فهرست مطالب

 • سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 83، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • هیمن خضری آذر *، الهه حجازی، جواد اژه ای، مسعود غلامعلی لواسانی صفحه 238
  به دلیل تاثیر فرهنگ بر شکل گیری نگرش به زمان، بررسی مولفه های آن در جامعه ایران با شرایط فرهنگی – اجتماعی خاص خود از اهمیت بسیاری برخوردار است. بر همین اساس، با روش کیفی به شیوه مصاحبه گروه کانونی و طرح نظریه داده بنیاد به بررسی چگونگی مفهوم سازی زمان و نگرش به زمان از دیدگاه نوجوانان پرداخته شد. شرکت کنندگان در پژوهش 45 نفر (23 پسر و 22 دختر) بین سنین 15 تا 17 با میانگین سنی 20/16 بودند. سه گروه کانونی در مدارس دخترانه و سه گروه کانونی در مدارس پسرانه تشکیل شد. پاسخ های دانش آموزان در رابطه با برداشت آنان از زمان در چهار مقوله ساعت، فشار و محدودیت، ساخته ذهن بودن و استعاره بودن زمان، طبقه بندی شد. نتایج کدگذاری باز و محوری برای دوره های زمانی گذشته، حال و آینده نشان داد که این دوره در فرهنگ ایرانی برای نوجوانان شامل هشت مقوله آینده مثبت، آینده منفی، حال لذت گرا، حال منفی، حال آینده نگر، گذشته مثبت، گذشته منفی و پذیرش گذشته است. با مقایسه یافته های به دست آمده با پژوهش های دیگر، در مجموع می توان نتیجه گرفت که نگرش به زمان، فرهنگ وابسته است و شرایط فرهنگی - اجتماعی بر نگرش به زمان نوجوانان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: زمان، نگرش به زمان، نوجوانان
 • سیمین دخت کلنی * صفحه 256
  این پژوهش باهدف تعیین نقش توانمندی های هیجانی و شهروندی در پیش بینی عملکرد شغلی پرستاران انجام شد. بدین منظور 157 نفر به صورت تصادفی ساده از پرستاران بیمارستان های دولتی شهر اصفهان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش سیاهه توانمندی ها و ارزش ها در عمل (پیترسون و سلیگمن ، 2003)، فهرست وارسی عملکرد وظیفه ای (بیرنه و همکاران، 2005) و فهرست وارسی عملکرد زمینه ای (کونوی، 1999) بودند. تحلیل ضریب همبستگی پیرسون پژوهش نشان داد که بین توانمندی های هیجانی و شهروندی و عملکرد شغلی وظیفه ای و زمینه ای رابطه معنادار وجود دارد (0/001>P). نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که پشتکار و راستکاری عملکرد شغلی وظیفهای و راستکاری و پیشگامی، عملکرد شغلی زمینه ای را پیش بینی می کنند. این یافته ها میتواند جهت افزایش عملکرد وظیفه ای و زمینه ای مورداستفاده قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: توانمندی های هیجانی، توانمندی های شهروندی، روانشناسی مثبت، عملکرد شغلی وظیفه ای، عملکرد شغلی زمینه ای
 • مریم اسماعیلی *، نوشین بصیری صفحه 269
  هدف اصلی پژوهش حاضر مقایسه تاثیر دو روش معنویت درمانگری و فراشناخت درمانگری بر بهزیستی روان شناختی بود. 60 دانش آموز دختر فرزند شاهد و ایثارگر شهر اصفهان در سه گروه مداخله معنویت درمانگری، مداخله فراشناخت درمانگری و گروه کنترل گمارده شدند(هر گروه 20 نفر). شرکت کنندگان به پرسشنامه جمعیت شناختی و پرسشنامه بهزیستی روان شناختی(ریف، 1995) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که مداخلات معنویت درمانگری و فراشناخت درمانگری در افزایش بهزیستی روان شناختی دو گروه آزمایش، در مقایسه با گروه کنترل، موثر بود. همچنین در بررسی زیر مقیاس های بهزیستی روان شناختی، پذیرش خود، ارتباط مثبت با دیگران، خودمختاری، رشد شخصی و تسلط بر محیط در مرحله پس آزمون بهبود نشان دادند. در مرحله پیگیری نیز بین میانگین های دو گروه آزمایش و گروه کنترل در زیر مقیاس های پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی هدفمند، رشد شخصی و تسلط بر محیط تفاوت معنادار وجود داشت. همچنین یافته ها نشان دادند که در زیرمقیاس های پذیرش خود، خودمختاری، رشد شخصی و تسلط بر محیط، در مرحله پس آزمون، مداخله فراشناخت درمانگری از معنویت درمانگری موثرتر بود.
  کلیدواژگان: معنویت درمانگری، فراشناخت درمانگری، بهزیستی روانشناختی، فرزندان شاهد و ایثارگر
 • سهیلا هاشمی، عباس اکبری * صفحه 284
  پژوهش حاضر باهدف تبیین رابطه علی بین ابعاد الگوی ارتباطی خانواده، تاب آوری و مهار خشم با گرایش به خشونت در نوجوانان صورت گرفت.شرکت کنندگان این پژوهش، 287 از دانش آموزان دبیرستان های شهر بابلسر بودند که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرهای پژوهش، ابزار های طرح های ارتباطی خانواده، تاب آوری، مهار خشم و گرایش به خشونت مورداستفاده قرار گرفتند. برای ارزیابی مدل پیشنهادی، از نرم افزار آموس و از روش تحلیل مسیر استفاده گردید که با توجه به مقادیر شاخص های به دست آمده، داده ها با مدل تحقیق برازش داشت. بررسی اثرات کل نشان داد که جهت گیری گفت وشنود بیشترین تاثیر بر تغییرات گرایش به خشونت داشته است. محاسبه میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته، حاکی از آن بود که 12 درصد از تغییرات، متغیر تاب آوری و 40 درصد از تغییرات، متغیر مهارت مهار خشم و 39 درصد از تغییرات، گرایش به خشونت، توسط مدل تبیین می شود. بررسی نقش واسطه ای تاب آوری و مهارت مهار خشم در رابطه بین طرح -های ارتباطی خانواده و گرایش به خشونت نشان داد که تاب آوری در رابطه بین جهت گیری گفت وشنود و گرایش به خشونت و مهارت مهار خشم در رابطه بین هر دو بعد جهت گیری با گرایش به خشونت نقش واسطه ای ایفا می کنند.
  کلیدواژگان: طرح های ارتباطی خانواده، تاب آوری، مهارت مهار خشم، گرایش به خشونت، دانش آموزان
 • خدیجه سلمانی*، جمال فاضل کلخوران، حجت الله امینی، علیرضا کاکاوند صفحه 300
  پژوهش حاضر باهدف شناخت مقایسه تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی انجام شد. نمونه آماری شامل 200 نفر از ورزشکاران زن و مرد رشته های فوتبال، والیبال، تکواندو و شنا بود که به روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو پرسشنامه تاب آوری کانر دیویدسون(2003) و پرسشنامه قدرت تحمل ابهام مک دونالد(1970) پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از آزمون، تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ورزشکاران انفرادی و گروهی ازنظر تاب آوری و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداری وجود دارد (50/0>p). همچنین ازنظر جنس نیز در بین ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی در تاب آوری و قدرت تحمل ابهام، اختلاف معناداری مشاهده شد (50/0>p). با توجه به نتایج این پژوهش تاب آوری و قدرت تحمل ابهام در موفقیت ورزشکاران رشته های ورزشی انفرادی و گروهی تاثیرگذار می باشد. ازاین رو به نظر می رسد یافتن روش هایی برای کاهش ابهام در عملکرد ورزشی، ورزشکاران و مهار آن ضروری است.
  کلیدواژگان: تاب آوری، تحمل ابهام، ورزشکاران انفرادی، ورزشکاران گروهی
 • فروغ تافی، روح الله شهابی * صفحه 316
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان پیش بینی کنندگی ظرفیت حافظه کاری و کارکردهای اجرایی آن (شامل تغییر، بازداری و به روزرسانی توجه) برای آمادگی ابتلا به آلزایمر بوده است. جامعه پژوهش، شامل سالمندان بالای 60 سال شهر قزوین بود که از این جامعه نمونه ای به حجم 148 نفر (75 مرد و 73 زن) با میانگین سنی 4/67 سال به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش آمادگی ابتلا به آلزایمر از نسخه کوتاه بررسی وضعیت ذهنی (MMSE)، برای سنجش ظرفیت حافظه کاری از تکلیف فراخنای وارونه اعداد و برای سنجش تغییر، بازداری و به روز رسانی توجه به ترتیب از تکالیف تغییر آمایه، استروپ و نگهداشتن رد استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داده است ظرفیت حافظه کاری و مکانیسم های توجهی کارکردهای اجرایی روی هم رفته بخش زیادی از واریانس (61 درصد) آمادگی ابتلا به آلزایمر را پیش بینی می کنند. در پایان چرایی یافته ها موردبحث قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: آمادگی آلزایمر، ظرفیت حافظه کاری، کارکردهای اجرایی، بازداری، انتقال توجه، به روز رسانی توجه
 • ندا فرجی*، مسعود غلامعلی لواسانی، شیوا خلیلی صفحه 334
  این پژوهش در پی یافتن عوامل اثرگذار بر خودتنظیمی یادگیری و هیجانی و رابطه آن با نیازهای اساسی روان شناختی و خودشناسی در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تهران است. پژوهش از نوع همبستگی بوده و 230 دانشجو (121مرد و 109زن) به روش نمونه گیری طبقه بندی شده تصادفی برگزیده شدند آزمودنی ها مقیاس های نیازهای بنیادی روانشناختی و خودشناسی انسجامی و پرسشنامه های تنظیم شناختی هیجان و راهبردهای خود انگیخته یادگیری را تکمیل نمودند. یافته های پژوهش نشان داد که برآورده شدن نیازهای بنیادی روان شناختی با به کارگیری راهبردهای سازش یافته تنظیم شناختی هیجان، همبستگی مثبت و با به کارگیری راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان رابطه منفی و با خودتنظیمی یادگیری، همبستگی مثبت معنادار دارد. در رابطه میان نیازهای اساسی روانشناختی و خودتنظیمی یادگیری، خودشناسی نقش میانجی ندارد اما نتایج تحلیل مسیر نشان داد که در رابطه میان نیازهای اساسی روانشناختی و خودتنظیمی هیجانی، خودشناسی نقش میانجی دارد.
  کلیدواژگان: نیازهای اساسی روان شناختی، خودشناسی، خود تنظیمی یادگیری، خود تنظیمی هیجانی
 • صفحه 347
|
 • Heman Khezri Azar *, Elahe Hejazi, Javad Ejei, Masoud Gholamali Lavasani Page 238
  Due to the effect of culture on the formation of time attitude, it is very important to examine the components of time attitude in Iran with its certain cultural-social conditions. Therefore, this investigation attempts to study time and time attitude conceptualization from the perspective of adolescents with a qualitative method, interview with focus group, and grounded theory approach. Participants in this study was 45 adolescents (23 boys and 22 girls) aging 15 to 17 years old with the average age of 16.20. Three focus groups were composed in male students school, and three focus groups were constituted in female students schools. Their responses regarding their perception of time were categorized in four categories of ‘hours’, ‘pressure and limitation’, ‘mental construct’, and ‘time as a metaphor’. The results of open and axial coding for past, present and future shows that this period of life in Iranian adolescents contains eight categories of positive future, negative future, hedonist present, negative present, futurist present, positive past, negative past, and past acceptance. Comparing with other findings, in general, time attitude is cultural based and cultural-social conditions affect time attitude adolescents’.
  Keywords: time, time attitude, adolescence
 • Simin Dokht Kalani * Page 256
  This research has been carried out to study the role of emotional and civic strengths in predicting task and contextual performance in workers. Within this scope, 157 employees were randomly selected from the Nurses in public hospitals of Isfahan as the research sample. The instruments used in this study were the Values in Action- Inventory of Strengths (VIA-IS, Peterson & Seligman 2003), Task Performance Checklist (Byrne et al. 2005) and Contextual Performance Checklist (Conway, 1999).The analysis of r-Pearson’s correlation revealed positive relationship between the emotional and civic strengths with task and contextual performance (p
  Keywords: emotional strengths, civic strengths, positive psychology, task performance, contextual performance
 • Maryam Esmaili *, Nooshin Basiri Page 269
  The aim of this study was to compare the effectiveness of two methods of spirituality therapy and metacognitive therapy on the psychological wellbeing. There for sixty students were recruited from Isfahan's female attending students schools and divided into three groups: Spirituality therapy, intervention metacognitive, and control groups. (each group 20 individual) the participants to the demographic and Psychological Well-being Questionnaire (Ryff, 1995) responded. The results showed that therapy interventions spirituality and meta-cognitive therapy increased psychological well-being in the experimental group compared with the control group, was effective. In the study of psychological well-being subscale, the two group experimental compared to the control group in the domains of self-acceptance, positive relationships with others, autonomy, personal growth and mastery of the environment in the posttest showed improvement. In the follow-up between the two groups and the control group on measures of self-acceptance, positive relations with others, autonomy, purpose in life, personal growth and mastery of the environment, there is a significant difference. The findings also showed that the domains of selfacceptance, self-determination, personal growth and mastery of the environment, in the post-intervention was more effective meta-cognitive therapy, spiritual therapy.
  Keywords: spirituality therapy, meta-cognitive therapy, psychological well-being, self-sacrificing martyr children
 • Soheila Hashemi, Abbas Akbari * Page 284
  The aim of this study was to investigate the mediating role of resilience and control of anger in relationship between family communication patterns dimensions and tendency to violence in high school students. Therefore 287 high school students of Babolsar city were selected by random multi-stage cluster sampling method. To collect data, Family Communication Patterns, Resilience,Scale Control of Anger Questionnaire and Tendency to Violence Scale were used. In order to evaluate the proposed model of this study, path analyze method was used. Regarding the values obtained for the indexes, data were fitted with the proposed model of the research. The general effect showed that the conversation orientation variable has the most effectiveness on the changes of tendency to violence. Calculation of the affectivity degree of independent variables on dependent ones indicates that 12 percent of the changes in resilience variable, 40 percent of changes in control of anger, and 39 percent of changes in tendency to violence variable are explained by the proposed model. Investigating the mediating role of resilience and control of anger in the relationship of family communication pattern and tendency to violence found that resilience have a mediating role in the relationship of conversation dimension of family communication pattern and tendency to violence and control of anger have a mediating role in the relationships of both dimensions of family communication pattern and tendency
  Keywords: family communication patterns, resilience, control of anger, tendency to violence
 • Khadijeh Salmani *, Jamal Fazzel Kalkhoran, Hojatollah Amini, Alireza Kakavand Page 300
  The Present study aimed at comparing resilience and ambiguity tolerance in individual and group athletes. The participants consisted of 200 male and female athletes of soccer, volleyball, taekwondo and swimming who were selected by multistage random sampling method. Subjects responded to Resilience Questionnaire of Connor Davidson (2003) and Ambiguity Tolerance Questionnaire of McDonald (1975). To analyze data, Multivariate Analysis of Variance test was used. The results showed a significant difference in resilience and ambiguity tolerance between individual and group athletes (p˂0.05). Also, there was a significant difference in resilience and ambiguity tolerance between these two groups with regard to gender (p˂0.05). According to the results of this study, resilience and ambiguity tolerance influenced success of individual and group athletes; therefore, it seems necessary to find ways to reduce and control ambiguity in sport performance of athletes.
  Keywords: resilience, ambiguity tolerance, individual, group athletes
 • Forough Tafi, Rouhollah Shahabi * Page 316
  The aim of this study was to investigate the pre dictive role of working memory capacity and execu tive functions (shifting, inhibition and updating) for Alzheimer›s predisposition. We selected 148 elderly people (75 male and 73 female) from Qazvin with available sampling procedure and they completed Mini Mental State Examination ( Alzheimer›s pre disposition), the Digit Span in backward format Task (workingmemory capacity), Stroop (inhibition), Set- Switching Task (shifting) and Keep Track Task (up dating). Data analysis was accomplished using analy sis showed working memory and executive function totally predicted considerable amount (61 percents) of Alzheimer›s predisposition. At the end data were discussed in light of theory and practice.
  Keywords: Alzheimer's predisposition, working memory capacity, executive function, inhibition, shifting, updating
 • Neda Faraji *, Masoud Golamali Lavasani, Shiva Khalili Page 334
  The aim of this research was to examine the potential effects of self-knowledge in the relationship between basic psychological needs and learning and emotional self-regulation. Through carrying out a correlational study, 230 students were selected via random classification sampling The tools included Basic Psychological Needs Scale, Integrative Self-Knowledge Scale, Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ), and Motivated Strategies for Learning Questionnaire (MSLQ). Performance questionnaire and data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis. Findings revealed a significant positive correlation between basic psychological needs with self-regulation learning and cognitive emotion regulation strategies. As substantiated through path analysis, the relationship between basic psychological needs and cognitive emotion regulation strategies was moderated by self-knowledge.
  Keywords: basic psychological needs, self-knowledge, learning self-regulation, emotional self-regulation