فهرست مطالب

 • سال پانزدهم شماره 2 (پیاپی 58، تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/05
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سارا شاه آبادی *، محمدرضا سعیدی، سید محمد مهدی هزاوه ای، سعید بشیریان، منوچهر کرمی، بهجت مرزبانی صفحات 98-109
  زمینه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی یکی از دلایل مهم مرگ و میر در دنیا به حساب می آید. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت عوامل خطر رفتاری (تغذیه نامناسب، کم تحرکی، مصرف سیگار و الکل) و غیر رفتاری (استرس، قندخون بالا، چربی خون نامناسب و فشارخون بالا و چاقی) در بیماران قلبی عروقی بستری شده در بیمارستان قلب کرمانشاه انجام شد. این پژوهش یک مطالعه نیازسنجی به منظور طراحی مداخلات برای کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی بود.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی 402 نفر از بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر که برای اولین بار در بیمارستان امام علی (ع) شهر کرمانشاه بستری بودند مشارکت کردند. نمونه گیری به روش متوالی انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها، نسخه ایرانی پرسشنامه STEP wise سازمان جهانی بهداشت و پرونده بیماران بود. آنالیز داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمون های آماری متناسب انجام شد.
  نتایج
  4/60% شرکت کنندگان در مطالعه مرد بودند. میانگین و انحراف معیار سن بیماران به ترتیب 2/54 و 8/8 بود. 73% از بیماران وضعیت تغذیه ای نامناسب داشتند، 5/46% کم تحرک بودند، 36% مردان در طی یک سال گذشته الکل مصرف کرده بودند و 1/26% هم سیگاری بودند. 8/43% تحت استرس شدید و 3/49% مبتلا به دیابت بودند، 48% سابقه فشار خون بالا، 21% کلسترول بالا و 31% تری گلیسیرید بالا داشتند. 7/54% از بیماران دارای اضافه وزن و چاقی بوده و 61% چاقی شکمی داشتند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه مشخص شد که تغذیه نامطلوب نسبت به سایر عوامل خطر از شیوع بیشتری برخوردار است. چاقی، به خصوص چاقی شکمی یک عامل خطر مهم در بیماران بود. همچنین اختلال قند خون شیوع بیشتری نسبت به اختلال چربی داشت.
  کلیدواژگان: عوامل خطر، نیاز سنجی، بیماری های قلبی، کرمانشاه
 • مصطفی ملکی، علی موسوی زاده، سعادت پرهیزکار، محسن شمس * صفحات 110-120
  زمینه و هدف
  48% از زایمان ها در ایران به روش سزارین انجام می شود که بسیار بالاتر از مقدار توصیه شده سازمان بهداشت جهانی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مداخله مبتنی بر الگوی بازاریابی اجتماعی در کاهش قصد سزارین زنان باردار شکم اول انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی در عرصه بود که گروه هدف آن 39 نفر از زنان باردار شکم اولی بود که قصد سزارین داشتند و در شروع مطالعه در ماه حاملگی سوم و چهارم بودند. برای دستیابی به اجزای آمیزه بازاریابی اجتماعی پژوهش تکوینی انجام شد. بر اساس نتایج حاصل از آن مداخله طراحی و در زنان گروه هدف پیش آزمون و اصلاحات لازم انجام شد. مداخله به مدت یک ماه اجرا شد و اثربخشی آن حداقل یک ماه بعد بر اساس آزمون نسبت یک دامنه ارزیابی شد.
  نتایج
  میانگین سنی زنان باردار 82/25 سال بود. 5/38% از زنان مورد مطالعه دارای تحصیلات دیپلم و پایین تر و 5/61% دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. یک ماه بعد از اجرای مداخله قصد 30 نفر از زنان باردار به طور معنی دار تغییر کرد (01/0p=).
  نتیجه گیری
  الگوی مخاطب محور بازاریابی اجتماعی یک چارچوب علمی و اثربخش را در طراحی، اجرا و ارزشیابی مداخلات کاهش قصد سزارین فراهم می کند.
  کلیدواژگان: ترویج، زایمان طبیعی، زنان باردار شکم اول، بازاریابی اجتماعی
 • علی صفری مرادآبادی، تیمور آقاملایی، علی رمضانخانی، سکینه دادی پور صفحات 121-132
  زمینه و هدف
  سواد سلامت به ظرفیت کسب، پردازش، درک اطلاعات اساسی و خدمات مورد نیاز جهت تصمیم گیری های مناسب در زمینه سلامت اطلاق می گردد. با توجه به اهمیت بالای سواد سلامت در دوران بارداری و تاثیر مستقیم آن بر روی جنین، مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سواد سلامت زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس در سال1394 انجام شد.
  روش کار
  مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی از نوع مقطعی بود و بر روی 250 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر بندرعباس به روش نمونه گیری ترکیبی از خوشه ایو تصادفی ساده با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بالغین صورت گرفت. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار آماری SPSS16و با استفاده از آزمون های آماری استنباطی تی مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه، آزمون تعقیبی توکی و رگرسیون خطی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین سنی مادران باردار 45/7±61/31 بود. 2/27% سواد سلامت ناکافی، 8/20% مرزی و 52% سواد کافی داشتند. سواد سلامت با تحصیلات (001/0>p)، سن (001/0>p)، شغل (001/0>p) و نحوه مراقبت های دوران بارداری (001/0>p) ارتباط معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد سواد سلامت مادران در حد ناکافی و مرزی بود. لذا تجدید نظر مواد آموزشی به زبان ساده و ارائه آموزش شفاهی و تصویری به زنان باردار، علاوه بر مواد آموزشی مکتوب که به صورت پوستر، پمفلت و بروشور در اختیار آنها داده شده است و همچنین ارتقاء مهارت های ارتباطی بین کارکنان بهداشتی و مادران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سواد سلامت، مادران باردار، بندرعباس
 • معصومه دشتیان، حسن افتخار اردبیلی*، کامبیز کریم زاده شیرازی، مصطفی شهمرادی، کمال اعظم صفحات 133-146
  زمینه و هدف
  خودمراقبتی توسط بیماران مبتلا به دیابت، نقش حیاتی در کنترل این بیماری و پیشگیری از عوارض ناشی از آن ایفا می کند. انجام فعالیت های فیزیکی و پایبندی به درمان دارویی از جمله ی این رفتارها در بیماران دیابتی است. فعالیت فیزیکی به کنترل قند خون، کاهش فشار خون، کاهش چربی و بهبود عملکرد قلبی تنفسی می انجامد و تبعیت از درمان دارویی نیز نقش حیاتی در کنترل مشکلات و عوارض ناشی از بیماری ایفا می کند لذا هدف از این پژوهش تعیین و پیش بینی مهم ترین عوامل موثر بر میزان فعالیت فیزیکی و تبعیت دارویی در بین بیماران دیابتی نوع دو بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده می باشد
  روش کار
  مطالعه ی مقطعی حاضر در سال 1395 بر روی 160 نفر از بیماران دیابتی نوع دو که به مراکز بهداشتی درمانی شهر یاسوج مراجعه کرده بودند، صورت گرفته است. اطلاعات شرکت کنندگان در پژوهش با روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی و با استفاده از پرسشنامه های تبعیت دارویی، فعالیت جسمانی و نظریه رفتار برنامه ریزی شده، جمع آوری گردید و در نهایت داده ها با شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و برای تمام آزمون ها مقادیر کمتر از 0/05 معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  میزان فعالیت فیزیکی در 45 % بیماران در سطح پایین، در 43 % آنها در سطح متوسط و تنها در 12 % بیماران در سطح خوب قرار داشت و در خصوص میزان تبعیت دارویی بیماران در وضع بهتری قرار داشتند و در 76 % آنها این میزان در سطح خوبی قرار داشت. در بین سازه های بررسی شده، کنترل رفتاری درک شده رابطه ی معنی داری با هر دو متغیر وابسته یعنی میزان فعالیت فیزیکی و میزان تبعیت دارویی نشان داد و نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه، همین سازه را به عنوان پیش گویی کننده ی میزان فعالیت فیزیکی و تبعیت دارویی در بین بیماران دیابتی نوع دو نشان داد.
  نتیجه گیری
  معنی دار شدن سازه ی کنترل رفتاری درک شده نسبت به سایر سازه ها در تبیین میزان تبعیت دارویی و میزان فعالیت فیزیکی، اهمیت تقویت جزء خود مراقبتی را در برنامه های سلامت گوشزد می کند و حمایت از برنامه هایی را که در آنها رویکرد خود مراقبتی مدنظر قرار گرفته است، بیشتر می کند.
  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، تبعیت دارویی، دیابت نوع دو
 • سعید ابراهیمی *، ابوالقاسم پوررضا، فرشته فرزیان پور، عباس رحیمی فروشانی صفحات 147-158
  زمینه و هدف
  منابع انسانی هر سازمان، سرمایه های اصلی آن است و تنها دارایی منحصر به فردی می باشد که در گذر زمان نه تنها دچار استهلاک نمی گردد، بلکه ارزش افزوده بیشتری را نیز ایجاد می نماید. سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان بیمه گر اجتماعی، نیاز ضروری به ارزیابی مدیریت منابع انسانی خود را احساس می نماید. در همین راستا، به نظر می رسد که به کارگیری مدل تعالی (EFQM) European Foundation for Quality Management جهت ارزیابی تعالی مدیریت منابع انسانی این سازمان بسیار ضروری می باشد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی و از نظر نتایج، کاربردی بود که در اداره کل تامین اجتماعی شهر تهران انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد براساس مدل تعالی سازمان EFQM بود که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 989/0 به دست آمد تعداد 388 پرسشنامه توزیع شد که 311 پرسشنامه تکمیل و به محقق بازگرداننده شد. نرخ بازگشت 81% بود. تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش با نرم افزارSPSS16 صورت گرفت.
  نتایج
  مدیران منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی در این پژوهش امتیاز 72/459 را کسب کردند. که بعد توانمندسازها دارای امتیاز 34/261و بعد نتایج دارای امتیاز 38/198 می باشد در بعد توانمند سازها، معیار خط مشی و راهبرد دارای بیشترین امتیاز (12/56) و معیار فرآیندها دارای کمترین امتیاز (28/51) می باشد در بعد نتایج، معیار نتایج جامعه دارای بیشترین امتیاز (27/50) و معیار نتایج مشتریان دارای کمترین امتیاز (18/51) می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان می دهد که ارزیابی در قالب مدل توصیف شده، ابزار مناسبی برای شناسایی وضعیت عملکرد و نقاط قوت و قابل بهبود مدیریت منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی تهران است بدیهی است که اجرای بهتر برنامه ها و دستیابی به تعالی، با همکاری مستمر، امکان پذیر می شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، مدیریت منابع انسانی، تامین اجتماعی، مدل EFQM، تعالی سازمانی
 • زهرا کریمیان، فاطمه عطوف، راضیه معصومی، محمدعلی بشارت، عفت سادات مرقاتی خویی * صفحات 159-170
  زمینه و هدف
  از آنجایی که دانش و نوع نگرش به مسائل جنسی از جمله عوامل کلیدی بر رفتار جنسی هستند، لذا هدف اصلی این مطالعه پیمایشی، تعیین پایه های شکل گیری رفتارهای جنسی زنان شهرستان کاشان می باشد.
  روش کار
  این مطالعه پیمایشی از نوع مقطعی می باشد که 500 نفر از زنان سنین باروری مراجعه کننده به کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس بومی دانش و نگرش جنسی Sexual knowledge and attitude scale بود. جهت تجزیه تحلیل داده ها از آمار توصیفی، آزمون همبستگی و مدل رگرسیون استفاده شد.
  نتایج
  اکثریت واحدهای پژوهش در رده سنی 26 تا 35 سال (9/51%) و دارای تحصیلات دبیرستان (9/39%) بوده و ). بر اساس مدل رگرسیون نمره دانش با تحصیلات و وضعیت اقتصادی و نمره نگرش جنسی نیز با سن و تحصیلات رابطه داشت.
  نتیجه گیری
  علی رغم اینکه واحدهای پژوهش جوان و تحصیل کرده بودند و نمره دانش و نگرش آنها بالا بدست آمد، ولی همچنان در مواردی مانند احساس شرم موقع نزدیکی، اضطراب موقع نزدیکی، آغازگری مرد در روابط جنسی و فرزندآوری به عنوان هدف اصلی روابط جنسی دیدگاه های غلطی داشتند که ضرورت طراحی برنامه آموزشی مناسب که اصلاح کننده دیدگاه ها و نگرش های نادرست زنان می باشد، وجود دارد.
  کلیدواژگان: دانش جنسی، نگرش جنسی، زنان سنین باروری
 • زهرا فرهمند، داوود شجاعی زاده *، آذر طل، کمال اعظم صفحات 171-184
  زمینه و هدف
  دیابت یکی از شایع ترین مشکلات بهداشت عمومی جهان معاصر است که با عوارض دیررس از جمله بیماری پای دیابتی همراه می باشد. بیماری پای دیابتی از شایع ترین این عوارض بوده و از نظر جسمانی و عاطفی برای بیمار پر هزینه است. این مطالعه با هدف مشخص نمودن تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر روی مراقبت از پا و پیشگیری اززخم پا در بیماران دیابتی نوع 2 صورت گرفت.
  روش کار
  97 نفر(57 زن و 40 مرد) بیمار دیابتی نوع 2 در این مطالعه شرکت داشتند. نمونه ها به روش تصادفی در دو گروه مداخله (47 بیمار) و گروه شاهد (50 بیمار) تقسیم شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه ای مشتمل بر اطلاعات جمعیت شناختی سوالات مربوط به آگاهی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی جمع آوری گردید. این اطلاعات قبل و3 ماه بعد از انجام مداخله آموزشی برای گروه مداخله که طی سه جلسه کلاس آموزشی صورت گرفت و همچنین گروه شاهد، جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 و آزمون های شاپیرو- ویلک، کای دو، ویلکاکسون، تی زوجی و مک نمار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  داده ها نشان داد تفاوت معنی داری بین گروه مداخله و شاهد قبل از انجام مداخله آموزشی از نظر میانگین میزان آگاهی و سازه های مدل اعتقاد بهداشتی (حساسیت، شدت، منافع و موانع درک شده همچنین خودکارآمدی و خود مراقبتی ) وجود نداشت و در گروه مداخله نتایج، اختلاف معنی داری بعد از برنامه آموزشی نشان دادند (05/0 > .(pولی در گروه شاهد این متغیرها پس از گذشت 3 ماه تفاوت معنی داری نداشتند (05/0

  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که افراد مبتلا به دیابت نیاز به یادگیری طرق مراقبت از پاهایشان دارند و اجرای برنامه های آموزشی در بیماران دیابتی نوع 2 بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در اجرای مراقبت از پاها موثر می باشد.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، مدل اعتقاد بهداشتی، مداخله آموزشی، مراقبت از پای دیابتی
 • لیدا ورمزیار، سهیل سبحان اردکانی * صفحات 185-195
  زمینه و هدف
  با توجه به احتمال وجود برخی فلزات سمی در ادویه جات، این پژوهش با هدف تعیین مخاطره غیرسرطانی پودر کاری، زردچوبه و هل فله ای و بسته بندی شده مصرفی شهر همدان بر اساس قابلیت خطرآفرینی سرب و کادمیوم در سال 1394 انجام یافت.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، 9 نمونه از ادویه جات فله ای و 9 نمونه از ادویه جات بسته بندی تهیه شد. پس از آماده سازی نمونه ها به روش هضم اسیدی در آزمایشگاه، محتوی عناصر مورد مطالعه توسط دستگاه جذب اتمی در سه تکرار خوانده شد. پردازش آماری نتایج نیز با استفاده از آزمون های شاپیرو-ویلک، تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه، تی مستقل و همبستگی پیرسون و توسط نرم افزار SPSS انجام یافت.
  نتایج
  بیشینه میانگین غلظت عناصر سرب و کادمیوم بر حسب میلی گرم در کیلوگرم به ترتیب برابر با 95/0±48/5 و 20/0±13/0 و میانگین غلظت عنصر سرب در نمونه های زردچوبه بزرگ تر از رهنمود WHO بود. از طرفی شاخص سلامت (Health Index) سرب با میانگین 1-10×51/1 و 2-10×25/3 و کادمیوم با میانگین 2-10×04/1 و 3-10×22/2 به ترتیب برای کودکان و بزرگ سالان، کوچک تر از یک و کم تر از آستانه خطر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج محاسبه شاخص HI نشان داد که مصرف ادویه جات مورد مطالعه برای مصرف کنندگان فاقد مخاطره است، ولی با توجه به تجاوز میانگین غلظت عنصر سرب در نمونه های زردچوبه از حد استاندارد، و ویژگی های تجزیه ناپذیری و تجمع زیستی فلزات سنگین، در صورت عدم کنترل مصرف ادویه جات، ابتلای مصرف کنندگان به مشکلات بهداشتی در طولانی مدت دور از انتظار نخواهد بود. لذا بررسی کیفی ادویه جات در بازار مصرف کشور به منظور حفظ سلامت مصرف کنندگان ضروری است.
  کلیدواژگان: ایمنی غذایی، ادویه جات، فلزات سنگین، مخاطره سلامت، غیرسرطان زا
|
 • Sara Shah Abadi *, Mohammad Reza Saidi, Seyed Mohammad Mehdi Hazavehei, Saeid Bashiriyan, Manouchehr Karami, Behjat Marzbani Pages 98-109
  Background And Aim
  Cardiovascular diseases (CVDs) are a major cause of death worldwide. The objective of this study was to determine the most important behavioral (inadequate nutrition, low physical activity, smoking and alcohol consumption) and non-behavioral (stress, high blood sugar, dyslipidemia, hypertension and obesity) risk factors for CVD among CVD patients hospitalized in Kermanshah Heart Hospital. This was a needs assessment study aiming at designing interventions for reducing CVD risk factors.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study 402 CAD patients (60.4% males and 39.6% females) were selected by consecutive sampling from among those hospitalized in Imam Ali Hospital for the first time. Data were collected using the Iranian version of WHO Stepwise questionnaire and the patients’ files and analyzed using the SPSS-16 software.
  Results
  The mean (±SD) age of the patients was 54.2 (±8.8) years. About 73% of them had a poor diet and 46.5% had low physical activity; in addition, 36% of the men had consumed alcohol in the previous year and 26.1% were smokers. Non-behavioral risk factors were quite common too. The proportions of the patients suffering from diabetes, hypertension and overweight-plus-obesity and abdominal obesity were 49.3%, 48.0%, 54.7% and 61.0%, respectively. Finally, 43.3% of the patients had high stress, 31.0% were hypertriglyceridemic and in another 21% hypercholesterolemia was seen.
  Conclusion
  Based on the findings it can be concluded that, as compared to other risk factors, imbalanced nutrition was more prevalent common among the patients. Another major risk factor was obesity, particularly abdominal obesity. In addition, blood glucose disorders were more common than dyslipidemia.
  Keywords: Risk Factors, Need Assessment, Cardiovascular Diseases, Kermanshah
 • Mostafa Maleki, Ali Mousavizadeh, Saadat Parhizkar, Mohsen Shamsi * Pages 110-120
  Background And Aim
  In Iran the rate of Cesarean section is reported to be 48%, which is higher than the acceptable rate recommended by WHO (15%). This study was conducted to determine the effect of an intervention based on social marketing on the reduction of intention to choose Cesarean section by primigravidae in Boyer-Ahmad County, Iran in 2015.
  Materials And Methods
  In this field trial 39 primigravidae three to four months pregnant who had an intention to choose Cesarean section for delivery participated. A formative research (a quantitative survey and a qualitative study) was done to achieve the social marketing mix, and based on the results a tailored intervention was designed and pretested on the subjects. The final intervention was implemented for a period of one month and its effectiveness assessed after at least one month by a proportion test.
  Results
  The average age of the women was 25.82 years. The proportion of the women with a high school (or lower) and university education was 38.5% and 61.5%, respectively. One month after the intervention thirty of the pregnant women expressed willingness and intention to have a normal delivery, which was a statistically significant change (p=0.01).
  Conclusion
  An educational intervention based on the consumer-oriented social marketing theory can be effective in designing, implementing and evaluating a program aiming at reducing Cesarean section intention.
  Keywords: Promotion, Normal Vaginal Delivery, Primigravida, Social Marketing
 • Ali Safari Morad Abadi, Teymour Agha Molaei, Ali Ramezankhani, Sakineh Dadipoor * Pages 121-132
  Background And Aim
  Health literacy implies the achievement, processing and perception of fundamental information and services required for making appropriate health-related decisions. Due to the high significance of health literacy during pregnancy and its direct effect on fetus, the present research was conducted to investigate the health literacy of pregnant women visiting medical centers in Bandar Abbas, Iran in 2015.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional descriptive-analytic study conducted on 250 pregnant women visiting the healthcare centers in Bandar Abbas, Iran selected by mixed sampling (both clustering and simple random). The data were collected using an adult health literacy questionnaire and analyzed using SPSS version 16, the statistical tests being independent-sample t-test, ANOVA, Tukey test and linear regression.
  Results
  The average age of the pregnant women was 31.61±7.45 years. The proportions of the women with an adequate, borderline and inadequate level of literacy were 52%, 20.8% and 27.2%, respectively. A statistically significant association was found between health literacy and education (p
  Conclusion
  The results reveal that the mothers’ health literacy is inadequate or at borderline. Based on these results the following are recommended in an attempt to promote health literacy of pregnant women: 1. revising/simplifying teaching materials, including both oral and pictorial, in addition to written materials in the form of posters, pamphlets and brochures; 2. promoting communication skills of health workers/mothers.
  Keywords: Health Literacy, Pregnant Women, Bandar Abbas, Iran
 • Masoumeh Dashtian, Hasan Eftekhar Ardebili *, Kambiz Karimzadeh Shirazi, Mostafa Shahmoradi, Kamal Azam Pages 133-146
  Background And Aim
  Self-care has a vital role in the control and prevention of complications in patients with Type-2 diabetes mellitus (T2DM), two important behaviors in self-care being medication adherence and physical activity. Regular physical activity has been shown to improve glycemic control, reduce blood pressure, reduce lipids and improve cardiorespiratory fitness in individuals with T2DM. In addition, medication adherence is a key factor in controlling and decreasing the risk of related complications. This study aimed to determine and predict the most important factors affecting the levels of physical activity and medication adherence in patients with T2DM based on the theory of planned behavior.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study, based on the planned behavior theory, was performed on 160 selected men and women with T2DM referring to urban health centers in Yasuj, Iran in 2016; the selection was done by random cluster sampling. Data on medication adherence and physical activity were collected using questionnaires and analyzed using SPSS version 20 software, the statistical tests being descriptive statistics, Pearson correlation coefficient and multiple linear regression; a p
  Results
  Altogether, 45% and 43% of the patients had a low and medium level of physical activity, respectively, only 12% having an acceptable level. The adherence to medication was much better ─ 76% had a good adherence. As regards the planned behavior theory constructs, perceived behavior control had a significant relationship with physical activity and medication adherence. Results of multiple linear regression also showed that perceived behavior control was a predictive variable for physical activity level and medication adherence in the patients.
  Conclusion
  Based on the findings, which indicate that the most important construct is perceived behavior control as regards medication adherence and level of physical activity, it is concluded that it is vital to strengthen the self-care component of health programs and support such programs.
  Keywords: Physical Activity, Medication Adherence, Type-2 Diabetes
 • Saeid Ebrahimi *, Abolghasem Pourreza, Fereshteh Farzianpour, Abbas Rahimi Foroushani Pages 147-158
  Background And Aim
  Human resources in any organization are its main capital. They are the only unique asset that are not liable to depreciation over time, but they even create more added value. The Social Security Organization (SCO) as a social insurer organization needs urgent assessment of its human resource management. In this regard, it appears that such an essential assessment can be done using the European Foundation for Quality Management (EFQM) model.
  Materials And Methods
  This project was an applied descriptive study conducted at the Social Security General Department in Tehran, Iran. The data collection tool was a standard questionnaire for performance assessment based on the EFQM model, the reliability of which (0.989) was determined by using the Cronbach's alpha coefficient. A total of 388 questionnaires were distributed, of which 311 were completed and returned to the researcher; the response rate was 81%. Analysis of the data was done using the SPSS-16 software.
  Results
  The human resource managers in the SCO achieved a score of 495.72. The empowerment and results dimensions rated 261.34 and 198.38, respectively. In the empowerment dimension, policy and strategy criteria had the highest score (56.12) and process the lowest (51.28), while in the results dimension, community criteria had the highest (50.27) and the customers criteria the lowest (51.18) score.
  Conclusion
  Based on the findings it can be concluded that the European Foundation for Quality Management (EFQM) model is suitable for assessing both the performance, strengths and weaknesses of the Tehran Security General Department human resources and improving its performance. Certainly better implementation of programs and achieving excellence will be possible through sustainable collaboration.
  Keywords: Performance Evaluation, Human Resource Management, Social Security, EFQM Model, Organizational Excellence
 • Zahra Karimian, Fatemeh Atoof, Razieh Maasoumi, Mohammad Ali Besharat, Effat Sadat Merghati Khoei * Pages 159-170
  Background And Aim
  Considering that the knowledge of, and attitude towards, sexuality is a key factor influencing sexual behavior, the main objective of this survey was to determine the bases of sexual knowledge and formation of attitude towards sexual script in women of reproductive age in Kashan City, Iran.
  Materials And Methods
  This was a cross-sectional study including 500 women of reproductive age referring to all health centers in Kashan Iran, selected by simple random sampling,. The data collection tool was the Sexual Knowledge and Attitude Scale (SKAS). The data were analyzed using descriptive statistics, correlation and regression model.
  Results
  The age range of the majority of the participants (51.9%) was 26-35 years, and the educational level of 39.9 % of them was high school education. The majority of them had a high level of sexual knowledge and attitude (51.4% and 62.9% respectively). The Pearson correlation test showed a significant positive correlation between knowledge and attitude of the women (p
  Conclusion
  The participating women were young and educated and their knowledge and attitude scores were high. However, they had erroneous attitudes and ideas, such as a feeling of shame and anxiety at intercourse, considering initiation in sexual relation responsibility of the man, and considering childbearing as the main purpose in sexual relations. It is essential to design and implement appropriate educational programs to help the women change their attitudes and ideas.
  Keywords: Sexual Knowledge, Sexual Attitude, Women of Reproductive Ages
 • Zahra Farahmand, Davoud Shojaeizadeh *, Azar Tol, Kamal Azam Pages 171-184
  Background And Aim
  Diabetes mellitus (DM) is one of the most common public health problems worldwide. Diabetic foot as a late complication of DM imposes high physical and emotional costs to the patients. The purpose of this study was to determine the effect of an educational program based on the Health Belief Model (HBM) on diabetic foot care in type-2 DM patients.
  Materials And Methods
  Ninety seven (female=57, male=40) type-2 diabetes patients, randomly divided into two groups and intervention (n = 47) and a control group (n = 50) participated in this study. Using questionnaires data were collected, initially and 3 months after the educational intervention, on demographic characteristics, awareness and the HBM constructs. The intervention group participated in 3 educational sessions during the3-month period. The data were analyzed by SPSS 20, the statistical test being Shapiro-Wilk, Chi-Square, Wilcoxon, McNemar tests and paired T-Test.
  Results
  There were no statistically significant differences before the intervention between the experimental and control groups with respect to the mean scores of knowledge and HBM’s components (perceived susceptibility, severity, benefits and barriers, as well as self-efficacy and self-care). The intervention improved the scores significantly in the experimental groups (p0.05).
  Conclusion
  This study shows that type-2 diabetic patients need to learn how to take care of their feet and that implementing educational programs based on the Health Belief Model can be effective in this regard.
  Keywords: Type-2 Diabetes, Health Belief Model, Educational Intervention, Diabetic Foot Care
 • Lida Varmazyar, Soheil Sobhan* Pages 185-195
  Background And Aim
  Spices are likely to contain toxic heavy metals. The objective of this study was to assess the non-carcinogenic risk of consuming curry powder, turmeric and cardamom, marketed both in bulk and in packaged form, in Hamedan, Iran, as regards lead and cadmium in 2015.
  Materials And Methods
  This descriptive study, conducted in Hamedan, Iran, included nine samples of packaged and nine samples of bulked spices, the heavy metal contents of which were measured in triplicates, after acid digestion, by atomic absorption. The data were analyzed by SPSS, the statistical tests being one-way ANOVA, Shapiro-Wilks test, oOne-Sample T-Test, Pearson's correlation coefficient and the independent T-test.
  Results
  The maximum mean concentrations of lead and cadmium (mg/kg) were 5.48±0.95 and 0.13±0.20, respectively. The mean concentration of lead in turmeric samples was higher than the respective WHO standard. On the other hand, the health index (HI) of lead in the turmeric sample (mean =3/25×10-2, 1/5×10-1) and that of cadmium (222×10-3, 1/04×10-2) were less than one, that is, below the risk threshold for children and adults, respectively.
  Conclusion
  The findings based on health index show that consumption of spices does not pose any risk for the consumers. However, considering that the mean concentration of lead in the turmeric samples exceed the respective standard, as well as the non-biodegradability and bioaccumulation of heavy metals, if consumption of spices is not controlled, health problems in the long term are not unlikely to occur in the consumers. Therefore, regular periodic monitoring of chemical pollutants content of spices, especially heavy metals, is recommended for protection of consumers’ health.
  Keywords: Food Safety, Spices, Heavy Metals, Health Risk, Non-Carcinogenic