexed in Scopus database during 2000-2015 make Statistical population. Data were collected from www.Scimagojr.com and all journals from any subject were retrieved. We used SPSS and Excel software for analysis data.
  Findings: Finding shows that there is a positive growth on number of scientific journals’ of Asian countries during the study. Also, most of journals published in Medicine field and quality of east and southeast journals were much better than west and Middle East countries.
  Conclusion
  In order to growth of Iranian journal in scientific database, policy and planning by manager of Health and Science Government of Iran are suggested. Also it is necessary to increase trend of English language for Iranian scientific journal to see more contribution of Iranian journals in region and Asia.
  Keywords: Scientific Journals, Scopus Database, Asian Countries, Iran
 • Pages 81-100
  Purpose of this study was to investigate ways of theft and damage to the library resources and effective factors on them in the Libraries of Isfahan University of Medical Sciences in 2012. Methods of this research is Survey and type of study is applied. Data collection tool is researcher made questionnaire based on the Likert scale and test-retest reliability was calculated through test-retest correlation coefficient obtained 0/917 is.
  and statistical population consists of 64 students of which 379 were selected based on Morgan table and 57 people from Isfahan University of Medical Sciences Library. The data refer to the population and descriptive statistics and SPSS software has been used.
  The findings showed that increasing the number of employees (70%) and purchase more copies of a source (56%); and library equipment Surveillance cameras (81%), dealing verbal warnings and fines and expelling the damaging of the ways to prevent damage to library materials has been proposed.
  Conclusion
  The results showed that serious action in damage to library resources, separate the book from cover, or been cut papers and photos. and know that the regulations were effective in damage to library resources.
  Keywords: Damage, Isfahan University of medical sciences, theft, Libraries, library resources
 • Pages 101-120
  The sheer mass of knowledge available today, however, requires sophisticated support for searching and, often considered as equally important, rationalization. Ontology and metadata technology is one approach for addressing such challenges. The aim of this study is to evaluate the effectiveness of ontologies evolution. Due to change in concepts, it is necessary to review the structure of ontologies and tools for organizing and representing this knowledge. Ontologies, to be effective, need to change as fast as the parts of the world they describe.
  Method
  The study reviewed all of the literature, concepts, principles and rules about ontologies. Thus, this research is descriptive and analytical.
  Results
  The results showed six stages in the development of ontologies. As a result, a logical architecture introduced to support the development of ontologies.
  Conclusion
  the low-effort of users in digital libraries and automatic support for change management, are very important for ontologes. That should be considered by engineers when they are designing the ontologies.
  Keywords: Ontology, Evolution, Changes, Concepts, Revision
 • Pages 121-140
  Knowledge management is one of the most important factors for company success in competitive conditions and information age. The importance of this issue to the extent that today many organizations measure their knowledge and it’s like intellectual capital, Also as well as an indicator of the company's ratings reflect in their reports. Knowledge management is refers to this statement that investments in science leading to best and most profit. On the other hand due to global trends and increasing environmental changes, Organizations have a number of difficulties in the survival and growth of own. In this regard, Innovation as one of the essential components of a company that wants to maintain long term competitive advantage is further considered. Tin the half period 1395 to collect opinions of the people. The obtained results represent a significant impact all four components of the knowledge management on organizational innovation. Also, the results should be expressed knowledge creation is the most effective and sharing of knowledge have the least impact on organizational innovation. At the end of research we present some suggestion that can be useful in Improve the status of each component of knowledge management and organizational innovation. Which can be refer to create user-friendly working conditions, encouraging people to use the knowledge to explain and promote trust in the organization and turn it into the dominant culture among employees and managers?
  Keywords: Knowledge management component, organizational innovation, structural equation modeling