فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 89، پاییز 1396)
 • سال بیست و هفتم شماره 3 (پیاپی 89، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/03
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا نوری دلویی *، رضا احمدی بنی صفحات 149-163
  ژن درمانی گلیوبلاستوما مولتی فرم بر توانایی ارائه مستقیم ژن(ها) جهت دستیابی به اثرات ضدتوموری استوار است و چهار نوع از آن آزموده شده اند: (الف) درمان با ژن خودکشی؛ (ب) درمان با ژن میانجی گر سیستم ایمنی؛ (ج) درمان با ژن سرکوبگر تومور؛ (د) درمان با ژن انکولیتیک. هم اکنون ناقلین ویروسی و غیر ویروسی، حاملین سلولی با گرایش به سمت تومور و بیان کننده ژن(های) درمانی، و حاملین هوشمند موجب افزایش تحویل، ویژگی، و سمیت برای گلیوبلاستوما می شوند. در این مقاله مروری با استفاده از ده ها مقاله علمی معتبر و روزآمد و تجارب شخصی انواع روش های ژن درمانی و سیستم های تحویل مربوطه در گلیوبلاستوما و چشم انداز آن مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین به آزمون های بالینی ژن درمانی آینده نگر جالب توجه در مورد گلیوبلاستوما اشاره شده است.
  کلیدواژگان: ژن درمانی، گلیوبلاستوما، ناقلین ویروسی و غیرویروسی، حاملین هوشمند، نانوذرات
 • سارا صدری، محمد امین عدالت منش * صفحات 164-170
  سابقه و هدف
  آسیب حاد کلیوی اغلب به دنبال ایسکمی ریپرفیوژن بروز می کند و یکی از بیماری های اصلی کلیوی با مرگ و میر بالا است. در پژوهش حاضر اثر حفاظت کنندگی کلیوی ال-کارنیتین و اسید گالیک بر شاخص های خونی در مدل موش صحرایی ایسکمی/ریپرفیوژن مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 40 موش صحرایی نر نژاد ویستار به طور تصادفی در 4 گروه کنترل، ایسکمی/ریپرفیوژن (I/R)، ایسکمی/ریپرفیوژن + ال-کارنیتین (I/R+Lc، 500 mg/kg) و ایسکمی/ریپرفیوژن + اسید گالیک (I/R+GA، 100 mg/kg) قرار گرفتند. در گروه های آزمون، حیوانات مورد نفروکتومی یک طرفه قرار گرفتند. سپس به مدت 14 روز حیوانات تحت تیمار با ال-کارنیتین و اسید گالیک قرار گرفتند. بعد از آن، ایسکمی با انسداد شریان کلیوی به مدت 45 دقیقه القاء شد. 72 ساعت بعد، از حیوانات به منظور سنجش نیتروژن اوره خون، اسید اوریک و کراتینین خونگیری به عمل آمد.
  یافته ها
  افزایش معنی داری در میانگین غلظت BUN و کراتینین در گروه I/R نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. در گروه های I/R+Lc و I/R+GA غلظت BUN و کراتینین نسبت به گروه I/R کاهش معنی داری را نشان داد. همچنین، اختلاف معنی داری در غلظت اسید اوریک، بین گروه I/R+GA با گروه I/R مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ایسکمی/ ریپرفیوژن باعث آسیب حاد کلیوی در موش های صحرایی می شود و پیش تیمار با ال-کارنیتین و اسید گالیک می تواند در پیشگیری از عوارض ناشی از ایسکمی کلیه موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: نفروکتومی، ایسکمی-ریپرفیوژن، موش صحرایی
 • داوود مقدم نیا *، داوود مقدم نیا، مختار مختاری، سعید خاتم ساز صفحات 171-177
  سابقه و هدف
  تیواستامید نوعی سم کبدی است که باعث ایجاد نکروز سنتری لوبولار می شود. در مطالعه حاضر، اثر حفاظتی مکمل امگا3روغن ماهی وعصاره آبی ریشه شیرین بیان بر اختلال در سطح آنزیمهای کبدی القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر مورد بررسی قرارگرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 63 سر موش صحرایی نر به 9 گروه 7 تایی تقسیم شدند: گروه کنترل، گروه شاهد، گروه تیواستامید، و گروه های تجربی 1، 2، 3، 4، 5 و 6. گروه های تجربی به ترتیب مقادیر 100، 200 و 300 mg/kg مکمل امگا3روغن ماهی و عصاره آبی ریشه شیرین بیان را روزانه به صورت دهانی طی 3ماه و mg/kg150 تیواستامید را یک بار به صورت درون صفاقی در پایان دوره آزمایش دریافت کردند. سطوح سرمی SGOT، SGPT، ALP، GGT و LDH اندازه گیری شدند.
  یافته ها
  سطح سرمی SGPT در گروه های تجربی 1، 5 و 6 درمقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامیدکاهش معنی داری را نشان داد. سطح سرمی GGT درگروه های تجربی1، 2، 5 و 6 در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامیدکاهش معنی داری را نشان داد. سطوح سرمیSGOT، ALP، LDH در تمام گروه های تجربی در مقایسه با گروه دریافت کننده تیواستامید تغییر معنی داری را نشان نداد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  مکمل امگا3روغن ماهی و عصاره آبی ریشه شیرین بیان دارای اثرات حفاظتی براختلال در سطح آنزیم های کبدی القاء شده توسط تیواستامید در موش صحرایی نر هستند.
  کلیدواژگان: ریشه شیرین بیان، امگا3، تیواستامید، آنزیم های کبدی، موش صحرایی نر
 • آناهیتا بهداروندشوشتر، حسین سازگار *، عبدالله قاسمی پیربلوطی صفحات 178-186
  سابقه و هدف
  سرطان دهانه رحم شایع ترین سرطان دستگاه تناسلی زنان و دومین سرطان شایع زنان در دنیاست. با توجه به این که ترکیبات گیاهی قرن هاست که برای درمان سرطان استفاده می شود، هدف از این مطالعه پژوهشی بررسی اثر سمیت سلولی ترکیب عصاره هیدروالکلی کلوس و مرزه بختیاری بر روی رده سلول های سرطانی Hela بود.
  روش بررسی
  رده سلول های سرطانی Hela و رده سلول های طبیعی فیبروبلاست به ترتیب در محیط کشت RPMI 1640 و DMEM حاوی سرم جنین گاو و آنتی بیوتیک کشت شدند. این سلول ها در مجاورت دوزهای مختلف ترکیب عصاره هیدروالکلی کلوس و مرزه بختیاری (156/0، 312/0، 625/0، 25/1 و 5/2 میلی گرم بر میلی لیتر) قرار گرفتند و به مدت 24، 48 و 72 ساعت انکوبه شدند. پس از پایان مدت انکوباسیون، از روش تغییر یافته آزمون رنگ سنجی MTT جهت تعیین سمیت سلولی عصاره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تست MTT نشان داد که ترکیب عصاره هیدروالکلی کلوس و مرزه بختیاری اثر ضد سرطانی وابسته به دوز و زمان بر سلول های Hela دارد، به طوری که با افزایش غلظت عصاره و انکوباسیون 72 ساعت بیشترین درصد مرگ سلولی مشاهده شد (05/0>p). عصاره سمیت قابل توجهی بر روی رده سلول های طبیعی فیبروبلاست نشان نداد.
  نتیجه گیری
  ترکیب عصاره هیدروالکلی کلوس و مرزه بختیاری اثر سمیت سلولی بر روی رده سلول های سرطانی Hela داشته در حالی که این عصاره اثر سمیت سلولی بر روی رده سلول های طبیعی فیبروبلاست ندارد. لذا به نظر می رسد با تحقیقات بیشتر در آینده می توان از ترکیبات آنها در درمان سرطان بهره جست.
  کلیدواژگان: کلوس، مرزه بختیاری، تست MTT، Hela
 • شیما موثقی، شبنم موثقی، علی یوسفی اودرجی، زهرا نادیاشریفی * صفحات 187-193
  سابقه و هدف
  سکته مغزی مهم ترین دلیل ایسکمی مغزی است و رپرفیوژن متعاقب آن منجر به مرگ برنامه ریزی شده سلولی می شود. آسیب به هیپوکامپ موجب اختلال عمده ای در اجرای آزمون های حافظه فعال می شود؛ لذا در این مطالعه به بررسی اثر لوزارتان (آنتاگونیست آنژیوتانسین II) بر اختلالات حافظه فضایی ناشی از ایسکمی/ ریپرفیوژن فراگیر گذرا در موش صحرایی پرداختیم.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، حیوانات به 4 گروه 8 تایی کنترل ، ایسکمی ، آزمایشی و حامل تقسیم شدند. به حیوانات گروه آزمایشی، 20 دقیقه قبل از ایسکمی، لوزارتان با دوز mg/kg 5 تزریق شد. ایسکمی با روش انسداد شریان های کاروتید القا و سپس ریپرفیوژن صورت گرفت. رت ها یک هفته بعد با ماز آبی موریس مورد آزمایش قرار گرفتند و تغییرات بافتی سلول های هرمی CA1 هیپوکامپ با رنگ آمیزی نیسل و تانل مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج به دست آمد از ماز آبی موریس، اختلاف آماری معنی داری را بین دو گروه کنترل و ایسمی نشان داد، در صورتی که این اختلاف بین دو گروه ایسکمی و دارویی معنی دار نبود. همچنین تفاوت معنی داری در تعداد نورون های هرمی سالم و سلول های آپوپتوتیک ناحیه CA1هیپوکامپ میان گروه های کنترل و آزمایشی در مقایسه با گروه های حامل و ایسکمی دیده شد.
  نتیجه گیری
  داروی لوزارتان با دوز mg/kg 5 باعث بهبود سلول های هرمی ناحیه CA1 هیپوکامپ و تغییرات بافتی هیپو کامپ ناشی از ایسکمی/ریپرفیوژن مغزی گذرا می شود و می تواند از القای آپوپتوز جلوگیری کند، ولی با این دوز قادر به کاهش اختلالات رفتاری ناشی از ایسکمی مغزی نیست.
  کلیدواژگان: AWT IMAGE ایسکمی مغزی، لوزارتان، حافظه فضایی، نوروپروتکتیو
 • ژینوس آروند *، اشرف سخایی، هوشنگ جدیدی صفحات 194-200
  سابقه و هدف
  از موسیقی درمانی در درمان بسیاری از بیماری های جسمی و روانی، از جمله سندرم روده تحریک پذیر، استفاده می شود. در این مطالعه اثربخشی موسیقی درمانی بر اضطراب و اسهال بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر بررسی شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش نیمه تجربی، 80 زن بین 45 – 20 سال مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر به طور تصادفی در دو گروه مداخله (40 نفر) و شاهد (40 نفر) جایگزین شدند. در گروه مداخله، جلسات موسیقی درمانی اجرا شد. در ابتدا و پایان مطالعه، پرسشنامه اضطراب بک پر شد و تعداد اسهال پرسیده شد. از تحلیل کواریانس برای مقایسه نمره اضطراب و تعداد اسهال بیماران دو گروه استفاده شد. از نرم افزار SPSS20 برای تحلیل داده ها استفاده شد. 05/0> p معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین (± انحراف معیار) نمره اضطراب در گروه مداخله و شاهد در پیش آزمون به ترتیب 96/4±32/22 و 94/5±4/23 بود که پس از مداخله به ترتیب به 97/6 ± 32/16 و 6/6±2 6/21 رسید (0001/0>p). میانگین و انحراف معیار تعداد دفعات اسهال در پیش آزمون در گروه مداخله و کنترل به ترتیب 3/0±79/3 و 4/0±01/3 بود که پس آزمون به ترتیب 1/0± 59/1 و 1/0± 87/2 رسید (0001/0>p).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که موسیقی درمانی به طور معنی داری بر کاهش اضطراب و اسهال بیماران مبتلا به سندروم روده تحریک پذیر موثر است و از این طریق بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر مثبتی می گذارد.
  کلیدواژگان: سندرم روده تحریک پذیر، موسیقی درمانی، اضطراب، اسهال
 • نبی امیدی، حشمت الله عسگری *، محمدرضا امیدی، میثم جعفری اسکندری صفحات 201-208
  سابقه و هدف
  تصادفات ترافیکی از عوامل مهم مرگ و میر بوده و پیامدهای سنگین اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی آن جوامع بشری را به شدت مورد تهدید قرار داده ، که این امر آینده پژوهی در حوزه حوادث ترافیک را پر اهمیت کرده است.
  روش بررسی
  در این تحقیق با استفاده از سیستم خاکستری GM (1،1)، مدل چرخشی خاکستریRGM (1،1) ، مدل خاکستری FGM (1،1) ، مدل تغیررات بازمنده، سری زمانی ARIMA و الگوی هارمونیک و استفاده از داده های آماری تعداد مصدومان حوادث ترافیکی ارجاعی به پزشکی قانونی در استان زنجان بین فروردین 1388 تا اسفند 1394، به پیش بینی تعداد مصدومان ترافیکی استان زنجان بین سال های 1395 تا 1398 پرداخته شده است.
  یافته ها
  درصد میانگین قدر مطلق خطا برای مدل های GM،RGM، FGM ، تغییرات بازمانده،ARIMA و هارمونیک به ترتیب 10/0، 07/0، 12/0، 14/0، 13/0 و 15/0 به دست آمد که نشان دهنده دقت بیشتر روش RGM در پیش بینی تعداد مصدومان است. با توجه به نتایج روش RGM تعداد مصدومان ترافیکی زنجان در حال کاهش است و تعداد این مصدومین در سال 1398 به 2894 نفر خواهد رسید.
  نتیجه گیری
  روش RGM، بهترین روش برای پیش بینی تعداد مصدومین ارجاعی به پزشکی قانونی استان زنجان نسبت به سایر روش های مورد مطالعه در این تحقیق است، کاهش تعداد مصدومین ارجاعی به پزشکی قانونی نشان دهنده بهبود نظارات و اقدامات راهنمایی و رانندگی در این استان است که می توان با ادامه این رویکرد به کاهش هرچه بیشتر تعداد تصادفات و مصدومین کمک کرد.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، پیش بینی، داده کاوی، تصادفات، ایمنی، پزشکی قانونی
 • فرشید غلامی *، مهناز نریمانی زمان آبادی، سیداحمد سیدمهدی، محمد آریافر، لادن انصاری، مجید شکیبا صفحات 209-212
  سابقه و هدف
  سیستم های بیهوشی در صورت عدم تعویض ، منبع انتقال میکروب ها می شوند، لذا از فیلتر آنتی باکتریال استفاده می شود. در این مطالعه برآن شدیم تا الگوهای مختلف تعویض فیلتر را مقایسه کنیم.
  روش بررسی
  طی یک مطالعه توصیفی- تحلیلی، هفته اول، فیلتر اتاق عمل اول «در هربیمار» ، اتاق دوم «روزانه»، اتاق سوم «دو بار در هفته» و اتاق عمل چهارم «هفتگی» تعویض شد. در هفته های بعد به گونه ای بود که به چهار روش فوق انجام شود. آخر هر هفته از قطعه Y وکاتتر مونت کشت گرفتیم. پس از10 ماه نتایج مورد تحلیل آماری قرارگرفت.
  یافته ها
  ترتیب تعویض فیلترها در 243 عمل جراحی (2/25%) در هر بیمار (گروه 1)، در 243 عمل جراحی (2/25%) به صورت روزانه (گروه 2)، در 237 عمل جراحی (6/24%) به صورت دو بار در هفته (گروه 3) و در 241 عمل جراحی (25%) به صورت هفتگی (گروه 4) بود. کشت ها در قطعه y در 21 عمل (2/2%) و در قطعه mount در 27 عمل (8/2%) مثبت بود.
  نتیجه گیری
  چنانچه اعمال جراحی هر روز را به عنوان یک واحد در نظر بگیریم، میزان وقوع مثبت شدن کشت در قطعه y درگروه های 1تا 4 به ترتیب 1 (6/2%)، 0، 2 (5%) و 1 (5/2%) مورد بود (9/0P=). در قطعه mount در گروه ها به ترتیب 2 (1/5%)، 0، 1 (5/2%) و 1 (5/2%) مورد مثبت بودند (6/0P=). از نظر همزمانی مثبت شدن دو کشت نیز تفاوت معنی داری بین روش های تعویض فیلتر نبود (32/0p=).
  کلیدواژگان: کشت میکروبی، سیستم تنفسی بیهوشی، فیلترآنتی باکتریال
 • ارغوان سادات کمال حسینی، سید محمدمسعود شوشتریان * صفحات 213-216
  سابقه و هدف
  عمل جراحی Radial Keratotomy یکی از اعمال اصلاحی رایج عیوب انکساری است. لذا این مطالعه به منظور مقایسه visual evoked potential در افراد تحت عمل جراحی radial keratotomy با افراد بدون عمل اصلاح عیوب انکساری انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه که به صورت یک بررسی مقطعی توصیفی – تحلیلی انجام شد، 25 نفر از بیماران تحت عمل جراحی radial keratotomy در پلی کلینیک بصیر در سالهای 1393 و 1394 تحت بررسی به شیوه VEP قرار گرفتند و نتایج آزمون پتانسیل برانگیخته از بینایی شامل ولتاژ و فاز تاخیری در آنها تعیین شده و با یافته های 25 نفر به عنوان گروه شاهد مقایسه شد.
  یافته ها
  میانگین ولتاژ ثبت شده در VEP در گروه مورد 6/5 با انحراف معیار 2 و در گروه شاهد 6 با انحراف معیار 2/2 میکروولت بود که اختلاف آماری معنی داری را بین دو گروه نشان نمی داد (05/0
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج حاصل این مطالعه چنین استنباط می شود که نتایج visual evoked potential در افراد تحت عمل جراحی radial keratotomy با افرادی که تحت این عمل قرار نگرفته اند، تفاوت معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: پتانسیل برانگیخته از بینایی، جراحی عیوب انکساری، Radial keratotomy
 • محمد درویشی، ربابه حاجی پروانه، محسن محمدی، میثم اخلاق دوست *، میثم اخلاق دوست صفحات 217-221
  سابقه و هدف
  استفاده از واکسن آنفلوانزا در کارکنان (پرستاران، پزشکان و کمک کاران) مراقبت های بهداشتی توسط مجامع علمی بسیاری پیشنهاد شده است، اما مطالعات نشان داده اند که میزان واکسیناسیون در کارکنان مراقبت های بهداشتی کم است. در این مطالعه به بررسی عوامل بازدارنده و تشویقی در دریافت واکسیناسیون آنفلوانزا در پرسنل درمانی بیمارستان بعثت پرداخته شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی، به بررسی 154 نفر از کارکنان مراقبت های بهداشتی بیمارستان بعثت پرداخته شد. داده ها توسط 2 پرسشنامه جمع آوری شد و سپس ضریب همبستگی پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  عدم اعتماد به واکسن های موجود، ترس از عوارض، عدم اطلاعات کافی در مورد زمان واکسیناسیون و عدم زمان کافی برای دریافت واکسن علل پیشگیرانه مهم در استفاده از این واکسن بود.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که واکسن با نام تجاری معتبر، توزیع واکسن در زمان و فصل مناسب، ارائه واکسن رایگان به پرسنل و خانواده آنها، مدیریت واکسن در تمام شیفت، برگزاری سمینارهای آموزشی و سیستم اطلاعات فعال تشویق اقلام در استفاده از واکسن موثر هستند.
  کلیدواژگان: واکسیناسیون، آنفلوانزا، فاکتور بازدارنده، فاکتور تشویقی، کارکنان مراقبت های بهداشتی
|
 • Muhammad-Reza Noori-Daloii *, Reza Ahmadi-Beni Pages 149-163
  Gene therapy of glioblastoma multiforme is based on direct introduction of gene(s) to achieve anti-tumor effects and four types of it are examined: (A) suicide gene therapy; (B) immunomodulatory gene therapy; (C) tumor-suppressor gene therapy and (D) oncolytic gene therapy. Now, viral and nonviral vectors, tumor-tropic cell carriers with therapeutic gene(s) expression ability, and “intelligent” carriers, increase delivery, specificity, and toxicity against GBM. In this review, by using dozens of valid and updated academic papers and personal experiences of gene therapy methods and delivery systems relevant in glioblastoma, and its prospects are discussed. Also interesting prospective clinical trials of gene therapy for glioblastoma are mentioned.
  Keywords: Gene therapy, Glioblastoma, Viral, non-viral vectors, Intelligent carriers, Nanoparticles
 • Sara Sadri, Mohammad Amin Edalatmanesh * Pages 164-170
  Background
  Acute kidney injury (AKI) often occurs as a result of ischemia-reperfusion. AKI is a major renal disease associated with high mortality rate. We investigated the renal protective effects of gallic acid and L-carnitine on the blood factors in rat model of renal ischemia-reperfusion.
  Materials And Methods
  In this experimental study, forty male Wistar rats were randomly divided into 4 groups: controls, ischemia/reperfusion group (I/R), ischemia-reperfusioncarnitine (I/R, 500mg/kg), and ischemia/reperfusion gallic acid (I/R, 100mg/kg). Animals of the experimental groups were subjected to unilateral nephrectomy and received Gallic acid and L-carnitine for 14 days. Then, ischemia was induced by clamping the renal pedicle for 45 minutes. 72 h later, they were sacrificed, and the blood level of BUN, uric acid and creatinine were analyzed.
  Results
  The results showed a significant increase in BUN and creatinine of I/R group compared to the controls. Also, BUN and creatinine were significantly decreased in I/R and I/R groups in comparison with I/R group. On other hand, blood level of uric acid was decreased in I/R group compared to I/R group.
  Conclusion
  The results indicated that ischemia/reperfusion induced acute renal injury in rat model, and pretreatment with L-carnitine and gallic acid can prevent the kidney tissue damage from renal ischemia. Keywords: Nephrectomy, Ischemia/Reperfusion, L-carnitine, Gallic acid, Rat.
  Keywords: Nephrectomy, Ischemia-Reperfusion, L-carnitine, Gallic acid, Rat
 • Davood Moghadamnia *, Davood Moghadamnia, Mokhtar Mokhtari, Saeed Khatamsaz Pages 171-177
  Background
  Thioacetamide is a liver toxin that causes centrilobular necrosis. In this study, the protective effect of fish oil omega3 supplements and aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root against disorder in liver enzymes level induced by thioacetamide in male rats was investigated.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 63 male rats were divided into 9 groups: The control group, the sham group, the thioacetamide group, the experimental groups 1-6. Experimental groups received a daily dose of 100, 200 and 300 mg/kg fish oil omega-3 supplements and the aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root orally respectively for 3 month followed by an inter peritoneal dose of 150 mg/kg thioacetamide at the end of the experiment. The serum levels of SGOT, SGPT, ALP, GGT and LDH were measured.
  Results
  The serum level of SGPT showed a significant decrease in the experimental groups 1, 5 and 6 compared to the group received thioacetamide. The serum level of GGT showed a significant decrease in the experimental groups 1, 2, 5 and 6 compared to the group received thioacetamide. The serum levels of SGOT, ALP and LDH in all experimental groups did not show significant changes compared to the group received thioacetamide (P
  Conclusion
  Fish oil omega3 supplements and aqueous extract of Glycyrrhiza glabra root had protective effects against disorder in liver enzymes level induced by thioacetamide in male rats.
  Keywords: Glycyrrhiza glabra root, Omega3, Thioacetamide, Liver enzymes, Male rats
 • Anahita Behdarvand Shoushtar, Hossein Sazgar *, Abdollah Ghasemi Pirbaloti Pages 178-186
  Background
  Cervical cancer is the most common gynecologic cancer and the second most common cancer in women worldwide. Herbal preparations are used to treat cancer for centuries. The aim of this study was to investigate the cytotoxic effect of hydroalcholich extract from combination of Kelussia odoratissma Mozaff and Satureja bachtiarica Bunge on Hela cancer cells line.
  Materials And Methods
  Hela cancer cells line and fibroblast normal cells line were cultured respectively in RPMI 1640 medium and DMEM medium with fetal bovine serum (FBS) and antibiotics. The cells exposed to different doses of hydroalcholich extract from combination of Kelussia odoratissma Mozaff and Satureja bachtiarica Bunge (0.156, 0.312, 0.625, 1.25 and 2.5 mg/ml) and were incubated for 24, 48 and 72 hours. After the incubation period, modified colorimetric MTT method was used to determine the cellular toxicity of the extract.
  Results
  The results of the MTT test showed that hydroalcholich extract from combination of Kelussia odoratissma Mozaff and Satureja bachtiarica Bunge had dose-dependent and time-dependent anti-cancer effect on Hela cells line. The highest percentage of cell death was observed after 72 hours incubation and increase in extract concentration (p
  Conclusion
  Hydroalcholich extract from combination of Kelussia odoratissma Mozaff and Satureja bachtiarica Bunge has cytotixic effect on Hela cells line. However this extract does not have any cytotoxic effect on fibroblast normal cells line. It seems that further researches can lead to detect effective compounds in the cancer treatment.
  Keywords: Kelussia odoratissma Mozaff, Satureja bachtiarica Bunge, MTT assay, Hela
 • Shima Movassaghi, Shabnam Movassaghi, Ali Yousefi Oudarji, Zahra Nadia Sharifi * Pages 187-193
  Background
  Stroke is the most important reason of cerebral ischemia and following reperfusion lead to programmed cell death. Harm to hippocampus causes major disruption in the performance of active memory tests. So in this study, we investigated the effect of losartan (angiotensin antagonists II) on spatial memory deficits and neuronal damage caused by ischemia /reperfusion in rats.
  Materials And Methods
  In this experimental study, animals were divided into 4 groups as follow: control, ischemia, experimental and vehicle. 20 minutes before ischemia, 5mg/kg losartan was injected to animals in experimental group. Ischemia was done by both common carotid occlusion for 20 minutes followed by reperfusion. After a week, rats were tested by Morris water maze and histological changes of CA1 pyramidal cells were studied by Nissl and Tunnel staining.
  Results
  Results of Morris water maze showed significant difference between control and ischemia groups, while this difference was not significant between control and experimental groups. There was significant difference in the number of viable pyramidal neurons and apoptotic cells in CA1 region of hippocampus between control and experimental groups compared with vehicle and ischemia groups.
  Conclusion
  5mg/kg losartan improves pyramidal cells and histological changes of CA1 region caused by ischemia/ reperfusion and can prevent apoptosis, but this dose cannot reduce behavioral disorders caused by cerebral ischemia.
  Keywords: Cerebral ischemia, Losartan, Spatial memory, Neuroprotective
 • Jinous Arvand *, Ashraf Sakhayi, Hooshang Jadidi Pages 194-200
  Background
  Irritable bowel syndrome (IBS) is one of the most prevalent disease worldwide and it is considered as a stress- related disorder. Currently, music therapy is used for many somatic and psychological disorders. In this study, we evaluated efficacy of music therapy on anxiety and diarrhea among patients with IBS.
  Materials And Methods
  In this quasi experimental study, 80 female IBS patients with age of 30-45 years were randomly assigned into two groups of intervention (n=40) and control (n=40). Two groups continued drugs prescribed by physician. Intervention group received music therapy in groups of 8-10 people. Immediately before and at the end of study, all patients fulfilled Beck anxiety inventory and were asked for frequency of diarrhea. Data were analysed by ANCOVA using SPSS-ver20 software. P
  Results
  Mean (± standard deviation) of anxiety score in intervention and control groups was 22.32±4.96 and 23.4±5.94 before study, which reached to 16.32±6.97 and 21.6±6.6 at the end of study respectively (p
  Conclusion
  This study showed that music therapy is a useful technique on decreasing anxiety and diarrhea in IBS patients and improves quality of life of these patients.
  Keywords: Irritable bowel syndrome, Music therapy, Anxiety, Diarrhea
 • Nabi Omidi, Heshmatolaah Asgari *, Mohammad Reza Omidi, Meysam Jafari Eskandari Pages 201-208
  Background
  Accidents cause mortality and severe damage to life and property. Heavy consequences of social, economic, cultural and human societies is seriously threatened, which is important for future studies in the field of traffic accidents.
  Materials And Methods
  In this study, using gray system GM (1,1), gray circulation model RGM (1,1), gray model FGM (1,1), remained the same model, ARIMA time series model and the harmonic pattern, as well as the use of statistical data, by the number of victims of traffic accidents in the province between March 2009 and February 2016, the number of victims referred to the coroner province between 2017 and 2020 was predicted.
  Results
  MAPE for models GM, RGM, FGM, changes survivor, ARIMA and harmonics to predict the number of patients referred to the 0.10, 0.07, 0.12, 0.14, 0.13 and 0.15, respectively. It indicates a more accurate method of RGM the anticipated number of patients referred to the coroner in the province of Zanjan. The number of victims in the year of 2009 reaches to 2894 people.
  Conclusion
  The RGM is the best method to predict the number of disaster victims referred to legal medicine of Zanjan province, compared to other methods of case study. Reducing the number of disaster victims referred to legal medicine represents the improvement of driving tips and actions and nested in the province.
  Keywords: Future of research, Forecasting, Data mining, Safety, Accidents, Forensic medicine
 • Farshid Gholami *, Mahnaz Narimani Zaman Abadi, Seyed Ahmad Seyed Mehdi, Mohammad Aryafar, Ladan Ansari, Majid Shakiba Pages 209-212
  Background
  To prevent the anesthesia circuit from bacterial colonization, during the time, we used to have an antibacterial filters with no predicted changing algorithm. In this study, we evaluated the effect of exchange time anesthetic circuit anti- bacterial filters, on microbial culture results of anesthetic circuits in Bouali Hospital operating theaters.
  Materials And Methods
  During a descriptive-analytic study, we changed the antibacterial filters in 4 different operating rooms; per patients at 1st room, daily at 2d room, 2times a week at 3rd room & weekly at the last one and kept them for the first week of study. At the rest of time until 10 months, we changed the filters in a manner to equal changing algorithm on all 4 rooms. we had microbial culture exam from the Y-piece & Mount-catheter every week ends.
  Results
  Changing filter algorithm were 243 surgeries (25.5%) per patient (group1), 243 surgeries (25.5%) daily (group2), 237 surgeries (24.6%) twice a week (group3) and 241 surgeries (25%) weekly (group 4). The positive culture results were obtained on 21 operations (2.2%) in Y-piece and 27 operations (2.8%) in Mount-catheter.
  Conclusion
  When we consider the whole number of surgeries in one day as a unit, positive culture results on Y-piece in each group would be 1(2.6%) for group1, 0 for group 2 , 2 (5%) for group 3, 1(2.5%) for group 4 (P=0.9). For Mount-catheter positive culture results were 2(5.1%) for group 1, 0 for group 2, 1(2.5%) for group 3 and 1(2.5%) for group 4 (P=0.6). No differences were found on concomitant positive culture tests from Y and Mount pieces.
  Keywords: Microbial culture, Anesthesia circuit, Anti-bacterial filter
 • Arghavan Sadat Kamalhosseini, Seyed Mohamadmasood Shooshtari * Pages 213-216
  Background
  Radial keratotomy is a major type of refractive surgery. This study was performed to determine the association of visual evoked potential (VEP) and radial keratotomy.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive-comparative survey, 25 patients under radial keratotomy attending to Basir Clinic in 2014 and 2015 were enrolled and the VEP results, including voltage and latency, were determined and compared with 25 control subjects.
  Results
  The mean voltage was 5.6 ± 2.0 microvolt and 6.0 ± 2.2 microvolt in case and control groups, respectively (P>0.05). Mean latency duration was 95.7 ± 6.1 millisecond and 95.6 ± 5.7 millisecond in case and control groups, respectively (P>0.05).
  Conclusion
  Totally, according to the obtained results, it may be concluded that there is no significant association between visual evoked potential and radial keratotomy.
  Keywords: VEP, Refractory surgery, Radial keratotomy
 • Mohammad Darvishi, Robabeh Hajiparvaneh, Mohsen Mohammadi, Meisam Akhlaghdoust *, Meisam Akhlaghdoust Pages 217-221
  Background
  The use of influenza vaccine in healthcare staff was suggested, but the studies have shown that frequency of vaccination is low in healthcare staff. In this study, the application of the vaccination have been studied in healthcare staff of the “Besaat” Hospital.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 154 healthcare staff were studied at "Besaat" Hospital. The data were collected by 2 questionnaires and then the correlation coefficient of Pearson was evaluated.
  Results
  Distrust available vaccines, fear of side effects, lack of enough information in vaccination-time and lack of enough time for receiving the vaccine were the most important preventive causes in application of the vaccine.
  Conclusion
  This study showed that vaccine with valid brand, distribution of vaccine in proper time and season, presentation of free vaccine to personnel and their family, management of vaccine in all shifts, holding educational seminars and active information system are effective encouraging items in application of vaccine.
  Keywords: Influenza, Vaccination, Barriers, Motivators, Healthcare workers