فهرست مطالب

پژوهش در دین و سلامت - سال سوم شماره 4 (پاییز 1396)
 • سال سوم شماره 4 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سرمقاله
 • محمد علی حیدرنیا صفحات 1-6
  اقتصاد مقاومتی[1]، در سال های اخیر (به طور جدی از سال های 95 و 96)، الگویی مناسب برای برون رفت از چالش های کلی کشور معرفی شده است؛ هر چند شروع این حرکت را می توان از سال 88 و با شعار اصلاح الگوی مصرف در نظر گرفت
  کلیدواژگان: اقتصاد مقاوتی، الگوی مصرف، تحریم، سلامتی
 • مقاله پژوهشی
 • رسول برزگر خضری، آناهیتا خدابخشی کولایی* صفحات 7-20
  سابقه و هدف
  امروزه ارتباط قبل از ازدواج یکی از موضوعات مهم جامعه محسوب می شود که می تواند سلامت جوانان را متاثر سازد. از طرفی نقش مذهب و خودکنترلی نیز در بررسی مشکلات بهداشت روانی دارای اهمیت ویژه یی است. به همین دلیل پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط خودکنترلی و جهت گیری مذهبی با نگرش به روابط قبل از ازدواج انجام شده است.
  روش کار
  در این پژوهش که به روش همبستگی صورت گرفته، 357 نفر از دانشجویان، به صورت نمونه گیری طبقه یی انتخاب شدند و پرسش نامه ی خودکنترلی تانجی، پرسش نامه ی جهت گیری مذهبی آلپورت و پرسش نامه ی نگرش به روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف را تکمیل کردند. داده ها نیز از طریق آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که بین خودکنترلی و جهت گیری مذهبی درونی (r= 0/148)، خودکنترلی و جهت گیری مذهبی بیرونی (r= -0/153)، خودکنترلی و نگرش به رابطه ی قبل از ازدواج (r= -0/107)، جهت گیری مذهبی درونی و نگرش به رابطه ی قبل از ازدواج (r= -0/174) و همچنین جهت گیری مذهبی بیرونی و نگرش به رابطه ی قبل از ازدواج (r= 0/197) در دانشجویان رابطه ی معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده، جهت گیری مذهبی و خودکنترلی از عوامل تاثیرگذار بر نگرش افراد به روابط قبل از ازدواج با جنس مخالف است. با بررسی جهت گیری مذهبی و خودکنترلی می توان این نگرش افراد را پیش بینی کرد.
  کلیدواژگان: جهت گیری مذهبی، خودکنترلی، دانشجو، رابطه
 • منصوره مهدی یار *، سید محمدرضا تقوی، محمدعلی گودرزی صفحات 21-31
  با توجه به شیوع زیاد افسردگی شناخت عوامل پیش بینی کننده، برای پیشگیری و مداخله زودهنگام اهمیت دارد. در اسلام برای پیشگیری از افسردگی بر صبر تاکید زیادی شده است. هدف از انجام این پژوهش پیش بینی افسردگی بر اساس صبر و مولفه های آن بود. طرح پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دانشگاه شیراز بود که 209 نفر از آنها به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه های افسردگی بک و صبر بود. به منظور تجریه و تحلیل داده ها از روش رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه های استقامت و رضایت توانستند افسردگی را به صورت منفی و معنادار پیش بینی نمایند. نمره کل صبر نیز توانست به صورت منفی و معنادار افسردگی را پیش بینی نماید. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که درمانگران و پژوهشگران باید نقش مولفه های مذهبی را در شکل گیری و درمان افسردگی مورد مداقه بیشتری قرار دهند.
  سابقه و هدف
  با توجه به شیوع فراوان افسردگی در میان جوامع مختلف، شناخت عوامل پیش بینی کننده، برای پیشگیری و مداخله ی زودهنگام اهمیت دارد. در اسلام برای پیشگیری از افسردگی، بر صبر تاکید بسیاری شده است. ازاین رو، هدف از انجام این پژوهش پیش بینی افسردگی بر اساس صبر و مولفه های آن است.
  روش کار
  این پژوهش ازنوع همبستگی و جامعه ی آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه شیراز است که 209 نفر از آنان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه های افسردگی بک و صبر است و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون همزمان و گام به گام استفاده شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها، مولفه های استقامت و رضایت و همچنین نمره ی کل صبر توانسته افسردگی را به صورت منفی و معنادار پیش بینی کند.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که درمانگران و پژوهشگران باید به نقش مولفه های مذهبی در شکل گیری و درمان افسردگی توجه بیشتری داشته باشند.
  کلیدواژگان: استقامت، افسردگی، دانشجو، رضایت، صبر
 • مهرنسا مهری شهابی، سید امیر امین یزدی *، علی مشهدی، جعفر حسنی صفحات 32-47
  سابقه و هدف
  با توجه به شواهد موجود مبنی بر اثرهای منفی پریشانی روان شناختی و مشکلات نظم جویی هیجانی در طول زندگی، تلاش برای یافتن فرایندهای زیربنایی آن، اهمیت بسیاری پیدا کرده است. ازآنجایی که مذهب یکی از عواملی است که ارتباطی تنگاتنگ با نظم جویی هیجان و سلامت روان دارد، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش نگرش مذهبی در تحمل پریشانی روان شناختی و دشواری نظم جویی هیجان صورت گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش ازنوع توصیفی - همبستگی و جامعه ی آماری آن شامل تمامی دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی94 - 95 است که بر اساس روش نمونه گیری خوشه یی چندمرحله یی، تعداد 211 نفر از آنان (120 زن و 91 مرد) از دانشکده های مختلف انتخاب شدند و پرسش نامه های نگرش سنج مذهبی (RAS-R)، دشواری نظم جویی هیجان (DERS-16) و پریشانی روان شناختی (DASS-21) را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که بین ابعاد نگرش مذهبی با اضطراب و برخی از مولفه های دشواری های نظم جویی هیجانی رابطه ی معنا دار وجود دارد. به طوری که از بین زیر مقیاس های پریشانی روان شناختی؛ زیرمقیاس اضطراب با ابعاد نگرش مذهبی (معنویت درونی، عبادات و اخلاقیات) ارتباط منفی معناداری دارد و بعد اخلاقیات می تواند مشکل اضطراب را پیش بینی کند. علاوه براین، بعد اخلاقیات، مولفه های کنترل نکردن تکانه و دسترسی محدود به راهبردهای نظم جویی هیجانی؛ و بعد معنویت درونی نیز مولفه ی نپذیرفتن هیجانی را پیش بینی می کند.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاضر می توان چنین استنباط کرد که ابعاد نگرش مذهبی می تواند به صورت منفی بر دشواری های نظم جویی هیجانی و اضطراب تاثیرگذار باشد؛ بنابراین، توجه به نگرش مذهبی در آسیب شناسی اختلالات اضطرابی و متعاقب آن دستورالعمل های درمانی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: پریشانی روان شناختی، دانشجویان، نظم جویی هیجان، نگرش مذهبی
 • هنگامه بلورساز مشهدی *، مریم آقایی، محی الدین محمدخانی، عابد مهدوی صفحات 48-65
  سابقه و هدف
  امروزه اعتقادات و سبک های مقابله ی مذهبی عامل مهم ایجاد آرامش روانی و سازگاری فردی در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن محسوب می شود. روش های کنونی کنترل درد مزمن نشانگان فیبرومیالژیا برای بیشتر مبتلایان رضایت بخش نیست. ازآنجاکه دارودرمانی برای درمان بیشتر بیماران به اندازه ی کافی مفید نیست، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای مقابله یی مبتنی بر تعالیم اسلامی بر شاخص های درد مزمن و کیفیت زندگی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش ازنوع نیمه تجربی با طرح پژوهش پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه است که جامعه ی آماری آن را همه ی زنان مبتلا به فیبرومیالژیا از میان مراجعه کنندگان به کلینیک های درد کرمانشاه تشکیل می دهد (53=N)؛ بر اساس معیارهای ورود به پژوهش و همچنین معیارهای انجمن بین المللی درد (IASP) و دانشگاه آمریکایی روماتولوژی (ACR) و نیز پرسش نامه های جمعیت شناختی، شدت درد (PIS)، پذیرش درد مزمن (CPAQ) و کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (26-WHOQL)؛ بیمارانی که دارای بالاترین نمره ها بودند، با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به گروه های آزمایش و گواه (15=2n=1n) تقسیم شدند (30=n). گروه آزمایش 10 جلسه ی مداخله ی درمانی 90 دقیقه یی هفتگی دریافت کرد، اما گروه گواه مداخله یی دریافت نکرد. اطلاعات به دست آمده با روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چندمتغیری (MANCOVA) تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که بین گروه های آزمایش و گواه در کاهش شدت درد و افزایش پذیرش درد مزمن تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0>P). علاوه براین، در نمره ی کل کیفیت زندگی و زیرمقیاس های روان شناختی، جسمانی، اجتماعی و محیطی نیز تفاوت معنی دار است (05/0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش، آموزش راهبردهای مقابله یی مبتنی بر تعالیم اسلامی و تاثیر آن بر شاخص های درد مزمن و کیفیت زندگی مبتلایان به فیبرومیالژیا در پیوند با مراقبت پزشکی استاندارد، اثر سودمندی بر سلامتی و کاهش شدت اختلالات بالینی دارد.
  کلیدواژگان: راهبردهای مقابله یی، زنان، شاخص های درد مزمن، فیبرومیالژیا، کیفیت زندگی
 • ویدا اندیشمند *، فاطمه دهقانی صفحات 66-77
  سابقه و هدف
  تاب آوری یکی از موضوعات مطرح در روان شناسی سلامت است. بسیاری از پژوهش ها به بررسی عواملی پرداخته که با این متغیر در ارتباط است. هدف این پژوهش نیز بررسی رابطه ی جهت گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب آوری است.
  روش کار
  این پژوهش توصیفی ازنوع همبستگی است و جامعه ی آماری آن را تمامی دانش آموزان دختر مقطع دوم متوسطه ی شهر کرمان (4611 نفر) تشکیل می دهد. نمونه یی به حجم 360 نفر به روش نمونه گیری خوشه یی چندمرحله یی انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسش نامه ها ی جهت گیری مذهبی آلپورت، سلامت معنوی پولوتزین و الیسون و همچنین پرسش نامه ی تاب آوری کانر و دیویدسون بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از شاخص های آماری میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که بین جهت گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب آوری در دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد. به طوری که 51/0 از واریانس تاب آوری از راه جهت گیری مذهبی درونی و 54/0 از آن از راه جهت گیری مذهبی بیرونی می تواند پیش بینی شود. علاوه براین، 48/0 از واریانس تاب آوری از راه سلامت مذهبی و 56/0 از آن از راه سلامت وجودی می تواند پیش بینی شود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، فرضیه های مبتنی بر وجود رابطه ی معنی دار بین جهت گیری مذهبی و سلامت معنوی با تاب آوری تایید می شود. بنابراین با اهمیت دادن به دین و مذهب در حیطه های آموزش می توان کمک بسیاری به افزایش تاب آوری در نوجوانان کرد.
  کلیدواژگان: تاب آوری، جهت گیری مذهبی، دانش آموزان دختر، سلامت معنوی
 • سکینه رخشنده رو، محتشم غفاری* صفحات 78-88
  سابقه و هدف
  معنویت نوعی پدیده ی جهانی بشری است که کل وجود انسان و اتصالش را به وجودی برتر شناسایی می کند و عامل ادامه ی زندگی و یافتن معنا و هدف آن است. دانشجویان رشته های علوم پزشکی بخش اعظمی از گروه های خدمات رسانی سلامت در همه ی کشورها هستند و کیفیت خدمات آنان به طور مستقیم با اثربخشی نظام بهداشتی درمانی در ارتباط است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان معنویت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است.
  روش کار
  این پژوهش ازنوع توصیفی - تحلیلی است که بر روی 540 دانشجوی دختر و پسر ساکن خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی انجام شده است. روش نمونه گیری به صورت چندمرحله یی؛ و معیار ورود به پژوهش داشتن رضایت برای شرکت در مطالعه است. ابزار گردآوری داده ها نیز شامل دو قسمت پرسش نامه ی اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه ی سنجش معنویت است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از آزمون های آماری تی و تحلیل واریانس یک طرفه صورت گرفته است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان می دهد که از بین عوامل جمعیت شناختی؛ وضعیت اقتصادی دانشجویان و سنوات تحصیلی با معنویت و نگرش معنوی؛ و همچنین وضعیت تاهل، دانشکده ی محل تحصیل، وضعیت اقتصادی دانشجویان و سنوات تحصیلی با توانایی معنوی ارتباط معنی داری دارد.
  نتیجه گیری
  برای ارتقای سطح معنویت دانشجویان، علاوه براینکه امور فرهنگی باید برنامه ریزی و مداخله های موثری برای این گروه طراحی و اجرا کند، جذب اعضای هیئت علمی برای تدریس در دانشگاه نیز باید با دقت نظر بیشتری انجام شود؛ چراکه این استادان معنوی هستند که دانشجویان را متحول می کنند.
  کلیدواژگان: دانشجویان، عوامل جمعیت شناختی، معنویت
 • رحیم خدایاری زرنق، حمید رواقی، علی محمد مصدق راد، خورشید مبصری * صفحات 89-102
  سابقه و هدف
  بیماری ایدز پدیده یی اجتماعی است که در بررسی آن باید به فرهنگ، سنت و باورهای دینی جامعه توجه خاصی کرد. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل نقش دین در سیاست گذاری کنترل ایدز در ایران صورت گرفته است.
  روش کار
  این پژوهش، کیفی ازنوع تحلیل محتوا و با رویکرد استقرایی است که در آن از منظر عوامل موثر بر سیاست گذاری؛ با 30 نفر از سیاست گذاران، افراد مطلع کلیدی، ذی نفعان و بیماران؛ مصاحبه ی نیمه ساختاریافته صورت گرفت و حدود 21 سند سیاستی بررسی شد. داده های به دست آمده نیز به روش تحلیل چارچوب و با استفاده از نرم افزار MAXQDA تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  بعد از فرایند کدگذاری، حدود 300 کد اولیه استخراج شد. این کدها بعد از بررسی های مکرر در سه حیطه ی ذیل مجزا شد: نقش دین و عوامل پیش برنده و بازدارنده ی آن در سیاست ها؛ نقش های متفاوت روحانیت در قالب مرجع دینی، سیاست مدار و مشاور؛ و همچنین چگونگی ایفای نقش نهادها و موسسه های دینی در فرایند سیاست گذاری ایدز.
  نتیجه گیری
  دین و طرز تفکر (ایدئولوژی) برآمده از آن، کارکردهای پیش برنده و بازدارنده ی پرقدرتی در اجرای برنامه های کنترل و پیشگیری از ایدز دارد. بی توجهی به جنبه ی مذهبی جامعه ی ایرانی، سبب اثربخشی اندک سیاست ها و به دست نیامدن نتیجه ی مناسب در کنترل ایدز شده است.
  کلیدواژگان: اچ. آی. وی، ایدز، تحلیل سیاست، دین، سیاست گذاری، نهادهای دینی
 • مقاله مروری
 • حسین خاکپور *، عباس قربان زاده، محدثه قادری صفحات 117-127
  سابقه و هدف
  پرخاشگری یکی از ناملایمات جامعه ی امروزی است که می تواند دلایل بسیاری داشته باشد. قرآن کریم خشم را از صفات جاهلی می داند و در مقابل، کنترل آن را از ویژگی های متقین برمی شمرد. ازآنجایی که امروزه در بسیاری از انسان ها رفتارهایی مشاهده می شود که اطرافیانشان آن را پرخاشگری می نامند و به دنبال یافتن روش هایی برای درمان آن هستند؛ هدف این پژوهش نیز، یافتن راه حل مناسب قرآنی - روایی برای درمان پرخاشگری است.
  روش کار
  این پژوهش که ازنوع توصیفی - تحلیلی است با رویکرد قرآنی - روایی به استخراج راه های موثر در درمان پرخاشگری ازجمله شناخت عوامل و راه های پیشگیری از بروز آن، راهکارهای مقابله با پرخاشگری دیگران و همچنین جلوگیری از عواقب سوء آن پرداخته است؛ برای جمع آوری اطلاعات پژوهش به بانک های اطلاعاتی مانند بانک نشریات کشور (magiran) و بانک نشریات جهاد دانشگاهی (SID) مراجعه شده است. در این پژوهش همه ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه براین، نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهد که برای تاثیرگذاری بیشتر لازم است هر سه راهکار شناختی، رفتاری و عاطفی با هم و در کنار هم به کارگرفته شود تا بتوان تا حد زیادی به درمان پرخاشگری کمک کرد.
  نتیجه گیری
  از نگاه دینی نخستین راهکار برای درمان پرخاشگری، راهکار شناختی است؛ که امروزه شناخت درمانی نیز نامیده می شود. با تغییر نگرش فرد، تبیین درست مفهوم پرخاشگری و بیان آثار و عواقب آن در کنار تغییر نوع نگاه فرد به خود، جهان هستی و دیگران در سایه ی توحیدمداری، می توان شخص را به شناختی درست رهنمون کرد و او را از ورطه ی پرخاشگری نجات دارد. در گام بعدی لازم است از طریق راهکارهای عاطفی و رفتاری به شخص کمک کرد تا این شناخت به عمل درآید و در او نهادینه شود.
  کلیدواژگان: آموزه های دینی، پرخاشگری، خشم، رفتاردرمانی، شناخت درمانی
|
 • Rasool Barzegar Khezri, Anahita Khodabakhshi -Koolaee* Pages 7-20
  Background And Objective
  Today premarital friendships between boys and girls is one of the most important cultural and social issues which can greatly affect the health of young people. The role of religion and selfcontrol in mental health is of particular significance. Given the importance of these issues, this study aimed to determine the relationship of self-control and religious orientation to attitude toward premarital relations.
  Method
  This study was correlational. 357 students at Robat Karim Azad University were selected for stratified sampling. Then, they completed the Tangney self-control questionnaire, Allport religious orientation scale and Inventory attitude to Pre-marital relations with the opposite sex. The data were analyzed by Pearson correlation. In this study, all the ethical issues were considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  The results indicated that there is a significant relationship between self-control and intrinsic religious orientation (r= 0/148), and between self-control and external religious orientation (r= - 0/153), selfcontrol and attitude toward premarital relations (r= -0/107), intrinsic religious orientation and attitude to premarital (r= -0/174), external religious orientation and attitude toward premarital relations (r= 0/197).
  Conclusion
  Religious orientation and self-control are determining factors in attitude to premarital relationships. It seems that investigating religious orientation and self-control can predict attitudes to premarital relationships.
  Keywords: Premarital relations, Religious orientation, Self-control
 • Mansooreh Mahdiyar*, Seyed Mohammad Reza Taghavi, Mohammad Ali Goudarzi Pages 21-31
  Background And Objective
  Given the prevalence of depression in different societies, identifying its predictive factors with the purpose of prevention and early intervention is of great importance. In Islam, emphasis has been put on patience as a determining factor in preventing depression. The aim of this study was to predict depression based on patience and its components.
  Method
  This study adopted a correlational method. The population included Shiraz University students, from whom 209 were selected through convenience sampling. Research instruments were Patience Scale and Beck Depression Π Inventory. In order to analyze the data, stepwise and enter regression were used. In this study, the ethical issues were all considered; besides, the authors declare no conflict of interest.
  Results
  The results showed that persistence and contentment can predict depression both significantly and negatively. Moreover, the total score of patience could also predict depression significantly and negatively.
  Conclusion
  Regarding the role of this religious variable in developing and prevention of depression, therapists and researchers should pay more attention to patience and its components.
  Keywords: Contentment, Depression, Patience, Persistence, University Students
 • Mehrnesa Shahabi, Sayyed Amin Amir Yazdi*, Ali Mashhadi, Jafar Hasani Pages 32-47
  Background And Objective
  There is strong evidence to suggest that psychological distress and emotion regulation problems have adverse effects on life. Given that, finding the underlying processes seems important. Besides, since religion is a determining factor in emotion regulation and distress, this study aimed to investigate the role of religious attitude in emotion regulation difficulties and distress.
  Method
  This descriptive-correlational study used multistage cluster sampling from all students at University of Tehran in academic year of 94-95. 201 students (91 females and 110 males) were selected. They were asked to complete Religious Attitude Scale-Short Form (RAS-R), difficulties in emotion regulation questionnaire (Difficulties in Emotion Regulation Scale or DERS-16) and Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21). Then, the data were analyzed with using Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. In this study, all the ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  The results showed that there were significant relationships between dimensions of religious attitude and components of difficulties in emotion regulation and anxiety. Moreover, among the four dimensions of distress, only anxiety negatively correlated with religious attitude (morality, inner spirituality and worship) and morality had predictive power for anxiety. Furthermore, the results indicated that morality had predictive power for difficulties in emotion regulation (limited access in emotion regulation, impulse control) and the inner spirituality had predictive power for non-acceptance of emotion.
  Conclusion
  It can be concluded that different aspects of religious attitude can both directly and indirectly play important roles in anxiety and difficulties in emotion regulation. Therefore, paying attention to religious attitude in pathology and treatment protocols of anxiety disorders is necessary.
  Keywords: Difficulties in Emotion, Regulation, Distress, Religious attitudes, Student
 • Hengameh Boloorsaz Mashhadi *, Maryam Aghaei, Mohyedin Mohammadkhani, Abed Mahdavi Pages 48-65
  Background And Objective
  Nowadays, beliefs and religious coping are regarded as significant factors in developing psychological comfort and personal adaptation among patients with chronic diseases. This study aimed to evaluate the effect of teaching Islamic-based coping strategies on women with fibromyalgia in terms of chronic pain and quality of life.
  Method
  The research design was a semi-experimental one with pretestposttest and control group format. The sample included women with FMS who referred to Pain Clinics of Kermanshah in 2016. After ensuring research entry requirements, they were assessed based on IASP, ACR criteria, Demographic Questionnaires, PIS, CPAQ and WHOQOL-26. Those who got the highest scores were selected via convenience sampling. Then, the participants were randomly divided into experimental and control groups. The data were analyzed using descriptive statistics and multivariate analysis of covariance. In this study, the ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  The results indicate a significant difference between the experimental and control groups in reduction of pain intensity and increase in pain acceptance (P
  Conclusion
  Teaching Islamic-based coping strategies affects the chronic pain and quality of life among people with fibromyalgia. As a result, such teachings used in conjunction with standard medical care would have a beneficial effect on health, reducing the severity of clinical disorders.
  Keywords: Chronic pain, Coping strategies, Fibromyalgia, Quality of life, Women
 • Fatemeh Dehghani, Vida Andishmand * Pages 66-77
  Background And Objective
  Resilience is one of the issues discussed in health psychology. Numerous studies have focused on factors related to this variable. The purpose of this study is to examine the role of religious orientation and spiritual health in predicting resilience.
  Method
  This study is of descriptive and correlative nature. The statistical population of the research includes all 4611 female students of the second year of high school in Kerman. The sample of 360 students was selected through multistage cluster sampling method. Data collection instruments were religious orientation questionnaire (Allport, 1967), spiritual health questionnaire (Palutzian & Ellison, 1982), and Connor and Davidson’s resilience questionnaire (2003). To analyze the collected data, the statistical indices which are mean and standard deviation along with correlation and regression were used. In this study, the ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  Analysis of data showed that there was a relationship between religious orientation as well as spiritual health and resilience among female students. In this regard, 0.51 and 0.54 of the resilience variance is predictable through internal and external religious orientation, respectively. Moreover, 0.48 and 0.56 of resilience variance is predictable through religious health and existential health, respectively.
  Conclusion
  Considering the obtained results, those hypotheses which are based on the significant relationship of religious orientation and spiritual health to resilience are confirmed. Therefore, attaching importance to religion in educational contexts helps young adults to increase their resilience.
  Keywords: Female students, Religious orientation, Resilience, Spiritual health
 • Sakineh Rakhshanderou, Mohtasham Ghaffari * Pages 78-88
  Background And Objective
  Spirituality is a global phenomenon which recognizes human as a whole and his connection to a Supreme Being as a reason to live and to find meaning and purpose. Students of medical sciences are a large part of health care providers all over the world, and the quality of their services is directly associated with the effectiveness of the health system. Having said that, this study was conducted to determine the level of spirituality and its related factors among students of Shahid Beheshti University of medical sciences.
  Method
  The present study is a descriptive-analytical one conducted on 540 female and male students residing in dormitories of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Multistage random sampling was used. The inclusion criterion was students’ consent to participate in the study. The data were gathered through two questionnaires, namely Demographic Factors Questionnaire and Spirituality Assessment Questionnaire. The collected data were analyzed by T-test and one-way analysis of variance. In this study, the ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  The results indicate that there is a significant relationship between some demographic variables (economic status and academic year of students) and spiritualty as well as spiritual attitude. Besides, variables of marital status, faculty, economic status, and academic year significantly correlate with spiritual ability.
  Conclusion
  To promote spirituality of university students, cultural values should be designed and implemented more effectively. Moreover, faculty members need to be selected more carefully because spiritual professors have the ability to revolutionize their students.
  Keywords: Demographic factors, Spirituality, University students
 • Rahim Khodayari-Zarnaq, Hamid Ravaghi, Ali Mohammad Mosaddeghrad, Khorshid Mobasseri * Pages 89-102
  Background And Objective
  HIV is a social phenomenon whose investigating needs to take culture, traditions, and religious beliefs of the society into account. Given that, the aim of this study is examining the role of religion in policies made to control AIDS in Iran.
  Method
  This qualitative study adopted the content analysis technique with inductive approach in which 30 policymakers, key informants, stakeholders and AIDS patients were given semi-structured interviews and also 21 documents on related policies were analyzed considering factors influencing AIDS policymaking. Then, the data were analyzed using framework method and MAXQDA. In this study, the ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  After coding, approximately 300 primary codes were extracted. These codes were checked again and then categorized into three areas: the functions of religion and its preventive and encouraging factors in the related policies; different roles of the clergy as religious authorities, politicians and advisors; and the way religious institutes and organizations play their roles in AIDS policymaking process.
  Conclusion
  Religion and its corresponding ideology have critical encouraging and preventive functions in implementing plans for control and prevention of AIDS. Neglecting religious aspects of the Iranian society in policymaking has led to less effectiveness of policies and failure in controlling AIDS.
  Keywords: AIDS, HIV, Policymaking, Policy analysis, Religion, Religious institutions
 • Hosein Khakpour *, Abbas Ghorbanzade, Mohadese Ghaderi Pages 117-127
  Background And Objective
  One of the unpleasant outcomes of today's society is aggression, which can have many reasons behind. The Quran perceives anger as an instance of ignorance; on the other hand, its controlling is considered to be one of the features of pious people. The aim of this research is to find the right Quran-narrative solutions to treat aggression given the behaviors that are regarded as aggressive, and need to be dealt with.
  Method
  This research adopts a descriptive-analytic method and, by using the Quran-narrative approach, is looking for ways to treat aggression, namely determining the contributory factors and preventing them, addressing aggression, and also preventing its catastrophic consequences. To collect the data, information centers like the database for the magazines of Iran (Magiran) and Scientific Information Database (SID) were utilized. Moreover, in this study, the ethical issues were all considered and the authors declared no conflict of interest.
  Results
  The results of this study show that in order for the strategies to take effect, it is necessary that all three solutions of cognitive, behavioral and emotional be used together to succeed in treating the aggression to a great extent.
  Conclusion
  From religious viewpoint, the first way to treat aggression is cognitive. This solution which is also called cognitive therapy aims at changing the attitude of the individual, explaining the concept of anger and its effects and consequences, along with changing the view of one's self, the world and others in the light of the orthodox monotheism. Therefore, it will guide individuals and save them from plunging into abyss of anger. As the next step, this helps individuals through emotional and behavioral solutions to become aware of this realization, thus internalizing it.
  Keywords: Aggression, Anger, Behavioral therapy, Cognitive therapy, Religious Teachings