فهرست مطالب

زیست شناسی جانوری - سال نهم شماره 4 (تابستان 1396)
 • سال نهم شماره 4 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • وحیده بحرپیما، محبوبه سترکی، اعظم مشفق، محمدرضا رحیم بشر صفحات 1-12
  پارامترهای خونی وسیله ارزشمندی برای نظارت سلامتی و رشد ماهی به شمار می آیند و توسط تعداد زیادی از فاکتورهای داخلی و خارجی تحت تاثیر قرار می گیرند. در مطالعه حاضر که با هدف بررسی تاثیر فاکتورهای محیطی و داخلی بر پارامترهای خونی ماهی شاه کولی صورت گرفت تعداد 84 قطعه ماهی شاه کولی با میانگین وزن 10/27 ± 69/45 گرم و میانگین طول 98/3 ±50/16 سانتی متر از سواحل خزر جنوبی در استان گیلان در سه ایستگاه (دریا، مصب و رودخانه) طی یک سال نمونه برداری شدند. پس از بیومتری و تعیین جنسیت، خون گیری از ساقه دمی انجام شد و میانگین فاکتورهای خونی تعیین شد. با توجه به نتایج تعداد گلبول های قرمز، میزان هموگلوبین و درصد هماتوکریت در جنس نر به طور معنی داری بیشتر از جنس ماده بود (05/0p<). فاکتورهای خونی فوق در محیط رودخانه از محیط دریا و مصب و در فصل تابستان از فصول دیگر بطور معنی داری بیشتر بود (05/0p<). در آزمون همبستگی پیرسون، فاکتورهای خونی ارتباط معنی دار منفی با شوری آب، وزن و طول کل ماهی و ارتباط معنی دار مثبت با دمای آب داشتند (01/0p<). آزمون رگرسیون خطی حاکی از ارتباط معنی دار فاکتورهای خونی با دمای آب بود (01/0p<).
  کلیدواژگان: فاکتورهای خون، شوری، دما، Alburnus chalcoides
 • پگاه برادران خلخالی، سیدعلی حائری روحانی، پریچهره یغمایی صفحات 13-24
  مشکلات قلبی عروقی بویژه آترواسکلروزیس یکی از بیماری های شایع در جهان است. پروتئین فاز حاد (hs-CRP) حساس ترین شاخص التهابی است که در تحقیقات جدید نشان داده شده مقادیر سرمی آن می تواند خطر معضلات قلبی را پیش بینی نماید. سیر (Allium sativum) و لیمو ترش (Citrus limon) هر دو از گیاهانی هستند که در درمان های سنتی مشکلات قلبی عروقی کاربرد دارند ولی ترکیب آن دو با یکدیگر تاکنون بررسی نشده است. مطالعه حاضر، یک پژوهش تجربی مداخله ای است که تاثیرات ضدالتهابی و هیپولیپیدمیک عصاره ترکیبی سیر و لیمو ترش را در موش صحرایی نژاد ویستار که به مدت 9 هفته تحت تغذیه با رژیم پرچرب قرار گرفته اند، بررسی می کند. 42 سر رت نر بالغ با وزن 200 تا 250 گرم به شش گروه هفت تایی تقسیم شدند. گروه کنترل و گروه تجربی 3 با غذای عادی جوندگان و گروه کنترل چاقی، شم، تجربی 1و تجربی 2 با رژیم پر چرب تغذیه شدند. پس از رسیدن به وزن مطلوب، عصاره ترکیبی سیر و لیمو در دوز 220 میلی گرم ماده خشک محلول در آب مقطر به گروه های تجربی 1 و 3 و در دوز 440 میلی گرم به گروه تجربی 2، برای مدت چهار هفته خورانده شد. سرم حاصل از نمونه گیری خون برای سنجش CRP و کلسترول تام مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج با آزمون آنالیز واریانس (ANOVA) و روش مقایسه های چندگانه توکی مورد آزمون قرار گرفت. عصاره ترکیبی سیر و لیمو کاهش معنی داری را در کلسترول تام سرم گروه های تجربی 1 و 2 نشان داد (001/0> p). همچنین یک کاهش معنی دار CRP در گروه تجربی 2 که با دوز دو برابر تیمار شده بودند دیده شد (05/0 > p). هیچ تغییر معنی داری از تاثیر عصاره ترکیبی بر روی گروه تجربی 3 که با رژیم غذایی عادی تغذیه شده بودند، مشاهده نگردید. به نظر می رسد عصاره ترکیبی سیر و لیمو ترش در مبتلایان به هایپرکلسترولمی تاثیرات ضدالتهابی و محافظتی بر عروق دارد.
  کلیدواژگان: آترواسکلروزیس، پروتئین فاز حاد، سیر، لیموترش، هایپرلیپیدمی، رت ویستار
 • فاطمه سرمدی، صدف اسفندیاری، مجتبی دشتی زاد، مهدی شمس آرا صفحات 25-34
  بهینه سازی فرایند انجماد شیشه ای، به عنوان راهکاری جهت ذخیره ی رویان های حاصل از تکنیک های کمک باروری، مستلزم تقابل با عوامل مخربی از قبیل تشکیل کریستال های یخ، سمیت سلولی و شوک اسمزی است که رویان را در معرض شرایط نا مساعد قرار می دهند. حضور کربوهیدرات ها به عنوان مواد سرما محافظ نفوذ نا پذیر، تلاشی در راستای کاهش این تنش ها می باشد. از آن جایی که استفاده ی ترکیبی از قندها نتایج بهتری را در پی داشته، در این طرح، از عسل طبیعی که متشکل از مونو ساکارید ها و دی ساکارید های مختلف است به عنوان ماده ی سرمامحافظ جایگزین ساکارز، در انجماد بلاستوسیست موش استفاده شد. بدین منظور بلاستوسیست های درون تنی موش پس از استحصال، به طور تصادفی به دو گروه انجمادی عسل و ساکارز تقسیم گشتند. در بخش اول آزمایش، بلاستوسیست ها تحت انجماد با محیط های حاوی غلظت های مختلف عسل قرار گرفتند و در نهایت غلظت های بهینه تعیین شدند. بخش دوم به مقایسه ی تاثیر محلول های انتخاب شده و محیط های حاوی ساکارز بر نرخ زنده مانی، خروج از زونا و لانه گزینی اختصاص یافت. در بخش اول، غلظت های بهینه ی 1 و 2 مولار به ترتیب در محیط انجماد و ذوب برگزیده شدند. نتایج حاصل از بخش دوم آزمایش نشان داد که استفاده از عسل طبیعی نه تنها در میزان زنده مانی توانست با گروه ساکارز برابری نماید، بلکه قادر به حفظ نرخ خروج از زونا و مهم تر از آن لانه گزینی در سطح گروه ساکارز نیز بود. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق می توان عسل طبیعی را به عنوان ماده ی سرمامحافظ نفوذ ناپذیر مناسبی جهت جایگزینی با ساکارز و بهینه سازی روند انجماد معرفی کرد.
  کلیدواژگان: انجماد شیشه ای، مواد سرما محافظ نفوذ نا پذیر، عسل طبیعی، بلاستوسیست موش
 • مهدی سالمی، اعظم سادات حسینی الهاشمی صفحات 35-45
  فلزات سنگین از منابع طبیعی و محصولات انسان ساخت وارد محیط زیست می شوند و میزان ورود این فلزات به محیط زیست قابل ملاحظه است. سیستم های آبی به طور طبیعی دریافت کننده ی نهایی این فلزات هستند. هدف این مطالعه تجمع زیستی فلزات سنگین (کادمیوم، کروم، نیکل، روی و سرب) در عضله ماهی کپور معمولی (Cyprinus Carpio) سواحل دز به اجرا درآمد. درپژوهش حاضر با اندازه گیری غلظت فلزات سنگین با روش اسپکتروفتومتر جذب اتمی، در نمونه های عضله ماهی کپور معمولی خطرناشی از مصرف این ماهی برای انسان در شهر دزفول ارزیابی شد. بدین منظور،200 عدد ماهی کپور معمولی در اوزان بازاری از بازارچه کشاورز در شهر دزفول، به طور تصادفی انتخاب ومورد تجزیه قرارگرفتند. نتایج نشان داد که میانگین غلظت (کادمیوم، کروم، نیکل، روی و سرب به ترتیب (08/2، 02/0، 41/1، 95/39، 5/34 میلی گرم برکیلوگرم وزن خشک) است که این میزان فلز کادمیوم، نیکل،سرب بالاتر از حد استاندارد اعلام شده از سوی FAO، MAFF، FDA و WHO است اما فلز کروم و روی پایین تر از حد استاندارد سازمان های بین المللی است و شاخص ریسک (HQ) در فلزات کادمیوم و سرب بالاتراز یک بوده و بقیه فلزات پایین ترازیک بوده که براین اساس مصرف ماهی کپور معمولی این منطقه خطر جدی برای مصرف کنندگان از نظر میزان فلزات سنگین در پی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: دزفول، فلزات سنگین، ماهی کپور معمولی
 • فاطمه سهیلی، پروین تراب زاده، مینا رمضانی صفحات 47-56
  عصاره آبی گیاه اسطوخودوس علاوه بر خواص آرامبخشی، در درمان قند خون و افسردگی موثر بوده و دارای خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی و قاعده آور می باشد. اما تاکنون اثر این گیاه، بر روی سیستم تولیدمثلی مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش، اثرات عصاره آبی گیاه اسطوخدوس بر روی تخمدان موش نژاد Balb/C مورد بررسی قرار گرفته است. پس از تهیه عصاره آبی گیاه و مشخص شدن این که دوز کشنده ای برای آن وجود ندارد، آزمایش با انتخاب دوزهای 6، 12و 18 گرم بر کیلوگرم برحسب وزن بدن ادامه یافت و تزریق طی 12 روز به صورت درون صفاقی بر روی 65 موش انجام گرفت. نتایج هم زمان با گروه های تجربی (هر گروه: 15 موش)، گروه کنترل (عدم تزریق: 10موش) و شم (تزریق سرم فیزیولوژی: 10 موش) مقایسه شد. جهت اطمینان از نتایج، تجربیات فوق 2 بار تکرار شد. داده ها با نرم افزارSPSS 20 و تستDuncan و ANOVAبا شرط معنی داری 05/0 p< و 001/0 p< مورد سنجش قرار گرفت. در مقایسه نتایج با گروه کنترل، گروه های تجربی 1 و 2 کاهش معنی داری در قطر بزرگ و کوچک تخمدان (05/0 p<) و در گروه 3 افزایش معنی داری در تعداد فولیکول های اولیه (05/0p<) و کاهش معنی داری در تعداد فولیکول های ثانویه، درحال رشد، در حال رسیدگی، گراف و اجسام زرد (001/0p<) مشاهده شد.به طور کلی می توان نتیجه گرفت که مصرف گیاه اسطوخودوس در دوز بالا، اثر تخریبی بر روی تخمدان داشته و استفاده از آن می تواند خطرآفرین باشد و شاید بتوان در آینده از آن به عنوان قرص ضدبارداری استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اسطوخودوس، تخمدان، فولیکول، ناباروری، موش
 • سیده صدیقه شجاعی، سید ابراهیم حسینی صفحات 57-65
  امروزه میلیون ها نفر در سراسر دنیا متامفتامین را به عنوان دارو و یا در جهت کسب لذت مورد سوءمصرف قرار می دهند. با توجه به عوارض جانبی و اعتیاد آوری شدید این ماده، مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر موسیقی آرام روان و تند دوان بر میزان ولع مصرف در موش های سوری تحت تیمار با متامفتامین صورت گرفت. این یک مطالعه تجربی است که در سال 1395 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بر روی 70 سر موش سوری نر بالغ در گروه های کنترل (فاقد تیمار)، شاهد (تیمار با حلال دارو) و 5 گروه تجربی دریافت کننده 1 میلی گرم بر کیلوگرم متامفتامین، تحت تاثیر موسیقی آرام روان، موسیقی تند دوان، موسیقی آرام روان با متامفتامین و موسیقی تند دوان با متامفتامین قرار گرفتند. در این مطالعه جهت سنجش میزان ولع مصرف از روش ترجیح مکان شرطی استفاده گردید. در پایان داده ها با استفاده از آزمون های ANOVA و توکی و با کمک نرم افزارSPSS 18 با معناداری اختلاف داده ها در سطح 05/0≤ p ارزیابی شدند. نتایج نشان داد که متامفتامین و موسیقی آرام روان به تنهایی و با یکدیگر و همچنین موسیقی تنددوان با متامفتامین، باعث افزایش معنادار ترجیح مکان شرطی در سطح 01/0p< نسبت به گروه کنترل می شود در حالی که موسیقی تند دوان به تنهایی فاقد تاثیر معنادار می باشد. موسیقی و متامفتامین احتمالا با تحریک سیستم های اکسی توسینی و دوپامینی مغز باعث افزایش ترجیح مکان شرطی می شوند لذا احتمالا از موسیقی آرام روان می توان به عنوان روشی بی خطر در جهت کاهش ولع مصرف در بیماران سوء مصرف کننده استفاده نمود.
  کلیدواژگان: موسیقی، متامفتامین، ولع مصرف، موش صحرایی
 • معصومه علی وردیلو، محمدرضا مخبر دزفولی، زهره افتخاری، مهدی پریان صفحات 67-77
  سورفاکتانت به عنوان ماده کاهش دهنده کشش سطحی در ریه نقش اساسی در درمان بیماری های ریوی ایفا می نماید. پروتئین کموتاکسیک مونوسیت 1 (MPC1) توسط مونوسیت ها تولید و با القای فاگوسیتوز سبب حذف عفونت از بدن می شود. جهت ارزیابی اثرات درون تنی سورفاکتانت ریوی، تعداد پنج راس خرگوش انتخاب، بعد از بیهوشی سورفاکتانت تهیه شده از طریق نای با کمک کاتتر طراحی شده وارد ریه گردیده و در زمان های قبل از تجویز دارو، ساعت های 24، 48، 72 و روزهای 7 و 30 بعد از تجویز خون از حیوان گرفته شد. سلول های تک هسته ای خون محیطی طبق پروتکل از خون هپارینه جدا و کشت داده شدند. میزان بیان ژن در سلول های تک هسته ای خون محیطی در ساعت قبل از تجویز دارو و ساعت های بعد دریافت با کمک روش Real Time PCR مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان MCP-1 در نمونه قبل از تداخل دارویی و ساعت های 24، 48 ، 72 و روز 7 تفاوت آماری معنی داری را نشان داد. نتایج نشان داد که میزان بیان ژن MCP-1 در 24 ساعت بعد از مواجه با داروی سورفاکتانت افزایش یافت و در 48 ساعت بعد از تزریق دارو به حداکثر بیان خود رسید. در مجموع افزایش مونوسیت ها و MCP-1 همزمان با هم احتمالا بیانگر نقش هدایتی در سیستم ایمنی بدن توسط داروی سورفاکتانت و متعاقبا اثرات دفاعی MCP-1 در بافت ریه است.
  کلیدواژگان: سورفاکتانت ریوی، MCP-1، بیان ژن، خرگوش
 • شیرین فردوسی، زهرا هوشمندی، احسان شاهمرادی صفحات 79-90
  زخم معده یک بیماری شایع است. یکی از اهداف درمانی استفاده از داروهایی با عارضه جانبی کمتر است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی گیاه تشنه داری در پیشگیری از زخم معده ناشی از ایندومتاسین انجام گرفت. در مطالعه حاضر 64 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 8 گروه 8 تایی تقسیم شدند شامل: 1-گروه کنترل، تیمار با سرم فیزیولوژی 9/0 درصد و سپس 48 میلی گرم ایندومتاسین در پایان روز آخر، 2- تیمار آسکوربیک اسید 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش-ایندومتاسین، 3- تیمار امپرازول 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش-ایندومتاسین، 4- تیمار رانیتیدین 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش-ایندومتاسین، 5- تیمار عصاره گیاه تشنه داری 10 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش، 6- تیمار عصاره تشنه داری 50 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش، 7- تیمار عصاره تشنه داری 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش، 8- تیمار عصاره تشنه داری150 میلی گرم بر کیلوگرم وزن موش. بعد از بررسی ماکروسکوپی، بافت معده جهت بررسی آنزیم های کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز مورد بررسی قرار گرفت. میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و گلوتاتیون پراکسیداز در تیمار عصاره تشنه داری با دوزهای 50، 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم و میزان فعالیت آنزیم سوپراکسید دسموتاز در تیمار 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم در مقایسه با گروه کنترل دارای اختلاف معنی دار بود (001/0p<). بررسی بافت معده نشان داد که آسیب بافتی ایجاد شده در تیمار 100 و 150 میلی گرم بر کیلوگرم عصاره تشنه داری و همچنین تیمار با رانیتیدین و امپرازول نسبت به گروه کنترل دارای کاهش معنی دار است (05/0p<). گیاه تشنه داری، نقش آنتی اکسیدانی خود را از طریق افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز، گلوتاتیون پراکسیداز و سوپراکسید دسموتاز انجام می دهد و به صورت وابسته به دوز مانع از آسیب بافت معده می شود.
  کلیدواژگان: اسکروفولاریا استریاتا، گلوتاتیون پراکسیداز، کاتالاز، سوپراکسید دسموتاز
 • سکینه مشجور، مجتبی علیشاهی، زهرا طولابی دزفولی صفحات 91-105
  در مطالعه حاضر، اثرات سمیت و تفاوت میزان حساسیت مراحل تکاملی ناپلیوس و بالغ Artemia fransiscana، نسبت به جذب نانوذرات نقره شیمیایی و بیوسنتز شده توسط عصاره آبی جلبک دریایی سبز Ulva flexuosa، ارزیابی گردید. به این منظور ناپلی و بالغ آرتمیا، در غلظت های متوالی افزایشی نانوذرات نقره شیمیایی و بیوسنتزی قرار داده شدند. تلفات در هر گروه در زمان های 12،24، 36 و 48 ساعت بعد از مجاورت ثبت و با نرم افزار Probit آنالیز گردید.نتایج نشان داد کهسمیت هر دو نوع نانوذره نقره بر ناپلیوس و بالغ آرتمیا با افزایش غلظت و نیز با افزایش مدت زمان مجاورت روند افزایشی داشته و تفاوت ها میان آنها معنی دار بود (05/0p<). بنحوی که پس از 48 ساعت، غلظت ایجاد کننده ی50% تلفات (LC50)، در ناپلی آرتمیا با نانوذرات نقره شیمیایی 8/31 میلی گرم در لیتر و برای نانوذرات نقره بیوسنتز شده توسط جلبک سبز 9/366 میلی گرم در لیتر بود. حال آنکه این غلظت در ارتباط با بالغین آرتمیا طی مجاورت با نانوذرات نقره شیمیایی برابر با 47 میلی گرم در لیتر و برای نانوذرات نقره بیوسنتزی240 میلی گرم در لیتر ارزیابی شد. مقایسه نتایج سمیت نشان می دهد که در هر دو مرحله زندگی آرتمیا، نانوذرات نقره شیمیایی در قیاس با بیوسنتزی، از قدرت سمیت بالاتری برخوردار بوده، لکن حساسیت ناپلیوس های آرتمیا نسبت به نانوذرات نقره شیمیایی بیشتر از مرحله بلوغ ولی نسبت به نوع زیست تولیدی کمتر است. این تحقیق می تواند در توسعه کاربری نانوذرات زیست سازگار با اهداف بوم مدیریتی پیشگام باشد.
  کلیدواژگان: سمیت، Artemia fransiscana، ماکروجلبک دریایی، نانوذرات نقره
 • بابک هوشمند مقدم، مژگان اسکندری صفحات 107-113
  پژوهش حاضر به منظور تاثیر مصرف مکمل لیکوپن (عصاره گوجه فرنگی) بر شاخص های غلظت آنتی اکسیدانی تام (TAC) و مالون دی آلدئید (MDA) در مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش، 20 مرد چاق (30 ≤ BMI) به طور تصادفی دریکی از دو گروه شبه دارو (10 نفر) و مکمل (10 نفر) قرار گرفتند.گروه مکمل به مدت دو هفته روزانه 2 عدد قرص 200 میلی گرمی لیکوپن و گروه شبه دارو نیز به همین مقدار پلاسیبو مصرف نمودند. سپس افراد دو گروه در یک جلسه فعالیت مقاومتی شرکت کرده و نمونه های خون وریدی آنها در سه مرحله؛ قبل از مصرف مکمل (2 هفته قبل از فعالیت)، قبل و 24 ساعت بعد از فعالیت مقاومتی، جمع آوری شد. نتایج نشان داد غلظت بیومارکرهای TAC و MDA در گروه دریافت کننده مکمل به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری نسبت به گروه شبه دارو در طول زمان داشت (05/0 ≥ p). .پژوهش حاضر نشان داد مصرف مکمل لیکوپن می تواند باعث افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی تام پلاسما و کاهش استرس اکسایشی در مردان چاق متعاقب یک جلسه فعالیت مقاومتی شود.
  کلیدواژگان: مالون دی آلدهید، ظرفیت ضد اکسایشی تام، مکمل لیکوپن، تمرین مقاومتی
|
 • V. Bahrpeyma, M. Setorki, A. Moshfegh, M.R. Rahimbashar Pages 1-12
  Blood parameters regarded as valuable tools for monitoring fish health and growth is influenced by many intrinsic and extrinsic factors. In this study that aimed to evaluate the effect environmental and intrinsic factors on hematological parameters of Alburnus chalcoides,84 fish samples (average body weight 45.69±27.10 gr and average body length 16.50±3.98 cm) were collected from three sampling stations (sea, river, and estuary) in the southern coast of the Caspian Sea in Gilan Province during 12 months. Biometry and determination of sex, blood samples were collected from the caudal peduncle and used for hematological studies. Red blood cell count (RBC), hemoglobin (HGB), and hematocrit (HCT) values were significantly in males higher than in females (P
  Keywords: Blood parameters, Salinity, Temperature, Alburnus chalcoides
 • P. Baradaran Khalkhali, S.A. Haeri Rouhani, P. Yaghmaee Pages 13-24
  Cardiovascular disease, which includes atherosclerosis, is one of the major diseases in the world. High sensitive C-reactive protein is the most sensitive inflammatory marker that recently its serum level predicts risk of cardiovascular disease is suggested. Both garlic (Allium sativum) and lemon (citrus limon) are used in the traditional management of CVD without a scientific evidence of the benefit of their combination. This study designed to investigate the hypolipidemic and anti-inflammatory effects of combined extracts of A. sativum and C. limon in male Wistar rats after high-fat diet for eight weeks. For this purpose, 42 adult male rats of Wistar strain, with weights between 200 and 250 gr, were divided into six groups (n=7). Group control and Exp3 was fed on normal pellet diet while group control fat, Sham, Exp1 and Exp2 fed on high-fat diet for up to 8 wk. The combined extract was administered to rats in graded doses for 4 wk and blood serum was analyzed for C-reactive protein and total cholesterol.Results are expressed as means ± SE. Significance differences of biochemical measurements were analyzed by using repeated measure and ANOVA tests to identify differences in phases and among groups. When appropriate, a Tukey posthoc was applied. Statistical significance was accepted at PA. sativum and C. limon was recognizable. However, future long-term well-designed investigations would provide valuable information to establish public health recommendations on the combined extract, taking into account both the nature of the compounds and the optimal dose, for cardiovascular health protection
  Keywords: Atherosclerosis, C-reactive protein, Allium sativum, Citrus limon, Wistar rat, hyperlipidemia
 • F. Sarmadi, S. Esfandiari, M. Dashtizad, M. Shamsara Pages 25-34
  Vitrification process optimization, as a way to store embryos derived from assisted reproductive techniques, requires dealing with several destructive factors. The presence of carbohydrates as non-permeating cryoprotectants is an attempt in order to reduce these stresses. Since the combination use of sugars leads to better results, in this project, natural honey which consists of various monosaccharides and disaccharides was applied as an alternative to sucrose in mouse blastocyst vitrification. For this purpose, the first part of the experiment was conducted to determine the optimum concentration of honey in vitrification and warming solutions. The second part was designed to compare the effect of honey-based selected solutions and sucrose-based one in terms of survival, hatching and implantation rate. Among different concentrations of honey, optimum concentrations of 1 and 2 M were chosen for vitrification and thawing mediums, respectively. Results of the second part demonstrated that, not only the survival rate can be equal with sucrose when using honey, but it also brings about as good results as the sucrose-based group regarding the hatching rate and more importantly the implantation rate. Therefore, we can introduce natural honey, as an appropriate substitute for sucrose to optimization the vitrification process.
  Keywords: Vitrification, Non-permeating, Cryoprotectant, Natural honey, Mouse blastocyst
 • M. Salemi, A. Hosseini Alhashemi Pages 35-45
  Heavy metals enter the environment by natural and human resources, and the rate of their entry into the environment is considerable. Water ecosystems are naturally the final recipient of the metals. This study aimed to determine the bioaccumulation of heavy metals (Cd, Cr, Ni, Zn, and Pb) in, Cyprinus carpio fish. The concentrations of heavy metals were measured using atomic absorption spectrophotometer method. Samples of C. carpio muscle in Dezful City, southern Iran were assessed. Overall, 200 C. carpio fish samples were selected and analyzed randomly. The mean concentrations of Cd, Cr, Ni, Zn and Pb were respectively 2.08, 0.2, 1.41, 39.95, 34.5 mg/ kg dry weight. The amount of Cd, Ni, Pb was higher than standard level of the FAO, MAFF, FDA, and WHO but Cr and Zn was lower than the standard of international organizations. Risk index (HQ) of Cd and Pb metals was higher than one but for other metals were lower than one. Consuming this kind of fish is a serious threat for consumers of the region.
  Keywords: Heavy metals, Fish, Cyprinus carpio
 • F. Soheili, P. Torabzadeh, M. Ramezani Pages 47-56
  Lavendula officinalis has sedative properties of aqueous extract. It is effective on diabetes and depression and has antimicrobial properties and manage. However, its effect on reproductive system has not been reviewed yet. Therefore, in this study, the effect of L. officinalis aqueous extract on ovaries BALB/c adult female mouse was stdied. After preparation of aqueous extract and when we observed lack of lethal symptoms, experiments were continued with selected doses as follows: 6 (group1: 15 mice), 12 (group2: 15 mice), 18 (group3:15mice) g/kg.bw. Intraperitoneally injections were done for 12 d on 65 mice. Results were compared with the control group (non-injection: 10 mice) and sham (injection of normal saline: 10 mice). For reliability, experiences were repeated 2 times. Data was checked with SPSS 20 and Duncan test and ANOVA with condition (P
  Keywords: Lavendula officinalis, Ovary, Follicle, Infertility, Mice
 • S.S. Shojaei, S.E. Hosseini Pages 57-65
  Nowadays, millions of people around the world abused methamphetamine as drug in order to enjoy the day. With regard to the side and addictive effects of this drug, this study aimed to investigate the effects of Adagio and Allegro music on craving consumption in rats treated with methamphetamine. This experimental study was performed in Islamic Azad University of Marvdasht, Iran in 2016. Overall, 70 adult male rats were divided into control group (no treatment), sham (treated with a solvent) and 5 experimental groups receiving 1mg/kg methamphetamine influenced Adagio music, Allegro music, Adagio music with methamphetamine and Allegro music with methamphetamine. To assess craving consumption, conditioned place preference method was used. At the end, the data were evaluated using ANOVA and Tukey-test using SPSS-18. Significant differences of data at P≤0.05 were observed from the data analysis. Using methamphetamine and Adagio music alone and with each other as well as Allegro music with methamphetamine resulted in a significant increase Conditioned Place Preference at P≤0/01 compared to the control group while the Allegro music alone showed no significant effect. Music and methamphetamine probably by stimulating oxytocin and dopamine systems of the brain caused to increase the conditioned place preference; therefore, likely Adagio music can be employed as a safe way to reduce craving consumption in abusers.
  Keywords: Music, Methamphetamine, Craving consumption, Rat
 • M. Aliverdilo, M.R. Mokhber Dezfouli, Z. Eftekhari, M. Paryan Pages 67-77
  Exogenous lung surfactant has been prescribed in some respiratory disorders. Monocyte chemotactic protein-1 produced by monocytes induces phagocytosis to remove infection from the body. For in vivo evaluation, five rabbits were selected, anesthetized and surfactant solutions were infused into the lungs. Blood samples were collected to determine the cytokines at 0, 24, 48 and 72 h, 7 d and 30 d after drug administration and gene expression evaluated by Real-time PCR. Serum levels of MCP-1 increased at 24 h after surfactant therapy. Additionally, gene expression of MCP-1 at 48 h after drug administration reached its maximum. A surfactant as a therapeutic agent can up-regulates cytokines release from cells in different ways and could contribute to the recruitment of inflammatory cells within the air spaces in different condition.
  Keywords: Lung surfactant, MCP-1, Gene expression, Rabbit
 • Sh. Ferdowsi, Z. Hooshmandi, E. Shahmoradi Pages 79-90
  A peptic ulcer is a common disease. One of the goals of therapy is using drugs with fewer side effects. This study aimed to investigate the effect of Scrophularia strata (Scrophularia) extract in the prevention of gastric ulcers induced by indomethacin in rats. Overall, 64 male Wistar rats were divided into 8 groups. Experimental groups including 1- control group that received normal saline 0.9% and at the last day received 48 mg indomethacin. 2- Ascorbic acid 50 mg/kg -indomethacin treatment; 3- Omeprazole 10 mg/kg-indomethacin treatment; 4- Ranitidine 50 mg/kg-indomethacin treatment; 5- S. strata 10 mg/kg –indomethacin treatment; 6- S. strata 50 mg/kg -indomethacin treatment; 7- S. strata 100 mg/kg-indomethacin treatment; 8- S. strata 150 mg/kg-indomethacin treatment. After macroscopic examination, stomach tissue was studied to examine the enzymes catalase, glutathione peroxidase, and superoxide dismutase. Catalase and glutathione peroxidase activity levels in S. strata 50, 100 and 150 mg/kg treatment was significantly increased compared with the control group (P
  Keywords: Scrophularia striata, Glutathione peroxidase, Catalase, Superoxide dismutase
 • S. Mashjoor, M. Alishahi, Z. Tulaby Dezfuly Pages 91-105
  In this study, the toxicity of silver nanoparticles (AgNPs) and the difference in sensitivities in naupliar and adult stages of Artemia fransiscana, were evaluated to absorption of chemical and biosynthesized by the seaweed Ulva flexuosa, forms of AgNPs. The A. nauplii and adult were exposed to additive serial concentration of biosynthetic and chemical AgNPs. Mortality in each group at the times of 12, 24, 36 and 48 h after exposure to AgNPs were recorded and analyzed via Probit software. The toxicity of these two types of AgNPs on A. nauplii and adult increased in a dose-dependent manner, but also their toxicity increased along with duration of exposure time. The toxicity of nanoparticles were significantly different (P
  Keywords: Toxicity, Artemia fransiscana, Marine macroalgae, Silver nanoparticles
 • B. Hooshmand Moghadam, M. Eskandari Pages 107-113
  The effect of supplementation with lycopene (tomato juice) on the TAC and MDA in obese men after resistance exercise was examined. In this study, 20 obese men (BMI ≥ 30) were randomly assigned to one of two groups: placebo (n = 10) and supplements (n = 10). Group supplements daily for two weeks 2 tablets of 200 mg lycopene and the placebo group the amount received placebo. Then the two groups participating in resistance exercise and venous blood samples at three stages: before supplementation (2 wk before the activity), before, and 24 h after the exercise was collected. The TAC and MDA concentration of biomarker in the supplement group were respectively increased and decreased significantly in the placebo group over time (P≤0.05). Supplementation with spirulina could increase plasma antioxidant capacity and reduce oxidative stress in obese men after resistance exercise.
  Keywords: Malondialdehyde, Total antioxidant capacity, Lycopene supplements, Resistance training