فهرست مطالب

طب نظامی - سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 73، مرداد و شهریور 1396)
 • سال نوزدهم شماره 3 (پیاپی 73، مرداد و شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد جواد تبرعی، سید مصطفی حسینی ذیجود* صفحات 213-221
  بیمارستان ها یکی از مکانهای بحرانی در ارتباط با آلودگی های صوتی به شمار می روند. بیمارستان به عنوان محیط ارایه خدمات درمانی، تحت تاثیر آلودگی صوتی قرار دارند که می تواند از جنبه های بهداشتی، سلامت و آسایشی بر بیماران و کارکنان آن تاثیرات منفی داشته باشد. علاوه بر نیاز کارکنان به محیطی آرام برای خدمت دهی مطلوب، توجه به آسایش بیماران در زمان بستری در بیمارستان در روند بهبود بیماری آنان بسیار حائز اهمیت است. آلودگی صوتی یک عامل استرس زای محیطی است که اثرات فیزیولوژیکی و روانی آن شناخته شده است. پاسخ بدن به آلودگی صوتی در واقع به همان نحوی است که به استرس و کار بیش از حد پاسخ می دهد و لذا می تواند سلامت را مختل کند. مطالعات به وضوح نشان می دهد که سطح آلودگی صوتی بیمارستان از میزان مجاز توصیه شده، فراتر بوده و احتمال افزایش عوارض در بیماران را دارد. آنچه که کمتر شناخته شده است، اثرات آلودگی صوتی بیمارستان بر پزشکان و پرستاران است. هدف از این مطالعه مروری، بحث پیرامون آلودگی صوتی بیمارستان و اثرات آن بر بیماران، پزشکان و پرستاران است. از آنجا که پزشکان و پرستاران زمان بیشتری را در بیمارستان در طول دوره زندگی حرفه ای خود، صرف می کنند لذا آنها بار بیشتری از سطح آلودگی صوتی را تجربه می کنند و متحمل می شوند. لذا برای پزشکان و پرستاران بایستی یک محیط کار سالم، و حتی یک محیط آرام و شفابخش برای آنها و همچنین برای بیماران فراهم گردد.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، بیمار، پرستار، پزشک، بیمارستان
 • زهرا فارسی *، ناهید دهقان نیری صفحات 222-233
  زمینه و هدف
  کارکنان مراقبت بهداشتی خصوصا پزشکان و پرستارانی که از جنگ بازگشته اند دارای بینشی ارزشمند و دانش سرمایه ای نهفته ای برای نسل کنونی و آینده هستند. هدف از این پژوهش تبیین تجارب درد و رنج کارکنان حرفه ای مراقبت بهداشتی در جنگ ایران و عراق می باشد.
  روش ها
  این مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوای قراردادی مستندات موجود در منابع کتابخانه ای و منابع الکترونیک در سال های 95-1393 انجام شد. پژوهشگران هم زمان داده ها را جمع آوری، کد گذاری و تحلیل نمودند. در بررسی انجام شده توسط پژوهشگران، 119 روایت مکتوب 101 نفر از کارکنان مراقبت بهداشتی در جنگ ایران و عراق جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از اصول تحلیل محتوای قراردادی استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل 952 صفحه از خاطرات ثبت شده کارکنان مراقبت بهداشتی منجر به ظهور سه تم اصلی تحت عنوان «در یک قدمی مرگ» با ساب تم های جراحت و/یا شهادت کارکنان و خانواده های آنان، در یک قدمی اسارت، در یک قدمی مرگ، احساس خطر؛ «احساسات» با ساب تم های بلاتکلیفی، غم/ناراحتی، نگرانی، امید، ترس و وحشت، انتظار، ابهام و تردید، استرس، اضطراب، استیصال، شهود، انزجار از دشمن و «تحمل سختی های فراوان» با ساب تم های سپری کردن دورانی سخت و طاقت فرسا، اختلال در روند عادی زندگی، بار روانی، عادی شدن تدریجی شرایط و بازگشت به زندگی عادی شد که در لوای مفهوم «درد و رنج» به عنوان تجربه کارکنان مراقبت بهداشتی در طول جنگ ایران و عراق قرار گرفتند.
  نتیجه گیری
  کارکنان مراقبت بهداشتی در طول جنگ ایران و عراق «درد و رنج» بسیاری، از تحمل سختی ها و دشواری ها در زندگی روزمره گرفته تا حس کردن مرگ در یک قدمی خود، را تجربه نموده اند. تبدیل تجربیات و دانش پنهان کارکنان مراقبت بهداشتی در هشت سال دفاع مقدس به دانش آشکار می تواند در شناسایی و تحلیل مشکلات و ارائه راهکارهای مناسب در سناریوهای مشابه و تولید دانش در زمینه آموزش مراقبین بهداشتی جهت مواجه با شرایط نامتعارف و بحرانی اثربخش باشد.
  کلیدواژگان: ایران، عراق، جنگ، کارکنان مراقبت بهداشتی، تحلیل محتوا
 • امیر جعفری، غلامرضا معمارزاده طهران * صفحات 234-244
  زمینه و هدف
  امروزه تعیین عوامل موثر بر بهره وری کارکنان به عنوان یک ضرورت در بحث توسعه منابع انسانی سازمان های دولتی مطرح است. این پژوهش با هدف شناسایی مولفه های موثر بر ارتقای بهره وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی انجام شده است.
  روش ها
  یک مطالعه توصیفی که به روش اکتشافی در سال 1395 در یک سازمان بهداشتی و درمانی نظامی انجام شده است. این پژوهش در دو گام طراحی شده است. در گام اول طی یک مطالعه ی مروری به شناخت مولفه های موثر بر بهره وری پرداخته شد و در گام دوم به منظور اطمینان از تایید یافته های مطالعات مروری؛ همان عامل ها توسط خبرگان فنی بخش های مختلف ستاد جامعه مورد مطالعه، دوباره مورد ارزیابی قرار گرفت و تحلیل عاملی اکتشافی انجام شد. با روش نمونه گیری هدفمند 40 نفر خبره فنی انتخاب شدند که در این مطالعه مشارکت کردند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 20 SPSS استفاده شده است.
  یافته ها
  یافته ها در گام اول، به شناخت یازده مولفه موثر بر بهره وری شامل انگیزش، رشد ذهنی فکری، سلامت فردی، توانایی، حمایت سازمانی، وضوح شغل، محیط، سبک مدیریت، آموزش، فرهنگ سازمانی و ارزیابی عملکرد رسید. یافته های گام دوم نشان داد نتایج اکتشافی همان یافته های مطالعات مروری را تایید کرد و با آن منطبق بود. در نهایت مولفه ها به دو بعد مجزا تقسیم شد که شامل عوامل فردی (انگیزش، رشد ذهنی فکری، سلامت فردی، توانایی) و عوامل محیطی سازمانی (حمایت سازمانی، وضوح شغل، محیط، سبک مدیریت، آموزش، فرهنگ و ارزیابی عملکرد) می باشد.
  نتیجه گیری
  بهره وری کارکنان تحت تاثیر عوامل فردی و محیطی سازمانی است. بنابراین تقویت این عوامل موجب ارتقای بهره وری کارکنان خواهد شد و نتایج نشان داد که در این میان می بایست به انگیزش و حمایت سازمانی توجه ویژه ای شود.
  کلیدواژگان: بهره وری کارکنان، مولفه های موثر، سازمان بهداشت و درمان نظامی
 • حسین شیروانی*، حسین طاهری چادرنشین، فاطمه کیمیاگر صفحات 245-252
  زمینه و هدف
  تاثیر تمرینات طولانی مدت و شدید استقامتی و خواص گیاهی دارچین بر میزان ترشح و عملکرد هورمون های جنسی در مردان، موضوعی بحث برانگیز بوده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر یک دوره تمرین استقامتی شدید همراه با مصرف پودر دارچین بر سطوح هورمون‏های جنسی در مردان دوچرخه ‏سوار تمرین‏ کرده صورت گرفت.
  روش ها
  در این پژوهش 16 دوچرخه سوار نخبه با دامنه سنی 17 تا 23 سال شرکت کردند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 8 نفره، تمرین (T) و تمرین همراه با مصرف پودر دارچین (TC) تقسیم شدند. گروه TC روزانه در 3 نوبت همراه با وعده ‏های اصلی غذایی، مقدار 7 میلی‏گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن خود (معادل کپسول های 500 میلی گرمی) پودر دارچین دریافت کردند. گروه Tنیز در همان زمان ها و به همان اندازه، دارونما (کپسول های کاملا مشابه حاوی آرد) مصرف کردند. آزمودنی ها در هر دو گروه روزانه حدود 120-80 کیلومتر با شدت 85- 75 درصد حداکثر ضربان قلب رکاب زدند. این تمرینات 6 جلسه در هفته و به مدت 4 هفته ادامه داشت. نمونه های خونی در دو مرحله، 24 ساعت پیش از شروع و 24 ساعت پس از پایان دوره جمع آوری شد. سطح سرمی هورمون‏های تستوسترون، LH و FSH با کیت های آزمایشگاهی ویژه و روش ELISA اندازه گیری شد. برای بررسی تغییرات بین‏‏ گروهی از آزمون آماری تی مستقل استفاده شد و کلیه آنالیزها با استفاده از نرم‏افزار SPSS (19) انجام شد.
  یافته ها
  نتایج تحقیق نشان داد که در گروه تمرین همراه با مصرف دارچین‏، افزایش معنی‏ داری در غلظت هورمون‏های تستوسترون (001/0P=)، LH (036/0P=) و FSH (018/0P=) نسبت به گروه تمرین مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  مصرف دارچین در ورزشکاران مرد با تمرینات استقامتی طولانی ‏مدت می‏تواند باعث افزایش هورمون‏های جنسی شود، بنابراین دریافت آن جهت جلوگیری از تنزل هورمون‏های جنسی متعاقب فعالیت‏های استقامتی شدید توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی، دارچین، تستوسترون، هورمون لوتئینی، هورمون محرک فولیکولی
 • جمال اخوان مقدم، مرضیه لک، غلامحسین علیشیری، حسن گودرزی، سید جلال مدنی، علی زارعی، امین سهرابی، مازیار کرمعلی صفحات 253-262
  زمینه و هدف
  آموزش علوم پزشکی به سبب نیاز به عرصه های متنوع یادگیری در گستره وسیع سلامت و بیماری از ویژگی های خاصی برخوردار است. این مطالعه با هدف تحلیل محیطی و ارائه راهبردهای موثر در توسعه آموزش پزشکی در یک دانشکده پزشکی نظامی انجام شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی در سال 1395 بود که با مدل سوات (SWOT) از طریق بررسی عوامل داخلی (نقاط قوت و ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) در یک دانشکده پزشکی، با مشارکت 42 نفر از اعضاء هیئت علمی، خبرگان و ذینفعان یک دانشکده در ایران به شیوه هدفمند انجام شد. گردآوری داده ها از طریق مرور اسناد، جلسات بحث گروهی متمرکز و پرسشنامه های استاندارد برنامه ریزی استراتژیک انجام شد. داده ها با استفاده از تحلیل محتوا و آمار توصیفی در قالب مدل توز تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  با امتیاز بندی حاصل از عوامل داخلی و خارجی دانشکده 12 راهبرد موثر در توسعه آموزش پزشکی تدوین شد. راهبردهای: تحول کمی و کیفی برنامه های آموزشی و ارتقای جایگاه برتر علمی آموزشی در کشور و منطقه؛ تبدیل شدن به قطب علمی- آموزشی در زمینه علوم پایه، بالینی و طب نظامی و توسعه رشته ها و مقاطع آموزشی با گرایشهای جدید و علوم بین رشته ای به ترتیب اولویت های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده از ارزیابی و تحلیل محیطی دانشکده پزشکی نظامی در حوزه آموزش علوم پزشکی، موقعیت استراتژیک دانشکده رقابتی است. لذا این دانشکده برای رسیدن به وضعیت مطلوب از طریق راهبردهای توسعه ای باید تلاش بیشتری نماید.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، راهبرد، مدلSWOT، توسعه
 • زهره رهایی *، عیسی محمدی، محمدعلی مروتی شریف آباد، فضل الله غفرانی پور، احمد غلامی ناصرآبادی، محمدرضا آقایی، فاطمه فلاحتی مروست صفحات 263-273
  زمینه و هدف
  حدود یک سوم از موارد سرطان با توجه به قابلیت های تشخیص زودرس و مناسب قابل درمان است. مطالعات اخیر بر روی رفتارهای مختلف، تاثیر رسانه های گروهی را در این زمینه نشان داده است اما این مداخلات باید بر مبنای یک تئوری مرتبط باشند. هدف این مطالعه ارزشیابی برنامه رسانه ای مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت در زمینه کشف زودرس سرطان بود.
  روش ها
  پس از پخش برنامه رسانه ای که شامل سه قسمت 20 دقیقه ای بود مطالعه ای ترکیبی از نوع ادغام شده شامل مطالعه کمی نیمه تجربی بر روی دو گروه 60 نفره و مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا بر نمونه ای به حجم 16 نفر صورت گرفت. نمونه گیری در مطالعه کمی به روش خوشه ایو در مطالعه کیفی به روش هدفمند انجام شد. جمع آوری داده ها در مطالعه کمی با پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر تئوری انگیزش محافظت و پرسشنامه های سنجش آگاهی و رفتار و در مطالعه کیفی با مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده از نرم افزار16 SPSS و تحلیل داده های کیفی با استفاده از تحلیل مصاحبه ها در نرم افزار Word صورت گرفت.
  یافته ها
  برنامه رسانه ای بر افزایش تمام متغیرها از جمله رفتار منفعل و فعال کشف زودرس سرطان موثر واقع شد. از تحلیل داده های کیفی 88 کد استخراج گردید که در شش طبقه تقویت آگاهی، ایجاد انگیزه و تقویت باورها، کاهش ترس و افزایش امیدواری، جذابیت برنامه، ماندگاری تاثیر مثبت برنامه و تاثیر زمان بندی پخش جای گرفته و تاییدی در حمایت از یافته های کمی بودند. مهم ترین نقاط قوت برنامه رسانه ای، برخورداری از بخش ها و تصاویر و مکان های متنوع، استفاده از مصاحبه های مردمی و تجارب بیماران و برخورداری از مدت زمان مناسب بود. نامناسب بودن نام برنامه، عدم اطلاع رسانی در مورد پخش برنامه و عدم تاکید بر نقش حمایتی خانواده از عمده ترین نقاط ضعف برنامه بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن رفتارهای مرتبط با کشف زودرس سرطان، تلاشهای مداخله ای جهت تسریع تشخیص سرطان خصوصا با طراحی مداخلات رسانه ای تئوری محور با ادغام تکنیک های آموزشی و رسانه ای بیش از پیش مثمر ثمر خواهد بود.
  کلیدواژگان: سرطان، کشف زودرس، رسانه، ارزشیابی، تئوری انگیزش محافظت
 • مریم اسکافی نوغانی * صفحات 274-281
  زمینه و هدف
  اختلال پس از ضربه یکی از مشکلات عمده جانبازان جنگ تحمیلی است که علاوه بر ایجاد مشکلاتی در زندگی خود جانباز بر همسران آنان نیز ضربه وارد می کند. پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تعاملی متغیرهای پایگاه اقتصادی اجتماعی و حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی و شادمانی ذهنی همسران جانبازان مبتلا به PTSD ساکن شهر مشهد انجام شد.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است که بر روی همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ساکن شهر مشهد در سال 1393 انجام شد. نوع نمونه گیری، نمونه گیری در دسترس بود. داده ها با استفاده از طیف نشانه های اختلال استرس پس از ضربه، کیفیت زندگی، شادکامی آکسفورد، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده جمع آوری شد. برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون فرضیات بین 302 نمونه انجام شد. میانگین سن جانبازان بین 4/43 سال و میانگین سنی همسران آنها 3/36 سال بود. نتایج آزمون تحلیل واریانس دوطرفه نشان داد که، شدت نشانه های جانباز، میزان حمایت اجتماعی ادراک شده همسران، سطح تحصیلات جانباز، سطح تحصیلات همسر، و سطح اقتصادی خانواده بطور همزمان 71/0 از تغییرات شادمانی ذهنی و کیفیت زندگی همسران جانباز را تبیین می کنند.
  نتیجه گیری
  حمایت اجتماعی ادراک شده همسران، شدت اختلال استرس پس از ضربه، سطح اقتصادی و تحصیلی نقش مهمی در شادمانی ذهنی و کیفیت زندگی همسران جانبازان ایفا می کند.
  کلیدواژگان: پایگاه اقتصادی اجتماعی، حمایت اجتماعی ادراک شده، کیفیت زندگی، شادمانی ذهنی
 • امیر قاسمی نواب، سهراب امیری، اسفندیار آزاد مرزآبادی صفحات 282-290
  زمینه و هدف
  خودکشی در بین سربازان به علت ماهیت استرس زای محیط های نظامی می تواند افزایش یابد. هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسه تنظیم هیجان، عواطف مثبت و منفی و دوسوگرایی هیجانی در سربازان با تلاش های خودکشی و سربازان عادی بود.
  روش ها
  روش پژوهش پس رویدادی و جامعه آماری شامل سربازان با تلاش های خودکشی در نیروی زمینی ارتش در همدان در سال 1394 بود. 20 نفر با کسب رضایت آگاهانه و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با 20 نفر از سربازان عادی در همان محیط نظامی همتا سازی شد. به منظور گردآوری داده های پژوهش، پرسشنامه راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان، فهرست عواطف مثبت و منفی و پرسشنامه دوسوگرایی ابراز هیجان بین شرکت کنندگان توزیع و داده ها به روش شاخص های توصیفی و تحلیل واریانس تک متغیره تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که راهبردهای تنظیم هیجان و سطوح عواطف مثبت و منفی سربازان با تلاش های خودکشی و سربازان عادی اختلاف معنی داری دارد. سربازان با تلاش های خودکشی نسبت به سربازان عادی سطح بالایی از عاطفه منفی و سطوح پایین عاطفه مثبت را داشتند و بیشتر راهبرد تنظیم هیجانی ملامت دیگران را تجربه کرده بودند.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد سطوح عاطفه و تنظیم هیجانی نامناسب می تواند زمینه ساز رفتار خودکشی را فراهم و خود خودکشی زمینه آسیب های بیشتر را ایجاد کند، لذا نیازمند است که در جهت کاهش آسیب های روانی و آموزش تنظیم هیجانی مطلوب مداخلات لازم در سربازان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: تنظیم هیجان، عواطف مثبت و منفی، خودکشی، دوسوگرایی هیجانی، سربازان
 • سارا کریمی زوردگانی، سمیرا برکات*، مریم یزدی صفحات 291-298
  زمینه و هدف
  مواد شیمیایی در محیط های کار، زندگی و آموزشی استفاده گسترده ای دارد و نیاز است برای کنترل آن ها برنامه های خاصی تدوین گردد. دراین راستا شناسایی خطرات و اولویت بندی این مواد حائز اهمیت می باشد، به همین دلیل در این تحقیق هدف ارزیابی ریسک مواجهه با مواد سمی در یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی با استفاده از یک مدل و یک روش نیمه کمی می باشد.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی بوده و در یک آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی انجام گرفت. مراحل جمع آوری اطلاعات عبارت بود از: تهیه لیست کامل مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه به تفکیک جامدات و مایعات سمی، جمع آوری اطلاعات کامل در خصوص سمیت مواد، اطلاعات مربوط به ساعات و دفعات مواجهه، کارایی سیستم تهویه موجود در آزمایشگاه و بررسی هودهای آزمایشگاهی، ارزیابی و مقایسه ریسک مواجهه افراد با روش CHEM –SAMو SQRA برای جامدات و مایعات سمی.
  یافته ها
  ارزیابی ریسک مایعات سمی نشان داد بیشترین سطح ریسک با مدل CHEM-SAMو روش SQRA در سطح متوسط بود درحالی که در ارزیابی ریسک جامدات سمی به روش SQRA بیشترین فراوانی ریسک مربوط به سطح ریسک کم و در مدل CEM-SAM بیشترین فراوانی در سطح ریسک خیلی کم به دست آمد. به طور کلی نتایج دو روش ارزیابی ریسک اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0
  نتیجه گیری
  مدل CHEM-SAM و روش نیمه کمی ارزیابی ریسک نتایج مشابهی را نشان داد. هر دو روش ساده بوده و نیاز به تجهیزات خاصی ندارد بنابراین می توان این مدل را در شرایط استفاده از مواد شیمیایی و مواجهه با آن ها در ارزیابی های ریسک مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: مدل CHEM-SAM، روش SQRA، مواد سمی، آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی
 • حمیدرضا غلامی، حسین محمودی*، حسن سرابندی، عیسی برجی صفحات 299-305
  زمینه و هدف
  رضایتمندی مراجعین از مهم ترین ارکان ارزشیابی و مولفه های کیفیت خدمات مراکز بهداشتی، درمانی محسوب می گردد. در این پژوهش میزان رضایتمندی کارکنان و خانواده آنان از مرکز بهداشتی درمانی شهری در یگان نظامی منتخب مورد ارزیابی قرار گرفت.
  روش ها
  پژوهش حاضر به روش مقطعی- توصیفی بر روی 387 مراجعه کننده به مرکز بهداشتی–درمانی شهری یگان نظامی منتخب در شهر بجنورد در سال 1394 انجام گردید. جامعه آماری کارکنان و خانواده های آنان بودند که با روش نمونه گیری در دسترس به مدت دو هفته موردبررسی قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسش های جمعیت شناختی و از پرسشنامه رضایتمندی محقق ساخته روا و پایا مربوط به بخش های مختلف درمانگاه که شامل درمانگاه های عمومی و تخصصی، آزمایشگاه و دندانپزشکی بود، انجام شد. یافته ها توسط برنامه آماری SPSS 16 تجزیه وتحلیل گردید.
  یافته ها
  از 387 نمونه مورد مطالعه، 7/53 % از مراجعین مرد و ازنظر عضویت 4/56 % سرباز بودند. درمجموع 42/74% مراجعین از خدمات درمانی رضایت داشتند. این میزان در درمانگاه های عمومی و تخصصی 42/77%، آزمایشگاه 86/77% و دندانپزشکی 68% بود. بیشترین درصد رضایت مندی مربوط به بازنشستگان با 9/72% و کم ترین درصد به خانواده کارکنان 99/66% است. بیشترین رضایت از رفتار کارکنان دندانپزشکی 2/95% و کم ترین میزان رضایت 5/53% مربوط به ساعت حضور متخصصان بود.
  نتیجه گیری
  میزان رضایتمندی از درمانگاه های عمومی، تخصصی و پاراکلینیک خوب بود. این میزان در بخش دندانپزشکی در حد متوسط بود. بنابراین می توان با اصلاح روند پذیرش، حضور به موقع متخصصان، ارائه خدمت به موقع و باکیفیت، توجه به ارتباط موثر، اطلاع رسانی به موقع و شفاف، تامین رضایت کارکنان متخصص و مجرب به نقطه مطلوب نزدیک شد.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، خدمات بهداشتی درمانی، کارکنان نظامی
 • ابراهیم مسعودنیا * صفحات 306-314
  زمینه و هدف
  خستگی فیزیکی و روانی علاوه بر تضعیف عملکرد و وظایف شغلی کارکنان، منجر به هزینه های اقتصادی بسیار بالا برای فرد و سازمان و نیز ایجاد شرایط پزشکی مزمن می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه میان نارسایی در انسجام خانواده و شیوع خستگی فیزیکی و روانی اعضای خانواده انجام شد.
  روش ها
  پژوهش حاضر در قالب یک طرح توصیفی و پیمایشی و در سال 1393 انجام شد. داده های مطالعه از 100 خانواده (100 مرد و 100 زن) نیروی انتظامی استان یزد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شده بودند گردآوری شدند. ابزار اندازه گیری عبارت بودند از مقیاس خستگی (FS)، و پرسشنامه ارزیابی انسجام خانواده (FCES). برای آزمون تفاوت میان خانواده های با سطوح چهارگانه انسجام از روش تحلیل واریانس چندمتغیره (MANOVA) استفاده شد.
  یافته ها
  نرخ شیوع نارسایی در انسجام خانواده ها در میان خانواده های کارکنان نیروی انتظامی استان یزد، 32 درصد، و شیوع خستگی کلی (فیزیکی و روانی) در میان خانواده ها، 42 درصد بوده است. تفاوت معناداری میان خانواده های با 4 سطح مختلف انسجام شامل: بی اعتنا، جدا، وابسته و اختلاط از نظر میزان خستگی کلی (01/0>P)، خستگی فیزیکی (01/0>P) و خستگی روانی (01/0>P) مشاهده شد. بنابراین، رابطه میان نارسایی در انسجام خانواده و شیوع خستگی تایید شد.
  نتیجه گیری
  نارسایی در انسجام خانواده، یکی از عوامل خطر شیوع خستگی در میان اعضای خانواده ها می باشد. افراد با سطوح مختلف انسجام خانواده از میزان خستگی فیزیکی و روانی تجربه شده متفاوتی برخوردار بودند. لذا، مداخله های اجتماعی و رفتاری برای تقویت انسجام خانواده کارکنان نیروی انتظامی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: خانواده، انسجام، خستگی فیزیکی، خستگی روانی
|
 • Mohammad Javad Tabarroei, Seyed Mostafa Hosseini Zijoud* Pages 213-221
  Hospitals are considered one of the most critical places in relation to noise pollution. Hospitals are affected by noise pollution and as a healthcare environment, this can have adverse effect on the health, safety and welfare of patients and staff. In addition to the need for a calm environment for a desirable health service, it is important to pay attention to the comfort of patients during their hospitalization to aid disease improvement. Noise pollution is an environmental stressor with well-known physiological and psychological effects. The body's response to noise pollution is the same as responses to stress and excessive work, and thus can disrupt health. Studies clearly indicate that if a hospital's noise pollution level exceeds recommended levels, complications in patients are likely to increase. What is less known is the effects of hospital noise on physicians and nurses. The purpose of this review is to discuss hospital noise pollution and its effects on patients, physicians and nurses. Because physicians and nurses spend more time in the hospital during their professional life, they experience a higher level of noise pollution. There is a need for physicians and nurses to have a healthy work environment that is quiet and healing for them as well as for patients.
  Keywords: Noise Pollution, Patient, Nurse, Physician, Hospital
 • Zahra Farsi *, Nahid Dehghan Nayeri Pages 222-233
  Background And Aim
  Health care providers, especially physicians and nurses who have returned from war have valuable insight and tacit knowledge of current and future societies. The aim of this study was to explore pain and suffering experiences of health care professionals in the Iran-Iraq war.
  Methods
  This is a conventional content analysis of documentation available in libraries and electronic resources that was conducted in the years 2014 to 2016. Researchers simultaneously collected and analyzed data. A total of 119 written narratives of the 101 the health care providers during the Iran-Iraq war were collected, using a survey. The principles of conventional content analysis were used to analyze the data.
  Results
  The analysis of the 952 pages of the written narratives of health care staff in the relevant literature led to the emergence 3 main themes. The main themes included “one step away from death”, “emotions”, and “tolerance of many hardships”. Sub-themes of “one step away from death” included injury and/or martyrdom of employees and their families, one step to captivity, one step to death, and feeling of danger. Sub-themes of “emotions” included uncertainty, sadness/discomfort, anxiety, hope, fear and panic, waiting, ambiguity and doubt, stress, anxiety, despair, intuition, and disgust towards the enemy. Sub-themes of “tolerance of many hardships” were experiencing hard situations, disruption of the normal life process, psychological tension, a gradual normalization of conditions, and return to normal life.
  Conclusion
  During the Iran-Iraq War, health care providers suffered a lot of suffering, from enduring hardship and difficulty in everyday life to feeling death is one step away. Transforming the experience and tacit knowledge of health care providers in the Iran-Iraq war to explicit knowledge can effectively identify and analyze challenges and provide strategies to prevent and manage similar scenarios. These results can produce the knowledge in the field of training of health care providers in unusual and critical situations.
  Keywords: Content Analysis, Healthcare, Iran, Iraq, War
 • Amir Jafari, Gholamreza Memarzade Tehran * Pages 234-244
  Background And Aim
  Nowadays, determining factors affecting employee productivity is considered a necessity in the development of governmental organizations’ human resources. The goal of this study was to identify factors influencing the productivity of human resources in a military health organization.
  Methods
  This descriptive study was performed in a military health organization in 2016. This study included two steps. In the first step, a literature review was conducted to identify factors affecting productivity, and in the second step, to verify the findings of the literature review, the same factors were reassessed by technical experts in different departments of the community headquarters and exploratory factor analysis was performed. Forty technical experts were selected using purposeful sampling for participation in the study. The data collection tool was a questionnaire developed by the investigators. The data was analyzed using SPSS 20.
  Results
  In the first step, we identified 11 factors affecting productivity including motivation, mental intellectual growth, individual health, ability, organizational support, job resolution, environment, management style, education, culture, and performance evaluation. The findings of the second step showed that the exploratory results confirmed the findings of the literature review and were consistent with them. Finally, the components were divided into two distinct dimensions that included individual factors (motivation, mental intellectual growth, individual health, ability) and organizational environmental factors (organizational support, job clarity, environment, management style, education, culture, and performance evaluation).
  Conclusion
  Employee productivity is affected by individual and organizational factors. Therefore, strengthening these factors will increase the productivity of employees. Special attention should be paid to motivation and organizational support.
  Keywords: Employee productivity, Effective Factors, Military Health Organization
 • Hossein Shirvani *, Hossein Taherichadorneshin, Fatemeh Kimiagar Pages 245-252
  Background And Aim
  The effect of prolonged and intense endurance exercise, and the effect of cinnamon in secretion and function of male sex hormones are controversial subjects. The purpose of this study was to investigate the effect of a period of intense endurance training and the consumption of cinnamon powder on the levels of male sex hormones in young trained cyclists.
  Methods
  Sixteen elite cyclists aged 17 to 23 years participated in this study. The subjects were randomized to one of two equal groups: training (T, n=8) and training with cinnamon powder (TC, n=8). The TC group were given 5 mg/kg/day cinnamon powder, along with three main meals. The T group received an equivalent amount of placebo at the same time. Subjects in both groups cycled 80─120 km per day (75-85 % maximum heart rate). Subjects trained 6 times per a week for 4 weeks. Blood samples were collected 24 h before and 24 h after the intervention. Serum levels of testosterone, LH and FSH were measured by ELISA kits. The independent t-test was used to assess differences between the two groups. All analyzes were performed using SPSS-19 software.
  Results
  There was a significant increase in the concentration of testosterone hormones (p=0.001), LH (p=0.036) and FSH (p=0.018) in the training group (T) compared with the cinnamon powder (TC) group.
  Conclusion
  Consumption of cinnamon in male athletes with Long-term endurance training can increase sex hormones. So cinnamon can recommend for prevention reduction in sex hormones after intense endurance exercises.
  Keywords: Endurance Training, Cinnamon, Testosterone, Luteinizing Hormone, Follicle-Stimulating Hormone
 • Jamal Akhavan Moghadam, Marzieh Lak, Gholamhossin Alishiri, Hassan Ghodarzi, Seyed Jalal Madani, Ali Zarei, Amin Sohrabi, Mazyar Karamali Pages 253-262
  Background And Aim
  Medical science education has special characteristics due to the need for diverse learning areas in the wide range of health and disease. This study was conducted with the aim of Environmental analysis and providing effective strategies for the development of medical education at a military medical faculty.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in 2016 which the SWOT model and review of internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats) was used. Participants included 42 members of the scientific board, experts and stakeholders of a military medical faculty in Iran with purposive sampling. Data collection was performed by reviewing documents, focus group discussions and standard strategic planning questionnaires. Data was analyzed using content analysis and descriptive statistics in TOWS model.
  Results
  The score of internal and external factors of the faculty was determined by 12 effective strategies for the development of medical education. Strategies included: quantitative and qualitative transformation of educational programs and promotion of the top scientific and educational status in the country and the region; becoming a scientific and educational center in the fields of basic sciences, clinical medicine and military medicine; and development of disciplines and educational levels with new trends and interdisciplinary sciences.
  Conclusion
  Based on the results of the evaluation and environmental analysis of the medical faculty in the field of medical education, the strategic position of the faculty is competitive. Therefore, this faculty needs to make more efforts to achieve a desirable situation through development-driven strategies.
  Keywords: Medical education, Strategy, SWOT Model, Development
 • Zohreh Rahaei *, Eesa Mohammadi, Mohammadali Morowatisharifabad, Fazllollah Ghofranipour, Ahmad Gholami Naserabadi, Mohammadreza Aghaei, Fatemeh Falahati Marvast Pages 263-273
  Background And Aim
  Early detection can prevent one third of cancer deaths. Recent studies show the effectiveness of mass media in increasing awareness. This study aimed to evaluate a PMT-based media program for cancer early detection (CED).
  Methods
  The media program included three parts, each 20 minutes long. A mixed-method study with embedded design was performed including a quasi-experimental study on two groups (each n=60), and a qualitative content analysis study (n=16). Cluster sampling was used to recruit participants in the quantitative phase, and purposive sampling was used to recruit participants in the qualitative phase. Data were collected by a PMT-based questionnaire designed by the investigator, in addition to Knowledge & CED behaviors questionnaires in the quantitative phase, and by semi-structured depth interview in the qualitative phase. Quantitative data were analyzed using SPSS-16 software.
  Results
  The media program increased all of the main variables including the CED behaviors. During qualitative data analysis, 88 codes were extracted that were classified into six main categories: “knowledge reinforcing”, “motivating and empowering beliefs”, “fear reduction and hope increasing”, “program attraction”, “maintenance of program positive effect” and “conductor timing effect” that supported the quantitative finding of study. The most important strengths of the media program were the availability of sections and pictures and various venues, using popular interviews and patient experiences. Inappropriate program names, lack of information about program broadcasts, and lack of emphasis on family support were among the main weaknesses of the program.
  Conclusion
  Considering the low level of CED behaviors, interventional programs aimed at accelerating early detection with an emphasis on designing theory-based media intervention with coordination of education and media principals and techniques may be beneficial in the future.
  Keywords: Cancer Early Detection, Media, Evaluation, Protection Motivation Theory
 • Maryam Eskafi Noghani * Pages 274-281
  Background And Aim
  Post-traumatic stress disorder (PTSD) is one of the major problems of war veterans that also impacts on other family members, including spouses. The present study was conducted to study the interactive effect of social economic status and support on life quality and mental happiness of wives of veterans with PTSD in Mashhad.
  Methods
  The current study is a descriptive-correlational study that was conducted on wives of veterans with PTSD in Mashhad in 2014. To this aim, simple sampling was followed and the data were gathered based on PTSD symptoms, Life Quality, Oxford Happiness, and Perceived Social Support Questionnaires. SPSS 16 software and Multivariate Analysis of Variance was used to analyze the data.
  Results
  Hypotheses testing was conducted for 302 samples. Veterans’ average age was 43.4 years. Wives’ average age was 36.3 years old. The results of Multivariate Analysis of Variance indicated that the severity of PTSD symptoms, the rate of wives’ perceived social support, the level of veterans’ education, the level of their wives’ education, and the family’s economical level simultaneously explain 0.71 of the changes of mental happiness and life quality of Veterans’ wives.
  Conclusion
  It was concluded that wives’ perceived social support, the severity of PTSD, and their economic and educational level play an important role in Veterans’ wives mental happiness and life quality.
  Keywords: Economical Level, Perceived Social Support, Life Quality, Mental Happiness
 • Amir Ghasemi Navab, Sohrab Amiri, Esfandiar Azadmarzabadi Pages 282-290
  Background And Aim
  Suicides are reported at a higher level in soldiers compared with the general public, due to the stressful nature of the military. The purpose of the present study was to determine and compare emotion regulation, positive and negative effect, and emotional ambivalence in soldiers with and without suicide attempts and normal people.
  Methods
  This retrospective study included 20 soldiers with suicide attempts in army ground forces in Hamadan city, Iran in 2016. Soldiers with suicide attempts were selected through purposive sampling and matched with 20 soldiers without suicide attempts who worked in the military environment. All study participants provided informed consent. Data were collected using a cognitive emotion regulation strategies questionnaire, positive and negative effect, and emotional ambivalence questionnaires. Data were analyzed using descriptive indicators and univariate analysis of variance.
  Results
  Emotion regulation strategies and levels of positive and negative effect in soldiers with suicide attempts were significantly different compared with soldiers without suicide attempts. The soldiers with suicide attempts reported a high level of negative effect and low levels of positive effect, compared with soldiers without suicide attempts.
  Conclusion
  Results showed that levels of affect and poor emotional regulation can provide predisposing conditions for suicidal behavior. Suicidal behavior itself may make soldiers more susceptible to psychological damage. Interventions are required in order to reduce the risk of psychological damage, including appropriate emotion regulation education.
  Keywords: Emotion Regulation, Positive, Negative Emotions, Suicide, Emotional Ambivalence, Soldiers
 • Sara Karimi Zeverdegani, Samira Barakat *, Maryam Yazdi Pages 291-298
  Background And Aim
  Chemicals are widely used in the workplace and educational life so written control procedures are necessary. In this regard it is important to identify chemical risks. In this study, we evaluated the risk of exposure to toxic substances in a chemistry research laboratory using CHEM-SAM model and a semi-quantitative risk assessment method.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted in a chemistry research laboratory. The study included several stages: preparation of a chemicals list, separating solids and liquids, collecting data on exposure time, frequency of exposure, ventilation system performance, laboratory hoods review, risk assessment methods with CHEM–SAM model for toxic solids and liquids, solids and liquids risk assessment methods with SQRA, and comparison of the two risk assessment methods.
  Results
  Risk assessment for toxic liquids showed the highest risk level for the CHEM-SAM model and a moderate risk level for the SQRA method. Solid risk assessment with SQRA and CHEM-SAM showed the risk level was low and very low, respectively. Results showed no significant differences between the two methods (p-value>0.05).
  Conclusion
  The SQRA method and CHEM-SAM model showed similar results. Both methods are simple and require no special equipment so can be used to assess the risk of exposure to toxic substances.
  Keywords: CHEM-SAM model, SQRA method, Chemical substances, Chemistry research lab
 • Hamidreza Gholami, Hosein Mahmoudi *, Hasan Sarabandi, Eesa Borji Pages 299-305
  Background And Aim
  Personal satisfaction is one of the most important elements of evaluation of service quality in health centers. In this study, we examined the patients’ satisfaction in an urban health center affiliated with a military unit.
  Methods
  In a cross-sectional study, 387 clients were examined in an urban health center in Bojnord, Iran in 2015. Participants were military employees and their families that with convenience sampling were examined over a 2-week period. For data collecting, a demographic questionnaire and a validated investigator-developed satisfaction questionnaire related to various sectors of the clinic such as general and specialized clinics, the laboratory and the dentist clinic were used. Results were analyzed by SPSS 16.
  Results
  A total of 387 cases were assessed. Of these, 53.7% of patients were males and 56.4% of patients were soldiers. Overall 74.42 % of the patients were satisfied with healthcare services. Satisfaction in general and specialized clinics was 77.42 %, in the laboratory, 86.77 % and in the dentist clinic, 68%. The highest percentage of satisfaction was in retirees (72.91%) and the lowest satisfaction was in families of staff (66.99%).
  Conclusion
  Satisfaction with general and specialized clinics and Para-clinical was relatively good. Satisfaction with the dental clinic was average. Satisfaction may be increased with a modified admission process, by providing on time and high-quality service with specialist healthcare professionals, improving effective communication and on time and clear information, fulfilling obligations and raising the level of public services.
  Keywords: Personal Satisfaction, Healthcare Services, Military Personnel
 • Ebrahim Masoudnia* Pages 306-314
  Background And Aim
  Physical and mental fatigue leads to weakening of the performance of tasks of staff, high annual economic costs, and chronic medical conditions. The aim of this study was to determine the relationship between breakdown of family cohesion and incidence of physical and mental fatigue of family members.
  Methods
  This study conducted with a descriptive and survey design. Data were collected from 100 families (100 male and 100 female) of Yazd province police, Iran in 2014. Families were selected by using multi-phase cluster random sampling. Instruments of data gathering were Fatigue Scale (FS) and Family Cohesion Evaluation Scale (FCES). Data were analyzed by using multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Results
  Prevalence rate of breakdown of family cohesion was 32% and prevalence rate of general fatigue (physical and mental) among families was 42%. There was a significant relationship between families with four levels of cohesion; disengaged, separate, connected and enmeshed regarding general fatigue (p
  Conclusion
  Deficiency of family cohesion is one of the main risk factors concerning incidence of fatigue among family members. Individuals with different levels of family cohesion have different levels of physical and mental fatigue. Therefore, social and behavioral interventions to strengthen the cohesion of the family of police seem necessary.
  Keywords: Family, Cohesion, Mental Fatigue, Physical Fatigue