فهرست مطالب

دانشکده دندانپزشکی مشهد - سال چهل و یکم شماره 3 (پیاپی 102، پاییز 1396)
 • سال چهل و یکم شماره 3 (پیاپی 102، پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/05/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله پژوهشی
 • سید حسین حسینی زارچ، آدینه جوادیان لنگرودی، لیدا بهرامیان، فرشته جاهد کیهانی*، عبدالله جوان صفحات 197-208
  مقدمه
  با توجه به استفاده گسترده از رادیوگرافی پانورامیک مخصوصTMJ توسط دندانپزشکان و متخصصین گوش و حلق و بینی، بررسی دقت این تکنیک در مقایسه با CBCT به عنوان استاندارد طلایی انجام گردید.
  مواد وروش ها
  تعداد 28 بیمار دارای دو تصویر پانورامیک مخصوص TMJ و CBCT از مفاصل TMJ دو طرف وارد مطالعه شدند. موقعیت کندیل در حفره مفصلی در وضعیت دهان بسته در ماگزیمم اینترکاسپیشن براساس اندازه گیری فضاهای فوقانی و خلفی و قدامی مفصل و تغییرات استخوانی کندیل شامل اروزیون، استئوفیت، تحلیل، Ely cyst، Flattening و اسکلروز مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر توسط دو نفر رادیولوژیست فک و صورت ارزیابی شد. نهایتا دقت تصاویر پانورامیک اختصاصی TMJ شامل حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت و منفی در ارزیابی هر یک از موارد فوق در مقایسه با CBCT محاسبه گردید.
  یافته ها
  در تشخیص موقعیت کندیل در بعد افقی در وضعیت های قدامی و خلفی تکنیک پانورامیک اختصاصی TMJ در مقایسه با CBCT دارای تفاوت معنی داری بود (P به ترتیب 012/0، 007/0). میزان حساسیت در وضعیت های قدامی و خلفی به ترتیب 50 درصد و 51 درصد، ویژگی به ترتیب 55 درصد و 55 درصد بود. در تشخیص موقعیت کندیل در بعد عمودی فقط در حالت کاهش فضای مفصلی فوقانی تفاوت بین دو تکنیک معنی دار بود 0.004)=P). میزان حساسیت در حالت کاهش فضای مفصلی فوقانی 100 درصد و ویژگی برابر 79 درصد بود. در مقایسه دو تکنیک جهت بررسی تغییرات استخوانی، تکنیک پانورامیک اختصاصی TMJ در تشخیص اروزیون ضعیف عمل کرد (حساسیت 29 درصد، ویژگی 95 درصد)، در حالی که در تشخیص استئوفیت و Flattening تفاوت معنی داری بین دو تکنیک دیده نشد.
  نتیجه گیری
  تکنیک پانورامیک اختصاصی مفصل TMJ در مقایسه با CBCT در تشخیص موقعیت کندیل در بعد افقی و عمودی، محدودیت فراوانی دارد و در غربالگری اولیه تغییرات استخوانی برای تشخیص موارد سالم، می تواند تا حدی کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی، رادیوگرافی پانورامیک، مفصل تمپورومندیبولار
 • فاطمه خوراکیان، ترانه موحد، کیارش قزوینی، صدیقه کرباسی، صلاح الدین تبریزی نوری، لیدا بهرامیان*، محمدتقی شاکری صفحات 209-218
  مقدمه
  سطوحی که به طور شایع هنگام کار دندانپزشکی لمس می شوند می توانند به عنوان منبع انتقال عفونت عمل کرده و موجب ایجاد عفونت متقاطع گردند. هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی آلودگی میکروبی تعدادی از سطوح در دانشکده دندانپزشکی مشهد بود.
  مواد و روش ها
  نمونه های مطالعه از سه سطح مختلف سر یونیت، دستگیره چراغ و تابوره به صورت تصادفی از 10 درصد یونیت های فعال دانشکده دندانپزشکی مشهد تهیه گردید. نمونه ها در دو زمان ابتدای روز کاری و وسط روز کاری پس از ضدعفونی نمودن معمول سطوح جمع آوری شدند. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه میکروبیولوژی از نظر تعداد میکروارگانیسم های مختلف موجود شامل باکتری های استافیلوکوکوس، استرپتوکوکوس، میکروکوکوس، باسیلوس، تتراژن، کورنا، و نیز قارچ مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون کروسکال واریس با سطح معنی داری 05/0P-value< مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین میزان آلودگی پشتی سر یونیت در بخش پروتز ، در مورد دستگیره چراغ به ترتیب در بخش اندو، اطفال و پروتز و در مورد تابوره در بخش پروتز مشاهده شد. نتیجه آزمون کروسکال واریس نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر کل میکروارگانیسم ها در میان بخش های مختلف و در سطوح مختلف وجود ندارد. در بررسی هر یک از میکروارگانیسم ها مشخص گردید که تفاوت آماری معناداری میان بخش های مختلف از نظر آلودگی میکروکوکوس وجود داشت (05/0P-value<).
  نتیجه گیری
  در تمام سطوح مورد بررسی در یک یا هر دو زمان نمونه برداری، آلودگی میکروبی مشاهده شد که نشان می دهد برای پیشگیری از انتقال عفونت متقاطع نیاز به نظارت بیشتری است.
  کلیدواژگان: سطوح کلینیکی، آلودگی سطحی، میکروارگانیسم، یونیت دندانپزشکی
 • محمد فروغ ریحانی، وحید زند*، مه لقا ایزدی مهر صفحات 219-226
  مقدمه
  هدف این مطالعه آزمایشگاهی بررسی تاثیر کلسیم هیدروکساید مخلوط شده با حامل های مختلف روی استحکام باند فشاری MTA بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 80 دندان کشیده شده تک کانال انسیزور ماگزیلای انسان که تاج آنها جدا شده بود، برای مطالعه انتخاب شد. کانال دندانها پس از آماده سازی بر اساس حامل استفاده شده برای کلسیم هیدروکساید به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند وبا چهار ماده داخل کانال پانسمان شدند. در گروه 1، کلسیم هیدروکساید+ آب مقطر، در گروه 2، کلسیم هیدروکساید+ پروپیلن گلیکول، در گروه 3، کلسیم هیدروکساید+ کلرهگزیدین 2/0 درصد استفاده شد و در گروه 4، از پانسمان داخل کانال استفاده شد (کنترل). پس از جایگذاری پانسمان های داخل کانال، کانال ها توسط هیپوکلریت سدیم و EDTA شستشو داده شدند. دیسک عاجی به قطر 2 میلیمتر از دندان ها تهیه شد و MTA در داخل دیسک های عاجی برای یک هفته قرار داده شد. پس از 7 روز، تستPush out توسط دستگاه یونیورسال انجام شد. نتایج توسط آزمون اماری One Way ANOVA و ازمون تعقیبی Gomes-Howell مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین و کمترین استحکام باند به ترتیب مرتبط با گروه حامل های پروپیلن گلیکول و آب مقطر بود. استحکام باند بین گروه پروپیلن گلیکول و گروه کلرهگزیدین اختلاف معنی داری نشان می داد. (015/0P=) بین میانگین استحکام باند در گروه کنترل با حامل کلر هگزیدین (012/0P=) و کنترل با حامل پروپیلن گلیکول اختلاف معنی داری وجود داشت (032/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد قراردادن کلسیم هیدروکساید با حامل پروپیلن گلیکول به عنوان پانسمان در داخل کانال باعث پیشرفت استحکام باند فشاری MTA می شود.
  کلیدواژگان: کلسیم هیدروکساید، push out bond strength، mineral trioxide aggregate
 • مصطفی شهابی، مریم امیدخدا *، سیده هانیه امیدی، سید حسین حسینی زارچ صفحات 227-238
  مقدمه
  نهفتگی دندان کانین بالا یک رویداد رایج است. هدف از این مطالعه بررسی شکل و طول ریشه دندان کانین نهفته و لترال مجاور دندان کانین نهفته یکطرفه در فک بالا بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه گذشته نگر ، از تصاویر توموگرافی سه بعدی 26 بیمار دارای نهفتگی یک طرفه دندان کانین فک بالا استفاده شد و با نرم افزار Planmeca romexis viewer 4، طول ریشه و شکل کانین نهفته (میزان تحلیل و انحنای ریشه) بررسی گردید. همچنین طول و شکل ریشه و شکل تاج دندان لترال مجاور کانین نهفته مورد بررسی قرار گرفت و با طرف مقابل قوس ماگزیلا که کانین بطور طبیعی رویش یافته بود، مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد کهطول ریشه کانین نهفتهدر مقایسه با کانین نرمالبه طور معنی داری کمتر بود (011/0=P). طول ریشه لترال مجاور کانین نهفتهدر مقایسه با طول ریشه لترال مقابل دارای تفاوت آماری معنی داری نبود (221/0=P). وضعیت تحلیلی کانین نهفته در مقایسه با کانین نرمال به طور معنی داری شدیدتر گزارش گردید (024/0=P)، همچنین هیچ تفاوت معنی داری بین شدت تحلیل ریشه دندان لترال مجاور دندان کانین نهفته با دندان لترال مجاور دندان کانین سالم مشاهده نشد (36/0=P). شکل ریشه کانین نهفته با شکل ریشه کانین نرمال تفاوت معنی داری نداشت (055/0=P). شکل تاج دندان های لترال مجاور دندان های کانین نهفته تفاوت معنی داری با شکل دندان های لترال مجاور دندان های کانین نرمال نداشت (0524/0=P).
  نتیجه گیری
  احتمالا نهفتگی، بر طول ریشه و شدت تحلیل دندان کانین موثر است. با این حال شکل ریشه و تاج دندان لترال همیشه نمی تواند با نهفتگی دندان کانین مرتبط باشد .
  کلیدواژگان: کانین نهفته، طول ریشه، شکل ریشه، توموگرافی مخروطی سه بعدی
 • زهرا محمدزاده، فائزه جعفرنژاد، ترانه موحد* صفحات 239-250
  مقدمه
  امروزه ارزیابی درک بیماران از سلامت تا حدود زیادی جایگزین جنبه های کلینیکی ارزیابی بیماری ها شده است. هدف مطالعه حاضر، مقایسه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در افراد مراجعه کننده به کلینیک های دندانپزشکی دولتی و خصوصی شهر مشهد بود.
  مواد و روش ها
  383 نفر از بیماران مراجعه کننده به 5 کلینیک خصوصی و 2 کلینیک دولتی شهر مشهد در این مطالعه مقطعی وارد شدند. متغیرهای جنس، سن، سطح تحصیلات، علت مراجعه، وضعیت دنتیشن فانکشنال وDMFT ثبت شد. نمره شاخص ارزیابی اثرات وضعیت دهان بر فعالیت روزانه (OIDP; Oral Impact on Daily Performance) در هر بیمار محاسبه شد.تحلیل داده ها با استفاده از آزمون tمستقل، من ویتنی وکای دو انجام شد.
  یافته ها
  علت مراجعه به کلینیک های دولتی و خصوصی تفاوت معنی داری داشت (001/0 (P<. بیشترین علت مراجعه به کلینیک های دولتی، ارجاع و به کلینیک های خصوصی، کیفیت مطلوب عنوان شد. میانگین نمره شاخص OIDP، در کلینیک دولتی بیشتر بود (04/0P=). در مراجعه کنندگان به کلینیک های خصوصی، میانگین شاخص OIDP در گروهی که دنتیشن فانکشنال داشتند، مطلوب تر بود (003/0=P).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، میانگین شاخص OIDP در کلینیک دولتی از نظر آماری معنی داری بود. به این معنی که کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان مراجعین به کلینیک های دولتی پایین تر بود.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان، بخش دولتی، بخش خصوصی
 • مجتبی محمودی، علیرضا سعیدی، مریم سادات هاشمی پور، پرویز امینی* صفحات 251-262
  مقدمه
  در تر میم های پست- کور کراون، استفاده از پست های پیش ساخته کامپوزیتی منجر به تمرکز تنش در ناحیه سرویکال و استفاده از پست های فلزی (پیش ساخته و ریختگی) منجر به تمرکز تنش در اینترفیس ها می شود. به منظور کاهش تنش در ناحیه سرویکال، پست های کامپوزیتی تقویت شده با فیبر (FRC) با سطح مقطع بیضوی (پست های بیضوی) برای تر میم های پست- کور کراون پیشن هاد شده است. هدف از مطالعه حاضر این بود که به کمک آنالیز اجزای محدود سه بعدی، تاثیر پست های کامپوزیتی با سطح مقطع بیضوی را روی توزیع تنش ها در دندان های پرمولر با فرم کانال بیضوی بررسی کند.
  مواد و روش ها
  یک دندان پرمولر کشیده شده مانت و مقاطع متوالی از آن تهیه شد. پس از تهیه عکس هایی از مقاطع عرضی آن یک مدل سه بعدی از آن تهیه شد. بافت های اطراف آن شامل لیگامنت و استخوان های کورتیکال و ترابیکولار نیز مدل شد. هفت پست مخروطی با دو سطح مقطع متفاوت (دایر های و بیضوی) مدل و اثر هندسه پست، جنس پست (کربن فایبر و گلاس فایبر) و جنس سمان به کمک آنالیز اجزای محدود سه بعدی بررسی و توزیع تنش های آن ها با یکدیگر مقایسه شد.
  یافته ها
  در تمام نمونه ها حداکثر تنش های ریشه در ناحیه یک سوم کرونالی آن و حداکثر تنش های لایه های باندکننده در ناحیه سرویکال متمرکز شد. پست های دایر های باریک منجر به تمرکز بیشترین مقدار تنش شد در حالی که با به کارگیری پست های بیضوی ضخیم تنش ها کاهش یافت. استفاده از سمان با مدول الاستیسیته کم تنش در لایه های باندکننده را کاهش ولی تنش در عاج را افزایش داد.
  نتیجه گیری
  نتایج اجزای محدود نشان داد که در تر میم دندان های درمان ریشه شده با فرم کانال بیضوی استفاده از پست های پیش ساخته بیضوی نسبت به پست های رایج دایر های ارجحیت دارد. استفاده از سمان با مدول الاستیسیته کم خطر دباندینگ را کاهش ولی خطر شکست ریشه را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: پست FRC، پست بیضوی، آنالیز اجزای محدود، تنش های اصلی
 • آویده معبودی، محدثه حیدری، آتنا شیوا *، مهتاب ابراهیمی نژاد صفحات 263-272
  مقدمه
  پزشکان در بسیاری از موارد اولین گروهی هستند که بیماران به آن ها مراجعه می کنند لذا نقش مهمی در راهنمایی و هدایت بیماران در مورد بیماری های دهان و دندان دارند. ارتباط پزشکان و دندانپزشکان جهت ارجاع مناسب و به موقع بیماران، تشخیص و درمان بیماری های دهان اجتناب ناپذیر است. این مطالعه با هدف بررسی آگاهی کارورزان دانشکده پزشکی ساری و بابل از بیماری های پریودنتال در سال 93-1392 انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی، بر روی 80 کارورز دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساری و بابل که در سال 93-1392 مشغول به تحصیل بودند انجام شد. پرسشنامه ای در خصوص ماهیت، ریسک فاکتورهای بیماری های پریودنتال و ارتباط برخی بیماری های سیستمیک و بیماری های پریودنتال با توجه به مقالات موجود در این زمینه طراحی شد. روایی محتوا و ظاهری آن مورد پذیرش دو متخصص پریودانتیکس قرار گرفت. جهت اندازه گیری پایایی پرسشنامه از روش Test-Retest استفاده شد و ضریب همبستگی اسپیرمن 8/0 به دست آمد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS با ویرایش 20 و آزمون هایX2 و تست دقیق فیشر، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 5/0P-value ≤ به عنوان معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  این مطالعه بر روی37 کارورز (25/46 درصد) دانشکده پزشکی ساری (53 درصد زن و 47 درصد مرد) و 43 کارورز (75/53 درصد) دانشکده پزشکی بابل (51 درصد زن و 49 درصد مرد)، انجام شد. میانگین نمره آگاهی کلی از پرسشنامه بیماری پریودنتال در دانشجویان ساری، 20/3±27/6 (متوسط) و بابل، 23/5±00/12(خیلی خوب) امتیاز بود که این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (0001/0 <(P.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت پیشگیری از بیماری های مرتبط دهان و دندان، آموزش بیشتر دانشجویان پزشکی و برنامه ریزی جهت اطلاع رسانی عمومی در زمینه بیماری های دهان به خصوص بیماری های پریودنتال ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: بیماری پریودنتال، آگاهی، کارورزان پزشکی، بیماری های سیستمیک
 • میثم مهابادی، مجتبی حسین نتاج میانده*، فاطمه ساعدی صفحات 273-280
  مقدمه
  اطلاعات محدودی در رابطه با عوامل موثر بر گیر پروتزهای ثابت سمان شونده به اباتمنت ایمپلنت وجود دارد. هدف از این مطالعه، ارزیابی تاثیر روش پر کردن فضای داخلی اباتمنت و نوع سمان بر میزان گیر رستوریشن های ثابت متکی بر ایمپلنت بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، 40 عدد آنالوگ ایمپلنت با سرویور، درون بلوک های آکریلی قرار گرفت و اباتمنت های تیتانیومی دو تکه به آنها متصل گردید. 20 اباتمنت بوسیله سیلیکون به طور کامل و 20 اباتمنت دیگر بطور ناقص پر شد. در هر گروه، 10 نمونه با سمان اوژنول دار و 10 نمونه با سمان بدون اوژنول سمان گردید. سپس تمام نمونه ها قبل از آزمایش گیر، در دستگاه ترموسیکلینگ با 1000 سیکل به مدت 24 ساعت قرار گرفتند. هر نمونه با استفاده از دستگاه تست کشش یونیورسال با نیروی 5000 نیوتن کشیده شد و نیروی مورد نیاز برای خارج ساختن روکش ثبت گردید. جهت آنالیز آماری داده ها، از آزمون Two way ANOVA و آزمون LSD استفاده شد. (05/0=α)
  یافته ها
  در مقایسه بین چهار گروه، بیشترین میزان گیر به طور معنی دار در گروه پر کردگی ناقص حفره دسترسی با سمان اوژنول دار و کمترین میزان گیر به طور معنادار، در گروه پرکردگی کامل حفره دسترسی با سمان بدون اوژنول بدست آمد. اختلاف بین تمام گروه ها به جز دو گروه پرکردگی کامل حفره دسترسی با سمان اوژنول دار و گروه پرکردگی ناقص حفره دسترسی با سمان بدون اوژنول، معنادار بود. (27/0P-value=)
  نتیجه گیری
  میانگین گیر در حفره دسترسی ناقص بیشتر از حفره دسترسی کامل و در سمان اوژنول دار بیشتر از سمان بدون اوژنول به دست آمد.
  کلیدواژگان: گیر، اباتمنت، سمان، رستوریشن، ایمپلنت
 • ترانه موحد، معصومه اسدی، ندا اسلامی* صفحات 281-288
  مقدمه
  مطالعات درباره وضعیت سلامت دهان و دندان کودکان مبتلا به اوتیسم اندک است و نتایج مطالعات گاهی با یکدیگر متفاوتند. هدف از این مطالعه مقایسه تجربه پوسیدگی دندانی در کودکان مبتلا به اوتیسم با کودکان سالمبود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 70 کودک مبتلا به اوتیسم و 70 کودکسالم 8 تا 12 ساله مورد بررسی قرار گرفتند. سن، جنس و تحصیلات پدر و مادر در دو گروه ثبت شد. تعداد دندان های دائمی و شیری پوسیده،ترمیم شده و کشیده شده (DMFT/dmft) در دو گروه ثبت گردید. آزمون منویتنی و کای دو جهت آنالیز آماری استفاده شد. 05/0P< از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  در جامعه مورد مطالعه، تحصیلات پدر در گروه کودکان مبتلا به اوتیسم به طور معنی داری بالاتر بود (002/0P=). اما در مورد تحصیلات ما در تفاوت معنی داری وجود نداشت (051/0P=). همچنین، تفاوت معنی داری بین دو گروه در شاخص تجربه پوسیدگی ((DMFT/dmftدر دندان های شیری (53/0P=) و دائمی (85/0P=) وجود نداشت. کودکان مبتلا به اوتیسم نیازهای دندانی برآورده نشده بیشتری در سیستم دندانی شیری در مقایسه با کودکان سالم داشتند (002/0P=).
  نتیجه گیری
  کودکان مبتلا به اوتیسم موردمطالعه، تجربه پوسیدگی دندان مشابه با کودکان سالم داشتند. با این حال نیازهای دندانی برآورده نشده دندانی در دوره دندانی شیری در کودکان اوتیستیک بیشتر از کودکان سالم بود.
  کلیدواژگان: تجربه پوسیدگی، اوتیسم، dmft-DMFT، کودکان
 • گزارش مورد
 • آتنا شیوا *، امیرحسین پاکروان صفحات 289-294
  مقدمه
  استئوسارکوم فک، توموربدخیم اولیه استخوان با منشا سلولهای مزانشیمال با توانایی تولید استئوئید است، که عمدتا استخوان های بلند و به ندرت ناحیه فک و صورت را درگیر می کند. معمولا در دهه سنی سوم وچهارم مشاهده می شود و در مردان کمی شایع تر از زنان است و در مندیبل و ماگزیلا به یک نسبت بروز می کند.
  گزارش مورد: بیمار دختری 8 ساله بود که به دلیل ضایعه تومورال در خلف مندیبل به جراح فک و صورت در ساری مراجعه نمود. بررسی هیستوپاتولوژیک ضایعه تومورال بعد از انجام جراحی،استئوسارکوم فیبروبلاستیک بود و سپس جهت تایید تشخیص ضایعه درخواست مارکرهای ایمونوهیستوشیمی شد که نتیجه مارکرها تشخیص نهایی استئوسارکوم فک را تایید نمود.
  نتیجه گیری
  تشخیص استئوسارکوم به دلیل تظاهرات مشترک بالینی با ضایعات خوش خیم در بیماران مبتلا چالش برانگیز است و تشخیص اشتباه در استئوسارکوم فک بسیار رایج است.تشخیص صحیح و ارجاع به موقع در پیش آگهی و طول عمر بیماران تاثیر زیادی دارد.
  کلیدواژگان: استئوسارکوم، فک تحتانی، ایمونوهیستوشیمی
|
 • Seyed Hossein Hoseini Zarch, Adineh Javadian Langrodi, Lida Bahramian, Fereshteh Jahed Kihani *, Abdollah Javan Pages 197-208
  Introduction
  Panoramic radiography is a diagnostic tool, which has a widespread application in the assessment of tempromandibular joint (TMJ) by the dentists as well as ear, nose, and throat specialists. Regarding this, the present study aimed to compare the accuracy of this method in the evaluation of the condylar position and osseous changes with that of the cone beam computed tomography (CBCT) as the gold standard method.
  Materials and Methods
  This study was conducted on 28 patients with both TMJ panoramic imaging and bilateral CBCT imaging of TMJs. The condylar position was determined in closed-mouth and maximum intercuspation positions based on the measurement of superior, posterior, and anterior joint spaces and osseous changes of condyle, including erosions, osteophytes, resorbtion, Ely’s cyst, flattening, and sclerosis. The images were evaluated by two expert maxillofacial radiologists. Finally, the accuracy of TMJ panoramic radiography was compared with that of CBCT in terms of the sensitivity, specificity, as well as positive and negative predictive values.
  Results
  According to the results, there was a significant difference between the two techniques regarding the diagnosis of anterior and posterior condylar positions in horizontal dimension (P=0.012, P=0.007). The sensitivity rates in the anterior and posterior positions were 50% and 51%, and the specificity rates were 55% and 55%, respectively. Regarding the identification of condylar position in vertical dimension, the two methods showed a significant difference only in the narrowing of superior joint space (P=0.004). The sensitivity and specificity in the narrowing of superior joint space in the vertical dimension were 100% and 79%, respectively. Regarding the osseous changes, the TMJ panoramic method had a poorer performance in the diagnosis of erosion (sensitivity: 29%, specificity: 95%), compared to the CBCT. Nevertheless, no significant difference was observed between the two methods regarding the diagnosis of osteophytes and flattening.
  Conclusion
  TMJ panoramic radiography had a lot of limitations in the detection of the condylar position both in horizontal and vertical dimensions, compared to the CBCT. However, panoramic radiography can be relatively helpful in the initial screening of osseous changes for determining the healthy cases.
  Keywords: Cone beam computed tomography (CBCT), panoramic radiography, tempromandibular joint (TMJ)
 • Fatemeh Khorakian, Taraneh Movahed, Kiarash Ghazvini, Seddighe Karbasi, Salahodin Tabrizi Nouri, Lida Bahramian*, Mohammad Taghi Shakeri Pages 209-218
  Introduction
  Surfaces mostly touched during dental treatments can be areservoir for infections and lead to cross-infection. The aim of the presentstudy was to evaluate the incidence of microbial infection of clinical surfaces in Mashhad Faculty of Dentistry.
  Materials And Methods
  Surface samples were randomly collected from unit headrest, light handle, and tabure of 10% of active dental units in Mashhad Dental Faculty. Samples were collected at two time points including beginning of the day and midday after surface disinfection. Samples were collected and transferred to the microbiology laboratory to determine the number of various microorganisms including staphylococcus, streptococcus, micrococcus, bacillus, tetragen, corena, and yeast. Data was analyzed by using Kruskal-Wallis test. P-value less than 0.05 were considered significant.
  Results
  The highest rate of contamination of headrest was observed at Prosthodontics Department, and the highest rate of contamination of light handle respectively in Endodontics, Pediatrics, and Prosthodontics departments. Furthermore, Prosthodontics Department showed the highest rate of tabure contamination. Kruskal-Wallis test revealed no significant difference in total microorganisms at different departments in various surfaces. A significant difference was found between departments regarding micrococcus infection (P
  Conclusion
  Microbial contamination was found at all surfaces at one or both of the sampling times, to prevent cross-infection more is required.
  Keywords: Clinical surfaces, surface contamination, microorganism, dental unit
 • Mohammad Frough Reyhani Reyhani, Vahid Zand *, Mahlegha Izadimehr Pages 219-226
  Introduction
  The aim of this in vitro study was to evaluate the effect of calcium hydroxide mixed with different vehicles on the push-out bond strength of mineral trioxide aggregate.
  Materials And Methods
  The study was conducted on 80 extracted single-rooted human maxillary incisor teeth who secrowns had been removed. The root canals were instrumented and divided into 4 groups according to the vehicle of the calcium hydroxide paste: Group I – distilled water; Group II – propylene glycol; Group III – 0.2% chlorhexidine; Group IV – control. After placement ofthe root canal dressings, the teeth were washed with EDTA and sodium hypochlorite and sealed with MTA. After 7 days, the push-out test was carried out using a universal testing machine. Data were analyzed with one-way ANOVA and gomes-howell tests.
  Results
  The maximum and minimum bond strength values were recorded in the propylene glycol and distilled water groups, respectively. There was significant differences in push out bond strength between chlorhexidine and propylene glycol groups (P=0.015). There were significant differences in resistance to dislodgement between group control - propylene glycol (P=0.032) and group control-chlorhexidine (P=0.012).
  Conclusion
  Placement of propylene glycol before placement of MTA in root canal improves the push-out bond strength of this material.
  Keywords: Calcium hydroxide, push out bond strength, mineral trioxide aggregate
 • Mostfa Shahabi, Maryam Omidkhoda *, Seyedeh Haniyeh Omidi, Seyed Hosein Hoseini Zarch Pages 227-238
  Introduction
  Canine impaction is a common occurrence. In this study, we sought to investigate the root anatomy and length of impacted canines and lateral incisor adjacent to impacted maxillary canine.
  Materials And Methods
  In this retrospective study, three-dimensional tomographic imaging was performed on 26 patients with unilateral maxillary canine impaction. In this study, we evaluated root length and anatomy of impacted canines, in terms of resorption intensity and curvature, with Planmeca Romexis Viewer 4.0. Furthermore, crown shape as well as root length and anatomy of the lateral incisors adjacent to impacted canines were investigated and compared with the other side on the dental arch, where canine eruption was normal.
  Results
  Root length of impacted canines was significantly lower than that of normal canines (P=0.011). There were no significant differences between root length of lateral incisors adjacent to impacted canines and root length of lateral incisors adjacent to normal canines (P=0.221). Moreover, the resorption intensity of the adjacent lateral incisors was higher than that of the impacted canines. No significant differences were noted in root resorption intensity between the lateral incisors adjacent to the imacted canines and the lateral incisors adjacent to normal canines (P=0.36). In addition, resorption intensity was significantly higher in impacted canines than in normal canines (P=0.024). Root anatomy of impacted canines was not significantly different from that of normal canines (P=0.055). The crown shape of the lateral incisors adjacent to impacted canines was not significantly different from that of the lateral incisors adjacent to normal canines (P=0.052).
  Conclusion
  Impaction can probably affect root length and canine resorption severity. However, root and crown shape of lateral incisors cannot always be associated with canine impaction.
  Keywords: Impacted canine, root length, root anatomy, cone beam computer tomography
 • Zahra Mohammadzadeh, Faezeh Jafarnejad, Taraneh Movahed * Pages 239-250
  Introduction
  Nowadays, appraisal of patient's perception of health has largely replaced the clinical evaluations. This study aimed to compare oral health-related quality of life in patients referring to public and private clinics in Mashhad, Iran.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, we enrolled 383 patients referred to five private and two public dental clinics in Mashhad, Iran. The study variables including age, gender, level of education, functional dentition status, decayed, missing, and filled teeth, and the reason for referral were recorded. Oral Impact on Daily Performance (OIDP) score was calculated for each patient. To analyze the data, independent samples t-test, Man-Whitney U test, and Chi-squared test were run.
  Results
  The reason for visiting the public and private clinics was significantly different (P
  Conclusion
  The mean OIDP score was significantly higher in public clinics, that is, oral health-related quality of life was lower in patients referring to public clinics.
  Keywords: Oral health-related quality of life, public sector, private sector
 • Mojtaba Mahmoodi, Alireza Saeedi, Maryamsadat Hashemipoor, Parviz Amini * Pages 251-262
  Introduction
  In post-core crown restorations, the use of prefabricated composite posts concentrate stress at the cervical region and the use of metal posts (prefabricated and customized posts) concentrates stress at the interfaces. Fiber reinforced composite posts (FRCs) with oval cross-section (oval posts) were proposed for post-core crown restorations to reduce the stress levels at the cervical region. The aim of the present study was to investigate the impact of oval cross-section composite posts on stress distribution of premolar with oval-shaped canal by using three-dimensional (3D) finite element analysis.
  Materials And Methods
  An extracted premolar tooth was mounted, sectioned, and photographed to create a 3D model. The surrounding tissues of the tooth, periodontal ligament, as well as cortical and trabecular bones were modeled. Seven taper posts with two different cross-section geometries (circular and oval shapes) were modeled, as well. Then, the effect of post geometry, post material (carbon fiber and fiberglass), and cement material were investigated by 3D finite element analysis and the stress distribution results were compared.
  Results
  In all the models, the highest stress levels of the dentin were accumulated at the coronal third of the root, and the highest stress levels at the bonding layers were accumulated at the cervical margin. Narrow circular posts induced the highest stress levels, whereas the stress levels were reduced by using thick oval posts. Application of elastic cement reduces the stress at the bonding layers but increases stress at the dentin.
  Conclusion
  Finite element analysis showed that prefabricated oval posts are superior to traditional circular ones. The use of cement with low elastic modulus reduces the risk of debonding but raises the risk of root fracture.
  Keywords: FRC post, oval post, finite element analysis, principal stresses
 • Avideh Maboudi, Mohadeseh Heydari, Atena Shiva *, Mahtab Ebrahiminejad Pages 263-272
  Introduction
  Physicians play a pivotal role in guiding patients with oral and dental diseases. Cooperation between physicians and dentists is necessary for suitable and timely patient referral, as well as diagnosis and treatment of oral diseases. This study was conducted to investigate the knowledge of medical interns in medical schools of Sari and Babol regarding periodontal diseases in 2013-14.
  Materials And Methods
  This analytical descriptive study was performed in 80 medical interns in Sari and Babol medical schools during 2013-14. A questionnaire was designed on the nature and risk factors for periodontal diseases and the association between systemic and periodontal diseases; in doing so, the available articles in this regard were employed. Content and face validities of the questionnaire were established by two periodontal specialists. In order to evaluate the reliability of the questionnaire, test-retest was performed; spearman correlation coefficient was 0.8. To analyze the data, Chi-squared test was run using SPSS, version 20. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  This study was performed on 37 interns in School of Medicine of Sari (46.25%; 47% males and 53% females) and 43 interns in School of Medicine in Babol (53.75%; 49% males and 51% females). The mean overall knowledge scores of medical interns about periodontal diseases in Sari and Babol were 6.27±3.27 (medium) and 12.00±5.23 (very good), respectively, showing no significant differences (P>0.0001).
  Conclusion
  Given the importance of prevention of oral and dental diseases, especially periodontal diseases, further training for medical students and planning for promoting public knowledge seem to be necessary.
  Keywords: periodontal diseases, Knowledge, medical interns, systemic diseases
 • Meysam Mahabadi, Mojtaba Hossein Nataj Miandeh *, Fatemeh Saedi Pages 273-280
  Introduction
  There is limited data on the factors affecting the retention of cemented fixed prostheses to implant abutment. The aim of this study was to evaluate the effect of screw access channel filling method and cement type on retention of implant-supported fixed restorations.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 40 implant analogs were mounted in autopolymerizing acrylic resin blocks, and two-piece titanium abutments were placed in each implant analog. Twenty abutment samples were completely filled with silicone, and 20 other samples were filled partially. In each of the study groups, Temp Bond® eugenol-containing temporary cement was used for 10 samples, while in another 10 samples non-eugenol temporary cements were utilized. Prior to the retention test, samples were placed in the rmocycling machine with 1000 cycles for 24 h. Each sample was stretched using a Universal Pull-out Test Machine with a force of 5000 N. The required load for removing the crown was recorded. The data was analyzed USING two-way ANOVA and least square difference (α=0.05).
  Results
  Among the four groups, the highest retention rate was observed in the group of partial screw access channel filling with eugenol cement. Also, the rate of retention in the group of complete screw access channel filling with non-eugenol cement was significantly lower than in any other group. A significant difference was observed between all the groups except for the groups of complete screw access channel filling with eugenol cement and partial screw access channel filling with non-eugenol cement (P=0.27).
  Conclusion
  The mean rate of retention in partial access cavity filling group was greater than that of the complete access cavity filling group; moreover, this rate was higher in the eugenol cement group than the non-eugenol cement group.
  Keywords: retention, abutment, cement, restoration, Implant
 • Taraneh Movahhed, Masoume Asadi, Neda Eslami * Pages 281-288
  Introduction
  There are few studies investigating the oral health condition of the autistic children, rendering conflicting results. Regarding this, the present study aimed to compare the autistic and normal children in terms the caries experience.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 70 children with autism and 70 healthy children with the age range of 8-12 years. The participants’ age, gender, and parental education level were recorded. The number of the decayed, missing, and filled teeth (DMFT; both permanent and primary) was determined. The data were analyzed using the Mann-Whitney U and Chi-square tests. P-value less than 0.05 was considered statistically significant.
  Results
  According to the results, the paternal education level of the autistic children was significantly higher than that of the normal children (P=0.002). However, there was no significant difference between the two groups regarding their maternal education level (P=0.051). Additionally, the autistic and normal children showed no significant difference regarding the DMFT index in the primary (P=0.53) and permanent (P=0.85) teeth. Moreover, the autistic children had more unmet dental needs in primary dentition, compared to their normal counterparts (P=0.002).
  Conclusion
  As the findings of the study indicated, the autistic and normal children had comparable DMFT index. However, the unmet dental needs of the autistic children in the primary dentition were higher than those of the normal children.
  Keywords: Caries experience, autism, dmft, children
 • Atena Shiva *, Amir Hossein Pakravan Pages 289-294
  Introduction
  Osteosarcoma of jaw bones is the most common primary malignant bone tumor arising from mesenchymal cells capable of producing steoid; this disorder predominantly occurs in the long bones and rarely involves the maxillofacial region. Normally, this disease presents in the third and fourth decades of life, is slightly more common in men than women, and affects the mandible and maxilla in the same proportion.
  Case report: An 8-year-old girl was referred to an oral and maxillofacial surgeon due to tumoral lesions in the posterior mandible in Sari, Iran. After the surgery, histopathological examination of the tumoral lesions revealed fibroblastic osteosarcoma. Further, immunohistochemical markers were evaluated, results of which approved final diagnosis of mandible osteosarcoma.
  Conclusion
  Given that osteosarcoma of jaw bones share the same clinical manifestations with benign lesions, misdiagnosis is highly common and diagnosis is challenging for dentists. Accurate diagnosis and early referral are critical in prognosis and survival of patients.
  Keywords: Osteosarcoma, mandible, immunohistochemistry