فهرست مطالب

علوم و مهندسی سطح ایران - پیاپی 32 (1396)
 • پیاپی 32 (1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/06/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • احسان ضیائی*، مسعود عطاپور، حسین ادریس، امین حکیمی زاد صفحات 1-11
  در سال های اخیر پوشش های اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی بر زیر لایه های فلزاتی چون منیزیم، تیتانیوم و آلومینیمیم مورد بررسی قرارگرفته اند. یکی از موارد مهم در خواص این پوشش ها شرایط جریان اعمالی به نمونه در حین پوشش دهی است. در این تحقیق اثر فرکانس های بالاتر از Hz1000 بر خواص خوردگی و ریزساختار پوشش های اکسیداسیون پلاسمایی (PEO) بر زیر لایه منیزیم AZ31 بررسی شد. پوشش دهی در حمامی با ترکیب g/l10 تری سدیم فسفات و g/l2 پتاسیم هیدروکسید و بوسیله جریان پالسی مستقیم تک قطبی با چرخه کاری 12 درصد، در سه فرکانس Hz3000 و 2000و1000 انجام گرفت. بررسی های میکروسکوپی الکترونی انجام گرفته از سطح و مقطع پوشش ها تغییرات محسوسی در ریزساختار پوشش ها نشان نداد. همچنین آزمون پراش پرتو ایکس حاکی از عدم وجود فازهای فسفاتی بود و تنها دو فاز Mgو MgO را در تمام پوشش ها نشان داد. بررسی های الکتروشیمیایی شامل آزمون های پتانسیل مدارباز، پلاریزاسیون پتانسیو دینامیک و امپدانس الکتروشیمیایی حاکی از مقاومت خوردگی بالاتر نمونه پوشش داده شده در فرکانس Hz2000 بود و به نظر می رسد فرکانس بهینه برای انجام چنین پوششی فرکانس Hz 2000 باشد.
  کلیدواژگان: منیزیم AZ31، اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی، میکروسکوپی الکترونی، امپدانس الکتروشیمیایی، خوردگی
 • راضیه اکبرنژاد*، علیرضا مشرقی، مهدی کلانتر، مسعود مصلایی پور صفحات 13-22
  در این تحقیق از روش آسیاکاری مکانیکی برای ایجاد پوشش Ni-Al بر سطح سوپرآلیاژ پایه نیکلی(617 Inconel) استفاده شده است. در این روش بمنظور تشکیل پوشش، پودر Al و زیرلایه(617 Inconel) همراه با گلوله های با قطرهای متفاوت و نسبت وزنی گلوله به پودر متفاوت درون محفظه دستگاه آسیای سیاره ای قرار گرفتند و عملیات آسیاکاری در زمان های 5 و 10 و 15 و 20 ساعت انجام شد. در حین انجام فرآیند آسیاکاری در اثر برخورد متوالی گلوله ها با ذرات پودر و سطح زیرلایه، پودر روی سطح زیرلایه جوش سرد خورده و پوشش تشکیل می شود. در مرحله بعد عملیات حرارتی در دمای°C 550 بر روی نمونه ها انجام شد تا شرایط برای نفوذ و تشکیل ترکیبات بین فلزی مهیا شود. بمنظور به دست آوردن شرایط بهینه ضخامت و سختی پوشش از پارامترهای اندازه گلوله ها، نسبت وزنی گلوله به پودر و زمان آسیاکاری استفاده شد. بررسی مورفولوژی و ترکیب پوشش ها با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و آنالیز طیف نگاری تفرق انرژی(EDS) انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد، پوشش با ترکیب بین فلزی Ni-Al بر سطح زیرلایه(617 Inconel) تشکیل شده است. بهترین شرایط پوشش در زمان آسیاکاری 15 ساعت و نسبت وزنی گلوله به پودر 10:1 و با مخلوط گلوله های به قطر(8 و 12 و 16) میلی متر ایجاد شد. ماکسیمم سختی پوشش 1270 ویکرز در زمان 15 ساعت آسیاکاری به دست آمد.
  کلیدواژگان: آسیاکاری مکانیکی، سوپرآلیاژ (617 Inconel)، پوشش دهی، ترکیبات بین فلزی Ni، Al
 • رضا حسینی راد، محمود علی اف خضرایی*، منصور طورانی، علیرضا صبور روح اقدم صفحات 23-30
  در این تحقیق پوشش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی(PEO) با استفاده از محلول الکترولیت قلیایی و با افزودن درصدهای متفاوتی از اوره(10 و 100 گرم در لیتر)، در زمان های مختلف(5 و 20 دقیقه) و در دو سطح جریان(30 و100 میلی آمپر بر سانتی متر مربع) بر روی زیرلایه آلومینیومی اعمال شد. برای بررسی مقطع عرضی و ساختار سطح از میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و برای بررسی مقاومت به خوردگی پوشش ها نیز از تست طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی(EIS) استفاده شده است. تصاویر SEM از سطح نمونه ها نشان می دهد که پوشش های شکل گرفته در الکترولیت حاوی 100گرم در لیتر اوره یکنواخت تر و دارای تخلخل های ریزتر و پوشش های شکل گرفته در الکترولیت حاوی10 گرم در لیتر اوره، دارای ساختاری درشت تر همراه با تخلخل های بزرگتر است. نتایج EIS نیز نشان می دهد که مدول امپدانس برای پوشش حاوی مقادیر زیادتر اوره تقریبا 5 برابر بیشتر از مدول امپدانس برای پوشش های حاوی مقادیر کمتر اوره است.
  کلیدواژگان: پوشش اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی، اوره، طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی
 • حامد ابراهیم نژاد، مسعود مصلایی پور* صفحات 31-39
  در این پژوهش بمنظور اصلاح ساختار و خواص مکانیکی فلزجوش حاصل از فرآیند قوس فلز-گاز(GMAW) بر فلزپایه St-37، از فرآیند فرآوری اصطکاکی اغتشاشی(FSP) استفاده شد. مطالعات ساختاری فلزجوش نشان داد که ساختار ریختگی و زمخت فلز جوش ایجاد شده توسط فرآیندGMAW، با اعمال عملیات FSP به یک ساختار ظریف و یکنواخت تغییر می نماید. توضیح آن که با اعمال FSPبر فلزجوش، اندازه دانه این منطقه تا حدود 50% کاهش می یابد. تغییرات دانه بندی مذکور را می توان به فعال شدن پدیده تبلورمجدد بواسطه تغییر فرم شدید همراه با افزایش دما حین عملیات FSP نسبت داد. ارزیابی خواص مکانیکی نمونه ها آشکار نمود که با اعمال عملیات FSP بر فلزجوشGMAW، پروفیل سختی منطقه جوشکاری شده یکنواخت تر و درصد ازدیاد طول نسبی فلزجوش FSP شده نسبت به فلزجوشGMAW بهبود می بابد که می توان به یکنواختی و ریزدانگی ساختار بعد از اعمال فرآیند FSPنسبت داد.
  کلیدواژگان: FSP، St، 37، GMAW، ریزساختار، سختی، استحکام
 • سعید اسدی* صفحات 41-50
  پوشش دادن سطوح توسط نانوذرات، کاربردهای وسیعی در صنعت دارد. بسیاری از سطوح بصورت مورب در مقابل نازل پاشش قرار می گیرند که باعث برخورد مایل نانو قطره با سطح می شود. در این مطالعه، توسط شبیه سازی دینامیک مولکولی، برخورد نانو قطره با یک سطح مورب بررسی شده و میزان پخش قطره روی سطح مورب و در زوایا و سرعت های برخورد متفاوت، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که نسبت پخش شدن نانو قطره برروی سطح، با افزایش زاویه برخورد، اندکی زیاد شده ولی با افزایش سرعت برخورد، بشدت افزایش پیدا می کند. نتایج نشان می دهد که تاثیر پارامترهای موثر در پاشش های حرارتی، مانند سرعت و زاویه برخورد در پاشش پلاسمایی، که در ابعاد میکرو صورت می گیرند، برای پاشش های نانویی قابل تعمیم نیست. از مدلسازی در ابعاد نانو می توان برای پیش بینی چگونگی پوشش های نانویی استفاده نمود و همچنین از آن برای کاهش هزینه های آزمایشگاهی و یا بررسی فرآیندهای پوشش سطوح در این ابعاد استفاده کرد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی دینامیک مولکولی، نانو پوشش ها، نانو قطره سطح مورب
 • مصطفی امرا، خلیل رنجبر*، سیدعلی حسینی صفحات 51-63
  در تحقیق حاضر، نانو کامپوزیت سطحیAl5083/CeO2 با افزودن نانو ذرات اکسید سریم(CeO2) به سطح آلیاژ آلومینیم 5083 توسط فرآیند اصطکاکی اغتشاشی ایجاد گردید. ریزساختار، رفتار سایشی و خوردگی فلز پایه، نمونه تحت فرآیند بدون ذرات تقویت کننده و کامپوزیت سطحی Al5083/CeO2 مورد بررسی قرار گرفت. بررسی های ریزساختاری توزیع یکنواخت ذرات تقویت کننده را در ناحیه اغتشاشی نشان داد. در مقایسه با فلز پایه، نمونه کامپوزیتی سختی بیشتر و خواص سایشی بهتری را در آزمون سایش از خود نشان داد. حضور نانو ذرات اکسید سریم در ناحیه تحت اغتشاش، سبب بهبود قابل ملاحظه خواص خوردگی، یعنی ایجاد ناحیه پسیو بزرگ و کاهش 95 درصدی چگالی جریان خوردگی(icorr) کامپوزیت حاصل نسبت به فلز پایه شد. نتایج بررسی ها نشان داد که افزودن ذرات اکسید سریم موجب بهبود قابل ملاحظه رفتار سایشی و خوردگی آلیاژ 5083 بطور همزمان می گردد.
  کلیدواژگان: آلیاژ آلومینیم 5083، فرآیند اصطکاکی اغتشاشی، ذرات تقویت کننده اکسید سریم، رفتار سایشی و خوردگی
 • ابوالفضل خضری، محمود حاجی صفری* صفحات 65-72
  عملیات شات پینینگ نوعی عملیات سطحی بوده که طی آن با پرتاب ساچمه هایی بر روی سطح فلز تغییر شکل پلاستیک ایجاد شده و تنش های پسماند فشاری در لایه های زیر سطح اعمال می شود. از طرفی آلیاژهای آلومینیم به دلیل داشتن نسبت استحکام به وزن بالا و مقاومت به خوردگی مناسب نسبت به فلزات دیگر کاربردهای فراوانی را در صنایع دریایی دارند. هدف از این مقاله بررسی اثر شات پینینگ بر روی خصوصیات لایه های سطحی از قبیل زبری، سختی لایه های سطحی و همچنین اثر تنش های پسماند فشاری ایجاد شده بر روی رفتار خوردگی خستگی آلیاژ آلومینیم 7075-T6 در محیط آب دریا است. برای این منظور، سطح نمونه های آلومینیمی آماده شده تحت پرتاب ساچمه ها قرار گرفته و تغییر شکل پلاستیک در سطح ایجاد شد. در لایه های زیر سطحی تنش های پسماند تشکیل گردید. سختی لایه های سطحی و زبری سطحی توسط دستگاه های میکروسختی و زبری سنج اندازه گیری شد. همچنین نمونه های پولیش شده و شات پینینگ شده تحت آزمون خوردگی خستگی چرخشی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده از این تحقیق افزایش سختی لایه های سطحی، افزایش زیری سطحی، افزایش عمر و استحکام خوردگی خستگی این آلیاژ را در اثر برخورد ساچمه ها و اعمال تنش های پسماند فشاری ناشی از عملیات شات پینینگ در مقایسه با نمونه های پولیش شده، نشان داد.
  کلیدواژگان: شات پینینگ، آلیاژ آلومینیم 7075، T6، خوردگی خستگی، سختی لایه های سطحی، زبری سطحی
 • مهران جعفری باغجقاز، عرفان صلاحی نژاد* صفحات 73-79
  دیوپساید بعنوان یکی از سرامی های خانواده پیروکسن، به علت زیست سازگاری و زیست فعالی مطلوب، بتازگی در زمینه های پزشکی مورد توجه قرار گرفته است. برخلاف روش شیمی تر سل- ژل، مطالعات بر محصولات به دست آمده از واکنش همرسوبی این سیلیکات محدود بوده است. در این مطالعه، سنتز همرسوبی پودر دیوپساید، رفتار تفجوشی و توانایی تشکیل آپاتیت آن بر اثر غوطه وری در سیال شبیه ساز شده بدن مطالعه شد. مطابق با نتایج، پودر حاصل از همرسوبی دارای ساختاری آمورف است، در حالی که حرارت دهی آن در دمای °C 1100 ساختاری تکفاز از دیوپساید مونوکلینیک ایجاد می کند. شکل کروی و ابعاد زیرمیکرونی ذرات پودر آنیل شده در این دما، قابلیت مناسب چگالش پودر پس از فشردن و تفجوشی را توجیه کرد. بررسی سطح نمونه تفجوشی شده پس از غوطه وری در سیال شبیه ساز بدن در دوره زمانی مختلف، بیانگر زیست فعالی برون تنی مناسب آن بود که همراه با تشکیل لایه آپاتیت فشرده و یکپارچه بر سطح آن بود. این پژوهش نشان داد که همرسوبی روشی مطلوب جهت تولید قطعات متراکم و زیست فعال دیوپساید برای کاربردهای بالقوه در زمینه های اورتوپدی و دندانی است.
  کلیدواژگان: همرسوبی، دیوپساید، سطح، زیست فعالی
 • فریده طباطبایی*، شهرام علیرضایی صفحات 81-87
  در این تحقیق، رفتار تریبوخوردگی پوشش های الکترولس Ni-P و Ni-B مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. پوشش نیکل- فسفر حاوی 10 تا 12 درصد وزنی فسفر و پوشش نیکل- بور حاوی 2/0 تا 5/0 درصد وزنی بور به روش آبکاری الکترولس روی زیرلایه های فولادی رسوب داده شدند. رفتار الکتروشیمیایی پوشش ها در محلول 5/0 مولار سولفات سدیم توسط تکنیک پلاریزاسیون پتانسیودینامیک مطالعه شد. رفتار سایشی پوشش ها نیز توسط آزمون گلوله روی دیسک و رفتار تریبوخوردگی آن ها توسط آزمون سایش رفت و برگشتی در یک سلول الکتروشیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که مقاومت به خوردگی و سایشی پوشش Ni-P بیشتر از پوشش Ni-B بوده اما ضریب اصطکاک پوشش الکترولس Ni-B(حدود 38/0) کمتر از پوشش Ni-P(حدود 5/0) بوده است. همچنین آزمون تریبوخوردگی نشان داد که تاثیر خوردگی بر سایش در پوشش نیکل- فسفر بیشتر از پوشش نیکل- بور بوده، لذا مقدار کاهش حجم ناشی از سایش در پوشش Ni-P افزایش بیشتری نسبت به پوشش Ni-B در پتانسیل آندی یافته است.
  کلیدواژگان: الکترولس، خوردگی، تریبوخوردگی، Ni، P، Ni، B
|
 • Ehsan Ziyaei*, Masoud Atapour, Hossein Edris, Amin Hakimizad Pages 1-11
  In recent years the Plasma electrolytic oxidation (PEO) coatings on Mg, Ti and Al substrates are widely investigated. One of the important parameters which affects these coatings properties is the electrical current which used in the process. However, in this study the effect of frequencies over 1000Hz on corrosion behavior and microstructure of PEO coated samples of Mg AZ31 was investigated. The samples have been coated in a basic bath with 10g/l Na3PO4 and 2g/l KOH under DC pulsed unipolar current with 12% duty cycle in 1000, 2000, 3000Hz frequency. Microscopy investigations of surface and cross sections of samples showed no significant difference between three samples. Also, the X-Ray Diffraction studies showed Mg and MgO as dominant phases of all coatings and there were no phosphate containing phases in the coatings. The electrochemical tests including OCP, Potentiodynamic polarization and EIS showed superior corrosion resistance for 2000Hz sample and it concluded that this sample may be the optimum specimen.
  Keywords: Mg AZ31, Plasma electrolyte oxidation, Electron Microscopy, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Corrosion
 • Raziyeh Akbarnezhad, Alireza Mashreghi, Mehdi Kalantar, Masoud Mosallaee Pour Pages 13-22
  In this study, mechanical milling has been applied to fabricate Ni-Al coating on the surface of a nickel-based superalloy (Inconel 617). In order to form the coating layer, Al powders accompanying the substrate (Inconel 617) and balls with different ball size and ball-to-powder weight ratio were placed and then ball milling was done for 5, 10, 15, and 20 h. During the mechanical milling process, due to the cold welding between powder particles and surface of substrate, coating layer was formed. . To form the intermetallic compositions, all samples were annealed at 550 °C for 120 min. In additions, to optimize of thickness and coating hardness the ball-to-powder weight ratio, milling duration, and ball size as effective parameters were investigated. The microstructure studies of samples was investigated by using of scanning electron microscopy (SEM).The results showed that the formation of Ni-Al intermetallic coatings on nickel-based superalloy (Inconel 617) have been formed. Also, the best coating was formed in milling duration of 15 h and ball to powder weight ratio of 10:1 and mixing ball 8, 12, and 16 mm diameter. Also, the maximum hardness of the formed coatings reached 1270 HV for sample ball milled for 15 hr.
  Keywords: Mechanical Milling, superalloy (Inconel 617), Coating, Ni-Al intermetallics
 • Reza Hosseinirad, Mahmoud Aliofkhazraei, Mansour Toorani, Alireza Sabour Roohaghdam Pages 23-30
  In this study, plasma electrolyte oxidation (PEO) coating was applied on the aluminum sheets in an alkaline electrolyte solution with different amount of urea (10,100 g/l) and different time period (10,20 min) and in two level of current density (30,100 mA/cm2). SEM analysis was used to study surface structure and cross-section of prepared coatings. Also, anti-corrosion properties of coatings were investigated by electrochemical impedance spectroscopy (EIS). SEM analysis from top surfaces showed that the coatings formed in the electrolyte containing 100 g/l urea, are more uniform and have fine pores, while the coatings formed in the electrolyte containing 10 g/l urea have coarse structure with larger pores. EIS results showed that the impedance modulus of coatings containing 100 gr/l urea were almost 10 times higher than for coatings containing 10 g/l urea.
  Keywords: Plasma electrolyte oxidation, urea, electrochemical impedance spectroscopy
 • Hamed Ebrahimnezhad, Masoud Mosallaee Pour* Pages 31-39
  In this research, friction stir processing (FSP) was carried out to modify the microstructure and mechanical properties of gas metal arc (GMA) welded St37 base metal. Microstructural studies revealed that with applying FSP on the GMA-weld metalsignificant microstructural modification occurred and as-cast coarsegrains of weld metal modify to the fine grain, i.e. a reduction of weld metal grain size about 50% occur after FSP. This variation of grain sizes could be contributed to the recrystallization inFS-processed zone, i.e. high temperature accompany with significant deformation during FSP resulted in recrystallization and formation of fire grains in weld metal. Evaluation of mechanical properties indicated that applying FSP on the GMA-weld metal caused increasing ductility and uniform hardness profile of modified specimens that was in harmony with microstructural results.
  Keywords: FSP, St-37, GMAW, Microstructure, Hardness, Strength
 • Saeid Asadi* Pages 41-50
  Nanoparticle coatings have wide range applications in industries. Many surfaces are placed obliquely in front of the spray nozzle that nanodrops collide oblique with the surface. In this paper, the impact of nanodroplets on an oblique surface has been simulated by means of molecular dynamics. Particular attention has been paid to the study of the spreading on the various angles and impact velocities. The results show that nanodroplet spread has increased slightly by increasing the collision angle, but increased greatly with increasing velocity. The results show that the effect of thermal spraying parameters, such as speed and angle of incidence in plasma spraying, is not applicable in the case of nano coating. These results can be used to predict nano coating state as well as to reduce the cost of experiments or study the new processes in these dimensions.
  Keywords: Molecular dynamics simulation, Nano coatings, Nanodroplet, Oblique surface
 • Mostafa Amra, Khalil Ranjbar*, Sayed Ali Hossieni Pages 51-63
  In the present study, friction stir processing (FSP) was utilized to fabricate an Al5083/CeO2 surface composite by incorporating the nanosized cerium oxide particles into the matrix of Al5083 base alloy. Microstructural features, hardness and dry sliding wear were examined. In addition, the corrosion behavior of the base alloy, FSPed base alloy and the FSPed surface composite were studied and compared with each other. Optical and scanning electron microscopes were used for microstructural examinations. The corrosion resistance of the samples was examined by potentiodynamic polarization tests and was assessed in term of pitting potential and passivation range. The dry wear tests were conducted with a pin-on-disk tribometer at room temperature. Microstructural examinations revealed a uniform distribution of the reinforcement particles inside the stirred zone (SZ). The FSPed surface composite showed higher hardness and wear resistance in comparison to the base alloy. The dominant wear mechanisms for the FSPed and the FSPed composite specimens were adhesive and abrasive wear, respectively. The presence of CeO2 nano-particles in the SZ was caused a significant improvement in the pitting resistance, i.e. long passivation range and 95 percent reduction in the corrosion current density compared with the base alloy. The results indicated that incorporation of the cerium oxide into the surface of the Al5083 alloy enhanced the dry sliding wear as well as the pitting resistance of the alloy simultaneously.
  Keywords: Al5083 alloy, Friction stir processing, Cerium oxide reinforcement, Wear, corrosion behavior
 • Abolfazl Khezri, Mahmoud Hajisafari* Pages 65-72
  Shot peening as a surface treatment is a process that by bombardment of shots on the metal surface, creates plastic deformation and compressive residual stresses beneath the surface. On the other hand, aluminum alloys for having high strength against weight ratio and good corrosion resistance, as compared to other metals, is utilized in sea industries. The present paper investigates the effect of shot peening on the surface layers properties such as surface roughness, surface layers hardness, and the effect of formed compressive residual stresses on behavior of corrosion fatigue of 7075-T6 aluminum alloy in sea environment. For this purpose, surface of the aluminum specimens were prepared under the tossed balls and plastic deformation on the surface was created. The residual stresses in the subsurface layers were formed. Roughness and hardness of the surface layer was measured by micro hardness and roughness tester machine. The polished and shot peening specimens under the rotating fatigue corrosion are tested. The obtained results by the research show the increase of surface layers hardness, surface roughness, corrosion fatigue life time, and strength of the alloy by shot clashes and compressive residual stresses resulting from shot peening process compared to polishing specimens.
  Keywords: shot peening, 7075-T6 aluminum alloy, corrosion fatigue, compressive residual stresses, surface layers hardness, surface roughness
 • Mehran Jafari Baghjeghaz, Erfan Salahinejad* Pages 73-79
  Diopside as a member of pyroxene ceramics family, due to the favorable biocompatibility and bioactivity, is recently taken into consideration in the medical field. Unlike the wet-chemical sol-gel method, little studies have been conducted on the coprecipitation reaction of this silicate. In this paper, the coprecipitation synthesis of diopside, sintering behavior and apatite formation ability by immersion in a simulated body fluid was evaluated. According to the results, the dried powder has an amorphous structure, while heating it at 1100 °C creates a single-phase structure of monoclinic diopside. The spherical shape and submicron dimensions of the powder particles annealed at this temperature justified the proper densification of the material due to pressing and sintering. The assessment of the sintered sample surface after immersion in the simulated body fluid for different periods revealed its suitable in vitro bioactivity, accompanied by the formation of a dense and integrated apatite layer on its surface. This research reflects that the coprecipitation route is a desirable method for the production of dense and bioactive diopside components for potential applications in orthopedic and dental fields.
  Keywords: Coprecipitation, Diopside, Surface, Bioactivity
 • Shahram Alirezaei, Farideh Tabatabaei* Pages 81-87
  In this research, tribocorrosion behavior of Ni-P and Ni-B electroless coatings was investigated. Ni-P containing 10-12wt.%P and Ni-B containing 0.2-0.5 wt.% were deposited on steel substrates by electroless plating. Electrrochemical behavior of the coating was studied in 0.5 molar Na2SO4 solutions by potentiodynamic polarization technique. Wear behavior of the coatings was evaluated by ball-on-disc test and their tribocorrosion behavior was also investigated by reciprocating method conducted in an electrochemical cell. The results showed that corrosion and wear resistance of Ni-P coating were higher than that of Ni-B coating, but friction coefficient of Ni-B coatings was lower than that of Ni-P coatings. Also, the tribocorrosion test demontrated that the effect of corrosion on wear in Ni-P coating was more than that of Ni-B coating and thus, the volume loss after wear of Ni-P coating has been increased rather than that of Ni-B coating in anodic potential.
  Keywords: Electroless, Corrosion, Tribocorrosion. Ni-P, Ni-B