فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی کردستان - سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 90، مهر و آبان 1396)
 • سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 90، مهر و آبان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • بایزید قادری *، شیلا آقایانی، نسرین دانشخواه، نسرین مقیمی صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  موکوزیت دهانی یک عارضه شایع و ناتوان کننده است که بدنبال برخی از داروهای شیمی درمانی ایجاد می شود و تاکنون درمان خاصی جهت پیشگیری از این عارضه پیشنهاد نشده است. این مطالعه به منظور تعیین میزان تاثیر لیکوفار در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه یک کار آزمایی بالینی RCT دو سوکور است که بر روی بیماران مبتلا به سرطان روده بزرگ و معده در سال 91-1390 که در شهر سنندج برای اولین بار تحت شیمی درمانی قرار گرفتند، انجام شد. حجم نمونه برابر 40 بیمار بود که تحت شیمی درمانی با رژیم حاوی 5- فلوئوراسیل (FOLFOX4) قرار گرفتند. به گروه مداخله داروی لیکوفار و به گروه کنترل شبه دارو داده شد و بیماران از نظر وجود یا عدم وجود موکوزیت دهانی تحت نظر قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS.18 و با استفاده از آمار توصیفی آزمونهای آماری من ویتنی یو، Tتست مستقل و کای دو تحلیل شدند.
  یافته ها
  در مطالعه انجام شده 25 نفر (5/62%) از جمعیت مورد مطالعه مرد و 15 نفر (5/37%) زن بودند. میانگین سنی جمعیت مورد مطالعه 77/8 ±20/53 سال و میانگین مدت تشخیص درمان 15/3 ± 05/5 ماه بود. در گروه مداخله موکوزیت دهانی مشاهده نشد و در گروه شاهد 35% دچار موکوزیت دهانی شدند (004/0=P). در دو گروه از نظر سن و جنس اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت (05/0
  نتیجه گیری
  لیکوفار در پیشگیری از موکوزیت دهانی ناشی از شیمی درمانی موثر می باشد.
  کلیدواژگان: لیکوفار، موکوزیت دهانی، شیمی درمانی
 • علی سلیمان زاده*، فرین ملکی فرد، علیرضا کبیریان صفحات 8-17
  زمینه و هدف
  دیابت می تواند سبب اختلالات جنسی از جمله اختلالات اسپرماتوژنز در افراد گردد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرات آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی سیر، در موش سوری دیابتی شده می باشد.
  روش بررسی
  دیابت بوسیله استرپتوزوتوسین در موش های نر C57BL/6 (gr20-15وزن) القا شد (روزانه 40 میلی گرم به ازائ هر کیلوگرم وزن بدن برای 5 روز متوالی).موش ها بعد از القائ دیابت به 4 گروه تقسیم شدند: گروه1(کنترل نرمال) ؛ گروه 2(گروه کنترل دیابتی)؛ گروه 3(گروه درمان با عصاره گیاه سیر g/kg200 به مدت 35 روز ) و گروه 4( گروه درمان با عصاره گیاه سیر 400g/kg به مدت 35 روز). موش ها در روز 35 کشته شده و سطح تستوسترون سرمی مورد ارزیابی قرار گرفت. بیضه و اپی دیدیم آنها برای ارزیابی اسپرم و میزان نیتریک اکساید و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی خارج گردید.
  یافته ها
  عصاره سیر توانست سبب بهبود پارامترهای اسپرم و افزایش سطح تستوسترون سرم گردد (05/0 p<). علاوه بر کاهش میزان نیتریک اکساید، عصاره سیر سبب افزایش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی نمونه های بافت بیضه ای گردید.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که عصاره هیدروالکلی سیر به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی می توانند بافت بیضه را در برابر استرس اکسیداتیو ناشی از دیابت تیپ 1 محافظت کند.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، سیر، اسپرماتوژنز، نیتریک اکساید، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی
 • وحید یوسفی نژاد، نازیلا درویشی، امیر طاهری، اسرین باباحاجیان، هوشیار غفوری، فرهاد منوچهری، روزبه فخیمی، ناصر رشادمنش، فرشاد شیخ اسمعیلی* صفحات 18-26
  زمینه و هدف
  مصرف داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی دومین علت شایع ایجاد زخم پپتیک و یکی از علل شایع ایجاد خونریزی های دستگاه گوارش فوقانی میباشد. هدف از این بررسی تعیین ویژگی های دموگرافیک و رفتاری مصرف کنندگان داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی مبتلا به خونریزی دستگاه گوارش فوقانی بستری در بیمارستان توحید سنندج میباشد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی- تحلیلی بیمارانیکه بدلیل خونریزی دستگاه گوارشی فوقانی در بخش گوارش بیمارستان توحید سنندج بستری بودند و سابقه ی مصرف داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی و ترکیبات وابسته را داشتند، از تاریخ اسفند 93 لغایت اسفند 94 مورد بررسی قرار گرفتند. ویژگی های دموگرافیک ، اجتماعی، فرهنگی و بالینی بیماران توسط پرسشنامه ثبت و علت خونریزی با کمک آندوسکوپی توسط پزشک متخصص تعیین شد. داده ها توسط نرم افزار SPSS آنالیز شد .
  یافته ها
  از 103 نفر بیمار تحت بررسی 60 نفر مرد (3/58%) و 43 نفر زن (7/41%) با میانگین سنی03/20±85/52 بودند. در بررسی های بعمل امده : سابقه ی زخم گوارشی در افراد درجه یک خانواده 4/18% ، مصرف سیگار و الکل به ترتیب 2/27% و 8/6% و بیماری های زمینه ای 3/53% میباشد که بیشترین فراوانی ابتلا مربوط به بیماری های مزمن قلبی 36% بود. بیشترین فراوانی مصرف مربوط به داروی آسپرین 3/58% و سپس بروفن 7/42% میباشد. مردان مصرف کننده آسپرین بیشتر از زنان به خونریزی گوارشی مبتلا بودند. اولسر علت اصلی خونریزی های گوارشی در بیماران (67%) بوده و بین علل خونریزی با مصرف انواع داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی ، جنسیت و رده های سنی و همچنین در مقایسه میانگین سنی در دو جنس رابطه معنی داری یافت نشد (05/0
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش این داروها در ایجاد خونریزی دستگاه گوارش فوقانی ، ارایه آموزش های لازم جهت مصرف صحیح و بر اساس اندیکاسیون انها و اقدام جهت ریشه کنی عفونت هلیکوباکترپیلوری در این افراد تاثیر بسزایی درکاهش عوارض و مرگ و میر ناشی از خونریزی دستگاه گوارش فوقانی خواهند داشت.
  کلیدواژگان: داروهای ضدالتهابی غیر استروئیدی، خونریزی دستگاه گوارش فوقانی، ویژگیهای دموگرافیک و رفتاری
 • سارا براتی، حسین نجف زاده ورزی*، داریوش غریبی صفحات 27-35
  سابقه و هدف
  با توجه به مقاومت باکتری ها در برابر آنتی بیوتیک های رایج و نیاز به داروهای جدید، استفاده از فراورده های دارویی که بوسیله نانوتکنولوژی تهیه شدند، می تواند در پیشگیری و درمان عفونت های باکتریایی موثر باشد. در مطالعه حاضر حساسیت استافیلوکوک و سالمونلا به نانواکسید منیزیم و نانو اکسید سیلیکون در شرایط برون تنی ارزیابی گردید.
  روش بررسی
  بدین منظور در محیط مولرهینتون براث باکتری های استافیلوکوک سودواینترمدیوس و استافیلوکوک آرئوس مقاوم به متی سیلین و سالمونلا تیفی، سالمونلا پاراتیفی و سالمونلا آبورتوس کشت داده شدند. سپس رقت های مختلفی از نانواکسید منیزیم و نانو اکسید سیلیکون به محیط کشت اضافه شد. پس از 24 ساعت انکوباسیون، دانسیته نوری (OD) با استفاده از الایزا ریدر قرائت شد. همچنین چند چاهک در پلیت بعنوان کنترل رشد باکتری ها در نظر گرفته شدند. برای مقایسه داده ها در گروه های مختلف از نرم افزار SPSS استفاده شد و تفاوت میانگین ها با آزمون ANOVA و پس آزمون LSD بررسی شد.
  یافته ها
  نانوذره سیلیکون بصورت وابسته به غلظت از رشد باکتری استافیلوکوک سودواینترمدیوس، استافیلوکوک آرئوس و سالمونلا آبورتوس و سالمونلا پاراتیفی جلوگیری کرده است(001/0>P)، در حالی که تاثیر ضد میکروبی بر روی سالمونلا تیفی نداشته است. نانواکسید منیزیم نیز بر روی باکتری های فوق تاثیر ضد میکروبی داشته که بصورت وابسته به غلظت موثر بود(001/0>P).
  نتیجه گیری
  نانوذره اکسید سیلیکون و اکسید منیزیم می توانند بعنوان ضد میکروب در عفونت های تجربی یا بالینی ارزیابی شوند.
  کلیدواژگان: نانوذره سیلیکون، نانوذره اکسید منیزیم، اثر ضد باکتریایی، باکتری های مقاوم به متی سیلین
 • رومینا رشادت، نیما فتاحی*، رحمت الله ایری، بهزاد سعیدی، زهرا شاه عباس پور، لیدا امامی، میترا زمانی، فرشاد شیخ اسمعیلی، قباد مرادی، کریم شریفی صفحات 36-44
  مقدمه
  ریفلاکس معده به مری GERD)) یکی از شایع ترین بیماری های دستگاه گوارش می باشد که شیوع ان در بین جوامع مختلف از جمله ایران رو به افزایش است . هدف از این مطالعه بررسی شیوع و شناخت ریسک فاکتورهای این بیماری در شهر سنندج بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی-تحلیلی روی 430 نفر از ساکنین شهر سنندج که بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای– تصادفی انتخاب شده بودند و از خرداد ماه 1393 تا تیر ماه 1394 به طول انجامید از طریق مصاحبه با شرکت کنندگان پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک ، وجود علایم ریفلاکس معده و ریسک فاکتورهای بیماری تکمیل و سپس فشار خون، قد و وزن و BMI افراد توسط پژوهشگران محاسبه و ثبت گردید . افرادی که دو روز یا بیشتر در طی هفته دچار علائم خفیف سوزش سر دل شده یا علایم متوسط تا شدید آن را بیش از یک روز در هفته تجربه نموده اند از لحاظ وجود ریفلاکس مثبت تلقی شدند. با استفاده از نرم افزار STATA-11 تجزیه و تحلیل داده ها انجام گردید .
  نتایج
  از 410 فرد مورد بررسی قرار گرفته 169 نفر مرد (41%) و 241 نفر زن (59%) با میانگین سنی 75/37 سال بودند. شیوع ریفلاکس معده در جامعه مورد مطالعه 30% محاسبه شد . درمقایسه فاکتورهای خطر مربوط به ریفلاکس معده در بین افراد سالم و مبتلا ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای GERD در این شهر، ارایه آموزش های لازم در زمینه عوامل ایجاد خطر به افراد ، پیشگیری و درمان مناسب آن از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد .
  کلیدواژگان: ریفلاکس معده به مری، شیوع، شهر سنندج
 • پریسا صداقتی *، ابوالفضل ارجمند، نرگس صداقتی صفحات 45-56
  زمینه و هدف
  امروزه تحقیق پیرامون اثر بخشی روش های نوین در درمان کمردرد به دلیل شیوع فراوان آن از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. تحقیق حاضر، به مقایسه تاثیر برنامه های تمرینی با رویکرد مختلف حرکتی بر تعادل دینامیکی و شدت درد در زنان مبتلا به کمردرد مزمن می پردازد.
  روش بررسی
  آزمودنی های این تحقیق کارآزمایی بالینی، 68 زن با کمردرد مزمن21 تا 27 ساله بود که به طور در دسترس انتخاب و تصادفی در چهارگروه تقسیم شدند، برای کلیه آزمودنی ها ارزیابی پیش و پس آزمون تعادل دینامیکی قدامی، خلفی–جانبی و خلفی-داخلی و شدت درد انجام شد و برای سه گروه تجربی تمرینات دوازده هفته(برنامه تمرینی آب درمانی، مکنزی و ویلیامز) سه جلسه ای 45 دقیقه ای انجام گردید. تحلیل آماری با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی شفه انجام شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش تاثیر هر سه روش تمرینی را بر تعادل پویا قدامی معنادار نشان داد، همچنین تاثیر دو برنامه آب درمانی و ویلیامز بر تعادل پویا خلفی- جانبی و خلفی-داخلی و شدت درد، بهبود معناداری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اثربخشی برنامه های تمرینی آب درمانی و ویلیامز بر تعادل دینامیکی و شدت درد انجام این تمرینات برای بهبود عملکرد حرکتی و حفظ تعادل پویا به بیماران کمردرد مزمن توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آب درمانی، ورزش درمانی، کمردرد مزمن
 • فایقه اطمینانی*، ادیبه اطمینانی، شعله درویشی صفحات 57-67
  مقدمه
  یکی از محصولات مهم کندوهای عسل، پروپولیس است که خاصیت ضد باکتریایی دارد. هدف از این تحقیق، تعیین فعالیت ضد میکروبی عصاره پروپولیس بر روی سویه های باکتریایی باسیلوس پومیلوس، سودوموناس سرینگه و سراشیا پلیموتیکادر شرایط آزمایشگاهی است.
  روش بررسی
  پس از جمع آوری پروپولیس از مناطق مختلف استان کردستان و تهیه عصاره های الکلی وآبی، حداقل غلظت مهارکنندگیMIC و غلظت کشندگی MBC روی سویه های باکتری مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آنالیز آماری، از نرم افزار SPSSدر قالب طرح کاملا تصادفی و برای مقایسه میانگین داده ها از آزمون آماری DUNCANدر سطح احتمال 5 درصد استفاده گردید.
  یافته ها
  میانگین قطر هاله عدم رشد عصاره الکلی (با استفاده از دو حلال اتانول 96 درصد و دی متیل سولفواکسید) به صورت معنی داری بیش از عصاره آبی پروپولیس بود (05/0>P). حداقل غلظت مهارکنندگی(MIC) عصاره الکلی اتانولی پروپولیس برای باکتری باسیلوس پومیلوس 328/0 و برای سراشیا پلیموتیکاو سودوموناس سرینگه به ترتیب 656/0 و 31/1و همچنین حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره الکلی اتانولی پروپولیس برای باکتری های باسیلوس پومیلوس، سراشیا پلیموتیکاو سودوموناس سرینگه به ترتیب328/0، 656/0 و31/1 میلی گرم بر میلی لیتربه دست آمد. حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC)عصاره الکلی دی متیل سولفواکسید برای باکتری های باسیلوس پومیلوس، سودوموناس سرینگه و سراشیا پلیموتیکابه ترتیب 656/0، 31/1و 31/1، همچنین حداقل غلظت کشندگی(MBC)به ترتیب،656/0،31/1 و 31/1 تعیین گردید. پس از آن حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC)عصاره آبی برای باکتری های باسیلوس پومیلوس، سراشیا پلیموتیکاو سودوموناس سرینگه به ترتیب 31/1، 62/2 و 62/2 مشاهده و حداقل غلظت کشندگی (MBC) عصاره آبی به ترتیب62/2، 25/5 و 25/5 مشخص شد.
  نتیجه گیری
  عصاره الکلی و آبی پروپولیس قادر به کنترل باکتری های باسیلوس پومیلوس، سراشیا پلیموتیکاو سودوموناس سرینگه در شرایط آزمایشگاهی بودند.
  کلیدواژگان: باسیلوس، پروپولیس، سراشیا، سودوموناس
 • فرنوش خسروبخش، محمد رامان مولودی، مریم بیگدلو، آرمان رحیمی صفحات 68-79
  زمینه و هدف
  در بیماری کلستاز انسداد جریان صفرا منجر به تجمع اسیدهای صفراوی در کبد و بروز نارسایی های متابولیکی شده و در نهایت منجر به مرگ نکروزی و آپوپتوزی سلولهای کبدی می‏شود. میتوکندری ها اندامکهای درون سلولی هستند که بیشترین منبع تولید انرژی سلولی بوده و به‏طور پیوسته تقسیم و مجددا با هم ترکیب می شوند. این فرآیندهای پویا را شکافت و هم‏جوشی غشایی می‏نامند. تغییر پویایی میتوکندری در بیماری کبدی کلستاز مشاهده شده است. ژن پروتئین مربوط به دینامین نوع -1 از جمله پروتئینهای دخیل در مسیر شکافت غشای میتوکندری است و در بروز آپوپتوز نقش دارد. در این مطالعه اثر کلستاز بر تغییرات بیان ژن Drp1 در کبد موش‏های صحرایی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی موش های بزرگ آزمایشگاهی نر نژاد ویستار (وزن 25±290گرم) در سه گروه کنترل (بدون جراحی)، شم (جراحی بدون انسداد مجرای صفراوی) و کلستاز (جراحی همراه با انسداد مجرای صفراوی) استفاده شد. در روز 28ام پس از انسداد مجرای صفراوی، حیوانات توزین و به منظور بررسی‏ سطح بیلی روبین و آنزیم‏های عملکرد کبدی از آنها خون گیری انجام شد. سپس نمونه‏گیری از بافت کبد جهت بررسی شاخص‏های هیستوپاتولوژیک و همچنین ارزیابی سطح بیان ژن پروتئین مربوط به دینامین نوع [1]-1 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه افزایش سطوح سرمی بیلی روبین کل[2] و آنزیم‏های کبدی آلانین آمینوترانسفراز[3]، آسپارتات آمینوترانسفراز[4] و آلکالین آمینوترانسفراز [5] را در گروه کلستاز نسبت به گروه های شم و کنترل نشان داد (001/0P< و 001/0P<). نتایج بررسی شاخص های بافتی در گروه کلستاز، افزایش مجاری صفراوی، نکروز بافت کبد و گسترش بافت فیبروزی را نشان داد. نتایج RT-PCR افزایش معنادار (001/0P<) بیان ژن Drp1 کبد گروه کلستاز را نسبت به گروه های شم و کنترل نشان داد.
  نتیجه گیری: این نتایج نشان می‏دهد که افزایش بیان ژن Drp1 در کبد موش های بزرگ آزمایشگاهی کلستازی می تواند مربوط به نقش پویایی میتوکندری درآسیب‏شناسی نارسایی کلستاز باشد.
  کلیدواژگان: کبد، کلستاز، پویایی میتوکندری، ژن پروتئین مربوط به دینامین نوع -1
 • فرهاد احمدی کانی گلزار، رزیتا فتحی*، سلیمان محجوب صفحات 80-90
  زمینه و هدف
  پروتئین whey به عنوان یک پیشگیری کننده بسیار عالی در برابر چاقی شناخته شده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین استقامتی و مکمل پروتئین whey بر سطوح TNF-α و مقاومت انسولینی در رت های تغذیه شده با غذای پرچرب می باشد.
  روش بررسی
  40 سر رت نر نژاد ویستار در فاز اول تحقیق به دو گروه تقسیم شدند: 1-رژیم غذایی استاندارد (8 سر)، 2-رژیم غذایی پرچرب (32 سر). پس از 9 هفته، در فاز دوم موش های تغذیه شده با غذای پرچرب به 4 گروه (8 سر در هر گروه) تقسیم شدند: 1-کنترل، 2-مکمل whey، 3-تمرین استقامتی، 4-مکمل whey + تمرین استقامتی. تمرین استقامتی به مدت 10 هفته با سرعت 21 متر در دقیقه با شیب 15 درصد برای 60 دقیقه در روز و 5 روز در هفته انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون من ویتنی (مقایسه گروه کنترل نرمال و کنترل غذای پرچرب) و آنالیز واریانس دوطرفه تجزیه تحلیل شدند.
  یافته ها
  در گروه کنترل غذای پرچرب مقادیر وزن بدن (009/0=P) و بافت چربی (002/0=P)، مقاومت به انسولین (045/0=P)، TNF-α (022/0=P) نسبت به گروه غذای استاندارد بالاتر بود. وزن بافت چربی (02/0=P)، گلوکز (006/0=P)، انسولین (0003/0=P)، شاخص مقاومت به انسولین (00021/0=P) و سطوح TNF-αبافت چربی (039/0=P) در گروه های مصرف کننده whey نسبت به گروه های بدون مصرف مکمل کمتر بود. همچنین وزن بدن (017/0=P)، وزن بافت چربی (001/0=P) و سطوح TNF-α بافت چربی (001/0=P) در گروه های تمرین کرده نسبت به گروه های کنترل کمتر بود.
  نتیجه گیری
  مصرف مکمل whey منجر به بهبود مقاومت انسولینی ناشی از غذای پرچرب و کاهش التهاب گردید. همچنین تمرین استقامتی التهاب بافت چربی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: پروتئین whey، التهاب، مقاومت به انسولین، غذای پرچرب
 • فریدون خیری، نعیمه سیدفاطمی، فاطمه اسکویی *، مرجان مردانی حموله صفحات 91-100
  زمینه و هدف
  اختلالات سلامت روانی از مشکلاتی هستند که در میان افراد شاغل در کارکنان مراقبت سلامت به ویژه پرستاران به میزان زیادی مشاهده می شوند و می توانند معضلات زیادی ایجاد نمایند. هدف مطالعه حاضر، تعیین وضعیت سلامت روانی کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزشی سطح کشور بوده است.
  روش بررسی
  این مطالعه، یک پژوهش توصیفی و مقطعی می باشد که طی آن 5837 نفر از کارکنان پرستاری شاغل در بیمارستان های آموزشی کشور مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها به وسیله پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ-28) گردآوری شدند. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 18 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، 2/30% از کارکنان پرستاری برخوردار از سلامت روانی و 8/69% از آنان در مواجهه با اختلالات سلامت روان بوده اند. میانگین نمره سلامت روانی پرستاران در کل 37/12 ± 11/31 بود. بیشترین میانگین نمره(بدترین حالت) در سلامت روانی مربوط به حیطه عملکرد اجتماعی(38/3 ± 86/12) و کمترین میانگین نمره (بهترین حالت) مربوط به حیطه افسردگی(02/3 ± 1/4) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، توجه به سلامت روانی کارکنان پرستاری جهت بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری، ضروری است. همچنین مشاوره های روانشناختی برای کارکنان پرستاری، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سلامت روانی، بیمارستان، کارکنان پرستاری، ایران
 • ثریا امانی، خالد رحمانی *، ابراهیم قادری، فرزام بیدارپور، اردشیر رحیم زاده، شایسته رساییان صفحات 101-110
  مقدمه
  تعیین شیوع عوامل خطر بیماری های غیر واگیر یک فاکتور کلیدی در طراحی هر گونه برنامه مداخله ای برای کنترل و پیشگیری این بیماری ها محسوب می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع عوامل خطر عمده بیماری های غیر واگیر در جمعیت مناطق روستایی استان کردستان در سال 1394انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مبتنی بر جمعیت، شیوع عوامل خطر عمده بیماری های غیر واگیر در میان 13710 نفر از جمعیت بالای 20 سال ساکن مناطق روستایی استان کردستان در سال 1394 به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بررسی شد. داده ها با استفاده از یک چک لیست استاندارد جمع آوری شد. آنالیز های آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 22 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان دادکه 6/10درصد (2/12%– 0/9%) از شرکت کنندگان به صورت روزانه سیگار مصرف می کردند و 32 درصد (%0/33– %5/31) افراد در مواجهه با دود سیگار بودند. روغن جامد در 9/54 درصد (8/55%– 1/54%) از موارد روغن اصلی مصرفی خانوار بود. شیوع اضافه وزن و چاقی 2/17درصد (8/17%– 5/16%) بود. میانگین وعده های مصرف میوه و سبزی روزانه و میانگین ساعات ورزش یا فعالیت بدنی شدید در هفته به ترتیب برابر با 9/0±6/1 وعده و 5/3±8/2 ساعت بود. شیوع فشارخون بالا و چربی خون بالا به ترتیب 2/8 درصد (7/8%– 8/7%) و 3/3 درصد (7/3%– 0/3%) برآورد شد. شیوع سکته مغزی، انواع مختلف سرطان ها، آسم، بیماری های مزمن تنفسی، افسردگی و دیابت به ترتیب 6/0 درصد(8/0%–5/0%) ، 4/0 درصد (6/0%– 3/0%)، 1/1 درصد (3/1%– 9/0%)، 1درصد (1/1%– 8/0%)، 5/1 درصد (7/1%– 3/1%) و 5/2 درصد (7/2%– 2/2%) بود. بین شهرستان های مختلف استان درمقدار شیوع برآورد شده برای بیشتر ریسک فاکتورها تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (05/0> P).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه مبتنی بر جمعیت یک تصویر واقعی از شیوع عوامل خطر بیماری های غیراگیر در جمعیت مناطق روستایی استان کردستان را فراهم نمود. استفاده از این نتایج در طراحی و اجرای هر نوع برنامه مداخله ای برای کنترل و پیشگیری بیماری های غیر واگیر در این منطقه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بیماری های غیر واگیر، عوامل خطر، شیوع، مناطق روستایی، کردستان
 • مینا سادات هاشمی پرست، مریم صدیقیان، محمد اصغری جعفر آبادی، حمید الله وردی پور * صفحات 111-124
  زمینه و هدف
  رفتارهای پرخطر و محافظت نشده جنسی به عنوان یکی از عوامل تهدیدکننده‏ی سلامت،سبب انتقال بیماری های مقاربتی نظیر HIV/AIDS و هپاتیت در میان افراد جامعه و به ویژه جوانان می‏گردد. لذا مطالعه حاضر به تبیین دلایل انجام رفتارهای پرخطر و محافظت نشده‏ی جنسی جوانان با ویژگی خودکنترلی پایین پرداخته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه کیفی است که با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی انجام شده است. مشارکت کنندگان یازده نفر از جوانان دارای تجربه تماس‏های جنسی محافظت نشده و با ویژگی خودکنترلی پایین بودند که با استفاده از روش نمونه گیری مبتنی بر هدف دعوت به شرکت در مطالعه شدند. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته، گردآوری و به طور همزمان تحلیل شد.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل داده ها، جوانان دلایل متعددی را در توضیح تماس‏های جنسی محافظت نشده خود اظهار کردند که در سه طبقه اصلی شامل «باورهای سوق دهنده‏‏ی رفتار جنسی پرخطر»، «بازدارنده های استفاده از کاندوم»، «نقصان آگاهی» و زیرطبقات مرتبط با هر یک دسته‏بندی شده است.
  نتیجه گیری
  اتخاذ رفتارهای محافظت کننده جنسی در جوانان منوط به تقویت باورها و ادراکات آنان در خصوص احتمال ابتلا به بیماری های منتقله از طریق تماس جنسی محافظت نشده و اثر بخشی رفتارهای پیشگیرانه می‏باشد.
  کلیدواژگان: رفتار محافظت نشده جنسی، جوانان، مطالعه کیفی
|
 • Dr Bayazid Ghaderi *, Dr Shila Aghayani, Nasrin Daneshkhah, Dr Nasrin Moghimi Pages 1-7
  Background And Aim
  Oral mucositis is a common and debilitating complication that can occur after administration of certain chemotherapy drugs. Yet, no preventive therapy has been recommended for this complication. This study aimed to determine the effect of licophar on prevention of chemotherapy-induced oral mucositis.
  Methods and
  Method
  This was a double blind RCT which was performed in Sanandaj City and included 40 patients with colon and gastric cancer who had received chemotherapy for the first time between 1390 and 1391. 5-FU (FOLFOX4) was prescribed for the patients. Licophar was given to the intervention group, and control group received placebo. The patients were examined for the presence or absence of oral mucositis. Using SPSS.18 software, data were analyzed by descriptive statistics and Mann-Whitney tests, independent T test and chi square.
  Results
  In our study, 25 patients (62.5%) were male and 15 (37.5%) were female. The mean age of the participants was 53.20 ±8.77 years and the mean duration of treatment was 5.05 ±3.15 months. Oral mucositis was not observed in the intervention group, but 35% of the patients in the control group developed this disorder (p 0.05).
  Conclusion
  Licophar is effective for prevention of oral mucositis induced by chemotherapy.
  Keywords: Licophar, Oral mucositis, Chemotherapy
 • Dr Ali Soleimanzadeh *, Farin Malekifard, Alireza Kabirian Pages 8-17
  Background And Aim
  Diabetes can cause sexual dysfunction including spermatogenic disorders in the diabetic patients. The aim of the present study was to investigate the antioxidant effects of garlic extract in diabetic mice.
  Materials And Methods
  Diabetes was induced by multiple low-dose streptozotocin injections (40 mg/kg/day for 5 consecutive days), in male C57BL/6 mice (15-20 gr body weight). After induction of diabetes, the mice were divided into 4 groups: group 1 (normal control group); group 2 (diabetic control group); group 3 (treatment with garlic extract 200 mg/kg for 35 days) and group 4 (treatment with garlic extract 400 mg/kg for 35 days). Mice were euthanized on the 35th day and serum testosterone levels were estimated. Testes and epididymis were removed for sperm evaluation and measurement of nitric oxide (NO) levels and total antioxidant capacity (TAC).
  Results
  Garlic treatment significantly improved semen parameters and increased serum level of testosterone (p
  Conclusion
  This study showed potent antioxidant effect of hydro-alcoholic garlic extract on the testes of mice against type 1 diabetes -induced oxidative stress.
  Keywords: Type 1 diabetes, Garlic, Spermatogenesis, Nitric oxide, Total antioxidant capacity
 • Dr Vahid Yousefinejad, Dr Nazila Darvishi, Dr Amir Taheri, Asrin Babahajian, Hoshiar Ghafory, Farhad Manouchehri, Roozbeh Fakhimi, Naser Reshadmanesh, Dr Farshad Sheikhesmaili * Pages 18-26
  Background And Aim
  Use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) is the second most common cause of peptic-ulcer and a common cause of upper gastrointestinal bleeding (UGIB). The aim of this study was to evaluate demographic and behavioral characteristics of the hospitalized patients with UGIB who had been using NSAIDs, in Tohid hospital in Sanandaj, in Iran.
  Material and
  Method
  This descriptive, analytical study, included patients hospitalized in gastroenterology ward of Tohid Hospital due to UGIB and with history of using NSAIDs and related compounds (from February 2015 to February 2016). We used a questionnaire to record demographic, social, cultural and clinical characteristics of the subjects. Endoscopy was performed to determine causes of UGIB. Data were analyzed by using SPSS software.
  Results
  60 patients were men (58.3%) and 43 were women (41.7%) with the mean age of 52.85±20.03. 8.4% of subjects had a family history of peptic ulcers in their first degree relatives, 26.9% and 6.8% had history of smoking and drinking alcoholic beverages respectively. 53.3% of the subjects had history of underlying disease of which chronic heart disease was the most frequent disorder (36%). The most frequent drugs used by the patients were aspirin and ibuprofen (58.3% and 42.7%, respectively). UGIB associated with aspirin use was more prevalent among the men than women. The main cause of bleeding (67%) was ulcer .There were no significant differences between causes of bleeding and use of NSAIDs, gender, age and age range of the patients. Also there was no significant difference in the mean age between both sexes (P> 0.5).
  Conclusion
  Considering the role of NSAIDs in UGIB, provision of necessary training for the correct use of NSAIDs (according to indications) and measures to eradicate H.Pylori infection will result in significant decrease in morbidity and mortality from UGIB in these patients.
  Keywords: Nonsteroidal anti-inflammatory drugs, Upper gastrointestinal bleeding, Demographic, behavioral characteristics
 • Sara Barati, Dr Hossein Najafzadehvarzi *, Dr Dariush Gharibi Pages 27-35
  Background And Aim
  Considering bacterial resistance to common antibiotics and the need for new drugs, use of medicinal products manufactured by nano-technology, can be effective in the prevention and treatment of bacterial infections. In this study, we evaluated the sensitivity of Staphylococcus aureus and Salmonella to nanoparticles of magnesium oxide and silicon oxide in vitro.
  Methods
  Staphylococcus intermedius and Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Salmonella typhimurium, Salmonella abourtus were cultured in Mueller Hinton Broth medium. Then different concentrations of the nanoparticles of magnesium oxide and silicon oxide were added to the culture medium. After 24 hours of incubation we measured optical density (OD) by means of ELISA reader. Multi-well plate was used as controls. Using SPSS software data were analyzed by ANOVA and LSD post hock test.
  Results
  Silicon nanoparticles prevented growth of Staphylococcus intermedious, Staphylococcus aureus, Salmonella typhimurium and Salmonella abortus (p
  Conclusion
  Silicon oxide and magnesium oxide nanoparticles can be used and evaluated as antibacterial drugs in experimental or clinical infections.
  Keywords: Nanoparticles of silicon, Magnesium oxide nanoparticle, Antibacterial, Methicillin resistant bacteria
 • Romina Reshadat, Nima Fattahi *, Rahmatollah Iri, Behzad Saeedi, Zahra Shahabbaspoor, Lida Emami, Mitra Zamani, Dr Farshad Sheikhesmaeili, Dr Ghobad Moradi, Dr Karim Sharifi Pages 36-44
  Background And Aim
  Gastroesophageal reflux disease (GERD) is one of the most common gastrointestinal diseases and its prevalence rate in various countries, including Iran has been on the rise. The aim of this study was to investigate the risk factors and prevalence rate of this disease in Sanandaj.
  Materials And Methods
  In this descriptive, analytical study, 430 people were selected via random cluster sampling. Data were collected by carrying out interviews with the participants from May 2014 to June 2015. Using a questionnaire, we recorded data about the demographic characteristics, symptoms of gastroesophageal reflux disease and risk factors for the disease. Then, we measured and recorded the participants’ blood pressure, height, weight, and BMI. People who had experienced episodes of mild symptoms of heartburn for two days or more in a week or experienced moderate to severe symptoms for more than once in a week were regarded as cases of reflux. Data analysis was performed by using STATA-11 software.
  Results
  From 410 patients, 41% were male and 59% (241 persons) were female with the mean age of 37.75 years. The prevalence rate of gastroesophageal reflux in the study population was 30%. We found no statistically significant difference between the patients and healthy individuals in relation to the risk factors for gastroesophageal reflux.
  Conclusion
  Considering the high prevalence of GERD in Sanandaj, it is of great importance to provide necessary training about the risk factors, prevention, and appropriate treatment of the disease for the public.
  Keywords: Gastroesophageal reflux, Prevalence, Sanandaj
 • Dr Parisa Sedaghati *, Dr Abolfazl Arjmand, Narges Sedaghati Pages 45-56
  Background And Aim
  Considering the high prevalence of low back pain, investigation of the efficiency of new therapeutic methods for this disorder is of great importance. This study aimed to compare the effects of different exercises with a variety of approaches on dynamic balance and pain intensity in the females with chronic low back pain.
  Material and
  Methods
  This study included 68 female patients between 21 and 27 years of age with chronic low back pain. The patients were selected based on convenient sampling and randomly assigned to four groups. We used pre-/post-test for evaluation of dynamic balance in the anterior, posterior-lateral, posterior-medial planes, and also we assessed the pain intensity. Our three experimental groups performed a 12 week-training program (hydrotherapy, McKenzie and Williams exercises) 3 sessions per week. Each session lasted 45 minutes. Data were analyzed using one-way ANOVA and post hoc Scheffe's test.
  Results
  The three training programs (hydrotherapy, McKenzie and Williams exercises) had significant effects on dynamic balance in the anterior plane. Hydrotherapy and Williams exercises showed significant effects on posterior-lateral and posterior-medial dynamic balance and reduced the pain intensity significantly in the patients with chronic low back pain.
  Conclusion
  Considering the effectiveness of hydrotherapy, McKenzie and Williams exercises on dynamic balance and reduction of the pain intensity, such exercises are recommended for improvement of the functional mobility and maintaining the dynamic balance in chronic low back pain.
  Keywords: Hydrotherapy, Exercise therapy, Chronic back pain
 • Faegheh Etminani *, Adibeh Etminani, Dr Shoaleh Darvishi Pages 57-67
  Background And Aim
  Propolis is one of the most important bee products which has antibacterial property. This study was conducted to investigate antibacterial activity of propolis on Bacillus pumilus, Pseudomonas syringae and Serratia plymuthica.
  Material and
  Method
  After propolis collection from different parts of Kurdistan Province and preparation of its alcohol and water extracts, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) for bacterial strains were determined. Data analysis was carried out by use of SPSS software. To compare mean values we used Duncan test at the significance level of 5%.
  Results
  Use of alcoholic solvent (96% ethanol and dimethyl sulfoxide) resulted in a greater mean diameter of growth inhibitory zone in comparison to water extract solvent (p
  Conclusion
  According to the results, alcohol and water extracts of propolis showed significant effects against Bacillus pumilus, Pseudomonas syringae and Serratia plymuthica in laboratory condition.
  Keywords: Bacillus, Proplois, Serratia, Pseudomonas
 • Dr Farnoosh Khosrobakhsh *, Dr Mohammad Raman Moloudi, Maryam Bigdelo, Arman Rahimi Pages 68-79
  Background And Aim
  Cholestasis is characterized by impaired bile flow, which can cause accumulation of bile acids in the liver and development of metabolic disorders, resulting in hepatocellular necrosis and apoptosis. Mitochondria are a critical cellular organelle that produces most of the cellular energy. Mitochondrial morphology varies from an interconnected filamentous network to isolated dots. This processes are called mitochondrial fission and fusion. Disrupted mitochondrial morphology has been observed in cholestatic liver disease. Dynamin related protein 1 is one of the genes involved in mitochondrial fission and plays a role in apoptosis. In this study we investigated Drp1 gene expression in the liver of cholestatic rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, male Wistar rats (290±25g) were divided into three groups of control (non-operated), sham (operated without common bile duct ligation) and BDL (operated with common bile duct ligation). On the 28th day of BDL, rats were weighed and sacrificed. Biochemical assays for measurement of bilirubin level and liver enzymes, and also dissection of liver tissue for histopathological analysis were performed. Drp1 gene expression was evaluated by semi-quantitative RT-PCR technique.
  Results
  The results showed that serum levels of total bilirubin and liver enzymes (ALT, AST, ALK) were significantly increased in BDL group compared to those in the control and sham operation groups (P
  Conclusion
  In this study we found that liver cholestasis increased expression of Drp1 gene which led to increased mitochondrial-mediated apoptotic effect with resultant liver cell death.
  Keywords: Liver, Cholestasis, Mitochondrial dynamics, Dynamin related protein-1 gene
 • Farhad Ahmadi-Kani Golzar, Dr Rozita Fathi *, Dr Soleiman Mahjoub Pages 80-90
  Background And Aim
  Whey protein has been known to be an excellent prophylactic agent against obesity. The aim of this study was to assess the effect of endurance training and whey protein supplementation on TNF-α levels and insulin resistance in the rats fed with high-fat diet.
  Materials And Methods
  In the first phase of the study, 40 male Wistar rats were randomly assigned to two groups: one group was fed with standard chow (n = 8) and the other group with high fat diet (HFD) (n = 32). After 9 weeks, in the second phase of our study, HFD rats were randomly assigned to 4 groups: (1) control, (2) whey supplementation, (3) endurance training and (4) endurance training whey supplementation groups. Each group consisted of 8 rats. Endurance training protocol was performed for 10 weeks (5days/wk, 1hr/day, 21m/min, and 15% grade). Data were analyzed by Mann–Whitney U test (to compare normal control group and control high-fat diet group) and two way ANOVA.
  Results
  Body weight (P=0.009), adipose tissue (P=0.002), insulin resistance (P=0.045) and TNF-α level (P=0.022) were significantly higher in HFD sedentary rats, compared to those in the rats in normal diet control group. Adipose tissue weight (P=0.02), blood glucose (P=0.006), insulin (P=0.0003), insulin resistance index (P=0.00021), and TNF-α level in adipose tissue (P=0.039) in whey supplemented groups were lower than those in the non-supplemented groups. Also, body weight (P=0.017), adipose tissue weight (P=0.001), adipose tissue TNF-α level (P=0.001) in the training groups were lower than those in the control group.
  Conclusion
  Whey protein supplementation led to improvement of high-fat diet-induced insulin resistance and decreased inflammation. Endurance training also reduced inflammation in adipose tissue.
  Keywords: Whey protein, Inflammation, Insulin resistance, High-fat diet
 • Freidoon Kheyri, Dr Naeemeh Seyedfatemi, Dr Fatemeh Oskouei, Dr Marjan Mardani-Hamooleh Pages 91-100
  Background And Aim
  Mental health disorders are common problems among health care professionals such as nurses, which can create great problems .The aim of this study was to evaluate mental health status in nursing personnel in the teaching hospitals.
  Materials And Methods
  This descriptive and cross-sectional study was performed in 2013 and included 5837 nurses working in educational hospitals affiliated to the medical universities in Iran. Data were collected by using a general health questionnaire (GHQ- 28) and were analyzed by descriptive and analytical statistics using SPSS18 software.
  Results
  The results showed that 30.2% of the nurses were mentally healthy and 69.8% of them were exposed to mental health disorders. The mean score of mental health was 31.11± 12.37. The highest mean score (the worst condition) of the unhealthy nurses belonged to social performance domain (12.86 ± 3.38) and the lowest mean score (the best condition) was related to depression domain (4.1 ± 3.02).
  Conclusion
  Attention to mental health of the nursing personnel is of great importance and can lead to improvement of nursing care quality. Psychological counseling for nursing personnel is also recommended.
  Keywords: Mental health, Nurse, Teaching hospital, Iran
 • Soraya Amani, Dr Khaled Rahmani *, Dr Ebrahim Ghaderi, Dr Farzam Bidarpour, Dr Ardeshir Rahimzadeh, Shayesteh Rasaeian Pages 101-110
  Background And Aim
  Determination of prevalence of non-communicable diseases (NCD) risk factors is the key factor for designing any intervention program for the control and prevention of these diseases. The aim of this study was to determine NCD risk factors among rural areas population in Kurdistan Province, in Iran, in 2015.
  Materials And Methods
  In this population-based study, we investigated the prevalence of main NCD risk factors among 13710 adults above 20 years of age selected by systematic random sampling method from rural areas of Kurdistan Province, in the north-west of Iran. Data were collected by using a standard questionnaire. SPSS version 22 software was used for data analysis.
  Results
  The results showed that 10.6% (9.0-12.2%) of the participants were current daily tobacco smokers and 32% (31.5-33.0%) of them had passive smoking. 54.9% (54.1-55.8%) used solid oils as the main consumed oil by the households. The prevalence rate of overweight/obesity was 17.2% (16.5-17.8%). Mean daily fruit and vegetable consumption and also mean hours of exercise or vigorous physical activity per week were 1.6±0.9 servings and 2.8±3.5 hours, respectively. The prevalence rates of hypertension and hyperlipidemia were estimated 8.2% (7.8-8.7%) and 3.3% (3.0-3.7%), respectively. The prevalence rats of stroke, various cancers, asthma, chronic obstructive pulmonary disease (COPD), depression and diabetes were 0.6% (0.5-0.8%), 0.4% (0.3-0.6%), 1.1% (0.9-1.3%), 1%(0.8-1.1%), 1.5% (1.3-1.7%) and 2.5% (2.2-2.7%), respectively. Different cities of the province showed significant differences in the prevalence rates of the most of the risk factors (P
  Conclusion
  This population-based study provided the real figures of NCD risk factors among the population living in the rural areas of Kurdistan Province. We recommend use of the results of this study for designing any intervention program for control and prevention of NCD in this region.
  Keywords: Non-communicable diseases, Risk factors, Prevalence, Rural areas, Kurdistan
 • Dr Mina Sadat Hashemiparast, Maryam Sedighian, Mohammad Asghari Jafarabadi, Dr Hamid Allahverdipour * Pages 111-124
  Background And Aim
  Risky and unprotected sexual behaviors are among the health threatening factors which can increase the risk of transmission of HIV/AIDS and hepatitis especially in young people. This qualitative study aimed to explore the reasons of unprotected sexual behaviors among young people, based on low self-control characteristics.
  Materials And Methods
  The study was designed as a qualitative content analysis. Eleven individuals who had unprotected sexual contact were selected by purposeful sampling method. Data were collected by semi-structured interviews and analyzed concurrently.
  Results
  According to the results of this study impellent belief about risky sexual behavior, barriers to condom use and lack of knowledge were cited by the participants as the main reasons beyond the risky and unprotected sexual behaviors.
  Conclusion
  Adoption of the safe and protected sexual behaviors is dependent on reinforcement of the beliefs, perceptions and attitudes towards sexually transmitted disease (STD) and effectiveness of preventive behaviors.
  Keywords: Unprotected sexual behaviors, Young people, Qualitative study