فهرست مطالب

علوم باغبانی ایران - سال چهل و هشتم شماره 2 (تابستان 1396)
 • سال چهل و هشتم شماره 2 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مقاله کامل
 • داود عطایی، روح انگیز نادری، عزیزالله خندان میرکوهی صفحات 229-242
  این آزمایش باهدف بررسی تاثیر محلول‏پاشی برگی پوترسین در مرحله پیش از برداشت بر کیفیت رویشی و ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس رقم میاریچی گرند وایت انجام شد. گیاهان در گلدان‏های محتوای خاک زراعی، ماسه و خاک برگ پوسیده با نسبت 1:1:1 حجمی کشت شدند. تیمار‏ها در مرحله پیش از برداشت شامل پوترسین با چهار غلظت 0 (شاهد)، 5/0، 1 و 2 میلی مولار بودند که در مرحله انگیزش غنچه انجام شد. صفات مربوط به کیفیت رویشی شامل طول و قطر غنچه، ارتفاع ساقه گل‏دهنده و وزن تر و خشک آن، سطح برگ و محتوای سبزینه (کلروفیل) بودند. نتایج نشان داد، تیمار پوترسین منجر به افزایش بسیاری از ویژگی‏ها مانند طول و قطر غنچه، ارتفاع ساقه گل‏دهنده و وزن تر و خشک آن، سطح برگ و محتوای سبزینه برگ نسبت به تیمار شاهد شد. همچنین در بین غلظت‏ها پوترسین 2 میلی مولار بیشترین تاثیر را بر عامل‏های اندازه‏گیری شده داشتند. به منظور بررسی تاثیر تیمارهای پیش از برداشت پوترسین بر ویژگی‏های پس از برداشت گل شاخه بریده لیزیانتوس، گل‏ها در مرحله‏ای که دو غنچه آن به طور کامل باز شدند، برداشت شدند. نتایج نشان داد، تیمارهای پیش از برداشت منجر به افزایش عمر گلجایی، حفظ بهتر وزن تر نسبی و جذب آب نسبی نسبت به تیمار شاهد شدند. همچنین کاهش میزان نشت یونی، تجمع کمتر مالون‏دی‏آلدئید، فعالیت کمتر آنزیم لیپوکسیژناز، تجمع کمتر H2O2 و بهبود آنزیم‏های پاداکسنده (آنتی اکسیدان) کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز در غلظت 2 میلی مولار پوترسین نسبت به تیمار شاهد به دست آمد.
  کلیدواژگان: آنزیم های پاداکسنده، جذب آب، عمر گلجایی، کیفیت رویشی، لیپوکسیژناز، مالون دی آلدئید
 • اسماعیل نظرالملک، بهمن زاهدی*، حسین زینلی صفحات 243-249
  به منظور بررسی عملکرد گل و اجزای آن از نظر صفات ریخت شناختی (مورفولوژیک)، شمار ده نژادگان (ژنوتیپ) گل محمدی (Rosa damascena Mill.) از نقاط مختلف کشور، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی شهرستان گلپایگان کشت شده و در سال 1392 بررسی شدند. در نتایج مقایسه میانگین ها، از نظر آماری در صفت عملکرد بوته، نژادگان یزد2 با بیشترین عملکرد و نژادگان خوزستان با کمترین عملکرد و همچنین در صفت عملکرد اسانس در هکتار نژادگان اصفهان4 با بیشترین عملکرد معنی دار داشتند. همبستگی معنی داری در سطح 1 درصد در بین صفات مشاهده شد که از مهم ترین آن ها همبستگی مثبت و معنی دار ارتفاع گیاه و شمار گل با عملکرد بوته بود. همچنین نتایج تجزیه واریانس نشان داد، بین نژادگان ها برای همه صفات ارزیابی شده اختلاف معنی داری وجود دارد، اما برای صفات درصد اسانس و نسبت وزن گلبرگ به وزن گل اختلاف معنی داری وجود نداشت. در تجزیه خوشه ای نیز نژادگان های مورد بررسی در چهار گروه متفاوت قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: صفات مورفولوژی، عملکرد اسانس، عملکرد گل، گل محمدی، نژادگان
 • مصباح بابالار *، عزیزه مسیب زاده، ذبیح الله زمانی، امیر موسوی، محمدرضا فتاحی مقدم صفحات 251-263
  یکی از مهم ترین عامل های محدود کننده انبارداری میوه انار تنش سرمازدگی است. از نشانه های قابل مشاهده می توان به قهوه ای شدن پوست و رنگ پریدگی نارمیانبر (آریل) ها اشاره کرد. در طول سال های گذشته تحقیقات پرشماری به منظور بررسی و مهار این پدیده صورت گرفته است. در این پژوهش تاثیر دو روش پوشاندن میوه با کاغذ مومی در مهار آسیب های ناشی از تنش سرمازدگی نسبت به شاهد مقایسه و ارزیابی شده است. روش کار به این صورت بود که شماری از میوه ها درون پوشالی از کاغذ مومی قرار گرفته و شمار دیگری از میوه ها درون صفحه های کاغذ مومی پیچیده شدند. میوه های شاهد هیچ پوششی دریافت نکردند. میوه ها به انباری با دمای 5 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 85درصد منتقل شدند. نمونه برداری به مدت 12 هفته و هر سه هفته یک بار انجام شد. ارزیابی های ظاهری نشان داد، پوشاندن میوه ها باعث کاهش معنی دار قهوه ای شدن پوست و حفظ درخشندگی نارمیانبر ها می شود. همچنین مشخص شد که میوه های پوشانده شده نشت یونی و پراکسیدهیدروژن کمتری نسبت به میوه های شاهد داشته اند. تحلیل نتایج به دست آمده نشان می دهد، هر دو روش پوشاندن قابلیت مهار آسیب های ناشی از تنش سرمازدگی در بافت های مختلف میوه انار را داشته اند. بنابراین هر دو روش پوشاندن قابلیت تجاری سازی را دارند، با این حال پیچیدن میوه ها درون صفحه های کاغذی به دلیل کارایی بهتر و نیاز به میزان کمتر کاغذ در اولویت قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: انبارداری، تنش، قهوه ای شدن، نارمیانبر، نشت یونی
 • مهرانگیز چهرازی*، حمیدرضا حسینی، الهه هاشمی دهکردی، خلیل اسدی وفا صفحات 265-273
  به منظور بررسی تاثیر اسید جیبرلیک (0، 100، 200 و 400 میلی گرم بر لیتر) بر ویژگی های کمی و کیفی دو رقم گل میمون (Antirrhinum majus) آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. دانهال ها 50 روز پس از کشت بذر (در مرحله 6 تا 8 برگ حقیقی) تحت تیمار سطوح مختلف اسید جیبرلیک (به صورت محلول پاشی برگی) قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد، افزایش غلظت اسید جیبرلیک به طور معنی داری موجب افزایش صفات مورد بررسی شد. بیشترین شمار، طول و قطر شاخه گل دهنده، طول گل آذین، شمار گلچه، شمار برگ، ماندگاری گل و همچنین وزن تر اندام های هوایی از اثر متقابل غلظت 400 و 200 میلی گرم در لیتر اسید جیبرلیک و رقم زرد (Apollo) و پس از آن رقم سفید (Alba) به دست آمد. در بین غلظت های مختلف اسید جیبرلیک بیشترین قطر گلچه، سطح برگ، سبزینه (کلروفیل) های a، b و کل و همچنین وزن خشک اندام های هوایی مربوط به تیمار 400 میلی گرم در لیتر و کمترین میزان مربوط به شاهد بود. سطح برگ و وزن خشک اندام های هوایی در رقم زرد (Apollo) بالاتر از رقم سفید (Alba) بود.
  کلیدواژگان: جیبرلین، سبزینه، شاخه گل دهنده، ماندگاری
 • محمد رضا حسندخت*، مهدی بیگدلو، فروزنده سلطانی، رضا صالحی محمدی صفحات 275-284
  هندوانه ابوجهل Citrullus colocynthis L.یکی از گونه های گیاهی متحمل به خشکی است که به طور گسترده در مناطق بیابانی ایران پراکنده شده است. برای ارزیابی تحمل به خشکی آن آزمایش در مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در کرج به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی اجرا شد که در آن سطوح آبیاری به عنوان کرت اصلی در دو سطح (100 درصد و 60 درصد ظرفیت زراعی) و توده ها به عنوان کرت فرعی در هفت سطح (کرمان، سیستان و بلوچستان، خوزستان، یزد، هرمزگان، بوشهر و اصفهان) بودند. در پایان دوره رشد، عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص های مقاومت به خشکی در شرایط تنش و بدون تنش خشکی برای غربالگری توده های هندوانه ابوجهل اندازه گیری شد. بیشترین میانگین عملکرد میوه در بوته در شرایط تنش و بدون تنش خشکی به ترتیب به توده اصفهان (54/2 کیلوگرم در بوته) و توده کرمان (73/5 کیلوگرم در بوته) و کمترین عملکرد به ترتیب به توده بوشهر (27/1 کیلوگرم در بوته) و توده سیستان و بلوچستان (54/3 کیلوگرم در بوته) تعلق داشت. اجزای عملکرد توده اصفهان کمترین درصد تغییرپذیری را در شرایط تنش و بدون تنش خشکی نشان داد. بررسی شاخص های مقاومت به خشکی و همبستگی بین شاخص ها به همراه تجزیه به مولفه های اصلی نشان داد توده اصفهان به عنوان توده متحمل و دارای عملکرد پایدار، توده های یزد و هرمزگان توده هایی نیمه متحمل با عملکرد به نسبت پایدار، توده کرمان دارای عملکرد بالا در شرایط بدون تنش و غیر متحمل به تنش خشکی، توده های بوشهر و خوزستان دارای عملکرد پایین و حساسیت بالا به تنش خشکی و توده سیستان و بلوچستان به عنوان توده ای با ظرفیت عملکرد پایین و به نسبت متحمل به تنش خشکی بودند. به طورکلی توده اصفهان تحمل بالایی به تنش خشکی داشت و مناسب برای برنامه های بهنژادی هندوانه های تجاری است.
  کلیدواژگان: توده بومی، شاخص های مقاومت، عملکرد، ظرفیت زراعی
 • مه جبین عادل، محمد اسماعیل امیری*، محمد علی نجاتیان، مریم عادل صفحات 285-292
  پاداکسنده (آنتی اکسیدان) ها، سامانه های ضداکسایشی گیاهان عالی به شمار می آیند و تحریک تولید یا کاربرد مصنوعی آن ها می تواند در غلبه بر تنش ها موثر واقع شود. این ترکیب ها شامل انواع آنزیمی و غیر آنزیمی مانند ویتامین ها، رنگریزه ها و غیره هستند. در این پژوهش، تاثیر اسید سالیسیلیک و سولفات منیزیم کلاته بر تحریک یا جلوگیری از تولید پاداکسنده های مختلف در برگ گلابی بررسی شد. آزمایش در شرایط اقلیمی استان قزوین در قالب طرح بلوک کامل تصادفی روی درختان گلابی رقم لوئیزبون انجام شد. صفات مورد بررسی در این پژوهش شامل پاداکسنده های آلفا- توکوفرول، کاروتنوئید و سبزینه (کلروفیل) a، سبزینه b و سبزینه کل بود. نتایج نشان داد، اسید سالیسیلیک و سولفات منیزیم کلاته تاثیر معنی داری بر میزان پاداکسنده آلفا- توکوفرول، سبزینه و کاروتنوئید داشتند. به طوری که دامنه تغییرپذیری بین تیمارهای مختلف در مورد رنگریزه سبزینه بین 03/1 تا 27/6 و کاروتنوئید بین 06/0 تا 985/1 میلی گرم بر گرم و آلفا- توکوفرول بین 03/0 تا 30/2 قسمت در میلیون (PPM) متغیر بود. مقایسه میانگین ها نشان داد، تیمار همزمان اسید سالیسیلیک با غلظت 5/0 و سولفات منیزیم کلاته با غلظت 7/0 گرم در لیتر بیشترین میزان پاداکسنده آلفا- توکوفرول را به خود اختصاص داد که از نقش مثبت تیمار یادشده در تحریک تولید این پاداکسنده حکایت می کند.
  کلیدواژگان: پاداکسنده، تنش، سبزینه، غیر آنزیمی، کاروتنوئید
 • مائده فرشتیان، فروزنده سلطانی صالح آبادی *، عبدالکریم کاشی، مصباح بابالار صفحات 293-303
  در این تحقیق هفده توده هندوانه ابوجهل (حنظل) از مناطق مختلف ایران در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات گروه مهندسی علوم باغبانی دانشگاه تهران کشت شدند. برخی ویژگی های ریخت شناختی (مورفولوژیکی) میوه و نیز ترکیب های فنلی و کارتنوئیدی و همچنین میزان اسیدهای چرب بذر آن ها ارزیابی شدند. بر پایه نتایج بیشترین شمار میوه در بوته و عملکرد در توده «ارزوئیه» مشاهده شد، درحالی که بیشترین وزن تک میوه در توده «خوراسگان 5» مشاهده شد. بیشترین میزان ترکیب های فنلی در میوه های توده «کرمان» و «یزد» (88 میلی گرم اسیدگالیک در گرم وزن خشک) وجود داشت و بالاترین ترکیب های کارتنوئیدی در توده های «اراک» و «اهواز» (85 میکروگرم در میلی گرم وزن خشک) وجود داشت. بیشترین محتوای اسید چرب لینولئیک در بذر توده «ارزوئیه» (4/72%) و بیشترین میزان اولئیک اسید در توده «خوراسگان» 2(8/13%) مشاهده شد. وزن میوه با قطر میانبر (مزوکارپ) مرکزی و میانبر حاوی بذر همبستگی مثبت به نسبت بالایی (69/0=r) داشتند. بین میزان اسید استئاریک و طول بذر همبستگی منفی بالایی (775/0-=r) وجود داشت که بذرهای کشیده تر حاوی میزان اسید استئاریک کمتری بودند. در تجزیه خوشه ای، در فاصله 5 واحد بر پایه روش وارد توده ها در چهار گروه قرار گرفتند و یک توده از «کرمان» به طور جداگانه در یک خوشه قرار گرفت که میزان ترکیب های فنولی بالایی داشت. تنوع بالا در صفات میوه و میزان ترکیب های فیتوشیمیایی می توان استنباط کرد، هندوانه های ابوجهل در کشور تنوع بالایی دارند و بر پایه عملکرد و رشد مناسب بوته ها امکان زراعی کردن این محصول وجود دارد.
  کلیدواژگان: اسید چرب، تجزیه خوشه ای، ترکیب های فیتوشیمیایی، فنل
 • سمانه فتح اللهی، معظم حسن پور اصیل*، هدایت زکی زاده، جمالعلی الفتی صفحات 305-315
  تاثیر محلول های مختلف غذایی بر رشد و گلدهی گیاه زینتی آنتوریوم گلدانی (Anthurium andreanum cv. Lentini Red) در کشت بدون خاک از آبان سال 93 تا تیر سال 94، در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گیلان، در قالب طرح کامل تصادفی با چهار نوع محلول غذایی (تیمار) و چهار تکرار (هر تکرار شامل پنج گلدان)، مقایسه شد. محلول های غذایی یک (نیترات: نیتروژن کل، 5/3: 5/3)، و دو (نیترات: نیتروژن کل، 3: 3) بدون آمونیوم و محلول های غذایی سه (نیترات: نیتروژن کل، 4: 5/4 و آمونیوم به نیتروژن کل، 5/0: 5/4) و چهار (نیترات: نیتروژن کل، 5/3: 4 و آمونیوم به نیتروژن کل، 5/0: 4)، حاوی آمونیوم بودند. محلول های غذایی یک و سه حاوی 9/2 و محلول های غذایی دو و چهار حاوی 4/2 میلی اکی والان پتاسیم در لیتر محلول بود. نتایج نشان داد، از نظر شمار برگ، شمار گل، زمان گلدهی، میزان آنتوسیانین های برگواره های بزرگ و رنگی به نام چمچه (Spathes)، سبزینه (کلروفیل) های a و b، کاروتنوئیدها، غلظت عنصرهای نیتروژن، پتاسیم، منیزیم، کلسیم و آهن برگ اختلاف معنی داری وجود داشت و از نظر ارتفاع بوته، طول و عرض چمچه گل، طول، عرض و سطح برگ و غلظت فسفر برگ اختلاف معنی دار نبود. بیشترین شمار برگ و گل، مربوط به گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی سه بود. گلدهی در گیاهان تیمارهای سه و چهار به طور معنی داری سریع تر رخ داد. بیشترین میزان آنتوسیانین ها در چمچه گیاهان تغذیه شده با محلول غذایی دو و بیشترین میزان سبزینه های a و کاروتنوئیدها، مربوط به تیمارهای یک و سه بود. کاربرد آمونیوم به عنوان منبع نیتروژن، منجر به کاهش غلظت کاتیون ها و افزایش غلظت آهن برگ شد.
  کلیدواژگان: آنتوسیانین، آمونیوم، چمچه، عنصرهای کانی، نیترات
 • لیلا تبریزی *، علیرضا زواری، داراب یزدانی صفحات 317-327
  به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف فاصله کاشت (20، 25، 30 و 35×50 سانتی متر) و زمان برداشت (26 مرداد و 26 شهریورماه) بر ویژگی های رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات گروه مهندسی علوم باغبانی و فضای سبز دانشگاه تهران در سال زراعی 93-1392 انجام شد. نتایج نشان داد تاثیر فاصله کاشت بر بیشتر صفات به جز ارتفاع گیاه، نسبت وزن برگ به ساقه و میزان سبزینه (کلروفیل) ها معنی دار بود. با کاهش فاصله کاشت از 35×50 به 20×50، وزن خشک اندام های هوایی و برگ، عملکرد استویوزید و ربودیوزید A افزایش یافت. همچنین ، تاثیر زمان برداشت بر همه صفات به جز میزان سبزینه ها معنی دار بود. بیشترین ارتفاع گیاه و قطر تاج پوشش، وزن خشک اندام های هوایی، عملکرد استویوزید و ربودیوزید A در برداشت 26 شهریور و بیشترین نسبت برگ به ساقه در برداشت 26 مرداد بود. اثر متقابل تنها بر صفت وزن خشک برگ معنی دار بود و بیشترین وزن خشک برگ در برداشت 26 شهریور و فاصله کشت 20 و 25×50 به دست آمد. صفت میزان سبزینه ها تحت تاثیر هیچ یک از تیمارها قرار نگرفت. به طورکلی می توان گفت فاصله کشت 20 و 25×50 سانتی متر و برداشت گیاه در 26 شهریورماه نسبت به دیگر تیمارها در منطقه مورد بررسی در کرج، نتیجه بهتری برای کشت و استقرار استویا داشته است.
  کلیدواژگان: استویوزید، تراکم بوته، ربودیوزید A، گیاه دارویی
 • زیبا امیراحمدی، حمید عبداللهی*، مهدی عیاری صفحات 329-337
  درخت به از درختان میوه ای است که خواص دارویی چندی، از جمله محتوای بالای مواد پاداکسنده (آنتی اکسیدانی) مانند فنل ها و فلاونوئیدها برای آن بیان شده است. بنابراین، با توجه به طیف گسترده اهمیت فلاونوئیدها از نظر فیزیولوژیکی و دارویی، این پژوهش با هدف بررسی محتوای و روند تغییر فلاونوئید کل در بافت برگ و میوه ژنوتیپ های به نیمه شمالی کشور و مقایسه آن با رقم تجاری به اصفهان انجام شد. به این منظور، 24 ژنوتیپ گردآوری شده از این مناطق، شامل ژنوتیپ های اردبیل 1 تا اردبیل 7، به آمرودی، به سیبی و به گیوی کوثر از استان اردبیل، ژنوتیپ های AS1، ASM1، ASM2، ASM3، ASP1 و ASP2 از استان گیلان، ژنوتیپ های LA1 و LA3 از استان تهران و ژنوتیپ های M1، M2، M3، M8 و M9 از استان خراسان ارزیابی شدند. نتایج بیانگر وجود اختلاف معنا دار در میزان فلاونوئید کل در برگ و میوه ژنوتیپ های مختلف بود، به صورتی که ژنوتیپ M3 و LA1 به ترتیب بیشترین و کمترین میزان فلاونوئید کل را در برگ های خود با 9/21 و 1/3 میلی گرم کوئرستین بر گرم در مقایسه با رقم شاهد اصفهان با میزان 4/13 میلی گرم کوئرستین بر گرم داشتند. همچنین نتایج ارزیابی میوه ها نشانگر بالاترین میزان فلاونوئید کل به میزان 2/6 میلی گرم کوئرستین بر گرم در رقم شاهد بوده و دیگر رقم ها در رده پایین تری قرار گرفتند. بررسی تاثیر زمان برداشت برگ بر میزان تغییر فلاونوئید کل نشان داد، بالاترین میزان این متابولیت مربوط به آغاز تابستان بوده و در دیگر برداشت ها میزان فلاونوئید کمتری در برگ ها وجود داشت.
  کلیدواژگان: به اصفهان، پاداکسنده، ترکیب های فنلی، کوئرستین، Cydonia oblonga Mill
 • میترا میرعبدالباقی* صفحه 338
  به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف شوری (شاهد با هدایت الکتریکی 8/0، 6/1، 4/2، 2/3 و 4 دسی زیمنس بر متر) با استفاده از نمک کلرور سدیم روی فراسنجه (پارامتر)های فیزیولوژیکی و شاخص های رشد (طول و قطر) در سه رقم دره گزی، لوییزبون و ویلیام دوشس که روی پایه های گلابی بذری، OHF69 و Pyrodwarf پیوند شده بودند. پژوهشی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی به صورت فاکتوریل و در کشت گلدانی مستقر در باغ تحقیقاتی کمال آباد کرج در سال 1394 به اجرا گذاشته شد. در این پژوهش برای صفات مورد بررسی از شاخص های مختلف حساسیت و تحمل به تنش شوری استفاده شد. در نهایت با استفاده از شاخص میانگین رتبه بندی و انحراف معیار بر مبنای همه شاخص های اندازه گیری شده، حساس ترین و متحمل ترین نهال به شوری معرفی شد. نتایج نشان داد که در بین صفات مورد بررسی روند کاهشی سبزینه (کلروفیل) یا ارزش SPAD با افزایش شوری بیشتر از دیگر صفات (20درصد کاهش در شرایط شور) بود. در بین نهال های مورد بررسی، در شرایط شور نهال پیوندی لوییزبون× بذری برتری نسبی از نظر طول، قطر تنه، FV/FM و میزان سبزینه یا ارزش SPAD در مقایسه با دیگر نهال ها نشان داد. همچنین نهال لوییزبون× پیرودوارف در شرایط شور، کاهش بیشتری در فراسنجه های طول و قطر تنه، سطح برگ، FV/FM و سبزینه یا ارزش SPAD مقایسه با دیگر نهال ها نشان داد. در این پروژه نهال لوییزبون*بذری به عنوان متحمل ترین و نهال لوییزبون× پیرودوارف به عنوان حساس ترین نهال به شوری شناخته شدند.
  کلیدواژگان: پایه های پیوندی گلابی، شوری، شاخص های تحمل، فراسنجه های فیزیولوژیکی
 • محمدعلی علیزاده *، ملیحه اصلانی، سید مهدی میری، علی اشرف جعفری، سید اسماعیل سیدیان صفحات 347-356
  به منظور بررسی صفات ریخت شناختی (مورفولوژیکی) و عملکرد اسانس، شمار 61 جمعیت گونه بابونه کبیرTanacetum parthenium (L) Schultz-bip. در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی البرز موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در سال 1392-1391 کشت شدند. صفات قطر طولی و عرضی تاج پوشش، سطح تاج پوشش، ارتفاع و شمار گل در بوته، زمان گلدهی و برداشت، وزن تر و خشک سرشاخه ، درصد و عملکرد اسانس، دمای تجمعی رشد روزانه (GDD) در زمان گلدهی و برداشت اندازه‏گیری شد. نتایج مقایسه میانگین صفات نشان داد که جمعیت 26500-همدان با وزن تر و خشک سرشاخه به ترتیب 15545 و 6218 کیلوگرم در هکتار، بیشترین عملکرد سرشاخه را داشت. تولید اسانس به ترتیب در جمعیت های14340- همدان با بازده 03/1 درصد و جمعیت 27158- فومن با عملکرد اسانس 3/22 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به دیگر جمعیت ها برتری داشتند. جمعیت 29813- بویراحمد با کمترین دمای تجمعی رشد روزانه GDD (417 درجه سلسیوس) و کمترین زمان ظهور گل (65 روز) به عنوان جمعیت زودرس شناخته شدند. از نتایج این بررسی نتیجه گیری شد که جمعیت های زودرس عملکرد سرشاخه و اسانس بیشتری داشتند که از این ویژگی می توان در تولید رقم های مقاوم به خشکی برای زراعت دیم در مناطق کوه پایه ای البرز و زاگرس استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بابونه، دمای تجمعی رشد روزانه، زودرسی، فنولوژی
 • احسان شهبازی، خلیل عالمی سعید، افشین صلواتی، نسیم غلامی، پوراندخت گلکار* صفحات 357-367
  خرما با نام علمی Phoenix dactylifera گیاهی تک لپه، دو پایه و با عمر طولانی و چندساله است که اهمیت اقتصادی بالایی در کشور ایران دارد. افزایش درختان آن با استفاده از پاجوش کند و هزینه بر است، به همین دلیل امروزه از روش های افزایش دیگری از جمله کشت بافت استفاده می شود. روش کشت بافت منجر به تنوع همسانه بدنی (سوماکلونال) می شود که ناشی از تنوع اپی ژنتیک غیر قابل وراثتی است که در نتیجه تغییرپذیری پدیدگانی (فنوتیپی) موقت به وجود می آید. لذا نبود ثبات ژنتیک نهال های کشت بافتی باعث تمایل نداشتن نخل داران در استفاده از این نوع نهال ها است. در این پژوهش بررسی ثبات ژنتیک، ده نژادگان (ژنوتیپ) از خرمای پاجوشی و کشت بافتی ناشی از اندام زائی مستقیم در رقم های ایرانی با استفاده از بیست جفت آغازگر ریز ماهواره ای ارزیابی شد. نتایج نشان داد، از بین جفت آغازگرهای مورد استفاده، چهار آغازگر mPdCIR044، PDAAG1023، DP172 و PDAAG1025 قادر به تمایز بین رقم ها و بیان چندشکلی بودند. برابر با این نتایج درمجموع 38 آلل با میانگین 9/1 آلل در هر مکان ژنی افزایش و امتیازبندی شد. هیچ کدام از آغازگرها تفاوتی بین نمونه کشت بافتی و پاجوشی درون هر رقم نشان ندادند. نتایج تجزیه خوشه ای با استفاده از روش Ward رقم ها را به دو گروه اصلی تقسیم کرد. نتایج این بررسی نشان داد، درختان خرمای به دست آمده از روش افزایش کشت بافت (اندام زائی مستقیم) از لحاظ ژنتیک مانند گیاهان مادری بوده است، لذا روش افزایش سریع نمونه های خرما به منظور تولید نهال با استفاده از اندام زائی مستقیم در شرایط درون شیشه ای توصیه می شود.
  کلیدواژگان: پایداری، تنوع ژنتیکی، سوماکلونال، نشانگر
|
 • Davoud Ataii, Roohangiz Naderi, Azizollah Khandan-Mirkohi Pages 229-242
  This experiment was conducted to evaluate the effect of foliar application of putrescine on the pre-harvest stage on vegetative quality and postharvest attribtes of Lisianthus ‘Miarichi Grand white’ cut flowers. Plants were planted in the pots containing soil, sand and peat with a volume ratio of 1: 1: 1. The pre-harvest putrescine treatments by 0 (distilled water), 0.5, 1, and 2 mM were applied as foliar spray at the stage of bud initiation. Vegetative quality attributes such as number of flower bud, flower bud length and diameter, flower stem length, flower stem fresh and dry weight, leaf area and chlorophyll content were measured. Results showed that application of putrescine increased number of flower bud, flower bud length and diameter, flower stem length, flower stem fresh and dry weight, leaf area and chlorophyll content compared to the control. Also, putrescine at 2 mM was the most effective treatments in this study. To investigate the effects of preharvest putrescine on postharvest characteristics of Lisianthus cut flowers, the flowers were harvested when two flowers were fully opened. The results showed that pre-harvest treatment led to increase vase life, relative fresh weight and relative water uptake compared to the control. Also, the decrease in ionic leakage, less accumulation of malondialdehyde, reduced enzyme activity lipoxygenase, less accumulation of H2O2 and increase of antioxidant enzymes catalase and ascorbate peroxidase in the concentration of 2 mM putrescine were observed.
  Keywords: Antioxidant enzymes, lipoxygenase, malondialdehyde, vase life, vegetative quality, water uptake
 • Esmael Nazarolmolk, Bahman Zahedi *, Hosein Zeinali Pages 243-249
  To evaluate the flower performance and its components in terms of morphological traits, 10 genotypes of damask rose (Rosa damascena Mill.), have been cultivated in randomized complete blocks with three replications in a research field in Golpayegan city and studied in 2013. The results of means comparisons showed that for yield per plant, Yazd2 and Khuzestan genotypes had the highest and lowest value, respectively. Esfahan4 genotype was the superior for oil yield/hec. Significant correlations were observed between the characteristics. Positive and significant correlation between plant height and number of flowers with yield per plant were the most important. The results showed significant differences among genotypes for all evaluated traits, but for the qualities of essential oils and petals of the flower weight ratio. In cluster Analysis, the studied genotypes were divided into four groups.
  Keywords: Damask rose, essential oil yield, flower yield, genotype, morphology traits
 • Mesbah Babalar*, Azizeh Mosayyebzadeh, Zabihollah Zamani, Amir Mousavi, Mohammad Reza Fattahi Moghadam Pages 251-263
  One of the most important limiting factors for Pomegranate fruit storing is chilling stress. Visible symptoms include fruit husk browning and arils paleness. During the recent years some researches have been done to study and inhibit the phenomenon. In this research the efficacy of two fruit covering methods with waxed paper to inhibit chilling injury were compared with controls. Some of the fruits embedded in the paper strips and some others wrapped in the paper sheets. Uncovered fruits were as controls. Fruits were transferred to a cold storage with 5oC and 85% RH. Samplings were carried out in three weeks intervals for 12 weeks. Visual evaluations showed that fruits covering reduced husk browning significantly and maintained arils color brilliance. It was also found that covered fruits had much less ion leakage and hydrogen peroxide. Total analysis of the results showed that both covering methods had potential to control chilling damages in fruits different tissues. Therefore, both covering methods which are environmentally friendly are suitable for commercialization; however, wrapping the fruits in the paper sheets is placed in priority because of the better performance and lesser paper consumption.
  Keywords: Arils, browning, ion leakage, storability, stress
 • Mehrangiz Chehrazi *, Hamid Reza Hosseini, Elahe Hashemi Dehkordi Pages 265-273
  The evaluate the effect of gibberellic acid (zero, 100, 200 and 400 milligrams per liter) on quantitative growth characteristics of two varieties of Snapdragon (Antirrhinum majus) a factorial experiment base on a completely randomized block design with three replications were designed. Seedlings 50 days after sowing seed (6 to 8 true leaf stage) was exposure treated with gibberellic acid levels (as foliar). The results showed increased concentrations of gibberellic acid was enhanced significantly traits. The largest number, length and diameter of the branches of flowering, inflorescence length, floret number, number of leaves, vase life and also shoot fresh weight was obtained of the interaction between 400 and 200 ppm gibberellic acid and the yellow varieties (Apollo) and were then white varieties (Alba). Among different concentrations of gibberellic acid maximum diameter of the floret, leaf area, chlorophylls a, b and total and shoot dry weight was obtained of 400 mg/liter GA and the lowest in the control. The leaf area and shoot dry weight in yellow variety was higher than the white variety.
  Keywords: chlorophyll, durability, gibberellin, flowering branch
 • Mohammad Reza Hassandokht *, Mehdi Bigdelo, Forouzandeh Soltani, Reza Salehi Mohammadi Pages 275-284
  Colocynth is one ofdrought tolerant species, which is widely distributed in desert regions of Iran. The experiment was performed in research field of University College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran placed in Karaj, as a split plot based on randomized complete block design which irrigation levels were as main plot in two levels (100% and 60% field capacity) and accessions were as sub plot in seven levels (Kerman, Sistan and Baluchestan, Khuzestan, Yazd, Hormozgan, Bushehr and Isfahan).At the end of growth period, yield, yield components and indices of drought resistance were evaluated in two stress and non-stress conditions for screening of colocynth accesstions. The highest yield in stress and non-stress conditions belonged to Kerman (5.73 kg/plant) and Isfahan (2.54 kg/plant) accessions, respectively. Yield components of Isfahan accession showed the lowest variation percent in stress and non-stress drought conditions. Investigation of drought resistance indices and correlation between yield and these indices and principal components analysis showed that Isfahan accession was tolerant with sustainable yield, Yazd and Hormozgan accessions were semi tolerant with relative sustainable yield and Kerman accession had high yield in non- stress and stress drought conditions.Khuzestan and Bushehr accessions were low yield and high sensitivity to drought stress and Sistan and Baluchestan accessions were low yield and relative tolerant to drought stress. Generally Isfahan accession had high tolerant to drought stress and useful for commercial watermelon breeding programs.
  Keywords: Accession, field capacity, resistance indices, yield
 • Mahjabin Adel, Mohammad Esmail Amiri *, Mohammad Ali Nejatian, Maryam Adel Pages 285-292
  The antioxidants are anti-oxidative system in higher plants and therefore their endogenous stimulation or exogenous application of them can be effective in overcoming on stresses. These combinations are included the kinds of enzymatic and non-enzymatic materials such as: vitamins, pigments and so on. In this present experiment, the influence of salicylic acid and chelatedmagnesium sulfate was studied on stimulatory or inhibitory effects on different antioxidants production in the pear's leaves. The experiment was conducted in the ecological conditions of Qazvin province in RCBD in 2013 and plant materials were selected pear trees belonging to Louise Bonne. The studied characteristics in this research include antioxidants of a-tocopherol, carotenoid, chlorophylls a, b and total. The results indicated that salisylic acid and chelatedmagnesium sulfate significantly affected on the content of a-tocopherol antioxidant, chlorophyll and carotenoid in the leaf pear. There was a highly significant difference (P≤ 0.01) among treatments. The changes for chlorophyll pigment were between 1.03 to 6.27 mg/g, for carotenoid between 0.06 to 1.985 mg/g and for a-tocopherol between 0.03 to 2.30 ppm. The LSD indicated that the highest amount of a-tocopherol compound was obtained in the combination of salicylic acid (0.5 g) and chelatedmagnesium sulfate (0.7 g) treatment. It can be interpreted the positive role of the aforementioned treatment in producing stimulation of this antioxidant.
  Keywords: Antioxidant, carotenoid, chlorophyll, non-enzymatic, stress
 • Maede Fereshtian, Forouzandeh Soltani *, Abdolkarim Kashi, Mesbah Babalar Pages 293-303
  In this study 17 accessions of colocynth from different parts of Iran cultivated in the research station of Horticultural Science Department of University of Tehran in randomized completely block design with three replications. Some morphological characters of fruits, total Phenol component, Carotenoid content and Fatty acid content were evaluated. According to results, the highest fruit number per plant and fruit yield was found in Orzooiyeh accession, While Khorasgan 5 accession showed the highest fruit weight. The highest amount of phenolic compound resulted in Kerman and Yazd accessions (88 µg g-1 d.m), and highest amount of Carotenoid in Arak and Ahvaz accessions (85 mg g-1 d.m.). The highest amount of linoleic acid was in Orzooiyeh accession seed (72.4%) and highest amount of oleic acid (13.8%) in Khorasgan 2 accession. In correlation analysis, fruit weight was relatively high correlated with central mesocarp and seed mesocarp diameter (r= 0.69). There was negative correlation between stearic acid amount and seed length, in the other hand longer seed had lower amount of stearic acid. In cluster analysis based on ward method at distance 5 accessions placed in 4 groups and one accession from Kerman segregated in separated cluster which had highest amount of total phenolic compound. Based on fruit traits and phytochemical compound variation could demonstrated that colocynth plants in Iran had high genetic diversity and there are possibility for crop up this plant based on yield and suitable growth.
  Keywords: Cluster analysis, fatty acids, morphological traits, phenol, phytochemical compound
 • Samaneh Fathollahi, Moazzam Hassanpour Asil *, Hedayat Zakizadeh, Jamal-Ali Olfati Pages 305-315
  The effect of different nutritional solutions on growth and flowering of potted anthurium (Anthurium andreanum cv. LentiniRed) was comparised in soilless culture in a completely randomized design with four nutrient solutions (treatments) and four replications (each replication five pots), in a research green house in University of Guilan from November '2014 to July '2015. The first (nitrate/total nitrogen, 3.5/3.5) and second (nitrate/total nitrogen, 3/3) nutritional solutions were without ammunium and the third (nitrate/total nitrogen, 4/4.5 and ammonium/total nitrogen, 0.5/4.5) and forth (nitrate/total nitrogen, 3.5/4 and ammonium/total nitrogen, 0.5/4) ones included it. The first and third nutritional solutions included 2.9 and the second and forth ones included 2.4 meqK/l solution. The results showed significant differences among different treatments regarding the number of leaf, flower, flowering time, and the amount of spathʾs anthocyanins, leaf chlorophylls a, b and carotenoids, the concentrations of nitrogen, potassium, magnesium, calcium and iron in leaf. There were no significant difference for plant height, length and width of spath, length, width and area of the leaves and leaf phosphorus concentration. The most number of the leaves and flowers was found in the third nutrient solution. Flowering in third and forth treatments were faster than others. The most concentration of spathʾs anthocyanin was seen in plants related to the second treatment and the most chlorophyll a and carotenoid concentrations were observed in the first and third treatments. Ammonium as a nitrogen source led to a significant decrease in the cationsʼs concentration and an increase in iron concentration in leaf.
  Keywords: Ammunium, anthocyanin, mineral elements, nitrate, spath
 • Leila Tabrizi *, Alireza Zavvari, Darab Yazdani Pages 317-327
  In order to investigate the effect of harvesting time (17 August and 17 September) and planting space (20, 25, 30 and 35 × 50 cm) on growth criteria, quantitative and qualitative yield of Stevia rebaudiana Bertoni, a factorial experiment based on randomized complete block design with three replications was carried out in Research Station of Department of Horticultural Science and Landscape Engineering, University of Tehran during years of 2013-2014. Based on results, planting space significantly affected the most measured traits except plant height, leaf to stem ratio and chlorophyll content. By decreasing of planting space from 35×50 to 20×50 cm, fresh and dry weight of the aerial part and leaf and yield of Stevioside and Rebaudioside A were increased. Also, harvesting time significantly affected the measured traits except chlorophyll content in which the highest plant height and diameter, fresh and dry weight of the aerial part and yield of Stevioside and Rebaudioside A were obtained at 17 September. Harvesting at 17 August caused the highest leaf to stem ratio. The interaction effect of planting space and harvesting time significantly affected leaf dry weight in which the highest leaf dry weight obtained by the planting space 20×50 cm and 25×50 cm at 17 September. There was no significant effect on chlorophyll content. In general, based on these results, planting space of 20 and 25 × 50 cm and harvesting time at 17 September compared to other treatments pronounced better for cultivation of Stevia in studied area of Karaj.
  Keywords: Medicinal plant, plant density, rebaudioside A, stevioside
 • Ziba Amirahmadi, Hamid Abdollahi *, Mahdi Ayyari Pages 329-337
  Quinces use as bearing fruit tree and also have numerous medicinal effects, such as high contents of antioxidants including phenols and flavonoids. Due to importance of flavonoids in the physiological and medicinal aspects of this tree, the current research was conducted to investigate the variations of flavonoids in the leaves and fruits of quince genotypes from northern regions of Iran, comparing them with cultivar Esfahan as control. So, it was followed by using 24 genotypes including ARD1-7, Beh Amroudi, Beh Sibi, Beh Givi Kowsar from Ardebil province, LA1 and LA3 from Tehran provinces, M1, M2, M3, M4, M8 and M9 from Khorasan and AS1, ASM1, ASM2, ASM3, ASP1 and ASP2 from Guilan province. The results showed significant differences in the total flavonoids in the leaves and fruits of the quinces. According to the results, M3 and LA1 genotypes respectively had the highest and lowest total levels of the flavonoids in their leaves with 21.9 and 3.1 mg QE/g values, compared with the control cultivar containing 13.4 mg QE/g. Also the results of the flavonoid contents of the fruits indicated the highest level in control cultivar, Esfahan with 6.2 mg QE/g, while all other genotypes had significantly lower levels of flavonoids. Also evaluation the effects of sampling period on the variation of total contents of the leaf flavonoids showed that the highest concentration of these compounds belonged to the beginning of the summer, while the leaves had lower levels of flavonoids at other sampling periods.
  Keywords: Antioxidants, Cydonia oblonga Mill, phenolic compounds, quercetin, quince Esfahan
 • Mitra Mirabdulbaghi * Page 338
  In order to determine the effect of different levels of salinity (EC=1.6, 3.2, 4 and 0.8 dS/m as control) using sodium chloride on physiological parameters and also some growth indices in the three grafted-pear rootstocks (OHF69, pyrodwarf and one seedling rootstock) in grafting with Daregazi, Louise Bonne and William Duchesse scions, a pot experiment was carried out as factorial arrangement based on randomized complete block design with three replications in Horticulture research station of Kamalabad/Karaj in spring of 2015. In the present work, different indices of susceptibility and tolerance for all studied parameters were identified and also rank mean (Ṝn) and standard deviation of ranks (SDR) of all mentioned parameters were measured. Results of this study showed that among all studied parameters the reduction of chlorophyll or SPAD value (20% reduction in saline conditions) was higher than other parameters. Among all grafted-pear rootstocks, seedling rootstock in grafting with Louise bonne showed comparative advantage in terms of length, diameter, FV/FM and the amount of chlorophyll or SPAD value compared to other grafted-pear rootstocks. Also, pyrodwarf rootstock in grafting with Louise bonne showed in saline conditions, further reducing the parameters of length, diameter, leaf area, Fv/Fm and chlorophyll or SPAD value compared to other grafted-pear rootstocks. In the present work, seedling rootstock in grafting with Louise Bonne was identified as the most salt tolerant between studied grafted-pear rootstocks, while pyrodwarf rootstock in grafting with Louise Bonne as the most sensitive.
  Keywords: Grafted-pear rootstocks, physiological parameters, salinity, tolerance indices
 • Mohammad Ali Alizadeh *, Malieh Aslani, Sayed Mehdi Miri, Ali Ashraf Jafari, Esmaiel Sayedian Pages 347-356
  In order to evaluation of morphological traits and essential oil yield in wild chamomile (Tanacetum parthenium (L) Schultz-bip.), 61 populations were sown in a randomized complete block design (RCBD) with three replications in Alborz research station in Karaj, Iran during 2012-2014. Data were collected and analyzed for length and width of canopy diameter, plant height, number of flower, shoot fresh and dry weight, growth degree days (GDD), essential oil percentage and essential oil yield. Mean comparison of the traits showed that population of 26500- Hamadan with fresh -dry weight as (15545, 6218) kg/ha, respectively, had higher areal yield. The highest amount of essential oil percentage and essential oil yield with average values of 1.03% and 22.30 kg/ha were obtained in populations of 14340-Hamadan and 27158-Foman, respectively. Population of the 29813-Boyer Ahamad with 417◦C had lowest GDD and with (65 days to flowering) had lowest time of flowering. They were considered as early maturity population compare with other populations. From the result of this study, it was concluded that the earlier maturity populations with higher shoot yield coupled with higher both essential oil percentage and essential oil yield were recommended for produce new improved varieties and cultivation in dryland farming system in Alborz and Zagross regions, Iran.
  Keywords: Chamomile, early maturity, phenology
 • Ehsan Shahbazi, Khalil Alami Seaid, Afshin Salavati, Nasim Gholami, Pooran Golkar * Pages 357-367
  Date palm (Phoenix dactylifera L.) is a dioecious and long life plant which has high economic important in Iran. Date palm is propagated traditionally through the off shoot that is more laborious and expensive. So, other amplification methods, such as tissue culture are used for its multiplication. Plant tissue culture is leading to somaclonal variation, due to epigenetic non- inherited variation which is a temporary phenotypic effect. However, in some cases, these genetic instability caused reduction at the tendency of farmers to cultivate tissue- culture based genotypes of palm. Genetic stability of ten Iranian genotypes of date palm (originated by tissue culture via direct organogenesis and off-shoot) was evaluated by 20 primers of SSR (Simple Sequence Repeat). Four primers (mPdCIR044, PDAAG1023, DP172 and PDAAG1025) were polymorphic. According to obtained results, total of 38 alleles were detected, resulting a mean number of 1.9 allele per locus. No microsatellite DNA variation was observed among tissue culture and their offshoots in each cultivar. According to WARD cluster analysis, the genotypes were grouped into two main groups. The results of this study showed that identical genetic structure for date palm originated by two methods of tissue culture and off-shoot, in each cultivar. Hence, the plant tissue culture method is advised for rapid propagation in date palm genotypes.
  Keywords: Genetic diversity, marker, somaclonal, stability