فهرست مطالب

 • سال چهاردهم شماره 3 (مرداد و شهریور 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 15
|
 • منیره خادم، فرنوش فریدبد، پرویز نوروزی، عباس رحیمی فروشانی، محمدرضا گنجلی، سید جمال الدین شاه طاهری*، رسول یاراحمدی صفحات 1-12
  زمینه و هدف
  آفت کش دی کلران برای مهار رشد اسپور قارچ ها بر روی محصولات کشاورزی استفاده می شود. به دلیل کاربرد روزافزون آفت کش ها، امکان ارزیابی مواجهه های شغلی و محیطی توسط روش های تجزیه دقیق و معتبر، ضروری به نظر می رسد. این مطالعه با هدف طراحی حسگری با گزینش پذیری بالا برای تعیین مقدار دی کلران در نمونه های محیطی و بیولوژیکی انجام شد.
  روش بررسی
  نانولوله های کربنی و پلیمر قالب مولکولی (MIP) به عنوان اصلاح کننده در ساختار حسگر مورد استفاده قرار گرفتند. ابتدا MIP سنتز شده و در ساختار الکترود خمیر کربنی (CP)به کار گرفته شد. ترکیب این الکترود (حسگر)، بهینه سازی شده و برای تعیین غلظت آنالیت استفاده گردید. در این مطالعه جهت تعیین مقدار دی کلران از روش تجزیه الکتروشیمیایی با عنوان ولتامتری موج مربعی استفاده گردید. پارامترهای تاثیر گذار بر پاسخ حسگر مانند pH استخراج، pH آنالیز، غلظت الکترولیت و شرایط دستگاهی مانند فرکانس و دامنه موج مربعی با انجام آزمایشاتی انتخاب شدند و پاسخ حسگر برای تعیین مقدار دی کلران ثبت گردید.
  یافته ها
  طبق نتایج، حسگر مورد نظر توانایی تشخیص و گزینش پذیری بسیار بالایی داشت. بازه ی خطی به دست آمده برای منحنی کالیبراسیون6-10×5 تا 9-10×5 مولار و حد تشخیص روش 10-10×8/4 مولار محاسبه گردید. نتایج هم چنین حاکی از عدم تداخل سایر ترکیبات موجود در ماتریکس نمونه های ادرار، آب آشامیدنی و آب رودخانه بر روی پاسخ حسگر می باشد.
  نتیجه گیری
  حسگر الکتروشیمیایی می تواند برای تعیین مقدار آنالیت ها در نمونه های مختلف با موفقیت و بدون نیاز به مرحله آماده سازی خاص و پیچیده ای استفاده شود.
  کلیدواژگان: دی کلران، پلیمر قالب مولکولی، حسگر، پایش بیولوژیکی
 • فیروز رازنهان*، صابر تقی پور صفحات 13-21
  زمینه و هدف
  با توجه به تاثیرات منفی بروز حوادث شغلی در افراد و سازمان ها، هدف از انجام مطالعه پیش رو بررسی تاثیر دو عامل حیاتی که کمتر موردتوجه قرارگرفته، یعنی شخصیت کارکنان با دو بعد مسئولیت پذیری و برونگرایی و فشارکاری ادراک شده در ایجاد حوادث شغلی است.
  روش بررسی
  این تحقیق با توجه به هدف و روش جمع آوری داده ها به ترتیب کاربردی و توصیفی و مشخصا از نوع پیمایش مقطعی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه ی کارکنان شرکت ملی گاز ایران و بالغ بر 7659 نفر است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری سهمیه ای بالغ بر 431 نفر تعیین شد. پرسشنامه تعدیل شده شخصیت رابرتز و همکاران (2006) بر اساس مدل شخصیت نئو[1] و مقیاس فشارکاری ادراک شده گلوندن و لیدرلند (2001)، ابزار سنجش این تحقیق را تشکیل داده اند و داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حکایت از آن دارد که ابعاد برونگرایی و مسئولیت پذیری شخصیت کارکنان با فشارکاری ادراک شده همبستگی منفی دارد. همچنین تحلیل رگرسیون لجستیک نشان داد که برونگرایی و مسئولیت پذیری تاثیر معکوس و فشارکاری ادراک شده تاثیر مستقیمی بر ایجاد حوادث شغلی دارد (05/. p<).
  نتیجه گیری
  کارکنانی که مسئولیت پذیرتر و برونگراتر بوده کم تر دچار حادثه شغلی می شوند، همچنین با کاهش فشارکاری ادراک شده در کارکنان می توان نرخ بروز حوادث شغلی را کاهش داد.

  [1] . Neo
  کلیدواژگان: حوادث شغلی، شخصیت، برونگرایی، مسئولیت پذیری، فشارکاری ادراک شده
 • بهرام کوهنورد، نرجس رجایی بهبهانی، نگین سلیمانی* صفحات 22-33
  زمینه و هدف
  کیفیت خواب و خستگی مولفه های عمده ای از زندگی اجتماعی افراد را تشکیل می دهند و می توانند عامل مهمی برای ایجاد تنش در مراقبین سلامت باشند که سبب نارضایتی، ترک حرفه و ارائه نادرست خدمات به مراجعه کنندگان می گردد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت خواب و سندرم خستگی مزمن در کارکنان رادیولوژی با پرستاران شاغل در بیمارستان انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی و در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری کلیه کارکنان رادیولوژی و یک گروه نیز به عنوان گروه شاهد (پرستاران) شاغل در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بودند، که انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و از آزمون های آماری t مستقل، کای اسکوئر و ضریب همبستگی پیرسون جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین کلی سندرم خستگی مزمن 77/4 ±64/10 بود که 39/17% (16 نفر) دارای سندرم خستگی مزمن (7 نفر از کارکنان رادیولوژی و 9 نفر از پرستاران) و 61/82% (76 نفر) عدم خستگی مزمن (33 نفر از کارکنان رادیولوژی و 43 نفر از پرستاران) را نشان دادند. نمره کل کیفیت خواب کارکنان رادیولوژی بطور معنی داری کمتر از پرستاران بود (003/0 =p). میانگین تاخیر در به خواب رفتن و استفاده از داروهای خواب آور در کارکنان رادیولوژی کمتر از پرستاران بود که باهم اختلاف معنی داری داشتند (001/0 = p) و (000/0= p). همچنین در افراد مورد بررسی با افزایش سندرم خستگی مزمن، کیفیت کلی خواب، تاخیر در به خواب رفتن، اختلالات خواب و اختلالات عملکردی روزانه افزایش می یافت.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج، با کاهش کیفیت خواب، سندرم خستگی مزمن در پرستاران افزایش می یابد و کارکنان رادیولوژی نسبت به پرستاران از کیفیت خواب بهتری برخوردار می باشند.
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، سندرم خستگی مزمن، کارکنان رادیولوژی، پرستاران، بیمارستان
 • حمید کاریزنوی، علی اصغر فرشاد، رسول یاراحمدی، یحیی خسروی، پیمان یاری صفحات 34-45
  زمینه و هدف
  با توجه به حوادث رخ داده در اثر نشت گاز مایع (LPG)، موضوع واکاوی پیامد آتش سوزی و انفجار مخازن ذخیره حاوی این ماده از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر واکاوی پیامدهای آتش سوزی و انفجار یک مخزن استوانه ای ذخیره LPG در یک صنعت منتخب نفت و گاز است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تحلیلی، چهار سناریوی نقص، شامل گسیختگی یک مخزن استوانه ای ذخیره LPG، نشتی مخزن از محل لوله ورودی، نشتی مخزن از محل دریچه آدم رو و باز شدن شیر ایمنی و پیامدهای آتش سوزی و انفجار متناظر با آن ها توسط نرم افزار PHAST شبیه سازی شد. سپس نتایج به دست آمده با معیارهای موجود مقایسه شد و شدت آسیب رسانی پیامدها مشخص گردید.
  یافته ها
  با توجه به نتایج به دست آمده، ناحیه اثر آتش کروی ناشی از سناریوی گسیختگی مخزن با شدت تشعشع 5/37 تا شعاع 290 متر از محل مخزن است که با توجه به خطوط راهنما، در این میزان شدت تابش، احتمال آسیب عمده به تجهیزات فرآیندی، تخریب سازه ها و مرگ ومیر قطعی افراد حاضر در این ناحیه وجود دارد. در پیامد آتش ناگهانی این سناریو، در محدوده ای به شعاع 505 متر احتمال مرگ ومیر افراد صددرصد است. در پیامد انفجار ناشی از گسیختگی مخزن، موج انفجار bar 2/0 تا شعاع 2092 متری قابل مشاهده است. سناریوی نشتی از محل دریچه آدم رو نیز شامل پیامدهای آتش فورانی، انفجار و آتش ناگهانی است. هم چنین سناریوهای نشتی از محل لوله ورودی و باز شدن شیر ایمنی، پیامدهای آتش فورانی و آتش ناگهانی را به دنبال خواهد داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به شدت پیامدهای سناریوی اول و احتمال رخ دادن حوادث زنجیره ای در تاسیسات ذخیره گاز مایع، پیشنهاد می شود به جای مخازن استوانه ای افقی از مخازن کروی استفاده شود و هم چنین برنامه جامع واکنش در شرایط اضطراری در اولویت های نخست واحد ایمنی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: واکاوی پیامد، آتش سوزی، انفجار، مخازن LPG، PHAST
 • ارزیابی ریسک خطر آتش سوزی باز به روش تحلیل درخت خطای فازی / مطالعه موردی، مجموعه معادن زغال سنگ البرز شرقی
  زینب جهانبانی، فرهنگ سرشکی*، محمد عطایی، کرامت قنبری صفحات 46-55
  زمینه و هدف
  آتش سوزی در معادن زغال سنگ یکی از مهم ترین مشکلات عمده در تمامی کشورهای تولیدکننده زغال سنگ است. هدف ازمطالعه حاضرارزیابی ریسک آتش سوزی باز با استفاده از روش تحلیل درخت خطادرمحیط فازی درمجموعه معادن زغال سنگ البرز شرقی است.
  روش بررسی
  در این تحقیق ابتدا با استفاده از روش تحلیل درخت خطا (FTA) به ریشه یابی خطر آتش سوزی باز پرداخته شد. به منظور محاسبه احتمال رویدادهای اساسی و در نهایت رسیدن به نرخ احتمال وقوع رویداد نهایی (خطر آتش سوزی باز) و با توجه به اینکه دستیابی به احتمال دقیق رویدادهای اساسی در ساختار درخت خطای این رویداد دشوار و با عدم قطعیت همراه است، برای تخصیص وزن احتمالات به رویدادهای اساسی از منطق و اعداد فازی استفاده شد. پس از تعیین نرخ احتمال رویدادهای اساسی به کمک منطق فازی، نرخ احتمال رویداد نهایی با استفاده از روابط مربوطه محاسبه شد. در نهایت با استفاده از رابطه فاسل- وسلی، مجموعه های برشی حداقل (MCS) رده بندی و بحرانی ترین آنها نیز مشخص شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که احتمال وقوع خطر آتش سوزی باز در مجموعه معادن زغال سنگ البرز شرقی، 38/39 درصد است که این میزان سطح ریسک بسیار بالایی برای کارکنان درگیر در این صنعت مهم و حیاتی می باشد.وجود گاز و گرد زغال در محل جوشکاری نیز، به عنوان بحرانی ترین پارامتر شناسایی شد.
  نتیجه گیری
  استفاده از منطق فازی در روش تحلیل درخت خطا سبب افزایش دقت در محاسبات و کاهش ابهام و عدم قطعیت شده و ارزیابی ها را نیز ساده تر می کند.
  کلیدواژگان: آتش سوزی باز، معادن زغال سنگ، ارزیابی ریسک، روش تحلیل درخت خطا (FTA)، منطق فازی، رویداد اساسی، رویداد نهایی، مجموعه های برشی حداقل (MCS)
 • امیرحسین داودیان طلب، غلامرضا آذری*، محسن هاشم پور، سمیه پروین صفحات 56-65
  زمینه و هدف
  یکی از روش های معمول اطلاع رسانی و هشدار به کارکنان در خصوص نوع و شدت مخاطرات موجود در محیط کار استفاده از علائم ایمنی می باشد.این علایم به عنوان یکی از راهکارهای موثر جهت آگاهی بخشی به فرد به منظور پیشگیری از خطرات احتمالی در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد. بنابر این درک صحیح علایم ایمنی جهت انجام بازخورد مناسب در محل مورد استفاده از اهمیت زیادی برخوردار است و هدف این مطالعه نیز بررسی فاکتورهای مرتبط با درک علایم ایمنی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی تحلیلی در سال 92-93 در کارخانجات صنعتی 3 استان تهران، فارس و خوزستان انجام شد، تعداد افراد شرکت کننده در این مطالعه را 370 نفر از کارکنان این کارخانجات که بیماری کورنگی نداشتند را شامل می شود. ابزار گرداوری این مطالعه، پرسشنامه سازمان بین المللی استاندارد(ISO9186-1.2007)و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک می باشد که 13علایم ایمنی مورد استفاده قرار گرفت، روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی می باشد و از آزمون کای اسکوئر برای آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSSو اکسل انجام گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که در ارزیابی میزان درک علایم ایمنی به تفکیک استان بر طبق استاندارد ANSI Z535.3و ISO3864 بیشترین میزان تطابق با استاندارد مربوط به استان خوزستان به ترتیب با میزان 76 درصدو 92درصد می باشد. همچنین نتایج نشان داد که در تمامی علایم ایمنی بین میزان درک علایم با نوع صنعت رابطه معنی داری وجود داردP<0/05 ، در 5مورد (38درصد)و 6مورد (46درصد) از علایم ایمنی رابطه معنی داری یافت شد، و بین 10مورد(76درصد) از علایم ایمنی با سطح تحصیلات نیز رابطه وجود داشتP<0/05.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که نوع صنعت، سطح تحصیلات ، سن و سابقه کار از فاکتورهای میباشند که بر درک علایم ایمنی اثر گذار می باشد، و مقایسه داده های توصیفی نشان می دهد که سطح تحصیلات و نوع صنعت نسبت به سن و سابقه کار میتواننداثر بیشتری داشه باشند.
  کلیدواژگان: علایم ایمنی، ارگونومی شناختی، درک
 • آذین شمایی، منوچهر امیدواری*، فرهاد حسین زاده لطفی صفحات 66-75
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین مسایل در سیستم های مدیریتی ارزیابی شاخص های عملکرد است که لازم است بدرستی انجام گردد. در سنجش عملکرد قضاوت های کیفی و شخصی ارزیاب ها می تواند در دقت ارزیابی اثر گذار باشد. این تحقیق با هدف تعیین شاخص های عملکرد واحد HSE در صنایع ذوب می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق با استفاده از 7 خبره شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای HSE در صنعت ذوب مشخص شد. سپس با استفاده از ترم های زبانی فازی وزن شاخص ها بدست آمد. با استفاده از وزن های نرمال شده بدست آمده یکی از بزرگترین واحدهای صنعت ذوب مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد که در سیستم HSEبالاترین اهمیت مربوط به برنامه کنترل بیماری ها با 057/0 در حوزه بهداشت و کنترل خطرات حریق 062/0 در حوزه ایمنی و کنترل آلودگی هوا با ضریب 054/0 در حوزه محیط زیست می باشد. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین علت کاهش عملکرد مربوط به شاخص های بهداشتی و محیط زیست بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که سیستم های مدیریت HSE می تواند در کوتاه مدت روی اکثر شاخص های عملکردی در حوزه ایمنی اثر بگذارد در حالی که در خصوص شاخص های بهداشتی و محیط زیست نیاز به زمان های بیشتری برای اثر بخشی سیستم HSE دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، صنایع ذوب، HSE، شاخص های عملکردی HSE
 • علیرضا پاک گوهر، مصطفی پویاکیان، ابوالحسن شاهری، مهناز صارمی* صفحات 86-76
  زمینه و هدف
  وظایف جابجایی بیمار از علل مهم ناراحتی های اسکلتی عضلانی از جمله کمردرد، در کارکنان پرستاری می باشد. روش MAPO از روش های کمی بررسی ارگونومیکی است که سطح ریسک اختلالات اسکلتی-عضلانی مرتبط با جابجایی بیمار در بخش های بیمارستانی را از طریق محاسبه شاخص MAPO ارائه می دهد. این مطالعه با هدف ارزیابی ارگونومیکی بیمارستان های دولتی شهر قزوین و اولویت بندی اقدامات اصلاحی انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی 43 بخش در 6 بیمارستان شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از چک لیست شاخص MAPO از طریق مصاحبه با سرپرستار هر بخش و بازدید بخش ها، جمع آوری شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.
  یافته ها
  بررسی بیمارستان ها با روش MAPO نشان داد که 21 % بخش های بیمارستانی در سطح ریسک 1 (ریسک ناچیز)، 5/46 % بخش ها در سطح ریسک 2 (ریسک متوسط) و 5/32% بخش ها در سطح ریسک 3 (ریسک زیاد) قرار داشتند. از میان بخش های بیمارستانی مورد بررسی، بخش ارتوپدی بالاترین ریسک و بخش NICU کمترین ریسک را داشتند. نتایج نشان داد که بین میانگین مقادیر شاخص MAPO در بیمارستان های مورد مطالعه، تفاوت معنی دار وجود نداشت (301/0=p (ولی بین میانگین مقادیر شاخص MAPO در انواع بخش های بیمارستانی، تفاوت معنی دار وجود دارد (014/0=p (.
  نتیجه گیری
  با توجه به بالابودن پتانسیل خطر در حدود یک سوم از بخش های بستری در بیمارستان های مورد مطالعه، بازنگری و اصلاح سیاست های فعلی با رویکرد کاهش مواجهه پرسنل پرستاری با خطرات ناشی از جابجایی بیماران ضروری به نظر می رسد. در این راستا تامین ویلچرهای سالم به تعداد کافی و رعایت نسبت پرستار به بیمار از اولویت بالاتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: بیمارستان، جابجایی بیمار، شاخص MAPO، اختلالات اسکلتی، عضلانی، اولویت بندی، شهر قزوین
 • رسول یاراحمدی*، پیمان یاری، یحیی خسروی، مسعود صالحی، حمید کاریزنوی صفحات 87-96
  زمینه و هدف
  روش تحلیل تناظر و تهیه الگوی حوادث و مخاطرات شغلی قادر به پیش گویی و پیش بینی حوادث و اولویت بندی ریسک ها و آسیب ها به صورت خودکار می باشد. این روش برای هر شرکتی ، صرف نظر از اندازه آن قابل اجرا می باشد. هدف این مطالعه ارائه اولین الگوی حوادث و مخاطرات شغلی به عنوان اولین قدم برای تشخیص و پیش بینی حوادث در میان نیروهای کار می باشد.
  روش بررسی
  ابتدا گزارش های حوادث شغلی ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی در یک دوره زمانی ده ساله از ابتدای سال 1384 تا پایان سال 1393 (300،222 حادثه) جمع آوری شده و نوع ریسک و آسیب مربوط به هر یک از حوادث براساس معیارهای سازمان بین المللی کار مشخص گردید. در مرحله بعد میانگین سالیانه حوادث شغلی در یک جدول پیشایندی شامل ریسک (R) به صورت ردیف و آسیب (A) به صورت ستون خلاصه گردید، که اصطلاحا آن را ماتریس ریسک-آسیب می نامند. تحلیل تناظر به عنوان مناسب ترین روش برای بهینه سازی توابع ماتریس ریسک-آسیب انتخاب شده و انجام گردید. لازم به ذکر است که برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری STATISTICA و از آزمون correspondence analysis استفاده شد.
  یافته ها
  گروه ریسک-آسیب بدست آمده (اولین الگوی حوادث و مخاطرات شغلی) شامل شش ریسک و هفت آسیب می باشد که این الگوی بدست آمده از دو بعد تشکیل شده است: بعد1 ، با مقدار ویژه برابر با 562/0 و بعد2، با مقدار ویژه برابر با 419/0 می باشد که در مجموع تشکیل دهنده 6/78 % از کل واریانس هاست. بیشترین وابستگی بین متغیرهای تماس با مواد داغ ( R11) با سوختگی (A12) حوادث ناشی از مواد سوزنده و خورنده (R12) با سایر آسیبها (A18) و آسیب های چندگانه (A17) تماس با مواد شیمیایی (R14) و حوادث ناشی از مواد سمی R15)) با گاز گرفتگی (A14 ) تماس با تجهیزات الکتریکی R13)) و انفجار و آتش سوزی (R17) با خفگی (A16) و مسمومیت A13)) می باشد و خطرات زیست محیطی(A15) کمترین وابستگی را با سایر متغیرها دارد. به طور کلی متغیرهای ذکر شده وابستگی کمتری نسبت به 23 متغیر دیگر دارند.
  نتیجه گیری
  گروه ریسک-آسیب بدست آمده شامل همه متغیرهای ریسک و آسیب مربوط به فناورهای اخیر (بعد از انقلاب صنعتی) و مربوط به توسعه تکنیکی و علمی می باشد. لذا در این گروه حوادث شغلی به صورت ریسک های مربوط به محیط کار و آسیب های ناشی از محیط زیست شناسایی می شوند. این مطالعه به عنوان اولین قدم برای پیش بینی حوادث و مخاطرات شغلی و اولویت بندی ریسک ها و آسیب هاست و میتوان با بهره گیری از این نتایج در مراحل بعد به طور کامل به این اهداف رسید.
  کلیدواژگان: تحلیل تناظر، ماتریس ریسک، آسیب، ریسک، آسیب، حوادث شغلی
 • سید میثم دیباجی، سید حمیدرضا عریضی سامانی*، محمدرضا عابدی صفحات 97-106
  زمینه و هدف
  استرس و افسردگی از دلایل عمده کاهش بهره وری نیروی انسانی در کار هستند. با توجه به این که تغییر عوامل استرس زای شغلی بسیار سخت می باشند، نقش متغیرهای شخصیتی که بتوانند اثرات این عوامل را تعدیل کنند بسیار حایز اهمیت است. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی سرسختی روان شناختی و برون گرایی در رابطه ی تقاضاهای شغلی با استرس و افسردگی انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بود. نمونه ی این پژوهش 184 مرد شاغل بودند که از بین مردان شاغل در استان اصفهان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به مقیاس ویژگی های دانشی مورگسون و هامفری(2006)، مقیاس اصلاح شده ی سرسختی-نسخه ی نروژی(هیستد و همکاران، 2010)، فهرست افسردگی بک، استیر و براون(1996) (BDI-II)، مقیاس استرس ادراک شده وارتیگ و همکاران(2013) و مقیاس برون گرایی پرسشنامه ی NEO_FFI(کاستا و مک کرا، 1989) پاسخ دادند.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که در رابطه ی تقاضاهای شغلی و استرس کارکنان، سرسختی روان شناختی(B=-0.366، sig=0.05B=-) و برون گرایی(B=-0.155، sig=0.05) فرد نقش میانجی کامل را ایفا می کنند و در رابطه ی تقاضاهای شغلی و افسردگی، سرسختی روان شناختی(B=-1.399، sig=0.05) میانجی کامل بود. همچنین مدل نهایی پژوهش با داده ها از نظر شاخص های مطلق، تطبیقی و مقتصد برازش داشت(GFI=0.925; TLI= 0.953، RMSEA= 0.056).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، افراد با سرسختی بالا، تقاضاهای شغلی را به عنوان چالشی ادراک می کنند که باید با آن درگیر شوند و بر آن کنترل پیدا کنند و لذا تقاضاهای شغلی در مورد این افراد نمی تواند لزوما منجر به استرس و افسردگی گردد. افراد برون گرا نیز با توجه به عواطف مثبت، حمایت اجتماعی و گرایش به موفقیت، با تقاضاهای شغلی سازگار می شوند و این تقاضاها منجر به استرس در آنان نمی گردد. با توجه به نتایج این پژوهش به شرکت ها و سازمان ها پیشنهاد می گردد که در فرآیند گزینش و آموزش خود در مشاغل با تقاضاهای شغلی بالا، سرسختی روان شناختی و برون گرایی آنان را مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، افسردگی شغلی، تقاضاهای شغلی، سرسختی روان شناختی، برون گرایی
 • میلاد احمدی مرزاله، شهرام وثوقی*، امیر کاوسی دولانقر، حسین جامه بزرگ صفحات 107-117
  سابقه و هدف
  در مدیریت پیشرفته، منابع انسانی محور اصلی توسعه پایدار هستند. [1]HSE سیستمی است که به صورت یکپارچه و با چینش هم افزای نیروی انسانی، امکانات و تجهیزات سعی در ایجاد محیطی سالم و به دور از حادثه و خسارت دارد. جو ایمنی واژه ای است که در توصیف بینش های مشترک کارکنان از نحوه مدیریت ایمنی در محیط کار مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از انجام مطالعه بررسی ارتباط سطح آگاهی از سیستم مدیریت HSE و جو ایمنی در کارکنان پالایشگاه نفت کرمانشاه بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مقطعی تحلیلی- توصیفی انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه کارکنان یکی از پالایشگاه های نفت ایران بود. پس از طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه سطح آگاهی کارکنان از سیستم مدیریت HSE، از پرسشنامه جو ایمنی دانشگاه لافبرو نیز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ی 22 انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین امتیاز سطح آگاهی از سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست (HSE) جمعیت مورد بررسی برابر 85/20 با انحراف معیار 82/4 بود. میانگین امتیاز جو ایمنی جمعیت مورد بررسی برابر 04/157 با انحراف معیار 415/22 بود. با توجه به نمره دهی پرسشنامه ی ارزیابی جو ایمنی، 229 نفر ( 8/89 %) از کارکنان مورد بررسی در طبقه ی جو ایمنی مثبت و 26 نفر (2/10 %) در طبقه ی جو ایمنی منفی، قرار داشتند. همچنین ارتباط جو ایمنی و سطح آگاهی از سیستم مدیریت HSE معنادار گشت (05/0> P).
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش اهمیت توجه به ویژگی های جمعیت شناختی و شغلی روی جو ایمنی و سطح اگاهی از سیستم مدیریت HSE را نشان داد. نتایج این مطالعه موید سطح آگاهی از سیستم مدیریت HSE متوسط در کارکنان پالایشگاه مربوطه است. این مطالعه نمایه ای از وضعیت جو ایمنی در پالایشگاه مورد بررسی را ارائه می دهد، که می تواند به عنوان یک شاخص پیشگیرانه برای تدوین خط مشی و ارزیابی عملکرد ایمنی سازمان به کار رود.
  [1] Health، Safety and Environment
  کلیدواژگان: سطح آگاهی، جو ایمنی، سیستم مدیریت HSE، پالایشگاه نفت
 • ابراهیم تابان، سید باقر مرتضوی*، شهرام وثوقی، علی خوانین صفحات 118-127
  زمینه و هدف
  صدا یکی از مهم ترین عوامل زیان آور محیط صنعتی به شمار می آید. اثرات مهم صدا بر سلامتی می توان به آسیب دستگاه شنوایی، اثرات بر روی اندام بینایی، اثرات عصبی و روانی، سیستم هورمونی، اثرات فیزیولوژیکی و اثرات ذهنی اشاره کرد. بدلیل اهمیت اثرات هورمونی صدا بر بدن، هدف این مطالعه اثر مصرف خوراکی پودر سیر بر تغییرات سطح گلوکز ، کورتیزول و وزن بدن موش سوری نر دیابتی مواجهه یافته با صدا بود.
  روش بررسی
  36 موش سوری نر بالغ بصورت تصادفی به چهارگروه تجربی و دو گروه کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی شامل گروه غیر دیابتی مواجهه با صدا و به همراه جیره حاوی یک درصد پودر سیر، گروه دیابتی(با تزریق داروی استرپتوزوتوسین به میزان (mg/kg60 ) ) در معرض صدا فوق الذکر و با جیره حاوی یک درصد پودر سیر بودند. صدا توسط نرم افزار Cool Editبه مدت 30 روز و هر روز به مدت 8 ساعت انجام گرفت. در پایان دوره مواجهه، موش های هر گروه 24 ساعت پس از مواجهه با صدا در حالت ناشتا میزان هورمون کورتیزول و سطح قند خون انداه گیری شد.
  یافته ها
  این تحقیق نشان دادکه سطح گلوکز در نمونه های غیر دیابتی و دیابتی تحت مواجهه صدا در مقایسه با نمونه های شاهد اختلاف معناداری (002/0>P) دارند. همچنین سطح کورتیزول در نمونه های غیر دیابتی و دیابتی تحت مواجهه صدا در مقایسه با نمونه های شاهد اختلاف معناداری (002/0>P) نشان داد.
  نتیجه گیری
  مواجهه با صدا 90 دسی بل در گستره فرکانسی 5700-700 هرتز می تواند باعث افزایش سطح سرمی گلوکز و کورتیزول را تقویت نماید. و پودر سیر در کاهش میزان هورمون های کورتیزول و قند خون در طی این دوره مواجهه اثری نداشت.
  کلیدواژگان: پودرسیر، کورتیزول، گلوکز، سروصدا
 • شهناز طباطبایی، رضا خانی جزنی، امیر کاوسی دولانقر، سید محمد سید مهدی، زهرا نجفی صفحات 128-137
  زمینه و هدف
  با توجه به اینکه آسیب های اسکلتی-عضلانی مرتبط با کار از جمله بزرگترین علل ازکار افتادگی کارکنان است و افراد زیادی از آن رنج می برند و منجر به هزینه های هنگفت می شود، بررسی علل مرتبط با آن از اهمیت زیادی برخوردار است. عوامل روانشناختی، از علل مهم بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی محسوب می شوند. از اینرو، تحقیقی با هدف بررسی ارتباط بین برخی عوامل روانشناختی و دردهای اسکلتی-عضلانی با متغیرهای دموگرافیکی در کارکنان یک بیمارستان دولتی ، انجام شد.
  روش بررسی
  این تحقیق توصیفی- تحلیلی بود جهت جمع آوری داده ها، 4پرسشنامه تحت عناوین پرسشنامه های: (1) اطلاعات دموگرافیکی،(2)استرس شغلی، (3) توانایی شناختی و (4) میوزیک که اعتبار و روایی مناسبی داشتند، بکار گرفته شد. جامعه آماری شامل800 نفرکل کارکنان بیمارستان را در بر می گرفت که نمونه 264 نفری بطور تصادفی از کل انتخاب شدند و از آمار توصیفی و استنباطی(آزمون های t ،F) برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری بین توانایی شناختی و میزان استرس شغلی با اختلالات اسکلتی-عضلانی وجود داشت، فقط بین توانایی شناختی و درد شانه تفاوت معنی داری دیده نشد. بین میزان استرس شغلی با متغیر های دموگرافیک(جنسیت(0/01=P)، تاهل(0/05=P)،تحصیلات(0/02=P)) تفاوت معنی داری وجود داشت و همچنین بین توانایی شناختی با متغیر های دموگرافیک( جنسیت، تاهل و تحصیلات) تفاوت معنی داری دیده نشد.
  نتیجه گیری
  شاغلین بیمارستانها که زیر مقیاس‏های توانایی‏ شناختی آنها در سطح متوسط و پایین تر از آن قرار دارند، از دردهای اسکلتی-عضلانی و استرس شغلی بیشتری رنج می برند. چنانچه از نتایج این تحقیق و سایر تحقیقات بر می آید، افرادی که توانایی تفکر انعطاف پذیر دارند، از توجی هات جایگزین استفاده کرده، به صورت مثبت چارچوب افکاری خود را بازسازی می کنند و موقعیتهای چالش برانگیز یا رویدادهای استرس زا را می پذیرند و در مقایسه با کارکنانی که انعطاف پذیر نیستند از نظر روانشناختی، تاب آوری بیشتری در برابر مشکلات دارند. علاوه بر این بین متغیر های جنسیت، تاهل و تحصیلات با میزان استرس شغلی ارتباط وجود دارد.
  کلیدواژگان: عوامل روانشناختی، دردهای اسکلتی، عضلانی، توانایی های شناختی، متغیرهای دموگرافیکی، کارکنان بیمارستان
 • عرفانه رحمانیان، محمد عرب، سید مصطفی حسینی، محمد مردانی* صفحات 138-146
  زمینه و هدف
  عدالت سازمانی تلقی کارکنان از میزان رعایت انصاف و برابری در محیط کار می باشد و پاسخگویی به معنی توانایی سیستم های بهداشتی برای پاسخ به انتظارات غیر پزشکی مردم است؛ یکی از مهم ترین اجزا در یک نظام بهداشتی، بیمارستان ها هستند و افزایش پاسخگویی بیمارستان ها در قبال مردم یکی از عوامل موثر بر درک عدالت است از این رو مطالعه حاضر به بررسی رابطه عدالت سازمانی و پاسخگویی در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران پرداخته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده که بصورت مقطعی انجام شده و نمونه آن شامل 342 نفر از بیماران و کارکنان بیمارستان های منتخب علوم پزشکی تهران بود. ابزارهای مورد استفاده، پرسشنامه عدالت سازمانی و پاسخگویی است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره کلی عدالت سازمانی بیمارستان های مورد مطالعه 15/17 ± 62/06 و میانگین نمره پاسخگویی این بیمارستان ها 19/20 ± 104/12 بود که هردو در سطح متوسط طبقه بندی می شوند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون، رابطه معنادار و مستقیمی را در تمامی ابعاد عدالت سازمانی در مقایسه با ابعاد پاسخگویی، نشان می دهد (0/001>p).
  نتیجه گیری
  باتوجه به رابطه مستقیم و معنادار ابعاد عدالت سازمانی و پاسخگویی، و نیز نقش آنها در افزایش کیفیت خدمات و درک بهتر خدمات ارائه شده توسط بیماران؛ ضروری بنظر می رسد که خط مشی هایی، در جهت رفع موانع ارتباطی بین کارکنان و بیماران تنظیم شود و اقداماتی در جهت افزایش عدالت در سطوح سازمان که منجر به افزایش پاسخگویی می شود، انجام گیرد.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، پاسخگویی، بیمارستان ها
 • ناصر ناستی زایی*، حسین جناآبادی، رضا نوروزی کوهدشت صفحات 147-156
  زمینه و هدف
  در گذشته، تنها به تئوری سازی، تحقیق و کاربرد مثبت گرایی در حوزه روان شناسی توجه می شد، ولی اکنون، تحقیقات مثبت گرایی در حوزه رفتار سازمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی رابطه رفتار سازمانی مثبت گرا با رفتار شهروندی سازمانی و کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.
  مواد و
  روش
  مطالعه حاضر توصیفی- رابطه ای بوده که به شیوه نمونه گیری طبقه ای در دسترس تعداد 205 نفر از اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مهرماه 1394 از طریق سه پرسشنامه سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007)، رفتار شهروندی سازمانی ویلیام و اندرسون (1991) و کیفیت زندگی کاری والتون (1973) مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و رگرسیون چندگانه همزمان با کمک نرم افزارspss21 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات رفتار سازمانی مثبت گرا (593/0± 99/3)، رفتار شهروندی سازمانی (876/0± 76/3)، کیفیت زندگی کاری (365/0± 83/3) بود که همه موارد در سطح بالاتری از میانگین نظری (3) قرار داشتند. مقدار ضریب همبستگی رفتار سازمانی مثبت گرا و مولفه های خودکارآمدی، تاب آوری، امیدواری و خوش بینی با رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب 65/0، 607/0، 531/0، 616/0 و 633/0 بود (01/0p<). بر اساس نتایج رگرسیون مولفه های خودکارآمدی، امیدواری و خوش بینی 5/44 درصد از واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تببین می کنند (05/0p<). مقدار ضریب همبستگی رفتار سازمانی مثبت گرا و مولفه های خودکارآمدی، تاب آوری، امید و خوش بینی با کیفیت زندگی کاری به ترتیب 549/0، 558/0، 539/0، 475/0 و 46/0 بود (05/0p<). بر اساس نتایج رگرسیون مولفه های خودکارآمدی و تاب آوری 6/33 درصد از واریانس کیفیت زندگی کاری را تببین می کنند (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با افزایش رفتار سازمانی مثبت گرا (خودکارآمدی، تاب آوری، امیدواری و خوش بینی)، رفتار شهروندی سازمانی و کیفییت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاه نیز افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: رفتار سازمانی مثبت گرا، رفتار شهروندی سازمانی، کیفیت زندگی کاری، اعضای هیات علمی
|
 • Monireh Khadem, Farnoush Faridbod, Parviz Norouzi, Abbas Rahimi Foroushani, Mohammad Reza Ganjali, Rasoul Yarahmadi Pages 1-12
  Background And Aims
  Dicloran pesticide is used to inhibit the fungal spore germination for different crops. Due to the increasing application of pesticides, evaluating the occupational and environmental exposures by reliable and accurate analytical methods is necessary. This work was aimed to design the high selective sensor to determine the dicloran in biological and environmental samples.
  Methods
  Multi-walls carbon nanotubes and a molecularly imprinted polymer (MIP) were used as modifiers in the senor composition. A dicloran MIP was synthesized and applied in the carbon paste electrode (CP). After optimizing the electrode composition, it was used to determine the concentration of analyte. Parameters affecting the sensor response, such as sample pH, electrolyte concentration and its pH, and the instrumental parameters of square wave voltammetry were selected following some experiments.
  Results
  The MIP-CP electrode showed very high recognition ability for determining of dicloran in different matrices (tap water, river water, and urine). The obtained linear range was 1×10-6 to 1×10-9 mol L-1. The detection limit was 4.8×10-10 molL-1. No interfering effects was seen due to the other compounds in matrix.
  Conclusion
  Selective sensors can successfully used to determine the analyte of interest in different environmental and biological samples without special sample pretreatment before analysis.
  Keywords: Dicloran, Molecularly imprinted polymer, sensor, Biological monitoring
 • Firooz Raznahan*, Saber Taghipour Pages 13-21
  Background And Aims
  According to the negative affect of occupational accidents on employees and organizations, the aim of this study is to investigate the effect of two vital elements that less attention, personality with two dimension (extraversion and responsibility) and perceived working pressure on the creation of occupational accidents.
  Methods
  this study by the goal and data collection method, respectively is application and a description and specially is a cross-sectional survey. The population of this research is the National Iranian Gas Company Employees Over the 7659. The sample size was selected by sampling methods Quota, over the 431. Personality Adjusted Questionnaire by robbertz et al (2006) based on Neo personality model and perceived working pressure scale by Glendon and Litherland (2001) Have formed the research assessment tools and Data Collected were analyzed with the Pearson correlation coefficient and logistic regression tests were analyzed.
  Results
  Results showed a significant negative correlation between personality and perceived working pressure. Also Logistic regression analysis showed that the extraversion and responsibility have negative impact on occupational accidents and perceived working pressure has positive impact on occupational accidents (p
  Conclusion
  the employee that More accountable and oriented output are less accident also with reduce of perceived working pressure can reduce the rate of occupational accidents.
  Keywords: occupational accidents, extraversion, responsibility, perceived working pressure
 • Bahram Kouhnavard, Narjes Rajaei Behbahani, Negin Soleimani* Pages 22-33
  Background And Aims
  sleep quality and fatigue are major aspects of human social life and can intrigue tension in healthcare workers, which ultimately causes dissatisfaction, quitting job and providing incorrect services to clients. This study aimed to determine the association between quality of sleep and chronic fatigue syndrome in nurses and radiology workers in hospital.
  Methods
  This cross sectional study was conducted in 2016. The statistical society consists of radiology employees and a control group (nurses) who were working in hospitals belonging to Yazd University of Medical Sciences. The data was collected by using questionnaire. Independent t tests, chi-square and Pearson correlation coefficients were applied to analyze data.
  Results
  The mean overall chronic fatigue syndrome was 77.4 ± 64.10 which the 39.17% (n = 16) of individuals suffered from chronic fatigue syndrome (7 radiology employees and 9 nurses). Moreover 61.82% (n = 76) of persons showed no Chronic fatigue (33 of radiology staff and 43 nurses). The overall score of quality for Radiology staff was significantly lower than nurses’ score (P=0.003). The average delay in falling asleep and using sedation pills in the radiology staff were significantly lower than nurses, (P=0.001) and (P=0.00) respectively. Also upper chronic fatigue syndrome linked to the increase in the overall quality of sleep, sleep latency, sleep disorders and functional disorders.
  Conclusion
  with respect to results, reduction in the quality of sleep causes increase of chronic fatigue syndrome in nurses. In addition, radiology staffs undergo better sleep quality.
  Keywords: quality of sleep, chronic fatigue syndrome, radiology employees, nurses, hospital
 • Hamid Kariznovi, Ali Asghar Farshad, Rasoul Yarahmadi, Yahya Khosravi, Peyman Yari Pages 34-45
  Background And Aims
  Accidents happened as a result of LPG leakage emphasizes the importance of the consequence analysis of fire and explosion in LPG storage tanks. The purpose of this study is to analysis the consequences of fire and explosion in a cylindrical LPG storage tank in an oil and gas industry.
  Method
  In this analytical study, four possible failure scenarios including 1) rupture in the cylindrical LPG tank 2) leakage from the loading line 3) leakage from the tank manhole and 4) undesirable opening of the safety valve, and their fire and explosion consequences were simulated by PHAST software. Then the results were compared with existing standards
  Results
  The scenario of tank rupture leads to a radiation flux 37.5 kw/m2 affect a radius of 290 m from tank location that can cause major life and property losses. As the result of a flash fire due to the tanker rupture, there is a possibility of life-threatening to a radius of 520 m. An explosion (resulting from the tank rupture) with blast wave of 0.2 bar affect a radius of 2092 m that can cause the life and property losses. The scenario of leakage from the tank manhole leads to jet fire, explosion and flash fire. Also, the jet fire and flash fire will follow by the scenarios of leakage from the loading and undesirable opening of the safety valve.
  Conclusion
  With attention to severity the tank rupture and the likelihood of occurrence of the domino effect, it is recommended to substitute the horizontal cylindrical LPG tanks by the spherical ones. Also, an emergency response plan should be established based on the result of this study.
  Keywords: Consequence Analysis, Fire, Explosion, LPG Tank, PHAST
 • Zeinab Jahanbani, Farhang Sereshki*, Mohammad Ataei, Keramat Ghanbari Pages 46-55
  Background And Aims
  coal mines fire is one of the most important problems in all coal production countries. The purpose of the present study was the risk assessment of fires based on Fault Tree Analysis method in fuzzy environment in the coal mines.
  Methods
  In this research, according to a review of all the latest, known and credible studies about fires from around the world, many important and effective parameters were identified. Afterwards, the causes of firewere determined using FTA method. In order tocalculate the probability ofbasiceventsandeventually reach therate ofoccurrence ofthe topevent(risk of fire) andregarding this fact thatthe possibility ofachievingpreciselythe basic eventsinthefault tree of this event is difficultandwithuncertainty, so fuzzy logic and fuzzy numbers were used to assign probability weight to basic events. Then the probability of top event was determined using the appropriate equations. The critical Minimal Cut Sets (MCS) were determined using Fussell-Vesely equation.
  Results
  The results showthatthe probability ofthe risk offirein Eastern Alborz Coal Mines is 39.38%, sothat it is thehighlevels ofrisktostaff involved inthisvital and important industry. The existence of gasandcoal dustin site ofwelding, was identifiedasthe most criticalparameter.
  Conclusion
  The using offuzzy logicinfault treeanalysis method increaseaccuracyand reduceuncertaintyincalculations. Also it makes the evaluationseasier.
  Keywords: fire, Coal Mines, Risk Assessment, Fault Tree Analysis Method (FTA), Fuzzy Logic, Basic Event, Top Event, Minimal Cut Sets (MCS)
 • Amirhossein Davoudian Talab, Gholamreza Azari*, Mohsen Hashem Por, Somayeh Parvin Pages 56-65
  Background And Aims
  The use of safety signs is one of the common methods of Informing and alerting the workers in relation whith type and severity of hazards in the workplace, These signs use to inform a person of danger And encourage him to do the protective measures. According to this, appropriate comprehension of safety signs in workplace is very important, The purpose of this study was evaluation of the perception of safety signs and related factors.
  Methods
  This Analytical-Descriptive study was done in 2013-2014 for 3 provinces in industrial region of Khuzestan, Fars, and Tehran. Samples in this study were 370 workers of these states who werent colorblind., this study use a standard questionnaire from international organization standard (ISO 9186-1) and American National Standards Institute understanding Criteria of safety signs(ANSIZ535.3)also the questionnaire of demographic information were be used. 13 safety signs were utilized for determination of the perception. Stratified – Random sampling methods for sampling and statistical test of Chi-Squer for analyzing data were applied, by means of SPSS (ver.16) and excel software.
  Results
  The results showed that comprehension of safety signs divided by province and according to standards ANSI Z535.3 and ISO3864, Most of the correspondence respectively with 76% and 92%, related to the province Khuzestan, also results showed that all safety signs have a significant relationship between the perception of signs and type of industry P
  Conclusions
  The results showed that the type of industry, educationand level and sex is factors which affecting the comprehension but shiftwork Can not Effective factor on safety signs perception, also with regards to, more than the standard illusive limit “Emergency exits” and “Wearing face shield “safety signs, redesign this sign is urgent need.
  Keywords: Safety Sign, industerial worker, comprehension
 • Azin Shamaie, Manouchehr Omidvari*, Farhad Hosseinzadeh Lotfi Pages 66-75
  Background And Aims
  Assessment of performance indicator is one of the most important issues in the managerial systems that should be done in a correct way. The accuracy of the assessment is influenced by the assessor's judgment. This study was done in order to determine pattern of assessing of HSE unit performance in the steel industries.
  Methods
  In this study, 7 experts were defined indicators for assessing the performance of HSE units in the steel industry. Then, the weights of the indicators were obtained by fuzzy linguistic terms. Then, one of the largest steel industries was assessed by using normalized weights of the indicators.
  Results
  the results of this study showed, that the most important index in Health domain is occupational disease control program (0.057) and the most important index in safety domain is fire hazard control program (0.062) and in Environmental domain was air pollution control program (0.054). Also, the results showed that the most common causes of reduced HSE unit performance were related to health and environment domains indices.
  Conclusion
  Results showed that the majority of safety indicators were influenced by HSE Managerial Systems in the short term; however, this system needs more time to show its efficacy in the Health and Environmental domains indicators.
  Keywords: Performance Assessment, Steel Industries, HSE, HSE performance indices
 • Alireza Pakghohar, Mostafa Pouyakian, Abolhasan Shaheri, Mahnaz Saremi* Pages 86-76
  Background And Aims
  Patient handling tasks are the major causes of musculoskeletal disorders, such as low back pain, among nursing staff. MAPO technique is a quantitative method of ergonomic evaluation that provides risk level of musculoskeletal disorders due to patient transfer in hospital wards by calculating MAPO index. The objective of the present study was to conduct an ergonomic evaluation of governmental hospitals in Qazvin city using MAPO method.
  Methods
  This cross-sectional study included 43 wards in 6 governmental hospitals in Qazvin city. Data were collected using the MAPO index checklist during an interview with the head nurse and on-site inspection of wards. Statistical analysis was performed using spss version 16.
  Results
  Evaluation of hospitals by MAPO method revealed that 21% of hospital wards were at risk level 1, 46.5% at risk level 2 and 32.5% at risk level 3. The results indicated that there was not a significant difference between mean of MAPO Index values in studied hospitals (p = 0.0301) but there was a significant difference between mean of MAPO index values at types of wards investigated (p= 0.014). Among all studied wards, orthopedic had highest risk and NICU had lowest risk.
  Conclusion
  The effective factors on MAPO risk in hospital wards could be the absent, inadequate or insufficient of patient lifting devices, minor aids, wheelchair, structural features of environment (bathroom, toilet, patient room), and training of nurses according to patients handling number of nurses with regards to disable patients.
  Keywords: Hospital, Patient handling, MAPO Index, musculoskeletal disorders, Priority, Gazvin city
 • Rasoul Yarahmadi*, Peyman Yari, Yahya Khosravi, Masoud Salehi, Hamid Kariznovi Pages 87-96
  Background And Aims
  correspondence analysis method and preparation of accident and occupational hazards pattern enables forecasts and predictions of accidents and prioritizations of risks and injuries to be obtained automatically. The procedure for any company, regardless of its size is applicable. This study presents the first model accidents and occupational hazards as a first step to identify and predict accident in the workforces.
  Method
  initially was collected reports of occupational accidents registered in the Social Security for a period of ten years (2005 – 2015) (222,300 accidents) and the type of risk and injury related to any of the accidents have been codified following the criteria of the International Labor Organization. In the next step, the average annual occupational accidents summarized in a contingency table, include of risk (R) as row and injury (A) as column, it called risk-injury matrix. Correspondence analysis was selected as the suitable method for optimizing the risk-injury matrix functions. Thus, we were used statistical software STATISTICA and correspondence analysis test for data analysis.
  Results
  The obtained risk-injury group (the first pattern accidents and occupational hazards) include of six risks and seven injuries that the obtained pattern is composed of two dimensions: dimention1, with eigenvalue =0/562, dimention2, eigenvalue 0/419% is 78/6% of the total variance. The greatest affinities are contact with hot material (R11) with burn (A12); Accidents caused by burning and corrosive materials (R12) with other injuries (A18) and multiple injuries (A17); Contact with chemicals (R14) and accidents caused by toxic substances (R15) with gas shock (A14); Contact with electrical equipment (R13), explosions and fires (R17) with suffocation (A16) and poisoning (A13) and environmental hazards (A15) is the least affinity with other variables. Overall, mentioned variables have less affinity than other 23 variables.
  Conclusion
  This obtained risk-injury group includes all the of risk and injury variables related to the appearance of historically recent technological problems, the industrial revolution and scientific and technical development. In this group the Industrial accidents are identified in this group as risks associated with the work environment, and injuries being caused by the environment. This study is the first step to anticipate accidents and occupational hazards and prioritize risks and injuries and we can use these results fully to the goals came in the later stages.
  Keywords: correspondence analysis, risk-injury matrix, risk, injury, industrial accident
 • Sayyed Meysam Dibaji, Sayyed Hamidreza Oreyzi Samani*, Mohammadreza Abedi Pages 97-106
  Background And Aims
  Stress and depression are the main reasons for the decline in labor productivity. Due to the changes are very difficult in job stress factors, the role of personality variables that can soften the effects of these factors is very important.This study examined the mediating role of psychological hardiness and extraversion in the relationship between job demands and stress and depression have been conducted.
  Methods
  This study was descriptive-analytical study. The research sample consisted of 184 working men that selected via convenience sampling in Isafahan province and were completed the Morgeson and Humphrey’s knowledge characteristics(2006), revised Norwegian hardiness scale(Hystad et al, 2010), Beck depression inventory(1996), Warttig et al perceived stress(2013) and extraversion subscale in NEO_FFI(Costa & McCrae, 1989).
  Results
  The findings of this research showed that in the relationship between job demands and job stress, hardiness(B=-0.366, sig=0.05)and extraversion(B=-0.155, sig=0.05) play perfect mediator role and psychological hardiness mediates perfectly the relationship between job demands and depression(B=-1.399, sig=0.05). In the basis of absolute, comparative and parsimony fit index; the final version of the research model has goodness of fit(GFI=0.925, TLI= 0.953, RMSEA= 0.056).
  Conclusion
  According to the results, for people with high hardiness, job demands are perceived as a challenge that must be engaged and control them. Therefore job demands for these people cant necessarily lead to stress and depression. Extroverts also due to positive emotions, social support and orientation to success, are consistent with job demands and these demands will not lead to stress in them. According to the results, it is recommended that companies and organizations in the process of selection and training in jobs with high job demands consider hardiness and extraversion.
  Keywords: Job stress, Job depression, Job demands, Psychological hardiness, Extraversion
 • Dr Milad Ahmadi Marzaleh, Dr Shahram Vosoughi*, Amir Kavousi, Hosein Jameh Bozorg Pages 107-117
  Background And Aims
  In advanced management, human resources are the center of sustainable development. The main objective of the implementation of safety management systems, safety and the environment, ensure the deployment of these elements in the organization's strategies. Health, Safety and Environment (HSE) is a system which is as integrated and synergistic arrangement of human resources , facilities and equipment and try to create a healthy and environment away from the accident, damage and waste. Safety climate is a term that describes a common vision of staff of how the safety management is used in the workplace. This study was conducted to determine the relationship between safety climate with an awareness level among employees of the HSE management system in oil refinery in Kermanshah.
  Methods
  The study population was employees in one of the oil refineries in Iran. After designing and questionnaire psychometric assessment of staff knowledge of HSE management system, Loughborough safety climate questionnaire was used. Data analysis was performed using SPSS 22 software.
  Results
  The results of this study showed a moderate awareness of HSE Management System in refinery workers (mean of 20.85). The relationship between safety climate and awareness level of HSE management system got significant.
  Conclusion
  The findings of this study showed the importance of regarding to demographic and occupational characteristic on safety climate and awareness level of HSE Management System. In this regard, appropriate and proper management policy should strive to improve the situation. The results of this study present a profile of the safety climate situation in the surveyed refinery, which can be used as a preventive indicator for providing and promoting policy and safety performance evaluation and of its results ,they use to improve organizations safety.
  Keywords: Level of Awareness, Safety Climate, Health, Safety, Environment Management System, Oil Refinery
 • Ebrahim Taban*, Seyyed Bagher Mortazavi, Shahram Vosoughi, Ali Khavanin Pages 118-127
  Background And Aims
  Noise is one of the harmful parameters of the industrial environments. It affects the human health in different aspects including harmful effects on hearing damage, vision, neurological and psychiatric, hormones, physiological and mental systems. Paying attention to the importance of hormonal effects on human body, the aim of the present study is to investigate the effects of noise exposure on variation of serum levels of Glucose and Cortisol at Syrian adult male mouse.
  Methods
  36 Syrian adult male mice were randomly selected in six experiment and control groups. The experimental group was at condition of exposure to noise with 90dB intensity in frequency range of 700-5700 Hz. The control group was at the same condition with injection of Streptozotocin (in amount of 60mg/kg). Cool Edit software was used for noise generation and control in 30days (8hours per day). Finally, the mice fasting Cortisol and blood pressure levels were measured 24h after finishing of the exposure period for mice of the both groups.
  Results
  the present research indicated that the Glucose level had significant difference (P
  Conclusion
  Exposure to noise with 90dB intensity at frequency range of 700-5700Hz can increase the serum levels of Glucose and Cortisol. Hence, variation indicated that diet with 1% of garlic has not affected the Cortisol hormone and blood sugar levels during the exposure period.
  Keywords: Garlic, Cortisol, Glucose, Noise
 • Shahnaz Tabatabaei, Reza Khani, Amir Kavoosi, Seyed Mohammad Seyed Mehdi, Zahra Najafi Pages 128-137
  Background And Aims
  The work-related musculoskeletal injuries are important factors to hurt staff health. Many people suffer from work-related impairment and disability that create high costs for both employees and employers. There are various reasons to obvious musculoskeletal pains and psychological factors can be one of them. The main purpose of present study was to investigate the relationship between psychological factors and musculoskeletal pains with respect to demographical variables in hospital staff.
  Methods
  This descriptive –analytical study consisted 264 out of 800 total population of staff who were randomly selected. 1.Demographical, 2.stress, 3.cognitive abilities and 4.Music questionnaires were used for data collection. The reliability and validity of questionnaires were fit with research purpose. Descriptive and inferential statistics (t and F tests) were employed for data analysis.
  Results
  There were significant differences between staff cognitive abilities and job stress with respect to their musculoskeletal pains in back and neck but there were not found significant differences between staff cognitive abilities with their shoulders pain. There were significant differences between staff job stress and demographical variables (gender(P=0.01), marital status(P=0.05) and education(P=0.02)) and there were not found significant differences with their cognitive abilities.
  Discussion and
  Conclusion
  In general, it can be concluded that some employees such as nurses suffer from job stress and musculoskeletal pains who have cognitive abilities in the level of average and lower. Conversely, those people who have flexible thinking ability can utilize alternative explanation, reconstruct frame of their thoughts positively and accept challenging situations or stressful events. They are more resilience in comparison with people who are not flexible.their shoulders pain. There were significant differences between staff job stress and demographical variables (gender, marital status and education) and there were not found significant differences with their cognitive abilities.
  Conclusion
  In general, it can be concluded that some employees such as nurses suffer from job stress and musculoskeletal pains who have cognitive abilities in the level of average and lower. Conversely, those people who have flexible thinking ability can utilize alternative explanation, reconstruct frame of their thoughts positively and accept challenging situations or stressful events. They are more resilience in comparison with people who are not flexible.
  Keywords: Psychological Factors, Musculoskeletal Pains, Cognitive Abilities, Demographical Variables, Hospital Staff
 • Erfaneh Rahmanian, Mohammad Arab, Seid Mostafa Hosseini, Mohammad Mardani* Pages 138-146
  Background And Aims
  Organizational justice has shown the perception of fairness and equality in the workplace by staff and responsibility is the ability of Health systems in response to people's non-medical expectations. One of the important components in a health care system is hospitals and the increased responsibility of hospitals is one of the factors affecting the perception of justice. Therefore, this study examines the relationship between organizational justice and responsibility in hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences.
  Methods
  This is a cross-sectional descriptive and analytic study and the samples include 342 patients and employees of selected hospitals of Tehran University of Medical Sciences. Organizational justice questionnaires and responsibility were used for data collection. Data were analyzed descriptively and Pearson Correlation Coefficient using SPSS.
  Results
  The mean score of organizational justice of studied hospitals was 62.06 ± 15.17, and the mean score of responsibility was 104.12±19.20 that both of them were classified at the intermediate level. The result of Pearson Correlation Coefficient showed a direct significant relationship in all dimensions of organizational justice in compare with the dimension of responsibility (p
  Conclusion
  According to direct significant relationship between organizational Justice and responsibility and their role in increasing the quality of services and understanding services provided for patients, it seems necessary to set policies in order to eliminate communication barriers between staff and patients and do actions to increase justice in organizations and consequently increase responsibility.
  Keywords: Organizational Justice, responsibility, Hospitals
 • Naser Nastiezaie*, Dr Hosein Jenaabadi, Reza Noruzikuhdasht Pages 147-156
  Background And Aims
  Although in the past, only theorization, conducting studies on the issue and application of positivism in the field of psychology were considered, these days, carrying out research on positivism in the field of organizational behavior has also been taken into consideration. In this regard, the objective of the present study was to examine the relationship positive organizational behavior with organizational citizenship behavior and quality of work life among faculty members of Zahedan University of Medical Sciences.
  Materials: This descriptive study followed a correlation design. Using stratified convenience sampling method, 205 faculty members of Zahedan University of Medical Sciences in October 2015 were selected and studied through applying three questionnaires of Luthans et al.’s Psychological Capital Scale (2007), William and Anderson’s organizational citizenship behavior Scale (1991) and Walton’s quality of work life questionnaires (1973). To analyze the data, Pearson correlation coefficient and simultaneous multiple regression analysis were used via SPSS21.
  Results
  Mean score of positive organizational behavior (3/99±0/593), organizational citizenship behavior (3/76±0/876) and quality of work life (3/83±0/367) were all higher than the theoretical mean (3). Correlation coefficients of positive organizational behavior, self-efficacy, Resiliency, hope, optimism with organizational citizenship behavior were respectively 0/65, 0/607, 0/531, 0/616, and 0/636 (p
  Conclusion
  By increasing Positive organizational behavior (self-efficacy, Resiliency, hope, optimism) organizational citizenship behavior and quality of work life of faculty members will also increase.
  Keywords: Organizational Justice, Positive Organizational Behavior, Work Engagement, Faculty Members