فهرست مطالب

پژوهش های سلولی مولکولی (زیست شناسی ایران) - سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1396)
 • سال سی‌ام شماره 1 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/03/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • نسرین ایوبی، بهمن حسینی، محمد فتاحی صفحات 1-13
  زرین گیاه با نام علمی (Dracocephalum kotschyi Boiss) گیاهی علفی، چندساله و اندمیک ایران از خانواده نعناع است. تحقیقات اخیر دارویی نشان داده است که فلاونوئید متوکسی موجود در قسمت های مختلف گیاه خاصیت ضدسرطانی دارد. ریشه های مویین پس از تلقیح ریزنمونه برگی با سویه 15834 باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز بدست آمد. در این مطالعه اثر محرکهای زیستی شامل محرک کلشی سین در غلظت های (0، 01/0، 03/0 و 05/0 درصد) و کیتوسان در غلظت های (0، 50، 100 و 150 میلی گرم در لیتر) به مدت 48 ساعت بر رشد ریشه های مویین تولید شده و تولید رزمارینیک اسید مطالعه شد. آنالیز واریانس داده های حاصل از اثر کلشی سین و کیتوسان بر میزان فعالیت آنتی اکسیدانی کل، فنل کل و میزان فلاونوئید نشان داد که بین تیمارها اختلاف معنی دار در سطح (P 0.01) قابل مشاهده می باشد. بیشترین افزایش در میزان آنتی اکسیدان مربوط به سطح 05/0 درصد می باشد (33/90 درصد) و کم ترین میزان فعالیت آنتی اکسیدانی نیز در ریشه های غیر تراریخت (63 درصد) مشاهده گردید. بیشترین افزایش در میزان آنتی اکسیدان مربوط به سطح 05/0 درصد می باشد (33/90 درصد). نتایج آنالیز HPLC نشان داد که بیشترین مقدار رزمارینیک اسید در ریشه های تراریخت تیمار شده با محرک کلشی سین با غلظت 05/0 درصد به میزان μg /mg DW 8/35 و کیتوسان با غلظت mg/l 100، به میزان μg /mg DW 1/15 و کمترین مقدار رزمارینیک اسید مربوط به ریشه های غیر تراریخت (شاهد)، μg /mg DW 8/13 و ثبت گردید.
  کلیدواژگان: آگروباکتریوم رایزوژنز، رزماریک اسید، ریشه مویین، محرک
 • نسرین زارع، بهرام گلستانی ایمانی، فرخ کریمی صفحات 14-25
  با توجه به مقاومت باکتری ها نسبت به آنتی بیوتیک ها و عوامل ضد میکروبی مرسوم، تحقیقات بسیاری برای یافتن انواع جدید عوامل ضد میکروبی موثر انجام شد. با توسعه فناوری نانو، مس به طور فزاینده ای به شکل نانوذرات با فعالیتهای ضد میکروبی بالا و قیمت ارزان علیه همه باکتری های گرم منفی و گرم مثبت مورد استفاده قرار گرفته است.
  در این تحقیق از نانو ذرات اکسیدمس با اندازه (کمتر از 20 نانومتر) برای بررسی اثر آن روی ژنوم باکتری استافیلوکوکس اورئوس به عنوان مدل برای باکتری های گرم مثبت استفاده شد. بدین منظور ابتدا باکتری ها را با غلظتهای 30 و 60 میکروگرم بر میلی لیتر با این نانوذرات تیمار کرده و در فاصله های زمانی 2، 4 و 24 ساعت خاصیت ضد میکروبی نانوذرات بررسی گردیده و استخراج DNA صورت گرفت. تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز رپید ( RAPD-PCR) جهت بررسی تغییرات DNA ژنومی باکتری های تیمار شده به کار گرفته شد. با استفاده از نرم افزار NTSYS-PC، نتایج حاصل ازالکتروفورزیس محصولات PCR روی ژل آگارز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  در این تحقیق مشاهده گردید نانو ذرات اکسیدمس علاوه بر اثر مهار کنندگی روی رشد باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس روی توالی DNA ژنومی آن ها اثر گذاشته و باعث تغییرآن در نقاط مختلف گردیده است.
  کلیدواژگان: نانوذرات اکسیدمس، باکتری استافیلوکوکوس اورئوس، واکنش زنجیره ای پلیمراز رپید (RAPD، PCR)
 • طاهره سنجری، مجید مومنی مقدم، جعفر وطن دوست، تکتم حجار صفحات 26-39
  زخم یکی از مشکلات کلینیکی بوده و به علت اهمیت زخم مدیریت و درمان آن از اولویت های پزشکی محسوب میشود. هر محصول و فرایندی که بتواند مدت زمان ترمیم زخم را به حداقل برساند می تواند به حل مشکلات بیماران کمک نماید.
  در این مطالعه اثر عصاره ماگوت Lucilia sericata بر روی ترمیم زخم بررسی شد. ب از لاروها عصاره گیری شد و این عصاره مورد ارزیابی توسط تست MTT قرار گرفت . اثر عصاره روی رشد سلول ها همچنین بر روی مهاجرت سلولی در in vitro ودر نهایت به صورت in vivo در ترمیم زخم ایجاد شده در پوست موش مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج مشخص کرد که دوره زمانی تیمار با عصاره 24 ساعت بوده و منجر به القا تکثیر سلول ها می شود اما زمان 48 ساعت اثر تکثیر رو به کاهش داشته و در 72 ساعت می تواند بازدارنده باشد، نتیجه مطالعات در 24 ساعت اول به IC50 منجر نشد اما در 48 ساعت مقدار IC50 برابر با 28.7 میکروگرم بر میلی لیتر ارزیابی شد و در 72 ساعت مقدار IC50 برابر با 23.45 گرم بر میلی لیتر به دست آمد. این نتایج در مهاجرت سلول ها نیز مشاهده گردید و غلظت 12.5 میکروگرم بر میلی لیتر اثر مطلوبی در تکثیر و مهاجرت سلول ها داشته است. نتایج آزمایش ترمیم زخم موش هم مشخص کرد که این عصاره با غلظت 12.5 میکروگرم بر میلی لیتر باعث تسریع درمان می شود.
  کلیدواژگان: ترمیم، ماگوت درمانی، لارودرمانی
 • مهدی صادقی پور مروی، احمد علی پوربابایی، حسینعلی علیخانی، احمد حیدری، زهرا منافی صفحات 40-54
  یکی از راهکارهای افزایش راندمان عملیات فروشویی فلزات از کانی های سولفیدی موجود در معادن فلزی، استفاده از گونه-های کارامد باکتری های اکسید کننده گوگردی می باشد. بنابرین هدف از این پژوهش، جداسازی و شناسایی باکتری های اکسید کننده گوگرد از خاک های معدن مس سرچشمه کرمان و بررسی عملکرد آنها در اکسایش گوگرد بوده است. بعد از غنی سازی نمونه ها، خالص سازی گردیدند و سپس جدایه ها بر اساس خصوصیات ریخت شناسی و روش های فیلوژنیک، شناسایی شدند. بر اساس نتایج، 3 سویه اکسید کننده گوگرد متعلق به جنس های Acidithiobacillus sp و Sulfobacillus sp ، جداسازی و شناسایی شدند. از این میان، سویه 184 با 95 درصد شباهت به Acidithiobacillus ferridurans ، به علت سرعت رشد بالاتر (تغییر 2 واحد pH و mg S/L 385 در طی 2 هفته) در محیط پایه معدنی حاوی گوگرد، به عنوان سویه برتر انتخاب شد که می تواند به عنوان سویه ای کاربردی در فروشویی زیستی فلز مس مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: خاک، باکتری اکسید کننده گوگرد، Thiobacillus
 • فرزانه قاسمی سراب بادیه، آرش فاضلی، علی آرمینیان، رضا صحرایی، هوشمند صفری صفحات 55-65
  نانو مواد بخشی از انقلاب صنعتی برای توسعه ی مواد سبک و قوی برای هدف های مختلف می باشند. اثرات سمی نانو ذرات در مطالعات زیادی ارزیابی شده، با این حال اثرات محیطی آنها روی گیاهان هنوز بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته است. این تحقیق به منظور اثر ذرات نانو نقره بر شاخص های سیتوژنتیکی سلول های در حال تقسیم شش رقم جو انجام گرفته است. جوانه زنی بذور در غلظت های مختلف نانو ذره (صفر، یک درصد، پنج درصد، 10 درصد مولار) در قالب طرح فاکتوریل بر پایه ی طرح کاملا تصادفی انجام شد. صفات شاخص میتوزی، شاخص متافازی و انحرافات کروموزومی اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که بین غلظت های مختلف نانوذره اختلاف معنی داری در سطح یک درصد برای خصوصیات مورد بررسی وجود دارد. در بین شش رقم مورد مطالعه اختلاف معنی داری تنها برای صفت شاخص میتوزی درسطح یک درصد مشاهده شد. مقایسه میانگین ها به روش دانکن مشخص نمود که شاخص متافازی و شاخص میتوزی با افزایش غلظت نانوذره تا سطح پنج درصد بصورت معنی دار افزایش می یابد و در غلظت 10 درصد این دو شاخص کاهش می یابند. برای شاخص انحرافات کروموزومی بیشترین میزان برای غلظت پنج درصد مشاهده شد و در غلظت 10 درصد میزان انحرافات کروموزومی کاهش معنی داری را نشان داد. در مجموع غلظت های پایین نانو ذره (یک درصد و پنج درصد) سبب افزایش شاخص میتوزی، متافازی و انحرافات کروموزومی و غلظت 10 درصد سبب کاهش شاخص های مورد بررسی، نسبت به شاهد در ارقام جو شد.
  کلیدواژگان: جو، نانونقره، شاخص میتوزی، شاخص متافازی، شاخص انحرافات کروموزومی
 • فریبا محسن زاده صفحات 66-76
  برخی از باکتری ها قابلیت زیست پالائی ترکیبات نفتی را دارند. در این تحقیق باکتری های موجود در ریزوسفر گیاهان خاک های آلوده با محصولات نفتی سازگار، جداسازی و خالص سازی شد. سپس باکتری های با توانایی تجزیه زیستی این ترکیبات انتخاب شدند و با استفاده از کلیدهای تاکسونومی و تست های بیوشیمیایی شناسایی شدند؛ و توانایی آن ها در حذف فراورده های نفتی مقایسه گردید. در نهایت باکتری های با بالاترین توانایی تجزیه تمام فراورده های نفتی مورد بررسی معرفی گردید. طبق نتایج ما از خاک های آلوده به نفت سفید و گازوئیل، آلکالی ژنز یوتروفا، سودوموناس آلکالی ژنز و سودوموناس آئروژنزا، از خاک های آلوده به نفت سفید و روغن موتور، سودوموناس آلکالی-ژنز، باسیلوس سرئوس، باسیلوس کوآگولانس و از خاک های آلوده به روغن موتور و گازوئیل، سودوموناس آلکالی ژنز جداسازی گردید. سودوموناس آلکالی ژنز توانایی تجزیه زیستی تمام انواع ترکیبات فراورده های نفتی مورد بررسی را داشت. راندمان حذف زیستی این ترکیبات توسط باکتری فوق در تیمارها به ترتیب 72، 63 و 56 درصد برآورد گردید.
  کلیدواژگان: آلودگی نفتی خاک، باکتری های بومی، زیست پالائی، سودوموناس آلکالی، ژنز
 • داور ملازم، علی بشیرزاده صفحات 77-90
  به منظور بررسی اثرات تنش شوری بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی چهار رقم ذرت شاملS.C302، SC700، BC662، S.C704 و شوری صفر(شاهد)، 50، 100 و150 میلی مولار کلرید سدیم خالص در سه تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد و شاخص های ارتفاع بوته، قطر ساقه، کلروفیلa، کلروفیلb، پرولین و آنزیم های سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز اندازه گیری گردید. بین شوری های مختلف در شاخص کلروفیل a اختلاف معنی داری دیده شد. در شاخص کلروفیل b در بین شوری های مختلف و بین ژنوتیپ ها و اثرات متقابل اختلاف معنی داری به دست نیامد. در بین سطوح مختلف شوری اختلاف معنی داری در فعالیت آنزیم کاتالاز دیده شد. بین ژنوتیپ های مورد بررسی در فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز اختلاف معنی داری دیده شد. بیشترین مقدار پرولین در شوری 100 میلی مول در رقم SC302 به دست آمد. بیشترین مقدار کلروفیل a در گیاهچه های شاهد و در S.C704 به دست آمد. بیشترین فعالیت آنزیم سوپراکسید دیسموتاز در تیمار شوری 50 میلی مول و درSC700 به دست آمد. با افزایش شوری میزان فعالیت آنزیم کاتالاز افزایش یافته و در استرس 100 میلی مول نمک به حداکثر رسید. بیشترین مقدار آنزیم کاتالاز در رقم BC662 در 100 میلی مول نمک بدست آمد که با ارقام SC302 و SC700 اختلاف معنی داری نداشت. بیشترین مقدار فعالیت آنزیم آسکوربات پراکسیداز در غلظت 50 میلی مول در SC302 با 73/3 واحد به دست آمد. در بین ارقام SC302 و S.C704 نسبت به شوری خاک مقاومت بیشتری نشان دادند.
  کلیدواژگان: شوری، ذرت، پرولین، سوپراکسید دیسموتاز، کاتالاز
 • سوما نریمانی، عیدی بازگیر، حسین میرزایی نجفقلی صفحات 91-99
  مرکز انتقال نفت شهدای تنگ فنی شهرستان پلدختر یکی از مراکز مهم انتقال نفت است که فرسودگی خطوط انتقالی سبب آلودگی خاک و آب این منطقه شده است. با توجه به ضرورت تحقیقات جهت زیست پالایی در این منطقه، گونه های باکتریایی از نواحی آلوده جداسازی و شناسایی شدند. هدف از این پژوهش بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و برازش باکتری های تجزیه کننده نفت است.در این پژوهش از باکتری های Pseudomonas aeruginosa، Acinetobacter junii، Acinetobacter baumannii، Delftia tsuruhatensis، Sphingobacterium multivorum،Stenotrophomonas acidaminiphila و Comamonas koreensis جداسازی شده از خاک و آب آلوده به نفت منطقه پلدختر استفاده گردید. ابتدا حداقل غلظت بازدارندگی و کشندگی نفت بر این باکتری ها به روش ماکرودیلوشن بر حسب میکرولیتر بر میلی لیتر نفت سفید تعیین گردید. سپس گونه های باکتری از نظر فاکتورهای توانایی تشکیل ساختارهای بیوفیلم، تولید سیدروفور، توانایی انحلال فسفات و تولید ایندول استیک اسید مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. گونه های Pseudomonas aeruginosa و Comamonas koreensis به ترتیب بیشترین و کمترین میزان تحمل به نفت را نشان دادند. همچنین گونه Pseudomonas aeruginosa بیشترین توانایی را در تولید سیدروفور و تشکیل ساختار بیوفیلم باکتریایی را نشان داد. در آزمون انحلال فسفات گونه های Acinetobacter junii و Acinetobacter baumannii بیشترین توانایی در انحلال فسفات را دارا بودند. همچنین گونه Sphingobacterium multivorum بیشترین میزان ایندول استیک اسید را تولید نمود. با توجه به توانایی این گونه های باکتریایی در تحمل آلودگی های نفتی و دارا بودن فاکتورهای تقویت کننده گی رشد گیاه میتوان آنها را به عنوان گزینه ای مناسب برای استفاده در پدیده زیست پالایی خاکهای آلوده پیشنهاد کرد.
  کلیدواژگان: آلودگی نفتی، باکتری، زیست پالایی، بیوفیلم، ایندول استیک اسید
 • عبدالعلی وارسته، سیدمحسن اصغری، مجید تقدیر، محمود رضا آقا معالی، محمد پاژنگ، فرامرز مهرنژاد صفحات 100-105
  ترمولیزین یک پروتئاز گرمادوست با کاربرد در صنعت به ویژه سنتز پپتید بوده و از باکتری باسیلوس ترموپروتئولیتیکوس به دست می آید. مطالعات قبلی نشان داده است که نمک کلرید سدیم باعث فعال سازی آنزیم می شود. ترمولیزین دارای چهار یون کلسیم ساختاری می باشد که در پایداری آن در برابر دما حائز اهمیت اند. در مطالعه حاضر، نقش کلسیم در فعال سازی آنزیم توسط نمک بررسی گردید. فعالیت آنزیم در حضور سوبسترای FAGLA در حضور نمک کلرید سدیم 2 مولار و در حضور و عدم حضور کلرید کلسیم 10 میلی مولار بررسی شد. به علاوه، طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی و فلورسانس به منظور درک تغییرات ساختاری ترمولیزین در حضور نمک و حضور و عدم حضور کلرید کلسیم مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان فعالیت آنزیم در حضور FAGLA وکلرید کلسیم 10 میلی مولار 5/2 برابر افزایش یافت. نتایج طیف سنجی دورنگ نمایی دورانی پیشنهاد نمود که ساختار کلی ترمولیزین طی فعال سازی نمک وابسته به کلسیم تغییر نکرده و مطالعات فلورسانس نشان داد که جایگاه فعال تحت تاثیرکلسیم دستخوش تغییر شده است. بنابر نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر، اتصال یون های کلسیم می تواند بر میزان فعال سازی ترمولیزین توسط نمک موثر می باشد.
  کلیدواژگان: ترمولیزین، فعالیت آنزیمی، کلرید سدیم، کلسیم
 • سیدعلی اکبر هدایتی، قاسم عسکری، علی شعبانی، زهرا سلطانی فر صفحات 106-116
  در این تحقیق جمعیت ماهی گل چراغ (Garra rufa) در دو استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد (رودخانه های شاهپور و بریم) با استفاده از شش جایگاه ریزماهوراه مورد مطالعه قرار گرفت. در این بررسی از 60 نمونه (30 عدد برای هر رودخانه) استفاده شد. میانگین تعداد الل در سطح جمعیت ها 5/13 بود که از میانگین گزارش شده برای ماهیان آب شیرین بالاتر بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب 658/0 و 865/0 بدست آمد. بیشتر مناطق انحراف از تعادل هاردی – واینبرگ را نشان داد. با توجه به میزان جریان ژنی بالا (205/18Nm= ) بین دو منطقه و Fst پایین (036/0Fst = ) به نظر می رسد تمایز پایینی بین جمعیت های این گونه در مناطق مورد بررسی وجود دارد. آنالیز واریانس مولکولی نشان داد که تنوع ژنتیکی پایینی بین جمعیت ها وجود داشته و بخش عمده تنوع مشاهده شده مربوط به درون جمعیت ها می باشد.
  کلیدواژگان: گل چراغ، تنوع ژنتیکی، ریزماهواره، Garra rufa
|
 • Nasrin Ayyobi, Mohammad Fattahi Pages 1-13
  Dracocephalum kotschyi Boiss belonging to Labiateae family is an herbaceous, pereninal and endemic plant known in Iran as Zarrin-Giah. Recent pharmacological studies demonstrated this plants with methoxylated flavonoids, have anti-cancer effects. Hairy roots were obtained from leaves explants, inoculated with 15834 strain of Agrobacterium rhizogenesis. In present study, The effects of biotic elicitors including, Colchicine with different cocentrations ( 0, 0.01, 0.03 and 0.05% (w/v)) and Chitosan (0, 50, 100 and 150 mg/l) for 48 hours on hairy root growth and Rosmarinic acid production were investigated. ANOVA results of Antioxidant activity, total phenol and total flavonoids showed significant difference among the various treatments (P
  Keywords: Agrobacterium rhizogenes, Rosmarinic acid, Hairy Roots, Elicitors
 • Nasrin Zare, Bahram Golestani Imani, Farokh Karimi Pages 14-25
  Regarding the bacterial resistence of common antibiotecs and anti-microbial agents , a great number of studies have been conducted to discover the recent types of anti-microbial agents. With the recent developments in nanotechnology, copper has been extensively used as nanoparticles against all positive-gram and to negative-gram particles due to its low price and high anti-microbial activity. In the present study, copper oxide nano particles of (
  Keywords: Copper oxide nanoparticles, Staphylococcus aureus, Rapid polymerase chain reaction(RAPD-PCR)
 • Majid Momeni Moghaddam, Jafar Vatandoost Pages 26-39
  Wounds are one of the clinical problems and can be seen in the form of acute or chronic, due to its importance wound care management and medical treatment is a priority. Now a day new look to traditional medicine and biological products as opposed to synthetic drugs has emerged in this case.
  In this study the effect of Lucilia sericata maggot extract on wound healing were studied, for the purpose the extract was evaluated by MTT assay to assess its in vitro effect on cell growth and its effect on cell migration and in vivo effects in created mouse skin wound healing were also evaluated.
  The study shown that IC50 was not detected for 24 hours but for 48 and 72 hours were 28.7 and 23.45 microgram per milliliter respectively. Results showed that best healing can take place during first 24 hours using 12.5 microgram per milliliter, resulting in the induction of cell proliferation and cell migration but during 48 hours this effect get decreased and in 72 hours resulted to cell growth inhibition.
  And the results of animal modeling also showed that the 12.5 microgram per milliliter extract promotes mice wound healing.
  According to the results and the positive effect of the extract within 24 hours on skin wound healing and also cell growth and because of some physical as well as psychotherapists hardness in live larva administration on the wounds of patients, it is suggested study get expand and experimental level then be studied on human wounds.
  Keywords: Healing, maggot therapy, Larva therapy
 • Sadeghi Pour Marvi M., Pourbabaee A.A., Alikhani H.A., Haidari A., Manafi Z Pages 40-54
  One ways to increase the operational efficiency of leaching metals from sulfide minerals is using efficient species of sulfur oxidizing bacteria in metal mining. Thus, the aim of this study was to isolate and identify sulfur oxidizing bacteria from soils of Sarcheshmeh copper mine (Kerman, south of Iran) and to survey their operation in sulfur oxidation. After enrichment, samples were purified and then isolates were identified based on their morphological characteristics and phylogenic techniques. Subsequently, three sulfur-oxidizing strains which belonged to Acidithiobacillus sp and Sulfobacillus sp were isolated and identified. Of these three, strain 184, with 95% similarity to Acidithiobacillus ferridurans was selected as the superior strain due to higher growth rate (change of 2 value pH and 385 mg S/L during 2 weeks) in the synthetic mineral medium containing sulfur which can now be used as an applicable strain in bioleaching of copper metal.
  Keywords: Soil, Sulfur Oxidizing Bacteria, Thiobacillus
 • Farzaneh Ghasemi Sarab Badieh, Arash Fazeli, Ali Arminan, Reza Sahraei, Hoshmand Safari Pages 55-65
  Nanomaterials are a part from an industrial revolution to develop lightweight but strong materials for a variety of purposes. The toxic effects of nanoparticles have been evaluated in a variety of studies; however the potential health and environmental impacts on plants have yet to be thoroughly examined. This research were performed to evaluation the nano silver effect on cytogenetical indices of deviation cells in 6 barely cultivars. Seeds germination in various concentrations of nano silver (0, 1 percent, 5 percent and 10 percent Molar) was performed in factorial design based on completely randomized design. The traits of mitotic index, metaphase index and chromosome deviation index were measured. The results of variance analysis were showed a significant difference between various concentrations of nano particle for studied characters at 1 percent level. Significant difference was observed between cultivars only for mitotic index at 5 percent level. The compare means by Duncan's methods revealed that the traits of mitotic index and metaphase index were significantly increased by increasing concentrations of nanoparticles up to 5 percent and at 10 percent concentration, a significant decrease were observed for both indices. For the chromosome deviation index the highest level were observed for 1 percent concentration and the chromosome deviation index were significantly decreased at the 5 percent and 10 percent concentrations. In addition, in barley cultivars, the lowest concentrations of nanoparticles (1 percent and 5 percent) increased the mitotic index, metaphase index and chromosome deviation index and 10 percent concentration were decrease the amount of studied indices, compared to check treatment. It seems that nano silver has potential of creating damage to genetic material and attention to security aspects and environmental has specific importance.
  Keywords: barely, Nano silver, Metaphase index, mitotic index, deviation index of chromosome
 • Fariba Mohsenzadeh Pages 66-76
  Some bacteria present a capability in bioremediation of oil derivatives. In this study the bacteria existing in the plant rhizospere of polluted soils were isolated and purified. These bacteria were then exposed to a combination of commonly used petroleum products with different concentration. The bacteria that capable of biodegrading these compounds, were selected and determined using taxonomical keys and biochemical tests. Their efficiencies in removing the petroleum derivatives were compared. Finally, bacteria with the highest capability for degradation of all oil products were introduced. According to our results, Alcaligenese utrupha, Pseudomonas alcaligenes and Pseudomonas aeroginosa were isolated from rhizosphere of the soils contaminated by kerosene and gasoil; Pseudomonas alcaligenes, Bacillus coagulans, and Bacillus circulans were isolated from soils contaminated by kerosene and engine oil; and Pseudomonas alcaligenes was isolated from soils contaminated by gasoil and engine oil. Pseudomonas alcaligenes was able to biodegrade the all types of the studied oil products. The bioremediation efficiencies of this bactrium were 72, 63 and 56% repectively.
  Keywords: Bioremediation, oil contamination of soil, indigenous bacteria, Pseudomonas alcaligenes
 • Molazem D., Bashirzadeh A Pages 77-90
  Investigate the effects of salt stress on some physiological and morphological traits in four varieties and four salinity levels, including SC302, SC700, BC662, SC704 and Zero (control), 50, 100 and 150 mM NaCl in three replicates for the factorial experiment in randomized complete block design was carried out. During the experiment, several traits including plant height, Stem diameter, chlorophyll a, chlorophyll b, proline and antioxidant enzymes were measured. Between the different salinity in the chlorophyll a was seen significant difference. In The chlorophyll b, among different salinities, genotypes and interactions between them no significant difference was found. Between different levels of salinity, a significant difference was seen in catalase. Between genotypes of the enzyme ascorbate peroxidase significant difference was seen. Highest proline was determined in 100 mM NaCl, in SC302 with 537 micro mol. The most plant height was obtained at zero salinity in S.C704 and B.C662. There was no significant difference between them. Maximum chlorophyll a in normal conditions was found in S.C704 with 1.27 mg of chlorophyll per gram fresh weight of leaves. The highest superoxide dismutase, were obtained in 50 mM NaCl in SC700. With increasing salinity, the amount of catalase increased and at 100 mM salt stress reached a maximum. Maximum catalase was measured in 100 mM salt in BC662, which with SC302 and SC700 was not significantly different. Of the enzyme ascorbate peroxidase, the enzyme in the greatest amount of salt concentration in 50 mmol in Sc302 with 3.73 was obtained.
  Keywords: Salinity, Maize, proline, Catalase, superoxide dismutase
 • Soma Narimani, Eydi Bazgir, Hossein Mirzaei Najafgholi Pages 91-99
  Tang Fany petroleum Pumping Station (TFOPS) of Poldokhtar is an important and the old point of oil transition. The soil and water around this site is petroleum polluted due leakage of petroleum. The purpose of this study was to evaluate effective factors for survival and fitness of the petroleum degrading bacteria. The following bacterial species were isolated and identified from petroleum polluted soil and water in TFOPS region: Pseudomoas aeruginosa, Acinetobacter junii, Acinetobacter buumanii, Delftia tsuruhatensis, Comamonas Koreensis, Sphinobacterium multivorum and Stenotrophomonas acidaminiphila. The MIC and MBC were determined relative to oil whit the macrodilution method. The bacterial species Compared and evaluated on the factors ability to form a bacterial biofilm, siderophore production, indole acetic acid and dissolve phosphate. Two species namely P. aeruginosa and C. koreensis showed the highest and the least petroleum concentration tolerance, respectively. The two species also have the highest and the least biofilm production ability, respectively. Acinetobacter junii and A. baumannii in the test of dissolution of phosphate, most were able to dissolve phosphate. Sphingobacterium multivorum highest produced indole acetic acid. Due to the ability of the bacterial species to tolerate oil pollution and factors to promote plant growth, it can be suggested as alternative for application in the Bioremediation of contaminated soil events.
  a low differentiation between two populations of this species in the studied areas due to high level of gene flow (Nm=18.205) between two regions and low Fst (0.036). Also, analysis of molecular variance showed there is low genetic variation among populations and most of the observed variation is within the populations.
  Keywords: Pollution Petroleum, Bacteria, Bioremediation, Biofilm, Indole Acetic Acid
 • Abdolali Varasteh Pages 100-105
  Thermolysin, obtained from bacillus thermoproteolyticus, is a thermophilic protease having application in peptide synthesis. Previous studies have revealed that salt activates the enzyme. Thermal stability of TLN is critically dependent on four calcium ions bound in N- and C-terminal domains. The aim of present study is unraveling the role of calcium ions in the salt activation of enzyme. On the presence of NaCl 2 M, measurement of the activity of enzyme in the absence and presence of CaCl2 10 mM using FAGLA as substrate showed activation of enzyme using FAGLA and in the presence of CaCl2 10 mM increased 2.5 times. Circular dichroism and fluorescence spectroscopies were used to understand the calcium dependent changes in the enzyme structure. Circular dichroism spectra suggest that the overall structure of thermolysin has not changed during salt and calcium activation. However, fluorescence studies revealed that the active site has changed under calcium-dependent salt activation. According to the results of the present study, the binding of calcium ions might influence the activation of thermolysin by salt.
  Keywords: thermolysin, activity, sodium chloride, calcium
 • Seyed Ali Akbar Hedayati, Ghasem Askari, Ali Shabani, Zahra Soltanifar Pages 106-116
  In this study, Population of Garra rufa was investigated using six microsatellite loci in Fars and Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province (Shahpour and Berim Rivers). In this study fulfilled on 60 Garra individuals (30 individuals for each river). The mean number of allele’s level at the population was 13.5 which are more than the reported values for freshwater fishes. The expected and observed heterozygosity were 0.658 and 0.865, respectively. Most cases deviated significantly from Hardy-Weinberg equilibrium (p≤0.01). It seems that there is a low differentiation between two populations of this species in the studied areas due to high level of gene flow (Nm=18.205) between two regions and low Fst (0.036). Also, analysis of molecular variance showed there is low genetic variation among populations and most of the observed variation is within the populations. a low differentiation between two populations of this species in the studied areas due to high level of gene flow (Nm=18.205) between two regions and low Fst (0.036). Also, analysis of molecular variance showed there is low genetic variation among populations and most of the observed variation is within the populations.
  Keywords: Gol Cheragh, Genetic Diversity, microsatellite, Garra rufa