فهرست مطالب

دانش انتظامی خراسان جنوبی - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 18، پاییز 1395)
 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 18، پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/09/26
 • تعداد عناوین: 6
|
 • اصغر آقایی، محمدحسن بنی اسدی صفحات 9-22
  هرساله ناجا هزینه زیادی برای خرید موتورسیکلت ها و همچنین تعمیر و نگهداری آن ها جهت انجام ماموریت ها صرف می–نماید ولی متاسفانه به نسبت هزینه انجام شده برای این موتورسیکلت ها از آن ها استفاده چندانی به عمل نمی آید و راکبین تمایلی به کارگیری و استفاده از موتورسیکلت ها در ماموریت ها ندارند.در این مقاله که به صورت علی مقایسه ای است در ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی اقدام به جمع آوری اطلاعات نموده و سپس با استفاده از آزمون فریدمن تعداد 6 متغیر موثر احتمالی که در رتبه اول تا ششم قرار گرفتند انتخاب گردیدند. جامعه موردمطالعه شامل کلیه راکبین موتورسیکلت های فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی می گردید(به دلیل محرمانه بودن اطلاعات جامعه آماری تعداد راکبین بیان نشده است). بر طبق فرمول کوکران و با اطمینان95%و خطای0.07تعداد اعضای نمونه 132نفر تعیین شد که اعضای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند.در پایان برای جمع آوری داده ها از روش پرسشنامه محقق ساخته و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون tدو گروه مستقل استفاده گردید.نتایج نشان داد متغیرهای ایمنی موتورسیکلت ها،استاندارد موتورسیکلت ها،انگیزه راکبین،شرایط اقلیمی و جغرافیایی و مهارت راکبین، عامل مهم و تاثیرگذار در استقبال از موتورسیکلت ها در ماموریت های ناجا می باشند و متغیر شخصیت راکبین ،عامل مهم و تاثیرگذاری در این موضوع نیست و نقش خاصی ندارد.
  کلیدواژگان: عدم استقبال، راکبین موتورسیکلت، ماموریت های ناجا
 • کاظم افرادی صفحات 23-51
  یکی از مسائل مورد غفلت قرار گرفته در استفاده از مبلمان شهری، به عنوان مجموعه هایی از عناصر و اشیای فیزیکی آسان کننده حضور و فعالیت شهروندان در فضاهای شهری، نحوه به کارگیری آن به منظور پیشگیری یا کاهش وقوع جرم در فضاهای شهری است. این پژوهش باهدف استفاده «ابزاری» از مبلمان شهری برای کاهش وقوع جرم در فضاهای شهری، به این سوالات پاسخ می دهد که جایگاه استفاده از مبلمان در مجموعه راهبردهای مقابله با جرم و نحوه اثرگذاری آن در این راستا چگونه است. سپس فرایندی را برای به کارگیری قاعده مند آن پیشنهاد می کند تا در مطالعه موردی این پژوهش به کار بسته شود. روش این پژوهش توصیفی است و داده های آن در بخش نظری از مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی به دست می آید. داده های بخش مطالعه موردی، که بوستان کارگران در شهر بیرجند است، بر مبنای جمع بندی تحقیقات دیگران و همچنین گردآوری اطلاعات مکانی سایت به دست می آید. این پژوهش نشان می دهد که استفاده از مبلمان در جهت پیشگیری یا کاهش جرم در فضاهای شهری، جزء راهبردهای نخستین و زیرمجموعه نظریه های پیشگیری محیطی جرم است که در قیاس با سایر راهبردها، نقشی مکمل و نسبی دارد. همچنین در حالت عادی، اثرگذاری آن در میزان جرم به صورت دوطرفه (تسهیل گر و محدودکننده جرم)، چرخه ای و بلندمدت ظاهر می شود. تنها استفاده نظام مند آن در قالب یک فرآیند است که می تواند آن را به کاتالیزوری برای کاهش وقوع جرم تبدیل کند. به کارگیری این فرآیند در مورد بوستان کارگران شهر بیرجند که در یک محله جرم خیز واقع شده است، نشان داد که این فرآیند قابلیت عملیاتی شدن دارد و در درازمدتمی تواند در کاهش تمایل مجرمان برای حضور در این فضا و انجام اقدامات مجرمانه موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: جرم، فضاهای شهری جرم خیز، پیشگیری از جرم، مبلمان شهری، بوستان کارگران بیرجند
 • علیرضا حیدر نژاد، علی اکبر حیدری صفحات 52-74
  پرورش انسان های زبده و توانمند که از آن به عنوان توسعه منابع انسانی یاد می شود ضرورت اجتناب ناپذیری است که سازمان ها برای بقا و پیشرفت در جهان پر تغییر و تحول امروزی سخت بدان نیازمندند. این پژوهش باهدف بررسی میزان اثربخشی دوره های آموزشی تخصصی-تکمیلی بر سطح یادگیری کارکنان فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی انجام گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان صفی و ستادی شرکت کننده در دوره های آموزشی تخصصی- تکمیلی و همچنین مدیران و فرماندهان لایه های اول و دوم فرماندهی انتظامی استان خراسان جنوبی است که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 120 نفر تعیین شده که از این تعداد 80نفر کارکنان و40نفر مدیران و فرماندهان را شامل می شد و شیوه نمونه گیری نیز به صورت تصادفی ساده بوده است. به منظور تعیین اثربخشی دوره های آموزشی تخصصی- تکمیلی در این تحقیق از مدل کرک پاتریک استفاده می شود. تحلیل اکتشافی سطوح چهارگانه واکنش، یادگیری، رفتار شغلی و کیفیت آموزش فراگیران نسبت به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی- تکمیلی ازنظر مطلوبیت در حد متوسط(3به بالا) قرار دارد.. نتایج تحلیل استنباطی در خصوص فرضیات تحقیق نشان داد که قابلیت های مهارت های ارتباطی، فنی- اجرایی و ادراکی آنان در محیط کار، پس از شرکت در دوره های تخصصی- تکمیلی با توجه به مقدار Sig(000 %) افزایش یافته است. همچنین مدیران و فرماندهان انتظامی استان خراسان جنوبی کیفیت فرآیند برنامه ریزی دوره های آموزشی تخصصی- تکمیلی در این فرماندهی را بیشتر مطلوب ارزیابی می نمایند.
  کلیدواژگان: اثربخشی، دوره های آموزشی، تخصصی و تکمیلی، کارکنان، فرماندهی انتظامی خراسان جنوبی
 • سیدعلی عبادی نژاد، بهروز بهرام آبادی صفحات 75-98
  درمیان مناطق مرزی شرق کشور، استان خراسان جنوبی ازجمله مناطقی است که بنا به موقعیت خاص ژئوپلیتیکی همواره در مقاطع تاریخی مختلف چهارراه حوادث و ناامنی بوده و در حال حاضر نیز با مسائل عدیده و تهدیدات امنیتی همچون قاچاق مواد مخدر از افغانستان به خاک ایران، فعالیت های تروریستی، حضور کشورهای فرا منطقه ای در مجاور مرزها، وجود تهدید مطالبات قومی و مذهبی و اقامت غیرقانونی برخی از اتباع کشورهای هم جوار به ویژه افغانستان مواجه است. هدف از این تحقیق بررسی پارامترهای ژئومورفولوژیکی محدوده نوار مرزی شهرستان زیرکوه با ایالت های فراه و هرات کشور افغانستان با تکیه بر شناخت توان واحدهای ژئومورفولوژیک و به کارگیری آن در ارتقای توانمندی های دفاعی و عملیاتی، مبارزه با اشرار و کالای قاچاق و مواد مخدر، اقدامات پدافندی در این محدوده است. روش تحقیق به صورت تحلیلی و مبتنی بردادهای میدانی و کتابخانه ای است. ابزارهای تحقیق در این پژوهش به چهار دسته اصلی انواع نقشه ها، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای، ابزارهای مفهومی (نرم افزارها) تقسیم می شوند. مدل سازی مناطق با استفاده از فازی تحلیل سلسله مراتبی با مدنظر قرار دادن پارامترهای: زمین شناسی، لیتولوژی، کاربری اراضی، دسترسی به سکونت گاه ها و محورهای مواصلاتی، ارتفاع، شیب، جهت شیب، شبکه زه کشی و... است. نتایج نشان می دهد که مناطق مرزی شهرستان زیرکوه به دلیل شرایط ژئومورفولوژیکی دارای توان دفاعی کمابیش کم بوده که باعث نفوذ و دسترسی اشرار و قاچاقیان مواد مخدر به داخل استان و کشور شده است و تهدیدات و ناامنی های را به دنبال دارد. با توجه به نقشه های نهایی مکان یابی و برآورد قابلیت ها و محدودیت های این واحدها، جانمایی و احداث 20 پاسگاه و یا مواضع دیدبانی در منطقه پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: مدل سازی ژئومورفولوژیکی، امنیت مرز، مکان یابی، پاسگاه های مرزی، زیرکوه
 • مهدی عیدی، پدرام پیشواییان صفحات 99-112
  در این نوشتار ابتدا مروری اجمالی بر سیستم های مدیریت الکترونیکی منابع انسانی (e-HRM) شده است و نتایج پیاده سازی آن در سازمان های مبتنی بر نیروی انسانی آورده شده است. این سیستم ها در سال های اخیر در شرکت ها و سازمان های بزرگ مورداستفاده و بهره برداری قرارگرفته است و در زمره سیستم های سازمانی پیشرو در زمینه مدیریت منابع انسانی و انجام فرآیندهای آن به بهترین نحو و با کمترین هزینه محسوب می شوند. افزایش بهره وری کارکنان که در حال حاضر به عنوان یکی از محورهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بهبود فضای کسب وکار موردتوجه قرارگرفته است، می تواند تاثیر به سزایی در ارائه خدمات مطلوب تر به استفاده کنندگان نهایی توسط سازمان داشته باشد. به همین منظور، در این نوشتار پیاده سازی سیستم های مدیریت الکترونیکی منابع انسانی در سازمان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و درنتیجه تاثیر آن در افزایش بهره وری کارکنان آن سازمان موردبررسی قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، مدیریت الکترونیکی منابع انسانی، مدیریت عملکرد، نیروی انتظامی
 • مهدیه حسینی مهر، نادر مختاری افراکتی صفحات 113-134
  مقایسه تروریست با محاربه و افساد فی الارض از مباحث بسیار مهم در عرصه پژوهش حقوقی و فقهی است که مطمع انظار فقها و حقوقدان ها معاصر نیز قرارگرفته است . جرم افساد فی الارض نسبت به محاربه دارای عمومیت و شمول است و می توان محاربه را از بارزترین مصادیق آن به شمار آورد . تروریسم به معنی ایجاد وحشت و ناامنی در بین مردم باانگیزه سیاسی بوده که می تواند تااندازه ای در قانون مجازات اسلامی تحت عنوان محاربه قابل بررسی باشد . پژوهش مقایسه ای بین سه عنوان مجرمانه فوق الذکر و یافتن نقاط اشتراک و افتراق آن ها و نیز عناوین مشابه دیگر مانند بغی ، فتک ، اغتیال و غدر که مورد نکوهش متون حقوقی اسلامی است در فهم و تدوین قوانین جزایی و تعیین دقیق مصادیق هر یک راهگشا خواهد بود . با بررسی های به عمل آمده بین دو نهاد فقهی و حقوق عرفی که إفساد فی الارض زمینه ی فقهی و تروریسم زمینهی حقوقی را دارا است به این نتیجه رسیدیم که این دو عنوان کلی و عام دارای وجوه اشتراک و افتراق بسیاری میباشند.
  کلیدواژگان: تروریسم، محارب، فساد فی الارض، حقوق، فقه